PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN VÀ ỨNG DỤNG

13 17 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:53

PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN VÀ ỨNG DỤNGPHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN VÀ ỨNG DỤNGPHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN VÀ ỨNG DỤNGPHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN VÀ ỨNG DỤNGPHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN VÀ ỨNG DỤNGPHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN VÀ ỨNG DỤNGPHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN VÀ ỨNG DỤNG BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM KHOA CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM MƠN: PHÂN TÍCH HÓA LÝ THỰC PHẨM BÁO CÁO TIỂU LUẬN PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN ỨNG DỤNG GVHD: Vũ Hồng Yến Nhóm thực hiện: Nhóm I PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ  Khi ta phun dung dịch chất phân tích chứa chất khảo sát M trạng thái sol khí vào nguồn cung cấp nhiệt độ cao nguyên tử tự tạo Các nguyên tử tự chất khảo sát M tồn dạng: + Phần lớn trạng thái M0 nguyên tử + Phần nhỏ trạng thái kích thích M* nguyên tử + Phần trạng thái ion Mn+ I PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ  Những nguyên tử trạng thái kích thích M* khơng bền, có xu hướng phát lượng dạng xạ điện từ để trở trạng thái  Dựa vào cường độ phát xạ mà ta định lượng nồng độ nguyên tố có mẫu II QUANG PHỔ ICP (INDUCTIVITY COUPLED PLASMA)  Quang phổ ICP thuộc loại quang phổ phát xạ sử dụng nguồn plasma cảm ứng cao tần sinh nguyên tử/ion trạng thái kích thích để phát xạ sóng điện từ bước sóng đặc trưng cho nguyên tố cường độ phát xạ thể nồng độ nguyên tố có mẫu 1 PLASMA CAO TẦN CẢM ỨNG ICP  Năng lượng có nhiệt độ cao, đạt từ 5000-70000C nên hóa nguyên tử hóa hết trạng thái mẫu với hiệu suất cao  ICP nguồn lượng kích thích phổ phát xạ đảm bảo cho phép phân tích có độ nhạy cao, đạt từ 10-4 đến 10-6% hầu hết nguyên tố 1 PLASMA CAO TẦN CẢM ỨNG ICP  ICP ổn định cao Vì phép phân tích cho sai số nhỏ; nói chung nhỏ 10% vùng nồng độ từ 103  % đến 10-5 % Với nguồn lượng này, định lượng đồng thời nhiều nguyên tố lúc, nên tốc độ phân tích cao (từ 40 – 120 mẫu/giờ)  Mặc khác, dùng nguồn lượng ICP, vùng tuyến tính phương pháp định lượng rộng (từ – 10.000 lần) 1 PLASMA CAO TẦN CẢM ỨNG ICP  Đặc điểm cuối xuất ảnh hưởng đến chất (matrix effect) Đó điểm hẳn nguồn lượng cổ điển nêu  Các phòng phân tích quang phổ phát xạ trang bị loại nguồn lượng PHƯƠNG PHÁP PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN ICP ICP-AES (Inductivity Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy)  Nguyên tắc  Kỹ thuật phân tích sử dụng việc phát nguyên tố hóa học Loại phổ phát xạ sử dụng plasma ghép cặp cảm ứng để kích thích nguyên tử sinh xạ điện tử bước sóng đặc trưng nguyên tố xác định Sử dụng kĩ thuật lửa với nhiệt độ cao khoảng 6000 – 10.0000K ICP-AES (Inductivity Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy) Cấu tạo  Cấu tạo ICP – AES gồm có phần: ICP quang phổ kế Ngọn đuốc ICP bao gồm ống đồng tâm làm thạch anh số vật liệu phù hợp khác Một cuộn dây đồng gọi cuộn dây tải, bao quanh đầu đuốc kết nối với tạo tần số vô tuyến RF bao quanh phần đuốc thạch anh Khí argon thường sử dụng để tạo plasma Hình 1: Mặt cắt ngang lửa ICP Ứng dụng - Xác định kim loại rượu, arsen thực phẩm, nguyên tố vi lượng gắn với protein - phương pháp sử dụng để phân tích nguyên tố vi lượng đất, để xác định nguồn gốc mẫu đất phát trường tội phạm nạn nhân - xác định hàm lượng chất dinh dưỡng đất nơng nghiệp, tính tốn lượng phân bón cần thiết để tối đa hóa suất trồng chất lượng Thanks for watching!!! ... phân tích sử dụng việc phát nguyên tố hóa học Loại phổ phát xạ sử dụng plasma ghép cặp cảm ứng để kích thích nguyên tử sinh xạ điện tử bước sóng đặc trưng nguyên tố xác định Sử dụng kĩ thuật... tích quang phổ phát xạ trang bị loại nguồn lượng PHƯƠNG PHÁP PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN ICP ICP-AES (Inductivity Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy)  Nguyên tắc... Dựa vào cường độ phát xạ mà ta định lượng nồng độ nguyên tố có mẫu II QUANG PHỔ ICP (INDUCTIVITY COUPLED PLASMA)  Quang phổ ICP thuộc loại quang phổ phát xạ sử dụng nguồn plasma cảm ứng cao tần
- Xem thêm -

Xem thêm: PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN VÀ ỨNG DỤNG, PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN VÀ ỨNG DỤNG, PLASMA CAO TẦN CẢM ỨNG ICP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay