Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách

100 12 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:48

1 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Từ sau ngày giải phóng, để tạo dựng sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta tiến hành đầu xây dựng cách mạnh mẽ Thời kỳ đầu, nguồn vốn eo hẹp, trình độ khoa học - kỹ thuật yếu nên cơng trình chủ yếu Liên Xô nước Đông Âu giúp đỡ xây dựng Bởi vậy, công tác quản đầu xây dựng thời gian chưa quan tâm mức Sau này, thực sách mở cửa, kinh tế đất nước có bước phát triển đáng kể với nguồn vốn đầu vào xây dựng sở hạ tầng ngày tăng Vì vậy, cơng tác quản dự án đầu xây dựng đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo tính hiệu sử dụng vốn, chất lượng cơng trình, tiến độ xây dựng cơng trình, an tồn lao động, bảo vệ mơi trường, v.v… Nguồn vốn đầu chủ yếu xây dựng vốn ngân sách vốn ODA Vốn ODA thường đầu vào cơng trình quan trọng, có quy mơ lớn, Còn nguồn vốn Ngân sách thường đầu vào cơng trình có quy mơ trung bình nhỏ số lượng cơng trình nhiều Vì cơng trình thuộc nguồn Ngân sách thường nhiều cấp địa phương quản nên việc quản đầu xây dựng thuộc nguồn vốn phức tạp Là tỉnh có vị trí đặc biệt giao thơng, địa hình lịch sử văn hóa, Hà Tĩnh có điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm kinh tế khu vực Bắc Miền Trung Đại hội tỉnh đảng lần thứ XVII, khóa 2010-1015, nêu rõ ưu tiên trọng đầu cho dự án sở hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch góp phần tạo đà phát triển cho ngành kinh tế khác Vốn ngân sách giành cho chi đầu xây dựng địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm gần tăng nhanh, tập trung vào số lĩnh vực, số cơng trình trọng điểm như: Dự án sở hạ tầng Khu công nghiệp Vũng Áng, Khu Kinh tế cửa quốc tế Cầu Treo, Khu khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Hồ chứa nước Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp biển Thiên Cầm nhiều dự án giao thông, thuỷ lợi xây dựng Việc đầu xây dựng dự án góp phần tạo nên thành cơng tỉnh, nỗ lực quyền nhân dân tỉnh làm cho Hà Tĩnh có bước chuyển đáng khích lệ Tuy nhiên bên cạnh kết mà dự án đầu mang lại năm qua tồn nhiều tồn bất cập cần phải khắc phục như: hiệu chất lượng đầu số lĩnh vực chưa cao, cấu chuyển dịch kinh tế chậm, lực sản xuất kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, chưa tương xứng với lợi tiềm vốn có tỉnh Công tác quản dự án đầu xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh tồn nhiều bất cập, lên số vấn đề như: hệ thống văn chồng chéo, chưa rõ ràng; trình độ cán quản đầu hạn chế, chuyên môn không phù hợp; hệ thống quan chuyên môn quản đầu xây dựng chưa thực hợp lý; nguồn vốn phân bổ chưa đều; nhiều thủ tục phải thực hiện; lực nhà thầu hạn chế…Vì vậy, cần hồn thiện công tác quản đầu xây dựng để đáp ứng lượng cơng trình xây dựng ngày nhiều quy mơ cơng trình ngày lớn Với đó, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản đầu xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Ngân sách địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề luận đầu xây dựng, vai trò đơn vị q trình thực đầu cần thiết phải hoàn thiện thể chế, nâng cao lực quản thực dự án đầu xây dựng điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế - Trên sở nghiên cứu mặt hạn chế, nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho dự án đầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Trên sở luận chung dự án đầu xây dựng; hệ thống văn bản, chế độ, sách hành quản đầu xây dựng Nhà nước tình hình triển khai thực dự án đầu xây dựng năm vừa qua Đề tài áp dụng hương pháp hệ thống hóa, phương pháp thống kê, phân tích so sánh để giải vấn đề liên quan đến trình đầu xây dựng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu trình thực dự án đầu XDCB nói chung dự án đầu nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng năm qua Việc phân tích khó khăn, bất cập vướng mắc trình thực địa phương để đưa giải pháp nhằm khắc phục, nâng cao hiệu đầu Số liệu dùng nghiên cứu năm từ 2010 trở trước Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: Trên sở luận phân tích tình hình thực dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngấn sách địa bàn tỉnh, đánh giá kết đạt tồn hạn chế trình thực dự án Đề tài tập trung nghiên cứu đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản dự án đầu sử dụng vốn ngân sách địa bàn tỉnh Hà Tĩnh NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN: Luận văn chia làm chương sau: Chương 1: Tổng quan quản đầu xây dựng Chương 2: Thực trạng quản đầu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn Ngân sách địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Chương 4: Đánh giá hiệu số giải pháp quản dự án đầu xây dựng cơng trình thủy lợi hồ chứa Xn Hoa - Hà Tĩnh CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 Một số vấn đề đầu xây dựng 1.1.1 Khái niệm chung đầu tư: Đầu hoạt động bỏ vốn loại tài sản hữu hình vơ hình để hình thành tài sản nhằm mục đích thu lại lợi ích tương lai Đầu phát triển hình thức đầu có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh sở sản xuất kinh doanh nói riêng, điều kiện chủ yếu để tạo công ăn việc làm nâng cao đời sống thành viên xã hội 1.1.2 Khái niệm đầu xây dựng Đầu xây dựng trình sử dụng nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm bước tăng cường hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật, tạo đà phát triển cho Đất nước 1.1.3 Vốn đầu xây dựng thuộc Ngân sách nhà nước Khái niệm Vốn đầu xây dựng tồn chi phí để đạt mục đích đầu bao gồm chi phí cho việc khảo sát thiết kế xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị chi phí khác ghi tổng dự tốn Vốn đầu xây dựng thuộc ngân sách nhà nước vốn ngân sách nhà nước cân đối dự toán ngân sách nhà nước hàng năm từ nguồn thu nước (bao gồm vay nước ngồi Chính phủ vốn viện trợ nước ngồi cho Chính phủ, cấp quyền quan nhà nước) để cấp phát cho vay ưu đãi đầu xây dựng Nguồn hình thành vốn đầu XDCB Ngân sách nhà nước: - Một phần tích lũy nước từ thuế, phí, lệ phí; - Vốn viện trợ theo dự án Chính phủ, tổ chức phi phủ; - Vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) tổ chức quốc tế Chính phủ hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam; - Vốn thu hồi nợ Ngân sách cho vay ưu đãi năm trước; - Vốn vay Chính phủ hình thức trái phiếu Kho bạc nhà nước phát hành theo định Chính phủ; - Vốn thu từ tiền giao quyền sử dụng đất theo quy định Chính phủ; - Vốn thu từ tiền bán, cho thuê tài sản thuộc sở hữu Nhà nước Phạm vi sử dụng vốn Ngân sách nhà nước cho đầu xây dựng Vốn Ngân sách nhà nước cấp phát cho dự án đầu thuộc đối tượng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước theo quy định Luật ngân sách nhà nước quy chế quản đầu xây dựng Cụ thể vốn Ngân sách nhà nước cấp phát cho đối tượng sau: - Các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh khơng có khả thu hồi vốn quản sử dụng theo phân cấp chi Ngân sách nhà nước cho đầu phát triển - Hỗ trợ dự án doanh nghiệp đầu vào lĩnh vực cần có tham gia Nhà nước theo quy định pháp luật - Chi cho công tác điều tra, khảo sát, lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn Thủ tướng phủ cho phép - Các doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn khấu hao khoản thu Nhà nước để lại để đầu (đầu mở rộng, trang bị lại kỹ thuật) Chi đầu XDCB NSNN khoản chi lớn Nhà nước đầu vào việc xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khơng có khả thu hồi vốn trực tiếp thực chế độ cấp phát khơng hồn trả từ Ngân sách nhà nước 1.2 Vai trò đầu xây dựng phát triển KT-XH Đầu xây dựng hoạt động đầu nên có vai trò chung hoạt động đầu tác động đến ổn định, tăng trưởng phát triển kinh tế, tăng cường khả khoa học cơng nghệ đất nước Ngồi ra, với tính chất đặc thù mình, đầu xây dựng điều kiện trước tiên cần thiết cho phát triển kinh tế, có ảnh hưởng vai trò riêng kinh tế với sở sản xuất Đó là: - Đầu xây dựng đảm bảo tính tương ứng sở vật chất kỹ thuật phương thức sản xuất Mỗi phương thức sản xuất từ đặc điểm sản phẩm, yếu tố nhân lực, vốn điều kiện địa điểm, … lại có đòi hỏi khác biệt máy móc thiết bị; nhà xưởng Đầu xây dựng giải vấn đề - Đầu xây dựng điều kiện phát triển ngành kinh tế thay đổi tỷ lệ cân đối chúng Khi đầu xây dựng tăng cường, sở vật chất kỹ thuật ngành tăng làm tăng sức sản xuất vật chất dịch vụ ngành hát triển hình thành ngành để phục vụ kinh tế quốc dân Như đầu xây dựng làm thay đổi cấu quy mô phát triển ngành kinh tế, từ nâng cao lực sản xuất toàn kinh tế Đây điều kiện tăng nhanh giá trị sản xuất tổng giá trị sản phẩm nước, tăng tích lũy đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị, kinh tế - xã hội Như đầu xây dựng hoạt động quan trọng: khâu quan trọng q trình đầu phát triển, nóa có quyế định trực tiếp đến hình thành chiến lược phát triển kinh tế thời kỳ; góp phần làm thay đổi chế quản kinh tế, sách kinh tế Nhà nước Cụ thể sau: 1.2.1 Đầu xây dựng ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế Chính sách đầu ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế đến phát triển toàn kinh tế Do ngành, địa phương kinh tế cần phải lập kế hoạch đầu dài hạn để phát triển ngành, vùng đảm bảo phát triển cân đối tổng thể, đồng thời có kế hoạch ngắn trung hạn nhằm phát triển bước điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu đặt 1.2.2 Đầu xây dựng tạo sở vật chất cho kinh tế Hoạt động đầu xây dựng làm cho tổng tài sản kinh tế quốc dân không ngừng gia tăng nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thơng vận tải, thủy lợi, cơng trình cơng cộng khác, nhờ mà lực sản xuất đơn vị kinh tế không ngừng nâng cao 1.2.3 Đầu xây dựng tác động đến phát triển khoa học công nghệ đất nước Để phát triển khoa học cơng nghệ tự nghiên cứu phát minh công nghê, việc chuyển giao công nghệ, muốn làm điều này, phải có khối lượng vốn đầu phát triển khoa học cơng nghệ Với xu hướng quốc tế hóa đời sống nay, nên tranh thủ hợp tác phát triển khoa học cơng nghệ với nước ngồi để tăng tiềm lực khoa học cơng nghệ đất nước thơng qua nhiều hình thức hợp tác nghiên cứu, khuyến khích đầu chuyển giao công nghệ Đồng thời tăng cường khả sáng tạo việc cải thiện cơng nghệ có phù hợp với điều kiện Đất nước 1.2.4 Đầu xây dựng tác động đến ổn định kinh tế tạo công ăn việc làm cho người lao động Sự tác động không đồng thời mặt thời gian đầu ảnh hưởng tổng cung tổng cầu kinh tế làm cho thay đổi đầu dù tăng hay giảm lúc vừa yếu tố trì vừa yếu tố phá vỡ ổn định kinh tế, thí dụ đầu tăng làm cho yếu tố liên quan tăng, tăng sản xuất ngành thu hut thêm lao động, nâng cao đời sống cho người lao động Mặt khác, đầu tăng đẩy cầu của yếu tố đầu vào tăng, tăng đến chừng mực định gây tình trạng lạm phát, lạm phát mà lớn gây tình trạng trì trệ, thu nhập người lao động thấp đi, thâm hụt ngân sách tăng, kinh tế phát triển chậm lại Do điều hành kinh tế Nhà nước phải đưa sách để khắc phục nhược điểm Đầu xây dựngtác động lớn đến việc tạo công ăn việc làm, nâng cao trình độ đội ngũ lao động Như biết, khâu thực đầu tư, số lao động phục vụ cần nhiều, dự án sản xuất kinh doanh, sau đầu dự án đưa vào vận hành tạo nhiều việc làm với trình độ tay nghề lao động ngày nâng cao 1.3 Dự án đầu xây dựng 1.3.1 Khái niệm dự án đầu xây dựng Dự án đầu xây dựng tập hợp đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo sở vật chất định nhằm đạt tăng trưởng số lượng trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm 1.3.2 Đặc điểm dự án đầu xây dựng: Dự án đầu xây dựng có tính thay đổi Công việc dự án thay đổi có xu hướng q trình “một lần” nhất, không xác định rõ ràng bất thường Dự án đầu xây dựng có mục tiêu mục đích hỗn hợp Các thành phần tham gia vào dự án có mục tiêu riêng mục tiêu mâu thuẫn Ví dụ như: Mục tiêu chủ đầu 10 cơng trình có chất lượng, chi phí thấp, thời gian thực ngắn; mục tiêu đơn vị thi công lợi nhuận thương hiệu v.v… Dự án đầu xây dựng có tính Mỗi dự án có đặc trưng riêng biệt lại thực điều kiện khác biệt địa điểm, không gian, thời gian môi trường thay đổi Dự án đầu xây dựng bị hạn chế thời gian quy mô Với mục đích đảm bảo hiệu đầu tư, tránh ứ đọng vốn chủ động việc sử dụng vốn dự án phê duyệt khống chế thời gian quy mô thực Dự án liên quan đến nhiều nguồn lực khác Việc quản nguồn lực dự án (trong trạng thái biến động) phức tạp dự án có nhiều nguồn lực khác thân nguồn lực có đa dạng 1.3.3 Phân loại dự án đầu xây dựng - Theo quy mơ, tính chất gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C - Theo nguồn vốn đầu tư: + Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; + Dự án sử dụng vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước; + Dự án sử dụng vốn đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước; + Dự án sử dụng vốn khác bao gồm vốn nhân sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn ... + Dự án sử dụng vốn khác bao gồm vốn tư nhân sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn 11 1.3.4 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khái niệm quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng lập... Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Chương 4: Đánh giá hiệu số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình thủy... án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước gồm: Công tác xây dựng kế hoạch vốn đầu tư; công tác lập quản lý quy hoạch; công tác lập thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế - dự toán; quản lý công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách , Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay