KTNH chuong 5 kinh doanh ngoai te

31 10 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:14

Chương 5: KẾ TOÁN KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CÁC NHTM Tài liệu cần đọc  Pháp lệnh ngoại hối và Nghị định 160/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối  T.tư số 20/2011/TT-NHNN Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt cá nhân với tổ chức tín dụng phép  T.tư sớ 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh VBPL tham khảo  Quyết định số 1436/QĐ-NHNN ngày 26/6/2008 Về việc ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ các tổ chức tín dụng phép hoạt động ngoại hới  03/2008/TT-NHNN Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hới Tổ chức tín dụng KẾ TỐN KINH DOANH NGOẠI TỆ I Những vấn đề chung II TK sử dụng III Quy trình kế toán I Những vấn đề chung Hoạt động kinh doanh ngoại tệ gồm: - mua ngoại tệ Lãi - bán ngoại tệ - chuyển đổi ngoại tệ Lỗ Các NHTM kinh doanh ngoại tệ phải tuân thủ các quy định quản lý ngoại hối NHNN I Những vấn đề chung Lưu ý đối ứng các loại đồng tiền bút toán Kế toán đa tệ đới với hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp Cuối tháng, NHTM phải: - Xác định kết kinh doanh ngoại tệ - Đánh giá lại giá trị ngoại tệ II TK sử dụng - Tiền mặt VND 1011, Tiền mặt ngoại tệ 1031 TG toán VND 4211, TG toán ngoại tệ 4221 TG VND tại NHNN 1113, TG ngoại tệ tại NHNN 1123 Mua bán ngoại tệ kinh doanh 4711 Thanh toán mua bán ngoại tệ KD 4712 II TK sử dụng - Chênh lệch đánh giá lại giá trị ngoại tệ 6311 - Thu nhập từ hoạt động KD ngoại tệ 721 - Chi phí hoạt động KD ngoại tệ 821 - Cam kết mua ngoại tệ trao 9231 - Cam kết bán ngoại tệ trao 9232 TK mua bán ngoại tệ kinh doanh 4711 (mở chi tiết loại ngoại tệ)  Phản ánh số ngoại tệ mua bán kinh doanh (mở các tài khoản chi tiết theo ngoại tệ)  Bên Có ghi sớ ngoại tệ mua vào  Bên Nợ ghi sớ ngoại tệ bán  Dư Có: sớ dư phản ánh số ngoại tệ mua vào chưa bán  Trường hợp dư Nợ: số dư phản ánh số ngoại tệ bán ứng từ các nguồn khác chưa bù đắp số ngoại tệ mua vào TK toán mua bán ngoại tệ kinh doanh 4712   Dùng để hạch toán giá trị VND chi mua ngoại tệ thu vào bán ngoại tệ ra, tương ứng với số ngoại tệ mua vào bán TK 4711 Bên Nợ ghi: - số VND thực tế chi để mua ngoại tệ – –  Bên Có ghi: -Sớ VND thực tế thu vào bán ngoại tệ – –   10 Kết chuyển chênh lệch lãi từ kinh doanh ngoại tệ Kết chuyển chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái Kết chuyển chênh lệch lỗ từ kinh doanh ngoại tệ Kết chuyển chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái Dư Nợ: số tiền VND chi tương ứng với số ngoại tệ mua vào chưa bán Trường hợp dư Có: sớ dư phản ánh sớ tiền VND thu vào tương ứng với số ngoại tệ bán ứng chưa bù đắp III Quy trình kế tốn: Kế tốn chuyển đổi ngoại tệ: VD: KH đến yêu cầu đổi ngoại tệ A lấy ngoại tệ B - Thu ngoại tệ A: Nợ TK 1031-A/4221-A Có TK 4711-A - Quy đổi qua VND: Nợ TK 4712-A Có TK 4712-B - Chi ngoại tệ B: Nợ TK 4711-B Có TK 1031-B/4221-B 17 III Quy trình kế tốn: Kế tốn KD ngoại tệ thị trường LNH: * Mục đích: * Cơ cấu tổ chức: - NHNN đứng thành lập thị truờng - NHTM tham gia vơí tư cách là các NHTV - NHNN tham gia với tư cách là người mua và bán ngoại tệ cuối đáp ứng nhu cầu các NHTV 18 III Quy trình kế toán: 19 - Việc mua và bán ngoại tệ thực hiện qua điện thoại, fax mạng điện tử - Khi có nhu cầu mua bán ngoại tệ, NHTV thông qua các phương tiện gửi yêu cầu đến thị trường Các bên thoả thuận số lượng ngoại tệ mua/bán với tỷ giá III Quy trình kế tốn: * Quy trình kế toán: - Tại NHTV mua ngoại tệ: Chi VND: Nợ TK 4712 Có TK 1113 Thu ngoại tệ: Nợ TK 1123 Có TK 4711 20 III Quy trình kế toán: - Tại NHTV bán ngoại tê: Thu VND: Nợ TK 1113 Có TK 4712 Chi ngoại tê: Nợ TK 4711 Có TK 1123 21 III Quy trình kế tốn: Kế toán xác định kết quả KD ngoại tệ: - Tổng thu = ∑(số lượng ngoại tệ bán * tỷ giá bán thực tế) tháng - Tổng chi = ∑ số ngoại tệ bán tháng * tỷ giá mua bình quân tháng (TGbq) SD đầu tháng 4712+FSN tháng4712 TGbq = 22 SD đầu tháng 4711+FSC tháng 4711 III Quy trình kế tốn: * Nếu Tổng thu > Tổng chi -> Lãi: Nợ TK 4712 Có TK 721 * Nếu Tổng thu < Tổng chi -> Lỗ: Nợ TK 821 Có TK 4712 23 TK chênh lệch TGHĐ thời điểm lập báo cáo 6311      24 Bên Có ghi số CL tăng đánh giá lại giá trị ngoại tệ theo tỷ giá cuối kỳ Bên Nợ ghi số CL giảm đánh giá lại giá trị ngoại tệ theo tỷ giá ći kỳ Dư Có: phản ánh sớ CL Có (tăng) năm chưa kết chuyển Dư Nợ: phản ánh số CL Nợ (giảm) năm chưa kết chuyển Cuối năm, số dư TK kết chuyển vào xác định kết kinh doanh III Quy trình kế toán: Kế toán đánh giá lại giá trị ngoại tệ: • Mục đích: - Theo dõi thay đổi mặt giá trị các loại ngoại tệ KD - Theo dõi xu hướng biến động tỷ giá các loại ngoại tệ KD • XĐ sớ dư ći TK 4712 • XĐ sớ dư cuối kỳ TK 4711 -> quy đổi theo TG LNH ngày ći tháng 25 III Quy trình kế tốn: * Nếu SD 4712 > SD 4711 (đã quy đổi): Nợ TK 6311 Có TK 4712 * Nếu SD 4712 < SD 4711 (đã quy đổi): Nợ TK 4712 Có TK 6311 26 Bài tập 27 Ngày 5/10/N, tại NH, các nghiệp vụ sau phát sinh: Khách hàng B tới bán 200 EUR Công ty A yêu cầu NH thực hiện toán cam kết bán 10.000 EUR để ký quỹ đảm bảo toán thư tín dụng, cơng ty trả NH VND qua tài khoản tiền gửi toán công ty tại NH Công ty C bán cho NH 15.000 EUR để nhận ln 100 triệu VND tiền mặt, phần lại chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi VND công ty tại NH Biết tỷ giá EUR/VND = 30.010 – 30.030 – 30.060 Yêu cầu: xử lý và hạch toán nghiệp vụ nêu vào TK thích hợp Bài chữa 1)Thu EUR: Nợ 1031.EU: 200 Có 4711.EU: 200 Nợ 4712.EUR: 200*30010 Có: 1011: 2) Xuất 9232: 10000 Nợ: 4211 Có: 4712.EUR: 10000*30060 Nợ 4711.EU:10000 Có 4282 (ký quỹ toán thu tín dụng) 3) Nợ 1031.EU: 15000 Có 4711.EU: 15000 Nợ 4712.EUR: 15000*30010 Có: 1011:100tr Có: 4211.Cong tyC: lại Tỷ giá EUR/VND = 30.010 – 30.030 – 30.060 Bài tập  Công ty A yêu cầu NH chuyển đổi (qua chuyển khoản) 10.000 EUR sang SGD Xác định kết kinh doanh và chênh lệch tỷ giá hối đoái đối với đồng USD Biết: Đầu tháng: DC 4711 = 50.000 USD; DN4712 = 795 tr.đ  Trong tháng: PSC 4711 = 80.000 USD; PSN 4711=100.000 USD  PSN 4712 = 1.271,2 tr.đ; PSC 4712 = 1.592 tr.đ Tỷ giá hạch toán ngày cuối tháng = 15.910 Biết tỷ giá: SGD/VND = 10.560 – 10.570 – 10.590     29 Bài chữa số  A) NH mua EUR ; B) NH bán SGD – – Nợ 4221.EU: 10000 Có: 4711.EU: 10000   Nợ: 4712.EU: 10000*30030 Có: 4712.SGD Nợ 4711.SGD: 30030/10590=28357  Có 4221.SGD:  30 Bài chữa số   TGbq= (795tr+1271.2)/(50000+80000)=15894 Thu-Chi: 592 000 000- 100,000*15894=2 600 000 ->lãi –  Nợ 4712, Có 721 : 600 000 Đánh giá lại theo tỷ giá ći tháng – – SD có 4711: 30000* 15910=477.3 tr SD nợ 4712:474.2 tr+2,6=476.8r  Nợ 4712, Có 6311 ( 477.3-476.8) ... 10000*30030 Có: 4712.SGD Nợ 4711.SGD: 30030/1 059 0=28 357  Có 4221.SGD:  30 Bài chữa số   TGbq= (795tr+1271.2)/ (50 000+80000)= 158 94 Thu-Chi: 59 2 000 000- 100,000* 158 94=2 600 000 ->lãi –  Nợ 4712, Có... USD  PSN 4712 = 1.271,2 tr.đ; PSC 4712 = 1 .59 2 tr.đ Tỷ giá hạch toán ngày cuối tháng = 15. 910 Biết tỷ giá: SGD/VND = 10 .56 0 – 10 .57 0 – 10 .59 0     29 Bài chữa số  A) NH mua EUR ;... tệ – –   10 Kết chuyển chênh lệch lãi từ kinh doanh ngoại tệ Kết chuyển chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái Kết chuyển chênh lệch lỗ từ kinh doanh ngoại tệ Kết chuyển chênh lệch giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: KTNH chuong 5 kinh doanh ngoai te , KTNH chuong 5 kinh doanh ngoai te , KẾ TOÁN KINH DOANH NGOẠI TỆ, I. Những vấn đề chung, Mua, bán ngoại tệ kinh doanh - Xác định kết quả KD ngoại tệ và CL TGHĐ, III. Quy trình kế toán:, Chuyển đổi ngoại tệ thanh toán trong nước, TK chênh lệch TGHĐ tại thời điểm lập báo cáo 6311

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay