Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm của tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí việt nam đến năm 2015

99 22 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG *** ĐOÀN THỊ THU THANH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO HIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Sĩ Lâm HÀ NỘI - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình khác trước Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011 Tác giả Đoàn Thị Thu Thanh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẢO HIỂM 1.1 Những vấn đề kinh doanh bảo hiểm 1.1.1 Khái quát bảo hiểm 1.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.2 Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm 16 1.2.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh bảo hiểm 16 1.2.2 sở hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm 17 1.2.3 Nội dung chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm 19 1.2.4 Những điều kiện để thực chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm 21 1.2.5 Đánh giá điều chỉnh chiến lược 26 1.3 Chiến lược kinh doanh số doanh nghiệp bảo hiểm học kinh nghiệm 28 1.3.1 Chiến lược kinh doanh số doanh nghiệp bảo hiểm 28 1.3.2 Bài học kinh nghiệm 33 CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẢO HIỂM CỦA PVI TRONG THỜI GIAN QUA 37 2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh PVI 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển PVI 37 2.1.2 Các nguồn lực PVI 39 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh PVI 44 2.2 Chiến lược kinh doanh bảo hiểm PVI thời gian qua 51 2.2.1 sở hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty 51 2.2.2 Nội dung chiến lược kinh doanh PVI giai đoạn từ 2005-2010 55 2.2.3 Tình hình thực chiến lược kinh doanh giai đoạn 2005-2010 58 2.3 2.3.1 2.3.2 Bài học kinh nghiệm từ chiến lược kinh doanh PVI giai đoạn 2005-2010 62 Ưu nhược điểm chiến lược kinh doanh PVI giai đoạn 20052010 62 Bài học kinh nghiệm 63 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẢO HIỂM CỦA PVI ĐẾN NĂM 2015 65 3.1 Bối cảnh xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015 65 3.1.1 Xu hướng phát triển thị trường bảo hiểm tương lai 65 3.1.2 hội thách thức doanh nghiệp bảo hiểm 67 3.2 Chiến lược kinh doanh PVI giai đoạn 2011-2015 72 3.2.1 Nội dung chiến lược 72 3.2.2 Giải pháp thực 75 3.3 Giải pháp kiến nghị để thực hiệu chiến lược kinh doanh PVI giai đoạn 2011-2015 79 3.3.1 Các giải pháp thực chiến lược kinh doanh PVI 80 3.3.2 Một số kiến nghị với Tập đoàn, Hiệp hội bảo hiểm Nhà nước 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BH Bảo hiểm BHTM Bảo hiểm thương mại DN Doanh nghiệp DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm HHBHVN Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam KDBH Kinh doanh bảo hiểm KT-XH Kinh tế - xã hội PVI Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam PVN Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 10 SVIC Cơng ty cổ phần bảo hiểm SHB – Vinacomin DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH STT Tên bảng Trang Bảng 2.1: Các tiêu tài chủ yếu PVI năm 2009 42 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm gốc thị phần PVI giai đoạn 2005-2009 45 Bảng 3.1: Lộ trình tăng vốn điều lệ PVI 74 Bảng 3.2: Kế hoạch doanh thu chi tiết giai đoạn 2011-2015 75 Hình 2.1: Sơ đồ máy tổ chức công ty 41 Hình 2.2: 2005-2009 Biểu đồ tăng trưởng doanh thu PVI giai đoạn 43 Hình 2.3: 2009 Biểu đồ tăng trưởng vốn PVI giai đoạn 2006- 44 Hình 2.4: Doanh thu PVI giai đoạn 2005-2009 47 Hình 3.1: Dự báo doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 2011-2015 66 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một doanh nghiệp khơng định hướng phát triển kinh doanh giống thuyền liên lạc đại dương, chiến lược phát triển kinh doanh định hướng cho đơn vị đâu làm để đạt hiệu cao Hiện kinh doanh bảo hiểm diễn ngày sôi động, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đời ngày nhiều Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm lớn giới mở rộng hoạt động Việt Nam, việc xác định mục tiêu kinh doanh để đề chiến lược kinh doanh đắn yếu tố định thành công kinh doanh công ty bảo hiểm Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận rõ mục đích hướng mình, sở kim nam cho hoạt động doanh nghiệp Kế đến điều kiện thay đổi phát triển nhanh chóng mơi trường kinh doanh, chiến lược kinh doanh tạo điều kiện nắm bắt tận dụng hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm giải pháp khắc phục vượt qua nguy hiểm hoạ thương trường cạnh tranh Ngoài ra, chiến lược kinh doanh góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tăng cường vị cạnh tranh đảm bảo cho phát triển liên tục bền vững doanh nghiệp Cuối cùng, việc xây dựng thực chiến lược kinh doanh tạo vững cho việc đề sách định phù hợp với biến động thị trường Thực tiễn hoạt động ngành bảo hiểm cho thấy, doanh nghiệp chiến lược kinh doanh đắn, tầm nhìn rộng, tạo tư hành động, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược cụ thể, doanh nghiệp đứng vững thành cơng cạnh tranh nay, ngược lại rơi vào tình trạng bế tắc, hoạt động khơng hiệu đến phá sản Do đó, vấn đề cốt lõi doanh nghiệp bảo hiểm phải định hướng phát triển lâu dài thơng qua chiến lược kinh doanh đắn xây dựng phù hợp với bối cảnh mơi trường tương thích với khả năng, vị doanh nghiệp điều kiện thị trường nhiều biến động cạnh tranh ngày mạnh mẽ, sôi động Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam gia nhập vào thị trường bảo hiểm 15 năm, vấn đề xây dựng chiến lược kinh doanh bảo hiểm Công ty bắt đầu trọng vòng năm trở lại Xuất phát từ lý nêu trên, Tác giả chọn đề tài: “Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam đến năm 2015” làm đề tài Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh Mục đích nghiên cứu Xây dựng giải pháp nhằm thực chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm triển khai thực chiến lược bảo hiểm PVI - Phạm vi nghiên cứu: Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam kể từ ngày thành lập đến năm 2015, tập trung nghiên cứu cho giai đoạn 2005-2015 Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nhiệm vụ trên, Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê; - Phương pháp tổng hợp; - Phương pháp phân tích; - Phương pháp so sánh; - Phương pháp dự báo Kết cấu Luận văn Ngoài Lời mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, kết cấu Luận văn bao gồm chương: - Chương 1: Tổng quan chiến lược kinh doanh bảo hiểm - Chương 2: Chiến lược kinh doanh bảo hiểm Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam thời gian qua - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam đến năm 2015 Sau nội dung Luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẢO HIỂM 1.1 Những vấn đề kinh doanh bảo hiểm 1.1.1 Khái quát bảo hiểm 1.1.1.1 Sự đời phát triển bảo hiểm * Trên giới Manh nha hoạt động bảo hiểm từ lâu lịch sử văn minh nhân loại, từ xuất loài người cố gắng phòng vệ để chống lại rủi ro mối nguy hiểm đe doạ để tồn Trước tiên, người tìm cách bảo vệ thân mình, gia đình người thân u Tiếp đó, tiến triển cho phép người cải, nhà cửa, đàn gia súc tài sản Những thứ dễ gặp phải rủi ro, như: cháy nổ, mát đổ vỡ thiên tai gây Vì vậy, người tìm cách bảo vệ khơng cho mình, mà phải tìm cách bảo vệ cho tài sản họ Một cách thức bảo vệ hiệu loài người khẳng định bảo hiểm Tuy nhiên, bảo hiểm đời xác từ chưa dám quyết, song năm 1347 người ta tìm thấy hợp đồng bảo hiểm cổ xưa cảng Genes Nếu người ta khơng hợp đồng cổ hơn, hợp đồng bị huỷ sau tàu cập bến, nghĩa đảm bảo kết thúc Theo nghiên cứu người Pháp, Genes năm 1424, công ty bảo hiểm hàng hải đời Tiếp đó, số loại hình bảo hiểm khác bắt đầu phát triển Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cổ xưa lưu giữ đến ngày ký kết năm 1583, Luân Đôn Sau vụ hoả hoạn ngày tháng năm 1666, công ty bảo hiểm hoả hoạn đời nước Anh Ở Pháp năm 1787 thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ loạt công ty bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hoả hoạn Trong suốt kỷ XIX, nhiều nghiệp vụ bảo hiểm khác đời, như: bảo hiểm tai nạn, vỡ kính, mưa đá, đua ngựa, trộm cắp trách nhiệm dân Đặc biệt vào năm 80 kỷ XIX, Đức loại hình bảo hiểm kỹ thuật đời phát triển nhanh chóng Loại hình bảo hiểm gồm có: bảo lại nhiều ưu lớn bảo hộ PVN Trong tương lai, việc bảo hộ PVN Nhà nước giảm dần từ ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo hiểm ngành PVI Do đó, với phát triển khơng ngừng Cơng ty việc xây dựng chiến lược cho giai đoạn tới ngày phải hồn thiện mang tính cụ thể hơn, chi tiết rõ ràng so với kế hoạch xây dựng thời gian qua Trước hết để thực chiến lược kinh doanhCông ty đề cho giai đoạn 2011-2015 cách hiệu Luận văn đề xuất thêm số giải pháp sau: 3.3.1 Các giải pháp thực chiến lược kinh doanh PVI 3.3.1.1 Giải pháp hoàn thiện máy chi nhánh văn phòng đại diện Để thực thành công việc củng cố vững địa vị Công ty thị trường Trong năm gần Công ty không ngừng phát triển hoàn thiện chi nhánh, với nguyên tắc mở chi nhánh để chiếm lĩnh thị trường, cần thực tốt giải pháp như:  Phát huy lợi chi nhánh vùng, chi nhánh thành lập vùng lợi rõ chi nhánh nên tận dụng lợi để khai thác hợp đồng bảo hiểm Ví với chi nhánh Dun Hải trụ sở Hải Phòng thành phố cảng lớn lợi khai thác bảo hiểm hàng hải Hoặc chi nhánh thành phố Hạ Long, Quảng Ninh nơi mỏ than lớn cảng lớn thuận lợi cho việc khai thác bảo hiểm xe giới, đội xe chở than, bảo hiểm hàng hải  Thực giao định mức chi phí kinh doanh hợp lý cho chi nhánh để tạo chủ động kinh doanh cho chi nhánh điều kiện cạnh tranh xố bỏ việc bao cấp từ Cơng ty xuống chi nhánh  Mở rộng mạng lưới đại lý bảo hiểm, đặc biệt đại lý bảo hiểm chun nghiệp Hiện Cơng ty 154 đại lý 40 đại lý chuyên nghiệp, số q Vì năm tới Công ty cần phát triển thêm đại lý, kèm theo cần tập trung phát triển đào tạo đại lý bảo hiểm chất lượng, Công ty nên tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm cho đại lý bảo hiểm Hà Nội Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng 3.3.1.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm  Đẩy mạnh công tác marketing thông quan việc áp dụng phương pháp tiếp cận với khách hàng, nắm bắt thay đổi xu phát triển thị trường từ biện pháp thích ứng với biến động thị trường, nắm bắt kịp thời chiến lược, thông tin phát triển kinh tế của đất nước ngành kinh tế quốc dân khu vực cách kịp thời để biện pháp giải Đẩy mạnh quảng cáo hình ảnh Cơng ty thơng qua buổi hội thảo giới thiệu nghiệp vụ bảo hiểm cho khách hàng, tổ chức hội nghị khách hàng, lắp đặt biển quảng cáo, viết báo chí, phần giới thiệu báo cáo thường niên  Tiếp tục nghiên cứu, phát triển hoàn thiện sản phẩm bảo hiểm theo nguyên tắc gắn liền quyền lợi doanh nghiệp bảo hiểm người tham gia bảo hiểm là: phí bảo hiểm tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm, cung cấp sản phẩm bảo hiểm thoả mãn nhu cầu khách hàng, xây dựng sản phẩm bảo hiểm trọn gói với chi phí bảo hiểm hợp lý mức trách nhiệm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm thiết yếu doanh nghiệp nhà đầu tư Chú trọng nghiệp vụ nhiều tiềm bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, bảo hiểm cháy nổ  Xác định mức giữ lại Công ty cách hợp lý sở nghiên cứu ứng dụng quy trình quản lý rủi ro cho cơng trình lớn ngành dầu khí  Tin học hố cơng tác quản lý hợp đồng tư khâu thẩm định rủ ro, khai thác, quản lý hợp đồng, đến khâu bồi thường, trả tiền bảo hiểm, xây dựng chương trình phát triển hệ thống phần mềm tính phí bảo hiểm, chỉnh lý Dự phòng nghiệp vụ, hệ thống thơng tin báo cáo tài nhằm bảo đảm thu thập thông tin cập nhật ngành, xử lý kịp thời diễn biến thị trường 3.3.1.3 Giải pháp hợp tác Trong lĩnh vực kinh doanh cần phải các mối quan hệ tín dụng phát huy tốt mối quan hệ tạo cho Công ty chỗ đứng vững Nhất thị trường bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt việc giữ vững mở rộng mối quan hệ với khách hàng đối tác cần thiết, để tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác mở rộng quan hệ Cơng ty cần thực nhóm giải pháp cụ thể sau:  Giữ vững đẩy mạnh quan hệ hợp tác theo chiều sâu chiều rộng hình thức hội thảo, gặp gỡ khách hàng làm cho mối quan hệ khách hàng Công ty ngày củng cố, thực đào tạo chỗ đơn vị ngành  Chủ động cải tiến công tác tư vấn rủi ro, cơng tác đề phòng hạn tổn thất thơng qua việc trang bị cho khách hàng thiết bị phục vụ rủi ro xảy thiết bị phòng cháy chữa cháy, loại áo phao tầu thiết bị làm giảm tốn thất xảy rủi ro, ưu đãi bên hợp đồng bảo hiểm nhằm củng cố phát triển dự án đầu tư, hoạt động ngành  Ưu tiên hợp tác với Công ty bảo hiểm nước, sở đồng bảo hiểm bình đẳng lợi, mở rộng quan hệ đặc biệt với Bảo Việt, PJICO, PTI, Bảo Minh với Bảo hiểm Dầu khí Trong vài năm tới ngành bảo hiểm hy vọng công ty phát triển cạnh tranh với cơng ty bảo hiểm nước ngồi  Hợp tác mặt với công ty bảo hiểm nước ngồi, trước hết cơng ty khu vực thơng qua việc tham dự vào chương trình bảo hiểm nhà thầu triển khai nước FPSO Modec Mitsui, Dự án xây lắp giàn khai thác hệ thống đường ống của KNOC Hàn Quốc, Dự án M3, Malaysia, đóng tầu UT 722 Nhà máy đóng tầu Amr (Nga) Do Cơng ty nắm vai trò chủ đạo việc điều phối thị trường bảo hiểm lượng nước nên Bảo hiểm Dầu khí phải bước tăng cường hợp tác với trung tâm thị trường bảo hiểm giới (Anh, Mỹ, Úc) để thuận lợi việc thu xếp tái bảo hiểm  Mở rộng quan hệ tới nước quan hệ chặt chẽ với ngành dầu khí khai thác, thăm dò, chế biến dầu khí để từ phát triển quan hệ bảo hiểm thu hút dịch vụ từ nước  Tiếp tục trì mở rộng quan hệ với Bộ, Ngành, Tổng Công Ty lớn như: Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty xây dựng Sông Đà, Tổng Công ty xây dựng Thăng Long…để phát triển dịch vụ 3.3.1.4 Giải pháp đầu tư Để tăng sức mạnh tài cơng ty ngồi biện pháp nghiệp vụ quản lý việc sử dụng tốt nguồn vốn thu để đầu tư quan trọng thực tế thị trường bảo hiểm phát triển giới hiên doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động thua lỗ dựa vào kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm Vậy nhân tố đảm bảo cho tồn phát triển doanh nghiệp khơng phải đầu tư vào lĩnh vực khác để ổn định tài cho Cơng ty Với đà phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam này, năm tới, thị trường trở nên bão hồ cơng ty bảo hiểm Việt Nam nối chung Bảo hiểm Dầu khí nói riêng vấn đề ổn định tiếp tụ phát triển kinh doanh điều kiện khó khăn Vì vậy, đầu tư giai đoạn hiên tập dượt chuẩn bị đối mặt với thách thức sau này, để đối mặt với thách thức sau Công ty cần làm tốt số giải pháp sau:  Tiếp tục tiến hành đa dạng hố loại hình đầu tư tài như: đầu tư bất động sản, kinh doanh chứng khoán, góp vốn liên doanh, uỷ thác đầu tư, mua kỳ phiếu, trái phiếu Với yêu cầu phải đảm bảo an tồn tài sinh lời, tn thủ loại hình đầu tư mà Luật kinh doanh bảo hiểm cho phép  Duy trì hoạt động tín dụng để đảm bảo tiền gửi ngân hàng mức lãi cao nhất, Công ty nên phân mức tiền gửi ngân hàng làm khoản, tiền gửi không kỳ hạn để đảm bảo khả khoản nhanh với mức lãi xuất thấp khoản tiền chủ yếu phục vụ cho việc bồi thường chi trả bảo hiểm thường xun kỳ Khoản lại gửi hình thức kỳ hạn nhằm thu lãi xuất cao cân đối khả khoản  Đặc thù loại hình kinh doanh bảo hiểm nguyên tắc dàn trải rủi ro Kinh doanh bảo hiểm tách rời khỏi hoạt động tái bảo hiểm Đặc biệt bảo hiểm dầu khí hoạt động cần thiết, hàng năm Công ty phải thu xếp tái bảo hiểm theo hợp đồng với Công ty bảo hiểm nước ngồi Việc tốn phí tái bảo hiểm tính sở ngoại tệ đô la Mỹ Việc thay đổi tỷ giá hối đối ảnh hưởng đển hoạt động tái bảo hiểm nói chung hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói riêng, Cơng ty ln phải tự cân đối nguồn ngoại tệ nhằm để chủ động tốn để đáp ứng yếu cầu Cơng ty phải đảm bảo lượng ngoại tệ dạng tiền gửi ngoại tệ tổ chức tín dụng  Tăng vốn đầu tư cho dự án ngành, dự án phía đối tác triển khai, nên tập chung vào dự án hiệu qủa thời gian thu hồi vốn nhanh, đảm bảo an tồn tài Chú trọng tới việc đầu tư thị trường tài  Cơng ty thực đầu tư tài thông qua việc cho vay theo Pháp lệnh ngân hàng: hình thức phát triển nhiều công ty bảo hiểm ý, đặc biệt cho vay chấp Trên phương diện Cơng ty bảo hiểm kênh cung cấp vốn song song với ngân hàng thương mại Đặc biệt Công ty bảo hiểm cho vay theo đơn bảo hiểm hình thức phát triển Theo quy định khách hàng tham gia bảo hiểm đóng phí định kỳ từ năm trở lên cho vay theo đơn bảo hiểm Nếu thực tốt hình thức nâng cao chất lượng phục vụ, tạo lợi cạnh tranh Công ty bảo hiểm thu hút thêm nhiều khách hàng cho Công tyCông ty nên đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơng trình xây dựng trụ sở chi nhánh chi nhánh Công ty chủ yếu thuê trụ sở việc đầu tư xây dựng, phát triển chi nhánh cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, sau xây dựng khơng sử dụng hết Cơng ty cho thuê hình thức đầu tư mà hình thức mang lại hiệu cao nhiều Công tyCông ty cần biện pháp sử dụng quỹ đề phòng hạn chế tổn thất hiệu cần đẩy mạnh công tác đánh giá rủi ro, đề phòng rủi ro, quản lý rủi ro, từ hạn chế tổn thất, đặc biệt rủi ro lớn ngành dầu khí, qua tận dụng tốt việc sử dụng quỹ đề phòng hạn chế tổn thất Nếu đẩy mạnh công tác đánh giá, quản lý rủi ro tạo điều kiện việc tăng mức giữ lại Công ty, giảm phần tái bảo hiểm nước ngồi từ tăng thêm doanh thu cho Công ty 3.3.1.5 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Con người trung tâm phát triển Họ vừa mục đích, vừa động lực cho phát triển Một công ty muốn phát triển bền vững vấn đề cần phải quan tâm công tác đào tạo Thị trường bảo hiểm Việt Nam khới sắc vài năm trở lại nên lực lượng lao động ngành bảo hiểm nói chung ngành dầu khí nói riêng khiêm tốn số lượng chất lượng Hơn nghiệp vụ bảo hiểm dầu khí nghiệp vụ mang tính kỹ thuật cao Những đòi hỏi nghiệp vụ người cán bảo hiểm lại phức tạp nhiều so với nghiệp vụ khác Để làm việc tốt họ khơng phải kiến thức rộng bảo hiểm mà phải am hiểu cơng nghiệp hố dầu Về hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí khả phân tích, đánh giá thơng tin để đưa định xác Để đáp ứng đòi hỏi giải pháp nhu cầu cơng việc, sách đào tạo phát triển nhân lực đòi hỏi phải thích ứng ngày cao nên Cơng ty cần:  Mở lớp đào tạo nghiệp vụ, phân loại nhiều chương trình đào tạo cho phù hợp với trình độ đa dạng cán ngành chương trình đào tạo bản, chương trình đào tạo cho cán chủ chốt Ngồi Cơng ty gửi cán tham gia hội thảo, khảo sát nước để nâng cao kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm, đồng thời mời chuyên gia tổ chức bảo hiểm lớn sang giảng dạy cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán Điều góp phần bổ sung kinh nghiệm kiến thức non cán trẻ phát huy tính động, khả thích ứng cao họ  Ưu tiên cho chương trình đào tạo chất lượng cao, chuyên sâu phục vụ nhu cầu việc đào tạo chuyên gia chứng khoán, chuyên gia cấp đơn, chun gia tính phí, đồng thời hình thức tài trợ bổ xung, coi ngoại ngữ phương tiên để tiếp thu kinh nghiệm khoa học bảo hiểm tiên tiến giới cách nhanh  Cơng ty cần sách đãi ngộ hợp lý đặc biệt cán giỏi lĩnh vực bảo hiểm dầu khí, đầu tư, khai thác, xây dựng nếp văn hoá văn minh Công ty ngày tốt mắt khách hàng Trong ngành dịch vụ kinh doanh nhân tố người cho nhân tố quan trọng định tới thành công công Ty Do đầu tư cho người hướng đắn, sáng suốt cần thiết 3.3.1.6 Giải pháp công tác quản lý Để đáp ứng ngày cao hoạt động kinh doanh Cơng ty đòi hỏi cơng tác quản lý công ty cần phải nâng cao để đáp ứng yêu cầu Công ty cần phải thực tốt giải pháp sau đây:  Công ty cần chủ động phân tích hiệu lĩnh vực kinh doanh từ hướng Cơng ty chi nhánh vào dịch vụ tốt, tạo tính hiệu khai thác Đảm bảo trì thực thường xuyên cải tiến quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000  Các phòng quản lý cần động trách nhiệm quản lý chi nhánh để hoạt động chi nhánh ngày tốt, tuân thủ quy định đề như: định mức chi phí kinh doanh, phân cấp nghiệp vụ, xử lý bồi thường Hồn thiện chế khốn tạo động lực kinh doanh từ tạo quyền chủ động cho phòng, chi nhánh điều kiện cạnh tranh hiên  Hồn thiện cơng tác thống kê nhằm tạo điều kiện cho người khai thác trực tiếp thu lý hồ sơ bồi thường cập nhật thường xuyên thông tin tạo điều kiện thuận lợi giải công việc Công ty cần áp dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ bảo hiểm từ giảm dần thời gian việc đối chiếu, tổng hợp số liệu, tạo điều kiện tốt cơng tác phân tích kinh tế Cơng ty  Tăng cường quản lý công tác giám định, bồi thường từ tạo điều kiện tốt cho cơng tác giải bồi thường khiếu nại, khiếu nại khách hàng ngồi ngành, Cơng ty cần cố gắng xem xét, giải nhanh chóng, xác, pháp luật  Các phòng Cơng ty chi nhánh phải thống nhất, phối hợp tốt công tác, vấn đề bồi thường, để chánh thiếu sót xảy  Công ty cần tiếp tục đầu tư sở vật chất kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chun mơn cho đội ngũ cán bộ, thực tốt việc xây dựng sở hạ tầng thông tin, ứng dụng phần mềm kế toán, quản lý khai thác đơn bảo hiểm, tái bảo hiểm nhằm tăng tính hiệu quản lý Như vậy, thời gian tới PVI nên tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu máy quản lý nghiệp vụ, bước thực chế khốn doanh thu nhằm mục đích gắn thu nhập người lao động với kết hoạt động kinh doanh, tiếp tục nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán kỹ thuật, tập trung đào tạo chuyên gia bảo hiểm theo hướng chuyên ngành sâu, bước đa dạng hoá sản phẩm bảo hiểm mở rộng sang thị trường nước dựa vào lợi công ty PVN để hợp tác bảo hiểm cho dự án lớn vốn góp Tập Đồn 3.3.2 Một số kiến nghị Tập đoàn, Hiệp hội bảo hiểm Nhà nước Để hoạt động Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam ngày phát triển nữa, Luận văn xin đề xuất số kiến nghị sau:  Đối với Tập đoàn Khuyến khích đơn vị ngành tham gia bảo hiểm PVI, đặc biệt 100% cơng trình thuộc ngành dầu khí phải tham gia đầy đủ để đảm bảo tài chính, nguồn vốn Tập đồn đơn vị ngành Hỗ trợ PVI để tham gia vào dự án lớn thuộc ngành khác đồng thời giới thiệu PVI với doanh nghiệp, Cơng ty liên kết nước ngồi để PVI phát triển tầm nhìn mạng lưới khai thác hoạt động  Đối với Hiệp hội bảo hiểm + Thống ý kiến từ hội viên để lập thoả thuận định liên quan đến cạnh tranh khai thác bảo hiểm Các thành viên Hiệp hội thỏa thuận với nhau, trường hợp khơng tăng giảm phí, mở rộng phạm vi bảo hiểm tùy ý…Bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm hình thức xử phạt hợp lý: khai trừ khỏi Hiệp hội, không ưu tiên nhiều hoạt động công ty… + Tăng cường mối liên hệ thành viên Hiệp hội, nhằm phát trường hợp trục lợi bảo hiểm… để biện pháp ngăn chăn hợp lý Đồng thời doanh nghiệp cần thống với đối tượng hành vi trục lợi công ty, bị phát khơng tham gia loại bảo hiểm công ty khác + Cần tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp nước hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm nước theo hình thức phù hợp để học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy thị trường nội địa phát triển Đồng thời tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế, hội nhập sâu vào thị trường giới  Đối với Nhà nước Vai trò đạo Nhà nước thị trường bảo hiểm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng Các văn pháp lý điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ xem “kim nam” cho xu hướng hội nhập thị trường Đứng góc độ vĩ mơ, với chế sách thuận lợi mình, Nhà nước góp phần định tới phương hướng phát triển từ đến năm 2015 bảo hiểm Việt Nam Nhà nước cần quy định cụ thể, tránh thay đổi liên tục làm xáo trộn môi trường kinh doanh doanh nghiệp ************ Như vậy, Chương III, Luận văn nêu bật xu hướng phát triển thị trường bảo hiểm tương lai, hội thách thức hoạt động kinh doanh bảo hiểm PVI, xác định vị PVI thị trường bảo hiểm phi nhân thọ để từ kết hợp với việc nghiên cứu chiến lược kinh doanh PVI giai đoạn 2011-2015 đề xuất thêm giải pháp để thực tốt chiến lược kinh doanh PVI thời gian tới KẾT LUẬN Trong 15 năm hoạt động lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, PVI gặt hái nhiều thành công doanh thu thị phần bảo hiểm đặc biệt xây dựng thương hiệu, hình ảnh riêng biệt thị trường nước PVI doanh nghiệp lĩnh vực Bảo hiểm – Tài Việt Nam tổ chức quốc tế xếp hạng tín nhiệm tài đạt mức B+ việc PVI đạt xếp hạng tín nhiệm tài quốc tế mức B+ đánh dấu bước ngoặt quan trọng phát triển khơng PVI nói riêng mà thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung Tuy vậy, thời gian tới PVI phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức gia nhập công ty bảo hiểm nước cơng ty bảo hiểm nước ngồi Vì vậy, việc xây dựng phương hướng, mục tiêu lên kế hoạch hành động đề xuất giải pháp nhằm triển khai kế hoạch đề vấn đề cấp thiết Với ý nghĩa trên, Luận văn với đề tài “Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam đến năm 2015”, đạt kết sau: - Thứ nhất: Luận văn đưa tương đối đầy đủ vấn đề kinh doanh bảo hiểm, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm, Luận văn tìm hiểu số chiến lược kinh doanh số doanh nghiệp bảo hiểm từ doanh nghiệp tham gia vào thị trường bảo hiểm lâu đời Bảo Việt đến công ty gia nhập thị trường SVIC công ty bảo hiểm uy tín nước ngồi AIG để từ đưa số học kinh nghiệm số lưu ý cho công ty bảo hiểm xây dựng chiến lược thời gian tới - Thứ hai: Qua việc tìm hiểu, phân tích chiến sở hoạc định chiến lược nội dung chiến lược kinh doanh PVI thời gian qua thấy PVI chưa quy trình chuẩn cơng tác xây dựng chiến lược mà dừng lại việc đề kế hoạch dài hạn Tuy nhiên, Công ty đạt thành định qua bộc lộ rõ ưu, nhược điểm cơng ty q trình xây dựng thực kế hoạch - Thứ ba: Trên sở nghiên cứu nội dung chiến lược kinh doanh PVI cho giai đoạn 2011-2015 kết hợp với việc phân tích chiến lược kinh doanh giai đoạn trước Luận văn đề xuất số giải pháp hoàn thiện máy chi nhánh văn phòng đại diện, hồn thiện giải pháp hoạt động nghiệp vụ, giải pháp hợp tác, giải pháp đầu tư, giải pháp nguồn nhân lực, giải pháp công tác quản lý đưa số kiến nghị với Cơng ty, Tập đồn, Hiệp hội bảo hiểm Nhà nước để thực thành công chiến lược đề Mặc dù nỗ lực cố gắng nghiên cứu thực Luận văn này, hạn chế thời gian kiến thức nên Luận văn nhiều thiếu sót Kính mong Thầy Cơ, Bạn đọc quan tâm góp ý để Luận văn hồn thiện Qua đây, Tác giả xin gửi lời cám ơn đặc biệt chân thành tới Thầy giáo hướng dẫn – TS Trần Sĩ Lâm giành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu để Luận văn hoàn thành tiến độ Xin trân trọng cảm ơn./ TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bộ Tài chính, Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2005, NXB Tài chính, Hà Nội, 2006 Bộ Tài chính, Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2006, NXB Tài chính, Hà Nội, 2007 Bộ Tài chính, Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2007, NXB Tài chính, Hà Nội, 2008 Bộ Tài chính, Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2008, NXB Tài chính, Hà Nội, 2009 Đào Cơng Bình, Triển khai chiến lược kinh doanh, Nhà xuất trẻ, 2007 Hồng Văn Châu, Giáo trình bảo hiểm kinh doanh, NXB Lao động xã hội, Hà Nội, 2006 Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam, Chiến lược sách kinh doanh, Nhà xuất lao động – xã hội, 2006 David Bland, Bảo hiểm Nguyên Tắc Thực Hành - Học viện Bảo hiểm Hoàng Gia Anh, Nhà xuất tài chính, Hà Nội, 1999 Nguyễn Văn Định, Giáo trình bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 10 Nguyễn Văn Định, Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009 11 Đào Xn Huy, Giáo trình quản trị chiến lược tồn cầu hoá kinh tế, Nhà xuất thống kê, 2007 12 Phạm Thị Thu Hương, Quản trị chiến lược kinh tế toàn cầu, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2007 13 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Bản tin số năm 2005 14 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Bản tin số năm 2006 15 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Bản tin số năm 2007 16 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Bản tin số năm 2008 17 Nguyễn Khoa Khôi, Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị chiến lược, Nhà xuất thống kê, 2007 18 Tập đồn Dầu khí Việt Nam, Nghị chấp thuận kế hoạch năm 2005-2010 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam, 2004 19 Tập đồn Dầu khí Việt Nam, Nghị chấp thuận kế hoạch năm 2011-2015 Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam, 2010 20 Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm, Giáo trình quản trị chiến lược, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, 2009 21 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam, Báo cáo tài chính, 20022009 22 Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam, Báo cáo thường niên, 20072009 23 Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam, Tập san lửa số 7, 2005 24 Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam, Tập san lửa số 5, 2006 25 Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam, Tập san lửa số 7, 2007 26 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam, Tập san lửa số 1, 2008 27 Quốc hội, Luật kinh doanh bảo hiểm văn hướng dẫn thi hành, 2004 II Tài liệu tiếng anh 28 McCord M.J (2005), AIG Uganda Good and Bad Practices in Microsinsurance, Case Study No.9.ILO Social Finance Programme, Geneva 29 United Nations (2007), Trade and development aspects of insurance services and regulatory frameworks, Conference on Trade and Development, New York and Geneva III Website 30 http://www.baohiem.pro.vn, “Mở cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam – thực trạng giải pháp” 31 http://www.webbaohiem.net, “Thị trường bảo hiểm Việt Nam với việc gia nhập WTO” 32 http://www.vatgia.com, “Hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam sau gia nhập WTO” 33 http://www.baohiem.pro.vn 34 http://www.baoviet.pro.vn 35 http://www.hiephoibaohiem.vn 36 http://nghiencuumarketing.com 37 http://www.svic.vn 38 http://www.pvi.com.vn 39 http://www.thuvienphapluat.vn 40 http://www.vinare.com.vn 41 ... chiến lược kinh doanh bảo hiểm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam đến năm 2015 Sau nội dung Luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẢO HIỂM 1.1 Những vấn đề kinh doanh bảo. .. triển khai thực chiến lược bảo hiểm PVI - Phạm vi nghiên cứu: Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam kể từ ngày thành lập đến năm 2015, tập trung... nhằm thực chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm của tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí việt nam đến năm 2015, Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm của tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí việt nam đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay