Sự phân chia tế bào sinh học phân tử đại học

58 19 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 19:31

SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO Mục tiêu Cấu trúc NST Quá trình nguyên phân Quá trình giảm phân Sự sinh tinh sinh trứng động vật Plasmids Bacterial chromosome Nhiễm sắc thể Là thể nằm nhân tế bào, bắt màu đậm nhuộm phẩm màu kiềm tính: orcein, giemsa… NST quan sát rõ tế bào kỳ trình nguyên phân Nhiễm sắc thể tế bào nhân sơ - Ở tế bào nhân sơ, DNA so với tế bào nhân thật, chúng tập trung vùng gọi vùng nhân (nucleoid region) - NST tế bào nhân sơ có phân tử DNA dạng vòng - Ngồi DNA NST có số DNA dạng vòng có kích thước nhỏ (~ – kb) gọi plasmid, plasmid chép độc lập với DNA NST chúng trao đổi vi khuẩn với chúng tiếp hợp chưa xoắn xoắn siêu xoắn Trực phân (Binary fission) Sinh vật nhân sơ, tế bào phân chia hình thức trực phân (binary fission) gồm bước: - Sao chép DNA tổng hợp DNA từ DNA có sẵn - Hình thành vách ngăn phân chia tế bào mẹ thành tế bào 10 44 Giảm phân I  Kỳ trước I - Các NST từ từ xoắn lại, trở nên dày ngắn hơn, bắt màu đậm Hạch nhân màng nhân biến mất, hình thành thoi phân bào - Xảy trao đổi chéo (crossing over): nhiễm sắc tử NST trao đổi số đoạn với nhiễm sắc tử NST khác cặp tương đồng 45  Kỳ I Các cặp NST tương đồng di chuyển tập trung mặt phẳng xích đạo thoi phân bào  Kỳ sau I Mỗi cặp NST kép cặp NST tương đồng di chuyển theo thoi phân bào cực tế bào  Kỳ cuối I - Tại cực NST từ từ tháo xoắn, màng nhân nhân xuất - Thoi vô sắc tiêu biến - Màng tế bào thắt lại hình thành tế bào 46 Giảm phân II  Kỳ trước II Màng nhân nhân biến Hình thành thoi phân bào  Kỳ II Các NST tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo, có hình dạng đặc trưng (hình chữ V)  Kỳ sau II Các nhiễm sắc tử tách tâm động kéo cực tế bào  Kỳ cuối II NST giãn xoắn, màng nhân nhân xuất 47 48 Sự giảm phân tế bào hạt phấn Bắp 49 So sánh giảm phân nguyên phân 50 Sự giảm phân chu kỳ sống sinh vật  Thực vật - Giảm phân tạo tế bào sinh sản đơn bội (n) gọi bào tử (spore) Các bào tử nguyên phân để phát triển thành thể đa bào đơn bội 51 Thực vật bậc thấp Đơn bội chiếm ưu GIẢM PHÂN NGUYÊN PHÂN Bào tử đơn bội Hợp tử thể đơn bội trưởng thành NGUYÊN PHÂN THỤ TINH Ví dụ: Các ngành Tảo Giao tử đơn bội 52 Thực vật trung gian GIẢM PHÂN NGUYÊN PHÂN Bào tử đơn bội Cây lưỡng bội Giao tử Cây đơn bội Tb lưỡng bội NGUYÊN PHÂN NGUYÊN PHÂN THỤ TINH Ví dụ: Rêu, Dương xỉ 53 Thực vật bậc cao Nướm Hạt phấn Ống phấn Tinh trùng 54  Động vật - Ở đực biểu mô sinh tinh nằm ống sinh tinh dịch hoàn giảm phân tạo tế bào đơn bội có kích thước xấp xỉ chun hóa thành tinh trùng - Ở tế bào noãn tạo nang buồng trứng Khi tế bào buồng trứng giảm phân tế bào (1 tế bào + thể cực) 55 Sự sinh tinh sinh trứng động vật 56 Động vật Giai đoạn lưỡng bội chiếm ưu GIẢM PHÂN Giao tử đơn bội Cơ thể trưởng thành THỤ TINH NGUYÊN PHÂN Hợp tử lưỡng bội 57 ... rõ tế bào kỳ trình nguyên phân Nhiễm sắc thể tế bào nhân sơ - Ở tế bào nhân sơ, DNA so với tế bào nhân thật, chúng tập trung vùng gọi vùng nhân (nucleoid region) - NST tế bào nhân sơ có phân tử. .. Trực phân (Binary fission) Sinh vật nhân sơ, tế bào phân chia hình thức trực phân (binary fission) gồm bước: - Sao chép DNA tổng hợp DNA từ DNA có sẵn - Hình thành vách ngăn phân chia tế bào mẹ... thành NST 21 SỰ NGUYÊN PHÂN - Giúp trì số lượng NST không đổi (2n) - Xảy tế bào sinh dưỡng Vai trò: + Sinh vật đa bào: tăng trưởng, thay tế bào bị thương, bị chết giữ cho số lượng tế bào tổng thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự phân chia tế bào sinh học phân tử đại học, Sự phân chia tế bào sinh học phân tử đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay