CƠ SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN TIẾP CẬN DATALOG

34 13 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 19:17

Mô hình quan hệ „Quan hệ „Khóa „Các dạng chuẩn „Ràng buộc toàn vẹn Đại sốquan hệ: Chọn, chiếu, kết, các phép toán tập hợp Ngôn ngữSQL a) Truy vấn „Câu truy v ấn mở: trảlời YN „Câu truy v ấn đóng: trảvềtập các bộ b) Views làquan hệ không được lưu trữtrong CSDL và được tạo qua các biểu thức „SELECT Name,Age FROM Person WHERE Age >= 103Mô hình quan hệdựa trên logic„Quan hệ được định nghĩa dưới dạng các vịtừ. „Vídụ: person(id,name,age,salary) „Hàm là trường hợp đặc biệt của quan hệ „Các loại vịtừ: + Các vịtừEDB person(0111,’Albert’,xage,xsalary) + Các vịtừIDB person(X,Y,Z,45) :person(X,Y,Z,W) W >= 354Phân giải luậtCo ba cách phân giải luật: „Phân giải theo lý thuyết chứng minh „Phân giải theo lý thuyết mô hình „Phân giải theo tính toán5Phân giải theo lý thuyết chứng minh„Các tiên đề „Thông tin rõ: Vídụage(Albert,20) „Thông tin ẩn được suy từcác vịtừEDB vàIDB „Phép phủ định „Vịtừkhẳng định: vídụ: age(Albert,30) „Vịtừphủ định: vídụ: ~age(Albert,30)6„b) Chứng minh „Tất cảcác sựkiện ( facts) suy được qua các vị từIDB theo modun ponen „person(0111,’Albert’,44,xsalary) „person(X,Y,Z,45) :person(X,Y,Z,W) Z >= 35 „person(0111,’Albert’,44,45) „c) Phân giải luậttheo lý thuyết chứng minh là tập các sựkiện được suy từcác sựkiện cho trước hay cótrong CSDL, phân giải luật theo huớng lập luận tiến (forward chaining),từgiả thuyết suy ra kết luận (modun ponen). Bài 1: sở liệu suy diễn Tiếp cận Datalog PGS.TS Đỗ Phúc Khoa Hệ thống thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin CSDL so với diễn giải Mơ hình quan hệ „ Quan hệ „ Khóa „ Các dạng chuẩn „ Ràng buộc tồn vẹn Đại số quan hệ : Chọn, chiếu, kết, phép tốn tập hợp Ngơn ngữ SQL a) Truy vấn „ - Câu truy vấn mở: trả lời Y/N „ - Câu truy vấn đóng: trả tập b) Views quan hệ không lưu trữ CSDL tạo qua biểu thức „ SELECT Name,Age FROM Person WHERE Age >= 10 Mơ hình quan hệ dựa logic Quan hệ định nghĩa dạng vị từ „ Ví dụ: person(id,name,age,salary) „ Hàm trường hợp đặc biệt quan hệ „ Các loại vị từ: + Các vị từ EDB person(0111,’Albert’,xage,xsalary) + Các vị từ IDB person(X,Y,Z,45) :- person(X,Y,Z,W) & W >= 35 „ Phân giải luật Co ba cách phân giải luật: „ Phân giải theo lý thuyết chứng minh „ Phân giải theo lý thuyết mơ hình „ Phân giải theo tính tốn Phân giải theo lý thuyết chứng minh „ „ „ „ „ „ Các tiên đề Thơng tin rõ: Ví dụ age(Albert,20) Thơng tin ẩn suy từ vị từ EDB IDB Phép phủ định Vị từ khẳng định: ví dụ: age(Albert,30) Vị từ phủ định: ví dụ: ~age(Albert,30) b) Chứng minh „ Tất kiện ( facts) suy qua vị từ IDB theo modun ponen „ person(0111,’Albert’,44,xsalary) „ person(X,Y,Z,45) :- person(X,Y,Z,W) & Z >= 35 -„ person(0111,’Albert’,44,45) „ c) Phân giải luật theo lý thuyết chứng minh tập kiện suy từ kiện cho trước hay CSDL, phân giải luật theo huớng lập luận tiến (forward chaining),từ giả thuyết suy kết luận (modun ponen) „ Phân giải luật theo lý thuyết mơ hình „ „ „ Các luật định nghĩa theo mô hình Phân giải trình gán trị chân lý hay sai cho thể vị từ Mơ hình tập luật phân giải làm cho luật từ phép gán trị miền trị cho biến xuất luật Ví dụ Cho p, q r vị từ sau: „ p(x) :- q(x) (1) „ q(x) :- r(x) (2) sở liệu: {r(1)} „ Miền trị số ngun „ Các mơ hình „ M1={r(1),q(1),p(1),q(2),p(2)}, r(2) sai „ M2={r(1),q(1),p(1)}, r(1) „ M3={r(1),q(2),p(2)}, r(2) sai suy p(2) „ Lưu ý : p->q = ~p V q , sai p q sai Mơ hình cực tiểu „ „ Gọi M1, ,Mn mô hình tập cơng thức Mơ hình tối thiểu S mơ hình Mk cho: „ „ Mk ⊆ Mj , j ∈{1,…,k-1,k+1,…,n} ~∃M, M mô hình S M ⊆ Mk Định nghĩa tính tốn „ „ Các thuật tốn để thẩm định tính đúng/sai luật Prolog thuật tốn để tìm chứng minh cho kiện 10 Thuật tốn „ „ „ „ Nhập: Phần thân luật datalog r chứa đích S1,…,Sn biến X1,…,Xn Với Si = pi(Ai1, , Aik) vị từ thơng thường quan hệ tính R A đối, biến Xuất: Biểu thức đại số quan hệ, ký hiệu EVAl_RULE(r,R1,…,Rn) cho phép tính từ quan hệ R1,…,Rn tính quan hệ R(X1,…,Xm) chứa (a1,…,am) cho thay aj vào Xj,
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN TIẾP CẬN DATALOG, CƠ SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN TIẾP CẬN DATALOG

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay