TRUNGTRINH THPTQG 2019 lần 2 trường thanh chương 1 – nghệ an

8 76 3
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:37

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG (Đề gồm có 06 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 MƠN: TỐN Thời gian làm 90 phút ( không kể thời gian phát đề) Họ tên học sinh : Nguyễn Trung Trinh Số báo danh : TT Thăng Long Mã đề 132 Câu Cho hàm số y = x - x + Gọi M m giá trị lớn nhỏ hàm số cho đoạn [ -1; 2] Giá trị M + m A B -1 Câu Đặt log = a , log8 25 C D 2a 3a B C D 3a 2a Câu Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A (1;3; - 1), B ( 2; - 1;1) Gọi M điểm thỏa mãn B trung điểm đoạn thẳng AM Toạ độ điểm M A A M ( 3; - 5;3) B M ( -3;5;3) ổ3 C M ỗ ;1;0 ữ ố2 ø D M ( 5;1;1) Câu Cho khối chóp tam giác S ABC có cạnh đáy 2a cạnh bên chóp cho 3a Thể tích khối a3 a3 a3 C D 3 12 Câu Trong không gian Oxyz , mặt phẳng ( P ) song song với mặt phẳng ( Oyz ) qua điểm A (1; 2;3) có phương trình A x = B z = C y = D x + y + z - = A a B Câu Thể tích khối lăng trụ tam giác có cạnh bên cạnh đáy a a3 a3 a3 a3 B V = C V = D V = 12 Câu Trong không gian Oxyz, cho hai điểm I (1; 2; -1) mặt phẳng (P): x + y - z + = Phương trình mặt cầu có tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) A V = A ( x - 1) + ( y - ) + ( z + 1) = B ( x - 1) + ( y - ) + ( z + 1) = C ( x - 1) + ( y - ) + ( z + 1) = D ( x + 1) + ( y + ) + ( z - 1) = 2 2 2 2 2 2 Câu Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy tam giác vng A SA vng góc với mặt phẳng đáy, biết AB = a, SA = AC = a Góc đường thẳng SA với mặt phẳng ( SBC ) A 30! B 90! C 45! D 60! Câu Cho mặt trụ có độ dài đường sinh a bán kính đáy 2a Diện tích xung quanh mặt trụ cho A 8p a B 4p a C 6p a D 2p a Câu 10 Gọi M, N điểm biểu diễn hình học số phức z = - i w = + 5i Tọa độ trung điểm I đoạn thẳng MN A I (2;3) B I (4;6) C A I (3; 2) D I (6; 4) 1/8 - Mã đề 132 Câu 11 Thể tích vật thể tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn đường y = x ; y = x , quay quanh trục Ox tính theo cơng thức đây? ( ) A p ò x - x dx B C ò( 2 ) ( ) D p ò 4x - x dx 4x - x dx ò ( 2x - x ) dx 0 ( ) Câu 12 Tập nghiệm bất phương trình log x - > -3 A T = ( -2; ) B T = ( -¥; - 3) È ( 3; + ¥ ) C T = ( -3;3) D T = ( -3; - 1) È (1;3) Câu 13 Cho hàm số y = ax + bx + cx + d ( a; b; c; d ẻ R, a ) cú thị hình vẽ bên Các điểm cực tiểu hàm số A xCT = B xCT = -2 xCT = C xCT = -1và xCT = D xCT = -1và xCT = 49 32 Câu 14 Hệ số số hạng chứa x khai triển ( + 3x ) A 270 B 810 C 81 D 1620 Câu 15 Trong không gian Oxyz , khoảng cách hai mặt phẳng ( P ) : 2x - y - 2z - = ( Q ) : x - y - z - = B C D 3 Câu 16 Cho cấp số nhân ( un ) có số hạng đầu u1 = công bội q = Tổng năm số hạng đầu cấp số nhân A S5 = 93 B S5 = 11 C S5 = 96 D S5 = 48 A ( ) ( x + ) , "x Ỵ R Số điểm cực trị hàm số Câu 17 Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ' ( x ) = ( x + 1) x - cho A B C Câu 18 Cho khối cầu có diện tích S = 8p , thể tích V khối cầu A V = 8p Câu 19 Cho hàm số y = A y = -5 x - B V = 2p C V = 64p D D V = 8p x +1 có đồ thị (C ) Phương trình tiếp tuyến đồ thị (C ) điểm có hồnh độ 2x - B y = x + C y = -5 x + 2/8 - Mã đề 132 D y = x - p Câu 20 Biết òp - p éëcos x + f ( x ) ùû dx = , òp f ( x ) dx - 4 B C D 2 Câu 21 Tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương tŕnh x3 - x - 12 x + 2m - = có ba nghiệm phân bit l A 21 ổ A ỗ -3; ữ 2ø è é 21 ù B ê -3; ú 2û ë Câu 22 Với a; b số dương tùy ý, ln A ln a - ln b B 3ln a + ln b ! B u = (1; -2;1) 21 ö ổ D ỗ -Ơ; ữ 2ứ ố C 3ln a - ln b D ln 3a - ln b a3 b Câu 23 Trong không gian Oxyz, đường thẳng d: ! A u = (1; -1; 2) C ( -3; +¥ ) x +1 y -1 z + có véc tơ phương = = -2 -1 ! ! C u = (-1; 2;1) D u = (-1;1; -2) Câu 24 Số phức z thỏa mãn đẳng thức (1 + i ) z = -1 + 3i A z = + 2i B z = - 2i C z = -3 + 3i Câu 25 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số ? D z = + 3i A y = x - 3x + B y = x+2 x +1 C y = x - 3x + D y = - x + 3x - Câu 26 Một khối đồ chơi gồm khối nón khối trụ có bán kính chồng lên nhau, độ dài đường sinh khối trụ độ dài đường sinh khối nón đường kính khối trụ, khối nón (tham khảo hình vẽ) Biết thể tồn khối đồ chơi 50 cm3 , thể tích khối trụ gần với số số sau A 36,5cm3 B 40,5cm3 C 38, cm3 D 38,8cm3 Câu 27 Cho hàm số y = cho A 2x +1 x2 -1 Tổng số đường tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số B C Câu 28 Họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = sin x.cos x + cos x + ln x + + C C F ( x ) = - cos x + ln ( x + 1) + C A F ( x ) = D x +1 B F ( x ) = -4 cos x + ln x + + C D F ( x ) = - cos x + ln x + + C 2 Câu 29 Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z + z + = Giá trị z1 + z2 3/8 - Mã đề 132 A 10 B Câu 30 Tập nghiệm phương trình 3x A {-3} + x -1 C 20 D 14 C {1; -3} D {1} = B {1;3} Câu 31 Cho đồ thị hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ bên Hàm số cho đồng biến khoảng đây? A ( -¥; - 1) È ( 0;1) B ( -¥; - 1) ( 0;1) C ( -1;0 ) (1; + ¥ ) D ( -1;1) ( ) Câu 32 Số nghiệm thực phương trình log 11 - 3x = 10log(2- x ) A B Câu 33 Cho ò B -4 Câu 34 Họ nguyên hàm hàm số f ( x) = e ( C ( D 3x + dx = a + b ln + c ln với a, b, c số hữu tỷ Giá trị biểu thức a + b + c x -5 A A C ) x + + 1) e x + - e C 14 x +1 D -2 x +1 + C B e x +1 x +1 + C D x + 1.e + C x +1 + C Câu 35 Cho hình chóp S ABCD , đáy hình bình hành có diện tích 3a , tam giác SAB có cạnh a nằm mặt phẳng vng góc với đáy Khoảng cách từ A mặt phẳng ( SCD) A a B a 15 C a Câu 36 Tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = ( -¥; -3) D a 3 x2 + x + đồng biến khoảng x-m 8ư 8ù ỉ é ỉ é A ỗ -Ơ; - ữ B -3; - ỳ C ỗ - ; +Ơ ữ D - ; +Ơ ữ 5ứ 5ỷ ố è ø ë ø Câu 37 Cho z w số phức thỏa mãn điều kiện z (w + 1) + iw - = 0, w + = Giá trị nhỏ biểu thức T = z - - 3i A 2 B C D Câu 38 Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC có A ( 2;1; - 1) , B ( -2;3;1) C ( 0; - 1;3) Gọi d đường thẳng qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC vng góc với mặt phẳng ABC Phương trình đường thẳng d x +1 y -1 z - x +1 y z x y-2 z x -1 y z A B C D = = = = = = = = 1 1 1 1 1 -2 Câu 39 Một nhóm có học sinh gồm bạn nam bạn nữ có cặp sinh đôi nam, nữ Xếp ngẫu nhiên học sinh vào dãy ghế đối diện, dãy ghế, cho ghế có học sinh ngồi Xác suất để cặp sinh đôi ngồi cạnh nam nữ không ngồi đối diện 4/8 - Mã đề 132 3 2 B P = C P = D P = 70 140 35 105 Câu 40 Trong không gian Oxyz , cho tam giác nhọn ABC có đường phân giác góc A song song với ìx = ! đường thẳng ( d ) : ïí y = -1 + t Đường thẳng AC có véc tơ phương u = (1; 2; - 1) Biết đường thẳng ïz = - t ỵ ! AB có có véctơ phương u ( a; b; c ) với a ; b ; c Ỵ Z Biểu thức P = a + b + c có giá trị nhỏ A 10 B C D 14 A P = Câu 41 Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m thuộc đoạn [ -10;10] để bất phương trình 2x2 + x + m + log ³ x + x + - 2m có nghiệm Số phần tử tập hợp S x + x +1 A 20 B 10 C 15 D z + 2-i Câu 42 Các số phức z1 ; z2 thỏa mãn w = số thực z2 + + 13i = Giá trị nhỏ z1 + z1 i + ( ) biểu thức P = z1 + z2 21 16 Câu 43 A p ò [ f '( x)] Cho hàm B 37 số y = f ( x) có đạo hàm D liên tục 37 - [0; p ] đoạn thỏa mãn: p p dx = ò cos x f ( x)dx = A C B p p v f ổỗ ửữ = Khi tích phân è2ø p + C ò f ( x)dx p 2 Câu 44 Cho hình chóp S.ABC Mặt phẳng (P) song song với đáy cắt cạnh SA, SB, SC D, E, F Gọi D1, E1, F1 tương ứng hình chiếu vng góc D, E ,F lên mặt phẳng (ABC) (tham khảo hình vẽ bên) V thể tích khối chóp S.ABC Giá trị lớn thể tích khối đa diện DEF.D1E1F1 V V A B 12 4V 2V C D D Câu 45 Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x + y + ( z + ) = điểm A ( m ; m ; ) nằm mặt cầu Từ A kẻ tiếp tuyến đến mặt cầu ( S ) , gọi ( Pm ) mặt phẳng chứa tiếp điểm, biết ( Pm ) qua đường thẳng d cố định, phương trình đường thẳng d ìx = t ï A ( d ) : í y = -t ï z = -1 ỵ ìx = t B ( d ) : ïí y = 2t ïz = ỵ ìx = t ï C ( d ) : í y = -t ïz = ỵ ìx = t ï D ( d ) : í y = -t ï z = -2 ỵ Câu 46 Một thùng đựng Bia (có dạng hình vẽ) có đường kính đáy 30 cm, đường kính lớn thân thùng 40 cm, chiều cao thùng 60 cm, cạnh bên hơng thùng có hình dạng parabol 5/8 - Mã đề 132 Thể tích thùng Bia gần với số sau đây? (với giả thiết độ dày thùng Bia khơng đáng kể) A 70(lít) B 62(lít) C 60 (lít) D 64(lít) Câu 47 Ơng Nam vay ngân hàng 500 triệu đồng để mở cửa hàng điện dân dụng với lãi suất 0.8% /tháng theo thỏa thuận sau: Sau tháng từ ngày vay ông Nam bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách tháng với số tiền trả tháng 10 triệu đồng Biết tháng tính lãi số dư nợ thực tế tháng Hỏi kể từ ngày vay, sau thời gian ông Nam trả hết nợ cho ngân hàng? (Giả thiết thời gian lãi suất cho vay không thay đổi tháng cuối ông Nam trả 10 triệu) A 72 tháng B 67 tháng C 68 tháng D 73 tháng Câu 48 Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị hình vẽ Tổng giá trị nguyên m để phương trình f ( f ( x) + 1) = m có nghiệm phân biệt A 15 B C 13 D 11 4 Câu 49 Cho hàm số f ( x ) = x - x - x + có đồ thị hình vẽ bên 3 3 Có tất giá trị nguyên tham số m để phương trình 2019 f ( ) 15 x - 30 x + 16 - m 15 x - 30 x + 16 - m = có nghiệm phân biệt thuộc đoạn [ 0; 2] A 1513 C 1515 B 1512 D 1514 Câu 50 Cho hàm số y = f ( x) có f (-2) = m + 1, f (1) = m - Hàm số y = f '( x) có bảng biến thiên h́nh vẽ bên Tập hợp tất giá trị tham số m phng tnh 7ử ổ A ỗ -5; - ÷ 2ø è B ( -2;0 ) 2x +1 f ( x) = m có nghiệm x Î (-2;1) x+3 C ( -2;7 ) HẾT -6/8 - Mã 132 ổ D ỗ - ;7 ữ è ø SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 ĐÁP ÁN MÔN: Toán 132 209 357 A A A C A D C A B C D D B B D A B D C D A C C A C D A D A C B D D A B D C B B C C A A A D D B A B D C C A C D A B C D C A B D B D C D D A A C D D D C A D B B C D D A A A C D A B A A B D C D C C D C B A B B D A D D C A A C A A B Mã đề thi 485 570 C D C D B D A C B C A B C A D C B B A D D C B A D D A A A D C A B B D A C D 7/8 - Mã đề 132 B A A D D B D B D C C C C A C A B C B C A B A A C A C A C D B B B A B A C A 628 743 896 B B C B B B D C A C B B D D C D B D A C D A D C C C B B B B A D A A B B A D B D D B B B D A A B C D C C D C D A C C A A B B D C A C D A A D C C C A B B D A B B D D B B D D C C C A D A C B B D A A C D A B C A D D A D B A C B C D 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B B D B C D D D D D D D C A C D B C D B B C B C A C A A B C A A C B C A B A B B C B A C B D A 8/8 - Mã đề 132 C B D C D D A D C B B D B B A A D A B D C D D B B B C B A B C C B A C D C D B A D C C B D D D A ... CHƯƠNG Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 20 19 ĐÁP ÁN MÔN: Toán 1 32 209 357 A A A C A D C A B C D... 2 è B ( -2; 0 ) 2x +1 f ( x) = m có nghiệm x Î ( -2; 1) x+3 C ( -2; 7 ) HẾT -6/8 - Mã 1 32 ổ D ỗ - ;7 ữ è ø SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG Câu hỏi 10 11 12 13 14 ... ( ) 15 x - 30 x + 16 - m 15 x - 30 x + 16 - m = có nghiệm phân biệt thuộc đoạn [ 0; 2] A 15 13 C 15 15 B 15 12 D 15 14 Câu 50 Cho hàm số y = f ( x) có f ( -2) = m + 1, f (1) = m - Hàm số y = f '(
- Xem thêm -

Xem thêm: TRUNGTRINH THPTQG 2019 lần 2 trường thanh chương 1 – nghệ an , TRUNGTRINH THPTQG 2019 lần 2 trường thanh chương 1 – nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay