Tài liệu PLC siemens s7 1200 p2

235 15 0
  • Loading ...
1/235 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:02

www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHÔI Gọi FC từ MAIN[OB1] Ngõ vào EN hộp FC khối mã MAIN phải để bắt đầu thực thi FC Giá trị xác định lệnh RET FC diện ngõ ENO hộp FC khối mã MAIN, theo sau thực thi FC mà dòng tín hiệu đến lệnh RET CHƢƠNG 5: TẬP LỆNH LẬP TRÌNH Trang 5-57 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI 5.1.9 Các phép toán logic Các lệnh AND, OR XOR Lệnh AND: cho kiểu liệu Byte, Word DWord Lệnh OR: cho kiểu liệu Byte, Word DWord Lệnh XOR: cho kiểu liệu Byte, Word DWord Ta nhấp vào phía tên hộp lựa chọn kiểu liệu từ trình đơn thả xuống Thông số Kiểu liệu Miêu tả IN1, IN2 Byte, Word, DWord Các ngõ vào logic OUT Byte, Word, DWord Ngõ logic Việc lựa chọn kiểu liệu đặt thông số IN1, IN2 OUT kiểu liệu giống Các giá trị bit tương ứng IN1 IN2 kết nối để tạo kết logic nhị phân thông số OUT ENO luôn TRUE theo thực thi lệnh CHƢƠNG 5: TẬP LỆNH LẬP TRÌNH Trang 5-58 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HOÀNG ĐÌNH KHƠI Lệnh lấy bù Ta sử dụng lệnh INV để nhận phần bù nhị phân thông số IN Phần bù thực cách đảo ngược giá trị bit thông số IN (thay đổi giá trị thành giá trị thành 0) ENO luôn TRUE theo thực thi lệnh Ta nhấp vào phía tên hộp lựa chọn kiểu liệu từ trình đơn thả xuống Thơng số IN OUT Kiểu liệu SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Byte, Word, DWord SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Byte, Word, DWord CHƢƠNG 5: TẬP LỆNH LẬP TRÌNH Miêu tả Phần tử liệu để lấy bù Ngõ lấy bù Trang 5-59 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Các lệnh mã hóa giải mã Lệnh ENCO mã hóa mẫu bit thành số nhị phân Lệnh DECO giải mã số nhị phần thành mẫu bit Ta nhấp vào phía tên hộp lựa chọn kiểu liệu từ trình đơn thả xuống Thông số IN OUT Kiểu liệu Miêu tả ENCO: Byte, Word, DWord ENCO: mẫu bit để mã hóa DECO: UInt DECO: giá trị để giải mã ENCO: Int ENCO: giá trị mã hóa DECO: Byte, Word, DWord DECO: mẫu bit giải mã Lệnh ENCO chuyển đổi thông số IN thành số nhị phân tương ứng với vị trí bit bit đặt có trọng số nhỏ thông số IN trả kết đến thông số OUT Nếu thông số IN 0000 0001 hay 0000 0000 sau giá trị trả đến OUT Nếu thông số IN 0000 0000 ENO đặt FALSE Lệnh DECO giải mã số nhị phân từ thông số IN, cách đặt vị trí bit tương ứng thông số OUT lên giá trị (tất bit khác đặt 0) ENO luôn TRUE theo thực thi lệnh DECO Sự lựa chọn kiểu liệu cho thông số OUT DECO gồm Byte, Word hay DWord làm giới hạn phạm vi hữu dụng thông số IN Nếu giá trị thông số IN vượt phạm vi hữu dụng này, phép toán modulo thực để tách bit có trọng số nhỏ liệt kê đây: Phạm vi thông số IN lệnh DECO:  IN bit (các giá trị từ đến 7) sử dụng để đặt vị trí bit OUT kiểu Byte CHƢƠNG 5: TẬP LỆNH LẬP TRÌNH Trang 5-60 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI  IN bit (các giá trị từ đến 15) sử dụng để đặt vị trí bit OUT kiểu Word  IN bit (các giá trị từ đến 31) sử dụng để đặt vị trí bit OUT kiểu DWord Giá trị IN DECO Giá trị OUT DECO (giải mã vị trí bit đơn) OUT kiểu Byte (8 bit) Min IN 0000 0001 Max IN 1000 0000 OUT kiểu Word (16 bit) Min IN 0000 0000 0000 0001 Max IN 15 1000 0000 0000 0000 OUT kiểu DWord (32 bit) Min IN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 Max IN 31 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Trạng thái ENO Điều kiện Kết (OUT) Khơng có lỗi Số bit hợp lệ IN OUT đặt CHƢƠNG 5: TẬP LỆNH LẬP TRÌNH Trang 5-61 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Các lệnh lựa chọn chọn kênh Lệnh SEL gán hai giá trị ngõ vào đến thông số OUT, phụ thuộc vào giá trị thông số G Lệnh MUX gán nhiều giá trị ngõ vào đến thông số OUT, phụ thuộc vào giá trị thông số K Nếu giá trị thông số K vượt phạm vi hợp lệ, giá trị thông số ELSE gán đến thông số OUT Ta nhấp vào phía tên hộp lựa chọn kiểu liệu từ trình đơn thả xuống SEL Kiểu liệu Miêu tả Chuyển đổi chọn lọc: G Bool FALSE cho IN0 TRUE cho IN1 IN0, IN1 OUT MUX SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, Byte, Word, DWord, Time, Char SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, Byte, Word, DWord, Time, Char Các ngõ vào Ngõ Kiểu liệu Miêu tả Giá trị hàm chọn: K UInt  IN0  IN1 … IN0, IN1, … ELSE SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, Byte, Word, DWord, Time, Char SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, Byte, Word, DWord, Time, Char CHƢƠNG 5: TẬP LỆNH LẬP TRÌNH Các ngõ vào Giá trị thay ngõ vào (tùy chọn) Trang 5-62 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A OUT GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, Byte, Word, DWord, Time, Char Ngõ Các biến số ngõ vào biến số ngõ phải có kiểu liệu giống  Lệnh SEL luôn lựa chọn giá trị IN  Lệnh MUX có hai thơng số IN đặt lần trình soạn thảo chương trình, mở rộng để thêm vào nhiều thông số IN Sử dụng phương pháp sau để thêm vào hay loại thông số ngõ vào cho lệnh MUX:  Để thêm vào ngõ vào, nhấp chuột phải lên nhánh cụt ngõ vào thông số IN tồn chọn lệnh “Insert input”  Để loại ngõ vào, nhấp chuột phải lên nhánh cụt ngõ vào thông số IN tồn (khi có nhiều hai ngõ vào so với nguyên bản) chọn lệnh “Delete” Các mã điều kiện: ENO luôn TRUE theo thực thi lệnh SEL Trạng thái ENO (MUX) Điều kiện MUX Khơng có lỗi K lớn số lượng thông số IN Kết OUT (MUX) Giá trị IN chọn gán đến OUT Không có ELSE cho: OUT khơng bị thay đổi Có ELSE cho: giá trị ELSE gán đến OUT CHƢƠNG 5: TẬP LỆNH LẬP TRÌNH Trang 5-63 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI 5.1.10 Dịch chuyển xoay Lệnh dịch chuyển Ta sử dụng lệnh dịch chuyển để dịch chuyển mẫu bit thông số IN Kết gán đến thông số OUT Thông số N xác định số lượng vị trí bit dịch chuyển  SHR: dịch chuyển mẫu bit sang phải  SHL: dịch chuyển mẫu bit sang trái Ta nhấp vào phía tên hộp lựa chọn kiểu liệu từ danh sách thả xuống Thông số Kiểu liệu Miêu tả IN Byte, Word, DWord Mẫu bit để dịch chuyển N UInt Số vị trí bit để dịch chuyển Byte, Word, DWord Mẫu bit sau phép dịch chuyển OUT  Với N = 0, khơng có dịch chuyển xuất giá trị IN gán đến OUT  Các số dịch chuyển vào vị trí bit xóa rỗng phép dịch chuyển  Nếu số lượng vị trí để dịch chuyển (N) vượt số lượng bit giá trị gốc (8 Byte, 16 Word 32 DWord), tất giá trị bit ban đầu sau dịch chuyển thay số (tức số gán đến OUT)  ENO luôn TRUE phép dịch chuyển CHƢƠNG 5: TẬP LỆNH LẬP TRÌNH Trang 5-64 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Ví dụ SHL kích cỡ liệu Word: dịch chuyển số từ bên trái IN Giá trị OUT trước lần dịch 1110 0010 1010 1101 chuyển đầu tiên: 1110 0010 1010 1101 Sau dịch chuyển trái đầu tiên: 1100 0101 0101 1010 Sau dịch chuyển trái thứ hai: 1000 1010 1011 0100 Sau dịch chuyển trái thứ ba: 0001 0101 0110 1000 Lệnh xoay Ta sử dụng lệnh xoay để xoay mẫu bit thông số IN Kết gán đến thông số OUT Thông số N xác định số lượng vị trí bit xoay  ROR: xoay mẫu bit sang phải  ROL: xoay mẫu bit sang trái Ta nhấp vào phía tên hộp lựa chọn kiểu liệu từ trình đơn thả xuống Thông số Kiểu liệu Miêu tả IN Byte, Word, DWord Mẫu bit để xoay N UInt Số lượng vị trí bit để xoay Byte, Word, DWord Mẫu bit sau phép xoay OUT  Với N = 0, phép xoay xuất giá trị IN gán đến OUT  Dữ liệu bit xoay bên giá trị gốc xoay vào phía bên giá trị gốc đó, khơng có giá trị bit bị  Nếu số lượng vị trí bit để xoay (N) vượt số lượng bit giá trị gốc (8 Byte, 16 Word 32 DWord), phép xoay sau thực CHƢƠNG 5: TẬP LỆNH LẬP TRÌNH Trang 5-65 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI  ENO ln ln TRUE theo thực thi lệnh xoay Ví dụ ROR kích cỡ liệu Word: xoay bit nằm bên phải vào bên trái IN 0100 0000 0000 0001 Giá trị OUT trước lần xoay đầu tiên: 0100 0000 0000 0001 Sau lần xoay đầu tiên: 1010 0000 0000 0000 Sau lần xoay thứ hai: 0101 0000 0000 0000 CHƢƠNG 5: TẬP LỆNH LẬP TRÌNH Trang 5-66 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Chƣơng Các cơng cụ trực tuyến chẩn đốn CHƢƠNG 8: CÁC CƠNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐOÁN Trang - www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A 8.1 GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Các LED trạng thái CPU module I/O sử dụng LED để cung cấp thông tin trạng thái hoạt động module lẫn I/O CPU cung cấp thị trạng thái sau đây:  STOP/RUN - Màu cam túy thị chế độ STOP - Màu xanh túy thị chế độ RUN - Màu nhấp nháy (luân phiên xanh cam) thị CPU khởi động  ERROR - Màu đỏ nhấp nháy thị lỗi, lỗi nội CPU, lỗi với thẻ nhớ, hay lỗi cấu hình (các module khơng thích ứng) - Màu đỏ túy thị phần cứng bị hỏng  MAINT (Maintenance) nhấp nháy ta gắn vào thẻ nhớ CPU sau chuyển sang chế độ STOP Sau CPU chuyển sang chế độ STOP, thực hàm sau để bắt đầu định lượng thẻ nhớ: - Thay đổi CPU sang chế độ RUN - Thực đặt lại nhớ (MRES) - Chu trình cấp điện CPU CHƢƠNG 8: CÁC CƠNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐOÁN Trang - www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A Miêu tả Nguồn bị ngắt GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Màu cam/ xanh Màu đỏ Màu cam STOP/RUN ERROR MAINT Off Off Off - Off Khởi động, tự kiểm tra, cập Nhấp nháy (luân phiên màu nhật firmware cam xanh lá) Chế độ STOP On (màu cam) - - Chế độ RUN On (màu cam) - - Lấy thẻ nhớ On (màu cam) - Nhấp nháy Lỗi On (cả màu cam lẫn xanh lá) Nhấp nháy - Được yêu cầu trì On (cả màu cam lẫn xanh lá) - On Phần cứng bị hỏng On (màu cam) On Off Nhấp nháy Nhấp nháy Kiểm tra LED hay firmware Nhấp nháy (luân phiên màu CPU bị hỏng cam xanh lá) CPU cung cấp hai LED thị trạng thái truyền thông PROFINET Để xem LED PROFINET, ta mở che dãy đầu nối đáy  Link (xanh lá) bật lên thị kết nối thành công  Rx/Tx (màu vàng) bật lên thị hoạt động truyền phát CPU module tín hiệu (CM) kiểu số cung cấp LED kênh I/O cho ngõ vào ngõ số Kênh I/O (xanh lá) chuyển sang bật hay tắt để thị trạng thái ngõ vào hay ngõ riêng lẻ Thêm vào đó, SM kiểu số cung cấp LED DIAG thị trạng thái module:  Màu xanh thị module làm việc  Màu đỏ thị module bị hỏng hay không làm việc Mỗi SM kiểu tương tự cung cấp LED kênh I/O cho ngõ vào ngõ kiểu tương tự CHƢƠNG 8: CÁC CƠNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐỐN Trang - www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HOÀNG ĐÌNH KHƠI  Màu xanh thị kênh vừa cấu hình hoạt động  Màu đỏ thị điều kiện lỗi ngõ vào hay ngõ kiểu tương tự riêng lẻ Thêm vào đó, SM kiểu tương tự cung cấp LED DIAG thị trang thái module:  Màu xanh thị module làm việc  Màu đỏ thị module bị hư hỏng hay khơng làm việc SM phát có diện hay vắng mặt tín hiệu đến module (tín hiệu lề, cần) DIAG (Màu đỏ / Kênh I/O (Màu đỏ / Xanh lá) Xanh lá) Tín hiệu bên lề bị tắt Màu đỏ nhấp nháy Màu đỏ nhấp nháy Khơng cấu hình hay cập nhật Màu xanh nhấp Miêu tả tiến trình nháy Off Module cấu hình mà khơng có lỗi On (màu xanh lá) On (màu xanh lá) Điều kiện lỗi Màu đỏ nhấp nháy - Lỗi I/O (với chẩn đoán kích hoạt) - Màu đỏ nhấp nháy Lỗi I/O (với chẩn đốn kích hoạt) - On (màu xanh lá) CHƢƠNG 8: CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐOÁN Trang - www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A 8.2 GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Tham gia trực tuyến kết nối đến CPU Một kết nối trực tuyến thiết bị lập trình hệ thống đích cần thiết cho việc nạp chương trình liệu thiết kế đề án đến hệ thống đích cho hoạt động sau:  Kiểm tra chương trình người dùng  Hiển thị thay đổi chế độ vận hành CPU  Hiển thị thiết lập ngày ngày CPU  Hiển thị thông tin module  So sánh trực tuyến ngoại tuyến khối  Chẩn đốn phần cứng Sau ta truy xuất liệu hệ thống đích kiểu xem trực tuyến hay chẩn đoán cách sử dụng thẻ tác vụ “Online tools” Trạng thái trực tuyến thời thiết bị thị biểu tượng nằm kế bên phải thiết bị mục điều hướng đề án Màu cam thị kết nối trực tuyến Lựa chọn “Accessible Nodes” để tìm CPU mạng Nhấp vào “Go online” để kết nối đến CPU mạng CHƢƠNG 8: CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐOÁN Trang - www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A 8.3 GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Thiết lập địa IP thời gian ngày Ta thiết lập địa IP thời gian ngày CPU trực tuyến Sau kết nối đến CPU trực tuyến từ vùng “Online & Diagnostic”, ta hiển thị hay thay đổi địa IP Ta hiển thị hay thiết lập thông số thời gian ngày CPU trực tuyến CHƢƠNG 8: CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐOÁN Trang - www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A 8.4 GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Bảng điều khiển CPU dành cho CPU trực tuyến Thẻ tác vụ “CPU operator panel” hiển thị chế độ hoạt động (STOP hay RUN) CPU trực tuyến: bảng thể CPU có lỗi hay giá trị bị ép buộc Ta sử dụng bảng vận hành CPU để thay đổi chế độ hoạt động CPU trực tuyến 8.5 Giám sát thời gian chu trình việc sử dụng nhớ Ta giám sát thời gian chu trình việc sử dụng nhớ CPU trực tuyến Sau kết nối đến CPU trực tuyến, ta xem đại lượng đo sau đây:  Thời gian chu trình  Việc sử dụng nhớ CHƢƠNG 8: CÁC CƠNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐỐN Trang - www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A 8.6 GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Hiển thị kiện chẩn đoán CPU Ta sử dụng đệm chẩn đoán để xem lại hoạt động gần CPU Bộ đệm chẩn đoán chứa mục nhập vào sau đây:  Các kiện chẩn đoán  Các thay đổi chế độ vận hành CPU (chuyển đổi sang chế độ STOP hay RUN) Mục nhập chứa kiện Mỗi mục nhập đệm chẩn đoán chứa ngày mà kiện ghi lại, với miêu tả Số lượng tối đa mục nhập phụ thuộc vào CPU Có tối đa 50 mục nhập hỗ trợ Chỉ có 10 kiện gần đệm chẩn đốn lưu trữ thường xun Việc khơi phục CPU trở thiết lập nhà máy đặt lại đệm chẩn đốn cách xóa mục nhập vào CHƢƠNG 8: CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐOÁN Trang - www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A 8.7 GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Các bảng quan sát dành cho giám sát chƣơng trình ngƣời dùng Bảng quan sát cho phép ta thực việc giám sát điều khiển hàm điểm liệu giống CPU thực thi chương trình Các điểm liệu ảnh tiến trình (I hay Q), thực thể (I_:P hay Q_:P), M, hay DB phụ thuộc vào chức giám sát hay điều khiển Chức giám sát không làm thay đổi chương trình Nó cung cấp thơng tin chương trình liệu chương trình CPU Chức điều khiển cho phép người dùng điều khiển liệu chương trình Sự thận trọng cần chấp hành sử dụng chức điều khiển Các chức ảnh hưởng cách trầm trọng đến thực thi chương trình người dùng/chương trình hệ thống chức điều khiển gồm có: Modify (chỉnh sửa), Force (ép buộc) Enable Outputs (kích hoạt ngõ ra) chế độ STOP Với bảng quan sát, ta thực chức trực tuyến sau đây:  Giám sát trạng thái thẻ ghi  Chỉnh sửa giá trị thẻ ghi riêng biệt  Ép buộc thẻ ghi với giá trị riêng Ta lựa chọn giám sát hay chỉnh sửa thẻ ghi:  Khởi đầu chu kỳ quét: đọc hay ghi giá trị khởi đầu chu kỳ quét  Kết thúc chu kỳ quét: đọc hay ghi giá trị kết thúc chu kỳ quét  Chuyển sang dừng CHƢƠNG 8: CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐOÁN Trang - www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Để tạo bảng quan sát: Nhấp đôi chuột vào “Add new watch table” để mở bảng quan sát Nhập vào tên thẻ ghi để thêm thẻ ghi vào bảng quan sát Các tùy chọn sau có sẵn dành cho thẻ ghi giám sát:  Monitor all: lệnh khởi động việc giám sát thẻ ghi nhìn thấy bảng quan sát hoạt động  Monitor now: lệnh khởi động việc giám sát thẻ ghi nhìn thấy bảng quan sát hoạt động Bảng quan sát giám sát thẻ ghi lần Các tùy chọn sau có sẵn dành cho việc chỉnh sửa thẻ ghi:  “Modify to 0” thiết lập giá trị địa chọn “0”  “Modify to 1” thiết lập giá trị địa chọn “1”  “Modify now” thay đổi giá trị địa chọn cho chu kỳ quét  “Modify with trigger” thay đổi giá trị địa chọn Chức không cung cấp hồi tiếp để thị địa chọn thực tế chỉnh sửa Nếu hồi tiếp thay đổi yêu cầu, ta sử dụng chức “Modify now”  “Enable peripheral outputs” làm vô hiệu ngõ lệnh có sẵn CPU chế độ STOP Để giám sát thẻ ghi, ta phải có kết nối trực tuyến đến CPU CHƢƠNG 8: CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐOÁN Trang - 10 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Các chức khác lựa chọn cách sử dụng nút bảng quan sát Nhập vào tên thẻ ghi để giám sát lựa chọn định dạng hiển thị từ mục lựa chọn thả xuống Với kết nối trực tuyến đến CPU, việc nhấp vào nút “Monitor” hiển thị giá trị thực tế điểm liệu trường “Monitor value” Sử dụng kích hoạt giám sát hay chỉnh sửa thẻ ghi PLC Việc kích hoạt xác định điểm chu kỳ quét mà địa chọn giám sát hay chỉnh sửa Kiểu kích Miêu tả hoạt Thường xuyên Tại khởi đầu chu kỳ quét Thường xuyên: thu thập liệu cách liên tục khởi đầu chu kỳ quét, sau CPU đọc ngõ vào Một lần: thu thập liệu khởi đầu chu kỳ quét, sau CPU đọc ngõ vào Tại kết thúc Thu thập liệu cách liên tục chu kỳ quét Thường xuyên: thu thập liệu cách liên tục kết thúc chu kỳ quét, trước CPU ghi ngõ Một lần: thu thập liệu kết thúc chu kỳ quét, trước CPU ghi ngõ Thường xuyên: thu thập liệu cách liên tục CPU chuyển Tại chuyển STOP STOP Một lần: thu thập liệu lần sau CPU chuyển STOP CHƢƠNG 8: CÁC CƠNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐỐN Trang - 11 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HOÀNG ĐÌNH KHƠI Để chỉnh sửa thẻ ghi PLC kích hoạt cho, lựa chọn khởi đầu kết thúc chu kỳ  Chỉnh sửa ngõ ra: kiện kích hoạt tốt cho việc chỉnh sửa ngõ kết thúc chu kỳ quét, trước CPU ghi vào ngõ Ta giám sát giá trị ngõ khởi đầu chu kỳ quét để xác định giá trị ghi đến ngõ vật lý Ngoài ra, giám sát ngõ trước CPU ghi giá trị đến ngõ vật lý nhằm mục đích kiểm tra logic chương trình để so sánh đến trạng thái I/O thực  Chỉnh sửa ngõ vào: kiện kích hoạt tốt để chỉnh sửa ngõ vào khởi đầu chu kỳ, sau CPU đọc ngõ vào trước chương trình người dùng sử dụng giá trị ngõ vào Nếu chỉnh sửa ngõ vào khởi đầu chu kỳ quét, ta nên giám sát giá trị ngõ vào kết thúc chu kỳ quét để đảm bảo rằng, giá trị ngõ vào kết thúc chu kỳ quét không bị thay đổi từ khởi động chu kỳ quét Nếu có khác biệt giá trị, chương trình người dùng ghi đến ngõ vào có lỗi Để chẩn đốn CPU vào chế độ STOP, sử dụng kích hoạt “Transition to STOP” để bắt giữ giá trị xử lý sau Kích hoạt ngõ chế độ STOP Bảng quan sát cho phép ta ghi vào ngõ CPU chế độ STOP Chức cho phép ta kiểm tra việc nối dây ngõ kiểm chứng dây nối nối đến chân ngõ khởi chạy tín hiệu mức cao hay mức thấp đến đầu nối thiết bị xử lý mà kết nối đến CẢNH BÁO Ngay CPU chế độ STOP, việc kích hoạt ngõ vật lý làm kích hoạt điểm xử lý mà kết nối đến CHƢƠNG 8: CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐOÁN Trang - 12 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI Ta thay đổi trạng thái ngõ chế độ STOP ngõ khởi động Không thể chỉnh sửa ngõ chế độ STOP chúng bị vơ hiệu  Để kích hoạt sửa đổi ngõ chế độ STOP, ta lựa chọn tùy chọn “Enable peripheral outputs” lệnh “Modify” trình đơn “Online”, hay cách nhấp chuột phải lên hàng bảng quan sát  Việc thiết lập CPU chế độ RUN làm vô hiệu tùy chọn “Enable peripheral outputs”  Nếu ngõ vào hay ngõ bị ép buộc, CPU không cho phép khởi động ngõ chế độ STOP Trước tiên chức ép buộc phải bị bỏ qua Ép buộc giá trị CPU CPU cho phép ta ép buộc (các) điểm ngõ vào ngõ cách địa ngõ vào hay ngõ vật lý (I_:P hay Q_:P) bảng quan sát bắt đầu việc ép buộc Trong chương trình, việc đọc ngõ vào vật lý bị ghi đè lên giá trị bị ép buộc Chương trình sử dụng giá trị bị ép buộc trình xử lý Khi chương trình ghi ngõ vật lý, giá trị ngõ bị ghi đè lên giá trị ép buộc Giá trị bị ép buộc xuất ngõ vật lý sử dụng tiến trình Khi ngõ vào hay ngõ bị ép buộc bảng quan sát, hoạt động ép buộc trở thành phần chương trình người dùng Ngay phần mềm chương trình đóng lại, lựa chọn ép buộc trì hoạt động chương trình CPU vận hành chúng bị xóa việc tham gia trực tuyến với phần mềm lập trình việc dừng chức ép buộc Các chương trình với điểm ép buộc nạp CPU khác từ thẻ nhớ tiếp tục ép buộc điểm lựa chọn chương trình Nếu CPU thực thi chương trình người dùng từ thẻ nhớ bảo vệ chống ghi, ta khởi chạy hay thay đổi việc ép buộc I/O từ bảng quan sát, ta khơng thể khống chế giá trị chương trình người dùng bảo vệ chống ghi Bất kỳ cố gắng nhằm ép buộc giá trị bảo vệ chống ghi CHƢƠNG 8: CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐOÁN Trang - 13 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI phát sinh lỗi Nếu ta sử dụng thẻ nhớ để truyền chương trình người dùng, phần tử bị ép buộc truyền đến CPU Lƣu ý Các điểm I/O kiểu số sử dụng đếm tốc độ cao (HSC), điều chế độ rộng xung (PWM) thiết bị ngõ chuỗi xung (PTO) gán giá trị suốt cấu hình thiết bị Khi địa điểm I/O kiểu số gán đến thiết bị này, giá trị địa điểm I/O gán bị sửa đổi chức ép buộc bảng quan sát CHƢƠNG 8: CÁC CƠNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐỐN Trang - 14 www.TuDongHoaVietNam.net ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A Khởi động GVHD: ThS HỒNG ĐÌNH KHƠI RUN A Việc xóa vùng nhớ I không bị  Trong ghi nhớ Q đến ảnh hưởng chức ép buộc ngõ vật lý, CPU áp dụng giá trị ép buộc ngõ cập nhật  Khi đọc ngõ vào vật lý, B Sự khởi chạy giá trị ngõ CPU áp dụng giá trị ép buộc ưu không bị ảnh hưởng chức ép tiên để chép ngõ vào vào buộc nhớ I  Trong suốt việc thực thi chương C Trong suốt thực thi OB khởi động, CPU áp dụng giá trị ép buộc chương trình người dùng truy xuất ngõ vào vật lý trình người dùng (các OB chu kỳ chương trình), CPU áp dụng giá trị ép buộc chương trình người dùng truy xuất ngõ vào vật lý hay ghi ngõ vật lý  Việc xử lý yêu cầu truyền thông D Việc lưu trữ kiện ngắt bên chẩn đốn tự kiểm tra khơng bị hàng khơng bị ảnh hưởng ảnh hưởng chức ép buộc E Việc khởi động ghi đến ngõ  Việc xử lý ngắt suốt không bị ảnh hưởng phần chu kỳ quét không bị ảnh hưởng CHƢƠNG 8: CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN VÀ CHẨN ĐOÁN Trang - 15 ... kiểu liệu Byte, Word DWord Lệnh OR: cho kiểu liệu Byte, Word DWord Lệnh XOR: cho kiểu liệu Byte, Word DWord Ta nhấp vào phía tên hộp lựa chọn kiểu liệu từ trình đơn thả xuống Thơng số Kiểu liệu. .. T_CONV (Time Convert) chuyển đổi kiểu liệu Time sang kiểu liệu DInt, hay chuyển đổi ngược từ kiểu liệu DInt sang kiểu liệu Time Thông số Kiểu thông số Kiểu liệu Miêu tả IN IN DInt, Time Giá trị... thông số Kiểu liệu RET_VAL OUT Int OUT OUT DTL Miêu tả Mã điều kiện thực thi Thời gian hệ thống PLC thời Lệnh RD_LOC_T (Read Local Time) đưa thời gian địa phương thời PLC kiểu liệu DTL Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu PLC siemens s7 1200 p2, Tài liệu PLC siemens s7 1200 p2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay