Nâng cao năng lực quản lý đê điều trong công tác phòng chống thiên tai tuyến đê tả đuống tỉnh bắc ninh

92 67 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:44

L IC M N Lu n v n th c s : “Nâng cao n ng l c qu n đê u cơng tác phòng ch ng u ng - t nh B c Ninh” đ thiên tai n đê T c tác gi hoàn thành th i h n quy đ nh đ m b o đ y đ yêu c u b n đ c ng đ c phê t Trong trình nghiên c u, th c hi n b n lu n v n này, tác gi nh n đ c s quan tâm giúp đ nhi t tình c a th y giáo, giáo Khoa Cơng trình, Phòng t o h c Sau i h c - Tr Ninh, H t Qu n ê ng đ i h c Thu l i; cán b Chi c c i ê u PCLB B c i u huy n Tiên Du; s khích l , đ ng viên c a gia đình, bè b n Tác gi xin chân thành c m n Phòng t o - Tr ng i h c Sau i h c, Khoa Cơng trình i h c Thu l i tồn th th y, giáo giúp đ , t o m i u ki n thu n l i cho tác gi th i gian h c t p c ng nh th c hi n lu n v n c bi t tác gi xin đ c bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo PGS.TS Nguy n Xuân Phú t n tình h ng d n cung c p thông tin khoa h c c n thi t trình th c hi n lu n v n Cu i tác gi xin g i l i c m n chân thành đ n lãnh đ o H t Qu n huy n Tiên Du - n i tác gi công tác nh ng ng ê i u i thân gia đình, b n bè đ ng nghi p khích l , ng h , đ ng viên v m i m t cho tác gi hoàn thành lu n v n Lu n v n k t qu c a trình nghiên c u công phu, khoa h c nghiêm túc c a b n thân; song kh n ng trình đ có h n nên khơng th tránh kh i nh ng m khuy t nh t đ nh Tác gi mong nh n đ c s quan tâm, đóng góp ý ki n c a th y giáo, cô giáo nh ng đ c gi quan tâm đ n đ tài Hà N i, Ngày tháng n m 2017 H C VIÊN Phan Thanh Tuy n i L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u khoa h c đ c l p c a tác gi ch a đ c công b b t k cơng trình nghiên c u S li u lu n v n hoàn tồn trung th c có ngu n g c rõ ràng Các k t qu nghiên c u tác gi th c hi n d is h ng d n c a giáo viên h ng d n Tác gi Phan Thanh Tuy n ii M CL C M U I Tính c p thi t c a đ tài .1 II M c đích c a đ tài: III it ng ph m vi nghiên c u: IV Cách ti p c n ph V K t qu đ t đ CH ng pháp nghiên c u .3 c: .3 NG .4 T NG QUAN H TH NG Ê I U VÀ CÔNG TÁC QU N Ê I U VI T NAM VÀ TH GI I .4 1.1 T ng quan v h th ng đê u Vi t Nam .4 1.1.1 Vai trò c a h th ng đê u đ i v i s phát tri n kinh t xã h i Vi t Nam 1.1.2 H th ng đê sông Vi t Nam 1.1.3 H th ng đê bi n Vi t Nam 1.2 Tình hình qu n đê u Vi t Nam nh ng n m v a qua 1.2.1 T ch c b máy qu n đê u Vi t Nam 1.2.2 Tình hình đ u t cho xây d ng qu n đê u .10 1.2.3 H th ng sách v qu n đê u c a Vi t Nam .10 1.2.4 nh h ng phát tri n h th ng đê u n c ta 12 1.2.5 Nh ng t n t i vi c qu n h th ng đê u n c hi n 13 1.2.6 M t s đánh giá v n ng l c qu n đê u c a Vi t Nam th i gian qua 17 1.3 Kinh nghi m công tác qu n đê u c a m t s n c th gi i .18 1.3.1 H th ng đê u Hà Lan .19 1.3.2 H th ng đê u Nh t B n 21 1.3.3 H th ng đê bi n c a M .22 K t lu n ch CH ng 24 NG II .25 C S LU N VÀ TH C TI N V NÂNG CAO N NG L C Ê I U TRONG CƠNG TÁC PHỊNG CH NG THIÊN TAI 25 iii 2.1 C s lu n v công tác qu n đê u phòng ch ng thiên tai 25 2.1.1 Yêu c u, n i dung nguyên t c qu n đê u 25 2.1.2 Tiêu chí đánh giá k t qu công tác qu n đê u 27 2.2 C s lu n v n ng l c qu n đê u phòng ch ng thiên tai 29 2.3 Tình hình đ u t xây d ng th c tr ng qu n đê u c a t nh B c Ninh 30 2.3.1 c m đ a t nhiên, kinh t xã h i t nh B c Ninh 30 2.3.2 c m h th ng đê u t nh B c Ninh nh h ng đ n công tác qu n đê u 39 2.3.3 Công tác qu n lý, b o v đê u t nh B c Ninh 43 2.4 Th c tr ng n ng l c qu n đê u t nh B c Ninh 47 2.5 Nh ng h c kinh nghi m rút t vi c qu n đê u K t lu n ch CH B c Ninh 49 ng 53 NG III 54 XU T GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N Ê I U T I TUY N Ê T U NG - T NH B C NINH 54 3.1 Gi i thi u s l c v n đê t u ng - t nh B c Ninh 54 3.1.1 Hi n tr ng đê u 57 3.1.2 Các s c x y liên quan đ n đê u 62 3.1.3 Nguyên nhân 64 3.2 Th c tr ng v công tác qu n lý, b o v đê u n đê t u ng, t nh B c Ninh 65 3.2.1 Nh ng k t qu đ t đ c công tác qu n đê t 3.2.2 Nh ng t n t i h n ch công tác qu n đê t u ng 67 u ng 67 3.2.3 Nguyên nhân 70 3.3 K ho ch đ u t xây d ng qu n h th ng đê u n đê t u ng 71 3.4 Các c n c đ xu t gi i pháp 73 3.5 xu t gi i pháp bi n pháp th c hi n gi i pháp 73 3.5.1 Nâng cao n ng l c qu n đê khâu quy ho ch đê u 74 3.5.2 Nâng cao n ng l c qu n khâu kh o sát, thi t k 75 3.5.3 Nâng cao n ng l c qu n khâu l a ch n nhà th u 76 iv 3.5.4 Nâng cao n ng l c qu n công tác giám sát thi công 77 3.5.5 T ng c ng công tác qu n đê u có s tham gia c a ng i dân 77 3.5.6 Nâng cao n ng l c cán b làm công tác qu n đê 79 K t lu n ch ng 81 K T LU N VÀ KI N NGH .82 TÀI LI U THAM KH O .84 v DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 N n ch t phá r ng đ u ngu n 14 Hình 1.2 Xây d ng l n chi m hành lang b o v đê 15 Hình 1.3 T p k t v t li u trái phép 16 Hình 1.4 Xe có t i tr ng l n l i đê 17 Hình 1.5 ê bi n Afsluitdijk – Hà Lan 20 Hình 1.6 ê bi n qu n Taro, thành ph Miyako, Nh t B n 22 Hình 1.7: M t vài m t c t kè n hình c a M 23 Hình 2.1 V trí đ a t nh B c Ninh 31 Hình 2.2 M ng l i sơng ngòi đ a bàn t nh B c Ninh 37 Hình 2.3 B n đ đê u t nh B c Ninh 43 Hình 2.4 S đ c c u t ch c qu n đê u t nh B c Ninh 44 Hình 3.1: M t c t ngang đ c tr ng c a đê 58 Hình 3.2: Kè Tri Ph ng 59 Hình 3.3: C ng S p 61 vi DANH M C B NG BI U B ng 2.1: M ng l i tr m khí t ng đo m a 33 B ng 3.1 Th ng kê vi ph m cơng trình đê u đ a bàn n đê t vii u ng 67 DANH M C CÁC T CTTL : Cơng trình th y l i NN : Nơng nghi p PCLB : Phòng ch ng l t bão PCTT : Phòng ch ng thiên tai PTNT : Phát tri n nông thôn PTTH : Phát truy n hình QLCL : Qu n ch t l ng UBND : y ban nhân dân TKCN : Tìm ki m c u n n viii VI T T T M U I Tính c p thi t c a đ tài Cùng v i s bi n đ i khí h u di n tồn c u nh ng r i ro thiên tai nh bão l , h n hán c ng di n theo chi u h h ng ngày b t l i nh ng kh c nghi t h n đ n Vi t Nam Trong trình phát tri n kinh t xã h i, ho t đ ng c a ng môi tr i, s bùng n dân s , đô th hóa, làm suy thái tài nguyên ng làm gia t ng m c đ , h u qu thiên tai gây ra, r i ro thiên tai bão gia t ng tác đ ng c a bi n đ i khí h u S l n m t ng t m t đ n hai tr n c ng bão h ng ng đ bão s l n d n t B c vào Nam Trung bình m i n m Vi t Nam ph i h ng ch u 6-7 tr n bão gây thi t h i nghiêm tr ng, h y ho i c s h t ng, kinh t , giao thông v n t i, đê u v i quy mô r t l n Vi t Nam n m vùng khí h u nhi t đ i gió mùa, bão l di n ph c t p Hàng n m có t i hàng tr m c n m a, bão x y gây l l n Vi t Nam c ng n i mà nhi u dòng sơng đ bi n c góp ph n ch ng l i s đe d a nh h ng n ng n c a bão l , s xâm nh p c a n c bi n, t ngàn n m dân t c ta v i bi n pháp c s nh t nh ng c ng có giá tr khoa h c lâu dài nh t đ p đê ng n l Cho đ n dân t c Vi t Nam xây d ng, b i đ p tôn t o nên m t h th ng đê v ng ch c qua nhi u th i đ i, góp ph n b o v s an tồn cho nhân dân, gi m thi u thi t h i c a n n kinh t Cơng trình đê tr thành m t h th ng công trình liên hồn v đ i g m 7.700km đê dó 5.700km đê sơng 2.000km đê bi n H th ng đê n tính m ng c a ng c ta đóng vai trò quan tr ng vi c b o v tài s n, mùa màng i dân ê u th hi n s đóng góp cơng s c, ti n c a s c g ng c a toàn dân su t nhi u th k qua Nhà n c ta ngồi vi c tơn cao c ng c h th ng đê đ n m c t i đa k t h p v i bi n pháp thoát l , phân l , ch m l …đã tr ng r ng xây d ng nhi u h u ti t c tđ c l lúc, làm gi m th p m c n th ng ngu n sông, đ c tri n sông h du, h tr cho h th ng đê có th làm vi c t t Tuy nhiên, nhi u n đê xây d ng t lâu, hi n xu ng c p, không đ s c ch ng ch i v i m a bão Bên c nh đó, Lu t l nh phòng ch ng l t bão đ ê u, Pháp c ph bi n r ng rãi nh ng ý th c ch p hành lu t v đê u c a m t b ph n t ch c, cá nhân đ a ph ng v n ch a chuy n bi n B c Ninh t nh có sơng l n ch y qua, là: Sơng C u, sơng u ng, sơng Thái Bình m t ph n h l u sông Cà L đ sông C u t i ngã Ba Xà H th ng đê u c a t nh g m 241 km đê, 163 c ng 44 kè h b ch ng sóng M c dù v m t đê k t c u m t đê đ c đ u t c i t o, nâng c p nh v y song qua th thách mùa l t n m 2008 đ n n m 2015 m t s h ng m c đê u đê v n b c l nh ng m y u ph i x b o đ m an toàn mùa m a bão, ngành Thu l i ti n hành t ng ki m tra, đánh giá hi n tr ng cơng trình đê u tr l u ý, đ xu t ph c l hàng n m nh m xác đ nh tr ng m c n ng án x tr ng h p x y s c Tuy nhiên, kinh phí h n ch nên vi c đ u t ch y u cho vi c đ p c ng c hoàn thi n m t c t đê, x m s t l xung y u đe d a an toàn đê u, vi c c ng c , s a ch a ho c làm m i ch a đ c quan tâm m c ng th i hi n nay, ngồi nhi m v phòng ch ng l , h th ng n đê làm nhi m v giao thơng có vai trò đ thúc đ y s phát tri n kinh t xã h i vùng nh đê h u đ u ng qua đ a ph n huy n Thu n Thành t nh l 280; đê h u Thái Bình ng t nh l n i gi a B c Ninh H i D ng; đê t u ng qua ph n huy n Qu Võ t nh l 279, qua T S n t nh l 276 Trong nh ng n m g n yêu c u phát tri n kinh t xã h i, vi c xây d ng nhà nh t phát tri n kinh t trang tr i, kèm theo nhi u ho t đ ng phát tri n kinh t có liên quan đ n đê u d n đ n tình tr ng vi ph m Lu t ê u gây nh h ng đ n an toàn c a đê u, đe d a đ n s an toàn c a c ng đ ng ho t đ ng kinh t khu v c vào mùa m a bão V i nhi m v đa m c tiêu nh v y, vi c thay đ i, hồn thi n l i cơng tác qu n nâng cao n ng l c qu n b o v an toàn đê u c a t nh B c Ninh nói chung n i dung quan tr ng c p thi t c n đ c quan tâm xem xét gi i quy t nh m t nhi m v quan tr ng hàng đ u Qua trình làm vi c t i h t qu n đê Tiên Du, tr c ti p tham gia qu n n đê t u ng, tác gi l a ch n đ tài lu n v n v i tên g i “Nâng cao n ng l c qu n đê u cơng tác phòng ch ng thiên tai n đê t u ng - t nh B c Ninh” nhi u l p t p hu n đ nâng cao n ng l c qu n đê; - Công tác đào t o đ i ng cán b ch a theo k p v i tình hình c th , vi c đào t o đa ph n thuy t, th c t nên hi u qu ch a cao; thi u khóa đào t o k n ng t duy; - Chính quy n m t s xã nh Tri Ph ng, Hán Qu ng, Chi L ng, Cách Bi bng l ng qu n lý, ch a th c hi n trách nhi m ng n ch n, x vi ph m m t cách kiên quy t, d t m, s ph i h p gi a c p, ngành ch a ch t ch , bi u hi n đùn đ y trách nhi m (chính quy n xã, huy n) vi c th c hi n trách nhi m qu n lý, x vi ph m theo quy đ nh c a pháp lu t Ch a th c hi n vi c x ph t vi ph m hành chính, vi c giao, cho thuê đ t, c p phép cho ho t đ ng liên quan khu v c bãi sông, ven đê công tác qu n ch a ch t ch ; - Ý th c ch p hành pháp lu t v đê u phòng ch ng l t bão c a m t b ph n dân c , m t s doanh nghi p b h n ch , th m chí c tình vi ph m pháp lu t M t s t ch c, cá nhân đ c giao, cho thuê đ t, đ ho c làm trái n i dung đ c c p phép s d ng đ t sai m c đích c c p phép 3.2.3 Nguyên nhân - N ng l c cán b khơng đ u h n ch , ch a có nhi u kinh nghi m; tính t giác, tinh th n trách nhi m công vi c c a m t b ph n cán b ch a cao - Khi l a ch n nhà th u th trình tr ng d a vào m i quen bi t, nhà th u th c hi n công c, l a ch n theo ý ngh ch quan - Trên th c t , nhà th u nh n th u cơng trình đ u làm m i cách đ cơng trình có lãi d n đ n m t s h l y làm cơng trình b rút ru t - T n t i l ch s đ l i, nhi u h gia đình sinh s ng hành lang b o v đê u có ngu n g c đ t đai t lâu đ i (đ t ông cha đ l i) Hi u bi t c a ng i dân v pháp lu t đê u h n ch , nhi u h gia đình c tình vi ph m Vi c gi i t a v vi ph m th i gian g n ch a kiên quy t 70 - Do tác đ ng c a c ch th tr ng, c p quy n c c né tránh, đùn đ y trách nhi m không x kiên quy t vi ph m x y t đ u Có nh ng vi ph m mà h t qu n đê l p biên b n vi ph m làm vi c v i UBND xã nhi u l n song v n không đ c UBND xã gi i quy t vi ph m - Do t c đ phát tri n kinh t xã h i đ a ph ng di n nhanh chóng, nhu c u s d ng v t li u xây d ng nh t cát đen dùng đ san l p m t b ng xây d ng dân d ng, khu công nghi p, khu đô th , làm n n đ nhân l i d ng d án n o vét lu ng đ ng giao thông l n Các t ch c, cá ng th y n i đ a k t h p t n thu s n ph m c a B Giao thông v n t i đ ti n hành khai thác cát trái phép n sơng, gây khó kh n công tác ki m tra, qu n đ a bàn Các b n bãi m c lên t phát, b t ch p c d lu n pháp lu t D c n đê t u ng có 44 bãi t p k t v t li u xây d ng 20 bãi t p k t n m quy ho ch c a UBND t nh B c Ninh, 22 bãi n m quy ho ch 3.3 K ho ch đ u t xây d ng qu n h th ng đê u n đê t Tr c th c tr ng vi ph m đê u v n t n t i di n nh h u ng ng tr c ti p đ n an toàn c a đê u cơng trình th y l i Hàng n m, UBND t nh đ u t ch c h i ngh t ng k t công tác x vi ph m đê u pháp l nh khai thác cơng trình th y l i T i h i ngh ch rõ nh ng vi ph m yêu c u x d t m đ i v i nh ng tr ng h p m i phát sinh Qua đó, S Nơng nghi p PTNT tri n khai xây d ng k ho ch c th : - Th ng xuyên đôn đ c ki m tra vi c th c hi n x tr ng h p vi ph m m i phát sinh t đ u n m - Ch đ o chi c c đê u PCLB, Chi c c Th y l i, h t QL ph i h p v i UBND huy n, xã vi c gi i quy t vi ph m - Ch đ o bàn giao m c ch gi i b o v đê cho xã ven đê sau th c hi n xong công tác chôn c t m c; - Thành l p đ ng dây nóng đ nhân dân thơng tin v vi ph m Lu t đê u, pháp l nh khai thác b o v CTTL, ti p nh n gi i quy t t lo i vi ph m m i 71 phát sinh C n c vào ch đ o c a UBND t nh S Nông nghi p PTNT, UBND huy n ti n hành xây d ng k ho ch x vi ph m Lu t đê u, Pháp l nh khai thác cơng trình th y l i c p huy n Phòng Nơng nghi p PTNT huy n ph i h p v i Xí nghi p khai thác CTTL, H t QL ki m tra, phát hi n, l p biên b n ng n ch n t h dân b t đ u vi ph m báo cáo v UBND huy n ch đ o xã ven đê t ch c x Phòng nơng nghi p PTNT tham m u cho UBND huy n ban hành v n b n ch đ o UBND xã ven đê: T ch c th c hi n qu n b o v đê u đ a bàn, ph i k t h p ch t ch v i l c l ng qu n đê th c hi n t t quy ch ph i h p cơng tác phòng ng a, x vi ph m v pháp Lu t đê u M c dù đ t cđ c nhà n c nâng c p đ hoàn thi n đ ng b , đáp ng yêu c u ng phó v i tình tr ng bi n đ i khí h u hi n Ph l c quan tâm đ u t nh ng h th ng đê u v n ph i ti p ng h ng phát tri n h th ng đê t u ng n m chi n c Qu c gia v phòng ch ng gi m nh thiên tai, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a B c Ninh đ n n m 2020: - Th c hi n ch ng trình nâng c p h th ng đê: Hoàn thi n toàn b h th ng kè lát mái h b , m t đê b ng bê tơng - Hồn thi n m t c t đê theo quy ho ch phân c p đê T ng b c nâng c p kiên c hóa m t đê t t c n đê b ng bê tông lo i đ m b o cho xe có tr ng t i 12 t n l u thông đê, c i t o nâng c p xây d ng m i c ng d i đê, x n n đê y u, h tr c ng hoá m t đê b i - Th c hi n vi c c m m c ch gi i hành lang thoát l , hành lang b o v đê, xây d ng đ ng hành lang t i nh ng khu v c có dân c t p trung ven đê nh m t ng b ch n ch x ch ng tái l n chi m mái đê, hành lang b o v đê Xây d ng h th ng bi n báo, bi n h n ch t i tr ng ph c v công tác qu n đê 72 3.4 Các c n c đ xu t gi i pháp đ a đ c đ xu t gi i pháp nh m nâng cao n ng l c qu n đê cơng tác phòng ch ng thiên tai n đê t u ng m t cách đ n, sát v i th c t , tác gi c n c vào n i dung sau: xu t gi i pháp d a nguyên t c nh : nguyên t c tuân th quy đ nh c a h th ng pháp lu t, nguyên t c kh thi, nguyên t c khoa h c, nguyên t c hi u qu , b n v ng xu t gi i pháp d vào tiêu chí đánh giá n ng l c qu n đê xu t gi i pháp d a vào t n t i c a đ a ph l ng, ch t l ng th i gian qua v s ng đ i ng cán b làm công tác qu n đê u; nh n th c c a cán b lãnh đ o đ a ph ng, c a ng i dân đ a ph ng công tác qu n đê u, trách nhi m c a nhà th u, đ n v t v n kh o sát, thi t k T đ m b o n ng l c qu n đê u n đê t u ng đ c nâng cao ch n ch nh k p th i, u n n n, kh c ph c t n t i thi u sót t giai đo n l p quy ho ch 3.5 xu t gi i pháp bi n pháp th c hi n gi i pháp Tuy n đê t u ng g n li n v i khu v c dân sinh kinh t , n đ ng k t n i khu di tích tâm linh, di tích đ c bi t: Chùa Ph t Tích, huy n Tiên Du v i chùa Dâu, chùa Bút Tháp, L ng đ n th i Kinh D ng V ng, huy n Thu n Thành Vì v y, đ th c hi n t t công tác qu n đê u c n ph i có nh ng bi n pháp c th b c phù h p đ th c hi n t t vi c ch ng vi ph m l n chi m m t đê, hành lang b o v đê, bãi sông vi c làm h t s c c n thi t, yêu c u t t y u vi c qu n h th ng đê u t nh B c Ninh nói chung n đê t u ng nói riêng làm t t n i dung trên, vi c làm đ u tiên ph i nâng cao n ng l c qu n đê u Qua trình làm vi c t i H t Qu n đê Tiên Du, tác gi xin đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c qu n đê u nh sau: - Nâng cao n ng l c qu n đê khâu quy ho ch đê u - Nâng cao n ng l c qu n đê khâu kh o sát thi t k 73 - Nâng cao n ng l c qu n đê khâu l a ch n nhà th u - Nâng cao n ng l c qu n đê khâu giám sát thi công - T ng c ng công tác qu n đê u có s tham gia c a ng i dân - Nâng cao n ng l c cán b qu n đê u 3.5.1 Nâng cao n ng l c qu n đê khâu quy ho ch đê u 3.5.1.1 N i dung gi i pháp C n rà sốt, hồn ch nh quy ho ch đê u cho phù h p v i quy ho ch chung c a t nh B c Ninh khu v c B c B , kh c ph c tình tr ng quy ho ch nhi u, ch ng chéo gi a l nh v c i m i n i dung ph ng pháp l p quy ho ch cho phù h p v i tình hình th c t Nâng cao n ng l c, trình đ c a cán b l p, phê t qu n quy ho ch 3.5.1.2 Bi n pháp th c hi n gi i pháp Các cán b tr c ti p n c n t ng h p l i khu v c đ a bàn qu n phù h p làm b n bãi t p k t, khu v c có nguy c s t l c n ph i quy ho ch b o v Sau t ng h p, báo cáo Chi c c qu n đê u đ có c n c t ng h p, xây d ng quy ho ch đê u cho phù h p Các cán b qu n đê u c n t ng c ng công tác ph i h p v i ngành liên quan t nh nh m đ a quy ho ch h p lý, phù h p v i tình hình chung c a t nh, đ m b o không ch ng chéo quy ho ch chung c a t nh Th ng xuyên c cán b h c l p t p hu n v nâng cao n ng l c công tác l p, phê t, qu n đê u; 3.5.1.3 Hi u qu c a gi i pháp a đ Xác đ nh đ c quy ho ch m i phù h p h n v i th c t ; c nhi m v c th c a t ng khu v c t đ a đ cho t ng khu v c 74 c quy ho ch chi ti t 3.5.2 Nâng cao n ng l c qu n khâu kh o sát, thi t k 3.5.2.1 N i dung gi i pháp Nâng cao trình đ chun mơn c a cán b qu n đê u, đ a ý ki n h p lý, kh thi đ công tác kh o sát, thi t k đ m b o k thu t kinh t 3.5.2.2 Bi n pháp th c hi n Trong H p đ ng c n đ a u kho n c th đ yêu c u bên kh o sát ph i b trí cán b có n ng l c, kinh nghi m th c hi n nhi m v kh o sát T ng c ng công tác giám sát kh o sát, yêu c u b ph n k thu t ki m tra, nghi m thu kh o sát ph i rà soát k h s kh o sát th c t hi n tr ng Tr c n thi t, yêu c u t v n kh o sát đo đ c ki m tra l i đ đ m b o ch t l ng h p ng h s kh o sát L a ch n đ n v t v n có kinh nghi m qua nh ng d án đ b ng ph c h th c hi n tr c ng pháp đánh giá ch m m công khai, minh b ch, lo i tr t v n y u kém; xây d ng k ho ch quy trình ki m tra, giám sát ch t l ng công vi c c a nhà th u t v n Yêu c u t v n thi t k ch nh n h p đ ng, l p d tốn cơng trình phù h p v i u ki n n ng l c c a t ch c; cá nhân ch trì thi t k , l p d tốn có ch ng ch hành ngh phù h p Yêu c u bên t v n th c hi n m c nhi m v , ph đ ng án kh o sát c phê t; t p trung sâu vào nghiên c u, xác đ nh, ki m tra s li u t v n cung c p đ tránh tình tr ng thi t k thiên v an toàn, b t h p lý; có ch tài c th v i t v n sai sót d n đ n b c thi t k sau ph i u ch nh nhi u l n, hi u qu đ u t th p Nâng cao ch t l ng công tác th m tra, l a ch n đ n v th m tra có đ n ng l c, kinh nghi m uy tín H p đ ng th m tra c n quy đ nh rõ yêu c u v trách nhi m cu t v n th m tra, u kho n v x vi ph m ch t l ng, b i th ng thi t h i k t qu th m tra không phù h p ho c khơng phát hi n sai sót gây nh h 75 ng đ n ch t l ng cơng trình Báo cáo k t qu th m tra ph i rõ ràng, t m , chi ti t, không chung chung 3.5.2.3 Hi u qu c a gi i pháp Nâng cao ch t l ng kh o sát, thi t k , tránh tình tr ng kh o sát sai d n đ n thi t k sai, ph i u ch nh thi t k trình thi cơng Gi m thi u t i đa chi phí kh o sát b sung, gi m chi phí xây d ng Giúp cơng trình hồn thành ti n đ 3.5.3 Nâng cao n ng l c qu n khâu l a ch n nhà th u 3.5.3.1 N i dung gi i pháp Nâng cao n ng l c qu n khâu l a ch n nhà th u c n nâng cao n ng l c c a cán b làm công tác đ u th u, đ a bi n pháp c th đ nâng cáo tính c nh tranh, minh b ch, cơng b ng hi u qu công tác l a ch n nhà th u 3.5.3.2 Bi n pháp th c hi n C n c vào đ c m c th c a t ng gói th u đ đ a tiêu chu n đánh giá phù h p rõ ràng h s m i th u Khi đánh giá h s d th u c n đánh giá trung th c, bám sát tiêu chu n đánh giá đ a h s m i th u, Th c hi n vi c đ u th u r ng rãi đ i v i t t c gói th u, h n ch t i đa hình th c ch đ nh th u ho c đ u th u h n ch Hình th c đ u th u r ng rãi s h n ch r t nhi u v n đ thơng th u tr có s c đ th kinh phí đ th ng h p m t nhà th u bi t đ c thông tin c a d án c ng không th ng thuy t v i t t c nhà th u mu n tham d m t khác n u s d ng ng thuy t hi u qu kinh doanh c ng khơng đáp ng đ c chi phí tiêu c c ph i b ra; Ng n ch n thơng tin dò r thơng th u q trình đ u th u thu c v ý th c c a ng ây m t v n đ i, nên khó phát hi n ng n ch n b ng nh ng bi n pháp c th , nh ng v m t góc đ có th h n ch b ng nh ng bi n pháp nh phê t d tốn giá gói th u m t th i m m th u; v n b n phê t d 76 tốn, phê t giá gói th u ch phát hành r ng rãi bên th c hi n xong vi c m th u nh v y s h n ch b t l Th ng thơng tin b dò r ; ng xun c cán b chuyên trách tham gia l p đào t o nâng cao nghi p v v đ u th u 3.5.3.3 Hi u qu c a gi i pháp L a ch n đ c nhà th u tiêu chu n, giúp cơng trình thi cơng đ bi n pháp, ti n đ đ t đ c ch t l c an toàn, ng t t nh t 3.5.4 Nâng cao n ng l c qu n công tác giám sát thi công 3.5.4.1 N i dung gi i pháp T ng c ng đ o t o v nghi p v cho cán b qu n đê u v trình t , n i dung cơng tác giám sát thi công 3.5.4.2 Bi n pháp th c hi n M l p đào t o l i cho cán b c a H t qu n đê tr c ti p giám sát k thu t thi công đê u nh l p b i d ng nghi p v giám sát thi công xây d ng cơng trình; Khi ti n hành giám sát thi công ph i c p nh t đ y đ thơng tin, di n bi n q tình thi cơng cơng trình (nh nh t ký giám sát, nh t ký thi cơng…) Trong ph i th hi n đ c đ y đ kh i l ng, ch t l ng công vi th c hi n sau m i ngày ho c m i ca làm vi c 3.5.4.3 Hi u qu c a gi i pháp N ng l c qu n đê u công tác giám sát thi công đ c nâng cao, giúp công tác qu n đê u đ t hi u qu cao 3.5.5 T ng c ng công tác qu n đê u có s tham gia c a ng i dân 3.5.5.1 N i dung gi i pháp Xây d ng t ch c g m m t s b ph n ng i dân tham gia công tác qu n đê u i dân công tác qu n đê u đ a ph ng, nâng cao ý th c c a ng 3.5.5.2 Bi n pháp th c hi n 77 Lu t đê u quy đ nh trách nhi m quy n h n cho UBND c p xã v đê u tr th c hi n t t đ c trách nhi m quy n h n c a mình, c n ph i có m t l c l ti p qu n đê th c hi n L c l ng c ng đ PTNT nh ng quy đ nh cho l c l ng tr c c Lu t đê u quy đ nh nhi m v , quy n h n quy đ nh UBND c p xã tr c ti p qu n lý, l c l nhân dân Tuy nhiên, hi n ch a có h h ng qu n đê ng d n c th c a B Nông nghi p ng m t s v n đ h n ch nh : thi u h th ng sách đ y đ thúc đ y ho t đ ng hi u qu b n v ng Ch a có quy đ nh c th v trách nhi m c a l c l qu n đê u n đê t c al cl ng qu n đê nhân dân Do đó, đ nâng cao n ng l c u ng, tác gi đ xu t xây d ng mơ hình c c u t ch c ng qu n đê nhân dân đ a bàn xã có tình hình qu n đê u ph c t p nh xã Tri Ph ng, Hán Qu ng, Chi L ng, Cách Bi, sau tri n khai s ti n hành rút kinh nghi m đ nhân r ng mơ hình cho xã ven sông đ a bàn t nh Mơ hình nh sau: - Tên t ch c: T qu n đê nhân dân - Ch c n ng: m t t ch c UBND xã tr c ti p qu n giúp UBND xã th c hi n vi c qu n lý, b o v đê u h đê đ a bàn - Nhi m v , quy n h n: (theo quy đ nh t i i u 41, Lu t đê u) - T ch c: t tr ng, đ n t phó l c l xã qu n lý, v i s l - T tr ng ng ng t viên tùy theo chi u dài km đê i/1km ng, phó Ch t ch UBND xã kiêm nhi m, b i qu n đê nhân dân c ng phát hi n hành vi vi ph m, có quy n l p biên b n ki n ngh c p quy n x t tr ng phó Ch t ch UBND xã có đ n ng l c chun mơn x tình hu ng, r t thu n l i cho vi c x vi ph m pháp lu t đê u h đê; sau có vi ph m, h đ xu t tr c ti p đ - T phó tr c v i Ch t ch UBND xã gi i quy t theo th m quy n ng thôn ho c cán b thu c t ch c đoàn th kiêm nhi m nh H i C u chi n binh, Chi h i ph n , oàn niên…, đ trình th c hi n thu n ti n cho công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v đê u đ - Các t viên đ c n nh ng ng c đ n v i ng i dân i tr , có s c kh e sinh s ng t i thơn, 78 xóm d c ven đê đ a ph ng, đ h ý th c đ c t t h n v trách nhi m c a đ i v i đê u - V thù lao cho l c l nông nhàn đ ng này, v i m c l ng không nh h n m c l ng ngày công c UBND t nh phê t hàng n m đ áp d ng chi tr cho l ng tham gia h đê 3.5.5.3 Hi u qu c a gi i pháp Khuy n khích đ nhi m c a ng c m i t ng l p nhân dân tham gia qu n lý, b o v đê u, g n trách i dân vào công tác qu n đê u, góp ph n đ m b o ch t l tác qu n đê u t i đ a ph ng đ ng công c nâng cao 3.5.6 Nâng cao n ng l c cán b làm công tác qu n đê 3.5.6.1 N i dung gi i pháp C cán b h c l p t p hu n v chuyên môn nghi p v qu n đê u, nâng cao ch t l ng cán b làm công tác qu n đê u t i đ a ph ng 3.5.6.2 Bi n pháp th c hi n - T ng c ng đào t o b i d ng v nghi p v chuyên môn nghi p v qu n Các h t qu n đê c n c vào u ki n c a t ng h t t o u ki n cho cán b h c khóa t p hu n nâng cao trình đ chuyên môn, nh : L p ki m sát viên đê u, L p b i d ng qu n r i ro thiên tai, L p tìm ki m c u n n… N i dung đào t o ph i c p nh t v i ch đ , sách c a nhà n c u ki n kinh t xã h i, phù h p v i tiêu chu n ch c danh chuyên môn nghi p v yêu c u qu n c a đ n v , đ c bi t t p trung vào l nh v c qu n vi ph m lu t đê u; - C p nh t ng d ng tin h c công tác qu n đê nh xây d ng b n đ s ; ph n m m qu n qu n d li u đê u, khai thác c p nh t tr c n internet - Th ng xuyên giao l u, h c h i kinh nghi m công tác qu n đê u H t qu n lân c n đ a bàn t nh B c Ninh, nh t công tác x vi ph m v đê u - Th c hi n vi c luân chuy n cán b theo ph 79 ng th c: cán b h t qu n đê q trình cơng tác n u có kh n ng s đ c luân chuy n đ n h t có quy mơ l n h n, ph c t p h n qu n Xây d ng tiêu chí đánh giá cán b g n v i khen th ng k lu t m t cách nghiêm minh - C n g n k t gi a công tác đào t o, b i d công ch c ch t ch ; c đ i t t o,b i d ng ch y theo s l danh, t ng lo i đ i t ng v i vi c quy ho ch, b trí, s d ng ng đào t o, b i d ng chu n xác; c n tránh đào ng, tràn lan, tr ng t i đào t o, b i d ng, đào t o b i d ng theo ch c ng k n ng chuyên môn, nghi p v 3.5.6.3 Hi u qu c a gi i pháp T o đ i ng cán b làm công tác qu n đê u v ng v chuyên môn nghi p v , gi i v công tác th c t , nâng cao n ng l c qu n đê u c a cán b t i đ a ph 80 ng K t lu n ch Ch ng ng c a lu n v n v i m c tiêu đ xu t gi i pháp nh m nâng cao n ng l c qu n đê u n đê t hi n tr ng n đê t t u ng, t nh B c Ninh C n c vào đó, tác gi nêu lên u ng, th c tr ng v công tác qu n lý, b o v đê u n đê u ng, t đánh giá chung đ c công tác qu n n đê t u ng th i gian qua Công tác qu n đê u đ a bàn t nh B c Ninh nói chung n đê t nói riêng m c dù th i gian v a qua đ t đ u ng c nhi u thành tích nh ng c ng nhi u t n t i c n kh c ph c th vi c đ xu t gi i pháp nâng cao n ng l c qu n qu n đê u m i r t c n đ c khuy n khích phát huy Nh ng gi i pháp đ c ng c n l u ý đ n đ c m tình hình c a B c Ninh đ m b o nh ng nguyên t c chung nh nguyên t c hi u qu b n v ng, nguyên t c khoa h c, nguyên t c kh thi, nguyên t c v pháp lu t đ công tác qu n đê u ngày t t h n góp ph n vào cơng tác phòng ch ng gi m nh thiên tai n đ nh cu c s ng ng tri n kinh t 81 i dân, n đ nh cho phát K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Qua k t qu nghiên c u c a lu n v n, k t h p v i vi c tích l y ki n th c chuyên môn kinh nghi m th c t c a b n thân tác gi , lu n v n hoàn thành th i h n quy đ nh v i k t lu n sau đây: - B máy qu n đê u đ a bàn B c Ninh t l ng ngày đ ng đ i đ y đ v s l ng, ch t c nâng cao - Quy ho ch, qu n đ u t xây d ng, c i t o, nâng c p, kiên c hóa h th ng đê u đ c nhà n c quan tâm đ u t v i nhi u ti n c a nh ng th i gian t i v n c n nh ng gi i pháp hi u qu h n công tác quy ho ch Công tác qu n đ u t xâu d ng, c i t o, nâng c p, kiên c hóa h th ng đê u c ng c n đ c t ng c ng h n n a - Công tác ki m tra x nh ng sai ph m v pháp lu t đê u t có Lu t ê i u có nh ng chuy n bi n tích c c, s v vi ph m b x đ t đ c nh ng k t qu kh quan nh ng v n có t n t i nhi u vi ph m ch a b x Tình tr ng vi ph m tái di n tái l i v n x y ra, th th i gian t i v n c n nh ng gi i pháp cho v n đ x sai ph m v đê u có nh v y cơng tác qu n đê u m i th c s đ t đ c hi u qu - N ng l c qu n đê u đ c quan tâm, b i d nghi p v qu n c p c s th ng xuyên đ ng, l p b i d ng nâng cao c t ch c giúp nâng cao n ng l c qu n đê Ki n ngh Qua nghiên c u c a lu n v n, h c viên xin đ xu t m t s ki n ngh nh sau: - Nhà n c hồn thi n sách c ch QL PCLB đ đ ng viên m i ng dân tham gia m t cách có hi u qu vào công tác QL tri n kinh t nh m t ng c i PCLB u tiên đ u t phát ng n ng l c phòng ch ng thích ng v i thiên tai c a c ng đ ng 82 - ngh Tr ng i h c Th y L i nên m khóa h c ng n h n đào t o v nghi p v qu n đê phòng ch ng l t bão đ chun mơn hóa cơng tác Qu n đê u Phòng ch ng l t bão cho l c l ng qu n đê - T nh c n có k ho ch tuyên truy n pháp lu t: Lu t nguyên n ê u; Lu t đ t đai; Lu t Tài c, Lu t Khoáng s n; Lu t Xây d ng vào cu c s ng ng i dân - Có quy t đ nh c th c a c p có th m quy n thành l p, ki m tra giám sát lu t đ nh có ch đ ph c p c a Nhà n dân, k t c truy n th ng ng cao h n, có ch t l a c t o nên phong trào sâu r ng nhân i dân tham gia vào công tác QL PCLB m cđ ng hi u qu t t h n - Có quy trình x hành vi vi ph m pháp lu t v đê u t phát hi n, l p biên b n vi ph m đ n x gi i t a 83 TÀI LI U THAM KH O Qu c h i, Lu t đê u, S 79/2006/QH 11, ngày 29 tháng 11 n m 2006 Chính ph , Ngh đ nh 113/2007/N -CP ngày 28/6/2007 quy đ nh chi ti t h ng d n thi hành m t s u c a Lu t đê u; Chính ph , Ngh đ nh s 66/2014/N -CP ngày 04/07/2014 quy đ nh chi ti t, h ng d n thi hành m t s u c a Lu t phòng, ch ng thiên tai; Trung tâm phòng tránh gi m nh thiên tai, S tay h ng d n phòng ch ng l t bão gi m nh thiên tai; Tr ng đ i h c Th y l i, PGS.TS Nguy n Bá Uân, Qu n d án xây d ng nâng cao; Tr ng cán b qu n nông nghi p PTNT, Tài li u t p hu n ki m sát viên đê u; S Nông nghi p PTNT B c Ninh, Báo cáo đánh giá hi n tr ng cơng trình đê u ph ng án h đê t nh B c Ninh hàng n m; Tài li u t p hu n cơng tác phòng ch ng l t bão hàng n m c a t nh B c Ninh; UBND t nh B c Ninh, Quy ch ph i h p gi a ngành, c p công tác phòng ng a, x vi ph m cơng trình đê u, th y l i đ a bàn t nh 10.UBND t nh B c Ninh - Ban ch huy PCLB t nh: Báo cáo phân lo i tr ng m xung y u đê, kè, c ng t nh B c Ninh 11.UBND t nh B c Ninh, Ch th t ng c ng x vi ph m pháp lu t v đê u, th y l i đ a bàn t nh 12 Trang web c a Chính ph , www.chinhphu.vn/ 13.Trang web B Nông nghi p PTNT, www.mard.gov.vn/ 14.Trang web t nh B c Ninh, www.bacninh.gov.vn/ 15 Trang web H i đ p l n, www.vncold.vn/ 16 Trang web tr ng đ i h c Th y l i, www.tlu.edu.vn/ 84 ... c a c ch , công tác qu n lý b o v an toàn đê u n đê t u ng c a t nh B c Ninh xu t gi i pháp nâng cao n ng l c công tác qu n lý b o v an tồn đê u - cơng tác phòng ch ng thiên tai n đê t it III... qu n lý đê Tiên Du, tr c ti p tham gia qu n lý n đê t u ng, tác gi l a ch n đ tài lu n v n v i tên g i Nâng cao n ng l c qu n lý đê u cơng tác phòng ch ng thiên tai n đê t u ng - t nh B c Ninh ... c đê u ph ng pháp x lý - xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý an tồn đê u cơng tác phòng ch ng thiên tai n đê t u ng, t nh B c Ninh CH NG T NG QUAN H TH NG Ê I U VÀ CÔNG TÁC QU N LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực quản lý đê điều trong công tác phòng chống thiên tai tuyến đê tả đuống tỉnh bắc ninh , Nâng cao năng lực quản lý đê điều trong công tác phòng chống thiên tai tuyến đê tả đuống tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn