Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:02

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP LUYỆN TỪ CÂU TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI - DẤU PHẨY I.Mục đích yêu cầu: -HS nhận biết bước đầu biết dùng số từ hoạt động, trạng thái loài vật vật câu ( BT 1, BT 2) -HS biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu ( BT 3) II.Đồ dùng dạy học -Bảng phụ viết tập 1,2,3 III.Các hoạt động dạy học ND GV HS Ổn định:1' Bài cũ.5’ - Yêu cầu HS tìm ghi từ - em lên bảng làm thi, hoạt động HS lớp theo dõi, nhận xét -GV nhận xét, ghi điểm Bài *HĐ1: Tìm từ hoạt động.15’ - Giới thiệu - Ghi đề Bài 1:Yêu cầu tìm từ hoạt - HS nêu yêu cầu động, trạng thái loài vật vật tập cho câu sau - HS nói tên vật a Con trâu chăn cỏ (loài vật) câu: trâu, b Đàn bò uống nước sơng (lồi đàn bò, Mặt trời vật) c Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.(sự - HS tìm từ hoạt động, trạng thái vật) câu *HĐ2:Dấu phẩy - GV mời em lên bảng gạch chân - HS viết vào bảng từ tìm - Sửa vào theo lời giải - GV nhận xét sửa bài.( ăn, uống, toả đúng: ăn, uống, toả ) 12’ Bài 3: (viết) - GV gắn băng giấy viết câu: Củng cố dặn dò 2’ a Lớp em học tập tốt lao động tốt -HS nêu cầu tập H: Trong câutừ hoạt động người? - em lên làm bảng H: Để tách rõ từ nghĩa, trả lời câu hỏi " làm gì"trong câu ta đặt dấu phẩy vào chỗ nào? - Cả lớp làm vào vở, chữa , đổi kiểm tra chéo - GV chấm nhận xét Lưu ý HS trung bình + yếu - GV nhận xét tiết học - Dặn HS tìm thêm từ hoạt động trạng thái loài vật vật - Cả lớp thep dõi, nhận xét - Lắng nghe ...vật) câu *H 2: Dấu phẩy - GV mời em lên bảng gạch chân - HS viết vào bảng từ tìm - Sửa vào theo lời giải - GV nhận xét sửa bài.( ăn, uống, toả đúng: ăn, uống, toả ) 12 Bài 3: (viết)... viết câu: Củng cố dặn dò 2 a Lớp em học tập tốt lao động tốt -HS nêu cầu tập H: Trong câu có từ hoạt động người? - em lên làm bảng H: Để tách rõ từ nghĩa, trả lời câu hỏi " làm gì"trong câu ta... gì"trong câu ta đặt dấu phẩy vào chỗ nào? - Cả lớp làm vào vở, chữa , đổi kiểm tra chéo - GV chấm nhận xét Lưu ý HS trung bình + yếu - GV nhận xét tiết học - Dặn HS tìm thêm từ hoạt động trạng thái loài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay