Quản lý chất lượng thiết kế tại công ty tư vấn 11 áp dụng cho dự án cải tạo và nâng cấp trạm bơm thanh điềm huyện mê linh hà nội

118 8 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:35

L I CAM OAN Tôi cam đoan đ tài nghiên c u c a riêng Các thông tin tài li u trích d n lu n v n đ ch a đ c ghi rõ ngu n g c K t qu nêu lu n v n trung th c c công b b t k đ tài tr c N i, ngày tháng n m 2017 TÁC GI LU N V N Ph m Th Quang i L IC M N Trong trình nghiên c u làm Lu n v n Th c s , tác gi nh n đ quan tâm giúp đ nhi t tình s đ ng viên sâu s c c a nhà tr c nhi u s ng, th y giáo, c quan gia đình, ngu n đ ng l c r t l n đ tác gi n l c su t trình nghiên c u th c hi n hoàn thành Lu n v n Tr c h t, tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n PGS.TS Nguy n Quang C ng - h ng tr c ti p h ng d n giúp đ tác gi trong su t trình nghiên c u hoàn thành lu n v n Tác gi c ng xin đ phòng c chân thành c m n Ban giám hi u tr ng i h c Th y l i, t o đ i h c & Sau đ i h c, Ban ch nhi m th y giáo khoa Cơng trình, B môn Công ngh Qu n xây d ng đ ng viên, giúp đ tác gi v m i m t trình nghiên c u hoàn thành lu n v n t t nghi p c a Tác gi xin c m n chân thành đ n Lãnh đ o, cán b công ty t v n 11 h t lòng giúp đ cho h c viên hoàn thành lu n v n Do nh ng h n ch v th i gian, kinh nghi m tài li u nên q trình nghiên c u khơng kh i có nh ng thi u sót, m khuy t Vì v y, tác gi r t mong nh n đ c s góp ý, ch b o c a th y, cô giáo đ ng nghi p Xin trân tr ng c m n! N i, ngày tháng n m 2017 TÁC GI LU N V N Ph m Th Quang ii M CL C M CH U .1 NG 1: T NG QUAN V QU N CH T L NG THI T K CƠNG TRÌNH TH Y L I .4 1.1 Ch t l ng qu n ch t l ng 1.1.1 Khái ni m đ c m c a ch t l ng [8] 1.1.2 Khái ni m vai trò qu n ch t l ng 1.2 Thi t k qu n ch t l ng thi t k xây d ng cơng trình 1.2.1 Khái ni m, trình t vai trò c a cơng tác thi t k xây d ng 1.2.2 Khái ni m vai trò c a công tác qu n ch t l 1.3 Th c tr ng ch t l ng thi t k 13 ng cơng trình th y l i th i gian qua 14 1.3.1 Thành t u th i gian qua 14 1.3.2 M t s t n t i 16 1.3.3 M t s s c tr m b m liên quan đ n ch t l 1.4 K t lu n ch CH L ng thi t k 17 ng 20 NG 2: S S LU N CÁC QUY NH TRONG QU N CH T NG THI T K CÔNG TRÌNH TH Y L I .21 2.1 C s pháp 21 2.1.1 Các v n b n QLNN v ch t l ng cơng trình xây d ng 21 2.1.2 Các v n b n pháp quy v công tác t v n thi t k 23 2.1.3 Các v n b n quy đ nh v công tác qu n ch t l ng thi t k cơng trình 25 2.2 Thành ph n n i dung yêu c u c a h s thi t k k thu t .26 2.2.1 Thành ph n n i dung c a h s thi t k k thu t 26 2.2.2 Yêu c u chung v h s thi t k k thu t 26 2.3 N i dung th c hi n qu n ch t l ng thi t k cơng trình 27 2.3.1 Quy n ngh a v c a nhà th u thi t k xây d ng vi c thi t k xây d ng 28 2.3.2 Trách nhi m qu n ch t l ng cơng trình xây d ng c a nhà th u t v n thi t k 29 2.4 Mơ hình s n xu t qu n ch t l ng thi t k c a đ n v t v n xây d ng 30 2.4.1 Mơ hình t qu n s n ph m t v n thi t k xây d ng 30 2.4.2 Mơ hình t ch c s n xu t s n ph m t v n thi t k xây d ng 36 2.4.3 Gi i thi u m t s mơ hình qu n ch t l iii ng 41 2.5 2.5.1 c m c a cơng trình tr m b m yêu c u thi t k .59 c m c a cơng trình tr m b m 59 2.5.2 M t vài v n đ chung v thi t k tr m b m 60 2.6 K t lu n ch CH ng 71 NG 3: NÂNG CAO CH T L NG THI T K D ÁN C I T O NÂNG C P TR M B M THANH I M- HUY N LINH- N I 72 3.1 Gi i thi u chung v công ty d án “C i t o nâng c p tr m b m Thanh i m” 72 3.1.1 Gi i thi u chung v công ty 72 3.1.2 Gi i thi u v d án c i t o nâng c p tr m b m Thanh i m- huy n Linh- N i 76 3.2 Th c tr ng t i công ty t v n 11 81 3.2.1 C c u t ch c 81 3.2.2 Ch t l ng h s 82 3.2.3 Ch t l ng ngu n nhân l c 82 3.2.4 M t s t n t i khác 83 3.3 ánh giá công tác qu n ch t l ng thi t k d án c i t o nâng c p tr m b m Thanh i m- huy n Linh- N i 83 3.3.1 Thu n l i 83 3.3.2 Khó kh n 84 3.4 xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng thi t k t i công ty t v n 11 86 3.4.1 xu t s đ t ch c công ty 86 3.4.2 xu t vòng xo n nâng cao n ng l c công ngh 88 3.4.3 xu t đào t o nhân l c ch t l ng cao 88 3.4.4 Các gi i pháp khác 89 3.5 xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng thi t k d án c i t o nâng c p tr m b m Thanh i m- huy n Linh- N i 90 3.5.1 Xây d ng k ho ch th c hi n 90 3.5.2 Ki m soát ch t l ng tài li u đ u vào 91 3.5.3 Ki m soát ch t l ng tính tốn 93 3.5.4 Quy trình qu n ch t l ng thi t k 96 iv 3.6 K t lu n ch ng 100 K T LU N KI N NGH 101 K t lu n .101 Ki n ngh 101 TÀI LI U THAM KH O 103 PH L C 105 v DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1: Mơ hình hóa y u t ch t l Hình 2: Cơng trình h ng nh Bình – t nh Bình Hình 3: Cơng trình H ch a n Hình 4: Tr m b m Ngo i nh 14 c Tà Tr ch – Th a Thiên Hu .15 .15 Hình 5: H Sơng Lòng Sơng, n i cung c p ngu n n c cho Tr m b m BC2 ho t đ ng .18 Hình 6: Cơng trình tr m b m th y l i Th ch Tân -Qu ng Nam 18 Hình 7: Tr m b m Khai Thái nhìn t b x 19 Hình 8: Cơng trình tr m b m Ba Gi t .20 Hình 9: S đ c c u qu n theo tr c n 30 Hình 1: S đ c c u qu n theo ch c n ng 31 Hình 2: S đ c c u qu n theo ch c n ng – tr c n 32 Hình 3: S đ c c u qu n theo tr c n – tham m u .33 Hình 4: S đ c c u qu n theo ch ng trình – m c tiêu 34 Hình 5: S đ c c u qu n theo ma tr n .35 Hình 6: Mơ hình s n xu t theo h ng chun mơn hóa 36 Hình 7: Mơ hình s n xu t theo hình th c t ng h p b môn .37 Hình 8: Mơ hình s n xu t theo s đ đ u m i 39 Hình 9: Mơ hình s n xu t theo s đ m t chuyên ngành 40 Hình 10: S đ t ch c T ng công ty t v n xây d ng Th y L i Vi t Nam - CTCP .42 Hình 11: S đ qu n đ m b o ch t l ng 43 Hình 12: Ch ng ch ISO mà HEC đ t đ c .44 Hình 13: C c u t ch c c a Vi n k thu t tài nguyên n c 52 Hình 14: S đ b trí h th ng cơng trình tr m b m 59 Hình 1: B n đ v trí cơng trình tr m b m Thanh i m 76 Hình 2: S đ t ch c công ty 81 Hình 3: S đ đ xu t t ch c công ty 87 Hình 4: Vòng xo n nâng cao n ng l c công ngh 88 Hình 6: L u đ ki m sốt CL tính tốn 94 Hình 5: L u đ qu n ch t l ng thi t k 97 vi DANH M C B NG BI U B ng 1: Phân c p thi t k c a cơng trình tr m b m 61 B ng 2: M c n c khai thác th p nh t 68 B ng 1: H ng n ng l c ho t đ ng t v n xây d ng 74 B ng 2: N ng l c lao đ ng chuyên gia phân theo ngh nghi p 74 B ng 3: N ng l c trang thi t b - ph ng ti n ch y u 75 B ng 4: K t qu s n xu t kinh doanh n m 2016 .75 B ng 5: T ng h p thơng s k thu t cơng trình 79 vii DANH M C CH VI T T T BNNPTNT: B nông nghi p phát tri n nông thôn BTCT: Bê tông c t thép BXD: B xây d ng C T: Ch đ u t CLCT: Ch t l ng công trình CNDA: Ch nhi m d án CNTK: Ch nhi m thi t k CP: Chính ph CQ : C ng qua đ ng 10 CTCP: Cơng ty c ph n 11 CTTL: Cơng trình Th y l i 12 H QT: H i đ ng qu n tr 13 KHKT:Khoa h c k thu t 14 N : Ngh nh 15 QCVN: Quy chu n Vi t Nam 16 QH: Qu c h i 17 QLCL: Qu n ch t l ng 18 QLNN: Qu n nhà n c 19 TCVN: Tiêu chu n Vi t Nam 20 TKBVTC: Thi t k b n v thi công 21 TKKT: Thi t k k thu t 22 TVTK: T v n thi t k 23 TVXD: T v n xây d ng 24 UBND: y ban nhân dân 25 VBQPPL: V n b n quy ph m pháp lu t viii M U Tính c p thi t đ tài Trong giai đo n hi n nay, công tác quy ho ch xây d ng h th ng cơng trình th y l i góp ph n khơng nh vi c th c hi n m c tiêu chi n l c phát tri n qu c gia H i nh p giúp ngành Th y L i vu n v i th gi i, h c h i ti p thu trình đ khoa h c – k thu t tiên ti n hi n đ i c a nhân lo i B ng ch ng c n c hi n có hàng ch c nghìn cơng trình th y l i lo i, v i h th ng h ch a, tr m b m, c ng t n c; s l m iđ ng ch t l ng đ i ng nhân l c c a ngành t ng nhanh, công ngh c áp d ng, cơng trình l n đòi h i u c u k thu t cao c ng t ng nhanh ch t l l i tiêu… ph c v cho s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a đ t ng cơng trình nâng lên rõ r t Tuy nhiên s l ng s n ph m m i u c t lõi c n đ t đ ng v n ch a đ mà ch t c s phát tri n b n v ng c a ngành Nh n th c đ c u cơng tác qu n ch t l công tác đ c c quan ban ngành coi tr ng Tuy nhiên bên c nh xu t hi n nh ng l h ng qu n lý,qu n ch t l ng đ ng cơng trình m t nh ng ng thi t k y u ch a đáp c yêu c u, ch a tuân th ch t ch quy chu n, tiêu chu n… Th c t ch ng minh g n khơng s c cơng trình gây thi t h i v ng cơng trình ch t l i tài s n, ng kém, đ a vào s d ng m t th i gian ng n b xu ng c p nghiêm tr ng, hi u qu đ u t th p, gây lãng phí v n đ u t xây d ng… T đòi h i khâu qu n ch t l ng ph i th c s sâu sát h n n a, không ch thi công xây d ng mà ph i nâng cao qu n ch t l ng t khâu thi t k Là m t đ n v t v n thi t k , công ty t v n 11 v i toàn ngành n l c nâng cao ch t l ng thi t k cơng trình th y l i nh m đáp ng nhu c u thách th c c a th c ti n đ t B i v y mà tác gi l a ch n đ tài: “Qu n ch t l ng thi t k t i công ty t v n 11 Áp d ng cho d án c i t o nâng c p tr m b m Thanh huy n Linh N i” i m – M c đích đ tài Lu n v n t p trung tìm hi u cơng tác qu n ch t l ng thi t k cơng trình th y l i nói chung t i cơng ty t v n 11 nói riêng; t đ xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng thi t k d án c i t o nâng c p tr m b m Thanh i m – huy n Linh N i Ph m vi nghiên c u - Công tác qu n ch t l ng s n ph m thi t k ; - Nghiên c u, đánh giá hi n tr ng, phân tích đ xu t m t s gi i pháp yêu c u đ nâng cao công tác qu n ch t l cao ch t l ng thi t k cơng trình Th y l i áp d ng nâng ng thi t k d án c i t o nâng c p tr m b m Thanh i m huy n Linh N i it ng nghiên c u - Các v n b n pháp v qu n ch t l ng thi t k - H s thi t k cơng trình th y l i - H s thi t k d án c i t o – nâng c p tr m b m Thanh i m huy n Linh N i Ph ng pháp nghiên c u - i u tra, thu th p, phân tích, t ng k t th c nghi m công tác qu n lý; - Ph ng pháp phân tích, t ng h p, khái quát hoá; - M t s ph ng pháp liên quan K t qu đ t đ c - H th ng hóa c s lu n c s pháp v ch t l ng qu n ch t l cơng trình th y l i - ánh giá đ c tr ng yêu c u c b n v thi t k cơng trình tr m b m ng 3.5.4 Quy trình qu n ch t l V i tr m b m Thanh ng thi t k i m có s li u đ u vào, CNDA c n lên k ho ch chi ti t cho t ng b môn, song hành v i c n có m t quy trình qu n ch t l k , c th l u đ sau nh m ki m soát ch t l ph m cu i 96 ng thi t ng thi t k t khâu đ u vào đ n s n ` Hình 6: L u đ qu n ch t l 97 ng thi t k Mơ t q trình: Thu th p s li u đ u vào: th c hi n liên t c trình l p d án Ki m tra s li u: Th c hi n liên t c trình l p d án L p đ c ng kh o sát, l p d án: CNDA/CNTK l p đ c ng kh o sát, thi t k theo quy đ nh Phê t đ c L p đ c ng chi ti t chuyên ngành: CNDA c n c vào đ c phi u giao vi c, ph ngành theo h ng án phác th o b trí t ng th đ l pđ c ng d án ng kh o sát d án, ng chi ti t chuyên ng d n chuyên ngành, l y xác nh n c a ban giám đ c Phê t đ c c ng: ban giám đ c, h i đ ng thi t k phê t đ c ng chi ti t chuyên ngành: Ban giám đ c phê t thông qua đ ng chi ti t chuyên ngành sau có ý ki n góp ý c a ki m tra viên, ch nhi m chuyên ngành, ch nhi m d án L p h s d án, h s thi t k d th o: i)Hình thành ph ng án, tốn chính, CNDA, CNTK ph i h p v i CNCN trao đ i v i ban giám đ c n u c n đ đ xu t ph tr ng án thi t k kèm thông s k thu t chính, tốn ng h p tính tốn c n áp d ng ii) Ch đ nh TCVN, Tiêu chu n ngành, quy đ nh, quy chu n, h ng d n khác c n áp d ng.iii) D ki n s l ng b n v , ph l c, trang thuy t minh iv) Th c hi n tính – v - l p ph l c, thuy t minh Các thi t k viên th c hi n tính, v , l p ph l c thuy t minh ph n vi c đ vi c tr c giao phi u giao c n p h s d án cho CNCN, thi t k viên ph i t ki m tra k đ h n ch h t s c th p nh t l i k thu t tính tốn H s ph i tn th quy đ nh chung Ki m tra, giám đ nh ch t l ng: i) k thu t viên phòng ki m sốt làm cơng vi c ki m tra h s c a thi t k viên th c hi n đ th m tra đ án tr CNDA ii) CNDA ph i ki m tra h s thi t k tr giám đ c Ý ki n ki m tra ph i đ quy đ nh iii) Ng c trình lên c trình h s d án lên ban c ghi rõ phi u ki m tra k thu t theo m u i ki m tra, giám đ nh ph i xác đ nh rõ ràng b ng ký hi u vào nh ng ph n không phù h p h s kèm ý ki n c a vào phi u ki m tra k thu t chuy n l i cho CNDA đ xem xét s a ch a hoàn thi n Tr 98 ng h p không đ tđ c s th ng nh t ng i giám đ nh ghi ý ki n b o l u c a vào phi u.iv) S n ph m thi t k sau s a ch a ph i đ c ki m tra giám đ nh l i ghi k t qu vào phi u m i công tác ki m tra giám đ nh đ tra, giám đ nh ký vào h s d án Tr c xem hoàn thành ng i ki m ng h p có ý ki n khác ban giám đ c s quy t đ nh cu i cùng.v) T t c phi u ki m tra phi u ki m tra k thu t đ u ph i l u gi t i b ph n l u tr đ làm c s cho vi c gi i quy t b t đ ng Báo cáo h s thi t k d án: CNDA báo cáo h s d án tr c ban giám đ c Thông qua h s d án: Ban giám đ c thông qua h s d án, n u h s không đ t yêu c u ph i l p l i CNDA c n c vào ý ki n ch đ o c a ban giám đ c đ hoàn thi n h s d án ho c l p l i m t ph n ho c toàn b h s d án đ báo cáo l i v i ban giám đ c 10 L p h s d án th c: h s d án th c đ c phân làm ph n g m ph n thuy t minh (k c ph l c tính tốn báo cáo tóm t t) ph n b n v CNDA ch đ o CNCN l p h s d án theo tên g i, hình th c h s đ nh t cho c d án, nhân b n theo s l ng yêu c u c a h p đ ng c th ng i v i báo cáo ph i có đ y đ ch ký c a ch c danh liên quan, đ i v i b n v ph i có đ y đ ch ký c a ch c danh liên quan, b n v đ nhân b n B h s g c đ c ban giám đ c phê chu n b n g c đ c gi l i n p l u tr t i th vi n 11 Phê duyêt h s d án: Ban giám đ c kí vào h s d án 12 Giao n p h s d án: CNDA/CNTK t p h p phân lo i h s d án giao n p cho ch đ u t (khi giao n p ph i có biên b n giao nh n h s theo m u c a công ty, l u tr th vi n theo thành ph n tài li u quy đ nh Thơng qua q trình phòng ki m sốt s phát huy t i đa trách nhi m c a mình, đ ng ngh a v i vi c CNDA s đ c đ gánh n ng chuyên tâm chuyên môn, c ng nh ch t l ng s n ph m đ c ki m soát ch t ch t ng khâu, gi m thi u sai sót v ch t l ng n i dung hình th c, t nâng cao ch t l k c a d án c i t o nâng c p tr m b m Thanh i m 99 ng s n ph m thi t 3.6 K t lu n ch ng Trên nh ng c s pháp v thi t k qu n ch t l ch ng tác gi nêu th c tr ng thi t k qu n ch t l ng thi t k cơng trình, ng thi t k t i Cơng ty t v n 11 t đ a nh ng v n đ t n t i gi i pháp c th D án c i t o nâng c p tr m b m Thanh i m – huy n Linh- N i m t nh ng d án n m Quy ho ch phát tri n thu l i thành ph N i đ n n m 2020, đ nh h ng đ n n m 2030 Tác gi nêu m t s v n đ đ t đ c c ng nh nh ng v n đ t n t i công tác thi t k t i công ty d án, t đ a nh ng đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l 100 ng thi t k c a d án K T LU N KI N NGH K t lu n Trong giai đo n hi n nay, khoa h c công ngh phát tri n, nhu c u ch t l s ng c a ng i nâng lên, c ng nh yêu c u đ i v i ch t l cu c s ng cao Do đó, tốn nâng cao ch t l tr ng tìm nhi u h ng s n ph m ng s n ph m đ c coi ng gi i quy t t i u Trong ngành xây d ng th y l i nói riêng, vi c nâng cao ch t l quan tr ng, nâng cao ch t l ng cơng trình h t s c ng khâu thi t k then ch t c a v n đ V i đ c thù riêng bi t c a ngành, vi c nâng cao ch t l ch t l ng cu c ng thi t k c ng nh khâu qu n ng thi t k đ c bi t quan tr ng đ i v i vi c quy t đ nh ch t l ng s n ph m ngành ti n trình b t bu c phù h p ti n trình h i nh p phát tri n c a xã h i nâng cao ch t l ng thi t k qu n ch t l ng thi t k t i công ty 11, tác gi nêu c s lu n v qu n thi t k cơng trình, vai trò th c tr ng ch t l ng cơng trình hi n Tìm hi u quy trình ki m sốt thi t k h th ng qu n ch t l ng thi t k t i đ n v t v n, bên c nh t ng b c nh n đ nh đ a nh ng v n đ t n t i c n kh c ph c c a d án c i t o nâng c p tr m b m Thanh i m – Huy n Linh - N i Trong lu n v n tác gi nêu đ c nh ng k t qu đ t đ c c ng nh nh ng v n đ t n t i t i công ty t v n 11, t đ xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng thông qua: gi i pháp v t ch c, gi i pháp v n ng l c nhân l c Tuy nhiên, đ nâng cao ch t l ng s n ph m thi t k c ng nh qu n ch t l ng thi t k c n có s đ ng thu n c ng nh n l c c a ban lãnh đ o tồn th cơng ty Ki n ngh a Ki n ngh đ i v i c quan nhà n - Nhà n c c c quan ban ngành có th m quy n c n nghiên c u c s th c t , nh m đ a b quy chu n, tiêu chu n phù h p v i hi n 101 - C n đ u t kinh phí, ngu n l c cho đ i ng chuyên trách nghiên c u xây d ng, c p nh t ban hành h th ng quy chu n, tiêu chu n, h ng d n k thu t phù h p cho t ng vùng, t ng l nh v c - C n th ng xuyên l y ý ki n v lu t, ngh đ nh, quy chu n t i th i m sau có hi u l c, l y ý ki n đ nh k đ có nhìn t ng qt d xác nh n l h ng c ng nh b t c p; không ch l y ý ki n giai đo n d th o nh hi n - C n có c ch qu n ch t ch vi c thi c p ch ng ch hành ngh C n có bi n pháp x nh ng tình tr ng thuê m n ch ng ch đ hoàn thi n h s n ng l c, đ u th u, - Các c p ban ngành c n ph i h p đ ng b vi c qu n ch t l ng cơng trình, phân c p rõ ràng, c th - Có hình th c khen th nâng cao ch t l ng x ph t đ i v i cá nhân t ch c cơng tác ng cơng trình b Ki n ngh v i công ty t v n 11 - Ban lãnh đ o công ty c n v n d ng linh ho t h th ng thi t k qu n ch t l ng s n ph m thi t k c a T ng cơng ty - C n có k ho ch đào t o c th đ nâng cao n ng l c t v n cho cán b công nhân viên, ti p nh n khoa h c công ngh m i - C n có sách n d ng phù h p sách thu hút đ i ng cán b k thu t có trình đ chuyên môn cao.T o môi tr ng làm vi c c i m , chuyên nghi p ch đ ng - C n quan tâm sâu s c đ n đ i s ng ng i lao đ ng: Ban lãnh đ o cơng đồn c n sâu, sát, n m b t tâm t nguy n v ng c a ng t o m t môi tr l i lao đ ng đ t ng b ng s n xu t tho i mái cho ng c c i thi n t i lao đ ng đ có s n ph m ch t ng cao - Các ch nhi m thi t k , ch nhi m chuyên ngành c n phát huy h n n a vai trò bao quát, phân ph i cơng vi c c a d án 102 TÀI LI U THAM KH O [1] TS M Duy Thành (2012) Bài gi ng môn h c Ch t l ng cơng trình, tr ng i h c Th y L i [2] Chính ph , Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 18/6/2015 v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình [3] Qu c H i (2014) Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng n m 2014 c a Qu c h i khóa XIII [4] www.vncold.vn/web: Trang Web H i đ p l n phát tri n ngu n n c Vi t Nam [5] H Nh t, “Kh c ph c “s c ” thi u n c t i Tr m b m Phong Phú” http://www.baobinhthuan.com.vn/kinh-te/khac-phuc-su-co-thieu-nuoc-tai-tram-bomphong-phu-61963.html [6] Tr n H u,”Tr m b m ti n t "l i" thi t k ?”,internet: http://baoquangnam.vn/xahoi/201704/,2017 [7].D ng Thanh L m t s tr m b m l n [8],M nh ng.”Báo cáo t ng k t đánh giá thiêt k xây d ng s d ng Vi t Nam”, N i, 2010 Th ng,”G n 70 t đ ng tr m b m…Ba Gi t“, http://www.tienphong.vn/ban-doc/gan-70-ty-dong-va-tram-bom-ba-giot588086.tpo,2012 [9] Qu c H i (2006) Lu t tiêu chu n quy chu n k thu t, N i [10] B nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam,Quy chu n k thu t qu c gia s QCVN 04 – 02:2010/BNNPTNT v cơng trình th y l i - quy đ nh ch y u v thi t k , N i [11] www.hec.com : Trang web T ng công ty t v n xây d ng Th y l i Vi t Nam – CTCP 103 [12] inh V n Công.” Nghiên c u gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng t v kh o sát, thi t k công trình th y l i - ng d ng cho Vi n K thu t Tài nguyên n c”, Lu n v n th c s , Tr [13] Tr ng i h c Th y l i, N i, 2014 ng đ i h c Th y L i,(2006) Giáo trình máy b m tr m b m [14] B nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam, Quy chu n k thu t qu c gia s TCVN 8423 : 2010/BNNPTNT v công trình th y l i – tr m b m t u c u thi t k cơng trình th y công, N i [15] Hec 11 (2017), H s n ng l c, N i [16] Hec 11 (2016), Báo cáo công tác s n xu t kinh doanh, N i [17] H s thi t k tr m b m Thanh i m giai đo n TKKT-BVTC 104 i, tiêu n c– PH L C Ph l c 1: Phi u giao vi c T NG CÔNG TY T V N XÂY D NG TH Y L I VI T NAM-CTCP PHÒNG KINH DOANH PHI U GIAO VI C Tên d án/công vi c a m Mã hi u d án n v th c hi n Ngày b t đ u: Ngày k t thúc: Yêu c u nhi m v : Kh i l ng công vi c: Ngay sau h s đ c C T thông qua, theo yêu c u c a i u đ ph trách, đ ngh đ n v n p h s l u tr đ làm c s PKD trình TCT tốn 3.S n l ng th c hi n c a đ n v : Ghi : Trong trình th c hi n, n u có v ng m c, đ n v báo cáo v T ng công ty qua phòng Kinh doanh đ có bi n pháp x k p th i Ng i giao vi c: Ch c v : Ký Ng i nh n vi c: Ch c v : Ký 105 Ph l c 2: Phi u ki m tra MQT 04-01-01: 01/11/10 TCT TVXD TLVN CT… TÊN D ÁN: H NG M C: TT TÊN TÀI LI U & S L U TR PHI U KI M TRA C A NHÓM D S L U TR : GIAI O N: Ý KI N C A CÁN B KI M TRA T s : / L N: NGÀY /.…/… Ý KI N C A CNCN/CNDA/CNTK Ghi : - C n ghi đ y đ L n Ngày giao h s , tài li u phi u - C n ghi đ y đ ý ki n, ngày, tháng, h tên ch ký ng i ki m tra tr h s , tài li u - Các Trung tâm tr c ti p s n xu t c ng áp d ng M u ch thay “X.N…” b ng “T.T…” 106 ÁN PH L C MQT 04-01-02: 01/11/10 PHI U GIÁM TCT TVXD TLVN CT… TÊN D ÁN: H NG M C: TT TÊN TÀI LI U & S L U TR NH K THU T C A CÔNG TY S L U TR : GIAI O N: Ý KI N GIÁM NH C A CÔNG TY T s : / Ý KI N C A GIÁM L N: NGÀY /.…/ C CÔNG TY Ghi : - C n ghi đ y đ L n Ngày giao h s , tài li u phi u - C n ghi đ y đ ý ki n, ngày, tháng, h tên ch ký ng i giám đ nh tr h s , tài li u - Các Trung tâm tr c ti p s n xu t c ng áp d ng M u ch thay “Công ty” b ng “Trung tâm”, “C.T…” b ng “T.T…” 107 PH L C PHI U GIÁM TCT TVXD TLVN TÊN D ÁN: H NG M C: TT TÊN TÀI LI U & S L U TR Ý KI N GIÁM MQT 04-01-03: 01/11/10 NH K THU T C A T NG CÔNG TY S L U TR : GIAI O N: NH C A T NG CÔNG TY T s : / Ý KI N C A T NG GIÁM Ghi : - C n ghi đ y đ L n Ngày giao h s , tài li u phi u - C n ghi đ y đ ý ki n, ngày, tháng, h tên ch ký ng i giám đ nh tr h s , tài li u 108 L N: NGÀY /.…/ C/PHÓ TG T NG CÔNG TY TVXD TH Y L I VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc DANH SÁCH KI M SOÁT TÀI LI U DO KHÁCH HÀNG CUNG C P n v : TT TÊN TÀI LI U N V TÍNH S L NG Ngày tháng n m NG QUY CÁCH, CH T L NG TÀI LI U TH I H N CUNG C P Ngày tháng n m IL P NG 109 I DUY T 120 ... “Qu n lý ch t l ng thi t k t i công ty t v n 11 Áp d ng cho d án c i t o nâng c p tr m b m Thanh huy n Mê Linh – Hà N i” i m – M c đích đ tài Lu n v n t p trung tìm hi u cơng tác qu n lý ch t... v công ty d án “C i t o nâng c p tr m b m Thanh i m” 72 3.1.1 Gi i thi u chung v công ty 72 3.1.2 Gi i thi u v d án c i t o nâng c p tr m b m Thanh i m- huy n Mê Linh- ... i cơng ty t v n 11 nói riêng; t đ xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng thi t k d án c i t o nâng c p tr m b m Thanh i m – huy n Mê Linh – Hà N i Ph m vi nghiên c u - Công tác qu n lý ch t
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất lượng thiết kế tại công ty tư vấn 11 áp dụng cho dự án cải tạo và nâng cấp trạm bơm thanh điềm huyện mê linh hà nội , Quản lý chất lượng thiết kế tại công ty tư vấn 11 áp dụng cho dự án cải tạo và nâng cấp trạm bơm thanh điềm huyện mê linh hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay