Trắc nghiêm Thanh toán quốc tế

263 17 0
  • Loading ...
1/263 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 19:46

Lầ n 1: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TTQT Có thể áp dụng điều khoản URC 522-1995 ICC trái với nguyên tắc luật Việt Nam A Có B Không URC 522 quy định chứng từ chứng từ thương mại: A Invoice B Cerlificate of origin C Bill of exchange D Bill of lading E Contract Ngân hàng nhờ thu ( collection Bank) từ chối ủy thác nhờ thu ngân hàng khác mà không cần thông báo lại cho họ từ chối đó: A Có B Khơng Trong phương thức nhờ thu phiếu trơn ( clean collection) người xuất phải trình chứng từ nào: A Bill of lading B AWB C Invoice D Bill of exchange Nếu thị nhờ thu không quy định rõ điều kiện nhờ thu ngân hàng nhờ thu trao chứng từ cho người nhập theo điều kiện nào: A D/P B D/A C D/TC Trong thư ủy thác nhờ thu ( collection letter) rõ người trả tiền (Drawee) phải toán tiền lãi (nếu có) khơng giải thích thêm Do người trả tiền chi trả tiền hàng mà không trả tiền lãi ngân hàng không trao chứng từ cho người trả tiền Theo quy định URC 522-1995 ICC là: A Đúng B Sai Theo URC 522-1995 ICC ngân hàng chuyển (Remitting Bank) ngân hàng thu (Collection Bank) có chịu trách nhiệm kiểm tra chứng từ nhờ thu: A Có B Khơng Ngân hàng xuất trình ngân hàng nào: A Ngân hàng thu người nhờ thu định B Ngân hàng thu ngân hàng chuyển không định C Ngân hàng khác khơng có quan hệ đại lý với ngân hàng chuyển Có thể ghi lãi suất bên cạnh số tiền hối phiếu trả tiền thị nhờ thu có quy định khoảng thời gian mà khoảng thời gian mà khoảng thời gian người trả tiền phải thực tốn: A Có B Khơng 10.Nếu ngân hàng thu nhận số lượng số loại chứng từ nhiều liệt kê bảng kê khai chứng từ thì: A Ngân hàng thu phải trả lại cho ngân hàng chuyển B Ngân hàng thu xuất trình chứng từ quy định bảng kê khai chứng từ C Ngân hàng thu xuất để đòi tiền người trả tiền 11.Hình thức ngơn ngữ chứng từ mà người trả tiền ngân hàng thu phải tạo lập không quy định thị thư ủy thác nhờ thu: A Phải giống hình thức ngơn ngữ chứng từ xuất trình B Có thể khác 12.Người xuất gửi hàng trực tiếp vào địa ngân hàng nước người nhập khẩu: A Phải báo trước cho ngân hàng B Phải trả phí bảo quản cho ngân hàng C Phải đồng ý ngân hàng 13 Ngân hàng thu từ chối nhận chứng từ người nhập thông báo người xuất không giao hàng A Đúng B Sai 14 Ngân hàng thu khơng giao chứng từ cho người nhập người nhập chấp nhận toán hối phiếu trả chậm khơng đầy đủ hình thức khơng nội dung : A Đúng B Sai 15 Trong trường hợp ngân hàng thu khơng giao chứng từ đúng: A Nếu thị nhờ thu quy định phí nhờ thu người trả tiền chịu mà người trả tiền không trả tiền nhờ thu B Nếu thị nhờ thu quy định phí nhờ thu người trả tiền chịu bỏ qua mà người trả tiền khơng trả phí nhờ thu 16 Khi chứng từ bị từ chối toán ngân hàng thu phải có trách nhiệm: A Trả chứng từ bị từ chối toán cho ngân hàng chuyển B Thơng báo lí từ chối tốn cho ngân hàng chuyển chứng từ C Trong vòng 50 ngày kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận ý kiến ngân hàng chuyển giải số phận chứng từ ngân hàng thu trả lại chứng từ cho ngân hàng chuyển mà không chịu trách nhiệm thêm 17 Có phải UCP văn pháp lý để dẫn chiếu vào L/C A Có B Khơng 18 Nếu L/C khơng sử dụng UCP : A L/C tự động sử dụng UCP500 B L/C áp dụng UCP400 C L/C không áp dụng UCP 19 Ngay UCP dẫn chiếu áp dụng ngân hàng khơng áp dụng số điều khoản loại UCP riêng biệt: A Đúng B Sai 20 Một L/C có dẫn chiếu áp dụng UCP500 mà khơng nói đến ISBP 645 thì: A Khơng áp dụng ISBP 645 B Đương nhiên áp dụng ISBP 645 21 Một L/C dẫn chiếu ISBP 645 mà dẫn chiếu UCP500 thì: A Đương nhiên áp dụng UCP500 B Chỉ áp dụng ISBP 645 22 Một L/C có dẫn chiếu áp dụng eUCP 1.0 mà không dẫn chiếu UCP500, ISBP 645 thì: A Chỉ áp dụng eUCP 1.0 B Đương nhiên áp dụng ISBP, UCP 23 Các tổ chức phát hành L/C A NHNN B.Cơng ty bảo hiểm C NHTM D Cơng ty chứng khốn Câu 24: Những tổn thất phát sinh từ điều mơ hồ ghi đơn xin phát hành L/C sửa đổi L/C ánh chịu : A NHPH L/C B Người yêu cầu phát hành L/C Câu 25: Các ngân hàng chấp nhận yêu cầu phát hành L/C tương tự : A Đúng B Sai Câu 26: Người hưởng lợi chấp nhận L/C có quy định hóa đơn thương mại phải có xác nhận người yêu cầu mở L/C Ngân hàng trả tiền từ chối tốn hóa đơn khơng có xác nhận rủi ro gánh chịu : A Người u cầu mở L/C khơng đến xác nhận kịp thời B Người hưởng lợi L/C Câu 27: Người yêu cầu mở L/C phải hoàn trả tiền cho ngân hàng phát hành trừ thấy : A Hàng hóa có khuyết tật B Hàng hóa trái hợp đồng C Các chứng từ xuất trình khơng phù hợp với điều kiện L/C Câu 28: Ngân hàng thông báo L/C mở điện khơng có TEST: A Từ chối thơng báo L/C báo cho người hưởng lợi biết B Phải xác minh tính chân thật điện ngân hàng muốn thơng báo L/C C Có thể thơng báo L/C mà khơng chịu trách nhiệm Câu 29 : Một L/C yêu cầu hối phiếu đòi tiền người yêu cầu mở L/C: A Yêu cầu bị bỏ qua B Hối phiếu coi chứng từ phụ C UCP,ISBP cấm không quy định thế\ Câu 30: Ai ký phát hối phiếu theo L/C: A Người xuất B Ngân hàng thông báo C Người hưởng lợi L/C Câu 31: Tên người hưởng lợi ghi L/C “Barotex…company,Ltd” tên người hưởng lợi ghi chứng từ không khác biệt với L/C: A Hóa đơn “Barotexcompany,Ltd” B Bill of Lading : “barotex company,Ltd” C C/O “barotex IntLCo Lirnited” Câu 32: Trên chứng từ mà có phơng chữ khác chí có chữ viết tay coi chứng từ bị sửa chữa thay đổi : A Đúng B Sai Câu 33: Một chứng từ có ngày ký sau ngày lập chứng từ phát hành : A Ngày lập B Ngày ký Câu 34 : Một L/C quy định “ không muộn ngày sau giao hàng người xuất phải thông báo điện cho người nhập ETA” Nếu ngày giao hàng ngày 1/10/2004 ngày phải thơng báo ngày nào? A 28/9/2004 B 3/10/2004 C 4/10/2004 Câu 35 : Ngân hàng phát hành từ chối toán với lý ngày ghi chứng từ mâu thuẫn : 25 november 2003, 25 nov 03, 2003.11.25 : A Đúng B Sai Câu 36 : Khi việc đề nghị sửa đổi L/C ngân hàng phát hành có hiệu lực? A Nếu người hưởng lợi không thông báo từ chối sửa đổi B Ngân hàng phát hành có chứng người hưởng lợi L/C nhận đề nghị sửa đổi C Ngay sau ngân hàng trả tiền nhận chứng từ xuất trình phù hợp với L/C sửa đổi Câu 38 : Người hưởng lợi chấp nhận phần sửa đổi L/C : A Có B Khơng Câu 39 : Ngân hàng phát hành L/C có quyền từ chối chứng từ hối phiếu, chứng từ bảo hiểm không ghi ngày tháng ký phát chứng từ : A Đúng B Sai Câu 40 : Ngân hàng phát hành L/C có quyền từ chối hóa đơn thương mại không đưuọc ký cho dù L/C không yêu cầu : A Đúng B Sai Câu 41 : Ngân hàng chấp nhận tốn giấy chứng nhận giám định ghi ngày tháng phát hành sau ngày giao hàng trường hợp : A L/C không quy định B L/C yêu cầu giấy chứng nhận giám định trước giao hàng Câu 42: Khi phát hành L/C ngân hàng phát hành L/C không ghi từ “ hủy ngang” nội dung L/C : A Dẫu hủy ngang thuật ngữ “không thể hủy ngang” không ghi vào B Ngân hàng them thuật ngữ “ hủy ngang” cách đưa sửa đổi C L/C hủy ngang người hưởng lợi chấp nhận tự chỉnh L/C cách rõ rang Câu 43: Điều 43aUCP quy định L/C không quy định thời hạn xuất trình ngân hàng có quyền từ chối tiếp nhận chứng từ sau 21 ngày kể từ ngày giao hàng, thời hạn áp dụng cho chứng từ : A Hóa đơn thương mại B Chứng từ vận tải gốc C Tất chứng từ quy định L/C Câu 44 :các chứng từ Delvery Order Forwarder.s Certificale Mate’s Receipt kiểm tra : A Như chứng từ vận tải quy định điều 23-29UCP B Như chứng từ khác Câu 45 : Ngân hàng xác nhận phải tốn chứng từ phù hợp xuất trình tới ngân hàng sau ngày L/C xác nhận hết hạn đến ngân hàng kiểm tra chứng từ gửi văn xác nhận chứng từ xuất trình đến ngân hàng thời hạn hiệu lực L/C : A Đúng B Sai Câu 46 : shipping docements gồm chứng từ : A Hóa đơn B Hối phiếu C L/C Câu 47: Ngân hàng phát hành ủy quyền cho chi nhánh trả tiền hối phiếu người hưởng lợi L/C ký phát : A Chi nhánh nước ngân hàng phát hành L/C B Chi nhánh đóng trụ sở nước khác C Chi nhánh đóng trụ sở nước người hưởng lợi Câu 48 : Ngân hàng ký phát A Có thể hủy bỏ sửa đổi người hưởng lợi chưa chấp nhận sửa đổi B Có thể thay đổi sửa đổi trước người hưởng lợi chấp nhận C Bị buộc hủy ngang vào sửa đổi người hưởng lợi chưa chấp nhận Câu 49 : Stale documens acceptable chứng từ xuất trình : A Sau L/C hết hạn hiệu lực B Sau thời hạn xuất trình quy định L/CSau 21 ngày kể từ ngày giao hàng L/C khơng quy định thời hạn xuất trình chứng từ 50 Những chứng từ bên thứ ba cung cấp theo yêu cầu L/C “ Third party documents acceptable” a- Hối phiếu b- Hóa đơn c- C/O 51 Ngơn ngữ hối phiếu tốn L/C là: a- Ngôn ngữ người ký phát lựa chọn b- Ngôn ngữ L/C 52 Ngân hàng khơng cần kiểm tra cách tính tốn chi tiết chứng từ mà cần kiểm tra tổng quát giá trị chứng từ so với yêu cầu L/C a- Đúng b- Sai 53 Theo L/C xác nhận người hưởng lợi gửi thẳng chứng từ tới ngân hàng phát hành để yêu cầu toán a- Đúng b- Sai 54 Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa gì? a- Thanh tốn b- Kiểm tra chứng từ gửi nhứng từ đến ngân hàng phát hành yêu cầu toán c- Kiểm tra chứng từ chiết khấu chúng trước ngày đáo hạn 55 Ngân hàng từ chối chứng từ lý tên hàng ghi L/C “Machine 333” hóa đơn thương mại ghi “mashine 333” a- Đúng b- Sai 56 Ngân hàng chấp nhận chứng từ nhiều trang như: a- Các trang gần kết tự nhiên với b- Các trang gắn kết tự nhiên đánh số liên tiếp c- Các trang rời đánh số liên tiếp d- Trong chứng từ có dẫn chiếu đến chứng từ khác kèm theo 57 Một L/C yêu cầu “commercial invoice copies” người hưởng lợi L/C phải xuất trình a- gốc hóa đơn b- gốc c- hóa đơn d- gốc lại àC Vì CIF-cost, insurance, freight-giá hàng, fí bảo hi ểm, c ước v ận chuy ển T ại cảng quy định (Nhà XK chịu trách nhiệm thuê tàu, đóng bảo hi ểm nên nhà NK tóan cho nhà XK số tiền fải tr ả=giá hàng+fí b ảo hi ểm+c ước v ận chuyểnà cước trả trước) Freight prepaid: cước fí trả cảng bốc Tức nhà XK chịu trách nhiệm thuê tàu, mua bảo hiểm KHi nhà NK trả tiền bao gồm giá hàng hóa+fí BH+cước vận chuyển Câu 110: Khi sử dụng L/C tuần hòan có lợi cho ai? a)Người NK b)Người XK c)NH FH d)NH thơng báo àA L/C tuần hòan L/C ko thể hủy ngang mà sau sử d ụng h ết giá tr ị hết hạn hiệu lực lại có giá trị cũ tiếp tục đc sử dụng cách tuần hòan thời hạn định tổng tr ị giá hợp đ ồng đc thực hiệnà sử dụng L/C tuần hòan có lợi: tránh đc ứ đọng vốn, giảm đc fí mở L/C, giảm đc tỷ lệ kí quỹ, người mua chủ động nguồn hàng Câu 111: Khi sử dụng L/C có xác nhận có lợi cho người NK a)Đúng b)Sai c)Ko hòan tòan d)Tùy thuộc NH FH àB Khi sử dụng L/C xác nhận có lợi cho ng ười XK ch ứ ko f ải ng ười NK người XK đc đảm bảo khả tóan Câu 112: “ Stand by credit” fương thức trả tiền hàng hóa XNK? a)Đúng b)Sai c)Ko hòan tòan d)Tùy thuộc người trả tiền àB “Stand by credit” thư tín dụng dự phòng Để đảm bảo quy ền l ợi cho ng ười NK, NH mở L/C dự phòng cam kết với người NK tóan lại cho h ọ trường hợp người XK ko hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo L/C đề Vì v ậy, thư tín dụng dự phòng ko mang tính ch ất ph ương th ức tốn hàng hóa XNK, mà có tính chất phương thức đảm bảo cho việc giao hàng, th ực hi ện hợp đồng Câu 113: “Stand by credit” công cụ đảm bảo thực hợp đồng th ương m ại quốc tế? a)Đúng b)Sai c)Thời kí thuộc NH d)Ko hòan tòan àA “Stand by credit” thư tín dụng dự phòng Để đảm bảo quyền l ợi cho ng ười NK, NH mở L/C dự phòng cam kết với người NK tóan lại cho h ọ TH người XK ko hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo L/C đề Ko mang tính chất fương thức tóan hàng hóa XNK, mà có tính ch ất ph ương th ức đảm bảo cho việc giao hàng, thực hợp đồng Câu 114: “Back to back credit” đc sử dụng trường hợp nào? a)2 bên XK ko tin b)Mua bán chuyển … tái XK c) d) àB “Back to back credit” thư tín dụng giáp lưng Sau nh ận đc L/C ng ười NK mở cho hưởng, nhà XK vào nội dung L/C dùng L/C để chấp mở L/C khác cho người khác hưởng với nội dung gần giống L/C ban đầuà đc sử dụng chủ yếu qua mua bán trung gian Câu 115: Loại L/C sau đc coi phương tiện cấp v ốn cho bên… tr ước giao hàng a)Irrevocable credit b)Red clause credit c)Revoling credit d)Irrevocable transferable credit àB Vì Red clause credit_TD điều khỏan đỏ (tín dụng ứng trước) Thư tín dụng kèm theo điều khỏan đặc biệt ủy nhiệm cho NH thông báo NH xác nhận, ứng tiền trước cho người hưởng trước họ xuất trình ctừ hàng hóa đc sử dụng phương tiện cấp vốn cho bên bán trước giao hàng Câu 116: “Reciprocab credit” đc sử dụng trường hợp nào? a)Hàng đổi hàng b)NH bên XNK tin tưởng c)Nhà XK ko tin tưởng NH trả tiền d)2 bên XNK mở tài khỏan NH àA Reciprocal credit:thư tín dụng đối ứng Là loại L/C ch ỉ b đ ầu có hi ệu l ực L/C đối ứng với mở L/C đ ối ứng đc s d ụng ph ương th ức hàng đổi hàng (Barter) phương thức gia công thương mại quốc tế Đặc điểm người mở L/C người hưởng lợi L/C ngược lại Câu 117: Loại L/C đc sử dụng người xuất đóng vai trò ng ười mơi giới a)Revoling credit b)Transferable credit c)Stand by credit d)Red clause credit àB Transferable credit: thư tín dụng chuyển nhượng Loại L/C đc áp d ụng trường hợp người hưởng lợi thứ ko có đủ số lượng hàng hóa đ ể XK ko có hàng, họ người mơi giới th ương m ại nên chuy ển nh ượng fần hay tòan nghĩa vụ thực L/C cho người hưởng lợi thứ Câu 118: Một khách hàng có tờ sec 20.000USD mu ốn đ ổi sang HKD Bi ết t ỷ giá USD/HKD=6,8514/20 Hỏi khách hàng nhận đc HKD? a)137.038 b)137.028 c)137.048 d)137.040 àB Ta có 1USD=6,8514HKD 200.000USD xHKD  x = 20.000 * 6,8514 = 137.028 Câu 119: khách du lịch có 2000 EUR mu ốn đổi sang VND v ới NH bi ết t ỷ giá mua 1EUR=20.240 VND, EUR=20.260 VND Hỏi khách du l ịch s ẽ nh ận đc s ố VND bao nhiêu? a)40.520.000 b)40.480.000 c)40.620.000 d)40.500.000 àB Ta có : 1EUR = 20240 VND 2000EUR x VND  x = 2000 * 20.240 = 40.480.000 Câu 120: Một khách hàng đến NH chiết khấu tờ hối fiếu thu đc 200.000SGD, h ọ đề nghị NH đổi sang JPY Biết tỷ giá USD/SGD=1,6812/20 USD/JPY=112,24/321 Hỏi khách hàng nhận đc số tiền JPY bao nhiêu? a)13.354.735,15 b)13.361.884,37 c)13.346.016,65 d)13.350.210,50 àC Ta có SGD/JPY = (USD/JPY : USD/SGD) = 112,24/1,6820 à1SGD = 112,24/1,6820 JPY à200.000SGD x JPY ==> x = 200.000 * 112,24/1,6820 = 13.346.016,65 Vậy khách hàng nhận đc số tiền 13.346.016,65 JPY Câu 121: Một khách hàng đến NH chiết khấu hối fiếu thu đc 500.000 HKD, h ọ muốn đổi sang SGD để tóan hàng NK Biết tỷ giá: USD/HKD=7,4020/28 USD/SGD=1,7826/32 Hỏi số SGD khách hàng nhận đc bao nhiêu? a)120.400,39 b)120.453,93 c)120.413,40 d)120.420,42 àA Ta có HKD/SGD = min(USD/SGD : USD/HKD) = 1,7826/7,4028 Cứ HKD = 1,7826/7,4028 SGD 500.000HKDà x SGD ==> x = 500.000 * 1,7826/7.4028 SGD = 120.400,39 SGD Vậy với 500.000HKD khách hàng đổi đc 120.400,39 SGD Câu 121: Nh chiết khấu tờ hối fiếu trị giá 600.000 SGD lãi su ất CK 3% s ố tiền CK 3000 SGD hỏi thời gian chiết khấu tháng? a)1,5 b)2 c)2,5 d)3 àB Gọi thời gian chiết khấu t à3000 = (600.000 * 3%* t)/12 àt = Vậy thời gian chiết khấu tháng Câu 122: NH chiết khấu tờ hối fiếu trị giá 600.000 USD th ời h ạn tháng s ố tiền chiết khấu 3000 USD Hỏi lãi xuất chiết kh ấu tính theo % năm bao nhiêu? a)2,0 b)3,0 c)2,5 d)4,0 àB Gọi l/s chiết khấu tính theo %năm i à3000 = (600.000 * i *2)/12=3% Câu 123: NH chiết khấu tờ hối fiếu trị giá 500.000 EUR, l/s chi ết kh ấu 2,5%/năm Thời hạn tháng Số tiền chiết khấu (EUR) bao nhiêu? a)3125 b)3150 c)3200 d)3250 àA Số tiền chiết khấu NH nhận đc (l/s chiết khấu)=(500.000*2.5%*3)/12=3125 Câu 124: Ngân hàng chiết khấu tờ hối fiếu, thời hạn chiết kh ấu tháng, l/s chiết khấu 2,5%/năm, số tiền chiết khấu 3125 USD Hỏi tờ h ối fi ếu có giá tr ị ban đầu USD? a)502.000 b)500.000 c)520.000 d)540.000 àB Gọi giá trị hối fiếu ban đầu x à3125=(x * 2,5% *3)/12 àx = 500.000 Câu 125: NH chiết khấu tờ hối fiếu trị giá 500.000 USD th ời h ạn tháng s ố ti ền CK 3125 USD l/s tính % theo năm bao nhiêu? a)2,0 b)2,5 c)3,0 d)3,5 àB Gọi l/s tính theo năm i à3125=(500.000*i*3)/12 ài=2,5% Câu 126 (79): NH chiết khấu tờ hối fiếu trị giá 500.000 HKD, l/s chi ết kh ấu 2,5%/năm Số tiền CK 3125 HKD Hỏi thời hạn chiết khấu hối fiếu tính theo tháng bn? a)3,0 b)2,0 c)2,5 d)3,5 Câu 127: Trong nhờ thu D/A người XK (A) chuyển nhượng hối fiếu đc ch ấp nhận cho người thụ hưởng (B) đến hạn người thu hưởng B đòi ti ền nh ưng người nhập ko trả tiền với lí hàng hóa họ nhận đc ko với hợp đồng Hỏi trách nhiệm tóan fải gánh chịu a)Người XK b)Người NK c)Người XK người thụ hưởng d)Người thụ hưởng àB Vì hối fiếu có đặc điểm tính bắt buộc trả tiền h ối fi ếu Khi nhà NK kí chấp nhận trả tiền hối fiếu theo quy định pháp lu ật, ng ười b ị kí fát f ải trả tiền theo nội dung hối fiếu, ko đc việc b ất kì lí riêng ho ặc chung để từ chối trả tiền, trừ hối fiếu đc lập trái với luật ều ch ỉnh Vì v ậy nhà NK kí chấp nhận trả tiền hối fiếu nhà NK buộc fải trả tiền cho người cầm hối fiếu trường hợp ng ười XK ko giao hàng hóa cho người mua Câu 128(81): NH xác nhận fải tóan ctừ fù hợp đc xu ất trình đ ến NH sau ngày L/C Xác nhận hết hạn NH kiểm tra ct g ửi văn b ản xác nh ận r ằng ctừ đc xuất trình đến NH thời gian hiệu lực L/C a)Đúng b)Sai c)Do NH fát hành quy định d)Do NH thông báo Câu 129: Ctừ xuất trình chậm ctừ xuất trình sau a)Khi L/C hết hạn hiệu lực b)Thời hạn xuất trình quy định c) d) àB Vì hợp đồng thương mại có quy định thời hạn xuất trình ctừ, xu ất trình ctừ sau thời hạn quy định ctừ xuất trình chậm quyền đòi tiền Câu 130 (83): Theo UCP 500 ICC L/C ko quy định khác giá tr ị h ối fi ếu có đc phép vượt số dư L/C giá trị cho phép L/C hay ko? a)Có b)Ko c)Do người XK định d)Do NH tóan định Câu 131: Là người XK tóan L/C đc ch ọn L/C nên ch ọn lo ại nào? a)Irrevocable credit b)Revocable credit c)Revoling credit d)Irrevocable confirmed credit àD Irrevocable confirmed credit: thư tín dụng ko thể hủy ngang có xác nh ận Đây loại thư tín dụng ko hủy ngang, đc NH có uy tín đ ảm b ảo tr ả ti ền cho người thụ hưởng, theo yêu cầu NH FH L/C , có NH cam kết trả tiền đảm bảo quyền lợi cho người XK Câu 132: Người XK kiểm tra L/C fát sai sót cần b ổ xung sửa đ ổi f ải liên hệ đề nghị với ai? a)NH thông báo b)NH fát hành c)NH tóan d)Người nhập àD Vì người NK người đề nghị mở thư tín dụng, nên có mqh với NH fát hành, mặt khác người XK người NK có mqh với dựa hợp đồng th ương m ại kí dựa vào hợp đồng ngừơi XK kiểm tra sai sót sau liên h ệ v ới ng ười NK để sửa đổi bỏ sung L/C Câu 133: L/C đc tóan sau người NK nhận hàng fát hi ện hàng hóa b ị thiếu.Họ khiếu nại yêu cầu NH FH hòan trả lại số tiền hàng hóa b ị thiếu.Nhận xét anh chị khiếu nại a)Sai b)Đúng c)Tùy NH định d)Tùy người vận chuyển định àA Khiếu nại người NK đến NHFH sai, NHFH trả tiền vào ctừ hàng hóa, ko vào hàng hóa chịu trách nhiệm tóan ko chịu trách nhiệm vầ chất lượng hàng hóa Vì vậy, muốn khiếu nại fải khiếu nại nhà XK Câu 134: Một L/C có thơng tin Date of issve: 1-3-2005 Period of presentation:20-4-2005 Expiry date: 1-5-2005 Hiệu lực L/C đc hiểu ngày nào? a)1-3-2005 b)20-4-2005 c)1-5-2005 d)Từ 1-3-2005 tới 1-5-2005 àD Vì thời hạn hiệu lực đc tính kể từ ngày fát hành đến ngày hết hạn hiệu lực thư tín dụng Câu 135: Trong L/C xác nhận, người có nghĩa vụ tóan cho ng ười th ụ h ưởng ai? a)Importer b)Issuing bank c)Advising bank d)Confiming bank àD Confiming bank: NHXN Vì L/C đc xác nh ận NHXN f ải có nghĩa v ụ toán, ko đc fép từ chối nhận đc ctừ hoàn hảo, b ất k ể NHFH có tốn đc hay ko Câu 136: KHi nhận đc ctừ tóan L/C NH fát hi ện có ct ko có quy đ ịnh L/C NH xử lí ctừ ntn? a)Fải kiểm tra b)Fải kiểm tra gửi c)Gửi trả lại cho người xuất trình d) Gửi trả lại cho người xuất trình gửi ctừ mà ko chịu trách nhiệm àD Vì ctừ gửi ko fù hợp với quy định L/C, nên s ẽ ko đc NH tóan đc NH gửi trả lại nơi lập ctừ mà ko fải ch ịu trách nhi ệm Trách nhi ệm thuộc người lập ctứ Câu 137: Một hối fiếu thương mại kì hạn đc người NK kí chấp nh ận H ối fi ếu đc chuyển nhượng Đến hạn toán, người NK ko tr ả ti ền h ối fi ếu v ới lí hàng hóa hộ nhận đc chất lượng so với hợp đồng Hỏi việc làm ng ười NK nào? a)Đúng b)Sai c) d)Tùy người NK định àB Vì hối fiếu có đặc điểm tính bắt buộc trả tiền hối fiếu.Khi người NK kí chấp nhận trả tiền hối fiếu theo quy định fáp lu ật, ng ười b ị kí fát f ải tr ả tiền theo nội dung hối fiếu, ko đc viện lí riêng ho ặc chung để từ chối trả tiền, trừ hối fiếu đc lập trái với lu ật điều ch ỉnh.Vì v ậy, nhà NK kí chấp nhận trả tiền vào hối fiếu nhà NK buộc fải trả tiền cho b ất người cầm hối fiếu trường hợp người XK ko giao hàng cho ng ười mua Câu 138: NH chiết khấu tờ hối fiếu kì hạn tháng l/s 3% năm số tiền chi ết khấu 3000 SGD tờ hối fiếu có gía trị ban đầu SGD? a)580.000 b)600.000 c)620.000 d)630.000 àC Gọi x giá trị tờ hối fiếu ban đầu à3000 = ( x * 2*3%)/12 x = 600.000 ... hàng phát hành để yêu cầu toán a- Đúng b- Sai 54 Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa gì? a- Thanh tốn b- Kiểm tra chứng từ gửi nhứng từ đến ngân hàng phát hành yêu cầu toán c- Kiểm tra chứng từ chiết... kí hậu Câu 2: Thuậ t ngữ “chiế t khấ u” có nghĩa A Thanh tóan B Kiểm tra chứng từ gửi chứng từ đến NH FH L/C yêu cầu toán C Kiểm tra chứng từ toán trước ngày đáo hạn àC Vì CK dạng tài trợ ngắn... ngân hàng xác nhận xuất trình b- Ngân hàng phát hành phải xin ủy quyền toán từ ngân hàng xác nhận c- Ngân hàng phát hành phải toán chứng từ phù hợp 70 Ai người định cuối xem chứng từ phù hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiêm Thanh toán quốc tế, Trắc nghiêm Thanh toán quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay