ĐỀ CƯƠNG ôn tập vật lí 12 cơ bản

326 14 0
  • Loading ...
1/326 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:01

Đề cương ôn tập vật lý 12 cơ bản đưa ra những đề cương thi trung học phổ thông quốc gia các em tham khảo, làm quen với đề thi môn vật lý trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nhằm giúp các em có những kỹ năng, kiến thức đatj điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 ƠN TẬP KIẾN THỨC PHỔ THƠNG CĨ LIÊN QUAN A Kiến thức toán bản: Lƣợng giác: a Đổi đơn vị: 180 (độ) = π (rad) (độ) = π/180 (rad) a (độ) = a.π/180 (rad) (rad) = 180/π (độ) a (rad) = a.180/π (độ) b Các giá trị lƣợng giác bản: sin /2 2 /3 /3 𝟑/2 /4 3 /4 𝟐/2 5 /6 /6 1/2  cos - - 𝟑/2 - − 𝟐/2 - 1/2 𝟐/2 1/2 𝟑/2 - 1/2 - 5 /6 - /6 - 𝟐/2 -  /4 - 3 /4 - 2 /3 - 𝟑/2 -  /3 -  /2 - c Đạo hàmcủa số hàm bản: (sin x)’ = cos x (sin u)’ = u’ cos x (cos x)’ = - sin x (cos u)’ = - u’ sin x d Các công thức lƣợng giác bản:   - cos a = cos(a ± ) sina = cos(a - ) - sina = cos(a + ) 2 2 2 2sin a = – cos2a 2cos a = + cos2a sin a + cos a =    sina + cosa = sin(a  ) sina - cosa = sin(a  ) cosa - sina = sin(a  ) 4 e Giải phƣơng trình lƣợng giác bản:   a  k 2 sin   sin a   cos   cos a    a  k 2     a  k 2 Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang1 Đề cương Ôn tập môn Vật lý lớp 12 Bất đẳng thức Cô-si: a  b  a.b ; (a, b  0, dấu “=” a = b) Định lý Viet: b x y  S    a   x, y nghiệm X – SX + P = c  x y  P  a  b Chú ý: y = ax2 + bx + c; để ymin x = 2a Các giá trị gần đúng: 1 ; 1,41  2;1,73    10; 314  100  ; 0,318  ; 0,636  ; 0,159  2   B Kiến thức Vật bản: Động học chất điể m: a Chuyển động thẳng đều: v = const; a = b Chuyển động thẳng biến đổi đều: v  o; a  const v v  v0  t t  t0 v  v0  at a s  v0t  at 2 v  v 20  2as c Rơi tự do: v  gt s  gt 2 v  gs v  gs d Chuyển động tròn đều: 2 v  R T   f v2 a ht   R R   .t Động lực học chất điể m:   @ Định luật II NewTon: Fhl  ma   a Trọng lực: P  mg  Độ lớn: P  mg b Lực ma sát: F  N  mg v2 R d Lực đàn đàn hồi: Fdh  kx  k (l ) Các định luật bảo toàn: a Động năng: c Lực hƣớng tâm: Fht  maht  m Wd  mv 1 A  mv22  mv12 2 b Thế năng: @ Thế trọng trƣờng: Wt  mgz  mgh A  mgz1  mgz2 2 @ Thế đàn hồi: Wt  kx2  k (l )2 c Định luật bảo toàn động lƣợng:   p1  p2  const @ Hệ hai vật va chạm:   ' ' m1v1  m2v2  m1v1  m2v2    @ Nếu va chạm mề m: m1v1  m2v2  (m1  m2 )V d Định luật bảo toàn năng: W1  W2 Hay Wd1  Wt1  Wd  Wt Tĩnh điện: a Định luật Cu-lông: qq F  k  22  Với k = 9.109 r Q b Cƣờng độ điện trƣờng: E  k  2 r c Lực Lo-ren-xơ có: f L  q vB sin  q: điện tích hạt (C) v: vận tốc hạt (m/s)     (v , B) B: cảm ứng từ (T) f L : lực lo-ren-xơ (N) Nếu lực Lorenzt tác dụng lên hạt     (v , B)  90 hạt chuyển động tròn Khi vật chuyển động tròn lực Lorenzt đóng vai trò lực hướng tâm mv Bán kính quỹ đạo: R  qB Dòng điện chiều: a Định luật Ôm cho đoạn mạch: q U U  I I= R t R (q điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch) q N= ( e = 1,6 10-19 C) e  Tính suất điện động điện tích lũy nguồn điện Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang2 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 A (  suất điện động nguồn điện, đơn q vị Vôn (V))  Cơng cơng suất dòng điện đoạn mạch: A A = UIt P =  U.I t Định luật Jun-LenXơ: U2 t  U.I.t Q = RI2 t = R  Công suất dụng cụ tiêu thụ điện:  P = UI = RI2 = U2 R E Rr Định luật khúc xạ phản xạ toàn phần: sin i n v  n21   a Định luật khúc xạ: sin r n1 v2 b Định luật Ơm cho tồn mạch: I  n1  n2  b Định luật phản xạ toàn phần:  n2 i  igh  n  C Đơn vị: Một số tiếp đầu ngữ thƣờng dùng để đổi đơn vị Kí hiệu Cách đọc Giá trị Kí hiệu Cách đọc Giá trị -3 m mili 10 k kilo 103 µ micro 10-6 M mega 106 -9 n nano 10 G giga 109 p pico 10-12 T tetra 1012 f femto 10-15 Đơn vị chuẩn hệ SI (Systeme International) Chiều dài: mét (m) Thời gian: giây (s) Khối lượng: kilôgam (kg) Nhiệt độ: kenvin (K) Cường độ dòng điện: ampe (A) Cường độ sáng: canđêla (Cd) Lượng chất: mol (mol) BẢNG CHỮ CÁI HILẠP Kí hiệu in hoa A B   E Z H  Kí hiệu in thƣờng         , Đọc Kí hiệu in hoa alpha bêta gamma denta epxilon zêta êta têta I K  M N  O  Kí hiệu in thƣờng         Đọc Kí hiệu in hoa iơta kapa lamda muy nuy kxi ômikron pi P  T   X   Kí hiệu in thƣờng         Đọc rô xichma tô upxilon phi Pxi Omêga Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang3 Đề cương Ôn tập môn Vật lý lớp 12 Chƣơng I: DAO ĐỘNG §1 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA I DAO ĐỘNG CƠ: Thế dao động cơ: Là chuyển động giới hạn khơng gian, lặp lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân Dao động tuần hoàn: Là dao động mà sau khoảng thời gian gọi chu kỳ vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ II DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA: Định nghĩa: Dao động điều hòa dao động li độ vật hàm cosin (hay hàm sin) thời gian Phƣơng trình: x = A.cos(t + ) A: biên độ dao động (hằng số, A>0 ) (t + ) pha dao động thời điểm t, đơn vị: rad (radian) : pha ban đầu thời điểm t = - đơn vị: rad x: li độ dao động (xmax = A) : tần số góc dao động (rad/s) (> 0) * Chú ý: Hình chiếu chuyển động tròn lên đoạn thẳng dao động điều hòa III CHU KÌ, TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ GĨC CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA: Chu kỳ T: Khoảng thời gian để vật thực dao động toàn phần 2 t T= =  N T: chu kì(s); t: thời gian (s); N: số dao động thực thời gian t Tần số f: Số dao động toàn phần thực giây  f= = đơn vị Héc (Hz) 2 T Tần số góc: 2   2f đơn vị radian giây (rad/s) T IV VẬN TỐC VA GIA TỐC CỦA VẬT DAO DỘNG DIỀU HOA: Vận tốc: v = x’ = – .A.sin(t + ) = .A.cos(t +  + π/2) + Ở vị trí cân bằng: vmax = A x = + Ở vị trí biên: v = x =  A 2 Gia tốc: a = v’ = x” = –  A.cos(t + ) =  A.cos(t +  ± π) + Ở vị trí biên: amax = 2 A + Ở vị trí cân bằng: a = Chú ý: Trong dao động điều hòa: + Lực kéo về: F = ma = - kx + Vận tốc v biến đổi sớm pha π/2 so với li độ x + Gia tốc a biến đổi sớm pha π/2 so với vận tốc v + Li độ x biến đổi ngược pha với gia tốc a Công thức độc lập thời gian v2 a2 v2 2 A =x + =   amax = max v   ; ω = amax /vmax x A A 3T T V ĐỒ THỊ CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc x, v, a vào t đường hình sin T Đồ thị biểu diễn phụ thuộc v vào x đường hình elip A Đồ thị biểu diễn phụ thuộc a vào v đường hình elip Đồ thị biểu diễn phụ thuộc a vào x doạn thẳng qua gốc tọa độ VI CÁC HỆ QUẢ : + Quỹ đạo dao động điều hòa 2A + Quãng đường vật chu kỳ 4A tốc độ trung bình 4A/T + Quãng đường vật nửa chu kỳ 2A tốc độ trung bình 4A/T + Thời gian ngắ n nhấ t để từ : - biên này đế n biên là T /2 - vị trí cân biên hoă ̣c ngược la ̣i là T /4 Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang4 t Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 - vị trí cân đến vị trí li độ ± A/2 T/12 - vị trí cân đến vị trí li độ ± A T/6 - vị trí cân đến vị trí li độ ± A T/8 - vị trí li độ ± A/2 đến vị trí li độ ± A T/6 BÀI TẬP 1.1 Phương trình tổng quát dao động điều hòa là: A x = Acot(t + ) B x = Atan(t + ) C x = Acos(t + ) D x = Acotan(t + ) 1.2 Trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(t + ), đại lượng (t + ) gọi là: A.biên độ dao động B.tần số góc dao động C.pha dao động D.chu kì dao động 1.3 Nghiệm nghiệm phương trìnhx” +  x = 0? A x = Asin(t + ) B x = Acos(t + ) C x = A sint + A cost D x = Atsin(t + ) 1.4 Vận tốc chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực đại A.li độ độ lớn cực đại B.li độ khơng C.pha cực đại D.gia tốc độ lớn cực đại 1.5 Gia tốc chất điểm dao động điều hòa khơng vật có: A.li độ lớn cực đại B.vận tốc cực đại C.li độ cực tiểu D.vận tốc không 1.6 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t + ) Trong chu kì, vật quãng đường là: A.4A B.2A C.1A D.3A 1.7 Trong dao động điều hòa x = Acos(t + ), gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình A a = Acos(t + ) B a = A cos(t + ) C a = – A cos(t + ) D a = –Acos(t + ) 1.8 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại vận tốc A vmax = A B vmax =  A C vmax = – A D v max = –  A 1.9 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại gia tốc A a max = A B a max =  A C a max = –A D a max = –  A 1.10 Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu vận tốc A A B.0 C – A D –  A 1.11 Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu gia tốc A amin = A B amin = C amin = – A D amin = –  A 1.12 Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x  Acos(t   ) Vận tốc vật thời điểm t biểu thức: A v = .A.cos(t + ) B v = 2 A.cos(t + ) C v = - .A.sin(t + ) D v = 2 A.sin(t + ) 1.13 Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x  Acos(t ) Gia tốc vật thời điểm t biểu thức: A a = .A.cos(t + π) B a = 2 A.cos(t + π) C a = .A.sin t D a = - 2 A.sin t 1.14 Trong dao động điều hòa chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực tác dụng đổi chiều B lực tác dụng khơng C lực tác dụng độ lớn cực đại D lực tác dụng độ lớn cực tiểu 1.15 Vận tốc vật dao động điều hòa độ lớn cực đại A vật li độ cực đại B gia tốc vật đạt cực đại C vật vị trí li độ khơng D vật vị trí lpha dao động cực đại 1.16 Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi điều hòa: A pha so với li độ B ngược pha so với li độ C sớm pha /2 so với li độ D chậm pha /2 so với li độ 1.17 Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi điều hòa: A pha so với li độ B ngược pha so với li độ Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang5 Đề cương Ôn tập môn Vật lý lớp 12 C sớm pha /2 so với li độ D chậm pha /2 so với li độ 1.18 Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi điều hòa: A pha so với vận tốc B ngược pha so với vận tốc C sớm pha /2 so với vận tốc D chậm pha /2 so với vận tốc 1.19 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x = 4cos( chất điểm A A = m B A = cm C A = 2 m 2 t + ) cm, biên độ dao động D A = 2 cm 1.20 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4t) cm, chu kì dao động vật A T = s B T = s C T = s D T = 0.5 s 1.21 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4t) cm, tần số dao động vật A f = Hz B f = Hz C f = Hz D f = 0.5 hz 1.22 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x = 3cos(t +  ) cm, pha dao động chất điểm thời điểm t = s A –3 (cm) B (s) C 1.5 (rad) D 0.5 (Hz) 1.23 Một dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4t) cm, tọa độ vật thời điểm t = 10 s A x = cm B x = cm C = –3 cm D = –6 cm 1.24 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4t) cm, vận tốc vật thời diểm t = 7,5 s A v = B v = 5,4 cm/s C v = –75,4 cm/s2 D v = cm/s 1.25 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4t) cm, gia tốc vật thời điểm t = s A.a = cm/ s2 B.a = 947,5 cm/ s2 C.a = –947,5 cm/ s D a = 947 cm/s 1.26 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm chu kì T = s, chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật  ) cm  C x = 4cos(2  t + ) cm A x = 4cos(2t –  ) cm  D x = 4cos(  t + ) cm B x = 4cos(  t – 1.27 Một vật dao động điều hòa, quỹ đạo đoạn thẳng dài cm Biên độ dao động vật A.8 cm B cm C cm D 16 cm 1.28 Một vật khối lượng 750 g dao động điều hòa với biên độ cm, chu kì s, (lấy  = 10) Năng lượng dao động vật là: A.60 kJ B 60 J C mJ D.6 J 1.29 Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian A.cùng biên độ B.cùng pha C.cùng tần số góc D.cùng pha ban đầu 1.30 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= - 5cos5 π t(cm) Phương trình sau khơng đúng? A.x= 5cos(5 π t + π ) cm B.v= -25 π sin(5 π t + π ) cm/s C.v= 25 π cos(5 π t+ 1,5 ) cm/s D.a= -125 π cos(5 π t) cm/s2 1.31 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  5cos 2 t (cm), tọa độ vật thời điểm t = 10 s A.3 cm B.5 cm C.-3 cm D.-6 cm 1.32 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  6cos 4 t ( cm), vận tốc vật thời điểm t = 7,5 s là: A.0 B.75,4 cm/s C.-75,4 cm/s D.6 cm/s π 1.33 Chọn câu không đúng: Một vật dao động điều hòa với phương trình x= 24cos( t + π ) (cm) Ở thời điểm t= 0,5 s vật Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang6 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 A.x= -16,9 cm B.a= 41,6 cm/s C.v= 26,64 cm/s D.0,5 Hz 2π 1.34 Một vật dao động điều hòa với phương trình x= 4cos(5 π t + ) (cm) Li độ chiều chuyển động vật lúc ban đầu (t= 0) A.x0 = -2 (cm); ngược chiều dương trục Ox B x0 = -2 (cm); chiều dương trục Ox C.x0 = (cm); ngược chiều dương trục Ox D x0 = (cm); chiều dương trục Ox  1.35 Một vật dao động hòa theo phương trình: x  5cos( t  ) cm Pha ban đầu dao động là:   5 5 A   rad B    rad C    rad D   rad 6 6 1.36 Một chất điểm dao động điều hòa quỹ đạo đoạn thẳng dài 30 cm Biên độ dao động chất điểm bao nhiêu? A.30 cm B.15 cm C.-15 cm D 7,5 cm 1.37 Một vật dao động điều hòa, quãng đường chu kì 16 cm Biên độ dao động vật A.2,5 cm B.14 cm C.4 cm D.12,5 cm 1.38 Một vật dao động điều hòa phải 0,25 s để từ điểm vận tốc khơng tới điểm Chu kì dao động A.0,5 s B.1 s C.2 s D.4 s 1.39 Một vật thực dao động tuần hoàn Biết phút vật thực 360 dao động Tần số dao động vật này? A.f= Hz B.f=6Hz C.f=60Hz D.f=120Hz  1.40 Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân theo phương trình x = 2cos(4  t + ) cm Chu kì dao động vật A.2 s B s C 2 s D.0,5 s 2 1.41 Một vật dao động điều hòa, quỹ đạo đoạn thẳng chiều dài cm Vận tốc vật qua vị trí cân 20 cm/s Chu kì dao động vật A.10 π (s) B.0,4 π (s) C 1,6 π (s) D 2,5 π (s) 1.42 Một vật dao động điều hòa với biên độ 5cm Khi vật li độ 3cm vận tốc vật 2 m/s Tần số dao động vật là: A.25 Hz B.0,25 Hz C.50 Hz D 50π Hz π 1.43 Một vật dao động điều hòa phương trình x=5cos(2πt+ ) cm Vận tốc vật li độ x = cm là: A 25,12 (cm/s) B  12,56 (cm/s) C  π (cm/s) D 12,56 (cm/s) 1.44 Một vật khối lượng m= 200g gắn vào lò xo độ cứng k= 20 N/m dao động quỹ đạo dài l= 10 cm Li độ vật vận tốc v= 0,3m/s là: A.x=  cm B.x=  cm C.x=  cm D x=  cm  1.45 Một vật dao động điều hòa với phương trình x =10cos(2  t + ) cm Khi vật dao động vận tốc 15 (cm/s), li độ giá trị sau đây? 7 A.x= cm B.x= - cm C.x=  cm D x=  10 cm 2 π 1.46 Phương trình dao động điều hòa vật x = 3cos(20t + )cm Tốc độ vật qua vị trí cân A.3 m/s B.60 m/s C.0,6 m/s D  m/s π 1.47 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos t (cm) Tốc độ vật giá trị cực đại bao nhiêu? Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang7 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 A.-5 π (cm/s) 1.48 B (cm/s) C π (cm/s) Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4t - D (cm/s) π π ) cm, t tính s Gia tốc vật giá trị lớn là: A.1,5 cm/s2 B.1445 cm/s2 C.96 cm/s2 D.245 cm/s2 1.49 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 0,05cos10 π t (m) Hãy xác định đại lượng không đúng? π A.Tốc độ cực đại v Max = m/s B.Gia tốc cực đại a Max = 5π m/s2 C.Chu kì T= 0,2 s D.Tần số f= 10 Hz  1.50 Một vật nhỏ thực dao động hòa theo phương trình x  10cos(4 t  ) cm với t tính s Động vật biến thiên với chu kì bằng: A.0,5s B.1,5s C.0,25s D.1s 1.51 Chọn câu nói dao động điều hòa vật A.Li độ dao động điều hòa vật biến thiên theo định luật hàm sin cosin theo thời gian B.Tần số dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động C.Ở vị trí biên, vận tốc vật cực đại D.Ở vị trí cân bằng, gia tốc vật cực đại 1.52 Trong dao động điều hòa: A.Vận tốc biến đổi điều hòa pha với li độ B.Vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ C.Vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ D.Vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha π/2 so với li độ 1.53 Trong dao động điều hòa A.quỹ đạo đoạn thẳng B.lực phục hồi lực đàn hồi C.vận tốc biến thiên điều hòa D.gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian 1.54 Vận tốc dao động điều hòa A.ln ln khơng đổi B.đạt giá trị cực đại qua vị trí cân C.ln ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ D.biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ T/2 1.55 Gia tốc vật dao động điều hòa giá trị khơng khi: A.vật vị trí li độ cực đại B.vận tốc vật cực tiểu C.vật vị trí li độ khơng D.vật vị trí pha ban dao động cực đại 1.56 Trong dao động điều hòa: A.gia tốc biến đổi điều hòa pha với li độ B.gia tốcbiến đổi điều hòa ngược pha với li độ C.gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ D.gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha π/2 so với li độ 1.57 Trong dao động điều hòa: A.gia tốc biến đổi điều hòa pha với vận tốc B.gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với vận tốc C.gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với vận tốc D.gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha π/2 so với vận tốc 1.58 Gia tốc dao động điều hòa: A.ln ln khơng đổi B.đạt giá trị cực đại qua vị trí cân C.ln ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ D.biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ T/2 1.59 Phát biểu sau so sánh li độ, vận tốc gia tốc đúng? Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian A biên độ B pha C tần số góc D pha ban đầu Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang8 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 1.60 Phát biểu sau mối quan hệ li độ, vận tốc gia tốc đúng? A.Trong dao động điều hòa vận tốc li độ ln chiều B.Trong dao động điều hòa vận tốc gia tốc ngược chiều C.Trong dao động điều hòa gia tốc li độ ln ngược chiều D.Trong dao động điều hòa gia tốc li độ chiều 1.61 Đồ thị biểu diễn biến đổi gia tốc theo li độ dao đông điều hòa A đoạn thẳng B đường parabol C đường elip D đường hình sin 1.62 Đồ thị biểu diễn biến đổi vận tốc theo li độ dao đơng điều hòa A đoạn thẳng B đường parabol C đường elip D đường hình sin 1.63 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 6sin(πt + π/2) cm.Tại thời điểm t = 0,5s chất điểm li độ bao nhiêu? A cm B 6cm C cm D 2cm 1.64 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt) cm vận tốc vật thời điểm t = 7,5s là: A v = B v = 75,4 cm/s C v = -75,4 cm/s D v = cm/s 1.65 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 5cos(2 πt) cm Tọa độ chất điểm thời điểm t = 1,5s là: A x = 1,5 cm B x = -5 cm C x = cm D x = cm 1.66 Vật dao động điều hòa theo phương trình: x  cos(4t ) cm Tọa độ vật thời điểm t = 10s là: A 3cm B 6cm C  3cm D  6cm 1.67 Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x  cos(20t   ) cm Khi pha dao động - π/6 li độ vật là: A  6cm B 6cm C 8cm D  8cm 1.68 Một vật thực dao động điều hòa xung quanh vị trí cân theo phương trình:  x  2cos(4 t  ) (cm) Chu kỳ dao động A T = s B T = 1/2πs C T = 2π s D T = 0,5 s   1.69 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x  cos( t  ) cm Tại thời điểm t = 1s li độ chất điểm giá trị giá trị sau: A 3cm B 3cm C 2cm D  3cm  1.70 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  cos(t  ) cm Tại thời điểm t = 0,5s chất điểm vận tốc vận tốc đây? A 3cm / s B  3cm / s C 0cm / s D 6cm / s  1.71 Phương trình dao động điều hòa vật là: x  3cos(20t  ) cm Vận tốc vật độ lớn cực đại v  (m / s) v  (m / s ) v  0,6 (m / s) v   (m / s) A max B max C max D max  1.72 Một vật dao động điều hòa với phương trình x  cos(10t  ) cm Lúc t = 0,2s vật li độ vận tốc là: A  3cm ; 30cm / s B 3cm ; 30cm / s C 3cm ;  30cm / s D  3cm ;  30cm / s  1.73 Một vật dao động điều hòa phương trình x  cos(2t  ) cm Lúc t = 0,25svật li độ vận tốc là: A 2cm ; v  8 2cm / s B 2cm ; v  4 2cm / s C  2cm ; v  4 2cm / s D  2cm : v  8 2cm / s Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang9 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 1.74 Một vật dao động điều hòa phương trình x  cos(2t  gia tốc là: 2 A  2cm ; a  8 2cm / s  ) cm Lúc t = 0,5svật li độ 2 B  2cm ; a  8 2cm / s 2 2 C  2cm ; a  8 2cm / s D 2cm ; a  8 2cm / s  1.75 Một vật dao động điều hòa phương trình x  cos(2t  ) cm Lúc t = 1svật vận tốc gia tốc là: 2 2 A  2cm / s ; a  8 2cm / s B  2cm / s ; a  8 2cm / s 2 2 C 2cm / s ; a  8 2cm / s D 2cm / s ; a  8 2cm / s 1.76 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  cos(2t   ) cm Chu kỳ dao động chất điểm là: A T  1s B T  2s C T  0,5s D T  1Hz 1.77 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  cos(4t   ) cm Tần số doa động vật là: A f  6Hz B f  4Hz C f  2Hz D f  0,5Hz 1.78 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  sin(20t   ) cm Tần số chu kỳ dao động vật là: A 10Hz ; 0,1s B 210Hz ; 0,05s C 0,1Hz ; 10s D 1,05Hz ; 20s 1.79 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 20cm Khi vật li độ x = 10cm vận tốc v  20 3cm / s Chu kỳ dao động vật là: A 1s B 0,5s C 0,1s D 5s 1.80 Một vật dao động điều hòa đoạn thẳng 40cm Khi vật li độ x = -10cm vận tốc v  10 3cm / s Chu kỳ dao động vật là: A s B 0,5s C 1s D 5s 1.81 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm chu kỳ T = 2s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật là:   x  cos(2t  ) cm x  cos( t  ) cm 2 A B   x  cos(2t  ) cm x  cos( t  ) cm 2 C D 1.82 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 12cm chu kỳ T = 1s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật là:  A x  12 cos(2t ) cm B x  12 cos( 2t  ) cm   x  12 cos(2t  ) cm x  12 cos( 2t  ) cm 2 C D 1.83 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10cm tần số f = Hz Chọn gốc thời gian lúc li độ cực đại dương Kết sau đay sai? A.Tần số góc:   4rad / s B.Chu kỳ: T = 0,5s  C.Pha ban đầu:   D.Phương trình dao động: x  10 cos(4t  ) cm 1.84 Một vật dao động điều hòa với tần số góc   10 rad / s Tại thời điểm t = vật li độ x = 2cm vận tốc v  20 15 cm / s Phương trình dao động vật là: 2 2 x  cos(10 5t  ) cm x  cos(10 5t  ) cm 3 A B Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang10 Đề cương Ôn tập môn Vật lý lớp 12 pp = pHe hay mp vp = mHevHe vp vHe  mHe = mp B TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH 210 Trong hạt nhân nguyên tử 84 Po A 84 prôtôn 210 nơtron C 84 prôtôn 126 nơtron Các hạt nhân đồng vị hạt nhân A số nuclơn khác số prôtôn C số nơtron khác số prôtôn B 126 prôtôn 84 nơtron D 210 prôtôn 84 nơtron B số prôtôn khác số nơtron D số nuclôn khác số nơtron 235 Trong phân hạch hạt nhân 92 U , gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền khơng xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy Giả sử hai hạt nhân X Y độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ , hạt nhân số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ  -, hạt nhân mẹ hạt nhân số khối nhau, số prơtơn khác C Trong phóng xạ , bảo tồn điện tích nên số prơtơn bảo tồn D Trong phóng xạ  +, hạt nhân mẹ hạt nhân số khối nhau, số nơtron khác 210 Hạt nhân 84 Po đứng n phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt  A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Phóng xạ phân hạch hạt nhân A hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng 29 40 So với hạt nhân 14 Si , hạt nhân 20 Ca nhiều A 11 nơtrôn prôtôn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng 10 Hạt nhân độ hụt khối lớn A lượng liên kết lớn B lượng liên kết nhỏ C lượng liên kết riêng lớn D lượng liên kết riêng nhỏ 11 Khi nói tượng phóng xạ, phát biểu sau đúng? A Phóng xạ phản ứng hạt nhân tỏa lượng B Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ C Chu kỳ phóng xạ chất phụ thc vào khối lượng chất D Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ 12 Chọn ý sai Tia gamma A sóng điện từ bước sóng ngắn B chùm hạt phơtơn lượng cao Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang312 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 C Không bị lệch điện trường D Chỉ phát từ phóng xạ  13 Xét phóng xạ: X  Y +  Ta A mY + m = mX B Phản ứng thu lượng C Hạt X bền hạt Y D Hạt  động 14 Trong phản ứng hạt nhân tỏa lượng, đại lượng sau hạt sau phản ứng lớn so với trước phản ứng? A Tổng véc tơ động lượng hạt B Tổng số nuclôn hạt C Tổng độ hụt khối hạt D Tổng đại số điện tích hạt 15 Phản ứng nhiệt hạch A Phản ứng hạt nhân thu lượng B Sự tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C Sự kết hợp hai hạt nhân số khối trung bình thành hạt nhân nặng D Nguồn gốc lượng Mặt Trời 16 Trong nhà máy điện nguyên tử hoạt động bình thường nay, phản ứng xảy lò phản ứng để cung cấp lượng cho nhà máy hoạt động? A Phản ứng phân hạch dây chuyền khống chế mức tới hạn B Phản ứng nhiệt hạch kiểm sốt C Phản ứng phân hạch dây chuyền khống chế mức vượt hạn D Phản ứng phân hạch dây chuyền khống chế mức hạn 17 Một chất phóng xạ số phóng xạ  Ở thời điểm ban đầu N hạt nhân Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t A N0e B N0 (1  t) C N0 (1  e ) D N0 (1- e-t ) 18 Phóng xạ phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân tỏa lượng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng tổng hợp hạt nhân D phản ứng hạt nhân 19 Trong phản ứng hạt nhân, bảo tồn A số prơtơn B số nuclôn C số nơtron D khối lượng t t 56 20 Trong hạt nhân: He , Li , 26 Fe A 235 92 U B 56 26 Fe 235 92 U , hạt nhân bền vững C Li D He 21 Hai hạt nhân T He A số nơtron B số nuclơn C điện tích D số prôtôn * Đáp án: 1C 2B 3B 4A 5C 6A 7D 8B 9D 10A 11A 12D 13D 14C 15D 16A 17D 18A 19B 20B 21B * Giải chi tiết: Z = 84; A = 210; N = A – Z = 126 Đáp án C Các hạt nhân đồng vị số prơtơn (cùng Z) khác số nuclôn (khác A) tức khác số nơtron (N = A – Z) Đáp án B Với hệ số nhân nơtron k > phản ứng phân hạch trì khơng kiểm sốt (gây bùng nổ) Đáp án B Các hạt nhân độ hụt khối lượng liên kết hạt nhân số nuclơn (số khối A nhỏ hơn) lượng liên kết riêng lớn nên bền vững Đáp án A Trong phóng xạ  biến đổi từ prôtôn sang nơtron ngược lại nên số prơtơn khơng bảo tồn Đáp án C Theo định luật bảo tồn động lượng ta mv = mXvX 2 2  m  v  = m X v X  2mWđ = 2mXWđX WđX = m Wđ mX Vì m< mX nên WđX< Wđ Đáp án A 7.Phóng xạ phân hạch hạt nhân phản ứng hạt nhân tỏa lượng Đáp án D ZCa – ZSi = 6; N Ca – NSi = Đáp án B Phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân tỏa lượng.Đáp án D 10 Wlk = m.c2 Đáp án A 11 Phóng xạ, phân hạch, nhiệt hạch phản ứng hạt nhân tỏa lượng Đáp án A Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang313 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 12.Tia gamma sóng điện từ bước sóng ngắn (là chùm hạt phơtơn khơng mang điện lượng lớn) thường phát từ phản ứng hạt nhân Đáp án D 13 Trong phóng xạ  hạt  (có khối lượng) chuyển động nên động Đáp án D 14 Phản ứng hạt nhân tỏa lượng tổng khối lượng hạt sau phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt trước phản ứng nên tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng Đáp án C 15 Nguồn gốc lượng Mặt Trời từ phản ứng nhiệt hạch Đáp án D 16 Trong nhà máy điện nguyên tử hoạt động bình thường phản ứng phân hạch dây chuyền khống chế mức tới hạn (hệ số nhân nơtron k = 1) Đáp án A 17 Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t N = N – N0 e-t Đáp án D 18 Phóng xạ, phân hạch, nhiệt hạch phản ứng hạt nhân tỏa lượng Đáp án A 19 Trong phản ứng hạt nhân bảo tồn sơ khối (số nuclơn), bảo tồn điện tích, động lượng lượng toàn phần Đáp án B 20 Các hạt nhân nằm khoảng bảng tuần hoàn (50 < A < 95) lượng liên kết lớn hạt nhân đầu cuối bảng tuần hoàn Đáp án B 21 AT = AHe Đáp án B C TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƢỢNG Khối lượng, lượng hạt vi mô – Cấu tạo hạt nhân nguyên tử * Công thức: + Khối lượng, lượng vật (hạt) chuyển động với vận tốc lớn: m0 Khối lượng động: m = 1 v c2 Năng lượng toàn phần: E = mc2 = m0 1 c2 v c2 Năng lượng nghĩ: E0 = m0 c2 Động Wđ = E – E0 = mc2 – m0 c2 = m0 1 c2 – m0 c2 v c2 + Cấu tạo hạt nhân, khối lượng nguyển tử, khối lượng hạt nhân: A Hạt nhân Z X , A nuclơn; Z prơtơn; N = (A – Z) nơtrôn Đồng vị: nguyên tử mà hạt nhân chúng số prơtơn Z (cùng vị trí bảng hệ thống tuần hồn), số nơtron N khác Đơn vị khối lượng nguyên tử: 1u = 1,66055.10-27 kg = 931,5 MeV/c2 Số Avôgađrô: N A = 6,022.1023 mol-1 Số hạt nhân m gam chất đơn nguyên tử: N = m NA A * Trắc nghiệm: (CĐ 2011) Một hạt chuyển động với tốc độ 0,8 lần tốc độ ánh sáng chân không Theo thuyết tương đối hẹp, động Wđ hạt lượng nghĩ E0 liên hệ với hệ thức A Wđ = E0 B Wđ = E0 15 C Wđ = E0 D Wđ = 15 E0 (CĐ 2012).: Biết động tương đối tính hạt lượng nghỉ Tốc độ hạt (tính theo tốc độ ánh sáng chân không c) A c B c C c D c (ĐH 2009) Một vật khối lượng nghĩ 60 kg chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân khơng) khối lượng tương đối tính A 100 kg B 80 kg C 75 kg D 60 kg (ĐH 2010) Một hạt khối lượng nghỉ m0 Theo thuyết tương đối, động hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không) Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang314 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 A 1,25m0 c B 0,36m0 c C 0,25m0 c2 D 0,225m0 c2 (ĐH 2011) Theo thuyết tương đối, electron động lượng nghĩ electron chuyển động với tốc độ A 2,41.108 m/s B 1,67.108 m/s C 2,24.108 m/s D 2,75.108 m/s Cho 1u = 1,66055.10-27 kg; c = 3.108 m/s; eV = 1,6.10-19 J Hạt prơtơn khối lượng mp = 1,007276 u, lượng nghỉ A 940,86 MeV B 980,48 MeV C 9,804 MeV D 94,08 MeV Một electron gia tốc đến vận tốc v = 0,5c lượng tăng % so với lượng nghĩ? A 50% B 20% C 15,5% D 10% Một hạt sơ cấp động lớn gấp lần lượng nghĩ Tốc độ hạt A 15 c B c C 13 c D c 238 (CĐ 2009) Biết N A = 6,02.1023 mol-1 Trong 59,5 g 92 U số nơtron xấp xỉ A 2,38.1023 B 2,20.1025 C 1,19.1025 D 9,21.1024 10 Biết số Avôgađrô N A = 6,02.1023 hạt/mol khối lượng hạt nhân số khối Số 27 prôtôn 0,27 gam 13 Al A 9,826.1022 B 8,826.1022 C 7,826.1022 * Đáp án: 1C 2C 3C 4C 5C 6A 7C 8A 9B 10C * Giải chi tiết: Wđ = m0 1 Wđ = m = Wđ = m0 v2 c2 1  0,6c  1 v2 = 1 - = v= c Đáp án C c c - m0 c = m0 c  = v2 1 c - 1) = m0 c2 = E0 Đáp án C 0, 3 60 m0 = 75 (kg) Đáp án C c2 m0 v2 c2 m0 c2 - m0 c2 = v c2 m0 1 v= v2 1 c 1 Wđ = v2 c2 c2 - m0 c2 = m0 c2 ( D 6,826.1022 1  0,6c  c2 1 c - m0 c = m0 c2  2 c2 - m0 c2 = 0,25m0 c2 Đáp án C 1 v2 c2 v = 1- = c c = 2,24.108 m/s Đáp án C E0 = m0 c2 = 15,05369.10-11 J = 940,86 MeV Đáp án A m0 m0 E = mc2 = c2 = c2 = 1,1547m0 c2 Đáp án C 2 (0,5c) v 1 1 c2 c Wđ = m0 v2 1 c 2 c - m0 c = 3m0 c  v2 1 c v2 15 =41- = v= c Đáp án A c 16 Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang315 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 m N A.(A – Z) = 220.1023 Đáp án B A m 10 N p = N A.Z = 0,7826.1023 Đáp án C A N n = Sự phóng xạ * Cơng thức: Số hạt nhâncủa chất phóng xạ lại sau thời gian t: N = N0 t T = N0 e-t t Khối lượng chất phóng xạ lại sau thời gian t: m = m0 T = m0 e-t t Số hạt nhân tạo thành sau thời gian t: N’ = N – N = N (1 – T ) = N0 (1 – e-t ) t Khối lượng chất tạo thành sau thời gian t: m’ = m0 A' (1 – T ) = m0 A' (1 – e-t ) A A ln 0, 693 Hằng số phóng xạ:  =  T T Chu kỳ bán rã T: khoảng thời gian qua số lượng hạt nhân lại 50% (nghĩa phân rã 50%) * Trắc nghiệm: (TN 2009) Ban đầu N hạt nhân chất phóng xạ Giả sử sau giờ, tính từ lúc ban đầu, 75% số hạt nhân N bị phân rã Chu kỳ bán rã chất A B C D (TN 2011) Ban đầu N hạt nhân đồng vị phóng xạ Sau kể từ thời điểm ban đầu, 87,5% số hạt nhân đồng vị đã bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A 24 B C 30 D 47 (CĐ 2009) Gọi  khoảng thời gian để số hạt nhân đồng vị phóng xạ giảm bốn lần Sau thời gian 2 số hạt nhân lại đồng vị phần trăm số hạt nhân ban đầu? A 25,25% B 93,75% C 6,25% D 13,5% (CĐ 2010) Ban đầu (t = 0) mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ A 50 s B 25 s C 400 s D 200 s (CĐ 2011) Trong khoảng thời gian 4h 75% số hạt nhân ban đầu đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A 1h B 3h C 4h D 2h (CĐ 2012) Giả thiết chất phóng xạ số phóng xạ  = 5.10-8 s-1 Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần (với lne = 1) A 5.108 s B 5.107 s C 2.108 s D 2.107 s (CĐ 2012) Chất phóng xạ X chu kì bán rã T Ban đầu (t = 0), mẫu chất phóng xạ X số hạt N Sau khoảng thời gian t = 3T (kể từ lúc t = 0), số hạt nhân X đã bị phân rã A 0,25N B 0,875N C 0,75N D 0,125N0 (ĐH 2009) Một chất phóng xạ ban đầu N hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau năm nữa, số hạt nhân lại chưa phân rã chất phóng xạ A N0 16 B N0 C N0 D N0 (ĐH 2010) Ban đầu N hạt nhân mẫu chất phóng xạ nguyên chất chu kì bán rã T Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ A N0 B N0 10 (ĐH 2011) Chất phóng xạ pơlơni rã 210 84 C 210 84 N0 D N0 Po phát tia  biến đổi thành chì 206 82 Pb Cho chu kì bán Po 138 ngày đêm Ban đầu (t = 0) mẫu pôlôni nguyên chất Tại thời điểm t 1, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pơlơni số hạt nhân chì mẫu Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang316 Đề cương Ôn tập môn Vật lý lớp 12 A 15 B 16 C 11 (ĐH 2012) Hạt nhân urani q trình đó, chu kì bán rã 25 D 238 92 U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì U biến đổi thành hạt nhân chì 4,47.109 năm Một khối đá 238 92 U 6,239.1018 hạt nhân 206 82 Pb Giả sử khối đá lúc hình thành khơng chứa chì tất lượng chì mặt sản phẩm phân rã khối đá phát A 3,3.108 năm B 6,3.109 năm C 3,5.107 năm D 2,5.106 năm * Đáp án: 1A 2B 3C 4A 5D 6D 7B 8B 9B 10A 11A * Giải chi tiết: N = N0  t T  t T Pb Trong 238 92 phát chứa 1,188.1020 hạt nhân N = N0 206 82 238 92 U Tuổi t =  t t N0  T = 2-2  =  T = = giờ.Đáp án A T =  t N0  T = 2-3  t =  T = = giờ.Đáp án B T t 2  N = N0   =  = 2T; N = N0 T = N0 2-4 = N = 0,0625N0 Đáp án C 4 N = N 2    t1 T t1 100 T t T 16 T  2 t1 T 2 t1 100 t1  T T  t1 T t 100  N1 T = = 0,2; tương tự = 0,05 N0 100 T 2 = 0, 100 = = 22  =  T = 50 (s) Đáp án A 0.05 T N t t = – 0,75 = 0,25 = = 2-2  =  T = = 2h.Đáp án D N0 T N 1 e-t = = = e-1 t =  t = = 0,2.108 s Đáp án D N0 e   = N = N0 N  t T  3T T = N0 N = N0  N0 = 0,125N0 ; N’ = N – N = 0,875N0 Đáp án B = t T  N0 = N0   0,5T T 2t T 2   Tt   N   = N0    N Đáp án B 3   N0 0,5 N = N0 = 10 N = N0   t1 T  t1 T ; N’1 = N0 – N1 = N0 (1- =1-  t1 T   t1 T = 2  t1 T =  = t1 T Đáp án B  t1 2T N ); 1' = t1 =  N1 1 T t = 2-2  = T N  16  Đáp án A  t1 = 2T = 276 ngày; t2 = t1 + 276 ngày = 4T 2'  N  24  15 16 4 11 N = N 2  t T ; NPb = N – N = N (1-  t T N ); = N Pb  t T 1  t T t  1,188.1020 T = = 19  = 19 – 19 6, 239.1018 t  T Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang317 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 2 t  T = 19  - t ln2 = ln 19 = - 0,0513  t = 0, 0513.T = 0,33.109 năm Đáp án A 20 20 T ln Năng lượng hạt nhân * Công thức: Liên hệ lượng khối lượng: E = mc2 Độ hụt khối hạt nhân: m = Zmp + (A – Z)mn – mhn Năng lượng liên kết: Wlk = mc2 Năng lượng liên kết riêng:  = Wlk A Năng lượng tỏa thu vào phản ứng hạt nhân: Khi m0 = m1 + m2 > m = m3 + m4 : phản ứng hạt nhân tỏa lượng Khi m0 = m1 + m2 < m = m3 + m4 : phản ứng hạt nhân thu lượng Năng lượng tỏa thu vào phản ứng hạt nhân: W = (m1 + m2 - m3 - m4 )c2 = W3 + W4 - W1 - W2 = A3 + A44 - A1 - A22 Với Wi;  i lượng liên kết lượng liên kết riêng hạt nhân thứ i; W > 0: tỏa lượng; W < 0: thu lượng * Trắc nghiệm: 235 92 U bị phân hạch tỏa lượng 200 MeV Cho số A- vô-ga-đrô 235 NA = 6,02.1023 mol-1 Nếu g 92U bị phân hạch hồn tồn lượng tỏa xấp xỉ (TN 2011) Khi hạt nhân A 5,1.1016 J B 8,2.1010 J C 5,1.1010 J D 8,2.1016 J D 1,0073u; 1,0087u 2,0136u Biết 1u = 931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri D là: (TN 2011) Cho khối lượng hạt prôton; nơtron hạt nhân đơteri A 3,06 MeV/nuclôn B 1,12 MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclôn D 4,48 MeV/nuclôn (CĐ 2009) Cho phản ứng hạt nhân: 20 10 23 11 Na  11 H  42 He  20 10 Ne Khối lượng hạt nhân 23 11 Na ; Ne ; 42 He ; 11 H 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u; u = 931,5 MeV/c Trong phản ứng này, lượng A thu vào 3,4524 MeV C tỏa 2,4219 MeV B thu vào 2,4219 MeV D tỏa 3,4524 MeV (CĐ 2010) Biết khối lượng prôtôn; nơtron; hạt nhân 16 A 14,25 MeV D 190,81 MeV O là: 1,0073 u; 1,0087 u; 16 15,9904 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân O xấp xĩ B 18,76 MeV C 128,17 MeV (CĐ 2010) Dùng hạt prơtơn động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti ( Li ) đứng yên Giả sử sau phản ứng thu hai hạt giống động khơng kèm theo tia  Biết lượng tỏa phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 19,0 MeV B 15,8 MeV C 9,5 MeV D 7,9 MeV (CĐ 2010) Cho phản ứng hạt nhân: H  12 H  24 He  01n  17,6MeV Năng lượng tỏa tổng hợp gam khí hêli xấp xỉ A 4,24.108 J (CĐ 2010) Pôlôni B 4,24.105 J 210 84 C 5,03.1011 J D 4,24.1011 J Po phóng xạ  biến đổi thành chì Pb Biết khối lượng hạt nhân Po; ; Pb là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u u = 931,5 hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ A 5,92 MeV B 2,96 MeV C 29,60 MeV MeV Năng lượng tỏa c2 D 59,20 MeV (CĐ 2011) Cho phản ứng hạt nhân H  Li  He  He Biết khối lượng hạt đơtêri, liti, hêli phản ứng 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u Coi khối lượng nguyên tử khối lượng hạt nhân Năng lượng tỏa g hêli tạo thành theo phản ứng A 3,1.1011 J B 4,2.1010 J C 2,1.1010 J D 6,2.1011 J 4 Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang318 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 (CĐ 2011) Biết khối lượng hạt nhân 235 92 U 234,99 u, prôtôn 1,0073 u nơtron 235 1,0087 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 92U A 8,71 MeV/nuclôn B 7,63 MeV/nuclôn C 6,73 MeV/nuclôn D 7,95 MeV/nuclôn 10 (CĐ 2012) Cho phản ứng hạt nhân: D 1 D 2 He 0 n Biết khối lượng hạt mD = 2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u Năng lượng tỏa phản ứng A 1,8821 MeV B 2,7391 MeV C 7,4991 MeV D 3,1671 MeV 2 11 (ĐH 2009) Cho phản ứng hạt nhân: 1T  D  He  X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u 1u = 931,5 MeV/c Năng lượng tỏa phản ứng A 15,017 MeV B 200,025 MeV C 17,498 MeV D 21,076 MeV 12 (ĐH 2010) Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 40 18 Ar; Li là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u; u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân Li 40 lượng liên kết riêng hạt nhân 18 Ar A lớn lượng 5,20 MeV B lớn lượng 3,42 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV D nhỏ lượng 5,20 MeV 13 (ĐH 2010) Cho ba hạt nhân X, Y Z số nuclôn tương ứng AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ Biết lượng liên kết hạt nhân tương ứng ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ< ΔEX< ΔEY Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tính bền vững giảm dần A Y, X, Z B Y, Z, X C X, Y, Z D Z, X, Y 14 (ĐH 2011) Giả sử phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02 u Phản ứng hạt nhân A thu 18,63 MeV B thu 1,863 MeV C tỏa 1,863 MeV D tỏa 18,63 MeV 15 (ĐH 2012) Tổng hợp hạt nhân heli He từ phản ứng hạt nhân H  Li  He  X Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol hêli A 1,3.1024 MeV B 2,6.1024 MeV C 5,2.1024 MeV D 2,4.1024 MeV 4 4 16 (ĐH 2012) Các hạt nhân đơteri H ; triti H , heli He lượng liên kết 2,22 MeV; 8,49 MeV 28,16 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững hạt nhân 3 3 A H ; He ; H B H ; H ; He C He ; H ; H D H ; He ; H * Đáp án: 1B 2B 3C 4C 5C 6D 7A 8D 9B 10D 11C 12B 13A 14A 15B 16C * Giải chi tiết: W = m N A.W = 5,1234.1023 MeV = 8,2.1010 J Đáp án B A WD = 1,0073  1,0087  2,0136  931,5 = 1,12 MeV/nuclôn Đáp án B W = (22,9837 + 1,0073 – 4,0015 – 19,9869).931,5 = 2,4219.Đáp án C Wlk = (8.1,0073 + 8.1,0087 – 15,9904).931,5 = 128,17 (MeV).Đáp án C 17,  1, = 7,9 (MeV) Đáp án C m W = N A.W = 6,02.1023 17,6.1,6.10-13 = 42,4.1010 J Đáp án D A Wđ = W = (209,937303 – 205,929442 – 4,001506).931,5 = 5,92 (MeV).Đáp án A W = (2,0136 + 6,01702 – 2.4,0015).931,5 = 25,73 (MeV); m N A.W = 6,02.1023 25,73.1,6.10-13 = 62.1010 J.Đáp án D A (92.1, 0072  143.1, 0087  234,99).931,5  U = = 7,63 MeV/nuclôn.Đáp án B 235 W= 10 W = (2.2,0135 – 3,0149 – 1,0087).931,5 = 3,1671 (MeV).Đáp án D Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang319 Đề cương Ôn tập môn Vật lý lớp 12 11 X nơtron khơng độ hụt khối nên W = (0,030382 – 0,009106 – 0,002491).931,5 = 17,498 (MeV).Đáp án C (18.1, 0073  22.1, 0087  39,9525).931,5 = 8,62 (MeV) 40 (3.1, 0073  3.1, 0087  6, 0145).931,5 Li = = 5,20 (MeV). Ar - Li = 3,42 MeV Đáp án B 12  Ar = 13 Vì ΔEZ 109 RT rái Đất mMặt Trời = 333000 mT rái Đất - Lực hấp dẫn Mặt Trời vai trò định hình thành, phát triển chuyển động Hệ Mặt Trời - Là cầu khí nóng sáng với 75%H 23%He Cơng suất phát xạ lên tới 3,9.10 26 W - Là màu vàng, nhiệt độ bề mặt 6000K, bên đến hàng chục triệu độ - Nguồn gốc lượng: phản ứng nhiệt hạch hiđrô thành heli Các hành tinh: - hành tinh: Thủy, Kim, Trái Đất, Hỏa, Mộc, Thổ, Thiện Vương, Hải Vương - Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo chiều - Xung quanh hành tinh vệ tinh Ví dụ: Mặt Trăng vệ tinh Trái Đất - Các hành tinh chia thành nhóm: “nhóm Trái Đất” “nhóm Mộc Tinh” Các tiểu hành tinh: Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang323 Đề cương Ôn tập môn Vật lý lớp 12 Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời quỹ đạo bán kính từ 2,2 đến 3,6 đvtv (đv thiên văn), trung gian bán kính quỹ đạo Hoả tinh Mộc tinh Sao chổi thiên thạch: - Sao chổi: khối khí đóng băng lẫn với đá, đường kính vài km, chuyển động xung quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip dẹt mà Mặt Trời tiêu điểm - Thiên thạch: tảng đá chuyển động quanh Mặt Trời II CÁC SAO VÀ THIÊN HÀ: Các sao: - Là khối khí nóng sáng Mặt Trời, (có số không phát sáng, Trái Đất sao) - Nhiệt độ lòng lên đến hàng chục triệu độ xảy phản ứng hạt nhân - Khối lượng khoảng từ 0,1 đến vài chục lần (đa số lần) khối lượng Mặt Trời - Bán kính biến thiên khoảng rộng - cặp khối lượng tương đương nhau, quay xung quanh khối tâm chung, đơi Ngồi ra, trạng thái biến đổi mạnh - Sao băng: thiên thạch ma sát với khí làm bốc cháy phát sáng - khơng phát sáng: punxa (phát sóng vơ tuyến mạnh) lỗ đen - Ngồi ra, “đám mây” sáng gọi tinh vân Thiên hà: - Thiên hà hệ thống gồm nhiều loại tinh vân - Thiên hà gần ta thiên hà Tiên Nữ (2 triệu năm ánh sáng) - Đa số thiên hà dạng xoắn ốc, số dạng elip xơit số dạng khơng xác định Đường kính thiên hà vào khoảng 100.000 năm ánh sáng Thiên hà chúng ta: Ngân Hà - Hệ Mặt Trời thành viên thiên hà mà ta gọi Ngân Hà - Ngân Hà dạng đĩa, phần phình to, ngồi mép dẹt Đường kính Ngân Hà vào khoảng 100.000 năm ánh sáng, bề dày chỗ phồng to vào khoảng 15.000 năm ánh sáng - Hệ Mặt Trời nằm mặt phẳng qua tâm vng góc với trục Ngân Hà, cách tâm khoảng cỡ bán kính - Ngân Hà cấu trúc dạng xoắn ốc Các đám thiên hà: Các thiên hà xu hướng tập hợp với thành đám Các quaza (quasar): Là cấu trúc nằm thiên hà, phát xạ mạnh cách bất thường sóng vơ tuyến tia X BÀI TẬP 41.1 Các loại hạt sơ cấp A phôtôn, leptôn, mêzôn hađrôn B phôtôn, leptôn, mêzôn bariôn C phôtôn, leptôn, bariôn hađrơn D phơtơn, leptơn, nuclơn hipêrơn 41.2 Điện tích hạt quac phản quac giá trị sau đây? A ± e B ± e/3 C ± 2e/3 D ± e/3 ± 2e/3 41.3 Phát biểu nói hạt sơ cấp không đúng? A.Hạt sơ cấp nhỏ hạt nhân nguyên tử, khối lượng nghỉ xác định B.Hạt sơ cấp diện tích khơng C.Mọi hạt sơ cấp momen động lượng momen từ riêng D.Các hạt sơ cấp thời gian sống khác nhau: nhiều hạt thời gian sống 41.4 Phát biểu sau không đúng? A.Tất hađrơn cấu tạo từ hạt quac B.Các hạt quac tồn trạng thái tự C.Có loại hạt quac u, d, s, c, b, t e 2e D.Điện tích hạt quac phản quac  ,  3 41.5 Chọn câu Phơtơn khối lượng nghỉ A.nhỏ khối lượng nghỉ êlectron B.khác C.nhỏ không đáng kể D.bằng Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang324 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 41.6 Trong trình va chạm trực diện êlectron pơzitrơn, hủy cặp tạo thành hai phơtơn lượng 2,0 MeV chuyển động theo hai chiều ngược Động hai hạt trước va chạm A 1,49 MeV B 0,745 MeV C 2,98 MeV D 2,235 MeV 41.7 Khoảng cách Mặt Trăng Trái Đất A 300000 km B 360000 km C 390000 km D 384000 km 41.8 Đường kính trái đất bao nhiêu? A 1600 km B 3200 km C 6400 km D 12800 km 41.9 Trục quay Trái Đất quanh nghiêng mặt phẳng quỹ đạo quanh Mặt Trời góc bao nhiêu? A 200 27’ B 210 27’ C 220 27’ D 230 27’ 41.10 Trái Đất chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo gần tròn bán kính vào khoảng bao nhiêu? A 15.106 km B 15.107 km C 15.108 km D 15.109 km 41.11 Khối lượng Trái Đất vào cỡ bao nhiêu? A 6.1023 kg B 6.1024 kg C 6.1025 kg D 6.1026 kg 41.12 Khối lượng mặt trời vào cỡ bao nhiêu? A 2.1028 kg B 2.1029 kg C 2.1030 kg D 2.1031 kg 41.13 Đường kính hệ Mặt Trời vào cỡ bao nhiêu? A 40 đơn vị thiên văn B 60 đơn vị thiên văn C 80 đơn vị thiên văn D 100 đơn vị thiên văn 41.14 Mặt Trời thuộc đây? A.Sao chắt trắng B.Sao kềnh đỏ C.Sao trung bình chắt trắng kềnh đỏ D.Sao nơtron 41.15 Đường kính thiên hà vào cỡ bao nhiêu? A 10000 năm ánh sáng B 100000 năm ánh sáng C 1000000 năm ánh sáng D 100000000 năm ánh sáng 41.16 Hãy cấu trúc không thành viên thiên hà A Sao siêu B Punxa C Lỗ đen D Quaza 41.17 Công suất xạ toàn phần Mặt Trời P  3,9.1026 w Mỗi năm khối lượng Mặt Trời bị giảm lượng A 1,37.1016 kg/măm B 1,37.1017 kg/măm 18 C 1,37.10 kg/măm D 1,37.1018 kg/măm 41.18 Cơng suất xạ tồn phần Mặt Trời P  3,9.1026 w Biết phản ứng hạt nhân lòng Mặt Trời phản ứng tổng hợp Hiđrơ thành Hêli Biết hạt nhân Hêli tạo thành lượng giải phóng 4,2.10-12 J Lượng Hêli tạo thành lượng Hiđrô tiêu thụ hàng năm A 9,73.1017 kg 9,867.1017 kg B 9,73.1017 kg 9,867.1018 kg C 9,73.1018 kg 9,867.1017 kg D 9,73.1018 kg 9,867.1018 kg 41.19 Hệ quay quanh Mặt Trời, chiều tự quay Mặt Trời, vật rắn ngược chiều tự quay Mặt Trời, vật rắn theo chiều, không vật rắn ngược chiều tự quay Mặt Trời, không vật rắn 41.20 Hai hành tinh chuyển động quỹ đạo gần tròn quanh Mặt Trời Bán kính chu kì quay hành tinh R1 T1 , R2 T2 Biểu thức liên hệ chúng R R R3 R3 R2 R2 R2 R2 A  B  C 13  23 D 12  22 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 41.21 Phát biểu sau không đúng? A.Punxa phát sóng vơ tuyến mạnh, cấu tạo nơtron B.Sao độ sáng tăng đột ngột lên hàng ngàn, hàng vạn lần C.Lỗ đen thiên thể phát sáng mạnh D.Thiên hà hệ thống gồm đám tinh vân Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang325 Đề cương Ôn tập môn Vật lý lớp 12 41.22 Theo thuyết Big Bang, nguyên tử xuất thời điểm sau “ Vụ nổ lớn”? A 3000 năm B 30000 năm C 300000 năm D 3000000 năm 41.23 Theo thuyết Big Bang nuclôn tạo sau vụ nổ lớn: A phút B giây C giây D 30 giây 41.24 Theo thuyết Big Bang hạt nhân nguyên tử tạo sau vụ nổ lớn: A B 30 phút C 15 phút D phút 41.25 Khoảng cách đến thiên hà tốc độ chạy xa 15000 km/s A 16,62.1021 km B 4,2.1021 km C 8,31.1021 km D 83,1.1021 km 41.26 Tốc độ chạy xa Thiên Lang cách 8,73 năm ánh sáng A 0,148 m/s B 0,296 m/s C 0,444 m/s D 0,592 m/s 41.27 Phát biểu sau không đúng? A.Vũ trụ dãn nở, tốc độ chạy xa Thiên Hà tỷ lê thuạn viới khoảng cách d Thiên Hà B.Trong Vũ trụ, xạ từ phía không trung, tương ứng xạ nhiệt vật khoảng 5K, gọi xạ Vũ trụ C.Vào thời điểm t = 10-43 s sau “Vụ nổ lớn” kích thứoc Vũ trụ 10 -35 m, nhiệt độ 1032 K, khối lượng riêng 1091 kg/cm3 Sau Vũ trụ dãn nở nhanh, nhiệt độ giảm dần D.Vào thời điểm t = 14.109 năm, Vũ trụ trạng thái nay, với nhiệt độ trung bình T = 2,7 K Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang326 ... 03/2017–––Trang21 Đề cương Ôn tập môn Vật lý lớp 12 – Cơ B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật 2.115 Con... lần động vật nên khoảng thời gian liên tiếp T hai lần động Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sƣu tầm & Chỉnh sửa – Tháng 03/2017–––Trang12 Đề cương Ôn tập môn Vật lý lớp 12 – Cơ - Cơ lắc tỉ... – Tháng 03/2017–––Trang3 Đề cương Ơn tập mơn Vật lý lớp 12 – Cơ Chƣơng I: DAO ĐỘNG CƠ §1 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA I DAO ĐỘNG CƠ: Thế dao động cơ: Là chuyển động có giới hạn không gian, lặp lặp lại nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập vật lí 12 cơ bản, ĐỀ CƯƠNG ôn tập vật lí 12 cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay