CHƯƠNG 4 ke toan du an day du

55 83 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:14

Chương IV Kế toán nghiệp vụ khác Ban quản lý dự án Kế toán nghiệp vụ liên quan tới ngoại tệ Tình BQLDA sử dụng Đồng Việt Nam (VND) làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán, nghiệp vụ phát sinh liên quan tới ngoại tệ xử lý kế toán nào? Các nghiệp vụ phát sinh BQLDA mua 20.000 USD gửi vào ngân hàng để chuẩn bị nhập vật liệu BQLDA mua tiếp 8.000 USD gửi vào ngân hàng BQLDA nhập vật liệu có giá trị 35.000 USD BQLDA trả nợ 22.000 USD, số lại nợ cam kết trả vòng 30 ngày …………………… Nguyên tắc Qui đổi ngoại tệ Đồng Việt Nam để ghi sổ kế tốn Tỷ giá ?????? Thơng tin tỷ giá Tỷ giá trung tâm: Ngày…………………… (http://www.sbv.gov.vn) Đô la Mỹ =21.890,00  VND Bằng chữHai mươi mốt nghìn tám trăm chín mươi  VND Thơng tin tỷ giá Biên độ tỷ giá Tỷ giá mua, tỷ giá bán ngân hàng thương mại Tham khảo: https://www.vietcombank.com.vn/exchangerates/ Tỷ giá thị trường tự Ảnh hưởng tỷ giá kế toán Từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ Gía trị tài sản mua ngoại tệ, nhập Chi phí phát sinh ngoại tệ Doanh thu ghi nhận Nợ phải thu, nợ phải trả,… Ảnh hưởng tỷ giá doanh nghiệp Tại thời điểm cuối kỳ Tiền ngoại tệ Nợ phải thu ngoại tệ Nợ phải trả ngoại tệ Sử dụng tỷ giá tài khoản Việc sử dụng tỷ giá qui định riêng tài khoản có liên quan Xuất phát từ đặc điểm , chất tài khoản để sử dụng tỷ giá phù hợp Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến số tài khoản phát sinh chênh lệch tỷ giá Kế toán nghiệp vụ liên quan tới ngoại tệ Khách hàng trả nợ tiền Nợ TK 1112, 1122 – Theo tỷ giá giao dịch thực tế Nợ Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá Có TK 131 – Theo tỷ giá ghi nhận nợ Kế toán nghiệp vụ liên quan tới ngoại tệ Sử dụng VND để mua ngoại tệ Nợ TK 1112, 1122 - – Theo tỷ giá giao dịch thực tế Nợ Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá Có TK 1111, 1121 – Số tiền VND chi Kế toán nghiệp vụ liên quan tới ngoại tệ 10 Bán ngoại tệ thu VND Nợ TK 1111, 1121 – Số tiền VND thu Nợ Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá Có TK 1112, 1122 – Theo tỷ giá bình quân chi tiền Đánh giá lại khoản mục ngoại tệ thời điểm lập Báo cáo tài (BCTC) Tài khoản 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái -Lỗ tỷ giá hối đoái -Lãi tỷ giá hối đoái -Số dư Nợ -Số dư Có Đánh giá lại khoản mục ngoại tệ thời điểm lập Báo cáo tài (BCTC Các khoản tiền ngoại tệ đánh giá lại theo tỷ giá mua NHTM thời điểm lập BCTC  Nếu tỷ giá tăng Nợ TK 1112, 1122 Có TK 413  Nếu tỷ giá giảm Nợ TK 413 Có TK 1112, 1122 Đánh giá lại khoản mục ngoại tệ thời điểm lập Báo cáo tài (BCTC Các khoản phải thu ngoại tệ đánh giá lại theo tỷ giá mua NHTM thời điểm lập BCTC Đánh giá lại khoản mục ngoại tệ thời điểm lập Báo cáo tài (BCTC Các khoản nợ phải trả ngoại tệ đánh giá lại theo tỷ giá bán NHTM thời điểm lập BCTC Kế tốn sản xuất thử trước bàn giao cơng trình Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất thử dở dang (nguyên vật liệu sử dụng, tiền -Các khoản ghi giảm CPSX thử -Gía trị sản phẩm hồn thành nhập lương phải trả, tiền thuê chuyên kho, bán gia,…) -Kết Tập hợp chi phí sản xuất thử chuyển chi phí sản xuất thử khơng tạo sản phẩm Số dư cuối kỳ: CPSX thử dở dang cuối kỳ Tập hợp CPSX thử: Xuất kho NVL sử dụng cho sản xuất thử: Nợ TK 154 Có TK 152 -Lương phải trả cho phận sản xuất thử: Nợ TK 154 Có TK 334 -Tiền cơng th ngồi hướng dẫn, vận hành, chạy thử: Nợ TK 154 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331 Ghi giảm CPSX thử: Gía trị phế liệu thu hồi nhập kho, vật liệu không dùng hết nhập lại kho, phế liệu bán thu tiền Nợ TK 152, 111, 112 Có TK 154 Gía trị sản phẩm thử thành công nhập kho, bán ngay: Nợ TK 155 Nợ TK 511 Có TK 154 Kết chuyển CPSX thử không tạo sản phẩm: Nợ TK 241 Có TK 154 Kế tốn bán sản phẩm sản xuất thử Tài khoản 511 – Doanh thu bán sản phẩm sản xuất thử -Gía vốn sản phẩm sản xuất thử -Các chi phí phát sinh -Doanh thu bán sản phẩm sản xuất thử trình bán sản phẩm thử -Kết chuyển chênh lệch thu>chi hoạt động bán sản phẩm -Kết chuyển chênh lệch chi >thu hoạt động bán sản phẩm sản xuất thử Gía vốn bán sản phẩm SX thử: Nợ TK 511 Có TK 154, 155 Doanh thu bán sản phẩm thử: Nợ TK 111, 112, 131 Có TK 511 Có TK 3331 Kết chuyển chênh lệch thu, chi hoạt động bán sản phẩm thử:  Nếu thu > chi: Nợ TK 511 Có TK 241  Nếu chi> thu: Nợ TK 241 Có TK 511 ... 131 TK 341 … Các tài khoản liên quan đến qui đổi ngoại tệ Tài khoản tài sản liên quan đến ngoại tệ:  TK 151, TK 152, TK 211,… Tài khoản chi phí phát sinh ngoại tệ:  TK 241 , TK 811, TK 642 Tài... giá đích danh sử dụng để ứng trước Tài khoản Phải trả người bán -331 Ví dụ:  Ngày 9 /4 mua hàng Cơng ty An Phúc phát sinh khoản nợ 9.000 USD   Ngày 16 /4 trả nợ 9.000 USD cho công ty An Phúc... thương mại Tham khảo: https://www.vietcombank.com.vn/exchangerates/ Tỷ giá thị trường tự Ảnh hưởng tỷ giá kế toán Từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ Gía trị tài sản mua ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 4 ke toan du an day du , CHƯƠNG 4 ke toan du an day du

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay