Quản lý và điều chỉnh tiến độ thi công thủy điện bảo lâm 3 theo phương pháp sơ đồ mạng lưới

101 9 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:35

L I CAM OAN Tôi tên Ph m Th Huy n Tôi xin cam đoan lu n v n “Qu n u ch nh ti n đ thi công th y n B o Lâm theo ph ng pháp s đ m ng l nghiên c u c a riêng s li u lu n v n đ nghiên c u ch a t ng đ i” cơng trình c s d ng trung th c K t qu c trình bày b t k cơng trình Tác gi lu n v n Ph m Th Huy n i L IC M N Trong th i gian t tháng 12/2016 đ n tháng 5/2017, lu n v n th c s v i đ tài "Qu n u ch nh ti n đ thi công th y n B o Lâm theo ph m ng l i" đ c tác gi hồn thành Có đ ng pháp s đ c b n lu n v n này, tác gi xin bày t lòng bi t n chân thành sâu s c nh t đ n Tr ng i h c Th y l i, Khoa Cơng trình, B mơn Cơng ngh Qu n xây d ng b môn khác thu c Tr ng i h c Th y l i; đ c bi t Th y giáo - PGS TS Nguy n H u Hu TS Nguy n M nh Tu n tr c ti p h ng d n tác gi su t trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n gia đình, b n bè, Th y, Cơ giáo - Các nhà khoa h c tr c ti p gi ng d y, truy n đ t nh ng ki n th c chuyên ngành qu n xây d ng kinh t th y l i cho b n thân tác gi su t khóa h c Xin chân thành c m n đ n v : Công ty c ph n T V n Sông à, đ n v có liên quan t n tình giúp đ , t o u ki n thu n l i cho tác gi trình thu th p tài li u th c hi n lu n v n Lu n v n k t qu c a trình nghiên c u khoa h c công phu, nghiêm túc c a b n thân tác gi , nhiên u ki n tài li u, th i gian ki n th c có h n nên không th tránh kh i nh ng m khuy t nh t đ nh Tác gi r t mong nh n đ c s tham gia góp ý ch b o c a Th y cô giáo b n bè, đ ng nghi p Cu i cùng, m t l n n a tác gi xin chân thành c m n th y cô giáo, c quan, đ n v cá nhân giúp đ tác gi trình h c t p hoàn thành lu n v n Hà N i, tháng n m 2017 ii M CL C L I CAM OAN .i L I C M N ii CH NG 1: T NG QUAN V L P K HO CH QU N TI N THI CÔNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH 1.1 c m tính ch t c a thi cơng cơng trình th y l i, th y n 1.2 Nh ng khó kh n thi cơng cơng trình th y l i, th y n 1.3 K ho ch ti n đ thi công xây d ng 1.3.1 Nhi m v c a l p k ho ch ti n đ 1.3.2 Nguyên t c l p k ho ch ti n đ 11 1.4 Các ph ng pháp l p k ho ch ti n đ 14 1.4.1 L p ti n đ thi công theo s đ ngang 14 1.4.2 Ti n đ thi công theo s đ xiên 16 1.4.3 Ti n đ thi công theo s đ m ng l i 17 1.5 Các hình th c t ch c xây d ng 20 1.5.1 Ph ng pháp tu n t 21 1.5.2 Ph ng pháp song song 22 1.5.3 Ph ng pháp dây chuy n 23 1.6 Th c tr ng v công tác qu n ti n đ thi công hi n 26 1.7 nh h ng c a ti n đ đ n chi phí ch t l ng xây d ng cơng trình 27 1.7.1 nh h ng c a ti n đ đ n ch t l 1.7.2 nh h ng c a ti n đ đ n chi phí xây d ng cơng trình 27 K T LU N CH CH ng cơng trình 27 NG 28 NG 2: C S KHOA H C TRONG QU N I U CH NH TI N XÂY D NG THEO PH 2.1 C s thuy t b NG PHÁP S M NG L c l p s đ m ng l I 29 i 29 2.1.1 C s thuy t 29 2.1.2 C u trúc 31 2.1.3 Các c n c đ l p k ho ch ti n đ thi công xây d ng 31 2.1.4 Các ph ng pháp l p k ho ch ti n đ 32 iii 2.1.5 Các b c l p s đ m ng l i 39 2.2 Các ph ng pháp ki m tra ti n đ 42 2.2.1 Ph ng pháp đ ng phân tích dùng đ ki m tra t ng công vi c 42 2.2.2 Ph ng pháp đ ng ph n tr m 43 2.2.3 Ph ng pháp bi u đ nh t ký 44 2.3 Ph ng pháp tính tốn thơng s s đ m ng l i 45 2.3.1 Ph ng pháp gi i tích 47 2.3.2 Ph ng pháp hình qu t 50 2.4 Phân tích r i ro ph bi n q trình t ch c thi cơng làm nh h ng đ n ti n đ thi công công trình 51 2.5 Các toán t i u u n s đ m ng l i 53 2.5.1 Thu t toán Burgess 56 2.5.2 Thu t toán Kelley 57 K T LU N CH CH NG 59 NG 3: QU N I U CH NH TI N THI CƠNG CƠNG TRÌNH TH Y I N B O LÂM 60 3.1 Gi i thi u v cơng trình th y n B o Lâm 60 3.2 Qu n u ch nh ti n đ thi cơng theo t i u hóa th i gian chi phí 68 3.2.1 L p k ho ch ti n đ tính tốn thơng s 69 3.2.2 T i u hóa s đ ti n đ th y n B o Lâm 76 3.3 Th i gian giá thành s đ m ng 84 K T LU N CH NG 89 K T LU N KI N NGH 90 TÀI LI U THAM KH O 92 iv DANH M C HÌNH V Hình 1-1: ng l y tích v n đ u t xây d ng cơng trình theo ph ng án s p x p k ho ch ti n đ khác 12 Hình 1-2: Bi u đ cung ng nhân l c 13 Hình 1-3: C u trúc mơ hình k ho ch ti n đ ngang 15 Hình 1-4: C u trúc mơ hình k ho ch ti n đ xiên 16 Hình 1-5: T ch c s n xu t tu n t v i M cơng trình 22 Hình 1-6: T ch c s n xu t theo ph ng pháp song song M cơng trình 23 Hình 1-7: T ch c s n xu t theo ph ng pháp dây chuy n 24 Hình 2.1 C u t o s đ ngang(s đ Gantt) 32 Hình 2-2: C u trúc mơ hình k ho ch ti n đ xiên 34 Hình 2-3: Các b c l p s đ m ng 41 Hình 2-4: Ki m tra ti n đ b ng đ ng phân tích 43 Hình 2-5: Ki m tra ti n đ b ng đ ng ph n tr m 44 Hình 2-6: Bi u đ nh t ký công vi c 45 Hình 2-7 Các thơng s tính tốn 46 Hình 2-8: Ví d s đ m ng 48 Hình 2-9 Ví d tính tốn s đ m ng theo ph ng pháp hình qu t 50 Hình 3-1: K ho ch ti n đ thi công ban đ u thu n B o Lâm theo s đ m ng 80 Hình 3-2: K ho ch ti n đ thi công ban đ u thu n B o Lâm 81 Hình 3-3: K ho ch ti n đ thi công thu n B o Lâm u ch nh l n 82 Hình 3-4: K ho ch ti n đ thi công thu n B o Lâm u ch nh l n 83 Hình 3-5: Quan h gi a th i gian giá thành c a m t công vi c (i-j) 86 Hình 3-6: Quan h gi a th i gian chi phí xây d ng cơng trình thu n B o Lâm 88 v DANH M C B NG BI U B ng 1-1: Kh i l ng xây d ng m t s cơng trình th y n B ng 3.1 Các thơng s ch tiêu c a cơng trình 62 B ng 3.2 T ng h p kh i l B ng 3-3: Kh i l ng xây l p 67 ng, chi phí th i gian theo th i gian xây d ng bình th B ng 3-4: Các thơng s c a s đ m ng l i theo th i gian xây d ng bình th ng 71 ng 74 B ng 3-5: Th i gian hoàn thành công vi c s m nh t 75 B ng 3-6: B ng tính chi phí bù u n cho t ng công vi c 77 vi DANH M C CÁC CH VI T T T KH K ho ch T TCXD Ti n đ t ch c xây d ng T TC Ti n đ thi công KHT K ho ch ti n đ OPM Ph ng pháp đ PERT Ph ng pháp k thu t S M S đ m ng GPMB Gi i phóng m t b ng VN Vi t Nam đ ng TCVN Tiêu chu n Vi t Nam ng VH ng v n hành ng TC ng thi công ng g ng cl vii ng ki m tra d án PH N M U Tính c p thi t c a đ tài Vi t Nam m t s nh ng qu c gia phát tri n v i ngu n tài nguyên d n c n ki t N c ngu n tài nguyên trù phú, s d ng tài nguyên n ph c v s n xu t sinh ho t m t bi n pháp đ c đ phát n c Vi t Nam qu c gia th gi i s d ng Phát tri n th y n mang l i nhi u l i ích nh th c đ y kh n ng kinh t , b o t n h sinh thái, cung c p ngu n n ng l tri n b n v ng, s d ng n ng s ch, góp ph n vào phát c đa m c tiêu, phát tri n c s h t ng… Thi cơng xây d ng cơng trình m t q trình g m nhi u cơng vi c khác nhau: chu n b m t b ng thi cơng, thi t b máy móc, nhân cơng, v t li u thi công… Tr công xây d ng ph i ti n hành nhi u cơng tác ph tr nh : làm đ c kh i ng, lán tr i, kho ch a v t li u máy móc thi t b thi cơng….Còn q trình thi cơng xây d ng cơng trình có r t nhi u công vi c di n m t th i gian V i r t nhi u công vi c k vi c xây d ng cơng trình mà khơng có k ho ch c th s d n đ n tình tr ng công vi c ch ng chéo lên nhau, đ a máy móc đ n đ thi cơng nh ng ch a chu n b đ c m t b ng hay v t li u d n đ n cơng trình khơng đ th i h n, ch t l c xây d ng ng K ho ch ti n đ thi công u ki n tiên quy t đ quy t đ nh s thành công c a m t d án M t k ho ch s sài, tùy ti n, b trí nh n s l n x n, khơng khoa h c, khơng tính tốn có ph ng án d phòng tr c nh ng s c phát sinh, công tác qu n y u s làm gi m n ng su t lao đ ng tr c ti p nh h án Ch a k ch t l ng cơng trình c ng b nh h ng đ n ti n đ bàn giao d ng chi phí b đ i lên ch m ti n đ , th t thoát, h hao… Bên c nh đó, s n ph m xây d ng nh ng d án l n, th i gian t n t i lâu dài nên n u công tác l p k h ch không t t, qu n y u kém, có s c , sai l m công tác xây d ng x y ra, s d n đ n h u qu khơn l ng ngồi vi c lãng phí l n v ti n c a, th i gian, công s c đ s a ch a sai l m Nh ng quy đ nh v ti n đ thi công th c ch t m i đ ng gi y, bên c nh y u t quy t đ nh n ng l c th c t c a nhà th u c n gi i quy t nhi u khâu khác có liên quan nh m k p th i t p trung kh n ng đ y ti n đ thi cơng lên Nhìn xa, th y tr c chu n b m i kh n ng đ x bí quy t cho s thành cơng Ch đ o ti n đ thi công m t ngh thu t, c n n m v ng nh ng nguyên c b n v i khinh nghi m thi cơng nhi u cơng trình Có th nói m t cách khái quát, u n ti n đ thi công nh gi i toán mà s li u đ u vào k t qu đ u ch a đ c đ m b o nh ý đ nh C n ph i s d ng ph n m m đ k p theo dõi ti n tri n thi công k p x Hi n có nhi u đ tài, ch ng trình khoa h c, d án nghiên c u nh m đ y nhanh ti n đ thi công xây d ng nói chung th y l i th y n nói riêng nh m đem l i hi u qu kinh t - xã h i c quan đ n v nghiên c u, t ch c cá nhân n c th c hi n Tuy nhiên, k t qu ch m i d ng l i nh ng khái ni m chung, ch a sâu vào t ng cơng trình riêng bi t Trong đ tài tác gi s sâu vào nghiên c u ng d ng tốn t i u hóa vào ti n đ thi cơng, c th tốn t i u hóa ti n đ theo th i gian chi phí, áo d ng tr c ti p cho cơng trình th y n B o Lâm ó c ng mà tác gi chon đ tài “Qu n u ch nh ti n đ thi công th y n B o Lâm theo ph ng pháp s đ m ng l i” v i mong mu n đóng góp nh ng kinh nghi m nghiên c u v v n đ khoa h c mà tác gi quan tâm M c đích nghiên c u tài nghiên c u nh m m c đích t i u hóa ti n đ thi công theo th i gian chi phí đ u n ti n đ thi cơng xây d ng cơng trình it 3.1 it it ng nghiên c u ng nghiên c u ng nghiên c u c a đ tài: Cơng trình th y n B o Lâm 3.2 Ph m vi nghiên c u - Ph m vi v n i dung: Lu n v n nghiên c u v ph l i đ l p u ch nh ti n đ thi công ng pháp s d ng s đ m ng B c 3: Th c hi n u n ti n đ l n D a vào s đ k ho ch ti n đ th y n B o Lâm ban đ u ta xác đ nh đ g ng c a ti n đ ban đ u bao g m công vi c (3-4-18-19) ti n đ theo th i gian chi phí d a vào đ cđ ng i u n t i u hóa ng g ng b ng tính bù chi phí cho m i cơng vi c rút ng n th i gian thi công Nhìn vào B ng 3-6 th y đ c r ng cơng vi c g ng có chi phí bù nh nh t công vi c (19) v y ta s rút ng n th i gian thi công c a công vi c (19) 30 ngày mà v n đ m b o u ki n thi cơng v i chi phí bù nh nh t B c 4: Tìm đ ng g ng ti n đ m i sau u n l n Sau rút ng n công vi c g ng (19) 30 ngày S ngày thi công sau u n l n 1025 ngày chi phí thi cơng cơng trình sau u n: 842565,39.106 VN t ng 336,44.106 VN Sau u n s đ k ho ch ti n đ m ng ban đ u đ ng g ng v n (3-4-18- 19) B c 7: C ti p t c vi c u n t i u s đ m ng l i nh u n l n 1, tác gi u n thêm l n công vi c (18) rút g n 45 ng ày Chi phí thi cơng cơng trình sau u n: 847848,94.106 VN t ng 5619,99.106 VN đ n k ho ch ti n đ t i u nh t có ngh a thi cơng nhanh nh t có th v i chi phí t ng thêm nh t Trong gi i h n c a lu n v n tác gi ch u n l n đ l y k t qu cho ch đ u t d a vào xem xét, l a ch n ph ng án k ho ch ti n đ t i u nh t, phù h p nh t v i u ki n v th i gian – chi phí đ thi công nh m mang l i hi u qu đ u t 79 80 Hình 3-1: K ho ch ti n đ thi công ban đ u thu n B o Lâm theo s đ m ng 81 Hình 3-2: K ho ch ti n đ thi cơng ban đ u thu n B o Lâm 82 Hình 3-3: K ho ch ti n đ thi công thu n B o Lâm u ch nh l n 83 Hình 3-4: K ho ch ti n đ thi công thu n B o Lâm u ch nh l n 3.3 Th i gian giá thành s đ m ng Rút ng n th i gian xây d ng đ s m đ a cơng trình vào s d ng v n đ th i s đ i v i ngành xây d ng Hi n d ng, c n đ n c ta, hàng lo t cơng trình cơng nghi p dân c hồn thành nhanh đ s m phát huy tác d ng, nh m m c tiêu cơng nghi p hố, hi n đ i hoá đ t n c, chu n b b tri n chung v kinh t xã h i c a n i v i ng c vào th ki 21 ti n k p v i m c phát c khu v c th gi i [15] i t ch c, qu n lí xây d ng, mu n rút ng n th i gian xây d ng c n ph i quan tâm t i toàn b v n đ v kinh t - k thu t c a cơng trình, hai y u t quan tr ng g n bó v i th i gian giá thành c n đ c ý đ c bi t trình l p k ho ch ch đ o xây d ng Trong công vi c l p k ho ch ch đ o xây d ng, hai y u t th i gian giá thành g n bó ch t ch v i Giá thành xây d ng bi u hi n b ng ti n c a t t c nh ng chi phí v lao đ ng s ng lao đ ng kh c a c s s n xu t trình làm s n ph m Giá thành m t ch tiêu t ng h p ph n ánh trình đ t ch c, k ho ch hoá qu n lí k thu t n ng su t lao đ ng Chính t nh ng trên, t khâu l p k ho ch, c n gi i quy t t t m i quan h gi a: Th i gian s n xu t chi phí s n xu t V n đ th ng đ c quan tâm rút ng n th i gian xây d ng cơng trình, song ch có ý ngh a g n li n v i yêu c u [15] Làm th đ s t ng chi phí rút ng n th i gian nh nh t ây toán t ng đ i ph c t p c n ph i so sánh v i nhi u ph ng án có th rút ng n th i gian Hi n nay, b ng thu t toán có nhi u ph ng pháp tính tốn nh : Ph ng pháp gi i toán v n t i m ng; Bài tốn tìm lu ng c c đ i Tuy nhiên, ch có m t s ph ng pháp áp d ng đ c th c t gian, ta có th thay đ i v k thu t ho c v t ch c, th rút ng n th i ng gi i quy t b ng cách s p x p l i công vi c thay th nh ng công vi c b ng công vi c khác Các s thay đ i không nh t thi t ph i kèm theo s thay đ i v ph 84 ng ti n Ch c n g p l i hay phân nh m t s công vi c đ đ ih ng chi u dài c a đ ng g ng, có th đ a đ n k t qu đ ng g ng c rút ng n, phân nh công vi c t o thêm nh ng công vi c m i có th làm đ ng th i v i nh ng công vi c c , nh v y bao gi c ng có kh n ng rút ng n toàn b th i gian th c hi n d án N u làm theo cách có k t qu khơng ph i chi phí thêm, th i gian th c hi n t ng cơng vi c h p lí, ta s ph i rút ng n th i gian th c hi n m t s công vi c, đ rút ng n th i h n toàn b d án Chúng ta có th đ t đ c u b ng cách : - T ng thêm công nhân - T ng thêm thi t b - Làm thêm gi , thêm ca T t nhiên, bi n pháp s kéo theo s t ng thêm chi phí, m i cơng vi c có tám quan tr ng khác nhau, ph i tr l i câu h i : Rút ng n bao nhiêu, rút ng n công vi c nào, đ đ t đ c th i h n quy đ nh chi phí t ng thêm nh t ? i u s xây s công vi c g ng t ng thêm v i vi c rút ng n m t s công vi c nh v y s l ng ph ng án rút ng n th i gian c ng ngày m t t ng thêm Chúng ta s nghiên c u m i quan h gi a th i gian giá thành r i l n l m t s ph t tìm hi u ng pháp gi i toán [15] M i quan h gi a th i gian giá thành c a m t cơng vi c (i- j) có th bi u di n theo đ th sau T đ th ta nh n xét th y: 85 Hình 3-5: Quan h gi a th i gian giá thành c a m t công vi c (i-j) N u công vi c th c hi n u ki n bình th ng ( i m B) giá thành nh nh t N u rút ng n th i gian s ph i t ng thêm chi phí nh ng đ n m t m c đ gi i h n ( i m A) dù có t ng thêm chi phí v n khơng rút ng n thêm đ c th i gian n a u ki n k thu t N u m bình th Trong ph ng B s kéo dài th i gian c ng làm t ng thêm chi phí ng pháp s đ m ng, gi thi t th i gian th c hi n m i công vi c (i-j) m t s xác đ nh (tij) Nh v y, th i gian m t h ng s Khi c n rút ng n th i gian th i gian th c hi n m t s công vi c tr thành nh ng bi n s đ c l p đ c xác đ nh kho ng : T kh n tr ng < t < t bình th ng Trong : T kh n tr ng : th i gian t i thi u th c hi n công vi c (i-j) T bình th ng : th i gian t i đa th c hi n cơng vi c, g i th i gian bình th ng th c hi n công vi c v i th i gian này, công vi c đ c ti n hành nh ng u ki n bình th phí nh nh t 86 ng chi th bi u di n giá thành toàn b t ng c a hai đ th chi phí tr c ti p gián ti p,có th i h n t i u ta có giá thành tồn b th p nh t Min th giá thành toàn b V nguyên t c, ta có th tính tốn đ c th i gian t i u th i gian mà giá thành toàn b d án th p nh t, c ng nh ta có th tính tốn đ v i b t kì m t th i h n cho tr c giá thành t i thi u t ng ng c.Tuy nhiên, tính tốn ph c t p, nh t đ n giá xây d ng hi n ch a xét đ n y u t th i gian, ngh a xây d ng nhanh hay ch m giá c quy đ nh nh Qua v n đ nghiên c u ph n trên, nh n th y r ng : gi a th i gian hoàn thành th i h n xây d ng cơng trình giá thành tồn b có m t m i quan h ch t ch M i quan h cho ta bi t r ng có th tính tốn đ c th i gian t i u, th i gian có giá thành t i thi u, c ng nh có th tính tốn đ c giá thành t i u t Làm đ ng ng v i b t kì m t th i h n cho tr c nh v y t c ta gi i quy t đ c c hai toán c b n v giá thành th i gian nh sau: V i th i h n đ nh, c n có bi n pháp t ch c thi cơng h p lí đ h giá thành toàn b t i m c th p nh t Thi cơng nhanh nh t v i giá thành tồn b đ nh tr m ng l p cho xây d ng th nên ph i l p ch c Tuy nhiên, v i s đ ng t 70 -:- 200 s ki n, kh i l ng tính tốn r t l n, ng trình gi i máy tính n t Mu n gi i quy t t t tốn này, ngồi v n đ nghiên c u hoàn thi n thu t tốn, ph i l u ý đ n v n đ xây d ng 87 s li u ban đ u (nh th i gian bình th ng, th i gian gi i h n c a công vi c ) V n đ th i gian giá thành xây d ng m t v n đ r t quan tr ng Hi n b c vào th i kì cơng nghi p hố, hi n đ i hố Nhà n c ta t p trung ngu n v n cho xây d ng c b n ; nhi u khu công nghi p kh ng l m c lên, v i q trình th hố t ng tr ng v i t c đ cao Thi công th i h n v i chi phí nh nh t s mang l i nh ng k t qu to l n v kinh t tr m t v n đ ph c t p h p d n đòi h i ng ây i làm công tác t ch c u n xây d ng quan tâm đ n i v i cơng trình thu n B o Lâm 3, bi u đ quan h gi a th i gian chi phí xây d ng cơng trình đ c th hi n nh hình d i: Hình 3-6: Quan h gi a th i gian chi phí xây d ng cơng trình thu n B o Lâm Trong toán u ch nh ti n đ thi công cho thu n B o Lâm 3, sau u ch nh hai l n ta rút g n th i gian thi công 75 ngày, nhiên chi phí xây d ng cho cơng trình t ng thêm 5619,99.106 VN Nh ng ph i xem xét đ n n ng l c c a nhà th u thi công l i v su t ph t tr i h n so v i c ng đ thi công ban đ u, b i v y tác gi đ ng án ti n đ thi công u ch nh đ ch đ u t xem xét l a ch n ph án thi công cho phù h p v i n ng l c nhà th u chi phí đ đ t đ vi c t t nh t 88 ng c hi u qu công K T LU N CH Trong ch NG ng 3, tác gi nghiên c u gi i quy t đ c m t s v n đ sau: Gi i thi u cơng trình Th y n B o Lâm 3, v trí đ a lý, quy mơ l i ích c a cơng trình Các thơng s k thu t chính, h ng m c c a d án Khái qt v tình hình xây d ng cơng trình, nh ng k t qu đ t đ c q trình thi cơng d ng T s li u thu th p đ áp d ng s đ m ng l c, tác gi l p đ c bi u đ ti n đ thi công ban đ u, t i, s d ng tốn t i u hóa ti n đ thi cơng theo th i gian chi phí đ u ch nh k ho ch ti n đ c a công trình cho phù h p v i tình hình th c t n ng l c c a nhà th u Ph ng án t i u đ c đ a đ ch đ u t có th d a vào ch n ph u nh t, phù h p v i u ki n v th i gian c ng nh chi phí c a ch đ u t 89 ng n t i K T LU N KI N NGH K t lu n Qua trình nghiên c u th c hi n lu n v n v i đ tài “qu n u ch nh ti n đ thi công Th y n B o Lâm theo ph ng pháp s đ m ng l i” c a tác gi lu n v n, lu n v n có m t s đóng góp nh sau: Lu n v n làm rõ đ c vai trò c a ti n đ thi công đ i v i xây d ng cơng trình Các hình th c thi cơng ch y u hi n dùng th c t , ph ng pháp l p k ho ch ti n đ thi công c ng nh công tác ki m tra k ho ch ti n đ thi công Trình bày đ ph c c s thuy t đ l p ti n đ thi công theo s đ m ng l ng pháp tính tốn thơng s s đ m ng l i Các i nh tính tốn tr c ti p s đ m ng, tính b ng áp d ng máy tính T ti n đ thi cơng ban đ u dùng tốn t i u hóa theo th i gian nhân l c, theo th i gian chi phí, phân ph i tài nguyên t i u, t i u phân b tài nguyên thu h i th i h n xây d ng cơng trình xác đ nh đ t i u hóa u n ti n đ thi cơng theo m c tiêu mong mu n Gi i thi u v cơng trình th y n B o Lâm 3, s d ng toán t i u hóa ti n đ thi cơng theo th i gian chi phí đ đ a ph ng án u ch nh k ho ch ti n đ thi cơng c a cơng trình Th y n B o Lâm Trong gi i h n nghiên c u c a lu n v n th c s nên cơng tác thi cơng cơng trình Th y n B o Lâm đ cơng đ c rút ng n b t m t ph n Ch có cơng tác thi c đ a đ l p u ch nh t i u ti n đ thi công Trong toán u n t i u ti n đ thi cơng cơng trình Th y n B o Lâm ch đ a hai ph ng án u ch nh đ rút ng n th i gian thi cơng v i chi phí đ n bù th p nh t 90 Ki n ngh Do h n ch v ngu n tài li u thu th p đ c ph m vi nghiên c u th i gian th c hi n lu n v n có h n, nên lu n v n không tránh kh i m t s thi u sót Thơng qua lu n v n này, tác gi mu n đ c p đ n m t s v n đ sau: Bài tốn t i u hóa ti n đ thi công dùng đ u n ti n đ thi công theo ch tiêu th i gian chi phí cơng trình th y n B o Lâm m t toán đ c áp d ng nhi u nh t u n k ho ch ti n đ b i liên quan đ n hai ch tiêu quan trong m t d án th i gian thi cơng giá thành cơng trình Thi cơng v i th i gian ng n nh t v i chi phí th p nh t s m ng l i hi u qu cao nh t cho ch đ u t Nh ng vi c tính toán t i u v n th c hi n b ng tay cho t ng cơng trình khác m t r t nhi u th i gian Nên lu n v n tác gi ki n ngh h ng nghiên c u ti p theo s vi t m t ph n m m t i u hóa ti n đ thi cơng d a ngơn ng l p trình máy tính c s thuy t toán h c T vi c gi i quy t tốn t i u ti n đ thi công theo ch tiêu th i gian chi phí s th c hi n d dàng h n, th i gian th c hi n c ng nhanh h n, có th áp d ng cho nhi u d án khác nhau./ 91 TÀI LI U THAM KH O [1] B môn thi công, Tr ng i h c Th y L i (2004), Thi cơng cơng trình th y l i t p 2, Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i [2].Th.s Nguy n Hoài Nam, Nhà máy th y n ThácBà, http://www.vncold.vn/Web/ Content.aspx? distid=165; [3] Th.s Nguy n Hồi Nam, H Hòa Bình t nh Hòa Bình, http://www.vncold.vn/Web/ Content.aspx?distid=126 [4] Nhà máy th y n S n La, https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhà_Máy _Th y _ i n_S n _La [5] Nhà máy th y n Lai Châu, https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhà_máy_th y_đi n_ Lai_Châu [6] Vi t B c, http://www.tlu.edu.vn/lien-he-p9/thuy-dien-yaly nguon-sang-lon-nhattay-nguyen-1809 [7] Ngô V n D ng, Tr ng đ i h c Bách Khoa N ng, k ho ch t ch c thi công cơng trình xây d ng c b n [8] Nguy n Huy Thanh (2012), T ch c xây d ng cơng trình t p 1, Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i [9] Nguy n Tr ng T , Tr ng đ i h c Th y L i, t ch c qu n xây d ng nâng cao [10] Nguy n ình Thám, Nguy n Ng c Thanh, (2001), L p k ho ch, t ch c ch đ o thi công, Nhà xu t b n khoa h c k thu t, Hà N i [11] i h c N ng, t p chí khoa h c công ngh - S 1(30)2009 [12] Tr nh Qu c Th ng (1998), Các ph ng pháp s đ m ng xây d ng, Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i 92 [13] L u Tr ng V n, i h c M TP H Chí Minh, qu n ti n đ c a d án đ u t xây d ng cơng trình [14] Bùi T ng Chí, giáo trình phân tích đ nh l ng qu n tr (1994) [15] Chi nhánh t v n I, công ty c ph n t v n Sông à, H s thi t k cơng trình Th y n B o Lâm [16] ng H u o, Phó c Anh (2007), Phân tích t i u hóa h th ng, Nhà xu t b n nông nghi p, Hà N i [17] Nguy n Khánh T ng, Nguy n V n B o, (2004), K thu t t ch c thi cơng cơng trình th y l i T p III, Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i 93 ... 59 NG 3: QU N LÝ VÀ I U CH NH TI N THI CÔNG CÔNG TRÌNH TH Y I N B O LÂM 60 3. 1 Gi i thi u v cơng trình th y n B o Lâm 60 3. 2 Qu n lý u ch nh ti n đ thi công theo t i u... c thi công công vi c theo trình t cơng ngh nh t đ nh Hình 1 -3 - Ph n 1: Danh m c công vi c đ công, kèm theo kh i l c s p x p theo th t công ngh t ch c thi ng công vi c, nhu c u nhân l c, máy thi. .. n s d ng ng pháp thi công song song, thi công dây chuy n đ rút ng n th i h n thi công, tang nhanh t c đ thi cơng, nh ng tránh làm đ o l n trình t thi công h p lý - Khi ch n ph ng pháp s p x p
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý và điều chỉnh tiến độ thi công thủy điện bảo lâm 3 theo phương pháp sơ đồ mạng lưới , Quản lý và điều chỉnh tiến độ thi công thủy điện bảo lâm 3 theo phương pháp sơ đồ mạng lưới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay