DANH MUC MA MINH CHUNG

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 18:06

Các DAnh mục minh chứng theo thông tư 59 của bộ giáo dục và đào tạo theo ác tiêu chuẩn từ mức 1 đến mức 5 ở trường tiểu học mức độ 2................................................................................................................................................................. PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ THUẬN AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc An Thạnh, ngày tháng 03 năm 2018 DANH MỤC MINH CHỨNG TT TÊN MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN IV Sổ họp Hội PHHS Biên bản giao tiền quỹ hội PHHS năm học 2017-2018 cho trường Tiểu học Lương Thế Vinh quản lý, giữ hộ Kế hoạch thực việc thu, chi cho học sinh từ năm 2012 đến Các biên bàn giao xã hội hóa giáo dục Biên kiểm tra căng tin bếp ăn bán trú HPHHS Qui chế phối hợp hoạt động Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường năm 2016-2017 ; 2017-2018 Qui chế phối hợp Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Hiệu trưởng năm 2016-2017 ; 2017-2018 Báo cáo Đại hội giáo dục cấp sở phương hướng hoạt động hội CMHS từ năm 2011-2012 đến Biên Hội nghị CMHS đầu năm, năm từ năm 2012-2013 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: DANH MUC MA MINH CHUNG, DANH MUC MA MINH CHUNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay