Tong quan giai phap giam sat mang tren nen tang ma nguon mo

12 21 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:50

T NG QUAN GI I PHÁP GIÁM SÁT M NG TRÊN N N T NG NGU N M Lê Minh Quang1; Nguy n Huy n Quang1 C c Công ngh thông tin d li u tài nguyên môi tr Môi tr ng ng, B Tài nguyên Email: lmquang_ccntt@monre.gov.vn; nhquang2@monre.gov.vn Tóm t t: Trong báo này, t p trung nghiên c u v v n đ giám sát ho t đ ng c a m t h th ng m ng d a ph n m m ngu n m ; đ a hình ho t đ ng t ng quan c a m t h th ng giám sát thông qua m t nh ng ph n m m ph bi n nh t Zabbix T đ xu t h ng ng d ng gi i pháp giám sát vào ho t đ ng qu n lý, giám sát th c ti n t i đ n v thu c B Tài ngun Mơi tr ng T khóa: Giám sát m ng; ngu n m ; Zabbix tv nđ Cùng v i s phát tri n c a công ngh thông tin, s đ u t cho h t ng m ng m i c quan, đ n v ngày t ng cao, d n đ n vi c qu n tr s c m t h th ng m ng g p r t nhi u khó kh n i v i nh ng l i ích phát tri n h t ng m ng nh b ng thông cao, kh i l ng d li u m ng l n, đáp ng đ c nhu c u c a ng i dùng, h th ng m ng ph i đ i đ u v i r t nhi u thách th c nh cu c t n cơng bên ngồi, tính s n sàng c a thi t b , tài nguyên c a h th ng,… M t nh ng gi i pháp h u hi u nh t đ gi i quy t v n đ th c hi n vi c gi i pháp giám sát h th ng m ng, d a nh ng thông tin thu th p đ c thông qua trình giám sát, cán b qu n tr m ng có th phân tích, đ a nh ng đánh giá, d báo, gi i pháp nh m gi i quy t nh ng v n đ th c hi n giám sát h th ng m ng có hi u qu , m t ch ng trình giám sát ph i đáp ng đ c yêu c u sau: ph i đ m b o ch ng trình ln ho t đ ng, tính linh ho t, ch c n ng hi u qu , đ n gi n tri n khai, chi phí th p Hi n nay, có nhi u ph n m m ngu n m h tr vi c giám sát m ng có hi u qu nh Nagios, Zabbix, Zenoss, Cacti,… Trong báo s giúp cho m i ng i có nhìn t ng quan v m t h th ng giám sát m ng hồn ch nh thơng qua vi c tìm hi u m t nh ng ph n m m giám sát ph bi n nh t Zabbix 2 it ng Ph ng pháp nghiên c u i t ng nghiên c u c a báo cách th c tri n khai gi i pháp giám sát m ng b ng ph n m m ngu n m thông qua ph n m m zabbix, t nêu lên đ c u nh c m c a gi i pháp đ t đ c m c tiêu c n có nh ng nghiên c u v :  Giám sát m ng gì, c n giám sát nh ng h th ng m ng  hình ho t đ ng t ng quan h th ng giám sát ngu n m Zabbix  Th nghi m tích h p đánh giá k t qu K t qu bàn lu n 3.1 Khái ni m giám sát m ng[1] 3.1.1 Khái ni m Giám sát m ng Là m t thu t ng dùng đ ch vi c s d ng liên t c m t h th ng (có th m t ch ng trình ho c m t thi t b ) đ theo dõi t t c ho t đ ng c a thi t b , d ch v m t h th ng m ng 3.1.2 C n giám sát nh ng t i sao? i v i h th ng m ng, u quan tr ng nh t n m đ c nh ng thông tin xác nh t vào m i th i m Nh ng thông tin c n n m b t giám sát m t h th ng m ng bao g m:  Tính s n sàng c a thi t b (Router, Switch, Server,…): nh ng thi t b gi cho m ng ho t đ ng  Các d ch v h th ng (dns, ftp, http,…): nh ng d ch v đóng vai trò quan tr ng m t c quan, t ch c, n u d ch v không đ c đ m bào ho t đ ng bình th ng liên t c, s nh h ng nghiêm tr ng đ n c quan, t ch c  Tài nguyên h th ng: Các ng d ng đ u đòi h i tài nguyên h th ng, vi c giám sát tài nguyên s đ m b o cho có nh ng can thi p k p th i, tránh nh h ng đ n h th ng t  L u l ng m ng: nh m đ a nh ng gi i pháp, ng n ng a hi n ng t i m ng  Các ch c n ng v b o m t: nh m đ m b o an ninh h th ng  Nhi t đ , thông tin v máy ch , máy in: giúp tránh nh ng h h ng x y  T o file log: thu đ c nh ng thông tin v nh ng thay đ i h th ng 3.2 hình ho t đ ng t ng quan c a ph n m m giám sát ngu n m zabbix a xu t hình tri n khai[1] Zabbix cơng c ngu n m gi i quy t v n đ giám sát Zabbix s d ng m t c ch thông báo linh ho t cho phép ng i dùng c u hình email c nh báo d a cho s ki n b t k i u cho phép gi i quy t nhanh c a v n đ Server Zabbix cung c p báo cáo d li u xác d a c s d li u i u n cho Zabbix tr lên lý t ng h n Zabix g m thành ph n c b n sau: Hình hình Zabbix  Zabbix server: ây thành ph n trung tâm c a ph n m m Zabbix Server có th ki m tra d ch v m ng t xa ( web server mail server ) Agent s báo cáo toàn b thông tin s l ng th ng kê cho server Server s l u tr t t c c u hình d li u th ng kê  Zabbix proxy:  Proxy ph n tu ch n c a Zabbix Proxy s thu nh n d li u , l u b nh đ m đ c chuy n đ n Zabbix server  Zabbix Proxy m t gi i pháp lý t ng cho m t giám sát t p trung c a đ a m t xa, chi nhánh, m ng l i khơng có qu n tr viên đ a ph ng  Zabbix proxy c ng có th đ Zabbix Server  Zabbix agent: c s d ng đ phân ph i t i c a m t đ n giám ch đ ng giám sát thi t b c c b ng d ng ( c ng, b nh , b x lý s li u th ng kê, …) h th ng m ng, h th ng ph i ch y Zabbix Agent Agent s thu th p thông tin ho t đ ng t h th ng ch y báo cáo d li u đ n Zabbix server đ x lý ti p Trong tr ng h p l i ( c ng đ y ho c d ch v c a m t trình ch t), Zabbix server báo cho qu n tr viên s c  Web interface: d dàng truy c p d li u theo dõi sau c u hình Zabbix t b t c giao di n web cung c p Giao di n m t ph n c a Zabbix server, th ng ch y máy v t lý gi ng nh ch y m t Zabbix server tri n khai đánh giá ho t đ ng c a ph n m m Zabbix, đư đ a vào th nghi m t i hình th c t ho t đ ng t i Trung tâm d li u Tr s B Tài nguyên Môi tr ng Các b c ti n hành nh sau:  Cài đ t thành ph n c a Zabbix g m: Zabbix server, Zabbix proxy, Zabbix agent Web Interface[2]: Hình hình tri n khai th c t - T o CSDL Zabbix (Trong b c cài đ t Zabbix server): - Cài đ t Zabbix agent: Shell> useradd zabbix shell> gunzip zabbix-1.6.tar.gz && tar -xvf zabbix-1.6.tar shell> /configure enable-agent shell> make zabbix_agent 10050/tcp zabbix_trap 10051/tcp zabbix_agent stream tcp nowait.3600 zabbix /opt/zabbix/bin/zabbix_agent shell> killall -HUP inetd shell> /opt/zabbix/bin/zabbix_agentd  Theo dõi, giám sát m ng thông qua Web interface[1]: Sau cài đ t xong thành ph n c a ph n m m, có th d dàng theo dõi, giám sát thông s c a h th ng thông qua giao di n web: - B ng u n: B ng B ng u n (Dashboard) - Các thông s k thu t c a thi t b theo dõi nh : CPU, RAM, nhi t đ … - Tr ng thái ho t đ ng c a thi t b , đ ng truy n; - B ng c nh báo có thơng s v t q ng ng cho phép; - Các s ki n di n h th ng m ng; - S đ h th ng; - C nh báo qua email, SMS B ng B ng trigger c nh báo B ng B ng s ki n Hình S đ h th ng b ánh giá k t qu tri n khai - K t qu tri n khai: Chúng đư tri n khai th nghi m ph n m m giám sát hình th c t tri n khai t i Trung tâm d li u Tr s B Tài nguyên Môi tr ng M t s n i dung giám sát nh sau: + Giám sát tài nguyên c a máy ch , ng d ng, d ch v nh CPU, RAM, t c đ đ c, ghi c ng… Hình 4: Bi u đ % CPU s d ng c a d ch v mail Hình 5: Bi u đ dung l ng RAM s d ng Hình 6: T c đ ghi đa Hình 7: T c đ đ c đa + Giám sát d ch v th n t cơng v mail.monre.gov.vn: Hình 8: Phiên truy c p Wab mail.monre.gov.vn Hình 9: Giám sát d ch v Web mail theo tiêu chí + Giám sát h th ng máy ch D ch v công: Hình 10:Máy ch d ch v cơng Hình 11a: Bi u đ % s b n vá h u hành (máy ch D ch v cơng) Hình11 b: Bi u đ % s b n vá h u hành ánh giá k t qu tri n khai: Sau th nghi m ph n m m Zabbix đ giám sát hình m ng trên, chúng tơi đư so sánh, phân tích, đánh giá v i th i m h th ng m ng ch a đ c giám sát đ a k t lu n nh sau: + Các h th ng đ c giám sát đư ch y n đ nh an toàn h n r t nhi u so v i tr c đây; + H th ng giám sát đư giúp cho cán b k thu t theo dõi đ c r t nhi u thông tin c a h th ng m ng, gi m thi u th i gian, thao tác qu n tr so v i lúc ch a tri n khai h th ng; + Giúp ng i qu n tr ph n ng nhanh h n, hi u qu h n tr c m i nguy hi m c ng nh s c có th x y ra; + Vi c s d ng ph n m m giám sát c ng giúp ng i qu n tr hi u rõ, sâu s c h n v toàn b h th ng m ng; + Tri n khai ph n m m giám sát v n đ t t y u đ i v i vi c đ m b o h th ng ho t đ ng liên t c, n đ nh, an ninh, an toàn Ngoài c ng nghiên c u so sánh ph n m m Zabbix v i ph n m m giám sát ngu n m t ng đ ng nh Cacti, Zenoss, Nagios đ a đánh giá u, nh c m c a ph n m m nói riêng ph n m m giám sát ngu n m nói chung nh sau:  u m: - Cài đ t, c u hình d dàng: Zabbix làm vi c nh th nào, t p tin c u hình đâu, lu t nh th ng i qu n tr đ u có th bi t c u hình theo ý đ c K c vi c t o lu t m i - S d ng ngu n m phí tri n khai th p - T t các thông tin ( c u hình, hi u su t) đ c l u c s d li u - H tr r t nhi u giao th c giám sát nh SNMP (v1, v2), ICMP, WMI d n đ n có th giám sát r t nhi u thơng s c a h th ng - Giao di n tr c quan - H tr r t nhi u h u hành máy ch , máy c phân ph i theo dõi b i admin - tin c y vi c ch ng th c ng i dùng - Linh ho t vi c phân quy n ng i dùng - Có th thơng báo s c qua email,SMS  Nh c m: - Khơng có s h tr k thu t m t cách th c, tài li u, giao di n không đ c ch m chút nhi u - H n ch tính n ng:theo gi i chun mơn, ph n m m ngu n m v n xa v ch t l ng so v i ph n m m có thu phí - Thi u sáng t o: phiên b n c a ph n m m th ng ch có m t nhi m v nh t b t ch c y h t tính n ng c a b n nâng c p c a ph n m m có thu phí K t lu n Qua phân tích có th nh n th y r ng giám sát m ng vơ quan tr ng Trong gi i pháp giám sát m ng b ng ph n m m ngu n m m t l a ch n hàng đ u b i có r t nhi u u m:  Qu n lý t p trung log, t đ a nh ng c nh báo s m (b ng email ho c tin nh n) g i cho qu n tr m ng có s c x y (nh đ t đ ng truy n, ch t d ch v , h ng c ng, h ng card m ng, t i RAM, t i CPU, vv)  D dàng m r ng qu n lý đ n hàng vài ngàn thi t b  Mi n phí, ch m t chi phí tri n khai máy tính  Có s n nhi u m u Template đ c vi t s n cho lo i thi t b m ng, máy ch h u hành khác  D dàng t o Templates cho thi t b  Cho phép b sung nhi u ch ng trình plugin ti n ích, cho phép tri n khai nhanh chóng h th ng qu n lý tài nguyên m ng v i chi phí h p lý Qua tri n khai th nghi m hình th c t t i tr s B Tài nguyên môi tr ng nh n th y vi c áp d ng gi i pháp giám sát b ng ph n m m ngu n m đ n v thu c B Tài nguyên Môi tr ng hoàn toàn kh thi nhi u ph ng di n: Tài chính, đ ph c t p k thu t, ngu n nhân l c th c hi n… Do chúng tơi d ki n h ng phát tri n ti p theo s ki n ngh đ n v có th m quy n t o u ki n đ nhân r ng hình giám sát c ng nh ngồi B Tài nguyên Môi tr ng TÀI LI U THAM KH O [1] K t qu nghiên c u chuyên đ đ tài “Nghiên c u, thi t k , xây d ng ph n m m giám sát h th ng m ng thông tin ngành tài nguyên môi tr ng s d ng gi i pháp ngu n m ” ch nhi m Lê Minh Quang (đ tài trình th c hi n) [2] Nguy n Th Thanh Vân (2008), H u hành m ng Unix, Tr S Ph m K Thu t Tp.HCM ng iH c [3] Zabbix Monitoring Solution, Zabbix Solution in Government , Zabbix LLC, truy c p ngày 04 tháng n m 2017, http://www.zabbix.com/ OVERVIEW OF OPENSOURCE-BASED NETWORK MONITORING SOLUTION Le Minh Quang1; Nguyen Huyen Quang1 Department of Information Technology and Environment Resources Data Abstract: In this article, we focus on the subject of monitoring operation of network components - based on open source solution; present the overview of deploy model from zabbix - a popular monitoring solution Propose a method to apply the solution for managing, monitoring at units under the Ministry of Natural Resources and Environment Keywords: network monitoring; opensource code; zabbix ... ng c a d ch v mail Hình 5: Bi u đ dung l ng RAM s d ng Hình 6: T c đ ghi đa Hình 7: T c đ đ c đa + Giám sát d ch v th n t cơng v mail.monre.gov.vn: Hình 8: Phiên truy c p Wab mail.monre.gov.vn... NETWORK MONITORING SOLUTION Le Minh Quang1; Nguyen Huyen Quang1 Department of Information Technology and Environment Resources Data Abstract: In this article, we focus on the subject of monitoring... network components - based on open source solution; present the overview of deploy model from zabbix - a popular monitoring solution Propose a method to apply the solution for managing, monitoring
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong quan giai phap giam sat mang tren nen tang ma nguon mo, Tong quan giai phap giam sat mang tren nen tang ma nguon mo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay