10 đề 8 điểm hóa học thầy nguyễn minh tuấn

149 8 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:37

Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 ĐỀ MINH HỌA SỐ 01 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108 Câu 1: Cho dãy kim loại kiềm: Na, Li, Cs, Rb Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp A Na B Rb C Li D Cs Câu 2: Tơ sản xuất từ xenlulozơ A tơ capron B tơ tằm C tơ nilon-6,6 D tơ visco Câu 3: Để đánh giá độ nhiễm bẩn khơng khí nhà máy, người ta tiến hành sau: Lấy lít khơng khí dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu chất kết tủa màu đen Hãy cho biết tượng chứng tỏ khơng khí có khí khí sau? B CO2 C NH3 D SO2 A H2S Câu 4: Điều chế kim loại K cách: A Điện phân dung dịch KCl có màng ngăn B Dùng CO khử K+ K2O nhiệt độ cao C Điện phân KCl nóng chảy D Điện phân dung dịch KCl khơng có màng ngăn Câu 5: Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng: (1) Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp; (2) Hợp kim Na - K dùng làm chất trao đổi nhiệt lò phản ứng hạt nhân; (3) Kim loại xesi dùng làm tế bào quang điện; (4) Các kim loại Na, K dùng để điều chế dung dịch bazơ; (5) Chế tạo hợp kim Li - Al siêu nhẹ, dùng kĩ thuật hàng không Phát biểu là: A (1), (2), (3), (5) B (1), (2), (3), (4) C (1), (3), (4), (5) D (1), (2), (4), (5) Câu 6: Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 H2SO4 lỗng giải phóng khí X (khơng màu, dễ hố nâu khơng khí) Khí X A NO B NH3 C N2O D NO2 Câu 7: Cho dãy chất: FeO, Fe3O4, Al2O3, HCl, Fe2O3, FeCO3 Số chất dãy bị oxi hố dung dịch H2SO4 đặc, nóng A B C D Câu 8: Nguyên tắc chung phép phân tích định tính là: A Chuyển hóa nguyên tố C, H, N,… thành chất vô dễ nhận biết B Đốt cháy hợp chất hữu để tìm nitơ có mùi khét C Đốt cháy hợp chất hữu để tìm cacbon dạng muội đen D Đốt cháy hợp chất hữu để tìm hiđro có nước Câu 9: Axit fomic không phản ứng với chất chất sau? C Na D CuO A Mg B C6H5OH Câu 10: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau : Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng X Tác dụng với Cu(OH)2 Hợp chất màu tím Y Q tím ẩm Q đổi xanh Z Tác dụng với dung dịch Br2 Dung dịch màu có kết tủa trắng T Tác dụng với dung dịch Br2 Dung dịch màu Các chất X, Y, Z, T là: A Gly-Ala-Ala, Metylamin, acrilonitrin, anilin B acrilonitrin, anilin, Gly-Ala-Ala, metylamin C metylamin, anilin, Gly-Ala-Ala, acrilonitrin D Gly-Ala-Ala, metylamin, anilin, acrilonitrin Câu 11: Thành phần phân đạm urê C (NH2)2CO D K2SO4 A KCl B Ca(H2PO4)2 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 Câu 12: Đây thí nghiệm điều chế thu khí gì? A C3H8 B C2H2 C H2 D CH4 Câu 13: Ancol anlylic có cơng B C6H5OH C C2H5OH D C4H5OH A C3H5OH Câu 14: Amilozơ tạo thành từ gốc A α-glucozơ B β-glucozơ C α-fructozơ D β-fructozơ Câu 15: Cho chất X có cơng thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có cơng thức phân tử C2H3O2Na Cơng thức X B C2H5COOCH3 C HCOOC3H7 D CH3COOC2H5 A HCOOC3H5 Câu 16: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch sau tạo thành muối sắt(III)? B dung dịch CuSO4 C H2SO4 loãng D HNO3 loãng dư A HNO3 đặc, nguội Câu 17: Các dung dịch NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 có nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ B CH3COOH C NaCl D HCl A H2SO4 Câu 18: Dung dịch metylamin nước làm A q tím khơng đổi màu B phenolphtalein hố xanh C q tím hố xanh D phenolphtalein khơng đổi màu Câu 19: Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hố học loại đá sau đây? A đá vôi B đá đỏ C đá mài D đá tổ ong Câu 20: Cho dãy chất: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH, CH3NH3Cl Số chất dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng A B C D Câu 21: Đun nóng 24 gam axit axetic với 23 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), thu 26,4 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 55% B 75% C 44% D 60% Câu 22: Khi thủy phân hoàn toàn tetrapeptit X mạch hở thu amino axit chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu 34,95 gam muối Giá trị m A 21,60 B 22,95 C 24,30 D 21,15 Câu 23: Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 gam chứa 35,43% Ca(H2PO4)2 lại CaSO4 Độ dinh dưỡng loại phân A 61,20% B 21,68% C 21,50% D 16% Câu 24: Cho chuỗi biến hóa sau: Vậy X1, X2, X3, X4 là: A Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Al(NO3)3 C AlCl3, Al(NO3)3, Al2O3, Al B NaAlO2, Al2O3, Al2(SO4)3, AlCl3 D Al2(SO4)3, KAlO2, Al2O3, AlCl3 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 Câu 25: Chia 0,15 mol hỗn hợp X gồm số chất hữu (trong phân tử chứa C, H O) thành ba phần Đốt cháy phần một lượng oxi vừa đủ hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vơi dư thu gam kết tủa Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 8,64 gam Ag Phần ba tác dụng với lượng Na vừa đủ thu 0,448 lít H2 (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng 0,15 mol hỗn hợp X A 6,48 gam B 5,58 gam C 5,52 gam D 6,00 gam Câu 26: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu ancol etylic 9,6 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C C2H5COOC2H5 D C2H3COOC2H5 Câu 27: Sục khí H2S dư vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 0,2M CuCl2 0,2M; phản ứng xong thu a gam kết tủa Giá trị a A B 3,68 C 2,24 D 1,92 Câu 28: Cho 3,35 gam hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư, thu 0,56 lít H2 (đktc) Cơng thức cấu tạo thu gọn ancol là: C C3H7OH, C4H9OH D C4H9OH, C5H11OH A C5H11OH, C6H13OH B C2H5OH, C3H7OH Câu 29: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm K, K2O, KOH, KHCO3, K2CO3 lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6%, thu 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí có tỉ khối so với H2 15 dung dịch Y có nồng độ 25,0841% Cô cạn dung dịch Y, thu 59,6 gam muối khan Giá trị m A 18,2 B 36,4 C 46,6 D 37,6 Câu 30: X chất hữu có cơng thức C7H6O3 Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : Số công thức cấu tạo phù hợp với X A B C D Câu 31: Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu A 360 gam B 300 gam C 250 gam D 270 gam Câu 32: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Thí nghiệm sau ứng với thí nghiệm trên? A Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH NaAlO2 B Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl AlCl3 C Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3 D Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 Câu 33: Nhỏ từ từ giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M NaHCO3 0,2M Sau phản ứng kết thúc, thể tích (đktc) khí CO2 thu A 448 ml B 672 ml C 336 ml D 224 ml Câu 34: Dãy gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải A Phenylamin, etylamin, amoniac B Phenylamin, amoniac, etylamin C Etylamin, phenylamin, amoniac D Etylamin, amoniac, phenylamin Câu 35: Nung nóng hỗn hợp gồm CaCO3 MgO tới khối lượng khơng đổi, số gam chất rắn lại 2/3 số gam hỗn hợp trước nung Vậy hỗn hợp ban đầu CaCO3 chiếm phần trăm theo khối lượng A 75,76% B 66,67% C 33,33% D 24,24% Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 Câu 36: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu hỗn hợp rắn X Cho X vào nước, thu dung dịch Y Biết phản ứng xảy hồn tồn Dung dịch Y khơng tác dụng với chất sau đây? B NaOH C Cu D Cl2 A AgNO3 Câu 37: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 (trong Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 93,2 gam kết tủa Còn cho Z phản ứng với NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa 0,935 mol Giá trị m gần giá trị sau đây? A 2,5 B 3,0 C 1,0 D 1,5 Câu 38: Lấy m gam Mg tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3 0,2M Fe(NO3)3 2M Kết thúc phản ứng thu (m+4) gam kim loại Gọi a tổng giá trị m thỏa mãn toán trên, giá trị a là? A 25,3 B 24,8 C 18,5 D 7,3 Câu 39: Hỗn hợp X gồm este đơn chức (đều tạo axit no, khơng có phản ứng cộng với brom nước) đồng phân 0,2 mol X phản ứng với tối đa 0,3 mol NaOH, tổng khối lượng sản phẩm hữu thu 37,4 gam Số cặp este tối đa có hỗn hợp X A B C D Câu 40: Tripeptit X mạch hở có cơng thức phân tử C10H19O4N3 Thủy phân hoàn toàn lượng X dung dịch 400,0 ml dung dịch NaOH 2M (lấy dư), đun nóng, thu dung dịch Y chứa 77,4 gam chất tan Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sau cạn cẩn thận, thu m gam muối khan Giá trị m A 89,8 B 101,5 C 113,2 D 124,9 - HẾT Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 ĐỀ MINH HỌA SỐ 02 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108 Câu 1: Trường hợp sau xảy ăn mòn điện hóa? A Sợi dây bạc nhúng dung dịch HNO3 B Đốt sắt khí Cl2 C Thanh nhơm nhúng dung dịch H2SO4 loãng D Thanh kẽm nhúng dung dịch CuSO4 Câu 2: Tơ thuộc loại bán tổng hợp ? A Tơ tằm B Bông C Tơ nilon-6,6 D Tơ visco Câu 3: Nước muối sinh lí để sát trùng, rửa vết thương y học có nồng độ A 0,9% B 9% C 5% D 1% o Câu 4: Cho Al vào dung dịch: H2SO4 loãng, HNO3 (đậm đặc, t ), Ba(OH)2, HNO3 loãng, H2SO4 đặc, thấy sinh khí X có tỉ khối so với O2 nhỏ 0,9 Số dung dịch phù hợp A B C D Câu 5: Trong tự nhiên, caxi sunphat tồn dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi A Thạch cao sống B Thạch cao nung C Thạch cao khan D Đá vôi Câu 6: Chất X tan nước tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng Chất X chất sau đây? A FeS B PbS C CuS D Na2S Câu 7: Cho dãy chất: CaCO3, K, Mg, Cu, Al, PbS Số chất tác dụng với dung dịch HCl là? A B C D Câu 8: Hiện tượng chất có cấu tạo tính chất hố học tương tự nhau, phân tử hay nhiều nhóm metylen (–CH2–) gọi tượng A đồng phân B đồng khối C đồng đẳng D đồng vị Câu 9: Axit cacboxylic giấm ăn có cơng thức cấu tạo thu gọn A HOOC-COOH B HCOOH C CH3-COOH D CH3-CH(OH)-COOH Câu 10: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng X Tác dụng với Cu(OH)2 mơi trường kiềm Có màu tím Y Ðun nóng với dung dịch NaOH (lỗng, dư), để nguội Thêm Tạo dung dịch màu xanh lam tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 Z Ðun nóng với dung dịch NaOH loãng (vừa đủ) Thêm tiếp dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag T Tác dụng với dung dịch I2 lỗng Có màu xanh tím Các chất X, Y, Z, T là: A Lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột B Lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột, vinyl axetat C Vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột D Triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng Câu 11: Hai khống vật photpho A Photphorit đolomit B Photphorit cacnalit C Apatit đolomit D Apatit photphorit Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 Câu 12: Đây thí nghiệm điều chế thu khí gì? A C2H2 B O2 C H2 D CH4 Câu 13: Ancol sau có số nguyên tử cacbon nhiều số nhóm -OH? A Glixerol B Etylen glicol C Ancol metylic D Ancol etylic Câu 14: Saccarozơ glucozơ có phản ứng A với Cu(OH)2 nhiệt độ thường, tạo thành dung dịch màu xanh lam B với dung dịch NaCl C với Cu(OH)2, đun nóng mơi trường kiềm, tạo kết tủa đỏ gạch D thuỷ phân môi trường axit Câu 15: Thuỷ phân phenyl axetat dung dịch NaOH dư thu sản phẩm hữu A axit axetic phenol B natri axetat phenol C natri axetat natri phenolat D axit axetic natri phenolat Câu 16: Cho phản ứng : aFe  bHNO3  cFe(NO3 )3  dNO  eH2 O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, đơn giản tổng (a+b) A B C D Câu 17: Những chất thuộc loại chất điện li yếu? B CH3COOH, HNO3 C H2O, CH3COOH D H2O, CuSO4 A H2O, NaCl Câu 18: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A NaOH B NaCl C Na2CO3 D HCl Câu 19: Chất sau nguyên liệu công nghiệp sản xuất xi măng? A Đá vôi B Đất sét C Thạch cao D Cát Câu 20: Cho dãy dung dịch: Glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo dung dịch có màu xanh lam A B C D Câu 21: Cho 3,38 gam hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na, thấy thoát 672 ml H2 (đktc) thu hỗn hợp chất rắn X1 có khối lượng A 4,76 gam B 4,70 gam C 3,61 gam D 4,04 gam Câu 22: X tetrapeptit Gly-Val-Ala-Val, Y tripeptit Val-Ala-Val Đun nóng 14,055 gam hỗn hợp X Y dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu 19,445 gam muối Phần trăm khối lượng X hỗn hợp A 48,95% B 61,19% C 38,81% D 51,05% Câu 23: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, lại gồm chất không chứa photpho Độ dinh dưỡng loại phân lân A 42,25% B 48,52% C 45,75% D 39,76% Câu 24: Có hỗn hợp, hỗn hợp gồm chất rắn có số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu Fe2(SO4)3; KHSO4 KHCO3; BaCl2 CuSO4; Fe(NO3)2 AgNO3 Số hỗn hợp tan hoàn toàn nước (dư) tạo chất tan nước A B C D Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 Câu 25: Hỗn hợp T gồm X, Y, Z (58 < MX < MY < MZ < 78), hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa C, H O có tính chất sau: - X, Y, Z tác dụng với Na - Y, Z tác dụng với NaHCO3 - X, Y có phản ứng tráng bạc Nếu đốt cháy hết 0,25 mol hỗn hợp T thu m gam chất CO2, m gần với giá trị: A 44,4 B 22,2 C 11,1 D 33,3 Câu 26: Thủy phân hoàn toàn 16,12 gam tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5M Giá trị V A 160 B 240 C 80 D 120 Câu 27: Oxi hóa hồn tồn 0,728 gam bột Fe, thu 1,016 gam hỗn hợp hai oxit sắt (hỗn hợp X) Lấy hỗn hợp X trộn với 5,4 gam bột Al tiến hành phản ứng nhiệt nhơm (hiệu suất 100%) Hòa tan hỗn hợp thu sau phản ứng dung dịch HCl dư Thể tích khí bay (đktc) A 6,806 lít B 6,608 lít C 3,304 lít D 3,403 lít Câu 28: Phenolphtalein X có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 60 : 3,5 : 16 Biết khối lượng phân tử X nằm 300 đến 320u Số nguyên tử cacbon X A 20 B 12 C 10 D Câu 29: Hòa tan hết 4,667 gam hỗn hợp Na, K, Ba ZnO (trong oxi chiếm 5,14% khối lượng) vào nước, thu dung dịch X 0,032 mol khí H2 Cho 88 ml dung dịch HCl 1M vào X đến phản ứng kết thúc, thu m gam kết tủa Giá trị m A 0,198 B 0,495 C 0,990 D 0,297 Câu 30: Chất X mạch hở có cơng thức phân tử C4H8O2, X tham gia phản ứng tráng bạc tác dụng với Na giải phóng khí H2 Có cơng thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 31: Cho m gam glucozơ phản ứng hồn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng, thu 21,6 gam Ag Giá trị m A B 36 C 18 D 16,2 Câu 32: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Thí nghiệm sau ứng với thí nghiệm trên? A Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl Zn(NO3)2 B Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 NaOH C Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl Al(NO3)3 D Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH NaAlO2 Câu 33: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu 10,08 lít khí (đkc) Biết Fe chiếm 60,87% khối lượng Giá trị m A 13,8 B 9,6 C 6,9 D 18,3 Câu 34: Cho chất hữu X có cơng thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu chất hữu đơn chức Y chất vô Khối lượng phân tử (theo đvC) Y A 46 B 68 C 45 D 85 Câu 35: Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1M Tổng khối lượng muối thu sau phản ứng A 10,6 gam B 13,7 gam C 12,7 gam D 11,6 gam Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 (1) (2) (3) (4)  RCl   R(OH)2   R(OH)3   NaRO2 Câu 36: Cho dãy biến hóa sau: R  R kim loại sau đây? A Fe B Fe Cr C Cr D Al Câu 37: Hòa tan 11,25 gam hỗn hợp Na, K, Na2O, K2O vào nước dư, thu 2,8 lít khí dung dịch X có chứa gam NaOH Dẫn V lít CO2 vào dung dịch X dung dịch Y Cho từ từ 280 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y thấy 4,48 lít khí CO2 Các chất khí đo đktc Giá trị V A 6,048 B 4,480 C 6,720 D 5,600 Câu 38: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 200,0 ml dung dịch NaOH 2M, thu dung dịch Y 3,36 lít khí H2 (đktc) Thêm 300,0 ml 700,0 ml dung dịch HCl yM vào dung dịch Y thu lượng kết tủa có khối lượng m gam Giá trị gần m A 8,4 B 8,0 C 9,1 D 6,9 Câu 39: Đốt cháy m gam este etyl axetat, hấp thụ hết sản phẩm vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84% sau lọc 194,38 gam dung dịch Ba(HCO3)2 Giá trị m A 4,48 B 3,3 C 1,8 D 2,2 Câu 40: Cho 16,5 gam chất A có cơng thức phân tử C2H10O3N2 vào 200 gam dung dịch NaOH 8% Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch B khí C Tổng nồng độ phần trăm chất có B gần với giá trị A 11% B 9% C 12% D 8% - HẾT Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 ĐỀ MINH HỌA SỐ 03 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108 Câu 1: Kim loại có tính chất vật lý chung sau đây? A Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao B Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn có ánh kim C Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt có ánh kim D Tính dẻo, có ánh kim, cứng Câu 2: Sản phẩm hữu phản ứng sau không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A Trùng hợp metyl metacrylat B Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic C Trùng ngưng axit -aminocaproic D Trùng hợp vinyl xianua Câu 3: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch suốt Chất tan dung dịch X A CuSO4 B AlCl3 C Cu D Fe(NO3)3 Câu 4: Hai oxit sau bị khử CO nhiệt độ cao? B ZnO K2O C Fe2O3 MgO D FeO CuO A Al2O3 ZnO Câu 5: Dãy chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3 Số chất lưỡng tính dãy A B C D Câu 6: Chất làm đục nước vôi gây hiệu ứng nhà kính B CO2 C SO2 D NH3 A CH4 Câu 7: Cho thí nghiệm mơ tả hình vẽ Phát biểu sai? X khơng thể CaSO3 Y SO2, khí tan nhiều nước nên thu cách đẩy nước A Khí Y O2 B X hỗn hợp KClO3 MnO2 D X CaSO3 C X KMnO4 Câu 8: Theo thuyết cấu tạo hóa học, phân tử chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với A theo hóa trị B theo hóa trị theo thứ tự định C theo số oxi hóa D theo thứ tự định Câu 9: Chất sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOH B CH3CHO C C2H5OH D CH3NH2 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 Câu 10: Hiện tượng làm thí nghiệm với chất X, Y, Z dạng dung dịch ghi lại sau: Chất X Y Z Thuốc thử Quỳ tím Hóa xanh Khơng đổi màu Khơng đổi màu Nước brom Khơng có kết tủa Kết tủa trắng Khơng có kết tủa Chất X, Y, Z A metylamin, anilin, axit glutamic B axit glutamic, metylamin, anilin C metylamin, anilin, glyxin D anilin, glyxin, metylamin Câu 11: Điểm giống N2 CO2 A không tan nước B có tính oxi hóa tính khử C khơng trì cháy hơ hấp D gây hiệu ứng nhà kính Câu 12: Ankin hiđrocacbon khơng no, mạch hở, có cơng thức chung A CnH2n-2 (n ≥2) B CnH2n+2 (n ≥1) C CnH2n-6 (n ≥6) D CnH2n (n ≥2) Câu 13: Phenol lỏng khơng có khả phản ứng với A dung dịch NaOH B nước brom C kim loại Na D dung dịch NaCl Câu 14: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất màu A nâu đỏ B xanh tím C hồng D vàng Câu 15: Mệnh đề không là: A CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 B CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối D CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime Câu 16: Chất sau vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl loãng? B Fe(NO3)2 C Cr2O3 D NaAlO2 A CrCl3 Câu 17: Phương trình điện li viết khơng đúng? A Na PO  3Na   PO 43 B CH 3COOH  H   CH 3COO  C H PO  3H   PO 43 D HCl  H   Cl  Câu 18: Khi nấu canh cua thấy mảng “riêu cua” lên do: A Sự đông tụ protein nhiệt độ B Sự đông tụ lipit C Phản ứng màu protein D Phản ứng thủy phân protein Câu 19: Loại than sau khơng có tự nhiên? A Than antraxit B Than chì C Than nâu D Than cốc Câu 20: Phát biểu A Glucozơ bị khử hóa dung dịch AgNO3 NH3 B Ở nhiệt độ thường, amino axit chất lỏng C Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp D Phản ứng thủy phân este (tạo axit cacboxylic ancol) môi trường axit phản ứng thuận nghịch Câu 21: Hiđrocacbon mạch hở X tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol : 1, thu dẫn xuất Y Trong phân tử Y, clo chiếm 38,38% khối lượng Tên gọi X A etilen B but-2-en C but-1-en D 2,3-đimetylbut-2-en Câu 22: Từ Glyxin Alanin tạo đipeptit X Y chứa đồng thời amino axit Lấy 14,892 gam hỗn hợp X, Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M, đun nóng Giá trị V A 0,204 B 0,122 C 0,25 D 0,102 Câu 23: Cho kim loại Fe, Mg, Cu dung dịch muối AgNO3, CuCl2, Fe(NO3)2 Trong số chất cho, số cặp chất tác dụng với A cặp B cặp C cặp D cặp Câu 40:  n  NH  n HCl  0,3 mol  n N  0,15 mol 2 m X  32 n O  44 n CO  18 n H O  28n N  nO  1,525; nO/ X  1,2 2 2  2    43,1 ? 1,4 1,45 0,15    n  COOH/ X  0,6  n O  n CO  n H O  n n O/ X  0,3 2 2   COOH/ 21,55g X   ?  ? 1,4 1,45  n HOH  n  COOH/ 21,55g X  n NaOH pö  0,3  n NaOH bđ  0,35 : NaOH dư   m  m  m chất rắn  m HOH X NaOH        21,55 0,3.18 0,35.40 ?  30,15  ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ Câu 5:  Bản chất phản ứng :  CaCO3   H O (1) Ca(OH)2  CO2   Ca(HCO3 )2 (2) CaCO3  CO2  H2 O  (1) xảy làm nồng độ ion giảm dần đến hết  độ sáng bóng đèn giảm tắt  (2) xảy làm nồng độ ion tăng trở lại  độ sáng bóng đèn tăng Câu 21: Phương trình phản ứng: Mg  4HNO3 (đặc dö )  Mg(NO3 )2  NO2   2H O  (1) X CaOCl2  2HCl  CaCl2  Cl   H O  (2) Y 2NaHSO  H SO  Na2 SO  SO   2H O  (3) Z Ca(HCO3 )2  2HNO3  Ca(NO3 )2  CO2   2H O  (4) T 2NO2  2NaOH  NaNO2  NaNO3  H O (5) Cl2  2NaOH  NaCl  NaClO  H O (6) SO2  2NaOH  Na2 SO3  H O (7) CO2  2NaOH  Na2 CO3  H O (8) Trong tất phản ứng trên, có phản ứng oxi hóa – khử (1), (2), (5) (6) Câu 22: Từ phản ứng (3), (4), (5) suy ra: Z CH3COONH4, E CH3COONa, T CH4 Từ (2) suy Y CH2(COONa)2 Từ (1) suy X C6H5OOCCH2COOCH=CH2 Vậy công thức phân tử X C11H10O4 Phương trình phản ứng: C6 H OOCCH COOCH  CH  3NaOH  X  C6 H ONa  CH3 CHO  CH (COONa)2  H O  Y CaO, t o CH (COONa)2  2NaOH  CH   2Na2 CO3   Y T to CH3 CHO  2AgNO3  3NH  H O  CH3 COONH  2Ag  2NH NO3   Z to CH3 COONH  NaOH  CH 3COONa  NH3       Z E CaO, t o CH3 COONa  NaOH  CH   Na2 CO3     E T Câu 23:  Sơ đồ phản ứng : H2   0,2 mol  Al : x    quy đổi  Na, Na2 O  Na : y      Al, Al2 O3  O : z        hoãn hợp X, m gam H2 O m gam NaAlO2  CO2  Al(OH)3       H2 O   0,2 mol  dd Y n  nAl(OH)  x  y  0,2  x  0,2  Al    nNa  n Al  nNaAlO  x  y  z  0,2  3x  y  2z  0,2.2    m  13,2 gam BTE : 3n Al  n Na  2nO  2n H2 Câu 24:  Vì phản ứng tạo thành muối nên NaOH hết  Cách 1: Sử dụng bảo toàn khối lượng Học sinh tự làm  Cách : Sử dụng dung dòch ảo tách  H   PO 3 *Ý tưởng : HPO  hoaëc H PO4   Na : 0,4 mol    3  H3 PO4  NaOH   PO : 0,1a mol     0,4 mol    0,1a mol H  (0,3a  0,4) mol    dung dòch ảo  0,4.23  0,1a.95  (0,3a  0,4)  25,95  a  1,75 Câu 25: n sản phẩm  2n C H O  0,1 nsản phẩm  0,1   2n n 0,1   n  CHO  0,05 Ag   CHO Chỉ có1 sp có phản ứng tráng gương  X có đồng phân cấu tạo thỏa mãn gồm : (1) HCOOCH CH CH  CH ; (2) HCOOCH CH  CHCH3  (3) HCOOCH C(CH3 )  CH ; (4) HCOOCH(CH )CH  CH  (5) CH COOCH  CHCH ; (6) C H COOCH  CH 3  Câu 26: o t  Hỗn hợp ancol X  O2   CO  H O  X gồm ancol no    0,45 mol  n X  n H O  n CO  0,25; Cancol  2 0,3 mol n CO nX 0,55 mol  1,2  X gồm anol no, đơn chức m X  10,44, n X  0,3  H SO4 đặc  2ROH   ROR  H O  m ROR  7, 74 gam    0,15 mol  0,3 mol Câu 27: Vì X tan phần HCl nên X phải chứa Al Ni hai AgNO3 khơng dư Nếu X có Al dung dịch Y có Al(NO3)3, phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ cho kết tủa Vậy kết luận sai là: X gồm Ag, Al, Cu Câu 28:  Sơ đồ phản ứng : o t   Cn H2n 3 N lít : 2n  H2O  N 2 2n  V  V  2 nCO2 V  nV  V  (tự chọn)  n     2n  V V   12  X laø C H13 N  nV   2  X có đồng phân bậc : C C C C C C N C C C C C C C C C Câu 29:  n CO 2 Y  n BaCO  3 5,91  0,03 mol 197  Sơ đồ phản ứng :  Na : (0,02  0,1x) mol    Na CO : 0,01 mol  CO2     CO32  : 0,03 mol    NaOH : 0,1x mol       0,05 mol HCO3 : y mol   dd Y  BTNT C : 0,03  y  0,05  0,01 y  0,03    BTÑT : 0,02  0,1x  0,03.2  y  x  0,7 Câu 30: + Dựa vào đồ thị biểu diễn trình phản ứng HCl với dung dịch Y, ta thấy Y chứa NaOH NaAlO2 + Gọi x thể tích HCl để trung hòa NaOH làm kết tủa hết NaAlO2 Y, ta có đồ thị:  Dựa vào đồ thò chất phản ứng ta coù : 3(x  350)  750  x  x  450  BTNT Na, Cl : n Na  n NaCl  n HCl  0,45  BTE : n Na  2nH  nH  2 n Na  0,225  VH  5,04 lít Câu 31:  Phản ứng xenlulozơ với HNO3 : H SO đặc  C6 H O2 (OH)3   nHNO3   C6 H O (ONO )n (OH)3  n   nH O mol : 3,3 3,3  Suy : m sản phẩm  3,3.(162  45n)  755,1  n  1,48  C H O (ONO )3  : 0,8 mol Vậy hai sản phẩm   C6 H O (ONO )(OH)2  : 2,5 mol  Phản ứng phân hủy  C H O2 (ONO2 )3  o t C6 H O2 (ONO2 )3    (CO2  CO)   N   H       4,8 mol 0,8 mol 1,2 mol 2,8 mol nRT 8,8.0,082.(300  273)   206,73 at gần với 200 at V Câu 32: phát biểu (a), (c), (d), (f), (g) Câu 33: Suy : p   Quy đổi peptit X, Y, Z thành peptit lớn : 2X  3Y  4Z   (X)2 (Y)3 (Z)4  8H2 O   E  n Ala  0,18; n Gly  0,29  n Ala : n Gly  18 : 29  Tổngsố mắt xích E 47k  0,76  k  1,53   (17  1).2  47k  (17  1).4   k  *     k  N  hoã  hoã n hợp có Z  n hợp có X  Thủy phân E cần 46H O, thủy phân hỗn hợp A cần 38H2O A  38H O  18Ala  29Gly mol : 0,38  0,18  Vaäy m (X, Y)  21,75  16,02  0,38.18  30,93 gam Câu 34: CuSO4  Y chứa muối   Y có   Y không phản ứng với Cu FeSO4   Sơ đồ phản öùng : Fe3 O4 : x    H2SO4 CuSO : z   Fe(NO3 )3 : y     NO   H O 0,414 mol FeSO4 : (3x  y) Cu : z     Y X, m X  33,35 (g) m X 232x  242y  64z  33,35   2  BT SO  (3x  y)  z  0,414 BTE : 2n  2n  n Fe(NO )  3nNO 2z  2x  y  3.3y Cu Fe3 O4  3 x  0,069   y  0,023  m muoái / Y  64,4 gam z  0,184  Câu 35: CO2  CONH : 6x  COOH : 6x   H2SO4 đặc CO2       O2 , t o  H2 O NH : 6x H O  CH : y             2 thủy phâ n a mol N   H O : x  CH : y  N      2 2       X, m gam Y, (m  4,68) gam Z  m Z giaûm  m H2O  18b  n H2O  b m Y  m X  90x  4,68 x  0,052  m  24,544  BTE : 18x  6y  4a   y  0,728   n O2 đốt cháy 24,544 gam X  1,326 BTNT H : 9x  y  b a  1,326  a : b  51: 46   27,612 gam X cháy cần n O  1,49175 mol  33,4152 lít  33,42 lít Câu 36: 2 Fe, Mg  Fe  2  Sơ đồ phản ứng :      Cu    Cu  0,13 mol Mg2      9,2 gam Cu       12,48 gam Y BTKL : 56n Fe2  24n Mg2  5,04 n 2  0,06 Fe    0,07 n BTÑT : n Fe2  n Mg2  0,13  Mg2   Fe2  : 0,06  NaOH Fe(OH)2  O2 Fe2 O3 : 0,03    2        m  7,6 gam to : 0,07  Mg : 0,07  MgO   Mg(OH)2   Y  n Fe/ z  n H2  0,04  %m Cu/ X  m gam 9,2  0,07.24  56(0,06  0,04)  20,87% 9,2 Câu 37: mE  mO  mCO  mH O X, Y : Cn H2n1COOH (đề cho) : a mol 2 2    64,6 59,92  ? 103,4 46,8 32   T : Cn H2n2x (OH)x : b mol 22,4   nCO2 : nH2O  2,35: 2,6  0,903  Z : (Cn H2n1COO)2 Cn H2n2x (OH)x2 : c mol (2  1)n  (0  1)n  (4  1)n  n  n  0,25 H2O X, Y T Z CO2    nX, Y  2nZ  nBr  0,2     x)n Z  2nCO  nH O  2nO  1,95 2n xn (2  X, Y T 2 a  b  3c  0,25  2,35  3,6 x  3;a  0,1  CE   a  2c  0,2   0,65 b  0,5: c  0,05 T : C H (OH)   2a  xb  2c  xc  1,95 nKOH  n(X, Y)  2nZ  0,2  nH2 O  n( X, Y)  0,1   nT tạo thành  0,5  2nZ  0,55   KOH  Cn H2n1COOK  C3H5 (OH)3  H2O  m E     64,6 0,2 mol gam 0,1 mol 0,55 mol ? 23,4 gam  Câu 38:  Sơ đồ phản ứng : CO : (x  y)  M CO3 : x mol     MHCO3 : y mol   MCl : z mol    HCl AgNO MCl : (2x  y  z)  AgCl : (2x  y  z) n CO  x  y  0,4   n AgCl  2x  y  z  0,7  m X  (2M  60)x  (M  61)y  (M  35,5)z  32,65 n CO  x  y  0,4   n AgCl  2x  y  z  0,7  m X  M(2x  y  z)  60(x  y)  y  35,5z  32,65 8,65  0,7M  8,65  y  35,5z  M   12,357  M laø Li 0,7 Câu 39: + Dung dịch Z phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thu khí NO, chứng tỏ Z có Fe2+, H+ khơng NO3  Sơ đồ phản ứng : NO    N O   Khí T  Al, Fe x O y  HNO3 , HCl   (1)  Fe(NO3 )2     Hỗn hợp Y Al3  , Fe       AgNO3 dö  Ag   Fe , H      NO  (2) AgCl    Cl     Dung dòch Z  n H  Z  4n NO  0,1 n Fe2 Z  3nNO  n Ag  0,15     280,75  1,9.143,5  0,075  BTÑT : n Fe3 Z  0,2  n Ag   108  n( HCl, HNO )  n H  Z  BTNT H : n H O (1)   0,975    m (NO, N O)  9,3  m (HCl, HNO )  m muoái Z  m (NO, N O)  m H O  BTKL : m Y 2            43,3 17,55 95,25 78,8 ? n NO  0,2; n N O  0,075  n NO  n N O  0,275    0,2  0,075.2  0,15  0,1  41,57% 30n NO  44n N 2O  9,3 n Fe(NO3 )2   Câu 40: thủy phân  Peptit X   Ala  Gly  Ala  Gly  Ala  Gly  Gly   X laø Ala  Gly  Ala  Gly  Gly  Sô đồ phản ứng : (Ala)2 (Gly)2 : 0,12 mol  Ala : 0,1 mol  (Ala)2 (Gly)3  (Ala)2 Gly : 0,05 mol  Ala(Gly)2 : 0,08 mol AlaGly : 0,18 mol  (Gly) :10x mol  Gly : x mol   n Ala 0,7   x  0,02 mol    n Gly 0,63  21x   m (Gly  Gly vaø Gly)  27,9 gam m (Gly Gly vaø Gly)  10x.132  75x thủy phân ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ 10 Câu 21: Thuốc thử để nhận biết kim loại Na, Mg, Al, Ba dung dịch Na2CO3 Chất Phương trình phản ứng Hiện tượng Ba Kim loại tan, giải phóng khí Ba  2H O   Ba(OH)2  H  tạo kết tủa trắng   BaCO3  2NaOH Ba(OH)2  Na2CO3  Kim loại tan giải phóng khí Na 2Na  2H O   2NaOH  H 2 Al Al  H O   Kim loại không tan Mg Mg  H O   Kim loại không tan Như ta nhận biết kim loại Ba, Na Đối với Mg, Al ta đem cho phản ứng với dung dịch NaOH vừa thu Nếu thấy kim loại bị tan giải phóng khí Al Nếu thấy kim loại khơng tan Mg Câu 22: Độ bất bão hòa phân tử là: k  9.2     k voøng benzen  k  COO   k C  C     1 Suy C9H8O2 có đồng phân: CH2 CH CH HCOO CH2 HCOO C6H5 HCOO HCOO CH CH2 C C H H H HCOO C C CH C6H5 H CH2 HCOOC CHCOO COOCH Câu 23:  Sơ đồ phản ứng :  H SO : 0,2    Fe  NO      Fe(NO3 )3 : 0,1  0,2.2 m (g)  CuSO : 0,05   0.1 4   X SO  : 0,25    Fe         NO3 : 0,3  0,1  0,2  Cu        0,75m (g)  Fe : ?  Y  0,25.2  0,2  0,35  BTÑT : n Fe2     m  43,2 gam  BTKL : m  56.0,1  0,05.64  0,75m  0,35.56  CH2 Câu 24:  Phản ứng tổng hợp NH3 : o xt, t   2NH (khí) N (khí)  3H (khí)   lít :  10.60%    V1  VN  VH  20 V n p 16.10 2      p2   8at 20  V2  V1  Vgiaûm  20   16 V2 n p Câu 25: n X, Y  0,5 n  0,04 X este ancol    X n  2n Na2CO3  0,6 Y este phenol n Y  0,01  NaOH X laø HCOOCH3 (CX  2)   C X, Y  3  0,15  0,04.2 n X, Y   Y laø HCOOC6 H C Y  0,01   HCOONa : 0,05  m chất rắn  4,56 gần với giá trò 4,5  Chất rắn gồm  C6 H ONa : 0,01 n CO  n Na CO 2 Câu 26:  4,6  m R(OH)  6,4.71,875%  4,6  m R(OH )n  n M R(OH )   n  m HOH  6,4  4,6  1,8 n  HOH  1,8  R(OH) n  Na  R(ONa)n        H   HOH   NaOH  0,125 mol  BTNT H : M R(OH ) 4,6n 92  n  3; M R(OH)n  92 n  0,1  0,125.2    M R(OH) n  R(OH)n laø C3 H (OH)3 n  Ancol coù 8H Câu 27: Trong thí nghiệm trên, có thí nghiệm sau phản ứng kết thúc thu kết tủa (1), (4), (5) (6) Phương trình phản ứng: (1) : Ca(HCO3 )2  2NaOH  CaCO3   Na2CO3  2H 2O (4) : 3NH  3H2 O  AlCl3  Al(OH)3  3NH Cl    3NH4   3OH Al3  3Cl (5) : CO2  2H O  NaAlO  Al(OH)3   NaHCO3 (6) : 3C2 H  2KMnO  4H O  3C2 H (OH)2  2MnO2  2KOH Ở thí nghiệm (2), lúc đầu phản ứng tạo kết tủa, sau kết tủa tan: HCl  NaAlO2  H2 O  Al(OH)3   NaCl  3HCl  Al(OH)3  AlCl3  2H2 O Câu 28:  Công thức X H  (HNCH(R)CO)n OH : x mol CONH : nx mol    O2 , t o  X  CH : y mol  H2O  N2    CO  2  H O : x mol   x  y) mol (0,5nx (nx  y) mol    n CO  nx  y  b    n H O  0,5nx  x  y  c  0,5nx  x  3,5x  n   n     b  c  3,5x Câu 29: + Từ đồ thị biểu diễn trình phản ứng dung dịch NaOH với X, ta thấy X chứa HCl AlCl3 + Gọi x thể tích NaOH dùng để trung hòa HCl làm kết tủa hết AlCl3 X, ta có đồ thị: quy đổi  Dựa vào đồ thò chất phản ứng ta có: x  0,36  3(0,56  x)  x  0,51  nHCl  n NaOH trung hoøa  0,24; n AlCl  nNaOH làm kết tủa AlCl3 3  0,51  0,24  0,09  2nH2  0,03 BTE : n Al     a  3,87 gam n AlCl3  n Al   0,03 BTNT Al : nAl2O3  Câu 30:  TN1: Al : a mol  H2O dư  Sơ đồ phản ứng :  : b mol  H2    Al dö   NaAlO    Na : b mol   chấ t rắ n không tan 0,24 mol dd X1   hỗn hợp X  BTE : n Na  3n Al pö  b  3b  2nH  0,48  b  0,12  TN2 : Al : 0,12 mol  H2O dư NaAlO2 : 0,12 mol   Sơ đồ phản ứng :       Na : a mol  NaOH : 0,03 mol       hỗn hợp X dd Y1  a  n Na  nNaOH  n NaAlO  0,15  nAl TN1, TN2  0,27  7,29 gam Câu 31:  Các chất X có công thức đơn giản CH O  Phương trình phản ứng : o t CH O  O   CO2  H O CO2  Ca(OH)2  CaCO3  H O  n CaCO  n CO  n O  0,15 mol  m CaCO  15 gam 2 Câu 32: Từ sơ đồ suy ra: C4H4O4 (COOCH2)2 X (CHO)2; Y (CH2OH)2; Z (COOH)2 Câu 33: + Theo giả thiết: Y, Z tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu hỗn hợp khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm Suy Y, Z muối amoni + Y có nguyên tử O nên gốc axit Y gốc sau: NO3  , CO 32  , HCO3  Công thức Y CH3NH3CO3H4N + Z có nguyên tử O phân tử nên gốc axit Z RCOO  Cơng thức Z CH3 COONH HCOOH HCH3  Y : CH NH CO3 H N (x mol) 110x  77y  14,85  x  0,1    X goàm   Z : CH COONH (y mol)  2x  y  0,25 y  0,05   X goàm Y : CH NH CO3 H N (x mol)  110x  77y  14,85   x  0,1     Z : HCOOH3 NCH (y mol) 2x  y  0,25 y  0,05  m  m Na CO  m CH COONa  0,1.106  0,05.82  14,7 gam muoái 3   m muoái  m Na CO  m HCOONa  0,1.106  0,05.68  14 gam  loaïi  Câu 34:  TN1:  TN2 : Cu : 0,35a(g) Fe3O4    Fe2O3   Cu   HCl 0,7 FeCl2 : x    CuCl2 : y  Fe3 O    H2 Fe  Fe O3      H2O to Cu    Cu   34,4 (g) A, m A  a (g) A, m A  a (g) H 2O  TN1: n O/ A  n H O  0,5n HCl  0,35 a  0,35.16  34,4  40   TN1: m  34,4  TN1: m Cu dö  0,35.40  14 (Cu, Fe )  56x  64y  34,4  14  20,4  x  0,25  TN1:    x  y  0,35  y  0,1 14  0,1.64  %m Cu/ A   51% gần với 50% 40 Câu 35: CONH : a  COONa : a    NaOH   1,155 mol O2 , t o Na2 CO3   E  CH : b    NH2 : a   (1) (2)    H O : c  CH : b  0,22 2         quy đổi 28,42 gam T a  n CONH/ E  n NaOH  2n Na CO  0,44 a  0,44  0,44    b  0,55  CONH / E   4,4  m E  43a  14b  18c  28,42 0,1 BTE (2) : 3a  6b  1,155.4 c  0,1   X có n h óm CONH  Z phải có nhiều n h óm CONH  Y có tối đa n h óm CONH  X : C4 H O N X laø Gly (g mol) 4       Z laø Gly Ala (h mol)  Z : C11H n O m N t  11  2.4     7    2.2  Y laø GlyVal (k mol) hoaëc Gly2 Ala  Y : C7 H x O y N z  Y Gly2 Ala thủy phân không tạo Val nên loại n CONH  2g  5h  2k  0,44 g  0,01  0,01.132   4,64%  n E  g  h  k  0,1  h  0,08  %X  28,42 m  132g  317h  174k  28,42 z  0,01   E Câu 36: m  44,6  43,44 KNO2 n KNO2  n KOH  0,2  Giả sử T chứa    T  n NaNO2  n NaOH  0,4 T chứa bazơ (1) NaNO2    x  0,56 (2) Na : 0,4; K : 0,2  x  y  0,6  T tạo ion :      46x  17y  26,44 y  0,04 NO2 : x; OH : y m hỗn hợp  56n Fe  64n Cu  16,32 Z coù K  , Na , NO3  , OH  dö    (1)   21,6  16,32 H 100%  Fe O3 , CuO BT E : 3nFe  2n Cu  Fe, Cu  16  (2) 3nFe3  2n Cu2  n NO3 X  0,56  n  0,12 (3); Từ      Fe (3)  Vậy X có Fe3  , Fe  , Cu2  , NO3  n Cu  0,15 n Fe2  n Fe3  0,12 n 2  0,1    Fe  3n Fe3  n NO   2n Cu2  0,26 n 3  0,02 2n  Fe  Fe2 BTNT H : HNO3   NO3  H 2O  N a O b        0,56 mol 0,48 mol 0,96 mol  BTKL : m N O  m HNO  m   m H O  17,12 NO3 a b   m dd X  m (Cu, Fe)  m dd HNO  m N O  133,6  C%Fe(NO a b )3  0,02.242  4% 133,6 Câu 37: E : Cn H 2n 1COOCm H 2m 1  ; X goàm n KOH  0,14 H O : 20,16 gam  1,12 mol  Cm H 2m 1OH : 5,52 gam n C H OH  n H O  2n H  1,24  n C H OH  0,12; M C H OH  46 (C2 H OH) 2   m m 1 m m 1    m m1 1,12  n Cn H2 n1COOCm H2 m1  n Cm H2 m 1OH  0,12 n  n C H OH m m 1  Cn H n1COOCm H m1 CO : 0,12(n  1)  0,07  2n  KOH : 0,02  O2 , t o 0,12)  Y goàm   H O : (0,01  Cn H 2n 1COOK : 0,12  K CO3 : 0,07   m (CO , H O)  (0,12n  0,05)44  (0,12n  0,07)18  18,34  n  2  E : C2 H 5COOC2 H ; m E  0,12.102  12,24 gam  12 gam Câu 38: + Sơ đồ phản ứng: HNO3 dö    NH NO3    M(NO3 )n  H O    Z, m dd Z  421,8 (g) Fe, Al  quy đổi  oxit  O2  M       to kim loaïi  Mg    X, m X  21,4 (g) dd HNO3 400 (g) Y, m Y  26,2 (g) NO : 2x    N : x  BTKL : 16n 2  21,4  26,2 n 2  0,3 O   O BTKL : 2x.30  28x  26,2  400  421,8 x  0,05 BT H : n HNO  n 2  n NO  12n N  10 n NH NO O  3   2  n NH NO  0,025 0,1  1,85 0,3 0,05 ?    3n NO  10n N  8n NH NO BTE : n e M nhường  n n e M nhường  1,6 O2    2  0,1 0,3 0,05 ?  n   1,6 mol  NO3 / Z  m m  m NO  m M(NO )  123,7655 gaàn với 134 dư  3 n  chaát tan Z HNO   NH    1,85.10%.63 0,025.80 (21,4 1,6.62) Câu 39:  TN1: H : V lít (đktc)  Al    Na  H2 O m (g)  Al(NO3 )3  HNO3 Al NO       NH NO3  0,28 mol a (g)   3,4 m (g)  Al  NaOH  TN2 :     H : 2V lít (đktc) Na   m (g)   2V  V  2V n electron a (g) Al nhường      2V   22,4  22,4   BTE : n NH NO    0,28.3   22,4  2V   n   Al coù a gam  22,4    m muoái   213  2V  80  2V  0,28.3   3,4m (*)     22,4   22,4  n Na  3nAl pö  2n H  2V   ÔÛ TN2 :   n Na  n Al pö     22,4  n Na  n Al pö 23  2V  27  2V  27  2V          m (**)  22,4   22,4   22,4  (*) m  22,86   (**)  V  11,9 Câu 40:  X laø Cn H2n1OH (k  0; x mol); Y, Z laø Cn H2n O2 (k  1; y mol) n X  n H O  nCO 2   ? 0,14  x nH O  0,14  x    2nO  2n CO  nH O y  0,03 O P n     2 2   x2y 0,18 0,14 ?  3,68  0,02.40  0,03.67 n RCOONa  0,03 R   29 NaOH: 0,05 mol  X, Y, Z    0,03 n NaOH dư  0,02 R C H   C H COONa : 0,03 C2 H6 : 0,03 mol to , CaO     NaOH : 0,02  0,012 m C2H6  0,9 gam gần với giá trò 0,85 ... soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 ĐỀ MINH HỌA SỐ 04 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 20 18 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học. .. soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 ĐỀ MINH HỌA SỐ 05 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 20 18 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học. .. B 10, 68 C 14,35 D 8, 82 - HẾT Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01223 367 990 ĐỀ MINH HỌA SỐ 06 KỲ THI TRUNG HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề 8 điểm hóa học thầy nguyễn minh tuấn , 10 đề 8 điểm hóa học thầy nguyễn minh tuấn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay