KTNH chuong 2 huy dong von SV

67 85 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:14

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NHẬN TIỀN GỬI VÀ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ Cơ sở pháp lý: Luật Kế tốn (Điều 9-12) CMKTVN số 16 “Chi phí vay” QĐ 479/2004/QĐ-NHNN Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi phát hành giấy tờ có giá  2.1 Những vấn đề chung nguồn vốn NHTM 2.1.1 Cấu trúc nguồn vốn 2.1.2 Nguyên tắc kế toán  2.2 Kế toán nhận tiền gửi 2.2.1 Tài khoản 2.2.2 Chứng từ 2.2.3 Quy trình kế tốn  2.3 Kế tốn phát hành giấy tờ có giá 2.3.1 Tài khoản 2.3.2 Chứng từ 2.1.1 Cấu trúc nguồn vốn Vốn chủ sở hữu    Vốn Quỹ Khác Vốn nợ Nhận tiền gửi Phát hành giấy nợ (GTCG) Đi vay Nhận tài trợ, uỷ thác Khác Vốn chủ sở hữu Vốn Vốn điều lệ Vốn ĐTXDCB, mua sắm TSCĐ Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Khác Quỹ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Quỹ ĐTPT Quỹ dự phòng tài Quỹ khác Khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Chênh lệch tỷ giá HĐ, VBĐQ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Lợi nhuận/Kết kinh doanh Vốn nợ  Nhận tiền gửi      Phát hành giấy nợ Đi vay     Từ KBNN TCTD khác Khách hàng: cá nhân, DN NHNN TCTD khác Nhận tài trợ, uỷ thác Khác 2.1.2 Nguyên tắc kế toán  Dồn – Doanh thu Chi phí ghi nhận  O tích (Dự thu-dự chi/dự thu-dự trả) Thời điểm phát sinh Thời điểm có thu, chi tiền Ý nghĩa nghiệp vụ huy động vốn Vốn huy động nguồn vốn chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn – Có ý nghĩa định tới tồn phát triển NH Muốn huy động vốn NHTM cần thực hiện tốt – Lãi suất huy động hợp lý – Thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng, an tồn – Có nhiều sản phẩm dựa tảng CNTT đại – Mở rộng mạng lưới hợp lý – Thái độ, phong cách giao dịch cán bộ ngân hàng – Tuyên truyền quảng bá sản phẩm – Xây dựng hình ảnh ngân hàng – Tham gia bảo hiểm tiền gửi –  Vốn huy động  Tiền gửi tốn: khơng kỳ hạn, có kỳ hạn – – Mục đích #: Lãi suất #: K/h theo dõi TK qua giấy báo nợ, giấy báo có  Tiền – – gửi tiết kiệm: khơng kỳ hạn, có kỳ hạn Mục đích #: Lãi suất #: K/h theo dõi TK qua sổ tiết kiệm 2.2 Kế toán nhận tiền gửi  Tài khoản – – – – –  Chứng từ – – – –  Tiền mặt Tiền gửi khách hàng Lãi phải trả cho tiền gửi Chi phí trả lãi Thanh tốn Giấy nợp tiền/Giấy lĩnh tiền Phiếu thu/Phiếu chi Phiếu tính lãi, phiếu chuyển khoản Sổ/thẻ tiết kiệm Quy trình kế tốn – – Tiền gửi toán Tiền gửi tiết kiệm TK Tiền mặt VND - 1011  Phản ánh thu chi, tồn quỹ tiền mặt quỹ đơn vị NH  Bên Nợ: Số tiền mặt NH nhận vào quỹ  Bên Có: Số tiền mặt NH trả  Dư Nợ: Số tiền mặt tồn quỹ 10 Giải thích sơ đồ kế toán PH GTCG chiết khấu - trả lãi sau Khách hàng mua GTCG Định kỳ dự trả lãi (a) phân bổ chiết khấu (b) NH Cuối kỳ, NH toán lãi cho KH a b c 53 Lãi dự trả = lãi phải trả Lãi dự trả nhỏ lãi phải trả Lãi dự trả lớn lãi phải trả (Hiếm gặp so với TGTK) Thanh toán mệnh giá GTCG Ví dụ phát hành chiết khấu - trả lãi sau  Ngày 4/3/2007  Tổng mệnh giá 100 tỷ, chiết khấu 270 triệu  Kỳ hạn 90 ngày, lãi suất 1,8% kỳ  Dự trả lãi phân bổ chiết khấu vào ngày cuối tháng  Trình bày tất bút tốn có liên quan 54  2/6: Trả gốc lãi cho khách hàng  (3b) Trả lãi : Nợ TK 803: ngày lãi tháng 6: 40 triệu Nợ TK 492: 88 ngày lãi đã dự trả: 1760 triệu Có 1011: tồn bợ lãi: 1800 tr 55 Trả gốc phân bổ chiết khấu  (4) • Nợ TK 431 Có TK 1011: 100 tỷ Phân bổ chiết khấu • Nợ TK 803 Có TK 432: triệu 56 Chữa ví dụ phát hành chiết khấu trả lãi sau 4/3 31/3 1011: 99,73 431: 100 432: -0,27 99,73 99,73 1011: 99,73 803: 0,621 100,351 57 30/4 31/5 1011: 99,73 803:2,024 431: 100 432: -0,006 492: 1,76 101,754 101,754 431: 100 432: -0,189 492: 0,54 100,351 1011: 99,73 803:1,311 431: 100 432: -0,099 492: 1,14 101,041 101,041 2/6 1011: -2,07 803: 2,07 0 Quy trình kế tốn PH GTCG phụ trợi - trả lãi sau Mệnh giá GTCG 431 Tiền mặt 1011 Tiền mặt 1011 Lãi phải trả GTCG 492 (4) (2.a) CP trả lãi Phụ trội 803 433 (1) (2.b) (3.a) (3.b) (3.c) 58 Chi phí trả lãi GTCG 803 Chi phí trả lãi GTCG 803 Giải thích sơ đồ kế tốn PH GTCG phụ trội - trả lãi sau Khách hàng mua GTCG Định kỳ dự trả lãi (a) phân bổ phụ trội (b) NH Cuối kỳ, NH toán lãi cho KH a b c 59 Lãi dự trả = lãi phải trả Lãi dự trả nhỏ lãi phải trả Lãi dự trả lớn lãi phải trả (Hiếm gặp so với TGTK) Thanh tốn mệnh giá GTCG Ví dụ phát hành phụ trội - trả lãi sau  Ngày 4/3/2007  Tổng mệnh giá 100 tỷ, phụ trội 180 triệu  Kỳ hạn 90 ngày, lãi suất 1,8% kỳ  Dự trả lãi phân bổ phụ trội vào ngày cuối tháng  Trình bày tất bút tốn có liên quan 60 Gợi ý Xác định thời điểm hạch tốn: • • • • • 61 4/3 31/3 (từ 4/3 đến 31/3: 27 ngày) 30/4 (từ 31/3 đến 30/4: 30 ngày) 31/5 (từ 30/4 đến 31/5 : 31 ngày) 2/6 (từ 31/5 đến 2/6: ngày) Tính tốn giá trị liên quan; tiền lãi phụ trội phân bổ định kỳ (Lãi theo ngày: 20 triệu, phụ trợi theo ngày: triệu) Quy trình kế toán PH GTCG theo mệnh giá - trả lãi trước Mệnh giá GTCG 431 Tiền mặt 1011 (3) 62 Tiền mặt 1011 CP lãi trả trước chờ phân bổ 388 Chi phí trả lãi GTCG 803 (2) (1) Khách hàng mua GTCG Định kỳ phân bổ chi phí lãi trả trước vào chi phí trả lãi kỳ Thanh tốn mệnh giá GTCG Ví dụ phát hành ngang giá - trả lãi trước  Ngày 4/4/2007  Tổng mệnh giá 100 tỷ  Kỳ hạn 90 ngày, lãi suất 1,8% kỳ  Trả lãi trước  Trình bày tất bút tốn có liên quan 63 Phát hành CK/P.trội- trả lãi trước  Hạch toán trả lãi sau  Riêng số lãi trả trước: tính vào TK 388 thêm bút tốn sau: – – Phát hành: Nợ TK 388: số lãi đã trả trước Định kỳ phân bổ lãi trả trước vào CP vay: Nợ TK 803 Có: TK 388 – Đáo hạn: phân bổ nốt số chưa phân bổ: Nợ TK 803 Có: TK 388 64 Ví dụ phát hành GTCG chiết khấu- trả lãi trước  Ngày 4/3/2007  Tổng mệnh giá 100 tỷ, chiết khấu 180 triệu  Kỳ hạn 90 ngày, lãi suất 1,8% kỳ  Trả lãi trước  Trình bày tất bút tốn có liên quan 65 Đọc thêm: hạch tốn chi phí Phát hành GTCG  Hạch tốn đối với chi phí trả lãi trước, sử dụng tài khoản 809 thay cho 803 66 Bai tap  Bai 3A, nv 1,2,3,4  Bai 3B, nv 1,2,3,4 ...Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi phát hành giấy tờ có giá  2. 1 Những vấn đề chung nguồn vốn NHTM 2. 1.1 Cấu trúc nguồn vốn 2. 1 .2 Nguyên tắc kế toán  2. 2 Kế toán nhận tiền gửi 2. 2.1 Tài khoản 2. 2 .2. .. toán nhận tiền gửi 2. 2.1 Tài khoản 2. 2 .2 Chứng từ 2. 2.3 Quy trình kế tốn  2. 3 Kế tốn phát hành giấy tờ có giá 2. 3.1 Tài khoản 2. 3 .2 Chứng từ 2. 1.1 Cấu trúc nguồn vốn Vốn chủ sở hữu    Vốn... kỳ hạn TGTT 421 1/Tiền mặt 1011/TK Thanh toán TGTT 421 1/Tiền mặt 1011/TK Thanh toán Tiền gửi tốn 421 1 Chi phí trả lãi tiền gửi 801 (1) (3) (2) Khách hàng gửi tiền vào tài khoản (chuyển khoản từ
- Xem thêm -

Xem thêm: KTNH chuong 2 huy dong von SV , KTNH chuong 2 huy dong von SV , Vốn chủ sở hữu, Ý nghĩa nghiệp vụ huy động vốn, TK Chi phí trả lãi tiền gửi 801, Phát hành CK/P.trội- trả lãi trước

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay