KTNH chuong 3 chovay sv

44 13 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:14

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY Cơ sở pháp lý: QĐ 1627/2001/NHNN – Quy chế cho vay QĐ127/2005/NHNN – Sửa đổi Quy chế cho vay QĐ493/2005/NHNN - Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng QĐ807/2005/NHNN – Sửa đổi bổ sung số tài khoản KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY  Những vấn đề chung nghiệp vụ cho vay  Tài khoản  Chứng từ  Kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi thu gốc  Kế tốn phân loại nợ dự phòng Những vấn đề chung nghiệp vụ cho vay  Bản chất nghiệp vụ cho vay ngân hàng – – – Quan hệ ngân hàng với khách hàng T – T’ Đảm bảo (tài sản/uy tín) Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thoả thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi Những vấn đề chung nghiệp vụ cho vay  Các loại hình cho vay – – – – – – – Thấu chi Theo món/từng lần Theo hạn mức Theo dự án Hợp vốn/đồng tài trợ Trả góp Qua thẻ tín dụng Căn xây dựng mức cho vay       Nhu cầu vay vốn khách hàng Mức vốn tự có khách hàng tham gia vào dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống Tỷ lệ cho vay tối đa so với giá trị tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định bảo đảm tiền vay Khả hoàn trả nợ khách hàng vay Khả nguồn vốn Ngân hàng không vượt mức uỷ quyền phán cho vay Mức cho vay khơng có bảo đảm hộ nông dân, hợp tác xã chủ trang trại phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn Chính phủ NHNN VN thời kỳ Lưu ý Kế toán nghiệp vụ cho vay     Trong bảng cân đối kế tốn NHTM, khoản mục tín dụng đầu tư thường chiếm tỷ trọng lớn tổng TSCó (70% – 80%) Xét kỹ thuật nghiệp vụ, tín dụng nghiệp vụ phức tạp làm cho kế toán nghiệp vụ tín dụng trở nên phong phú, phức tạp => Đòi hỏi phải tổ chức cách khoa học Lãi cho vay, theo chuẩn mực kế toán VN VAS 14 thuộc loại doanh thu cung cấp dịch vụ, liên quan đến nhiều kỳ kế tốn nợ đủ tiêu chuẩn xác định “doanh thu tương đối chắn” nên phải ghi nhận kỳ kế tốn thơng qua hạch toán dự thu lãi kỳ để ghi nhận vào thu nhập theo nguyên tắc “cơ sở dồn tích” Tín dụng nghiệp vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro Với trách nhiệm mình, kế tốn phải cung cấp thơng tin để phục vụ phân loại nợ hạch toán đầy đủ, xác trích lập sử dụng quĩ dự phòng rủi ro Khái niệm Kế tốn nghiệp vụ cho vay Kế toán nghiệp vụ cho vay hoạt động ghi chép, phản ánh tổng hợp cách đầy đủ, xác, kịp thời khoản tín dụng tất khâu từ giải ngân, thu nợ, thu lãi theo dõi dư nợ toàn q trình cấp tín dụng NHTM, sở để giám đốc chặt chẽ tồn số tiền cấp tín dụng cho khách hàng đồng thời làm tham mưu cho nghiệp vụ TD Nhiệm vụ Kế toán nghiệp vụ cho vay      Tổ chức ghi chép phản ảnh đầy đủ, xác, kịp thời qua hình thành thơng tin kế tốn phục vụ quản lý tín dụng, bảo vệ an toàn vốn cho vay Quản lý hồ sơ cho vay, theo dõi kỳ hạn nợ để thu hồi nợ hạn, chuyển nợ hạn người vay không đủ khả trả nợ hạn Tính thu lãi cho vay xác, đầy đủ, kịp thời Giám sát tình hình tài khách hàng thơng qua hoạt động tài khoản tiền gửi tài khoản cho vay Thơng qua số liệu kế tốn cho vay để phát huy vai trò tham mưu kế toán quản lý nghiệp vụ cho vay Những vấn đề chung nghiệp vụ cho vay  Nguyên tắc kế toán: Thận trọng sở dồn tích Nghĩa tính lãi dự thu nợ tốt (Nợ loại 1: Nợ đủ tiêu chuẩn)  Dự phòng rủi ro tín dụng: dự phòng cụ thể dự phòng chung  Dự phòng cụ thể tính phần dư nợ gốc ko đảm bảo tài sản, dự phòng chung tính dư nợ gốc (khơng tính đến giá trị tài sản đảm bảo) Chứng từ sử dụng  Chứng từ gốc: – – – – – – –  Đơn xin vay Hợp đồng tín dụng Hợp đồng chấp bảo lãnh, cầm cố tài sản Phương án sản xuất kinh doanh Kế hoạch vay vốn trả nợ Các báo cáo tài khách hàng Các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn Chứng từ ghi sổ: – – – Giấy lĩnh tiền mặt Các chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt Phiếu chuyển khoản bảng kê tính lãi hàng tháng 10 Xử lý phát sinh lãi  Lãi 30 dự thu khơng thu Xố lãi, tính số lãi chưa thu vào chi phí tín dụng khác 809, chuyển theo dõi ngoại bảng tài khoản 941 Sau xử lý phần gốc vốn, số lãi chưa thu dư 941 chuyển sang 9712  Lãi dự thu chưa thu được, theo dõi ngoại bảng, lại thu Tính ln vào thu nhập tín dụng khác (709) xuất ngoại bảng Kế tốn trích lập dự phòng xử lý nợ xấu Nợ vốn 21X5 Phải trả KH Thu bán nợ/TSĐB chờ thtoán 4591 (4.a) Nợ gốc bị tổn thất theo dõi 9711 (4’) 31 Thu bán nợ/TSĐB chờ thtoán 4591 TS gán xiết nợ chờ xử lý 387 (2) Dự phòng 219 CP dự phòng 8822 (4.b) CP tín dụng khác 809 Trích lập dự phòng Gán tài sản đảm bảo Bán TSĐB, thu tiền Xử lý nợ vốn (x’) Các bút toán ngoại bảng (3.a) Tiền mặt 1011/Thanh toán/… (3.b) (1) (3.c) TS cầm cố chấp 994 (2’) TS gán xiết nợ chờ xlý 995 (2’) (3’) Phân loại nợ Trích lập dự phòng  Mỗi quý lần, 15 ngày đầu tháng tiếp theo, TCTD tổ chức phân loại nợ gốc trích lập dự phòng đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng quý (tháng) trước  Quý 4: 15 ngày đầu tháng 12, TCTD thực hiện… tính đên 30/11  Kế tốn chuyển nhóm nợ: Nợ TK “nợ cần ý” ; Có TK “nợ nghi ngờ” Xác định số dự phòng phải trích  Dự   R = max {0,(A-C)} x r Trong R: số tiền dự phòng cụ thể phải trích A: dư nợ gốc khoản vay C: giá trị tài sản đảm bảo r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể  Dự 33 phòng cụ thể phòng chung 0,75% tổng dư nợ gốc từ nhóm đến nhóm Tỷ lệ tối đa áp dụng để xác định giá trị tài sản bảo đảm quy định sau:  Số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm Đồng Việt Nam tổ chức tín dụng:100%  Tín phiếu kho bạc, vàng, số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm ngoại tệ tổ chức tín dụng : 95%  Trái phiếu Chính phủ: 80-95%  Thương phiếu, giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác: 75% 34 Tỷ lệ tối đa áp dụng để xác định giá trị tài sản bảo đảm quy định sau:  Chứng khốn tổ chức tín dụng khác: 70%  Chứng khoán doanh nghiệp: 65%  Bất động sản (gồm: nhà dân cư có giấy tờ hợp pháp và/hoặc bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất hợp pháp): 50%  Các loại tài sản bảo đảm khác :30% 35 Tổng kết bút toán dự phòng  Trích lập dự phòng (1) Nợ TK CP dự phòng rủi ro nợ phải thu khó đòi 8822 Có TK Dự phòng (cụ thể/chung) 219 (1/2)  Hồn nhập dự phòng: Định kỳ TCTD đánh giá chất lượng tín dụng tính tốn số dự phòng phải trích Phải trích > trích, trích thêm – Phải trích < trích, hồn nhập dự phòng: Nợ TK Dự phòng (cụ thể/chung) 219 (1/2) Có TK CP dự phòng rủi ro nợ phải thu khó đòi 8822 – 36 Tổng kết bút tốn dự phòng Xử lý nợ: - Gán TSĐB: Nợ TK 387 : Giá trị gán TS Có TK 4591 Xuất 994 Nhập TK 995: gán xiết nợ chờ xử lý - Bán TSĐB (3): Xuất Tk 995 + Nếu số tiền bán giá trị gán TS (3c): Nợ TK 1011… Có TK 387 • Tổng kết bút tốn dự phòng + Nếu số tiền bán nhỏ giá trị gán TS (3a): Nợ TK 1011…: số tiền bán Nợ TK 4591: phần chênh lệch Có TK 387: giá trị gán TS + Nếu số tiền bán lớn giá trị gán TS (3b): Nợ TK 1011…: số tiền bán Có TK 4591: phần chênh lệch Có TK 387: giá trị gán TS Tổng kết bút tốn dự phòng Xử lý nợ (4): + Nếu số tiền thu từ việc bán TS lớn số nợ gốc phải xử lý (4a): Nợ TK 4591: Số tiền bán TS Có TK Phải trả KH (4211/4599): số tiền lại Có TK 21X5: số nợ gốc phải xử lý Nhập TK 9711 “nợ khó đòi xử lý”: số nợ phải theo dõi để thu hồi (4’) - Tổng kết bút toán dự phòng + Nếu số tiền thu từ bán TS nhỏ số nợ gốc phải xử lý: (4b) Nợ 4591: số tiền bán TS Nợ 2191: số tiền dự phòng cụ thể Nơ 2192: số tiền dự phòng chung Nợ TK 809 Chi phí TD khác… Có TK 21X5: số nợ gốc phải xử lý Nhập TK 9711 “nợ khó đòi xử lý”: số nợ phải theo dõi để thu hồi (4’) Ví dụ: ngày 31/10/N NHCT A 41 Bán Tài sản đảm bảo gán nợ thu 150 triệu tiền mặt, nhiều giá trị thoả thuận 10 triệu Đề xử lý gốc vay khoản nợ xấu này, ngân hàng sử dụng tồn dự phòng cụ thể 20 triệu trích, ngồi sử dụng thêm triệu dự phòng chung tổn thất triệu phải đưa vào chí phí hoạt động tín dụng kỳ Tổng dự phòng trích tính đến 30/9/N: 13 tỷ, đó:10 tỷ dự phòng cụ thể Trong tháng, NH xử lý 12 hợp đồng tín dụng thuộc nợ nhóm Số dự phòng sử dụng để bù đắp tổn thất tín dụng tỷ, có 2,5 tỷ dự phòng cụ thể Số dự phòng cụ thể hoàn nhập 200 triệu đồng Tổng dự phòng cần trích theo trạng thái nợ cuối ngày 31/10/N 16 tỷ, có 12 tỷ dự phòng cụ thể Bài chữa kế tốn xử lý nợ gốc 42 Bán Tài sản đảm bảo gán nợ thu 150 triệu tiền mặt, nhiều giá trị thoả thuận 10 triệu Đề xử lý gốc vay khoản nợ xấu này, ngân hàng sử dụng tồn dự phòng cụ thể 20 triệu trích, ngồi sử dụng thêm triệu dự phòng chung tổn thất triệu phải đưa vào chí phí hoạt động tín dụng kỳ (3b) Xuất Tk 995: 140tr Nợ TK 1011: 150tr Có 387: 140 tr Có 4591: 10tr (4b) Nợ 4591: 150tr Nợ: 2191: 20tr , Nợ 2192: 5tr Nợ 809: triệu Có 2115: 178 triệu NhậpTk 9711: 38triệu Ví dụ: ngày 31/10/N NHCT A Tổng dự phòng trích tính đến 30/9/N: 13 tỷ, đó:10 tỷ dự phòng cụ thể Trong tháng, NH xử lý 12 hợp đồng tín dụng thuộc nợ nhóm Số dự phòng sử dụng để bù đắp tổn thất tín dụng tỷ, có 2,5 tỷ dự phòng cụ thể Số dự phòng cụ thể hồn nhập 200 triệu đồng Tổng dự phòng cần trích theo trạng thái nợ cuối ngày 31/10/N 16 tỷ, có 12 tỷ dự phòng cụ thể  Số dự phòng cụ thể phải trích thêm: 12tỷ ( 10 tỷ-2,5tỷ-0,2)=4.7tỷ  Số dự phòng chung phải trích thêm: tỷ -(3 tỷ-0.5)=1,5 tỷ 43 Đọc thêm  Cho vay trả góp  Cho th tài  Cho vay trung dài hạn theo dự án  Cho vay ủy thác  Cho vay đồng tài trợ  Chiết khấu thương phiếu GTCG 44 ... quan Gợi ý  Lãi theo ngày 100.000.000*1,2% /30 = 40.000đ  Các thời điểm hạch toán: 26 /3, 31 /3, 30 /4, 31 /5, 26/6  khoảng thời gian tương ứng 5, 30 , 31 , 26 ngày  Lãi tương ứng khoảng: 200.000đ,... 1.240.000đ, 1.040.000đ 21 Bài chữa 22  Ngày 26 /3  Ngày 31 /3 Bài chữa 23 Bài tập  Khoản 24 vay 100 triệu, ngày 26 /3  Thời hạn tháng  Lãi suất 1,2% /30 ngày  Tài sản đảm bảo 150 triệu  Dự thu... Trình bày tất bút tốn có liên quan Bài chữa  Ngày 26 /3 Ngày 31 /3 25 Bài chữa (tiếp)  Ngày 26/4 Ngày 30 /4 26 Bài chữa (tiếp)  Ngày 26/5 Ngày 31 /5 27 Bài chữa (tiếp)  Ngày 28 26/6  15/10: Cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: KTNH chuong 3 chovay sv , KTNH chuong 3 chovay sv , Chứng từ sử dụng, Kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc, Bài chữa 2 (tiếp), Tổng kết các bút toán dự phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay