STRONG TEAM TOÁN VD VDC giải chi tiết chuyên đại học vinh lần 2 2019

39 82 5
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:37

Sản phẩm Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần 2- Năm 2019 CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 2-2019 LẦN NĂM 2019 MƠN TỐN Time: 90 Phút (Bản quyền thuộc tập thể thầy STRONG Mọi sử dụng cần trích dẫn rõ nguồn! Xin cảm ơn!) Câu Câu Trong hình vẽ bên, điểm P biểu diễn số phức z1 , điểm Q biểu diễn số phức z2 Tìm số phức z = z1 + z2 A + 3i B −3 + i C −1 + 2i D + i Giả sử f ( x ) g ( x ) hai hàm số liên tục a , b , c số thực Mệnh đề sau sai? Câu A  f ( x ) dx +  f ( x ) dx +  f ( x ) dx = B  C  f ( x ) g ( x ) dx =  f ( x ) dx  g ( x ) dx  ( f ( x ) − g ( x ) ) dx +  g ( x ) dx =  f ( x ) dx b c a b a c b b b a a a D b a cf ( x ) dx = c  f ( x ) dx b a b b b a a a Cho hàm số y = f ( x ) có tập xác định ( − ; 2 bảng biến thiên hình vẽ bên Mệnh đề sau sai hàm số cho? Câu A Giá trị cực đại B Hàm số có điểm cực tiểu C Giá trị cực tiểu -1 D Hàm số có điểm cực đại Cho cấp số cộng ( u n ) , có u1 = −2, u4 = Số hạng u6 A Câu B C 10 D 12 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng ( ) : x + z + = Một véctơ phương  A b ( 2; −1;0 ) Câu C a (1;0; ) D u ( 2;0; −1) Cho khối hộp ABCD ABCD tích Thể tích khối tứ diện ABCD A Câu B v (1; 2;3) B C D 12 Tất nguyên hàm hàm số f ( x ) = sin x A cos x + C B cos5x + C C − cos5x + C Hãy tham gia STRONG TEAM TỐN VD-VDC- Nhóm Toán Số Việt Nam D − cos x + C Trang Mã đề 132 Sản phẩm Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Câu Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần 2- Năm 2019 Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ bên y x -1 O Hàm số đồng biến khoảng sau đây? A ( 2; ) B ( 0;3 ) Câu C ( 2;3 ) D ( −1; ) Đường cong đồ thị hàm số nào? A y = x3 − 5x + 8x − B y = x3 − x + x + C y = − x3 + x − x + D y = x3 − x + x − Câu 10 Giả sử a, b số thực dương tùy ý thỏa mãn a 2b3 = 44 Mệnh đề sau ? A 2log a − 3log b = B 2log a + 3log b = C 2log a + 3log b = D 2log a − 3log b = Câu 11 Trong không gian Oxyz , mặt phẳng mặt phẳng sau song song với trục Oz ? A ( ) : z = B ( P ) : x + y = Câu 12 Nghiệm phương trình x−3 = C ( Q ) : x + 11 y + = D (  ) : z = A B C −1 Câu 13 Mệnh đề sau sai ? A Số tập có phần tử tập phần tử C64 D B Số cách xếp sách vào vị trí giá A64 C Số cách chọn xếp thứ tự học sinh từ nhóm học sinh C64 D Số cách xếp sách sách vào vị trí giá A64 Câu 14 Cho F ( x ) nguyên hàm f ( x ) = thỏa mãn F ( ) = Giá trị F ( −1) x+2 Hãy tham gia STRONG TEAM TỐN VD-VDC- Nhóm Tốn Số Việt Nam Trang Mã đề 132 Sản phẩm Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC A Đề Trường Chuyên Đại Học Vinh Lần 2- Năm 2019 B C D x2 − x + x có đường tiệm cận? x −1 A B C D Câu 17 Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC  có đáy ABC tam giác vuông B , Câu 16 Đồ thị hàm số y = BC = 1, AA = Tính góc AB ( BCCB) A 45 B 90 C 30 D AC = , 60 Câu 18 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f  ( x ) = x ( x + 1)( x − ) với x  Giá trị nhỏ hàm số y = f ( x ) đoạn  −1;  A f ( −1) B f ( ) C f ( ) D f ( ) x y z = = mặt phẳng ( ) : x − y + z = −1 Góc đường thẳng  mặt phẳng ( ) Câu 19 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  : A 30 B 60 C 150 D 120 Câu 20 Tính thể tích V vật thể giới hạn hai mặt phẳng x = x = , biết cắt mặt phẳng tùy ý vng góc với trục Ox điểm có hồnh độ x ( 0
- Xem thêm -

Xem thêm: STRONG TEAM TOÁN VD VDC giải chi tiết chuyên đại học vinh lần 2 2019 , STRONG TEAM TOÁN VD VDC giải chi tiết chuyên đại học vinh lần 2 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay