Giải pháp tăng cường công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh lạng sơn

115 13 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:44

L I CAM OAN H c viên xin cam đoan, cơng trình nghiên c u c a riêng h c viên Các s li u nêu lu n v n trung th c, có ngu n g c rõ ràng Vi c tham kh o ngu n tài li u (n u có) đ c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Ph m Th Thu Trang i L I CÁM N Trong th i gian nghiên c u th c hi n lu n v n này, h c viên nh n đ s quan tâm, giúp đ , góp ý c a t p th , cá nhân tr c nhi u ng Tr ch t cho h c viên xin g i l i c m n chân thành t i Phó Giáo s , Ti n s Ngô Th Thanh Vân - ng ih ng d n Khoa h c t n tình giúp đ h c viên v ki n th c chuyên môn c ng nh ph ng pháp nghiên c u, ch nh s a trình tri n khai hoàn thành lu n v n H c viên c ng xin bày t lòng bi t th n t i gia đình, b n bè - nh ng ng i ng xuyên h i th m, đ ng viên, đ ng l c tinh th n cho h c viên trình th c hi n lu n v n Có đ c k t qu nghiên c u h c viên nh n đ quý báu c a th y cô giáo tr ng c nh ng ý ki n đóng góp vơ i h c Th y l i, s t n tình cung c p thơng tin, s li u đ hồn ch nh lu n v n c a b n bè, đ ng nghi p hi n làm vi c t i S Tài L ng S n, phòng Kinh t đ i ngo i c a S K ho ch S n H c viên xin đ u t L ng c ghi nh n c m n nh ng s giúp đ M c dù b n thân r t c g ng đ th c hi n đ tài đ c hoàn ch nh nh t, nh ng lu n v n khơng tránh kh i nh ng thi u sót Vì v y, h c viên r t mong nh n đ d n, góp ý c a quý th y, cô giáo t t c b n bè Tác gi lu n v n Ph m Th Thu Trang ii c s ch M CL C M U CH NG C UT S LÝ LU N VÀ TH C TI N V CÔNG TÁC THU HÚT TR C TI P N C NGOÀI .5 1.1 Khái ni m, đ c m, vai trò c a thu hút đ u t tr c ti p n 1.1.1 Khái ni m, đ c m, nguyên nhân, hình th c, nhân t h ng v n đ ng c a đ u t tr c ti p n 1.1.2 nh h ng xu c c m vai trò thu hút đ u t tr c ti p n 1.2 N i dung thu hút đ u t tr c ti p n c c .22 c 29 1.2.1 Xác đ nh m c tiêu thu hút c a đ a ph ng 30 1.2.2 Xây d ng sách khuy n khích đ u t c a đ a ph 1.2.3 Xây d ng danh m c thu hút đ u t tr c ti p n ng 30 c 30 1.2.4 Phát tri n ngu n nhân l c 31 1.2.5 T o l p môi tr ng thu n l i cho nhà đ u t 31 1.2.6 T ch c ho t đ ng xúc ti n đ u t 32 1.3 Các tiêu chí đánh giá k t qu thu hút đ u t tr c ti p n c 32 1.3.1 V n đ ng ký, v n đ u t th c hi n 32 1.3.2 i tác đ u t .33 1.3.3 Công ngh 34 1.3.4 L nh v c đ u t hình th c đ u t 34 1.4 Các y u t nh h ng đ n thu hút đ u t tr c ti p n c 35 1.4.1 Tình hình tr .35 1.4.2 Chính sách - pháp lu t 36 1.4.3 V trí đ a lý u ki n t nhiên 36 1.4.4 Trình đ phát tri n c a n n kinh t 37 1.4.5 c m phát tri n v n hóa - xã h i 37 1.4.6 Quy mô th tr ng .38 1.5 Kinh nghi m thu hút đ u t tr c ti p n c m t s t nh h c cho t nh L ng S n 38 1.5.1 Kinh nghi m c a t nh Qu ng Ninh 38 1.5.2 Kinh nghi m c a B c Ninh 39 iii 1.5.3 Kinh nghi m thu hút FDI c a Hà N i 41 1.5.4 Bài h c rút cho t nh L ng S n 43 1.6 Các nghiên c u liên quan đ n đ tài 44 K T LU N CH CH NG 46 NG TH C TR NG CÔNG TÁC THU HÚT UT TR C TI P N C NGOÀI C A T NH L NG S N 47 2.1 i u ki n t nhiên, kinh t xã h i 47 2.1.1 i u ki n t nhiên 47 2.1.2 i u ki n kinh t - xã h i 51 2.1.3 ánh giá chung v u ki n t nhiên, kinh t - xã h i nh h công tác thu hút đ u t tr c ti p n 2.2 Th c tr ng công tác thu hút FDI c ng đ n t nh L ng S n 54 t nh L ng S n 56 2.2.1 K t qu công tác thu hút đ u t tr c ti p n c t nh L ng S n 56 2.2.2 Xây d ng sách khuy n khích đ u t 63 2.2.3 Xây d ng danh m c d án thu hút đ u t 65 2.2.4 Phát tri n ngu n nhân l c 2.2.5 T o l p môi tr đ a ph ng 65 ng đ u t thu n l i 70 2.2.6 V n đ ng, xúc ti n đ u t 70 2.3 ánh giá chung 72 2.3.1 Thành công 72 2.3.2 Nh ng h n ch 73 2.3.3 Nguyên nhân 75 K T LU N CH CH T NG 79 NG M T S GI I PHÁP T NG C TR C TI P N 3.1 M c tiêu, đ nh h NG CÔNG TÁC THU HÚT U C NGOÀI T I T NH L NG S N 81 ng công tác thu hút đ u t tr c ti p n c vào t nh L ng S n 81 3.1.1 M c tiêu phát tri n kinh t - xã h i đ n n m 2020 81 3.1.2 nh h ng công tác thu hút đ u t tr c ti p n c vào t nh L ng S n 82 iv 3.2 Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp t ng c n ng công tác thu hút đ u t tr c ti p c vào t nh L ng S n .85 3.2.1 Gi i pháp v quy ho ch phát tri n c s h t ng 85 3.2.2 Gi i pháp v c ch , sách h tr u đãi đ u t .90 3.2.3 C i thi n môi tr ng đ u t kinh doanh, nâng cao ch s n ng l c c nh tranh c p t nh 92 3.2.4 C i cách th t c hành chính, mơi tr ng đ u t 93 3.2.5 Gi i pháp v t ng kh n ng ti p c n đ t đai, m t b ng s n xu t 94 3.2.6 Gi i pháp đào t o ngu n nhân l c .95 3.2.7 Gi i pháp h tr thông tin, xúc ti n đ u t 97 3.2.8 Gi i pháp h tr doanh nghi p đ a bàn t nh L ng S n 99 K T LU N CH NG 101 K T LU N VÀ KI N NGH .102 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 104 v DANH M C HÌNH Hình 2.1 S đ v trí đ a lý t nh L ng S n 47 Hình 2.2 S d án FDI đ a bàn t nh L ng S n t n m 1987 đ n 57 Hình 2.3 T l s d án theo ngành kinh t t i L ng S n đ n tháng n m 2017 59 Hình 2.4 T tr ng s d án theo đ a bàn t i t nh L ng S n đ n tháng n m 2017 61 vi DANH M C B NG B ng 1.1 B ng x p h ng n ng l c c nh tranh toàn c u giai đo n 2016-2017 15 B ng 1.2 Môi tr ng đ u t tr c ti p n c - n c ti p nh n đ u t 18 B ng 1.3 T ng FDI c a th gi i liên t c t ng .19 B ng 2.1 M t s vùng t p trung đ a bàn t nh 50 B ng 2.2 T c đ t ng tr B ng 2.3 L c l ng kinh t c a t nh L ng S n 52 ng lao đ ng L ng S n phân theo lo i hình kinh t 53 B ng 2.4 T c đ t ng tr ng kinh t c a t nh L ng S n 56 B ng 2.5 C c u v n FDI theo ngành kinh t đ n h t tháng n m 2017 58 B ng 2.6 C c u v n FDI theo đ i tác đ u t n m 2014 60 B ng 2.7 C c u v n FDI theo hình th c đ u t n m 2014 61 vii DANH M C CÁC T ACFTA VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG Khu v c m u d ch t ASEAN - Trung Qu c (ASEAN-China Free Trade Area) AFTA Khu v c m u d ch t Asean (Asean Free Trade area) ASEAN Hi p h i qu c gia ông Nam Á (Association of South East Asian Nations) BCC H p đ ng h p tác kinh doanh (Contractual business co-operation) BOT H p đ ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (Building Operate Transfer) BT H p đ ng xây d ng - chuy n giao (Building Transfer) BTO H p đ ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (Building Transfer Operate) C T Ch đ u t CPI Ch s giá tiêu dùng (Consumer price index) CCN C m Công nghi p DADT D án đ u t EU Liên minh châu Âu (Europe Union) FDI u t tr c ti p n c (Foreign Directed Investment) FTA Khu v c th ng m i t (Free-Trade Area) GCN T Gi y ch ng nh n đ u t GDP T ng s n ph m qu c n i (Gross Domestic Product) GTGT Giá tr gia t ng H ND H i đ ng nhân dân IMF Qu ti n t qu c t (Internatinal Monetary Fund) KCN Khu công nghi p KKT Khu kinh t KKTCK Khu kinh t c a kh u KTXH Kinh t - xã h i MNC Công ty đa qu c gia (Multinational Corporation) N T Nhà đ u t viii N TNN Nhà đ u t n c NGO V n phi ph n NICs Các n ODA Vi n tr phát tri n th c (Offical Development Assistance) OECD T ch c H p tác Phát tri n Kinh t c (Non-Governmental Organization) c công nghi p m i (Newly Industrialized Countries) (Organization for Economic Co-operation and Development) OPEC T ch c n c xu t kh u d u m (Organization of Petroleum Exporting Countries) PCI Ch s n ng l c c nh tranh c p t nh (Provincial Competitiveness Index) R&D u t nghiên c u phát tri n (Research & Development) TNCs T p đoàn đa qu c gia (Transational Corporations) TNHH Trách nhi m h u h n TNHH Trách nhi m h u h n M t thành viên MTV UBND UNCTAD y ban nhân dân H i ngh Liên Hi p Qu c v Th ng m i Phát tri n (United Nations Conference on Trade and Development) USD ô la M (United State Dollar) VAT Thu giá tr gia t ng (Value-added Tax) VCCI Phòng Th ng m i Cơng nghi p Vi t Nam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) VNCI D án sáng ki n n ng l c c nh tranh Vi t Nam (Vietnam Competitiveness Initiative) WEF Di n đàn Kinh t th gi i (World Economic Forum) WTO T ch c Th XT T Xúc ti n đ u t ng m i Th gi i (World Trade Oganization) ix tiêu chu n yêu c u k thu t, công ngh , môi tr ng ) 3.2.2.2 T p trung s a đ i sách u đãi đ u t Chính ph ban hành Ngh quy t 103/NQ-CP v đ nh h ng nâng cao hi u qu thu hút, s d ng qu n lý FDI th i gian t i Theo Ngh quy t, Chính ph c n s a đ i sách u đãi đ u t b o đ m tính h th ng t u đãi thu (Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu xu t nh p kh u), u đãi tài đ n u đãi phi tài chính; th ng nh t gi a sách thu sách đ u t nh m góp ph n nâng cao tính c nh tranh v i n c khu v c v thu hút đ u t n c ngồi Rà sốt, b b t h n ch không c n thi t cho phép tham gia nhi u h n vào th tr ng v n, th tr ng tài nguyên t c hi u qu , nh ng ch t ch Ngoài c n c xét u đãi theo l nh v c đ a bàn, Chính ph c n nghiên c u b sung tiêu chí đ xét u đãi đ u t nh : D án thu c l nh v c công nghi p h tr , d án có giá tr gia t ng cao, d án s d ng nhi u nguyên li u, v t t n c d án cam k t chuy n giao công ngh tiên ti n T p trung c th hóa hồn thi n h th ng c ch sách u đãi, thu hút đ u t c a t nh Trong đó, xây d ng c ch h tr thu hút doanh nghi p ho t đ ng s n xu t kinh doanh l nh v c: Công nghi p h tr , Công ngh cao d ch v đ ng b vào khu, c m cơng nghi p; sách khuy n khích u đãi đ u t vào nơng nghi p, nơng thơn Ngồi sách u đãi theo quy đ nh chung c a Chính ph , UBND t nh c n xây d ng c ch h tr u đãi (đ i v i t ng d án c th ) nh m đ y nhanh ti n đ xây d ng h t ng k thu t nhà x ng t i đ a m này, c th : - u đãi v mi n gi m ti n thuê đ t; - H tr lãi su t vay u đãi cao nh t th i gian đ u t xây d ng h t ng k thu t hàng rào (đ ng giao thông, n, h th ng c p n c s ch, thoát n c, h th ng công ngh thông tin…); - H tr ph i h p công tác xúc ti n đ u t , mi n phí đ ng thông tin qu ng 91 cáo, kêu g i đ u t trang thông tin n t , kênh truy n thanh, truy n hình, báo đài c a t nh 3.2.3 C i thi n môi tr c p t nh ng đ u t kinh doanh, nâng cao ch s n ng l c c nh tranh Nh m m c tiêu xây d ng môi tr ng kinh doanh c a t nh th c s thơng thống, minh b ch, h p d n thu n l i cho thành ph n kinh t tham gia đ u t kinh doanh, ph n đ u c i thi n ch s x p h ng n ng l c c nh tranh c p t nh PCI qua t ng n m, t nh L ng S n c n có gi i pháp sau: - Xác đ nh vi c c i thi n môi tr ng kinh doanh, nâng cao ch s n ng l c c nh tranh c p t nh nhi m v quan tr ng c a ngành, c p, nh m thu hút đ u t , t o u ki n cho doanh nghi p phát tri n s n xu t, kinh doanh, góp ph n thúc đ y phát tri n kinh t xã h i c a t nh Thông qua vi c th c hi n k ho ch c i thi n môi tr ng kinh doanh, nâng cao ch s PCI m t tiêu chí quan tr ng đ đánh giá k t qu công tác c a s , ban, ngành, đ n v đ a bàn - Rà soát v n b n quy ph m pháp lu t, k p th i phát hi n v n b n có quy đ nh mâu thu n, ch ng chéo, h t hi u l c ho c khơng phù h p v i tình hình phát tri n kinh t xã h i đ bãi b , thay th , s a đ i, b sung - y m nh công tác c i cách th t c hành chính: th c hi n nghiêm túc mơ hình “m t c a”, “m t c a liên thông” - T ch c đ i tho i tr c n, đ i tho i đ nh k gi a lãnh đ o t nh, S , ban, ngành v i doanh nghi p C ng thông tin n t c a UBND t nh; k p th i n m b t thông tin t doanh nghi p, đ a gi i pháp tháo g khó kh n s n xu t kinh doanh cho doanh nghi p v i v i d án tri n khai, g p khó kh n ng m c, c n s ph i h p chung s c c a quy n c p, đồn th c ng đ ng có trách nhi m nhà đ u t tháo g đ đ m b o ti n đ tri n khai d án - Th c hi n nghiêm Quy đ nh trách nhi m c a ng ki n ngh c a doanh nghi p 92 i đ ng đ u vi c gi i quy t 3.2.4 C i cách th t c hành chính, mơi tr ng đ u t 3.2.4.1 Rà sốt cơng b cơng khai th t c hành Các s , ban, ngành th c hi n rà soát, th c hi n s a đ i, b sung quy đ nh, th t c, quy trình khơng phù h p, c p nh t quy đ nh pháp lu t m i ban hành th t c hành t t c l nh v c (quy ho ch, đ u t , đ t đai, xây d ng, thu , gi y phép lao đ ng, c p gi y phép chuyên ngành…) theo h ng công khai, minh b ch; th c hi n c ch qu n lý “m t c a liên thông” vi c gi i quy t th t c đ u t Thông tin v th t c hành đ n nhà đ u t b ng kênh có th (báo, đài truy n hình, c ng thơng tin n t c a t nh c a ngành…) 3.2.4.2 Nâng cao tính ch đ ng, sáng t o gi i quy t th t c hành - Trách nhi m gi i quy t th t c hành đ i v i đ u t n xem xét ph đ u t n c ngoài: UBND t nh ng án phân công 01 lãnh đ o UBND t nh ph trách toàn di n l nh v c c ngoài, nh m thu n ti n cho vi c n m b t thông tin ph c v công tác qu n lý k p th i ch đ o, u hành gi i quy t v sinh liên quan đ n kh i đ u t n ng m c, b t c p phát c ngồi - Nâng cao tính n ng đ ng, sáng t o c a cán b công ch c vi c gi i quy t th t c hành chính, ch đ ng giúp nhà đ u t tháo g khó kh n, v h ng m c theo ng thu n l i nh t cho doanh nghi p c s phù h p v i quy đ nh pháp lu t hi n hành thông qua vi c t ng c ng đào t o, h ng d n khuy n khích cán b cơng ch c tham gia xây d ng c ch sách - Tích c c gi i quy t v n đ ch m th i gian đ i v i h s liên thông: S K ho ch u t xây d ng quy trình th m tra đ i v i t ng l nh v c (xác đ nh đ n v c n h i ý ki n th m tra; th ng nh t u ki n d án c n đáp ng (theo l nh v c) đ h n ch vi c h i ý ki n th m tra); T nh giao s , ban, ngành có trách nhi m g i v n b n tham gia ý ki n th m tra th i h n - 10 ngày làm vi c k t ngày có v n b n l y ý ki n ; h n ch vi c ph i h i ý ki n nhi u l n v n b n th m tra không rõ ràng, gây m t th i gian cho th t c hành - m b o rút ng n th i gian đ i v i h s thu c di n đ ng ký đ u t : 93 i v i th t c hành thu c th m quy n quy t đ nh c a UBND t nh khơng ph i có ý ki n th m tra c a b , s , ban, ngành, UBND xem xét gi i quy t đ m b o s m h n th i h n - ngày làm vi c 3.2.4.3 ng d ng công ngh Các s , ban, ngành đ a bàn c n ch đ o t ng c ng ng d ng công ngh thông tin công tác qu n lý, u hành gi i quy t th t c hành ph c v cơng tác báo cáo, qu n lý, th ng kê s li u h gi n có th th c hi n đ ng đ n m t s th t c hành đ n c qua m ng đ ti t ki m th i gian cho doanh nghi p 3.2.5 Gi i pháp v t ng kh n ng ti p c n đ t đai, m t b ng s n xu t 3.2.5.1 Thúc đ y cơng tác quy ho ch, gi i phóng m t b ng Kh n tr ng hoàn thành quy ho ch ngành, l nh v c quy ho ch phân khu đ ngành, đ n v có c s rà sốt l p danh m c kêu g i đ u t , c ng nh c p nh t đ c thông tin cho nhà đ u t bi t đ nh h ng đ u t cho phù h p 3.2.5.2 Nâng cao hi u qu s d ng đ t Rà sốt d án có s d ng đ t ch m tri n khai, tri n khai không hi u qu , d án có hi n t ng g m gi đ t kiên quy t th c hi n thu h i đ kêu g i d án đ u t m i phù h p h n M t khác c n xây d ng quy trình h gi i quy t đ i v i tr ng d n trình t , th t c ng h p d án s n xu t thuê l i đ t đ a bàn t nh đ ban hành danh m c d án kêu g i đ u t (hàng n m) 3.2.5.3 Thu hút doanh nghi p đ u t xây d ng, v n hành khu, c m công nghi p danh m c d án kêu g i đ u t c a t nh nh m t o thêm m t b ng s n xu t phù h p v i doanh nghi p i v i t ng d án c th , c n thi t ph i xây d ng c ch thu hút đ u t đ c thù, đó, ngồi sách u đãi theo quy đ nh chung c a Chính ph , c n thêm m t s sách h tr nh T nh ch u trách nhi m gi i phóng m t b ng, giao đ t s ch cho nhà đ u t ti n đ ; Xây d ng ph c u, l p th c hi n d án (không đ u th u); th t c hành liên quan đ n d án 94 ng án l a ch n nhà đ u t ; nghiên u đãi ti n thuê đ t; H tr gi i quy t 3.2.6 Gi i pháp đào t o ngu n nhân l c t o ngu n nhân l c c a t nh t i tr tr ng tr , tr ng cao đ ng, tr ng chuyên nghi p t nh t i ng trung c p chuyên nghi p, 14 trung tâm d y ngh c a t nh v i t ng s kho ng 3.500 ng l i m i n m; đào t o, b i d ng l c ng công nhân k thu t lao đ ng t i 21 c s d y ngh c a t nh v i t ng s kho ng 7.000 lao đ ng m i n m T l lao đ ng qua đào t o t ng t 33% n m 2010 lên 46,5% n m 2016 (m c tiêu 40 - 42%), đào t o ngh 35,6% T ng s lao đ ng đ a bàn t nh có vi c làm 499.161 ng v i t ng s l c l i (chi m 98,29% so ng lao đ ng), nơng thơn chi m 83,42%, thành th chi m 16,58% Trong t ng s lao đ ng có vi c làm, s lao đ ng làm vi c n c chi m 9,51%, khu v c nhà n khu v c Nhà c chi m 90,08% khu v c FDI chi m 0,41% Ngu n lao đ ng d i dào, ti n thuê nhân công r m t nhân t tích c c thu hút đ u t vào L ng S n Tuy v y, trình đ lao đ ng m c trung bình th p, ch y u lao đ ng tay chân, thô s , ch a qua đào t o đáp ng nhu c u ngu n nhân l c ch t l FDI theo đ nh h ng nâng cao hàm l ng cao cung c p cho doanh nghi p ng ch t xám, ti p nh n công ngh hi n đ i, công ngh xanh, t nh L ng S n c n th c hi n m t s bi n pháp nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c nh sau: - Hoàn thi n quy ho ch ngu n nhân l c, có s tham v n c a t v n n đ nh h ng phát tri n ngu n nhân l c giai đo n 2013-2020 đ c bi t tranh th ngu n ODA đ t ng c c ngoài, t o u tiên ngu n l c, ng c ng c c s đào t o lao đ ng, Trung tâm d y ngh c a t nh, ti n t i thành l p Trung tâm d y ngh có t m c khu v c qu c t đ đào t o ngu n lao đ ng cung ng cho doanh nghi p t nh nói chung doanh nghi p FDI nói riêng - T n d ng m i ngu n l c, hình th c đào t o ngồi n h i hố đào t o c, đ y m nh vi c xã c bi t quan tâm u tiên đào t o công nhân có tay ngh cao, lao đ ng qu n lý Xây d ng c ch sách khuy n khích vi c thu hút s d ng ngu n nhân l c ch t l ng cao V đào t o ngh , tr c m t giao cho trung tâm đào t o ngh c a t nh đào t o lao 95 đ ng đ t tiêu chu n tay ngh b c cung c p cho d án theo yêu c u c a ch đ u t mi n phí Tr ng h p doanh nghi p t đào t o ngh cho ng tr 20% chi phí đào t o đ i v i d án s d ng d i lao đ ng, t nh s h i 500 lao đ ng, 30% chi phí đào t o đ i v i d án s d ng t 500 lao đ ng tr lên M l p đào t o cán b qu n lý, k toán tr ng cho doanh nghi p FDI, t ch c th ng xuyên vi c t p hu n v chuyên môn, nghi p v , lu t pháp cho cán b Vi t Nam làm vi c doanh nghi p FDI Các d án có trình đ công ngh cao thu hút đ c vào t nh c ng m t kênh chuy n giao v m t công ngh , đ ng th i c ng n i cho ng hi u ti p c n v i n n công ngh c a th gi i thành c s đào t o ngh t nên m t đ i ng lao đ ng, m t th tr i lao đ ng đ a ph ng tìm i u k t h p v i vi c hình ng lai khơng xa, t nh s hình thành ng lao đ ng chuyên nghi p đáp ng đ nhu c u cho b t c m t d án đ u t t i L ng S n Các c quan nhà n c c n ph i k t h p v i tr ng đào t o ngh đ d đoán nhu c u đào t o, đ m b o cho ngành ngh đào t o tr ng, trung tâm phù h p v i nhu c u lao đ ng t ng th i k phát tri n kinh t xã h i c a t nh Chú tr ng đào t o ngh g n v i th c ti n, đ m b o ch t l nhu c u ngày cao c a công vi c ph ng, tránh đ c tr ng tay ngh có th đáp ng t o g n li n v i ngu n nhân l c đ a ng h p bi n đ ng v lao đ ng cho doanh nghi p trình s n xu t, kinh doanh - Nâng cao ch t l n ng, hi u qu d y ngh , m r ng đào t o ngh cho niên, ph nông thôn, lao đ ng vùng n m d án, đáp ng nhu c u lao đ ng k thu t cho doanh nghi p; đ y m nh công tác ph i h p đào t o cán b qu n lý, lao đ ng k thu t, h tr đào t o ngu n nhân l c cho d án đ u t c th ; t ng c ng ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t kinh doanh - Bên c nh vi c t p trung gi i quy t v n đ v nhà , n i sinh ho t c ng đ ng cho ng i lao đ ng nh : tr ng h c, nhà tr , c s y t , khu vui ch i v n hoá th thao c ng m t nh ng nhi m v quan tr ng công tác nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c c a t nh 96 3.2.7 Gi i pháp h tr thông tin, xúc ti n đ u t 3.2.7.1 Cung c p thông tin chung v quy ho ch, k ho ch phát tri n Ban hành công b công khai, th ng xuyên c p nh t ph ng ti n thông tin đ i chúng (báo chí, trang thơng tin n t c a t nh, c a s , ban, ngành UBND huy n, thành ph …) thông tin liên quan đ n quy ho ch, k ho ch đ c phê t nh : Chi n l c phát tri n kinh t xã h i, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i; quy ho ch ngành, l nh v c; quy ho ch phân khu; k ho ch s d ng đ t; giá đ t; danh m c d án kêu g i đ u t …; 3.2.7.2 Cung c p thông tin h ng d n v th t c hành Các s , ban, ngành UBND huy n, thành ph c n rà soát quy đ nh th t c hành liên quan đ n đ u t ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p, th ng xuyên c p nh t quy đ nh, sách pháp lu t m i ph i có h ng d n rõ ràng t i tr s c ng nh trang thông tin n t c a đ n v t nh, đ m b o s th ng nh t, quy trình, th t c t i c quan nhà n c nói 3.2.7.3 Thi t l p đ y m nh kênh trao đ i, c p nh t thông tin y m nh ho t đ ng c a Trung tâm xúc ti n đ u t vi c k t n i thi t l p kênh trao đ i thông tin nêu v i đ i tác n c c ng nh đ u m i tr c ti p cung c p thông tin t v n đ u t cho đ i tác n t ng tính hi u qu thuy t ph c nhà đ u t n án n ho c h p tác v i t ch c, cá nhân n c c ngoài, c n xem xét ph ng c đ t v n, k t n i v i đ i tác quan tâm đ n L ng S n, đ ng th i đ u m i đ chuy n ki n ngh gi i quy t v ng m c, đ xu t c a doanh nghi p n c ho t đ ng đ a bàn t nh Thi t l p đ v ng dây nóng đ nhà đ u t phán ánh tr c n khó kh n, ng m c đ xu t v i lãnh đ o t nh lãnh đ o, ch đ o tri n khai d án đ u t Bên c nh đó, S K ho ch u t c n nghiên c u đ xu t ph thông tin chi u gi a kh i doanh nghi p n 97 ng án cung c p c doanh nghi p FDI đ bên có th n m b t thông tin thu n ti n vi c tìm ki m, l a ch n đ i tác h p tác và/ho c tham gia chu i s n xu t, cung ng d ch v 3.2.7.4 y m nh ho t đ ng xúc ti n đ u t - C n có nghiên c u khoa h c xây d ng m t chi n l c t ng th mang tính dài h n đ thu hút s d ng có hi u qu ngu n v n FDI, kèm theo danh m c d án đ u t k ho ch hành đ ng c th , kh thi nh m gi i quy t v n đ v vi c thu hút qu n lý FDI hi n chung Bên c nh đó, c n t ng c ng ch t l ng m c c p t nh nói riêng c p qu c gia nói ng, hi u qu c a ho t đ ng xúc ti n đ u t (tài li u, h i ngh , h i th o) nh m giúp ho t đ ng xúc ti n đ u t không ch đ n thu n vi c cung c p thông tin m t chi u cho m t nhóm ng i đ n l mà th c s kênh h tr , k t n i h u ích gi a nhà đ u t , doanh nghi p, hi p h i, t ch c liên quan c quan qu n lý nhà n - Nâng cao ch t l chi n l c ng, hi u qu công tác xúc ti n đ u t thơng qua rà sốt, xây d ng c thu hút m i ngu n l c c a xã h i đ u t phát tri n c a t nh, làm c n c đ l p ch ng trình v n đ ng, xúc ti n đ u t hàng n m Rà soát, u ch nh, b sung, hoàn thi n cà công b Danh m c d án c a t nh v kêu g i đ u t n c ng th i ti p t c rà soát, c p nh t, b sung danh m c kêu g i đ u t phù h p v i nhu c u quy ho ch phát tri n ngành, l nh v c, đ a bàn, có xem xét, đ m b o tiêu chu n k thu t, tiêu chu n môi tr - ng c a d án đ u t y m nh ho t đ ng trao đ i, cung c p thông tin, thu hút FDI thông qua t ch c ho t đ ng đ i ngo i c a t nh; T ch c th t t i trung tâm kinh t l n n c n ng xuyên ho t đ ng xúc ti n đ u c T ng c ng đoàn v n đ ng đ u t làm vi c tr c ti p v i t p đoàn kinh t , t ng công ty l n đ kêu g i đ u t vào d án l n, quan tr ng đ a bàn, ch đ ng ti p c n h tr hi u qu nhà đ u t ti m n ng có nhu c u đ u t vào L ng S n; t ng c n i, trì quan h v i b , ngành, c quan trung ngoài, t ch c qu c t , doanh nghi p n ng k t ng, c quan đ i di n n c c đ v n đ ng, thu hút đ u t FDI - Nh m tránh lãng phí vi c k t n i cung c p thông tin v t nh cho doanh nghi p, nhà đ u t gi i pháp h tr doanh nghi p, nhà đ u t mang tính đ ng 98 b , th ng nh t, T nh c n nghiên c u ph ng án giao nhi m v cho m t đ n v đ u m i ch u trách nhi m chung v xúc ti n đ u t , th ng m i du l ch (hi n nay, m t s t nh thành th c hi n thành cơng nh : Hà N i, Hòa Bình…) - a d ng hố hình th c xúc ti n đ u t , xúc ti n th t nh ho c thành ph l n c n ng m i, xúc ti n du l ch t i c, t nh, thành ph c a Trung Qu c, n c ASEAN, Ph i h p ch t ch v i t ch c làm công tác xúc ti n đ u t , xúc ti n th ng m i, n c t i Vi t Nam, qua c ng đ ng ng hi u qu ph i s quán Lãnh s quán c a Vi t Nam i Vi t Nam n n c c a c ngoài, khai thác ng ti n truy n thông, m ng internet đ qu ng bá, kêu g i đ u t - Nâng cao n ng l c hi u qu ho t đ ng c a b máy đ i ng cán b làm công tác xúc ti n đ u t theo h đ u t , xúc ti n th ng cơng nghi p hố, nh t t i Trung tâm xúc ti n ng m i xúc ti n du l ch c a t nh, đáp ng yêu c u nhi m v c a th i k m i 3.2.8 Gi i pháp h tr doanh nghi p đ a bàn t nh L ng S n Giúp doanh nghi p có v n đ u t th c hi n d án đ u t t i L ng S n t ng lòng tin t ng c ng m i quan h v i c quan qu n lý nhà n c, g m gi i pháp c th nh : a) Xây d ng nhà n án Ch ng trình hành đ ng th c hi n án đ i m i qu n lý c đ i v i doanh nghi p FDI đ a bàn t nh, c n đ c p đ n n i dung: - Xây d ng c ch ph i h p liên thông gi i quy t h s c p Gi y ch ng nh n đ u t ; - Xây d ng n i dung ki m tra tình hình ho t đ ng c a doanh nghi p d án sau c p phép; - Xây d ng c ch ph i h p gi a c quan công tác h u ki m (nh m tránh tình tr ng q nhi u đồn xu ng ki m tra doanh nghi p m t th i gian, gây nh h ng đ n ho t đ ng c a doanh nghi p); - Các S ngành c n ph i h p, xây d ng tiêu chí cơng b m u báo cáo chung 99 đ nh k theo quý đ doanh nghi p d th c hi n; đ ng th i, xây d ng ch đ g i nh n, g i báo cáo qua m ng ch đ x ph t nghiêm đ i v i doanh nghi p khơng th c hi n b) Có ch đ đ ng viên, khen th ng doanh nghi p ho t đ ng t t đ ng th i phát hi n kiên quy t x lý doanh nghi p c tình ho t đ ng vi ph m pháp lu t, tránh nh h ng x u đ n môi tr ng đ u t chung, c th hàng n m UBND t nh s đ nh k t ch c nh t m t h i ngh đ i tho i v i doanh nghi p v khó kh n, v ng m c, đ ng th i khen th ng doanh nghi p ho t đ ng có hi u qu , góp ph n vào s phát tri n kinh t xã h i c a t nh c) T o c ch trao đ i thông tin hai chi u gi a doanh nghi p c quan qu n lý nhà n c thông qua th n t , h i ngh , trao đ i theo chuyên đ ho c bu i đ i tho i tr c n v i lãnh đ o s , ban, ngành Lãnh đ o s , ban, ngành UBND huy n, thành ph nên dành th i gian trao đ i tr c n đ tháo g khó kh n, v ng m c cho doanh nghi p (có th quý/l n) ho c t ch c bu i làm vi c, đ i tho i v i t ng nhóm doanh nghi p theo l nh v c ho t đ ng theo nhóm khó kh n, v ng m c c n gi i quy t Ngoài s , ban, ngành c n th ngành h ng xuyên t ch c h ng d n ho c ph i h p liên ng d n, c p nh t cho doanh nghi p nh ng v n b n, quy đ nh pháp lu t m i i v i d án l n ho c nhà đ u t có nhi u đóng góp đ n s phát tri n kinh t xã h i c a t nh, T nh giao s , ngành l nh v c đ c phân cơng ch trì h p liên ngành đ xu t gi i pháp gi i quy t k p th i cho doanh nghi p d) T ng c ng ki m tra, giám sát tình hình ho t đ ng c a d án đ có hình th c x lý, tháo g khó kh n cho doanh nghi p, h tr d án nhanh chóng tri n khai sau đ c c p Gi y ch ng nh n đ u t 100 K T LU N CH NG Trong nh ng n m qua, v n FDI th c s tr thành m t b ph n quan tr ng c u thành nên n n kinh t , đóng góp vào ngu n v n phát tri n c a t nh L ng S n Các ngu n v n huy đ ng góp ph n trì n đ nh t c đ t ng tr ng kinh t bình quân c a t nh; c ch , sách c a t nh v l nh v c kinh t ti p t c c i thi n theo h ng tích c c, t o mơi tr ng thơng thống, minh b ch h n cho đ u t phát tri n; thu hút v n FDI đ a bàn ngày t ng Trong thu hút FDI c n tr ng khuy n khích m nh m d án đ u t vào ngành công nghi p có cơng ngh cao, quy mơ l n, u tiên c i t o, nâng c p k t c u h t ng m t cách đ ng b hi u qu Nhìn nh n l i nh ng u đ t đ c vi c thu hút FDI đ a bàn t nh L ng S n giúp cho s , ban, ngành có thêm nh ng đánh giá t ng quát cho s phát tri n kinh t c a đ a ph ng, t đ a nh ng gi i pháp, sách c th góp ph n gia t ng thu hút FDI vào t nh nhà Nh ng gi i pháp t nh ng v n đ t ng quát nh t l nh v c quy ho ch, c s h t ng, c ch sách chung, c i thi n môi tr ng đ u t kinh doanh, th t c hành đ n nh ng gi i pháp c th mang đ c tr ng riêng c a công tác thu hút v n đ u t tr c ti p n t , h tr c ngồi nh cơng tác xúc ti n đ u u đãi đ u t , vi c đào t o ngu n nhân l c dành cho khu v c FDI V i nh ng h n ch , v ng m c t n t i công tác thu hút FDI t i t nh L ng S n th i gian v a qua nh ng g i ý v sách, gi i pháp nêu trên, hy v ng s m t kênh thông tin tham kh o h u ích cho UBND t nh c ng nh c p, ngành đ đ y m nh h n n a ho t đ ng thu hút v n đ u t tr c ti p n t nh L ng S n th i gian t i 101 c vào K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n K t ban hành Lu t ut n c n m 1987, thu hút FDI t i t nh L ng S n góp ph n t o n ng l c s n xu t m i, hình thành ngành ngh m i s n ph m m i có tính c nh tranh cao th tr c u kinh t theo h ng, góp ph n thúc đ y chuy n d ch c ng cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa, đ ng th i t o u ki n khai thác ngu n l c đ a ph ng mà tr c d ng ti m n ng, nh ngu n tài nguyên, ngu n nhân l c…K t qu đem l i gi i quy t vi c làm, t ng thu nh p cho ng i lao đ ng, t ng ngu n thu cho ngân sách, công tác qu n lý nhà n c c ng đ c quan tâm toàn di n h n đ i v i t t c thành ph n kinh t đ a bàn V i đ a th c a mình, L ng S n t nh có v trí chi n l c quan tr ng phát tri n KTXH, đ m b o an ninh - qu c phòng, gi v ng n đ nh tr Nhi u ch tr ng, đ ng l i, sách l n c a ng Nhà n c đ c c th hoá b ng c ch , sách u tiên phát tri n KTXH vùng mi n núi, biên gi i phía B c, t o đ ng l c m tri n v ng m i cho s phát tri n c a t nh L ng S n S hình thành hành lang vành đai kinh t (vành đai kinh t v nh B c B ) có tính chi n l c t o cho L ng S n m t v trí đ a lý kinh t - tr quan tr ng nh m t c u n i, m t c a ngõ giao th ng c a hành lang kinh t B c - Nam h p tác kinh t ti u vùng sông Mê Kông m r ng t i th c Khu v c th ng m i Vi t Nam - Trung Qu c ng m i t Trung Qu c - ASEAN (ACFTA), xây d ng theo cam k t c a Chính ph Trung Qu c v i Hi p h i qu c gia ông Nam Á (ASEAN) Lu n v n t t nghi p giúp m i ng i hi u đ c ph n v tình hình kinh nghi m thu hút ngu n v n FDI t i t nh L ng S n sau 30 n m k t ngày có Lu t ut n c t i Vi t Nam, th c tr ng thu hút v n đ u t c a t nh L ng S n th i gian qua, t rút đ c nh ng m m nh c n phát huy m y u đ kh c ph c thu hút FDI c a t nh L ng S n, đ m t s gi i pháp đ t o môi tr ng đ u t h p d n, có tính c nh tranh cao v i ph ng toàn qu c vi c thu hút ngu n v n quan tr ng này, góp ph n tích c c th c hi n m c tiêu 102 thu hút FDI c a t nh, xây d ng t nh L ng S n thành m t t nh có n n kinh t phát tri n v ng m nh theo h ng cơng nghi p hố - hi n đ i hoá Ki n ngh th c hi n đ c m c tiêu t ng c ng công tác thu hút FDI t i t nh L ng S n th i gian t i, v i vi c k th a nh ng h c kinh nghi m c a t nh lân c n s đ u t nghiên c u c a c p, ngành, t nh L ng S n c n th c hi n m t s gi i pháp v v n đ sau: - Phát tri n quy ho ch c s h t ng chung; - C ch , sách h tr u đãi đ u t giành cho nhà đ u t c ng nh nh ng d án đ u t đ a bàn; - C i thi n môi tr ng đ u t kinh doanh nâng cao ch s n ng l c c nh tranh c p t nh hàng n m; - C i cách th t c hành c ng nh mơi tr ng đ u t đ t o u ki n thu n l i cho doanh nghi p ti n hành đ u t vào t nh L ng S n; - a nh ng gi i pháp đ t ng kh n ng ti p c n đ t đai, m t b ng s n xu t cho nhà đ u t ; - t o ngu n nhân l c t nh nhà đ nâng cao ch t l ng nói chung đ c bi t giành cho khu v c phát tri n d án FDI nói riêng, t o thêm c h i vi c làm cho nhân dân; - H tr thông tin cho nhà đ u t phát tri n ho t đ ng xúc ti n đ u t đ a bàn; - H tr doanh nghi p gi i quy t nh ng khó kh n, v ng m c trình th c hi n đ u t đ doanh nghi p yên tâm vào quy t đ nh đ u t c a M c dù nhi u c g ng, t p trung nghiên c u, song n ng l c u ki n th i gian có h n nên lu n v n có th có nh ng h n ch , sai sót nh t đ nh; H c viên kính mong đ c s góp ý c a th y đ hoàn thi n đ tài t t h n 103 DANH M C TÀI LI U THAM KH O A Ngu n tài li u in Sách [1] V Tr ng S n, u t tr c ti p n c v i s t ng tr ng kinh t Vi t Nam, Nxb Th ng kê, Hà N i, 1997 [2] V Trí L c, Giáo trình đ u t n [3] Nguy n Tr ng Xn, hố c ngồi, Nxb Giáo d c, Hà N i, 2000 u t tr c ti p n c ngồi v i cơng nghi p hố, hi n đ i Vi t Nam, Nxb Khoa h c - Xã h i, Hà N i, 2002 [4] Nguy n B ch Nguy t, T Quang Ph ng, Giáo trình kinh đ u t , Nxb ih c Kinh t qu c dân, Hà N i, 2012 [5] C c Th ng kê t nh L ng S n, Niên giám th ng kê n m 2016, Nxb Lao đ ng, Hà N i, 2016 Bài báo t p chí [1] Nguy n Xuân Thi u, “ u t tr c ti p n c (FDI) vào Vi t Nam - Th c tr ng gi i pháp”, T p chí Kinh t châu Á - Thái Bình D [2] Tr n Nguy n Tun, “Hồn thi n mơi tr ng, 30(1), 2001 ng sách đ i v i FDI Vi t Nam”, T p chí Nh ng v n đ kinh t th gi i, 86(6), 2003 K y u [1] B K ho ch u t , K y u 25 n m đ u t tr c ti p n c t i Vi t Nam, Hà N i, 2013 B Các ngu n khác Báo chí Lu n v n [1] Nguy n Ti n Quy t, “M t s gi i pháp đ y m nh thu hút đ u t vào Khu công nghi p t nh B c Ninh giai đo n 2010 – 2020”, Lu n v n th c s Kinh t , tr ng i h c Nông nghi p I, Hà N i, 2009 [2] V Th Thu Yên, “Thu hút đ u t tr c ti p n c t nh B c Giang hi n nay”, Lu n v n th c s Kinh t tr , H c vi n Chính tr - Hành Qu c gia H Chí Minh, Hà N i, 2009 [3] Huy Hoàng, “Thu hút đ u t tr c ti p n c vào t nh Qu ng Ninh”, Lu n v n th c s Qu n lý kinh t , H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh, Hà N i, 2014 104 Lu t [1] Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, Lu t Vi t Nam n m 1987 Ngh đ nh, Thông t h [2] Qu c h i n [3] Qu c h i n [4] Qu c h i n [5] Qu c h i n [6] Qu c h i n c t i ut n c t i ut n c t i ng d n thi hành, Hà N i, 2000 c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, Lu t Vi t Nam n m 2014 Ngh đ nh, Thông t h ut n ng d n thi hành, Hà N i, 1996 c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, Lu t Vi t Nam n m 2000 Ngh đ nh, Thơng t h c ngồi t i ng d n thi hành, Hà N i, 1992 c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, Lu t Vi t Nam n m 1996 Ngh đ nh, Thông t h ut n ng d n thi hành, Hà N i, 1990 c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, Lu t Vi t Nam n m 1992 Ngh đ nh, Thơng t h c ngồi t i ng d n thi hành, Hà N i, 1987 c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, Lu t Vi t Nam n m 1990 Ngh đ nh, Thông t h ut n ut n c t i ng d n thi hành, Hà N i, 2014 Báo cáo c a UBND t nh [1] UBND t nh L ng S n, Báo cáo v 25 n m thu hút FDI c a t nh L ng S n, L ng S n, 2012 [2] S K ho ch v nđ ut n c n m 2011-2015, B c Ninh, 2015 [3] S K ho ch đ ut n u t t nh B c Ninh, Báo cáo tình hình th c hi n ngu n u t t nh Qu ng Ninh, Báo cáo tình hình th c hi n ngu n v n c n m 2011-2015, Qu ng Ninh, 2015 [4] UBND t nh L ng S n, án đ y m nh thu hút FDI vào t nh L ng S n đ n n m 2020, L ng S n, 2015 [5] S K ho ch u t t nh L ng S n, Báo cáo ti m n ng c h i đ u t c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a kh u ng ng - L ng S n, L ng S n, 2015 [6] UBND t nh L ng S n, Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t -xã h i n m 2016, m c tiêu, nhi m v k ho ch n m 2017, L ng S n, 2016 [7] UBND t nh L ng S n, K ho ch phát tri n kinh t xã h i n m 2016-2020 t nh L ng S n, L ng S n, 2016 [8] S K ho ch u t t nh L ng S n, Báo cáo tình hình đ u t tr c ti p n c n m 2016 xây d ng k ho ch n m 2017 c a t nh L ng S n, L ng S n, 2017 [9] S K ho ch u t t nh L ng S n, Báo cáo v 30 n m thu hút FDI c a t nh L ng S n, L ng S n, 2017 105 ... ti n v công tác thu hút đ u t tr c ti p n Ch ng 2: Th c tr ng công tác thu hút đ u t tr c ti p n Ch ng 3: M t s gi i pháp t ng c t i t nh L ng S n c t i t nh L ng S n ng công tác thu hút đ u... kinh t - xã h i nh h công tác thu hút đ u t tr c ti p n 2.2 Th c tr ng cơng tác thu hút FDI c ngồi ng đ n t nh L ng S n 54 t nh L ng S n 56 2.2.1 K t qu công tác thu hút đ u t tr c ti... c đ làm rõ v n đ lý lu n c b n v công tác thu hút đ u t tr c ti p n xu t gi i pháp, k ho ch hành đ ng đ t ng c c ngoài, t ng k t kinh nghi m, đ ng công tác thu hút đ u t tr c ti p n c đ a bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh lạng sơn , Giải pháp tăng cường công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay