Thiết kế thiết bị cô đặc ngược chiều 2 nồi

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:14

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HỒ XÃ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khoa: Hoá kỹ thuật o0o Bộ mơn: C.Nghệ Hố Học-Dầu & Khí BÀI TẬP MƠN Q TRÌNH & THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT MÃ LỚP: 1070213.1810.16.47 Họ tên nhóm sinh viên: NHÓM 1/ ĐINH TRỌNG HIẾU THẢO (NT) 2/ NGUYỄN ĐĂNG LƯƠNG 3/ NGUYỄN THANH THUẬN 4/ HỒ TƠ THANH BÌNH Lớp: 16H2CLC Ngành: Cơng nghệ Thực Phẩm 1/ Tên đề tài: Thiết kế hệ thống đặc hai nồi xi chiều Thiết bị đặc phòng đốt ngồi kiểu đứng đặc dung dịch NH4NO3 2/ Các số liệu ban đầu: - Năng suất tính theo dung dịch đầu (Tấn/giờ): 10 - Nồng độ đầu dung dịch (% khối lượng): 10 - Nồng độ cuối dung dịch (% khối lượng) 25 - Ap suất đốt nồi (at): tự chọn - Ap suất lại thiết bị ngưng (at): tự chọn 3/ Nội dung phần thuyết minh tính tốn: - Chương I: Tổng quan sản phẩm, phương pháp điều chế, chọn phương án thiết kế - Chương II:Tính tốn bề mặt truyền nhiệt - Chương III: Kết luận 4/ Các vễ đồ thị (ghi rõ loại kích thước loại vẽ): - vẽ hệ thống thiết bị chính, khổ A3, đính kèm thuyết minh 5/ Giáo viên đề: GVC, Th.S Lê Ngọc Trung 6/ Ngày giao tập: 23/10/2018 7/ Ngày nộp tập: 23/12/2018 Lê Ngọc Trung ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HỒ XÃ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khoa: Hoá kỹ thuật o0o Bộ mơn: C.Nghệ Hố Học-Dầu & Khí BÀI TẬP MƠN Q TRÌNH & THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT MÃ LỚP: 1070213.1810.16.47 Họ tên nhóm sinh viên: NHÓM 1/ ĐỖ THỊ KIM THANH (NT) 2/ ĐẶNG THỊ HỒNG QUỲNH 3/ NGUYỄN THỊ ANH THƯ Lớp: 16H2CLC Ngành: Công nghệ Thực Phẩm 1/ Tên đề tài: Thiết kế hệ thống đặc hai nồi xuôi chiều Thiết bị đặc phòng đốt ống tuần hồn ngồi kiểu đứng đặc dung dịch NaNO3 2/ Các số liệu ban đầu: - Năng suất tính theo dung dịch đầu (Tấn/giờ): 12 - Nồng độ đầu dung dịch (% khối lượng): 10 - Nồng độ cuối dung dịch (% khối lượng) 25 - Ap suất đốt nồi (at): tự chọn - Ap suất lại thiết bị ngưng (at): tự chọn 3/ Nội dung phần thuyết minh tính tốn: - Chương I: Tổng quan sản phẩm, phương pháp điều chế, chọn phương án thiết kế - Chương II:Tính toán bề mặt truyền nhiệt - Chương III: Kết luận 4/ Các vễ đồ thị (ghi rõ loại kích thước loại vẽ): - vẽ hệ thống thiết bị chính, khổ A3, đính kèm thuyết minh 5/ Giáo viên đề: GVC, Th.S Lê Ngọc Trung 6/ Ngày giao tập: 23/10/2018 7/ Ngày nộp tập: 23/12/2018 Lê Ngọc Trung ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HỒ XÃ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khoa: Hoá kỹ thuật o0o Bộ môn: C.Nghệ Hố Học-Dầu & Khí BÀI TẬP MƠN Q TRÌNH & THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT MÃ LỚP: 1070213.1810.16.47 Họ tên nhóm sinh viên: NHĨM 1/ NGUYỄN THỊ THANH THÚY (NT) 2/ ĐOÀN CHÂU THANH HIỀN 3/ LƯƠNG THỊ TRINH Lớp: 16H2CLC Ngành: Công nghệ Thực Phẩm 1/ Tên đề tài: Thiết kế hệ thống đặc hai nồi xuôi chiều Thiết bị đặc phòng đốt ống tuần hồn tâm đặc dung dịch NH4Cl 2/ Các số liệu ban đầu: - Năng suất tính theo dung dịch đầu (Tấn/giờ): 12 - Nồng độ đầu dung dịch (% khối lượng): - Nồng độ cuối dung dịch (% khối lượng) 25 - Ap suất đốt nồi (at): tự chọn - Ap suất lại thiết bị ngưng (at): tự chọn 3/ Nội dung phần thuyết minh tính tốn: - Chương I: Tổng quan sản phẩm, phương pháp điều chế, chọn phương án thiết kế - Chương II:Tính tốn bề mặt truyền nhiệt - Chương III: Kết luận 4/ Các vễ đồ thị (ghi rõ loại kích thước loại vẽ): - vẽ hệ thống thiết bị chính, khổ A3, đính kèm thuyết minh 5/ Giáo viên đề: GVC, Th.S Lê Ngọc Trung 6/ Ngày giao tập: 23/10/2018 7/ Ngày nộp tập: 23/12/2018 Lê Ngọc Trung ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HỒ XÃ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khoa: Hoá kỹ thuật o0o Bộ mơn: C.Nghệ Hố Học-Dầu & Khí BÀI TẬP MƠN Q TRÌNH & THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT MÃ LỚP: 1070213.1810.16.47 Họ tên nhóm sinh viên: NHÓM 1/ BÙI MINH HÙNG (NT) 2/ HUỲNH NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG TRƯỜNG 3/ HÀ THỊ NHẤT LY Lớp: 16H2CL Ngành: Công nghệ Thực Phẩm 1/ Tên đề tài: Thiết kế hệ thống đặc hai nồi ngược chiều Thiết bị đặc phòng đốt ống tuần hồn ngồi đặc dung dịch NaCl 2/ Các số liệu ban đầu: - Năng suất tính theo dung dịch đầu (Tấn/giờ): 10 - Nồng độ đầu dung dịch (% khối lượng): - Nồng độ cuối dung dịch (% khối lượng) 20 - Ap suất đốt nồi (at): tự chọn - Ap suất lại thiết bị ngưng (at): tự chọn 3/ Nội dung phần thuyết minh tính tốn: - Chương I: Tổng quan sản phẩm, phương pháp điều chế, chọn phương án thiết kế - Chương II:Tính tốn bề mặt truyền nhiệt - Chương III: Kết luận 4/ Các vễ đồ thị (ghi rõ loại kích thước loại vẽ): - vẽ hệ thống thiết bị chính, khổ A3, đính kèm thuyết minh 5/ Giáo viên đề: GVC, Th.S Lê Ngọc Trung 6/ Ngày giao tập: 23/10/2018 7/ Ngày nộp tập: 23/12/2018 Lê Ngọc Trung ... Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều Thiết bị đặc phòng đốt ống tuần hồn ngồi kiểu đứng Cơ đặc dung dịch NaNO3 2/ Các số liệu ban đầu: - Năng suất tính theo dung dịch đầu (Tấn/giờ): 12. .. đề tài: Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều Thiết bị đặc phòng đốt ống tuần hồn tâm Cơ đặc dung dịch NH4Cl 2/ Các số liệu ban đầu: - Năng suất tính theo dung dịch đầu (Tấn/giờ): 12 - Nồng... Ngành: Công nghệ Thực Phẩm 1/ Tên đề tài: Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi ngược chiều Thiết bị đặc phòng đốt ống tuần hồn ngồi Cơ đặc dung dịch NaCl 2/ Các số liệu ban đầu: - Năng suất tính theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế thiết bị cô đặc ngược chiều 2 nồi, Thiết kế thiết bị cô đặc ngược chiều 2 nồi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay