Xây dựng phần mềm quản lý và lựa chọn phản biện tự động cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

97 13 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý lựa chọn phản biện tự động cho Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Thái Nguyên Mã số: ĐH2017-TN01-01.ĐH Chủ nhiệm: TS Nguyễn Đình Dũng THÁI NGUYÊN-2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý lựa chọn phản biện tự động cho Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên Mã số: ĐH2017-TN01-01.ĐH Xác nhận tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Đình Dũng THÁI NGUYÊN-2018 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Stt HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ TS Nguyễn Đình Dũng Trung tâm CNTT - ĐHTN ThS Nguyễn Tuấn Anh Ban KHCN&MT - ĐHTN ThS Nguyễn Thế Vịnh Ban KHCN&MT - ĐHTN TS Nguyễn Thị Yến Tạp chí KH&CN - ĐHTN CN Nguyễn Thị Phượng Tạp chí KH&CN - ĐHTN CN Hoàng Thị Hồng Hạnh Tạp chí KH&CN - ĐHTN CN Nguyễn Thị Thủy Trung tâm CNTT - ĐHTN ThS Bùi Thị Xuân Trung tâm CNTT - ĐHTN CƠ QUAN PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU Tạp chí Khoa học Cơng nghệ - Đại học Thái Nguyên Trung tâm Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .3 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT .8 1.1 Tổng quan hệ thống hỗ trợ lựa chọn phản biện 1.1.1 Thuật toán Kalmukov 1.1.2 Bài toán lựa chọn phản biện CMACRA 14 1.1.3 Lựa chọn phản biện với thuật toán xấp xỉ 1/3 17 1.2 Một số phương pháp so khớp mẫu tính tốn độ gần tựa ngữ nghĩa .17 1.2.1 Thuật toán Brute Force 18 1.2.2 Thuật toán Knuth-Morris-Pratt 19 1.3 Phương pháp quy hoạch động ứng dụng lựa chọn phản biện 21 1.3.1 Phương pháp quy hoạch động 22 1.3.2 Thuật toán lựa chọn phản biện 23 1.4 Otomat hữu hạn mờ ứng dụng lựa chọn phản biện báo .27 1.4.1 Độ gần tựa ngữ nghĩa theo mơ hình Otomat hữu hạn mờ .27 1.4.2 Thuật toán lựa chọn phản biện 30 CHƯƠNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 32 2.1 Hệ thống hỗ trợ lựa chọn phản biện 32 2.1.1 Mô tả yêu cầu hệ thống .32 2.1.2 Phân tích hệ thống .37 2.1.3 Thiết kế hệ thống .51 2.2 Hệ thống quản lý tạp chí 77 2.2.1 Sơ đồ thực thể liên kết đối tượng sở liệu .77 2.2.2 Các chức chương trình .78 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN i DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Các từ khóa phản biện (ReviewerKeyword) 24 Bảng Khoảng cách chuyên môn (ExpertiseDistance) 24 Bảng Bảng RK minh họa thuật toán…………………… 26 Bảng Kết thực thuật toán ……………… 27 Bảng Xác định tác nhân……………… 37 Bảng Xác định use case ……………… 37 Bảng Scenario cho use case Đăng nhập ……………… 40 Bảng Scenario cho use case Cập nhật lý lịch sơ lược 42 Bảng Scenario cho use case Tổng hợp báo theo phản biện 43 Bảng 10 Scenario cho use case Tổng hợp báo theo tác giả…… 46 Bảng 11 Scenario cho use case Chọn báo phản biện 49 Bảng 12 Bảng tblCriticism lưu thông tin phản biện .63 Bảng 13 Bảng tblJournal lưu thông tin báo 63 Bảng 14 Bảng tblChuyensan lưu trữ danh mục chuyên san 64 Bảng 15 Bảng tblCri_Journal_and_Book ……………… 64 Bảng 16 Bảng tblCri_ProcessOfWork ……… 64 Bảng 17 Bảng tblCri_ScientificResearch 64 Bảng 18 Bảng tblGender lưu thông tin danh mục giới tính .65 Bảng 19 Bảng tblKeywordKHX 65 Bảng 20 Bảng tblKeywordNLY 65 Bảng 21 Bảng tblKeywordTNK……………… 65 Bảng 22 Bảng tblManageRegist……………… 65 Bảng 23 Bảng tblMenu lưu thông tin danh mục menu trang chủ 66 Bảng 24 Bảng tblPermission lưu thông tin danh mục phân quyền hệ thống 66 Bảng 25 Bảng tblResultOfCriticism ……………………………………………… 66 Bảng 26 Bảng tblUser lưu thông tin người sử dụng hệ thống 66 ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình Bước 1-Xác định ma trận độ tương tự 11 Hình Bước – Xây dựng mảng cấu trúc invlovedReviewers; Bước – Xử lý involvedReviewers phân báo cho phản biện hàng ma trận K; Bước – Kết thúc lựa chọn phản biện……… .12 Hình Nhóm Use case Quản trị hệ thống 39 Hình Use case Đăng nhập .40 Hình Nhóm Use case Quản lý phản biện 41 Hình Phân rã Use case Cập nhật thông tin phản biện .41 Hình Phân rã Use case Tổng hợp báo theo phản biện 42 Hình Use case Thống kê tìm kiếm .43 Hình Nhóm Use case Cập nhật báo 44 Hình 10 Phân rã Use case Cập nhật báo khoa học tự nhiên 44 Hình 11 Phân rã Use case Cập nhật báo khoa học Xã hội Nhân văn 45 Hình 12 Phân rã Use case Cập nhật báo Nông Lâm Ngư Y Sinh 45 Hình 13 Nhóm Use case Tổng hợp báo theo tác giả 46 Hình 14 Use case Đổi mật 47 Hình 15 Use case Đăng ký làm phản biện 47 Hình 16 Nhóm Use case Tìm kiếm phản biện 48 Hình 17 Phân rã Use case chọn báo phản biện 48 Hình 18 Nhóm Use case Chỉ định phản biện .49 Hình 19 Biểu đồ lớp phân tích 50 Hình 20 Biểu đồ trạng thái lớp Journal 51 Hình 21 Biểu đồ cho chức đăng nhập 51 Hình 22 Biểu đồ cho chức tìm kiếm phản biện theo từ khóa .52 Hình 23 Biểu đồ cho chức tìm kiếm phản biện theo dãy từ khóa 53 Hình 24 Biểu đồ cho chức Chọn báo 54 Hình 25 Biểu đồ cho chức Cập nhật lý lịch sơ lược .55 Hình 26 Biểu đồ cho chức Cập nhật từ khóa chun mơn 56 iii Hình 27 Biểu đồ cho chức đổi mật .57 Hình 28 Biểu đồ cho chức Thêm báo .57 Hình 29 Biểu đồ cho chức Chỉ định phản biện 58 Hình 30 Biểu đồ cho chức Chỉ định phản biện 59 Hình 31 Biểu đồ lớp chi tiết .60 Hình 32 Sơ đồ thực thể liên kết 61 Hình 33 Các chức hệ thống hỗ trợ lựa chọn phản biện .67 Hình 34 Form Đăng nhập hệ thống 68 Hình 35 Form Chức tìm kiếm phản biện 68 Hình 36 Form Đăng nhập lại hệ thống 69 Hình 37 Form Đổi mật 69 Hình 38 Form Chức cập nhật thành viên 70 Hình 39 Form Chức quản lý đăng ký phản biện .70 Hình 40 Form Xem thơng tin đăng ký tham gia phản biện .71 Hình 41 Form Cập nhật lý lịch phản biện 71 Hình 42 Form Cập nhật trình đào tạo 72 Hình 43 Form Cập nhật q trình cơng tác .72 Hình 44 Form Cập nhật đề tài nghiên cứu khoa học 73 Hình 45 Form Cập nhật cơng trình khoa học công bố 73 Hình 46 Form Cập nhật từ khóa chun mơn .74 Hình 47 Form Tổng hợp báo theo phản biện .74 Hình 48 Form Cập nhật báo 75 Hình 49 Form Thống kê báo theo tiêu chí .75 Hình 50 Form Tổng hợp báo theo tác giả 76 Hình 51 Form Chức xem hồ sơ phản biện 76 iv THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý hỗ trợ lựa chọn phản biện cho Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên - Mã số: ĐH2017-TN01-01.ĐH - Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Đình Dũng - Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018 Mục tiêu - Thiết kế Website Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Thái Nguyên nhằm cập nhật tin tức hoạt động tạp chí đồng thời phản ánh vấn đề thời sự, cấp thiết lĩnh vực khoa học, kinh tế, xã hội - Xây dựng Phần mềm Quản lý Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Thái Ngun nhằm nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động Tạp chí để dần đạt chuẩn quốc tế - Xây dựng Phần mềm hỗ trợ lựa chọn phản biện báo cho Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Thái Nguyên dựa phương pháp tìm kiếm mờ nhằm hỗ trợ Tòa soạn tìm danh sách người phản biện có hướng nghiên cứu với báo, am hiểu vấn đề mà báo quan tâm Tính sáng tạo Hiện phần lớn tạp chí ngồi nước ứng dụng CNTT hoạt động quản lý tạp chí nhằm nâng cao hiệu tác nghiệp Bài toán lựa chọn phản biện báo cho tạp chí hay hội nghị khơng phải bái tốn mới, có nhiều tác giả nghiên cứu tìm lời giải cho toán với cách tiếp cận khác dựa phương pháp tìm kiếm xác thuật tốn thực thực khơng hiệu tạp chí mà đặc thù tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Thái Ngun Vì vậy, khắc phục hạn chế đề xuất thuật tốn tìm kiếm phản biện dựa phương pháp tìm kiếm mờ mà cụ thể thuật toán lựa chọn phản biện dựa phương pháp quy hoạch động phương pháp tính độ gần tựa ngữ nghĩa theo cách tiếp cận Otomat hữu hạn mờ v Kết nghiên cứu (1) Nghiên cứu tổng quan hệ thống lựa chọn phản biện nước (2) Nghiên cứu số thuật toán so khớp mẫu số phương pháp tìm kiếm xấp xỉ từ xây dựng thuật toán lựa chọn phản biện dựa phương pháp quy hoạch động phương pháp tìm kiếm xấp xỉ theo cách tiếp cận Otomat hữu hạn mờ (3) Xây dựng hệ thống hỗ trợ lựa chọn phản biện, hệ thống quản lý Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên Website tạp chí Sản phẩm 5.1 Sản phẩm khoa học (1) Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Hữu Cơng, Nguyễn Tuấn Anh (2017), “Ứng dụng phương pháp tính độ gần ngữ nghĩa theo mơ hình Otomat hữu hạn mờ lựa chọn phản biện báo”, Tạp chí khoa học cơng nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 173 (13), tr 19-23 (2) Nguyen Dinh Dung, Nguyen Huu Cong, Nguyen Tuan Anh (2017), “Algorithm Of Dynamic Programming For Paper-reviewer Assignment problem”, International Research Journal of Engineering and Technology, vol 11 (4), pp 19281932 5.2 Sản phẩm ứng dụng (1) Phần mềm hỗ trợ lựa chọn phản biện báo cho tạp chí khoa học công nghệ (http://phanbien.tnu.edu.vn) (2) Phần mềm quản lý tạp chí (http://jst.tnu.edu.vn) Phương thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu i/ Kết đề tài tài liệu hữu ích cho sinh viên, học viên cao học ngành Công nghệ Thông tin ii/ Các sản phẩm ứng dụng đáp ứng yêu cầu đặt Tạp chí Khoa học Cơng nghệ sử dụng Đại học Thái Nguyên Cụ thể: - Hệ thống hỗ trợ lựa chọn phản biện dựa thuật tốn thiết kế theo cách tiếp cận tìm kiếm mờ cơng cụ hữu ích cho Tạp chí Khoa học Cơng nghệ ĐHTN tìm phản biện phù hợp với báo - Hệ thống quản lý Tạp chí khoa học cơng nghệ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Tạp chí để dần đạt chuẩn quốc tế vi INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information - Project title: Development of management and support of paper-reviewer assignment software for Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University - Code number: ĐH2017-TN01-01.ĐH - Project director: PhD Nguyen Dinh Dung - Organization: Thai Nguyen University - Duration: from January 2017 to December 2018 Objectives - Designing website of Journal of Science and Technology aims to update latest news and reflecting current issues, necessary on science, economy and society areas - Developing the Science and Technology journal management software aims to improve the quality of the journal's operations to gradually reach international standards - Developing paper-reviewer assignment support software for science and technology journal based on fuzzy search methods aims to assisting journal in finding a list of reviewers who have the same research direction with the paper and a good understanding of relevant content Creativeness and innovativeness Nowadays, most domestic and overseas journals have applied information technology in the journal management activities to improve the efficiency of the operation Problem of paper-reviewer assignment for journal or conference is not new problem Nowadays, Authors propose approachs to find a solution to the problem and these approachs are base on exact matching algorithms that is effectless for multidisciplinary Journal such as Journal of Science and Technology of Thai Nguyen University So, we propose reviewers searching algorithms that based on fuzzy searching methods that are paper-reviewer assignment algorithms based on dynamic programming method and semantic close measure method by fuzzy finite automata to overcome these restrictions
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm quản lý và lựa chọn phản biện tự động cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Xây dựng phần mềm quản lý và lựa chọn phản biện tự động cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay