HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG KPI TẠI DOANH NGHIỆP

36 6 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:36

HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG KPI TẠI DOANH NGHIỆP MỘT SỐ THÔNG TIN ĐÁNG QUAN TÂM QUA KHẢO SÁT Ý KIẾN THÀNH VIÊN HIỆP HỘI NHÂN SỰ HRA PHÂN TÍCH DO NHĨM CHUN GIA CƠNG TY OCD THỰC HIỆN TRÊN DỮ LIỆU DO NHÓM KHẢO SÁT HRA THỰC HIỆN TRƯỚC THỀM HỘI THẢO NĂM 2017 THÔNG TIN CHUNG VỀ KHẢO SÁT Mục đích Nhận định sơ tình trạng triển khai KPI doanh nghiệp hội viên HRA Cung cấp góc nhìn triển khai KPI doanh nghiệp Thời gian Từ tháng 5/2017 – 7/2017 Đối tượng khảo sát 72 doanh nghiệp Thuộc 07 lĩnh vực ngành nghề Với nhiều quy mô khác Đặc điểm theo quy mô Quy mô lao động doanh nghiệp tham gia khảo sát Đặc điểm theo lĩnh vực hoạt động Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp tham gia khảo sát Mức độ triển khai KPI doanh nghiệp khảo sát Rào cản doanh nghiệp triển khai KPI “Chưa muốn tạo áp lực Chưa muốn thời gian quản lý theo KPI” Nguồn lực chưa sẵn sàng, tâm lý e ngại khó khăn nỗi băn khoăn tác động tiêu cực mà KPI mang lại cản trở DN định triển khai công cụ “Ban lãnh đạo chưa muốn triển khai cồng kềnh” “Chưa có đủ điều kiện, nhân lực ngân sách để triển khai” “KPI tạo cạnh tranh khơng lành mạnh phận áp dụng cho cá nhân, gây thiếu đồn kết” “KPI cần có liệu thống kê, số mà vị trí áp dụng” 16,67% DN chưa triển khai KPI “KPI không ý đến lực hành vi, mang tính tương tác, ý nhiều đến kết mà khơng nhìn vào q trình” Chu kỳ triển khai đánh giá KPI doanh nghiệp khảo sát Lưu ý: Tính tốn nhóm DN triển khai hệ thống KPI Quan điểm KPI Phần lớn phản hồi không đồng ý với ý kiến “KPI việc sếp, việc nhân viên” mà cho KPI nên áp dụng cấp, công cụ để giám sát hoạt động cấp DN phải gắn với hoạt động nhân viên Tầm quan trọng KPI (đối với 60 doanh nghiệp triển khai KPI) Trên nửa người trả lời thấy KPI thực có tác dụng mà cơng cụ sinh để thực hiện, đặc biệt 50% người triển khai KPI thấy công cụ hỗ trợ phát triển lực nhân viên tăng suất làm việc Tầm quan trọng KPI (đối với 60 doanh nghiệp triển khai KPI) Mơi trường làm việc cải thiện tích cực nhờ DN mạnh dạn triển khai KPI, tạo nguồn động lực cho cá nhân công ty “Tạo động lực cho nhân viên có chế độ khen thưởng phù hợp” “Có KPI người chủ động cơng việc Từng nhân viên có kế hoạch, báo cáo, đánh giá, xếp loại” “Hàng tháng ngồi lại với để hiểu rõ thuận lợi, khó khăn Cùng thống kết đánh giá Cuối năm cần lấy kết đê xét thưởng, tăng lương dễ dàng” “Hệ thống cấu, chức nhiệm vụ rõ ràng, “Quản lý khơng cảm thấy áp lực phải đánh giá nhân viên nữa, thứ gần cụ thể hết kết báo cáo cuối tháng theo kế hoạch đầu tháng/năm” 10 PHỤ LỤC CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI TRIỂN KHAI KPI TRONG TƯƠNG QUAN VỚI QUY MÔ CỦA DOANH NGHIỆP Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp có quy mơ 50 nhân viên Đối với DN 50 nhân viên, việc triển khai KPI gặp nhiều khó khăn so với nhóm DN khác Nhóm DN 50 nhân viên đứng đầu nhóm DN 3/8 vấn đề DN gặp phải: KPI tạo áp lực lớn với nhân viên, KPI gắn với trách nhiệm người lao động KPI gặp khó khăn người lao động chưa phân quyền đầy đủ 23 Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp có 50 tới 100 nhân viên KPI chưa đủ rõ ràng lượng hóa để đo lường xác vấn đề nhiều doanh nghiệp nằm nhóm DN từ 50 tới 100 nhân viên gặp phải 24 Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp có 100 tới 300 nhân viên KPI chưa tạo thay đổi tích cực triển khai DN vấn đề nhóm DN từ 101 tới 300 nhân viên gặp nhiều so với nhóm DN khác Tuy nhiên, KPI gặp khó khăn người lao động chưa phân quyền đầy đủ vấn đề đáng quan tâm họ 25 Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp có 300 tới 500 nhân viên So với nhóm DN khác, nhóm DN từ 301 tới 500 nhân viên nhóm DN gặp nhiều vấn đề KPI chưa gắn với quyền lợi người lao động, KPI chưa đủ rõ ràng lượng hóa để đo lường xác KPI khó triển khai phận khơng hiểu để triển khai 26 Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp có 500 tới 1000 nhân viên Nhóm DN từ 500 đến 1000 nhân viên gặp vấn đề việc triển khai KPI so với nhóm khác Vấn đề lớn họ KPI chưa đủ rõ ràng lượng hóa để đo lường xác mức 2,8/5 điểm mức độ đồng ý 27 Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp có 1000 nhân viên DN 1000 nhân viên triển khai KPI ổn định Các vấn đề họ gặp phải mức khoảng 2.5/5 điểm mức độ đồng tình 28 PHỤ LỤC CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI TRIỂN KHAI KPI TRONG TƯƠNG QUAN VỚI LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp CNTT – Viễn thơng Nhóm CNTT-Viễn thơng gặp nhiều vấn đề đo lường lượng hóa KPI khơng q khó so với loại hình hoạt động khác 30 Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp đầu tư DN thuộc nhóm DN đầu tư gặp vấn đề lớn việc tạo mong muốn triển khai KPI, chưa tạo thay đổi tích cực tạo nhiều áp lực lên nhân viên, nhiên mức độ khó khăn thấp nhiều so với loại hình doanh nghiệp khác 31 Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp ngành tài – ngân hàng KPI tạo áp lực lớn lên nhân viên vấn đề nhiều đơn vị thuộc ngành Tài – ngân hàng – bảo hiểm gặp phải nhiều so với khó khăn khác so với nhóm ngành khác 32 Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp dịch vụ Nhiều DN Dịch vụ gặp khó khăn KPI chưa gắn với quyền lợi người lao động Đây vấn đề DN Du lịch gặp phải nhiều so với nhóm DN khác 33 Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp sản xuất So với nhóm ngành khác, DN sản xuất phải đối mặt với vấn đề KPI chưa đủ rõ ràng lượng hóa để đo lường, phân quyền cho người lao động công tác nâng cao hiểu biết KPI tới phận, 34 Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp thương mại DN Thương mại gặp nhiều vấn đề triển khai KPI so với nhóm ngành khác, nhóm DN Thương mại đứng đầu 2/8 khó khăn DN gặp phải vấn đề mức cao - khoảng 3/5 mức độ đồng tình 35 Các vấn đề gặp phải triển khai KPI doanh nghiệp xây dựng KPI chưa tạo thay đổi tích cực triển khai DN vấn đề nhóm DN Xây dựng gặp phải nhiều so với khó khăn khác so với nhóm ngành khác 36
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG KPI TẠI DOANH NGHIỆP, HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG KPI TẠI DOANH NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay