Giao trinh lap trinh plc s7 200 p2

44 14 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:05

Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) TT Cơ điện tử Compare Real L A D Tiếp ñiểm đóng giá trị ghi n1 giá trị ghi n2 Toán hạng: n1, n2 số thực Tiếp điểm đóng giá trị ghi n1 > = giá trị ghi n2 Toán hạng: n1, n2 số thực Tiếp điểm đóng giá trị ghi n1 < = giá trị ghi n2 Toán hạng: n1, n2 số thực Tiếp điểm đóng giá trị ghi n1 khác giá trị ghi n2 Toán hạng: n1, n2 số thực Tiếp ñiểm ñóng giá trị ghi n1 lớn giá trị ghi n2 Toán hạng: n1, n2 số thực Tiếp ñiểm đóng giá trị ghi n1 nhỏ giá trị ghi n2 Toán hạng: n1, n2 số thực Ví dụ: Th.s Phạm Phú Thọ Trang 50/94 TT Cơ ñiện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) BÀI TẬP VÍ DỤ LAD STL Network LDI= 5, = Q0.0 Network LDB>= = 3, Q0.1 Network LDR= = 4.50, 3.56 Q0.5 Ở network ngỏ Q0.0 lên mức lý n1 n2 Ở network ngỏ Q0.1 xuống mức n1 nhỏ n2 Ở network ngỏ Q0.1 xuống mức n1 không n2 Bài tập a Nhập hàm so sánh ( So sánh lớn bằng, so sánh nhỏ bằng, so sánh bằng,… dùng loại so sánh theo word ) vào kiểm tra hoạt ñộng Tham khảo tài liệu giáo viên Chú ý phân biệt loại so sánh b Đếm sản phẩm từ I0.1 báo số lượng sản phẩm theo u cầu sau: - Khơng có sản phẩm đèn A sáng - Từ - Từ 11 - Từ 20 sản phẩm trở lên ñèn D sáng Th.s Phạm Phú Thọ 10 sản phẩm, ñèn B sáng 20 sản phẩm, đèn C sáng Trang 51/94 Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) TT Cơ ñiện tử c Điều khiển ñèn A, B, C, D sáng dần Thời gian chuyển ñổi giây Dùng SM0.5 cho ñếm so sánh từ ñếm d Điều khiển ñèn A, B, C, D sáng dồn Thời gian chuyển ñổi giây Dùng SM0.5 cho ñếm so sánh từ ñếm e Điều khiển ñèn giao thơng với đỏ sáng giây, xanh sáng giây, vàng sáng giây Bằng cách vẽ giản ñồ thời gian so sánh Th.s Phạm Phú Thọ Trang 52/94 TT Cơ điện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) VI HÀM DI CHUYỂN DỮ LIỆU_MOV L A D Hàm MOV-B lấy giá trị IN chứa OUT Toán hạng: IN, OUT : byte Hàm MOV-W lấy giá trị IN chứa OUT Toán hạng: IN, OUT : word Hàm MOV-DW lấy giá trị IN chứa OUT Toán hạng:IN, OUT : d-word Hàm MOV-R lấy giá trị IN chứa OUT Toán hạng: IN, OUT : số thực 32 bit Ví dụ 1: Th.s Phạm Phú Thọ Trang 53/94 Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) TT Cơ điện tử Ví dụ 2: Th.s Phạm Phú Thọ Trang 54/94 TT Cơ ñiện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) VII LỆNH CHUYỂN ĐỔI_CONVERT L A D Hàm B-I lấy giá trị IN (1 byte ) chuyển thành word chứa OUT Toán hạng: IN : byte OUT: word Hàm I-B lấy giá trị IN (1 word ) chuyển thành byte chứa OUT Toán hạng: IN : word OUT: 1byte Hàm I-DI lấy giá trị IN (1 word ) chuyển thành d-word chứa OUT Toán hạng: IN : word OUT: d-word Hàm DI-I lấy giá trị IN (1 d-word ) chuyển thành word chứa OUT Toán hạng: IN : d-word OUT: word Hàm DI-R lấy giá trị IN (1 d-word ) chuyển thành số thực 32 bit chứa OUT Toán hạng: IN : d-word OUT: số thực 32 bit Hàm BCD-I lấy giá trị IN (1 word dạng số BCD ) chuyển thành word dạng số nguyên chứa OUT Toán hạng: IN : word OUT: word Th.s Phạm Phú Thọ Trang 55/94 TT Cơ điện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) Hàm I-BCD lấy giá trị IN (1 word dạng số nguyên ) chuyển thành word dạng số BCD chứa OUT Toán hạng: IN : word OUT: word Hàm TRUNC lấy giá trị IN (1 d-word dạng số thực 32 bit ) chuyển thành d-word dạng số nguyên chứa OUT Toán hạng: IN:1 số thực 32 bit OUT: 1d- word BÀI TẬP VÍ DỤ LAD STL Network LD I0.0 TRUNC 4.59, VD0 Khi I0.0 lên mức hàm TRUNC lấy giá trị IN 4.59 dạng số thực chuyển sang dạng số nguyên có giá trị chứa OUT ghi VD0 Th.s Phạm Phú Thọ Trang 56/94 TT Cơ ñiện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) Chương 4: BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài tập Nội dung Thiết bị LT TH Tổng Nội quy xưởng – An toàn lao ñộng Tổ chức trang bị nơi làm việc S7-200 Khảo sát tủ ñiều khiển dùng PLC S7-200 Nội quy xưởng: - Đi học ñúng giờ, tác phong nghiêm chỉnh, ñể cặp giày dép ñúng nơi quy ñịnh - Không hút thuốc, ăn uống, ñùa giỡn - Chỉ thực hành thiết bị, phần mềm ñược cho phép GVHD - Khi có cố thiết bị phải báo cho GVHD - Có ý thức giử gìn, bảo vệ tài sản, thiết bị - Khơng tự ý thay đổi, di chuyển, mang thiết bị khỏi phòng - Thu dọn ngăn nắp, vệ sinh học xong An tồn lao động: Tổng quan Học viên ñược làm việc trạm giám sát giáo viên Nắm vững thông số bảng thông số phần tử Điện Chỉ kết nối tháo dây cáp ñã ngắt ñiện Các ñầu nối ñiện ñược ñi dây tháo nguồn ñiện ñã ñược ngắt Th.s Phạm Phú Thọ Trang 57/94 TT Cơ ñiện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) Sử dụng điện áp thấp đến 24V DC Khí nén Khơng vượt q áp suất cho phép bar Khơng bật nguồn khí nén tới anh hồn thành lắp ráp ñảm bảo tất nối ống khí Khơng tháo đường ống dẫn có áp suất Đặc biệt phải ý cẩn thận bật nguồn cơng tắc khí nén Các xylanh co vào bật công tắc nguồn khí nén Cơ khí Lắp đặt an tồn tất phần tử vận hành Khơng can thiệp tay máy ñược dừng hồn tồn Thơng số Giá trị Ap suất làm việc bar Điện áp nguồn 220VAC Tín hiệu vào số 24 VDC Tín hiệu số 24 VDC Tổ chức trang bị nơi làm việc - Mỗi máy tính, PLC sử dụng cho học viên - Học viên sử dụng mơ hình quy ñịnh học - Đầu học viên lấy PLC, dây nguồn nhận dây cáp từ GVHD - Cuối học viên tắt máy tính, thu dọn trả cáp lại cho GVHD Tổng quan PLC - Học viên ñọc tài liệu trước chương I chương II - Ghi nhận thắc mắc trao ñổi với giáo viên Th.s Phạm Phú Thọ Trang 58/94 Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) TT Cơ ñiện tử Khảo sát tủ ñiều khiển dùng PLC S7-200 Các vấn ñề cần khảo sát: - Th.s Phạm Phú Thọ CP cấp nguồn phase vị trí lắp ñặt nguồn nuôi PLC CP cấp nguồn phase cầu chì Bộ nguồn chuyển đổi tín hiệu từ 220 VAC thành 24 VDC Các Terminal có điện áp 24VDC Các terminal có điện áp 220VAC Các chân terminal dùng ñể kết nối ngỏ vào Các chân terminal dùng ñể kết nối ngỏ Các chân terminal dùng ñể kết nối tín hiệu analog Các Relay Các Contactor Trang 59/94 TT Cơ điện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) Bài tập Có 02 loại: - Nội dung Thiết bị LT TH Tổng Điều khiển ñảo chiều quay ñộng pha AC S7-200 Loại động vạn Loại động khơng ñồng Cho ñộng phase AC Kết nối từ PLC giao tiếp qua Relay ñiều khiển ñộng theo sơ ñồ yêu cầu sau: Phân bố dây ñộng phase AC R_cuộn chạy R_cuộn đề 3’ Tụ đề Th.s Phạm Phú Thọ Trang 79/94 Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) TT Cơ ñiện tử Nguyên tắc chung: - Chân ñấu chung, cấp nguồn AC phase vào chân 1+3 động quay theo chiều thuận (tạm gọi) - Chân ñấu chung, cấp nguồn AC phase vào chân 1+2 ñộng quay theo chiều ngược lại Thực hiện: - Vẽ sơ ñồ ñấu dây giao tiếp PLC Relay – Motor phase, ñảo chiều quay H1: Sơ ñồ giao tiếp từ plc relay Th.s Phạm Phú Thọ Trang 80/94 Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) TT Cơ ñiện tử H2: Sơ ñồ giao tiếp từ relay ñộng AC phase - Đấu dây giao tiếp - Kiểm tra kết nối ( Học viên + Giáo viên) - Lập trình PLC điều khiển Yêu cầu: - Nhấn nút Stop, motor dừng hoạt ñộng - Nhấn nút For motor quay theo chiều thuận - Nhấn nút Rev motor quay theo chiều ngược lại - Mỗi thời ñiểm motor quay theo chiều Th.s Phạm Phú Thọ Trang 81/94 TT Cơ ñiện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) Bài tập Nội dung Thiết bị LT TH Tổng Lắp ñặt, lập trình điều khiển động AC phase S7-200 Giới thiệu: Sơ ñồ mạch ñiện từ PLC Relay ñã học Th.s Phạm Phú Thọ Trang 82/94 Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) TT Cơ ñiện tử Sơ ñồ mạch ñiện từ Relay Contactor Sơ ñồ mạch ñộng lực giao tiếp với ñộng Th.s Phạm Phú Thọ Trang 83/94 Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) TT Cơ ñiện tử Nhấn ON ñộng quay theo chiều thuận, sau 5s động ngừng 2s sau chuyển qua quay nghịch Nhấn OFF ñộng ngừng hoạt ñộng Nhấn ON chờ cảm biến (cb1) tác ñộng, ñộng quay thuận Khi cảm biến (cb2) tc động động ngừng, sau 2s có tác động cb1 động quay nghịch Khi có tác động cb2 động ngừng Trong qui trình động chạy nhấn OFF động ngừng Mở rộng: Điều khiển khởi ñộng sao-tam giác: Th.s Phạm Phú Thọ Trang 84/94 TT Cơ ñiện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) Bài tập 10 Nội dung Thiết bị LT TH Tổng Điều khiển xylanh dùng van điện khí nén S7-200 Mơ tả tập: Hệ thống gồm xylanh ñược thiết kế hình bên Khi gạt cơng tắc xylanh chạy tới, gạt cơng tắc trở lại xylanh tự rút vị trí ban đầu Khi nhấn nut Start xylanh chạy tới, nhấn nut Stop xylanh tự rút vị trí ban đầu Chú ý: Nguyên lý hoạt ñộng xylanh Nhấn nút PB1 xylanh chạy ra, gập cảm biến ngồi xylanh tự dừng Nhấn nút PB2 xylanh chạy vào, gập cảm biến xylanh tự dừng Th.s Phạm Phú Thọ Trang 85/94 Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) TT Cơ ñiện tử Mỗi lần nhấn nút khởi động Start, xylanh chạy ra, gập hành trình ngồi xylanh tự rút Gập hành trình xylanh tự dừng (Điều khiển xylanh tương tự ñảo chiều quay ñộng cơ, dùng ngỏ ra.) Khi nhấn nút Start xylanh chạy tới, sau giây xylanh tự rút Khi nhấn nút Start xylanh chạy tới, gập cảm biến Gh1 xylanh tự rút về, gập Gh2 chu kì tiếp tục Xylanh dừng nhấn nút Stop Khi nhấn nút Start xylanh_1 chạy tới, gập cảm biến Gh1 xylanh_2 chạy tới, gập cảm biến Gh3 xylanh_2 chạy lùi, gập cảm biến Gh4 xylanh_1 chạy lùi Th.s Phạm Phú Thọ Trang 86/94 TT Cơ ñiện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) Bài tập 11 Nội dung Thiết bị LT TH Tổng Lắp ñặt lập trình điều khiển băng tải cần gạt dùng khí nén S7-200 Cho mơ hình bên dưới: Mơ hình gồm có: - Một băng tải dùng ñộng DC - Một cần gạt dùng khí nén - Các cảm biến sợi quang Điều khiển mơ hình hoạt động sau: - Nhấn nút Start, hệ thống sẵn sàng hoạt động - Khi có phơi đầu băng tải vận chuyển phơi đến vị trí kiểm tra màu phơi, phơi màu đỏ tiếp tục di chuyển phơi đến cuối băng tải - Nếu phơi màu đen cần gạt băng tải chạy đẩy phơi ngồi - Hệ thống tự ñộng lập lại phôi ñã ñược khỏi hệ thống - Nhấn nút Stop hệ thống dừng Th.s Phạm Phú Thọ Trang 87/94 TT Cơ ñiện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) Bài tập 12 Nội dung Thiết bị LT TH Tổng Lắp đặt lập trình ñiều khiển băng tải tay gấp dùng khí nén S7-200 Cho mơ hình bên dưới: Mơ tả: Hệ thống hoạt động gần giống với mô tả 11, mở rộng thêm phần tay gấp dùng khí nén sau: - Khi phơi ñi ñến cuối băng tải (cảm biến phát hiện), tay gấp di chuyển theo qui trình sau: o Đi xuống delay giây o Gấp o Đi lên o Đi Th.s Phạm Phú Thọ Trang 88/94 Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) TT Cơ điện tử o Đi xuống delay giây o Nhả o Đi lên o Đi vào bên - Chu kì tự động lập lại - Nhấn nut Stop hệ thống dừng Chú ý: Khi xylanh di chuyển ñi lên/xuống ñi ra/vào ñịnh vị cảm biến từ Khi xylanh gấp/nhả khơng có cảm biến phải dùng thời gian ñể thay Th.s Phạm Phú Thọ Trang 89/94 TT Cơ ñiện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) Bài tập 13 Nội dung Thiết bị LT TH Tổng Đồng hồ thời gian thực S7-200 Các ñại lượng ñược tính theo ngày dương lịch Cài đặt thời gian thực: Cài mốc thời gian bắt ñầu hoạt ñộng cho PLC Chọn PLC > Time Of Day Clock > Set Truy suất liệu từ ñồng hồ thời gian thực PLC // Lệnh cần thực lần chương trình // Khi thực lệnh trên, với T = VB0 giá trị thơng số phân bố sau: Năm 99 VB0 Tháng 12 VB1 Ngày 31 VB2 Giờ 23 VB3 Phút 59 VB4 Giây 59 VB5 Không sử dụng Thứ tuần (1: chủ nhật) VB7 Do đó: muốn truy suất đại lượng phải dùng nhớ tương ứng với đại lượng Th.s Phạm Phú Thọ Trang 90/94 Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) TT Cơ điện tử Giá trị T thay đổi được, ta phải truy suất ñại lượng theo giá trị T Các giá trị có định dạng BCD, muốn sử dụng phải dùng dấu “ # “ Ví dụ: Có thể thay đổi lúc Set đồng hồ ñể thử chương trình hoạt ñộng, so sánh với Dùng VB khác ñể truy suất ñại lượng khác Bài tập: Đúng 8h, chuông tự reo, sau 10 giây tự dừng Đèn A sáng lúc 6h tối tắt lúc 5h30 sáng Đúng 6h sáng, đèn A sáng tắt chu kì giây, sau giây chng reo tự dừng sau giây Điều khiển chuông báo làm việc sau: - Đúng 7h30; 11h30 chuông reo giây - Đúng 9h; 9h15 chuông reo giây - Chủ nhật chuông không reo - Lễ 30/4 2/9 chuông không reo Th.s Phạm Phú Thọ Trang 91/94 TT Cơ điện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) Bài tập 14 Nội dung Thiết bị LT TH Tổng Lập trình chương trình S7-200 Đọc tìm hiểu nguyên lý sử dụng chương trình Nhập kiểm tra hoạt động ví dụ phần lý thuyết Các tập cần thực hiện: Điều khiển ñèn A hoạt ñộng chế ñộ khác nhau: - Gạt I0.0 lên đèn A sáng - Gạt I0.1 lên đèn A chớp tắt với chu kì 1s - Gạt cơng tắc lên xuống đèn A tắt Điều khiển đèn giao thơng ngã tư giao lộ theo yêu cầu sau: - Gạt công tắc I0.0 lên đèn đỏ-xanh-vàng chạy theo chế độ tự động theo thời gian 6-4-2 giây - Gạt công tắc I0.0 xuống đèn vàng chớp tắt với chu kì giây Có động ñiều khiển theo yêu cầu sau: Khi chọn chế ñộ AUTO - Nhấn nút vào Start ñộng M1 hoạt ñộng, sau giây ñộng M2 hoạt ñộng, sau giây ñộng M3 hoạt ñộng - Nhấn nút Stop ñộng dừng Khi chọn chế ñộ MAN - Có nút nhấn ñiều khiển ñộng riêng biệt, nhấn nút nhấn động chạy, bng tay động dừng Th.s Phạm Phú Thọ Trang 92/94 TT Cơ ñiện tử Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200) Bài tập 15 Nội dung Thiết bị LT TH Tổng Bài tập tổng hợp S7-200 3 (Nộp chấm ñiểm thi cuối khoá) Học viên thực báo cáo cho giáo viên Lưu ý: Dùng tập thay cho kì thi thực hành cuối khố Điều khiển đèn giao thơng u cầu: Khi bật cơng tắc chế độ sang AUTO: - Từ 6h00 đến 22h00 thì: đèn giao thơng ngã tư giao lộ hoạt ñộng bình thường theo tuần tự: ñỏ – xanh – vàng Thời gian ñèn sáng – – giây - Ngược lại thì: có 02 ñèn vàng sáng/tắt với chu kỳ giây Khi bật cơng tắc chế độ sang MANUAL: - Nhấn nút PB1 có đèn đỏ xanh sáng, nhấn nút PB2 có đèn đỏ xanh sáng - Nhấn nút PB2 đèn vàng sáng tắt với chu kì giây Th.s Phạm Phú Thọ Trang 93/94 ... PLC (SIEMENS S7- 200) Chương 4: BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài tập Nội dung Thiết bị LT TH Tổng Nội quy xưởng – An tồn lao động Tổ chức trang bị nơi làm việc S7- 200 Khảo sát tủ ñiều khiển dùng PLC S7- 200. .. liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7- 200) TT Cơ điện tử Khảo sát tủ ñiều khiển dùng PLC S7- 200 Các vấn ñề cần khảo sát: - Th.s Phạm Phú Thọ CP cấp nguồn phase vị trí lắp đặt nguồn ni PLC CP cấp nguồn... trình PLC (SIEMENS S7- 200) Bài tập Có 02 loại: - Nội dung Thiết bị LT TH Tổng Điều khiển ñảo chiều quay ñộng pha AC S7- 200 Loại động vạn Loại động khơng ñồng Cho ñộng phase AC Kết nối từ PLC giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao trinh lap trinh plc s7 200 p2, Giao trinh lap trinh plc s7 200 p2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay