Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 18:11

Mẫu số 01 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 Họ tên sinh viên : ………………………………… Số thẻ sinh viên: Lớp: Khoá: Khoa: Nội dung tiêu chí đánh giá Đánh giá ý thức tham giaX học tập a) Ý thức thái độ học tập - Có học chuyên cần, giờ, nghiêm túc học; đủ điều kiện dự thi tất học phần (Không đủ điều kiện dự thi 01 học phần bị trừ 02 điểm Không đủ điều kiện dự thi từ 02 học phần trở lên bị trừ hết số điểm lại tiêu chí) b Ý thức thái độ tham gia câu lạc học thuật, hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khoá, hoạt động nghiên cứu khoa học - Có đăng ký, thực hiện, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học tiến độ có đăng ký, tham dự kỳ thi sinh viên giỏi cấp - Có ý thức tham gia câu lạc học thuật, hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khoá c Ý thức thái độ kỳ thi, kiểm tra đánh giá học phần - Không vi phạm quy chế thi kiểm tra (Vi phạm 01 lần bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ hai trở bị trừ hết số điểm lại tiêu chí) d Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên học tập - Được tập thể lớp cơng nhận có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên học tập e Kết học tập điểm - Điểm TBCHK từ 3,2 đến 4,0 - Điểm TBCHK từ 2,0 đến 3,19 - Điểm TBCHK 2,0 Cộng mục Đánh giá ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định thực nhà trường a) Ý thức chấp hành văn đạo ngành, cấp ĐHĐN thực nhà trường - Có ý thức chấp hành văn đạo ngành, cấp ĐHĐN thực nhà trường (Vi phạm 01 lần bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ hai trở bị trừ hết số điểm lại tiêu chí) - Có ý thức tham gia đầy đủ, đạt yêu cầu vận động, sinh hoạt trị theo chủ trương, cấp trên, ĐHĐN nhà trường (Không tham gia 01 lần vi phạm quy định vận động bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ hai trở bị trừ hết số điểm lại Khung điểm tối đa (điểm) Điểm (do sinh viên tự đánh giá) Điểm (do tập thể lớp đánh giá) 20 04 04 04 02 02 06 06 02 02 04 04 02 00 20 25 10 06 04 tiêu chí) b Ý thức chấp hành nội quy, quy chế quy định nhà trường - Có ý thức chấp hành nội quy, quy chế quy định nhà trường (Vi phạm 01 lần bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ ba trở bị trừ hết số điểm lại tiêu chí) - Có ý thức chấp hành quy định đóng học phí (Khơng đóng học phí đóng học phí trễ hạn (khơng có phép) bị trừ 05 điểm) Cộng mục Đánh giá ý thức tham gia hoạt động rèn luyện trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội a Ý thức hiệu tham gia hoạt động rèn luyện trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao - Tham gia đầy đủ, đạt yêu cầu “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” (đánh giá chung cho hai học kỳ năm học) (Vắng 01 lần (khơng có phép) bị trừ 02 điểm; Tham gia kết khơng đạt phải học lại bị trừ 04 điểm; Khơng tham gia phải học lại bị trừ 10 điểm) - Có ý thức tham gia đầy đủ, nghiêm túc hoạt động rèn luyện trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao nhà trường ĐHĐN tổ chức, điều động (Vắng 01 lần (khơng có phép) bị trừ 02 điểm) b) Ý thức tham gia hoạt động công ích, tình nguyện, cơng tác xã hội nhà trường - Có ý thức tham gia hoạt động cơng ích, tình nguyện, cơng tác xã hội nhà trường c) Ý thức tham gia hoạt động tuyên truyền, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội nhà trường - Có ý thức tham gia hoạt động tuyên truyền, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội nhà trường Cộng mục Đánh giá ý thức công dân quan hệ cộng đồng a) Ý thức chấp hành tham gia tuyên truyền chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước - Có ý thức chấp hành, tham gia tuyên truyền chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước (Vi phạm 01 lần bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ hai trở bị trừ hết số điểm lại tiêu chí) - Có tham gia bảo hiểm y tế (bắt buộc) theo Luật bảo hiểm y tế (Không tham gia bảo hiểm y tế (bắt buộc) bị trừ 10 điểm) - Có ý thức chấp hành, tham gia tuyên truyền quy định bảo đảm an toàn giao thơng “văn hóa giao thơng” (Vi phạm 01 lần bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ hai trở bị trừ hết số điểm lại tiêu chí) b) Có ý thức tham gia hoạt động xã hội, có thành tích ghi nhận, biểu dương, khen thưởng - Có ý thức tham gia hoạt động xã hội có thành tích ghi nhận, biểu dương, khen thưởng c) Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn - Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn 15 10 05 25 20 16 10 06 02 02 02 02 20 25 19 04 10 05 04 04 02 02 Mẫu số 01 Cộng mục 25 Đánh giá ý thức kết tham gia công tác cán lớp, đoàn thể, tổ chức nhà trường sinh viên đạt thành tích học tập, rèn luyện a) Có ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín đạt hiệu công việc sinh viên phân công nhiệm vụ quản lý lớp, tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức khác nhà trường - Có ý thức, uy tín hồn thành tốt nhiệm vụ quản lý lớp, tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tổ chức khác nhà trường b) Kỹ tổ chức, quản lý lớp, tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức khác nhà trường - Có kỹ tổ chức, quản lý lớp, tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức khác nhà trường c) Hỗ trợ tham gia tích cực hoạt động chung tập thể lớp, khoa, trường ĐHĐN - Hỗ trợ tham gia tích cực hoạt động chung tập thể lớp, khoa, trường ĐHĐN d) Đạt thành tích học tập, rèn luyện - Đạt thành tích học tập, rèn luyện (được tặng khen, giấy khen, chứng nhận, thư khen cấp) Cộng mục Tổng cộng (mục đến mục 5) 10 03 03 02 02 03 03 02 02 10 100 Điểm rèn luyện (sau thông qua tập thể lớp giảng viên chủ nhiệm/cố vấn học tập): Xếp loại kết rèn luyện (sau thông qua tập thể lớp giảng viên chủ nhiệm/cố vấn học tập): Giảng viên chủ nhiệm Cố vấn học tập (ký, ghi rõ họ tên) Lớp trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên tự đánh giá (ký, ghi rõ họ tên) ... 20 25 19 04 10 05 04 04 02 02 Mẫu số 01 Cộng mục 25 Đánh giá ý thức kết tham gia cơng tác cán lớp, đồn thể, tổ chức nhà trường sinh viên đạt thành tích học tập, rèn luyện a) Có ý thức, tinh thần,... Tham gia đầy đủ, đạt yêu cầu “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên (đánh giá chung cho hai học kỳ năm học) (Vắng 01 lần (khơng có phép) bị trừ 02 điểm; Tham gia kết khơng đạt phải học lại bị trừ... 05 điểm) Cộng mục Đánh giá ý thức tham gia hoạt động rèn luyện trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội a Ý thức hiệu tham gia hoạt động rèn luyện trị, xã hội,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay