Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của viện địa kỹ thuật và công trình thuộc trường đại học xây dựng

98 14 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:44

B GIÁO D C ÀO T O B NÔNG NGHI P PTNT TR NG I H C TH Y L I PH M TH THÚY H NG HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C C A VI N A K THU T CƠNG TRÌNH THU C TR NG I H C XÂY D NG LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2017 B GIÁO D C ÀO T O B NÔNG NGHI P PTNT TR NG I H C TH Y L I PH M TH THÚY H NG HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C C A VI N A K THU T CƠNG TRÌNH THU C TR NG I H C XÂY D NG Chuyên ngành: Qu n lý Tài nguyên Môi tr ng Mã s : 60850101 NG IH NG D N: PGS.TS NGÔ TH THANH VÂN HÀ N I, N M 2017 L I CAM OAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c u đ c l p c a b n thân, v i s giúp đ c a giáo viên h đ ng d n Nh ng thông tin, d li u, s li u đ a lu n v n c trích d n rõ ràng, đ y đ v ngu n g c Các s li u thu th p t ng h p c a nhân đ m b o tính khách quan, trung th c.Vi c tham kh o ngu n tài li u đ c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Ph m Th Thúy H i ng L IC M N Lu n v n th c s chuyên ngành Qu n lý Tài nguyên Môi tr thi n công tác qu n tr ngu n nhân l c c a Vi n tr ng thân đ ng ng v i đ tài “Hồn a k thu t Cơng trình thu c i h c Xây d ng” k t qu c a q trình c g ng khơng ng ng c a b n c s giúp đ , đ ng viên khích l c a th y cơ, b n bè đ ng nghi p i thân Qua trang vi t này, xin g i l i c m n t i nh ng ng i giúp đ th i gian h c t p nghiên c u v a qua V i lòng kính tr ng bi t n, tơi xin đ Thanh Vân, ng c bày t l i c m n t i PGS.TS Ngô Th i khuy n khích, ch d n t n tình cho tơi su t th i gian th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n Ban lãnh đ o tr Qu n lý; Phòng ng i h c Th y L i; Khoa Kinh t o đ o đ i h c sau đ i h c; B môn Qu n lý xây d ng t o u ki n cho tơi hồn thành t t đ tài c a Cu i tơi xin c m n Ban Lãnh đ o, Phòng, Ban t i Vi n Cơng trình thu c tr ng a k thu t i h c Xây d ng nhi t tình giúp đ , t o u ki n giúp tơi hồn thi n lu n v n Tác gi lu n v n Ph m Th Thúy H ii ng M CL C DANH M C HÌNH i CH NG C S LÝ LU N TH C TI N V QU N TR NGU N NHÂN L C 1.1 M t s v n đ v qu n tr ngu n nhân l c 1.1.1 Khái ni m 1.1.2.Vai trò c a qu n tr ngu n nhân l c .6 1.2 Nh ng n i dung c a cơng tác qu n tr ngu n nhân l c 1.2.1 Ho ch đ nh ngu n nhân l c phân tích cơng vi c .7 1.2.1.1 Ho ch đ nh ngu n nhân l c 1.2.1.2 Phân tích cơng vi c 1.2.2 Tuy n d ng 11 1.2.2.1 Khái ni m 11 1.2.2.2 Vai trò c a n d ng 12 1.2.2.3 Các ngu n n d ng 13 1.2.2.4 N i dung, trình t trình n d ng 14 1.2.2.5 B trí s d ng ngu n nhân l c 15 1.2.3 t o phát tri n ngu n nhân l c 16 1.2.3.1 Khái ni m 16 1.2.3.2 M c đích c a vi c đào t o phát tri n ngu n nhân l c .16 1.2.3.3 Các hình th c đào t o 17 1.2.4 ánh giá n ng l c th c hi n công vi c thù lao lao đ ng 17 ánh giá n ng l c th c hi n công vi c 17 1.2.4.1 Hình 1.1: S đ quy trình đánh giá thành tích cơng tác 18 1.2.4.2 L ng b ng đãi ng 19 1.3 Các nhân t nh h ng đ n qu n tr ngu n nhân l c 22 1.3.1 Nhân t thu c môi tr ng bên 22 1.3.2 Nhân t thu c môi tr ng bên .24 1.4 Th c tr ng qu n tr ngu n nhân l c t i Vi n thu c tr ng đ i h c Vi t nam 26 1.5 M t s kinh nghi m v qu n tr ngu n nhân l c 27 iii 1.6 Nh ng cơng trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 29 CH NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C C A VI N A K THU T CƠNG TRÌNH THU C TR NG I H C XÂY D NG 31 2.1 Gi i thi u chung v Vi n a k thu t Cơng trình 31 2.1.1 S l c v trình hình thành phát tri n c a Vi n a k thu t Cơng trình thu c tr ng i h c Xây d ng 31 2.1.2.L nh v c ho t đ ng 32 2.1.3.S đ c c u t ch c c a Vi n 33 C c u t ch c c a Vi n đ c th hi n qua hình 2.1 33 Hình 2.1 C c u t ch c c a Vi n a k thu t cơng trình 33 2.1.4.K t qu ho t đ ng khoa h c công ngh s n xu t kinh doanh .33 B ng 2.1: K t qu ho t đ ng tài n m g n (t 2014-2016) 36 2.2 Hi n tr ng ngu n nhân l c t i Vi n a k thu t Cơng trình hi n 38 B ng 2.2: Bi n đ ng nhân s c a Vi n t n m 2011 đ n n m 2016 38 B ng 2.3: B ng c c u lao đ ng theo nhi m v 39 Hình 2.2 Bi u đ c c u lao đ ng theo nhi m v 40 B ng 2.4 B ng C c u lao đ ng theo hình th c h p đ ng 41 Hình 2.3 Bi u đ c c u lao đ ng theo hình th c h p đ ng .41 2.3.Th c tr ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Vi n a k thu t Cơng trình 42 2.3.1 Công tác ho ch đ nh ngu n nhân l c 42 2.3.2 Công tác n d ng 43 B ng 2.5: K ho ch n d ng c a Vi n t n m 2013 đ n n m 2016 43 2.3.3 Công tác đào t o phát tri n 43 B ng 2.6: S l 2.3.4 L ng cán b g i đào t o bên đào t o khác 44 ng b ng đãi ng 45 B ng 2.7: Thu nh p bình quân c a CBCNV giai đo n 2012 – 2016 45 B ng 2.8: M c th ng t n m 2014 đ n n m 2016 48 2.4 ánh giá chung v công tác qu n tr ngu n nhân l c c a Vi n ak thu t Cơng trình 49 iv 2.4.1 Nh ng k t qu đ t đ c 49 2.4.2 Nh ng t n t i nguyên nhân 51 K t lu n ch CH ng 58 NG XU T GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C C A VI N THU C TR NG A K THU T CƠNG TRÌNH I H C XÂY D NG 59 3.1 nh h ng m c tiêu công tác qu n tr ngu n nhân l c đ n n m 2020 59 3.1.1 nh h ng 59 3.1.2.1.M c tiêu t ng quát 59 3.1.2.2.M c tiêu c th 59 3.1.2.3.Nhi m v tr ng tâm 61 3.2 M t s gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n tr ngu n nhân l c c a Vi n a k thu t Cơng trình thu c tr ng i h c xây d ng 62 3.2.1.V ho ch đ nh ngu n nhân l c phân tích cơng vi c 63 Hình 3.1 S đ qui trình phân tích cơng vi c 64 B ng 3.1: Nhu c u nhân l c c a Vi n n m 2017 65 3.2.2 V n d ng .68 3.2.3 V đào t o phát tri n ngu n nhân l c 71 B ng 3.2: B ng thông tin k ho ch đào t o 74 B ng 3.3: K ho ch trình đ nhân s c a Vi n đ n 2020 .74 3.2.4 V đánh giá n ng l c th c hi n công vi c 76 3.2.5 V l ng b ng đãi ng 78 3.2.6 Các gi i pháp khác .79 3.2.6.1 T o môi tr ng, u ki n làm vi c thu n l i cho ng i lao đ ng 79 3.2.6.2 Xây d ng hình th c khuy n khích phúc l i 80 3.2.6.3 Xây d ng h th ng thông tin qu n lý ngu n nhân l c .82 K t lu n ch ng 83 K T LU N KI N NGH 84 1.K t lu n .84 2.Ki n ngh 84 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 86 v A.Các ngu n tài li u in 86 2.Bài báo t p chí 86 B.Các ngu n tài li u n t .86 3.Trang web 86 4.Lu n v n lu n án t t nghi p 86 vi DANH M C HÌNH DANH M C HÌNH i Hình 1.1: S đ quy trình đánh giá thành tích cơng tác Error! Bookmark not defined Hình 2.1 C c u t ch c c a Vi n a k thu t cơng trình 33 Hình 2.2 Bi u đ c c u lao đ ng theo nhi m v 40 Hình 2.3 Bi u đ c c u lao đ ng theo hình th c h p đ ng .41 Hình 3.1 S đ qui trình phân tích cơng vi c 64 i DANH M C B NG BI U DANH M C B NG BI U ii B ng 2.1: K t qu ho t đ ng tài n m g n (t 2014-2016) 37 B ng 2.2: Bi n đ ng nhân s c a Vi n t n m 2011 đ n n m 2016 38 B ng 2.3: B ng c c u lao đ ng theo nhi m v 40 B ng 2.4 B ng C c u lao đ ng theo hình th c h p đ ng 41 B ng 2.5: Thu nh p bình quân c a CBCNV giai đo n 2012 – 2016 46 B ng 2.6: M c th ng t n m 2014 đ n n m 2016 48 B ng 3.1: Nhu c u nhân l c c a Vi n n m 2017 65 B ng 3.2: B ng thông tin k ho ch đào t o 74 B ng 3.3: K ho ch trình đ nhân s c a Vi n đ n 2020 .74 ii tr ng ng d ch v đào t o v l nh v c phòng tr m i, ki n, gián; gi i pháp gi m sóng, n đ nh bãi đ tr ng ch n sóng; d y, chuy n giao cơng ngh v i đ a ph ng th i k t h p tác gi ng ng, t ch c có yêu c u; + T o u ki n đ cán b t nâng cao trình đ ngo i ng : ch đ ng tham gia khóa đào t o chun gia n n c ngồi, tham gia h i th o, h i ngh qu c t làm vi c v i c ngoài; t ch c bu i seminar b ng ti ng Anh v k t qu nghiên c u t ch c l p d y ti ng Anh (giáo viên n c ngoài) cho cán b Vi n + Xây d ng c ch , sách khuy n khích cán b tham gia khóa đào t o ng n h n n c theo yêu c u c a nhi m v nghiên c u h c n c cho cán b nghiên c u tr , đ u ki n chuyên môn ngo i ng + it ng đ u tiên đào t o sau đ i c c đào t o c n d a đánh giá cơng vi c hồn thành có bình xét c a t p th tr c c h c, tránh tr ng h p quan liêu thiên v Vi c c ng t o s ph n đ u công vi c c a lao đ ng đ có hi u qu công vi c t t h n + C n xác đ nh m c tiêu đào t o rõ ràng nh c n nâng cao n ng l c v trí lãnh đ o đ đào t o cán b ngu n, c n đào t o b sung cán b chuyên ngành có n ng l c đ phát tri n chuyên môn ho c đào t o chuyên ngành thi u cán b trình đ chuyên môn cao nh m đáp ng chi n l + Có ch c phát tri n c a Vi n ng trình đào t o n i b đ i v i nhân viên m i vào ngh , tr ng vi c đào t o ki n th c t ng h p c p nh t th h it đ ng xuyên nh m đào t o nh ng cán b c nh ng ki n th c v a chuyên sâu v a t ng quát + T o u ki n ho c t ch c ch ng trình đào t o ngo i ng , tin h c k n ng giao ti p, vi t báo Tham gia bu i t ch c h i th o nh m c p nh t thông tin t chuyên gia v nh ng v n b n h nh ng ch ng d n lu t m i, quy đ nh m i ho c ng trình khoa h c liên quan đ n l nh v c nghiên c u ho t đ ng c a Vi n + C n có k ho ch ph n đ u đ n n m 2020 t t c cán b phòng nghiên c u ph i có đ tiêu chu n v cán b nghiên c u c a Vi n, đ c d ch t t m t ngo i ng có th tham d H i th o b ng ti ng Anh; + Trong 3-5 n m t i t t c cán b lãnh đ o qu n lý c a Vi n ph i đ ng đào t o, b i d ng đ có đ tiêu chu n theo qui đ nh c a B GD& T tr 73 ng i h c Xây d ng Cán b lãnh đ o qu n lý ph i hoàn thành nhi m v đ c giao theo tiêu chí đánh giá cán b lãnh đ o qu n lý hàng n m c a Vi n B ng 3.2: B ng thông tin k ho ch đào t o STT N i dung Giai đo n 2015-2020 đào t o (ng Trình đ chun mơn it i) 03 PGS; 05 Ti n s ; 20 Phó vi n tr ng đào t o ng, tr ng phó th c s đ chun ngành phòng chun mơn, ho t đ ng Nâng cao ch t l ng qu n lý trung tâm Tr 14 ng phó phòng ban trung tâm Nâng cao k n ng nghi p v Tồn b cán b cơng nhân 80-85 viên có nhu c u M c tiêu k t qu đào t o v trình đ nhân s th hi n t i b ng 3.2 B ng 3.3: K ho ch trình đ nhân s c a Vi n đ n 2020 ( TT S l Trình đ n v : Ng i) ng 2016 2017 2018 2019 2020 PGS 3 3 TS 5 ThS 18 18 20 20 23 H 30 30 32 34 34 Ngu n: Phòng T ch c - Hành (2016) * Gi i pháp v sách đãi ng đ i v i ng i lao đ ng - C n c đ xu t gi i pháp: Chính sách đãi ng đ i v i ng th ng, c h i đ i lao đ ng đ c th hi n qua ti n l ng, ti n c h c t p nâng cao trình đ , c h i ph n đ u c h i đ 74 c th ng ti n M c dù Vi n có nh ng ho t đ ng th hi n s đãi ng v i ng l i lao đ ng nh tr ng quy đ nh, th i h n ch đ th m h i m, đau, nh ng th c t v n ch a đáp ng đ c nhu c u c a ng i lao đ ng Vi n - N i dung gi i pháp Nâng cao qu l ng qu khen th ng làm đ ng l c thúc đ y s say mê, c ng hi n trung thành c a cán b , cơng nhân viên cơng vi c Ngồi ho t đ ng nghiên c u khoa h c công ngh , Vi n ho t đ ng l nh v c th ng m i, t v n, thi cơng xây d ng v y vi c tr l ng c n có s linh ho t, tr công lao đ ng x ng đáng không ch cho lãnh đ o mà cho c nhân viên hoàn thành t t nhi m v t ng tháng, t ng quý Th đ ng khen th ng s quy t đ nh th b công nhân viên Th c hi n đ ng ph i li n v i ph t, h i ng hay ph t, c n có s cơng b ng cho m i cán c u m i t o môi tr bu c m i cá nhân ph i ph n đ u, hoàn thành nhi m v đ Xem xét u ch nh l ch nh l ng tr ng làm vi c b t c giao ng theo hi u qu công vi c m i n m m t l n xem xét u c th i h n cho tr ng h p cán b cơng nhân viên có thành tích xu t s c n i b t Th ng cho t p th , cá nhân Vi n có bi n pháp, gi i pháp ho c trình t ch c th c hi n nhi m v đ c phân công mà k t qu mang l i hi u qu cao ho t đ ng nghiên c u, ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Vi n ho c rút ng n th i gian th c hi n công vi c Theo ch tr ng c a Vi n hi n v vi c gi l nhi m v th ng xuyên, yêu c u tr l h p v i n n kinh t th tr ng M c dù cách làm s có hi u qu cơng vi c t t hàng tháng s ch gi l i % l i lao đ ng c n có quy ch rõ ràng C th , ng theo quy đ nh cu i n m s đánh giá theo hi u qu lao đ ng c a cá nhân, t p th đ xem xét m c l đ ch i lao đ ng giao ng theo hi u qu lao đ ng c ch m i phù h n nh ng đ đ m b o đ i s ng cho ng th c t Tr ng c a ng ng h p s ti n l ng ng ng ng i lao đ ng đ i lao đ ng l nh n m l n h n s ti n ng ph i truy thu (có th truy thu d n vào n m sau), tr lao đ ng đ ch ng nhi u h n s đ Ngoài vi c tr c p ti n n, ti n l c nh n c truy l nh th ng h p ng i ng n m (n u có) ng t ng thêm, ti n tàu xe, c n linh đ ng 75 vi c toán kho n chi ngồi, ti n chi phí di chuy n q trình nghiên c u, th c hi n cơng vi c chi phí phát sinh khác đ m b o quy n l i cho cán b nhân viên đ ng viên tinh th n làm vi c g n bó lâu dài ch đ đãi ng , ch đ phúc l i c n đ c đ m b o đ ng i lao đ ng có tinh th n làm vi c trách nhi m cao h n, ph n đ u t t h n Hi n Nhà n c c ng có quy đ nh m i v vi c đóng b o hi m, theo m c ti n đóng b o hi m khơng th p h n m c l tính tốn m c l cho ng ng t i thi u vùng t i th i m đóng b o hi m, Vi n c n ng phù h p đ tính tốn m c đóng b o hi m đ m b o quy n l i i lao đ ng ng th i, c ng c n xây d ng đ th , th hi n s quan tâm đ n nh ng ng c ch đ ph c p, đãi ng c i lao đ ng - Ngu n l c đ th c hi n gi i pháp Mu n th c hi n t t gi i pháp Vi n c n có qu ti n l ng đ đ chi tr cho ho t đ ng Mu n v y ban lãnh đ o Vi n c n n ng đ ng h n n a vi c tìm ki m công vi c, m r ng l nh v c ho t đ ng c a Vi n, m r ng đ a bàn ho t đ ng không ch đ a bàn thành ph mà sang t nh, thành ph lân c n Vi n c n có quy ch chi tiêu n i b rõ ràng cơng khai nh m khuy n khích ng lao đ ng ph n đ u đ đ t đ i c m c đích mà h mong mu n - Hi u qu gi i pháp mang l i N u Vi n đáp ng t t u ki n v m c l ng i lao đ ng ng ng, th ng đ m b o cu c s ng cho i lao đ ng m i yên tâm công tác, chuyên tâm vào công vi c, mu n g n bó c ng hi n cho Vi n lâu dài M t khác ng i lao đ ng c ng s t nguy n, t giác công vi c h n, nâng cao hi u qu cơng vi c, đóng góp xây d ng Vi n phát tri n v ng m nh 3.2.4 V đánh giá n ng l c th c hi n công vi c Xu t phát t th c tr ng Vi n ch a xây d ng đ c quy trình đánh giá n ng l c th c hi n công vi c m c đ hồn thành cơng vi c c a ng i lao đ ng d n đ n vi c đánh giá s sài mang tính đ ng b ph m vi toàn Vi n Do v y, vi c c n thi t ph i nâng cao nh n th c c a ban lãnh đ o Vi n v vai trò t m quan tr ng c a công tác đánh giá n ng l c th c hi n công vi c 76 Vi n c n ti n hành hu n luy n nh ng cán b lãnh đ o tr c ti p t i đ n v tr c thu c làm công tác đánh giá b ng cách t ch c nh ng l p hu n luy n t p hu n dài h n Xây d ng tiêu chu n đánh giá m t cách rõ ràng c th , thành l p hôi đ ng đánh giá nh m đ m b o vi c đánh giá n ng l c th c hi n c a ng i lao đ ng trung th c khách quan Vi c ti n hành đánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a l c l ti p s đ ng lao đ ng tr c c c n c ch y u vào đ nh m c lao đ ng lãnh đ o tr c ti p ti n hành đánh giá x p lo i trình Vi n tr Qua th i gian th c t p t i Vi n ng xem xét phê t i k thu t Cơng trình thu c tr ng ih c Xây d ng, v i mong mu n đóng góp nh ng suy ngh c a vào vi c hồn thi n công tác đánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a ng i lao đ ng, em xin m nh d n đ a quy trình đánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a cán b nh sau: Quy trình đánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a cán b it Tr ng áp d ng: ng phòng, phó phòng, cán b nhân viên t i phòng ban N i dung quy trình: c 1: T nh n xét đánh giá B Hàng n m, đ i t ng đ c áp d ng t vi t nh n xét, đánh giá k t qu ph n đ u th c hi n nhi m v c a n m tr c t x p lo i c 2: T ch c l y ý ki n t i đ n v B it ng đ c t p th tham gia ý ki n: Phó tr ng phòng, cán b nhân viên phòng ban i u hành cu c h p: Tr ng phòng, ban N i dung cu c h p: - Cá nhân đ c b n t nh n xét đánh giá x p lo i c a - T p th tham gia ý ki n nh n xét đánh giá đ xu t x p lo i - Tr ng phòng phòng ban làm báo cáo ki m m phân lo i cán b , kèm biên b n ki m m cá nhân c a g i Ban lãnh đ o Vi n B c 3: Thông qua Ban lãnh đ o Vi n Ban thi đua 77 ng phòng ban: c s b n t nh n xét, Ban lãnh đ o Vi n s có ý ki n - Tr đánh giá thông qua Ban thi đua B c 4: L u tr h s Các b n t nhân xét cá nhân sau đ c ghi nh n xét đánh giá b c4s đ c lãnh đ o tr c ti p xác nh n đóng d u chuy n cho phòng t ch c tra b o v ti n hành l u tr h s c a cán b theo quy đ nh K t qu c a vi c đánh giá n ng l c th c hi n công vi c ph i đ ng c g i đ n cho t ng i lao đ ng l y ý ki n ph n h i 3.2.5 V l ng b ng đãi ng Vi c phân b ti n l ph ng, ti n th ng c a Vi n hi n th c hi n ng th c giao khốn nên có nh ng nhóm th c hi n t t s có m c thù lao nhi u h n, d n đ n m c l ng chung không đ ng đ u Vi n c n xem xét cân nh c nh ng u nh c m c a đ nh m c lao đ ng theo quy đ nh c a ngành đ xây d ng cho Vi n m t đ nh m c lao đ ng h p lý, đ m b o s công b ng, x ng đáng v i m c đ công vi c nhi m v đ lao đ ng h p lý s giúp cho vi c xây d ng k ho ch v s l c giao nh m c ng lao đ ng có c s khoa h c, xác đ m b o hoàn thành k ho ch s n xu t đ t hi u qu cao s n xu t kinh doanh Xây d ng đ n giá cho m i đ nh m c lao đ ng ph i tính đ n s bi n đ ng c a giá c th tr ng, t đ m b o t ng b Hình th c tr l c nâng cao thu nh p c a ng i lao đ ng ng theo th i gian ph i c n c vào k t qu công tác c a t ng ng i, qua nh ng cơng vi c hồn thành Cu i m i tháng ph i đánh giá m c đ hồn thành cơng vi c, t dùng cách phân lo i A, B, C đ ch m hi u su t công tác c a t ng ng i, đ ng th i k t h p v i t ng giá tr s n l ng mà lao đ ng tr c ti p t o đ xác đ nh thu nh p cho t ng lao đ ng iv il cl ng lao đ ng tr c ti p, ti n l ng đ c xác đ nh c n c vào đ nh m c lao đ ng đ n giá đ nh m c lao đ ng V i nh ng lao đ ng không đ t m c k ho ch c a công ty giao cho t đ i khơng đ c gi m đ nh m c lao đ ng c a h tháng mà ph i tính tốn c n th n đ u ch nh sau Khi ng i lao đ ng hồn thành cơng vi c v ng c n có thêm ch đ khen th t m c k ho ch đ c giao ngồi ph n l ng k p th i b ng v t ch t 78 Áp d ng hình th c tr l khơng ch t ng l thêm ng ng có th ng ng ng cho cán b ng i lao đ ng tr c ti p, Vi n i lao đ ng t ng n ng su t lao đ ng mà tr t ng i lao đ ng nâng cao ch t l ng hồn thành t t cơng vi c m b o ti n n tr a cho cán b công nhân viên c a Vi n ti n n ca cho cơng nhân th ngồi t i công tr ng Trang thi t b b o h lao đ ng ph i ch ng lo i đ i v i t ng ng yêu c u đ i lao đ ng hi n tr i v i công tác khen th i, đ m b o đ ng ng c n c n c vào tiêu chu n ch c v ngày công lao đ ng k t h p v i vi c đánh giá phân lo i, mà m i lo i m t m c th nhau, đ đánh giá đóng góp c a ng i lao đ ng c ng nh khuy n khích h i v i cá nhân, t p th hoàn thành xu t s c nhi m v đ hình th c khen th ng nh : th thành t t h n công vi c đ ng khác c giao Vi n có nh ng ng ti n, b ng khen, gi y khen đ h c g ng hoàn c giao ti p theo m c đ ph c t p khó h n Ph i g n quy n l i trách nhi m c a cán b qu n lý cao c p, c p trung gian c p th p v i ch t l ng công vi c c a nhân viên mà h ph trách, u có tác d ng khuy n khích nhân viên tài n ng, phát hi n đ c nhân viên có n ng l c tinh th n c u ti n m b o cho ng có th thu hút đ i lao đ ng có m t cu c s ng đ y đ c m t bi n pháp đ Vi n c nhân tài bên Vi n c n xây d ng ch l ng ng trình phúc l i d ch v phúc l i hay g i ng b ng đãi ng gián ti p v m t tài chính, kho n ti n tr gián ti p cho i lao đ ng ti n l tinh th n cho cán b ng ng, ti n th ng nh m h tr cu c s ng đ ng viên i lao đ ng 3.2.6 Các gi i pháp khác 3.2.6.1 T o môi tr ng, u ki n làm vi c thu n l i cho ng i lao đ ng Trong công tác t ch c ph c v n i làm vi c v n đ quan tr ng nh t t o môi tr ng v i u ki n thu n l i cho ng sáng t o, nhi t tình c a m i ng i lao đ ng nh m kích thích s n ng đ ng, i Vi n c n c i thi n khơng khí, mơi tr ng, c nh quan làm vi c c a ng t o cho h b u khơng khí lao đ ng tho i mái 79 i lao đ ng, C s v t ch t ph ng ti n giúp ng Vi n đ u t nâng cao ch t l i lao đ ng đ t hi u qu cao Hi n nay, ng c s v t ch t trang thi t b ph c v nghiên c u s n xu t kinh doanh Các m c tiêu Vi n c n th c hi n đ t đ c g m: - Hoàn thành d án đ u t t ng c ng trang thi t b cho Vi n tri n khai; - Huy đ ng t ng h p ngu n v n, đ m b o m i n m đ u t kho ng 500 tri u đ ng mua s m, s a ch a nâng c p trang thi t b , đ m b o đ n n m 2020, Vi n có trang thi t b đ u ki n đáp ng yêu c u nhi m v nghiên c u đ c giao Cùng v i gi i pháp v l p k ho ch, n d ng, s d ng lao đ ng vi c đ u t c s v t ch t góp ph n quan tr ng giúp Vi n đ t đ c nh ng thành qu công tác nghiên c u s n xu t kinh doanh, đ c bi t th i kì kinh t th tr ng, u ki n khoa h c công ngh ngày phát tri n yêu c u Vi n ph i không ng ng thay đ i đ đáp ng yêu c uTh ng xuyên t ch c phong trào thi đua s n xu t nh nâng cao n ng su t lao đ ng, thi đua sáng t o s n xu t, th gi i, b o qu n máy móc thi t b Cơng đồn Vi n nên th ng xun t ch c phong trào th d c th thao, nh ng bu i tham quan du l ch, ngh mát cho cán b công nhân viên đ rèn luy n s c kho , t o tinh th n đoàn k t, th giãn sau nh ng gi làm vi c 3.2.6.2 Xây d ng hình th c khuy n khích phúc l i Bên c nh đòn b y kích thích v t ch t, tinh th n Vi n c n có nh ng hình th c khuy n khích k p th i đ i v i nh ng ng i lao đ ng có tinh th n trách nhi m, hoàn thành t t nhi m v , đem l i ngu n l i cho Vi n Vi n c n đ a hình th c khen th ch c v , tuyên d ng nh : Th ng ti n, t ng l ng, đ b t ng thành tích cu c h p, h i ngh , đ b t khen th ng c p trên, c th ng ti n đ i v i cán b ng i lao đ ng xem nh kho n ti n l sung nh m t o đ ng l c kích thích đ i v i ng ng b i lao đ ng đ h quan tâm đ n vi c nâng cao n ng su t lao đ ng nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh Cùng v i ti n l ng, ti n th ng góp ph n tho mãn nhu c u v t ch t cho ng 80 i lao đ ng ch ng m c ti n th ng có tác d ng khuy n khích v tinh th n Vi n c n có nh ng hình th c ti n th ng nh : - Th ng hoàn thành v t m c k ho ch s n xu t - Th ng phát minh sáng ki n c a c i ti n k thu t - Th ng nâng cao ch t l - Th ng nâng cao n ng su t lao đ ng - Th ng th ng s n ph m ng xuyên tuân th n i quy c a Vi n: th ng xuyên làm gi , thái đ làm vi c nghiêm túc, - Th ng l ng tháng th 13 - Th ng khác th c hi n hình th c th th c ti n th th ng, th ng, u ki n th ng ph i k p th i, tho đáng công b ng (th hi n ng quy ch th vi c khuy n v t ch t cho ng + Ti n th ng yêu c u đ t c n lùa ch n h p lý hình ng) ti n th m c ti n ng có ý ngh a h n i lao đ ng thì: ng c ng ph i g n li n v i s l ng ch t l ng công vi c mà ng i lao đ ng đ hoàn thành + Ti n th ng ph i đ t đ m c ti n th c tác đ ng tâm lý nh t đ nh đ i v i ng i lao đ ng t c ng ph i đ m b o ý ngh a cu c s ng c a ng i lao đ ng Do Vi n nên có k ho ch t ch c qu n k t h p áp d ng ch đ ti n l hình th c th ng ng tích c c nh m tho mãn t i đa nhu c u v t ch t cho cán b i lao đ ng nh t cán b nghiên c u khoa h c Song song v i hình th c khun khích cán b ng d ng ch i lao đ ng, Vi n c n xây ng trình phúc l i d ch v Phúc l i hay g i l ng gián ti p v m t tài chính, kho n ti n tr gián ti p cho ng ti n l ng ng ng, ti n th ng b ng đãi i lao đ ng ng nh m h tr cu c s ng đ ng viên tinh th n cho i lao đ ng Phúc l i g m hai ph n chính: phúc l i theo pháp lu t quy đ nh phúc l i đ n v t nguy n áp d ng, m t ph n nh m kích thích đ ng viên nhân viên làm vi c m t ph n nh m trì lơi cu n ng cơng ty Phúc l i pháp lu t quy đ nh i có tài v làm vi c cho ph n b o hi m xã h i mà công ty, doanh nghi p ph i th c hi n cho nhân viên c a mình, bao g m ch đ sau: - Ch đ tr c p m đau 81 - Ch đ tai n n lao đ ng b nh ngh nghi p - Ch đ h u trí - Ch đ thai s n - Ch đ t tu t BHXH m t nhu c u c a nhân dân xã h i i u xu t phát t nhu c u c n đ c b o đ m an toàn cu c s ng làm vi c c a ng ngày tr nên th ng xuyên t nhiên đáng c a ng v y, làm t t cơng tác BHXH s góp ph n làm cho ng c ng m t y u t làm cho n ng su t lao đ ng đ Ngoài nh ng ch i lao đ ng Nhu c u i Chính i lao đ ng yên tâm làm vi c c nâng cao ng trình phúc l i pháp lu t quy đ nh (BHXH), Vi n nên có m t s hình th c t nguy n nh m khuy n khích nhân viên làm vi c, an tâm cơng tác g n bó v i c quan nhi u h n nh : - K t h v i trung tâm y t đ a bàn t ch c ch ch ng trình b o hi m y t , ng trình b o v s c kh e, - Tr c p đ c h i cho cán b phòng thí nghi m cán b tr c ti p nghiên c u - Tr c p nguy hi m đ i v i cán b , kyx s công nhân thi công t i cơng trình - Hàng n m k t h p v i tr ng i h c Xây d ng đ ng cho cán b ng i lao đ ng ki m tra s c kh e đ nh k , … 3.2.6.3 Xây d ng h th ng thông tin qu n lý ngu n nhân l c H th ng thông tin v qu n lý ngu n nhân l c giúp nhà qu n lý có th l u gi tài li u h s c n thi t, cung c p cho lãnh đ o công ty m t cách đ y đ k p th i xác nh ng thông tin c n thi t đ đ a quy t đ nh v nhân l c H th ng thông tin qu n tr ngu n nhân l c đ c bi t h u ích cho công tác l p k ho ch ngu n nhân l c l u gi tồn b h s v ng i lao đ ng công ty bao g m kho n thông tin v trình đ v n hố, tu i tác, gi i tính, trình đ tay ngh , s thích đ t m c đích h th ng thơng tin qu n lý nhân l c c a Vi n c n ph i đ xây d ng hoàn ch nh v i đ y đ y u t h p thành nh : - Thông tin v th tr ng nhân l c - Các thông tin v n ch n nhân l c - Các thông tin v l nh v c s d ng lao đ ng 82 c - Các thông tin v l nh v c trì phát tri n ngu n nhân l c - Các thông tin t ng h p v ngu n nhân l c Vi c hồn thi n h th ng thơng tin qu n tr ngu n nhân l c r t c n thi t Th c hi n t t bi n pháp góp ph n hồn thi n cơng tác qu n tr ngu n nhân l c, nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c t i Vi n K t lu n ch a k thu t Cơng trình ng Ngu n nhân l c y u t quan tr ng quy t đ nh vi c phát tri n c a đ n v , đ c bi t th i bu i kinh t th tr ng Chính ph liên t c ban hành quy đ nh áp d ng c ch t ch , t ch u trách nhi m c a đ n v s nghi p công l p t n m 2006 Do đó, vi c xây d ng đ i ng nhân s t i Vi n Cơng trình c v s l ng l n ch t l ng s a k thu t n đ nh c a ph i đ c Vi n quan tâm hàng đ u.Vi c phân tích th c tr ng ngu n nhân l c nh m đ nh ng gi i pháp đ n đ nh phát tri n ngu n nhân l c v n đ c n thi t c n đ c nghiên c u th c hi n Trên c s phân tích nh ng m t t n t i v ngu n nhân l c Ch Ch ng 2, ng tác gi đ xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n qu n tr ngu n nhân l c t i Vi n a k thu t Cơng trình thu c tr ng i h c Xây d ng Hy v ng r ng, nh ng đ xu t c a tác gi góp ph n xây d ng ngu n nhân l c có ch t l ng giúp đ n v ngày cung c p nhi u d án nghiên c u, d ch v khoa h c cho xã h i, góp ph n xây d ng đ t n c ngày phát tri n, b n v ng 83 K T LU N KI N NGH K t lu n Toàn b n i dung c a đ tài lu n v n “Hồn thi n cơng tác qu n tr ngu n nhân l c c a Vi n a k thu t Cơng trình” sâu phân tích, t ng h p, kh o sát, th ng kê so sánh minh h a qua s li u th c t C s lý lu n g n v i th c ti n v th c tr ng ngu n nhân l c t i Vi n Lu n v n khái quát đ ch t l tr a k thu t cơng trình c nh ng v n đ c b n v ngu n nhân l c đánh giá ng ngu n nhân l c c a m t t ch c, c th h n đ i v i Vi n tr c thu c ng đ i h c Trên c s c n thi t ph i phân tích th c tr ng đ a gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n tr ngu n nhân l c c a đ n v B ng nh ng h th ng t li u đ c nghiên c u, tác gi xin rút nh ng nh n xét sau: - H th ng hóa c s lý lu n c s th c ti n v ngu n nhân l c, ch t l ng ngu n nhân l c, vai trò c a ngu n nhân l c đ n v s nghi p cơng l p nói chung, n v nói riêng - Phân tích, đánh giá th c tr ng t ch c ho t đ ng, ph đ ng n m t i Vi n đ tđ ng h ng t ch c ho t a k thu t Cơng trình T th ng kê nh ng k t qu c v ngu n nhân l c c n phát huy nh ng t n t i, h n ch c n ph i kh c ph c nh m đ y m nh h n n a vi c xây d ng s l ng ch t l ng ngu n nhân l c c a on v - xu t m t s gi i pháp phù h p nh m góp ph n b sung, hồn thi n cơng tác qu n tr ngu n nhân l c t i Vi n a k thu t Cơng trình đáp ng chi n l c phát tri n c a đ n v đ n n m 2020 Ki n ngh Trên c s đ xu t nh ng gi i pháp hoàn thi n công tác qu n tr ngu n nhân l c c a Vi n a k thu t Cơng trình thu c tr ng i h c Xây d ng, đ ngh Ban lãnh đ o Vi n c n th c hi n nh ng hành đ ng c th thi t th c nh : - Tham kh o gi i pháp tác gi đ xu t vi c n d ng, b trí lao đ ng, đào t o nâng cao n ng l c cho lao đ ng đ u t c s v t ch t nh m xây d ng đ i ng cán b đáp ng tiêu chu n l nh v c nghiên c u chi n l l nh v c d ch v 84 c c a Vi n - Th ng xuyên rà soát, đánh giá theo quí, n m nh m u ch nh k p th i cách th c qu n lý k ho ch đào t o nh m đ t đ c m c tiêu, chi n l - Ch đ ng tìm ki m ngu n nhân l c ch t l bên Nghiên c u ph c đ ng cao, c t môi tr ng bên ng án huy đ ng v tài t t thu hút ngu n nhân l c; M r ng nghiên c u khoa h c ng d ng v i ngành ngh g n v i l nh v c hi n nay, t o d ng m i quan h b n v ng v i t p đoàn, doanh nghi p n cđ đ tđ c k t kinh doanh th thu cao đáp ng nhu c u v ti n l ng ng xuyên đem l i doanh ng kho n thu nh p c a cán b nghiên c u i lao đ ng Do u ki n th i gian h n h p m c đ đ y đ c a ngu n s li u thu th p đ nên nh ng k t qu nghiên c u c a lu n v n ch nh ng k t qu b c đ u, nh ng đóng góp khiêm t n so v i k v ng c a tác gi Các gi i pháp đ nh ng g i ý tham kh o c n đ c ti p t c nghiên c u b sung hoàn thi n 85 c c đ a DANH M C TÀI LI U THAM KH O A Các ngu n tài li u in Sách [1] B Lao đ ng Th ng binh Xã h i (2005), Các v n b n quy đ nh v ch đ ti n l ng - b o hi m xã h i n m 2004, Nhà xu t b n Lao đ ng Xã h i, Hà N i; [2] Tr n Xuân C u Kinh t ngu n nhân l c, Nhà xu t b n i h c Kinh t Qu c dân n m 2012, trang 12; [3] Tr n Kim Dung, Qu n tr ngu n nhân l c, Nhà xu t b n Th ng kê n m 2009; [4] Nguy n Vân i m Nguy n Ng c Quân, Giáo trình Qu n tr nhân l c, Nhà xu t b n i h c Kinh t Qu c dân Hà N i, Hà N i n m 2007; [5] Ph m Minh H c, Con ng i – M c tiêu đ ng l c phát tri n kinh t - xã h i, Ch ng trình KH-CN Nhà n c KX-07, Hà N i n m 1994; [6] Nhà xu t b n lao đ ng – Xã h i (2008), Qu n lý ngu n nhân l c doanh nghi p; [7] Nhà xu t b n T ng h p TPHCM (2014), Bí quy t n d ng đãi ng ng i tài; [8] Nguy n Bá n - Ngơ Th Thanh Vân, Giáo trình Kinh t Th y L i, Nhà xu t b n Xây d ng n m 2006 Bài báo t p chí [9] Bùi Th Mai c ng s “Ho t đ ng qu n tr nhân l c th gi i h c kinh nghi m cho Vi t Nam”, T p chí cơng nghi p, K 1, trang 20, tháng 9/2012 B Các ngu n tài li u n t Trang web [10] Vi n a k thu t cơng trình “H s n ng l c”, “D ch v ” Internet http:/www.gcei.org/; [11] Tr ng i h c Xây d ng “ nh h ng phát tri n giai đo n 2010-2020 t m nhìn 2030” Internet http://www.nuce.edu.vn C Các ngu n tài li u khác Lu n v n lu n án t t nghi p [12] Tác gi Tô Ng c Trâm “Phát tri n ngu n nhân l c t i tr ng i h c N i v Hà N i”, lu n v n th c s , tr ng i h c Lao đ ng – Xã h i 2015 [13] Tác gi Nguy n Anh c “Gi i pháp nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c t i 86 Vi n Sinh thái B o v cơng trình đ n n m 2020”, lu n v n th c s , tr i h c Th y l i n m 2016 Bài gi ng [14] Nguy n Th Hòa (2012), Qu n tr nhân l c, T p gi ng cho cao h c, ng i h c Th y l i; [15] Nguy n Bá Uân (2010), Qu n lý d án xây d ng nâng cao, T p gi ng cho cao h c, i h c Thu l i Các tài li u khác [16] Các thơng tin s li u Phòng T ch c, Hành Phòng Tài chính, K tốn - Vi n a k thu t Cơng trình cung c p; 87 ... LU N VÀ TH C TI N V CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C CH NG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C C A VI N AK THU T VÀ CƠNG TRÌNH THU C TR NG IH C XÂY D NG CH NG 3: XU T GI I PHÁP HOÀN... NG XU T GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C C A VI N THU C TR NG A K THU T VÀ CƠNG TRÌNH I H C XÂY D NG 59 3.1 nh h ng m c tiêu công tác qu n tr ngu n nhân l c đ n n m...B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I PH M TH THÚY H NG HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C C A VI N A K THU T VÀ CƠNG TRÌNH THU C TR NG I H C XÂY D NG Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của viện địa kỹ thuật và công trình thuộc trường đại học xây dựng , Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của viện địa kỹ thuật và công trình thuộc trường đại học xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay