Quy trình: Kiểm tra Chất lượng an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe nhập khẩu.

45 10 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:26

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cổng thông tin cửa quốc gia Quy trình: Kiểm tra Chất lượng an tồn kỹ thuật Bảo vệ môi trường xe nhập Hà Nội, 04/2015 M ỤC LỤC M ỤC LỤC 1.GIỚI THIỆU .2 1.1 Tổng quan Cổng thông tin cửa Quốc gia 1.2Mục đích ý nghĩa tài liệu 1.3 Phạm vi tài liệu 1.4 Thuật ngữ từ viết tắt 1.5 Cấu trúc tài liệu .3 2GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG 2.1 Đăng nhập hệ thống 2.2Các chức 3HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG .6 3.1Tìm kiếm hồ sơ 3.2Khai gửi hồ sơ sang hệ thống Bộ Giao thông 3.3Khai sửa gửi hồ sơ sang hệ thống Bộ Giao thông .21 3.4Xác nhận thời gian địa điểm kiểm tra sang hệ thống BGT 22 3.5Xem in hồ sơ 25 3.6Xem lịch sử hồ sơ 28 3.7Yêu cầu hủy hồ sơ 29 3.9Xóa hồ sơ 32 3.10u cầu tốn xem thơng báo lệ phí .33 3.11Xem giấy phép thông báo trả về: .36 3.12Đề nghị sửa đổi giấy chứng nhận: 41 1|Page GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan Cổng thông tin cửa Quốc gia Hệ thống thông tin phục vụ triển khai chế hải quan cửa quốc gia triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối với doanh nghiệp Bộ, Ngành có liên quan việc cấp phép chứng nhận xuất xứ Hệ thống đáp ứng yêu cầu: • Tiếp nhận phản hồi thông tin cho doanh nghiệp tham gia khai báo thủ tục hành liên quan lĩnh vực xuất nhập thông qua phương thức điện tử; • Trao đổi thơng tin với hệ thống nghiệp vụ Hải quan Bộ ngành triển khai chế Một cửa Quốc gia hướng tới kết nối với chế Một cửa Quốc gia 1.2 Mục đích ý nghĩa tài liệu Tài liệu thiết kế đưa quy trình trao đổi thơng tin Bộ Giao thông vận tải với Cổng thông tin điện tử cửa quốc gia kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường (sau gọi tắt kiểm tra, chứng nhận) xe nhập vào Việt Nam 1.3 Phạm vi tài liệu Quy trình áp dụng cho dịch vụ công trực tuyến Cục Đăng kiểm Việt Nam chế cửa quốc gia bao gồm: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường xe mơ tô, xe gắn máy nhập động nhập sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe giới nhập khẩu; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện nhập khẩu; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động nhập 2|Page 1.4 Thuật ngữ từ viết tắt Thuật ngữ Định nghĩa Ghi từ viết tắt HDSD Hướng dẫn dử dụng HS Hồ sơ : khai điện tử phải nộp NSW NSW Hệ thống cửa quốc gia – National Single Window BGT Bộ Giao thông CĐKVN Cục Đăng kiểm Việt Nam HSĐKKT Hồ sơ đăng ký kiểm tra NLTT Người làm thủ tục HSCN Hồ sơ chứng nhận 1.5 Cấu trúc tài liệu Tài liệu gồm phần bố trí sau: Phần 1: Giới thiệu: Bao gồm giới thiệu chương trình, nêu mục tiêu phạm vi, giải thích thuật ngữ/ từ viết tắt, cấu trúc đối tượng sử dụng tài liệu Phần 2: Giới thiệu chức chương trình ghi nhận tài liệu Phần 3: Hướng dẫn sử dụng chức nêu phần Phần 4: Các phụ lục 3|Page GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG 2.1 Đăng nhập hệ thống Doanh nghiệp truy cập vào địa web: https://vnsw.gov.vn/ Hệ thống hiển thị giao diện Trang chủ hệ thống HQMC: Hình 3.1 Giao diện trang chủ hình Doanh nghiệp thực nhập thông tin tài khoản đăng ký để truy cập hệ thống: Đối với doanh nghiệp chưa có tài khoản hệ thống cần phải tiến hành đăng ký tài khoản ( Chi tiết hướng dẫn đăng ký tài khoản doanh nghiệp đây: https://vnsw.gov.vn/HuongDan/HuongDanDangKyTaiKhoan.doc ) Với doanh nghiệp có tài khoản hệ thống tiến hành đăng nhập từ hình giao diện di chuột tới Menu “THỦ TỤC BỘ GIAO THÔNG”, tiếp tục di chuột 4|Page xuống “CỤC ĐĂNG KIỂM”, Click chọn “QUẢN LÝ HỒ SƠ” để đến giao diện chức Trên giao diện gồm vùng chức năng: tìm kiếm hồ sơ danh sách hồ sơ 2.2 Các chức STT Chức Mơ tả Tìm kiếm hồ sơ Người dùng tìm kiếm, lọc nhanh hồ sơ theo nhiều tiêu chí Khai báo gửi hồ sơ sang hệ Người dùng khai gửi hồ thống BGT Khai sửa gửi hồ sơ sang hệ Người dùng khai sửa gửi hồ thống BGT sơ sơ Xác nhận thời gian địa điểm Người dùng khai gửi hồ sơ kiểm tra sang hệ thống BGT Xem in hồ sơ Người dùng xem chi tiết hồ sơ tạo kết xử lý hồ sơ Người dùng xuất hồ sơ khai báo file Xem lịch sử hồ sơ Xem lại lịch sử Người dùng tác động lên hồ sơ Yêu cầu hủy hồ sơ Người dùng yêu cầu hủy hồ sơ Xem trạng thái hồ sơ Xem lại lịch sử Người dùng BGT tác động lên hồ sơ Xóa hồ sơ Người dùng xóa hồ sơ tạo 10 Xem giấy phép thông báo trả Người dùng xem giấy phép 5|Page HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 3.1 Tìm kiếm hồ sơ Bước 1: Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống vào hình thủ tục theo hướng dẫn mục 3.1 Phân vùng tìm kiếm hồ sơ khoanh đỏ (Hình 4.1) Hình 4.1 Tìm kiếm hồ sơ Bước 2: Doanh nghiệp tìm kiếm hồ sơ cách nhập từ khóa tìm kiếm vào trường tiêu chí: o Mã hồ sơ: Là mã hồ sơ cần tìm kiếm, hồ sơ mà người dùng tiến hành khai báo hệ thống cấp mã hồ sơ riêng o Trạng thái hồ sơ: người dùng chọn trạng thái tương ứng hồ sơ cần tìm kiếm ví dụ hồ sơ tạo, hồ sơ tiếp nhận… giao diện o Loại hồ sơ: người dùng chọn loại hồ sơ tương ứng cần tìm ví dụ Đăng ký kiểm tra chất lượng xe/động nhập khẩu, Hồ sơ xe đạp điện… giao diện 6|Page o Thời gian dự kiến kiểm tra từ ngày – đến ngày: Là tiêu chí để lọc hồ sơ doanh nghiệp dự kiếm kiểm tra khoảng thời gian Người dùng thay đổi khoảng thời gian cách nhấn vào biểu tượng lịch trường tìm kiếm o Thời gian tạo hồ sơ từ ngày – đến ngày: Là tiêu chí để lọc hồ sơ doanh nghiệp tạo khoảng thời gian Trên hình để mặc định tiêu chí lọc thời gian tạo hồ sơ từ trước tháng đến thời điểm Người dùng thay đổi khoảng thời gian cách nhấn vào biểu tượng lịch trường tìm kiếm Bước 3: Sau nhập tiêu chí tìm kiếm người dùng nhấn nút để thực lọc hồ sơ, kết hồ sơ phù hợp bên vùng tìm kiếm nhiều 15 ghi có phân trang Nếu khơng có kết tìm kiếm phù hợp hiển thị kết Khơng có ghi tìm thấy Danh sách hiển thị thơng tin hồ sơ bao gồm: 7|Page – STT – Lịch sử tác động – Mã hồ sơ: hiển thị link cho phép xem thông tin chi tiết hồ sơ – Số ĐKKT: hiển thị link cho phép xem tình trạng phương tiện – Tên doanh nghiệp – Thời gian tạo – Thời gian đăng ký kiểm tra dự kiến: Thời gian doanh nghiệp khai Giấy đăng ký kiểm tra – Loại hồ sơ: – Trạng thái hồ sơ – Button gửi: cho phép gửi hồ sơ – Button sửa: cho phép sửa thơng tin hồ sơ – Button xóa: cho phép xóa hồ sơ – Button yêu cầu hủy: cho phép doanh nghiệp yêu cầu hủy hồ sơ 3.2 Khai gửi hồ sơ sang hệ thống Bộ Giao thơng Bước 1: Từ hình tìm kiếm thơng tin hồ sơ, nhấn để thực khai báo thông tin hồ sơ: Bước 2: Hệ thống hiển thị hình thêm mới: 8|Page Hình 4.11: Chi tiết lịch sử hồ sơ Bảng lịch sử xếp theo thứ tự từ tác động gần đến xa gồm nội dung: Mã số hồ sơ xem lịch sử, Thời gian tác động lên hồ sơ, tài khoản thực nội dung chi tiết thay đổi 3.7 Yêu cầu hủy hồ sơ Doanh nghiệp sau gửi thành công hồ sơ sang hệ thống BGT tiến hành hủy hồ sơ Doanh nghiệp hủy hồ sơ trước sau cấp phép Bước 1: Doanh nghiệp thực hủy hồ sơ cách nhấn vào chức yêu cầu hủy danh sách 29 | P a g e Hình 4.12: Chức yêu cầu hủy hồ sơ Bước 2: Màn hình chức yêu cầu hủy hồ sơ hiển thị hình 4.13 Hình 4.13: Màn hình chức yêu cầu hủy hồ sơ Bước 3: Doanh nghiệp bắt buộc phải nhập lý muốn hủy hồ sơ để gửi sang làm cho cán BGT xử lý nhấn lưu Trường hợp không muốn Hủy doanh nghiệp nhấn nút hủy để quay hình trước Bước 4: Khi nhấn lưu hình hiển thị hộp thoại xác nhận việc hủy hồ sơ 30 | P a g e Hình 4.14: Xác nhận gửi yêu cầu hủy hồ sơ Hồ sơ gửi yêu cầu hủy cán bên phía BGT xem xét xử lý: Đồng ý yêu cầu hủy hồ sơ từ chối yêu cầu hủy hồ sơ Nếu từ chối yêu cầu hủy hồ sơ quay trạng thái ban đầu Nếu đồng ý yêu cầu hủy HS trạng thái “Duyệt u cầu hủy” doanh nghiệp khơng thể tác động thêm vào HS nữa, coi HS bỏ 3.8 Xem trạng thái hồ sơ: Bước 1: Doanh nghiệp xem trạng thái hồ sơ cách nhấn vào chức trạng thái hồ sơ 31 | P a g e Bước 2: Trên hình xuất Thơng tin xử lý hồ sơ 3.9 Xóa hồ sơ Doanh nghiệp gười dùng xóa hồ sơ trạng thái tạo tức hồ sơ chưa gửi sang hệ thống BGT Tất hồ sơ gửi sang hệ thống BGT không xóa Bước 1: Doanh nghiệp xóa hồ sơ cách nhấn vào nút chức xóa hình danh sách hồ sơ 32 | P a g e Hình 4.15: Chức xóa hồ sơ tạo Bước 2: Trên hình xuất hộp thoại xác nhận xóa hồ sơ Nếu đồng ý xóa hồ sơ ấn “OK”, muốn hủy thao tác xóa ấn “Cancel” Hình 4.16: Xác nhận xóa hồ sơ Sau xác nhận xóa, hồ sơ bị xóa khỏi danh sách giao diện doanh nghiệp 3.10 Yêu cầu toán xem thơng báo lệ phí Khi BGT tiếp nhận hồ sơ xử lý nghiệp vụ, Trạng thái xe Đã kiểm tra doanh nghiệp bắt đầu chọn phương tiện toán 33 | P a g e Bước 1: Doanh nghiệp trang giao diện chính, danh sách trang bên trái : Quản lý toán chọn tương ứng với yêu cầu toán cho loại xe hình Bước 2: Màn hình chọn phương tiện nộp phí hiển thị 34 | P a g e Bước 3: Doanh nghiệp tích chọn để chọn phương tiện nộp phí nhấn Chọn Hiển thị hình danh sách phương tiện chọn, doanh nghiệp gửi ln xóa chọn Bước 4: Doanh nghiệp nhấn Gửi u cầu, gửi thành cơng danh sách phương tiện nộp phí khơng phương tiện 35 | P a g e Bước 5: Doanh nghiệp hình giao diện chính, hình bên trái chọn Xem thơng báo phí Bước 6: Nhấn vào Số phiếu tính tiền hiển thị Danh sách chi tiết tốn 3.11 Xem giấy phép thơng báo trả về: Doanh nghiệp nhấn vào mã Số ĐKKT 36 | P a g e Xem Thông báo kế hoạch kiểm tra 37 | P a g e Xem Đề nghị thử nghiệm khí thải: Xem Đề nghị thử nghiệm an toàn: 38 | P a g e Xem Trưng cầu giám định: 5.Xem thông báo miễn: 39 | P a g e 6.Xem thông báo không đạt: 7.Xem thông báo vi phạm: 40 | P a g e Xem Giấy chứng nhận: 3.12 Đề nghị sửa đổi giấy chứng nhận: Trường hợp doanh nghiệp phát Giấy chứng nhận cấp có sai sót nội dung, doanh nghiệp thơng báo đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận gửi sang BGT Bước 1: Doanh nghiệp nhấn vào mã hồ sơ hình 41 | P a g e Bước 2: Màn hình chi tiết hồ sơ mở Doanh nghiệp tiếp tục nhấn vào Đề nghị sửa đổi giấy chứng nhận Bước 3: Doanh nghiệp nhấn vào Đăng ký sửa đổi GCN giao diện 42 | P a g e Bước 4: Hiển thị hình yêu cầu sửa giấy chứng nhận Doanh nghiệp nhập lý sửa giấy chứng nhận Bước 5: Tiếp theo, doanh nghiệp nhấn vào Gửi yêu cầu sang BGT 43 | P a g e
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình: Kiểm tra Chất lượng an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe nhập khẩu., Quy trình: Kiểm tra Chất lượng an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe nhập khẩu.

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay