Bài giảng kế toán dự án

30 13 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:14

Bài giảng Kế toán dự án TS Phạm Thị Minh Hồng Bộ mơn Ngun lý Kế tốn Viện Kế tốn, Kiểm toán Chương I Giới thiệu kế toán dự án Dự án gì? Ví dụ: - Dự án phát triển mạng kế toán nội doanh nghiệp - Dự án phát triển sản phẩm - Dự án xây dựng trụ sở làm việc - Dự án đào tạo nâng cao khả ngoại ngữ cho cán chủ chốt - … Dự án gì? Ví dụ: - Dự án đại hệ thống giáo dục đại học - Dự án cho vay xóa đói giảm nghèo - Dự án giao thông nông thôn - Dự án đường vành đai - Dự án quốc lộ - … Dự án gì? - Các loại dự án Dự án SX sản phẩm, dịch vụ Dự án nghiên cứu, phát triển Dự án xây dựng Dự án hệ thống thông tin Dự án đào tạo quản lý Dự án bảo dưỡng Dự án viện trợ phát triển phúc lợi công cộng Dự án gì?    Trước kia, dự án thường gắn với cơng trình đầu tư (dự án đầu tư XDCB) Hiện nay, dự án hiểu theo nghĩa rộng chuỗi công việc làm tăng giá trị, tạo giá trị Phát triển dự án tổ chức quan tâm đặc biệt nhằm nâng cao khả cạnh tranh Dự án gì? - Mục đích chung dự án tăng giá trị, tăng lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức, địa phương, đất nước - Là q trình gồm cơng tác, nhiệm vụ có liên quan với nhau, thực nhằm đạt mục tiêu đề điều kiện ràng buộc thời gian, nguồn lực ngân sách.  Phân loại dự án - - - - Theo lĩnh vực: Dự án kinh tế, dự án xã hội, dự án kỹ thuật, dự án tổ chức, dự án hỗn hợp Theo mục đích dự án: Dự án giáo dục đào tạo, dự án nghiên cứu phát triển, dự án đầu tư, dự án đổi mới/ cải cách, dự án tổng hợp Theo thời hạn thực dự án: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn Theo tầm quan trọng qui mơ dự án: Dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C Đặc điểm dự án  Mục tiêu rõ ràng  Thời hạn xác định  Nguồn lực hạn chế (ngân sách dự án)  Mỗi dự án mang tính độc đáo,  Dự án tạm thời Kết dự án Các lý khiến dự án thất bại:  Trong khâu nghiên cứu mục tiêu, tính khả thi dự án, đề xuất dự án……  Trong khâu lập kế hoạch thực dự án…  Trong khâu triển khai thực dự án, giám sát dự án, điều chỉnh cần thiết…… Các đối tượng liên quan đến dự án đầu tư  Chủ đầu tư xây dựng cơng trình là người (hoặc tổ chức) sở hữu vốn người giao quản lý sử dụng vốn đểđầu tư  xây dựng cơng trình  Ban quản lý dự án tổ chức chủ đầu tư thành lập để quản lý dự án đầu tư Các đối tượng liên quan đến dự án đầu tư  Nhà tài trợ vốn  Cơ quan chủ quản  Các đơn vị khác: Đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị giám sát Quản lý dự án   Quản lý dự án trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra công việc nguồn lực để đạt mục tiêu định Mục tiêu: - Hoàn thành thời hạn qui định - Hồn thành chi phí cho phép - Đạt kết mong muốn Kế toán dự án Kế toán dự án hệ thống thu nhận, ghi chép, tổ chức thơng tin tài dự ánKế tốn dự án góp phần hỗ trợ ban quản lý dự án hoạt động theo dõi, quản lý việc tiếp nhận, sử dụng nguồn vốn dự án mục đích, hiệu  Kế tốn dự án phải cung cấp thông tin theo yêu cầu bên có liên quan chủ đầu tư, nhà tài trợ, quan chủ quản, ngân hàng Nhiệm vụ kế toán dự án    Thu thâp, ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình tiếp nhận sử dụng nguồn vốn dự án Phối hợp với phận khác lập kế hoạch tài hàng kỳ, giám sát việc thực kế hoạch Lập báo cáo tài hàng kỳ tốn vốn dự án Yêu cầu kế toán dự án    Cung cấp thông tin đầy đủ, liên tục, xác, có độ tin cậy cao, kịp thời, phù hợp với yêu cầu Chủ đầu tư, Nhà tài trợ, Cơ quan chủ quản Tuân thủ Chế độ kế toán Việt Nam, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế Hệ thống tài liệu, báo cáo phải rõ ràng, thuận tiện cho công tác kiểm soát, kiểm toán dự án Nguyên tắc kế toán Kế toán dự án phải tuân thủ nguyên tắc kế toán chung chấp nhận rộng rãi - Nguyên tắc giá gốc - Nguyên tắc quán - Nguyên tắc công khai - Nguyên tắc thận trọng - Ngun tắc khách quan Chu trình kế tốn dự án Chứng từ kế toán Ghi sổ kế toán Tính giá Báo cáo kế tốn Chế độ kế tốn áp dụng   Chế độ kế toán áp dụng cho dự án đa dạng Các nhân tố tác động tới việc lựa chọn chế độ kế toán áp dụng cho dự án cụ thể: - Tính chất dự án - Nguồn vốn dự án - Chế độ kế toán áp dụng đơn vị làm chủ đầu tư CĐKT nhà tài trợ - Qui mơ hình thức tổ chức, phân cấp dự án Chế độ kế tốn áp dụng Hình thức tổ chức tính chất dự án Chế độ kế toán áp dụng cho dự án Dự án đầu tư XDCB có thành lập Ban quản lý dự án có tổ chức kế tốn riêng Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư Dự án đầu tư HCSN có thành lập BQLDA riêng Chế độ kế tốn HCSN Chế độ kế tốn áp dụng Hình thức tổ chức tính chất dự án Dự án đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án riêng Chế độ kế toán áp dụng cho dự án Áp dụng chế độ kế toán sử dụng đơn vị làm chủ đầu tư (doanh nghiệp, đơn vị hành nghiệp, xã phường) Chú ý - Kế toán áp dụng cho dự án, đặc biệt dự án ODA phụ thuộc nhiều vào yêu cầu nhà tài trợ  Có thể phải đáp ứng đồng thời yêu cầu hệ thống kế toán Hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu báo cáo Chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư (Ban hành kèm theo Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28-12-2000 Bộ Tài Chính) Chế độ kế tốn áp dụng cho chủ đầu tư      Qui định chung Hệ thống biểu mẫu qui định chứng từ kế toán Hệ thống tài khoản phương pháp thực hành tài khoản kế toán Hệ thống biểu mẫu qui định sổ kế toán Hệ thống biểu mẫu phương pháp lập báo cáo tài ... thiệu kế toán dự án Dự án gì? Ví dụ: - Dự án phát triển mạng kế toán nội doanh nghiệp - Dự án phát triển sản phẩm - Dự án xây dựng trụ sở làm việc - Dự án đào tạo nâng cao khả ngoại ngữ cho cán... loại dự án - - - - Theo lĩnh vực: Dự án kinh tế, dự án xã hội, dự án kỹ thuật, dự án tổ chức, dự án hỗn hợp Theo mục đích dự án: Dự án giáo dục đào tạo, dự án nghiên cứu phát triển, dự án đầu... tiêu, tính khả thi dự án, đề xuất dự án Lập kế hoạch thực dự án Triển khai thực dự án, giám sát dự án, điều chỉnh cần thiết Kết thúc dự án, nghiệm thu kết Kết dự án Các lý khiến dự án thất bại: 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kế toán dự án , Bài giảng kế toán dự án , Dự án là gì?, Chu trình của dự án, Kết quả dự án, Chế độ kế toán áp dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay