Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:02

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LUYỆN TỪ CÂU TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG TRẠNG THÁI DẤU PHẨY I – MỤC TIÊU - Nhận biết đọc từ hoạt động trạng thái loài vật vật câu - Biết chọn từ hoạt động thích hợp điền vào chỗ trống đồng dao - Biết dùng dấu phẩy để ngăn cách từ làm chức vụ câu II - ĐỒ DÙNG Viết lên bảng số câu để trống từ hoạt động Bảng phụ viết 1,2 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gv viết bảng - Thầy giáo mơn tốn - Tổ trực nhật lớp - Cô Hiền hay HS lên bảng điền từ hoạt động vào chỗ trống Lớp nhận xét sửa chữa B, Bài mới: Giới thiệu Hướng dẫn làm tập - Bài 1: HS đọc yêu cầu GV mở bảng phụ – HS nói tên vật vật câu Cả lớp đọc thầm viết từ hoạt động , trạng thái vào nháp – HS nêu kết GV gạch chân từ hoạt động trạng thái câu 1HS nói lại lời giải Cả lớp sửa - Bài 2: GV nêu yêu cầu cuả – Cả lớp đọc thầm toàn bài, gọi HS lên bảng – lớp làm vào nháp Cả lớp GV chữa - Bài 3: HS đọc yêu cầu Treo bảng phụ câu a Cả lớp suy nghĩ làm câu b,c vào nháp Cả lớp GV chữa Củng cố dặn dò GV nhận xét học Về tìm thêm từ hoạt động , trạng thái loài vật, vật, ... HS nói tên vật vật câu Cả lớp đọc thầm viết từ hoạt động , trạng thái vào nháp – HS nêu kết GV gạch chân từ hoạt động trạng thái câu 1HS nói lại lời giải Cả lớp sửa - Bài 2: GV nêu yêu cầu cuả... lớp làm vào nháp Cả lớp GV chữa - Bài 3: HS đọc yêu cầu Treo bảng phụ câu a Cả lớp suy nghĩ làm câu b,c vào nháp Cả lớp GV chữa Củng cố dặn dò GV nhận xét học Về tìm thêm từ hoạt động , trạng thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay