Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:46

LỜI MỞ ĐẦU2I. KẾ HOẠCH THIẾT KẾ, BỐ TRÍ NHÀ XƯỞNG, THIẾT BỊ ĐẠT YÊU CẦU VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM31.Thiết kế, bố trí nhà xưởng32. Kết cấu nhà xưởng33. Yêu cầu đối với trang, thiết bị4II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM61. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh bích quy mặn62. Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh bích quy mặn83. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm174. Kiểm tra sau cấp Giấy chứng nhận17III. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO SẢN PHẨM BÁNH BÍCH QUY MẶN181. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia182. Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm bánh bích quy mặn theo tiêu chuẩn quốc gia20IV.TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BẤNH BÍCH QUY MẶN271. Trình tự, thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh quy272. Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh quy283. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh quy354. Cấp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm355. Dấu hợp quy đối với sản phẩm bánh quy37TÀI LIỆU THAM KHẢO38LỜI MỞ ĐẦU2I. KẾ HOẠCH THIẾT KẾ, BỐ TRÍ NHÀ XƯỞNG, THIẾT BỊ ĐẠT YÊU CẦU VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM31.Thiết kế, bố trí nhà xưởng32. Kết cấu nhà xưởng33. Yêu cầu đối với trang, thiết bị4II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM61. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh bích quy mặn62. Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh bích quy mặn83. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm174. Kiểm tra sau cấp Giấy chứng nhận17III. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO SẢN PHẨM BÁNH BÍCH QUY MẶN181. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia182. Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm bánh bích quy mặn theo tiêu chuẩn quốc gia20IV.TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BẤNH BÍCH QUY MẶN271. Trình tự, thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh quy272. Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh quy283. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh quy354. Cấp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm355. Dấu hợp quy đối với sản phẩm bánh quy37TÀI LIỆU THAM KHẢO38LỜI MỞ ĐẦU2I. KẾ HOẠCH THIẾT KẾ, BỐ TRÍ NHÀ XƯỞNG, THIẾT BỊ ĐẠT YÊU CẦU VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM31.Thiết kế, bố trí nhà xưởng32. Kết cấu nhà xưởng33. Yêu cầu đối với trang, thiết bị4II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM61. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh bích quy mặn62. Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh bích quy mặn83. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm174. Kiểm tra sau cấp Giấy chứng nhận17III. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO SẢN PHẨM BÁNH BÍCH QUY MẶN181. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia182. Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm bánh bích quy mặn theo tiêu chuẩn quốc gia20IV.TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BẤNH BÍCH QUY MẶN271. Trình tự, thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh quy272. Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh quy283. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bánh quy354. Cấp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm355. Dấu hợp quy đối với sản phẩm bánh quy37TÀI LIỆU THAM KHẢO38 DANH SÁCH NHÓM STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Họ tên Nguyễn Thị Yến Trương Thị Tường Quyên Nguyễn Ngọc Thi Lê Thị Thanh Tuyền Võ Thị Diễm Hương Trần Thị Thùy Linh Đinh Thị Kim Thơ Lê Thị Mỹ Trinh Nguyễn Thị Trúc Mai Phạm Thị Hoài Xinh Nguyễn Thị Nguyên Nguyễn Thị Hà Trương Thị Mỹ Hà Hoàng Thị Thơ Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên Phạm Thị Trang Ngô Thị Mỹ Ngọc Nguyễn Thị Hoàng Thi Nguyễn Thanh Thịnh Võ Ngọc Phương Trương Minh Hiếu Nguyễn Hoàng Duy MSSV 2022150211 2022150192 2022150101 2022150179 2022150007 2022150015 2022150005 2022150059 2022150074 2022150117 2022150 2022150022 2022150003 2022150095 2022150006 2022150001 2022150103 2022150193 2022150237 2022150170 2022150140 2022150190 I QUY LUẬT PARETO Khái niệm Biểu đồ Pareto dạng biểu đồ cột đặc biệt gồm biểu đồ dạng cột độ thị dạng line, dùng để xác định vấn đề cần làm trước để cải tiến Một nhà kinh tế học người Ý tên Vilfredo Pareto sáng tạo biểu đồ Pareto phát 80% tài sản nước Ý nắm giữ 20% dân số nước Ý Nguyên lý 80/20 cho nhiều tượng khác Như vậy, để làm việc có hiệu cần phải tìm 20% nguyên nhân tập trung xử lý phần Biểu đồ Pareto giúp làm điều đó, giúp ta giải vấn đề trọng yếu từ nhiều vấn đề gặp, thay làm tất thứ dàn trải tốn Khi cần dùng biểu đồ Pareto Trong sản xuất hay cải tiến chất lượng, số lượng phế phẩm hay tượng sản phẩm không đạt nhiều, lấy cố để giải trước ta dùng biểu đồ Pareto để phân rõ phần trăm loại phế phẩm hay lỗi gây tượng xác định lỗi cần phải ưu tiên để giải trước Biểu đồ Parerto biểu đồ thuận lợi dùng để phát cách xác, khách quan vấn đề quan trọng nhất, định hoạt động cải tiến Cách lập biểu đồ Pareto - Bước 1: Phân loại lỗi tạo thành phế phẩm hay lỗi gây tượng khơng đạt - Bước 2: Quyết định kỳ hạn tóm tắt thành biểu đồ Pareto - Bước 3: Lấy liệu theocác loại lỗi phân loại - Bước 4: Ghi tỷ lệ vào giấy dùng vẽ biểu đồ - Bước 5: Vẽ biểu đồ cột theo thứ tự độ lớn liệu - Bước 6: Chấm điểm giá trị lũy tích, nối điểm thành đường - Bước 7: Ghi nguồn gốc liệu, tên biểu đồ - Bước 8: Ghi vấn đề đọc từ biểu đồ Pareto Bước 1: Phân loại lỗi tạo thành phế phẩm hay lỗi gây tượng không đạt Phân loại lỗi để phù hợp với mục đích điều tra lỗi Có thể thay đổi cách phân loại khác Cách phân loại thường dùng theo nội dung tượng phế phẩm, phân biệt theo nơi phát sinh, thời gian phát sinh, đặc tính, máy móc, phương pháp thao tác, điều kiện môi trường,… Bước 2: Quyết định kỳ hạn tóm tắt thành biểu đồ Pareto Kỳ hạn chọn ngày, tuần, tháng, năm Bước 3: Lấy liệu theo loại lỗi phân loại Tính số lỗi hay số lần xuất tính tỷ lệ tích lũy Ví dụ: STT Ngun nhân khơng hài lòng tin cũ Tần suất Giá không hợp lý 39 Thái độ phục vụ 23 Không gian không thoải mái 21 Cơ sở vật chất Đồ ăn không phong phú Hàng hóa chất lượng Đồ ăn khơng ngon Hàng hóa để bừa bộn Tổng 100 Bước 4: Ghi tỷ lệ vào giấy dùng vẽ biểu đồ Vẽ vào giấy theo trục hoành, tỷ lệ yếu tố có giá trị lớn trước, thường lấy từ đến 10 lỗi để phân loại Nên vẽ chiều dài trục tung trục hoành Đối với trục tung, thường chọn đơn vị thời gian số lần phát sinh Tuy nhiên, số lần phát sinh lỗi thấp khơng giải vấn đề nên chọn đơn vị số tiền Bước 5: Vẽ biểu đồ cột theo thứ tự độ lớn liệu Sau vẽ xong lỗi có liệu tổng kết, thứ tự từ trái sang phải, tương ứng với lỗi nhiều kiệu (nhiều lỗi, tốn nhiều chi phí) Bước 6: Chấm điểm giá trị lũy tích, nối điểm thành đường Chấm điểm giá trị tích lũy nối thành đường cong tích lũy Sau vẽ tỷ lệ vào trục tung bên phải, điểm cuối đường cong phải mức 100% Bước 7: Ghi nguồn gốc liệu, tên biểu đồ Ghi trục tung số lỗi, trục hoành tên lỗi Bước 8: Ghi vấn đề đọc từ biểu đồ Pareto Ví dụ: để cải tiến chất lượng phục vụ, trước tiên phải giải vấn đề giá II NỘI DUNG KHẢO SÁT LÝ DO KHÁCH HÀNG KHÔNG HÀI LÒNG VỚI CĂN TIN CŨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTP TP HCM Tình đặt ra: Căn tin cũ trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khơng đáp ứng hài lòng cho sinh viên trường Để tìm hiểu vấn đề này, nhóm tổ chức khảo sát để tìm tất nguyên nhân làm cho sinh viên không hài lòng tin cũ trường từ đưa giải pháp để cải thiện tình trạng Đối tượng khảo sát - Sinh viên học trường ĐH CNTP mua đồ tin cũ trường - Sinh viên học khác khoa Công nghệ Thực phẩm Điều kiện chọn mẫu - Mua đồ tin cũ trường trung bình ≥ lần/tuần - Không tham gia khảo sát tương tự gần vòng tháng Kết khảo sát ứng dụng vẽ biểu đồ Pareto Nguyên nhân Số lần phàn nàn Số lần tích lũy Giá không hợp lý 39 39 39 39 Thái độ phục vụ 23 62 23 62 Không gian không thoải mái Cơ sở vật chất 21 83 21 83 90 90 Đồ ăn không phong phú 95 95 Hàng hóa chất lượng 98 98 Đồ ăn không ngon 99 99 Hàng hóa để bừa bộn 100 100 100 100 Tổng Biểu đồ Pareto Nhận xét Tỷ lệ (%) Tỷ lệ tích lũy (%) PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHÍNH THỨC Họ tên : Lớp : Ngành học: SĐT: Khảo sát lý không hài lòng sinh viên: Bạn mua đồ Cantin cũ trường chưa? ( Nếu có tiếp tục khảo sát, chưa dừng khảo sát) □ Có □ Chưa Bạn thường mua đồ trung bình lần tuần cantin cũ? □ lần/ tuần □ lần/ tuần □ > lần/ tuần Bạn mô tả điều bạn khơng hài lòng chất lượng phục vụ cantin cũ tối đa từ: Bạn tham gia khảo sát tương tự tháng gần chưa? □ Có □ Chưa ... gặp, thay làm tất thứ dàn trải tốn Khi cần dùng biểu đồ Pareto Trong sản xuất hay cải tiến chất lượng, số lượng phế phẩm hay tượng sản phẩm không đạt nhiều, lấy cố để giải trước ta dùng biểu đồ... không hợp lý 39 Thái độ phục vụ 23 Không gian không thoải mái 21 Cơ sở vật chất Đồ ăn không phong phú Hàng hóa chất lượng Đồ ăn khơng ngon Hàng hóa để bừa bộn Tổng 100 Bước 4: Ghi tỷ lệ vào giấy... Thái độ phục vụ 23 62 23 62 Không gian không thoải mái Cơ sở vật chất 21 83 21 83 90 90 Đồ ăn không phong phú 95 95 Hàng hóa chất lượng 98 98 Đồ ăn không ngon 99 99 Hàng hóa để bừa bộn 100 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê, Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay