Chương 2 tscđ

41 56 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:14

Chương II KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Nội dung chương II Đặc điểm, phân loại, tính giá TSCĐ BQLDA  Nhiệm vụ kế tốn TSCĐ BQLDA  Chu trình kế toán TSCĐ BQLDA: - Thủ tục chứng từ - Tính giá ghi sổ  Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ Là tư liệu lao động chủ yếu (TSCĐHH) lượng giá trị đầu tư (TSCĐVH) có giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài mang lại lợi ích kinh tế lâu dài  Hiện nay: - Gía trị từ 30 triệu đồng trở lên - Thời gian sử dụng từ năm trở lên  Phân loại TSCĐ BQLDA -TSCĐ hữu hình: -Nhà cửa, vật kiến trúc: Văn phòng, đường sá, cầu cống trực thuộc Ban QLDA -Phương tiện vận tải: tơ, xe máy -Thiết bị văn phòng: Máy tính, bàn, ghế, tủ -TSCĐ khác: tranh ảnh, cảnh -TSCĐ vơ hình: Phần mềm máy vi tính, Quyền sử dụng đất,… Đặc điểm TSCĐ Trong trình sở hữu sử dụng: - Hình thái vật chất TSCĐ thay đổi khơng đáng kể - Gía trị giảm dần hao mòn làm giảm nguồn vốn hình thành TSCĐ BQLDA Gía trị ghi sổ TSCĐ Ghi sổ theo giá trị đầu tư ban đầu: Nguyên giá TSCĐ (NG)  Tính ghi sổ theo giá trị hao mòn (GTHM) q trình sử dụng  Thơng tin giá trị lại (GTCL)  GTCL = NG - GTHM Nhiệm vụ kế toán TSCĐ BQLDA Theo dõi, phản ánh xác, kịp thời tình hình có biến động tăng, giảm TSCĐ BQLDA  Xác định hợp lý gía trị hao mòn TSCĐ sử dụng BQLDA qua năm sử dụng  Tham gia lập kế hoạch lập dự tốn chi phí sửa chữa lớn TSCĐ; tập hợp đầy đủ phân bổ hợp lý chi phí sửa chữa  Nguyên giá TSCĐ Là giá trị đầu tư ban đầu TSCĐ  Được xác định hoàn thành việc đầu tư TSCĐ đưa vào trạng thái sẵn sàng sử dụng  Cơ sở xác định nguyên giá phụ thuộc vào nguồn gốc hình thành TSCĐ  Nguyên giá TSCĐ không thay đổi trừ trường hợp cải tạo, nâng cấp, đánh giá lại, tháo dỡ phân  Nguyên giá TSCĐ  Nguyên giá TSCĐ BQLDA mua sắm (kể mua cũ) Nguyên giá TSCĐ Chú ý: Cần phân biệt rõ mục đích dự án đầu tư - TH1: TSCĐ đầu tư cho BQLDA dự án phục vụ trình đầu tư TSCĐ phục vụ cho trình SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ - TH2: TSCĐ đầu tư cho BQLDA dự án phục vụ trình đầu tư TSCĐ phục vụ cho hoạt động HCSN, phúc lợi, phục vụ cho q trình SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp  Nhận TSCĐ biếu tặng, viện trợ sử dụng BQLDA, ghi: - Tăng TSCĐ: Nợ TK 211, 213 Có TK 441 - Đồng thời ghi tăng nguồn vốn hình thành TSCĐ ghi nhận vào chi phí BQLDA  Nhận TSCĐ cấp cấp cho BQLDA - Ghi tăng TSCĐ Nợ TK 211, 213 Có TK 441 - Đồng thời ghi tăng nguồn vốn hình thành TSCĐ ghi nhận vào chi phí BQLDA  Nếu BQLDA thuê TSCĐ - Khi nhận TSCĐ thuê ngoài: Ghi đơn Nợ TK 001- Tài sản thuê - Chi phí phải trả th hạch tốn vào chi phí BQLDA: Nợ TK 642 Nợ TK 133 (Nếu có) Có TK 111, 112, 331,…  Thanh lý, nhượng bán TSCĐ - Ghi giảm TSCĐ sử dụng BQLDA Nợ TK 214 Nợ TK 466 Có TK 211, 213 - Chi phí phát sinh q trình lý, nhượng bán tập hợp vaò TK 811 – Chi phí khác Nợ TK 811 Có TK 111, 112 - Thu nhập hoạt động lý, nhượng bán TSCĐ phản ánh vào thu nhập khác Nợ TK 111, 112, 131 Có TK 711 - Cuối kỳ kết chuyển chi phí nhượng bán để xác định chênh lệch thu, chi nhượng bán Nợ TK 711 Có TK811  Cuối kỳ kết chuyển chênh lệch: - Nếu thu>chi: Nợ TK 711 Có TK 421 – Chênh lệch thu, chi chưa xử lý - Nếu chi>thu: Nợ TK 421 Có TK 711  Xử lý chênh lệch: - Chênh lệch thu > chi ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Nợ TK 421 Có TK 241 - Chênh lệch chi >thu tính vào chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Nợ TK 241 Có TK 421 Sơ đồ lý, nhượng bán TSCĐ TK 211, 213 TK 214 TK 466 TK 111, 112 TK 811 TK 421 TK 241 TK 711 TK 111, 112, 152 Bàn giao TSCĐHH cho chủ đầu tư khác, vào định bàn giao ghi: Nợ TK 466 Nợ TK 214 Có TK 211  Nhận TSCĐ điều chuyển nội bộ: Nợ TK 211 Có TK 214 Có TK 466   Đánh giá lại TSCĐ - Nếu phát sinh chênh lệch đánh giá tăng, ghi: Nợ TK 211 Có TK 214 Có TK 466 - Nếu phát sinh chênh lệch đánh giá giảm:  Kiểm kê TSCĐHH - Phát thiếu: + Ghi giảm TSCĐ + Gía trị phải thu hồi, ghi: Nợ TK 1381 Có TK 711 + Xử lý tài sản thiếu:  Xóa bỏ thiệt hại  Đòi bồi thường - Phát thừa + Nếu quên ghi sổ  Ghi tăng TSCĐ Nợ TK 211 Có TK 466  Tính hao mòn bổ sung Nợ TK 466 Có TK 214 Kế tốn Hao mòn TSCĐ sử dụng BQLDA Khái niệm hao mòn TSCĐ  Ngun tắc tính hao mòn TSCĐ sử dụng BQLDA: Trong trình sử dụng TSCĐ BQLDA, kế tốn khơng trích khấu hao mà tính hao mòn hàng năm, năm lần vào cuối tháng 12, trước lập báo cáo tài  Kế tốn Hao mòn TSCĐ sử dụng BQLDA -Đọc thêm Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ - Mức khâú hao hàng năm theo phương pháp đường thẳng Nguyên tính theo cơng giá TSCĐ Mức khấu hao = thức: năm Số năm sử dụng = Nguyên giá Tỷ lệ khấu hao TSCĐ Bình qn năm Kế tốn Hao mòn TSCĐ sử dụng BQLDA  Cuối tháng 12 hàng năm tính giá trị hao mòn TSCĐ sử dụng BQLDA ghi sổ kế tốn: Nợ TK 466 Có TK 214 ... BQLDA, ghi: - Tăng TSCĐ: Nợ TK 21 1, 21 3 Có TK 441 - Đồng thời ghi tăng nguồn vốn hình thành TSCĐ ghi nhận vào chi phí BQLDA  Nhận TSCĐ cấp cấp cho BQLDA - Ghi tăng TSCĐ Nợ TK 21 1, 21 3 Có TK 441... quản lý TSCĐ nơi sử dụng thuộc BQLDA, làm đối chiếu kiểm kê Kế toán tổng hợp biến động TSCĐ Tài khoản 21 1 – TSCĐHH  Tài khoản 21 3- TSCĐVH  Theo dõi Nguyên giá  Số dư Nợ  Tài khoản 21 4 – Hao... (333 12)  TSCĐ sử dụng BQLDA XDCB hồn thành: - Tập hợp chi phí đầu tư XDCB: Nợ TK 24 1 Nợ TK 133 (Nếu có) Có TK 111, 1 12, 1 52, 331, 441 - Kết chuyển tăng ngun giá TSCĐ cơng trình hồn thành: Nợ TK 21 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2 tscđ , Chương 2 tscđ , Nhiệm vụ kế toán TSCĐ tại BQLDA, Thủ tục chứng từ và ghi sổ kế toán chi tiết, Kế toán tổng hợp biến động TSCĐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay