Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực tư vấn thiết kế tại công ty cổ phần xây dựng và môi trường việt nam (vicen)

106 2 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:35

L I CAM OAN H tên h c viên: Ph m H ng S n Chuyên ngành đào t o: Qu n lý xây d ng tài nghiên c u: “Nghiên c u m t s gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k t i Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam (Vicen)” Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng Các thông tin, tài li u trích d n lu n v n đ th c ch a t ng đ c ghi rõ ngu n g c K t qu nêu lu n v n trung c công b b t k cơng trình tr c Hà N i, ngày … tháng … n m 2017 Tác gi lu n v n Ph m H ng S n i L IC M N Sau th i gian h c t p nghiên c u v i s giúp đ nhi t tình c a th y cô, b n bè đ ng nghi p Lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n lý xây d ng v i đ tài “Nghiên c u m t s gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k t i Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam (Vicen)” đ hoàn thành đ c hoàn thành c lu n v n tác gi nh n đ c r t nhi u s đ ng viên, giúp đ c a b n bè, th y c quan n i công tác Tr c h t, tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n GS TS V Thanh Te h ng d n t n tình tác gi th c hi n nghiên c u c a Tác gi c ng xin bày t lòng bi t n chân thành đ n th y giáo, ng i đem l i cho tác gi nh ng ki n th c b tr vơ ích th i gian h c t p t i tr ng i h c Th y L i Tác gi c ng xin chân thành c m n đ n ban lãnh đ o Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam (Vicen) h ng d n góp ý v nh ng thi u sót lu n v n Trong trình th c hi n lu n v n, tác gi c g ng n l c đ hoàn thành lu n v n m t cách t t nh t nh ng nh ng h n ch v ki n th c, th i gian, kinh nghi m tài li u tham kh o nên lu n v n nhi u thi u sót Tác gi r t mong nh n đ góp ý, ch b o c a th y đ ng nghi p Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày … tháng … n m 2017 Tác gi lu n v n Ph m H ng S n ii cs M CL C DANH M C CÁC HÌNH V , S vi DANH M C CÁC B NG BI U vii DANH M C CÁC T M CH U VI T T T viii .1 NG T NG QUAN V D NG T V N THI T K CÁC CƠNG TRÌNH XÂY .4 1.1 Khát qt chung v cơng trình xây d ng t v n thi t k cơng trình xây d ng 1.2 Các lo i hình d ch v t v n xây d ng .6 1.2.1 Các d ch v t v n chu n b d án .6 1.2.2 Các d ch v t v n qu n lý th c hi n d án 1.2.3 Các d ch v t v n chuyên ngành khác 1.3 Các lo i hình t ch c quy trình ho t đ ng c a t v n xây d ng qu c t .6 1.3.1 T p đoàn t v n đa qu c gia 1.3.2 T p đoàn t v n 1.3.3 Công ty t v n chuyên ngành .7 1.4 Các lo i hình t ch c quy trình ho t đ ng c a t v n xây d ng n c .9 c m c b n c a t ch c t v n xây d ng 1.4.1 1.4.2 C c u t ch c c a đ n v t v n xây d ng .11 1.5 M t s s c cơng trình 11 1.5.1 Tr ng h c nguy c đ s p l i thi t k .12 s p cơng trình ch ng s t l sông B o 1.5.2 nh – M Tho 12 1.5.3 S p c u máng sông Dinh thi t k tính sai 12 K T LU N CH CH NG C NG 13 S KHOA H C DÙNG TRONG ÁNH GIÁ N NG L C T V N THI T K 14 2.1 Các ngh đ nh, tiêu chu n áp d ng h s thi t k cơng trình xây d ng 14 2.1.1 Quy đ nh v vi c áp d ng quy chu n, tiêu chu n xây d ng n n c c .16 2.1.2 V quy cách h s thi t k xây d ng cơng trình 17 2.1.3 V th m đ nh h s thi t k cơng trình 17 iii 2.1.4 V n i dung phê t thi t k xây d ng 18 2.1.5 V quy trình th m đ nh thi t k , d tốn xây d ng cơng trình 19 2.1.6 H th ng qu n lý ch t l ng qu c t 21 2.2 Các nhân t c b n t o nên n ng l c t v n thi t k 23 2.2.1 Ngu n nhân l c 23 2.2.2 V t t , máy móc, thi t b 24 2.2.3 Quy trình thi t k quy trình ki m sốt h s thi t k 25 2.3 Tiêu chu n s n ph m kh ng đ nh n ng l c t v n thi t k 26 2.4 Vai trò trách nhi m c a t v n thi t k đ n ch t l ng c a s n ph m t v n thi t k 26 2.4.1 Vai trò c a cơng tác t v n thi t k đ m b o ch t l ng cơng trình 26 2.4.2 Trách nhi m c a đ n v t v n thi t k 28 K T LU N CH CH NG 29 NG PHÂN TÍCH TH C TR NG NÂNG CAO N NG L C T D NG MÔI TR XU T M T S GI I PHÁP V N THI T K C A CÔNG TY C PH N XÂY NG VI T NAM (VICEN) 30 3.1 Gi i thi u khái quát v Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam (Vicen) 30 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 30 3.1.2 M t s d án tiêu bi u tri n khai 32 3.2 Phân tích th c tr ng n ng l c t v n c a Công ty C ph n xây d ng Môi tr ng Vi t Nam (Vicen) 36 3.2.1 C c u t ch c, qu n lý u hành 36 3.2.2 Tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh 40 3.2.3 Ngu n nhân l c 41 3.2.4 X p h ng c a Công ty hi n 43 3.2.5 M t s s c cơng trình 46 3.2.6 N m b t thông l qu c t 47 3.2.7 Trình đ ngo i ng 47 3.2.8 Ch t l ng d ch v t v n h s t v n 47 3.2.9 Ti n đ công vi c 50 iv 3.2.10 Qu n lý ngu n nhân l c 50 3.2.11 Trang thi t b trình đ cơng ngh 51 3.3 Nh ng thu n l i, khó kh n c a Cơng ty t v n thi t k 58 3.3.1 Thu n l i .58 3.3.2 Khó kh n .58 3.3.3 Nguyên nhân c a nh ng t n t i h n ch .60 3.4 M t s gi i pháp nâng cao n ng l c t v n c a Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam 60 3.4.1 Gi i pháp chi n l c chung 60 3.4.2 Xây d ng quy trình thi t k ki m sốt quy trình thi t k 63 3.4.3 Thành l p b ph n ki m tra ch t l ng s n ph m (KCS) 76 3.4.4 Gi i pháp v nâng cao n ng l c chuyên môn .79 3.4.5 Gi i pháp v nâng cao n ng l c qu n lý .81 3.4.6 Gi i pháp nâng h ng Công ty .85 3.4.7 Gi i pháp ng d ng công ngh , ph n m m m i .85 3.4.8 Gi i pháp xây d ng phát tri n v th th ng hi u c a Công ty 86 3.4.9 Hồn thi n h th ng thơng tin th tr ng 87 3.4.10 Tham gia xây d ng t ch c hi p h i .88 3.4.11 Cơng tác tìm ki m vi c làm 89 3.5 T ch c th c hi n b c ti n hành .90 3.5.1 T ch c th c hi n .90 3.5.2 Các b c ti n hành .90 K T LU N CH NG 92 K T LU N KI N NGH .93 TÀI LI U THAM KH O .95 PH L C 96 v DANH M C CÁC HÌNH V , S Hình 1.1 S đ t ch c c a Công ty Life at Tuner (New York – M ) [2] Hình 1.2 Các tr b g sét 12 Hình 1.3 M t đo n b b s t l 12 Hình 1.4 C u máng b s p 12 Hình 3.1 V trí xây d ng Âu thuy n Kim ài 35 Hình 3.2 Tr m c p n c Th y Khuê – Hà N i 35 Hình 3.3 S đ t ch c Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam 36 Hình 3.4 S li u v doanh thu Công ty Vicen m y n m g n 40 Hình 3.5 Hi n tr ng cơng trình 46 Hình 3.6 Ch ng nh n Danh hi u cúp vàng 48 Hình 3.7 Ch ng nh n TCVN ISO 9001:2008 49 Hình 3.8 S đ quy trình 65 vi DANH M C CÁC B NG BI U B ng 3.1 M t s d án tiêu bi u tri n khai 32 B ng 3.2 N ng l c nhân s c a Công ty .41 B ng 3.3 ánh giá h ng c a Công ty 43 B ng 3.4 Danh m c thi t b kh o sát xây d ng th y v n 51 B ng 3.5 Danh m c thi t b ph c v t v n thi t k .53 B ng 3.6 Danh m c thi t b ph c v thi công xây l p 54 B ng 3.7 Danh m c thi t b thí nghi m ki m tra 57 vii DANH M C CÁC T VI T T T - CBNV: Cán b nhân viên - CLCT: Ch t l - CTXD: Cơng trình xây d ng - TVXD: T v n xây d ng - TVTK: T v n thi t k ng cơng trình - TXD: u t xây d ng - TKXD: Thi t k xây d ng - XDCT: Xây d ng cơng trình - HTTN: H th ng n - HTCN: H th ng c p n - KTKT: Kinh t k thu t - QLDA: Qu n lý d án - TCVN: Tiêu chu n Vi t Nam - QCXD: Quy chu n xây d ng - TCN: Tiêu chu n ngành - CTTK: Ch trì thi t k - CNCT: Ch nhi m cơng trình viii c c M U Tính c p thi t c a đ tài Xây d ng c b n nói chung, ngành xây d ng nói riêng gi m t vai trò quan tr ng n n kinh t qu c dân, m t nh ng l nh v c s n xu t v t ch t l n c a n n kinh t qu c dân S n ph m xây d ng s k t tinh c a thành qu v khoa h c, k thu t, công ngh kinh t c a nhi u ngành m t th i k nh t đ nh S n ph m xây d ng tính ch t liên ngành nh ng l c l ng tham gia ch y u g m ch đ u t , giám sát, nhà th u xây l p, nhà th u thi t k , đ n v cung ng v v M t s n ph m xây d ng hoàn thi n tr i qua r t nhi u giai đo n t khâu kh o sát, thi t k , thi công cho đ n bàn giao đ a vào s d ng Trong cơng tác thi t k khâu quan tr ng hàng đ u ho t đ ng đ u t xây d ng Nó vai trò ch y u quy t đ nh đ n hi u qu kinh t – xã h i c a d án đ u t S n ph m t v n thi t k h th ng h s b n v , thuy t minh tính tốn cho m t cơng trình hay h ng m c cơng trình đ c thi t k c s phù h p v i m c đích yêu c u theo t ng giai đo n qu n lý đ u t xây d ng cơng trình nh m th a mãn nhu c u c a ch đ u t Do kh i l r t l n, nên th ng ph i đ ng cơng vi c đ hồn thành m t s n ph m t v n thi t k c chia thành ph n công vi c phù h p r i đ cho t ng b ph n chun mơn, nhi u nhóm th c hi n, sau chúng đ c giao c kh p n i thành m t s n ph m hồn ch nh Do đó, đ m t h s thi t k hoàn ch nh c n s ph i h p c a nhi u thành viên ph i đ m b o s phù h p v i m t cách xác v kích th thi t k đ v c, t l , ý t ng c a t ng b n v , ph c t o qua r t nhi u công đo n, m i cơng đo n s nh ng khó kh n, ng m c khác nhau, n u kh c ph c đ ta s đ ng pháp tính tốn… Nên H s c nh ng khó kh n, v ng m c chúng c s n ph m t v n thi t k đ đem thi cơng ch t l ng t t nh t Vì th hi u v th c tr ng đ xu t gi i pháp hoàn thi n th c tr ng vi c c c k quan tr ng c p thi t công tác t v n thi t k xây d ng cơng trình hi n t ng lai Cùng v i s phát tri n c a l nh v c xây d ng, công ty t v n thi t k n c đ c bi t thành ph Hà N i ngày gia t ng c v s l c nh tranh th tr ng ch t l ng Vi c ng l nh v c t v n thi t k ngày khó kh n h n Do đó, v n đ nâng cao ch t l ng h s thi t k cơng trình xây d ng nh m t ng s c c nh tranh y u t quy t đ nh đ n s t n t i phát tri n c a Công ty C ph n Xây d ng Môi tr thi n đ ng Vi t Nam (Vicen), đ làm đ c u c n ph i hồn c cơng tác t v n thi t k cơng trình Xu t phát t v n đ c p thi t trên, tác gi lu n v n ch n đ tài: “Nghiên c u m t s gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k t i Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam (Vicen)” M c đích c a đ tài xu t gi i pháp nâng cao n ng l c công tác t v n thi t k c a Công ty C ph n Xây d ng Môi tr it 3.1 ng ph m vi nghiên c u it it ng Vi t Nam (Vicen) ng nghiên c u ng nghiên c u c a đ tài n ng l c ho t đ ng gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k c a doanh nghi p t v n xây d ng nói chung c a Cơng ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam (Vicen) nói riêng 3.2 Ph m vi nghiên c u tài t p trung nghiên c u ho t đ ng t v n thi t k cơng trình th y l i, giao thông, xây d ng dân d ng công nghi p doanh nghi p t v n đ u t xây d ng nói chung t p trung sâu tìm hi u, nghiên c u Môi tr Công ty C ph n Xây d ng ng Vi t Nam (Vicen) Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u − Ti p c n ng d ng Ngh đ nh, Thông t , Lu t xây d ng c a nhà n c; − Ti p c n công tác t v n thi t k t i c quan thông qua sách báo thông tin Internet; − Ti p c n thơng tin d án; ngành, quy trình qu n lý ch t l ng ISO, quy ch qu n lý k thu t 3.4.5.4 Qu n lý ngu n nhân l c c s v t ch t • i v i cán b ch ch t: Trong b i c nh c a s phát tri n đ t n tr c, n n kinh t th tr ng, n n kinh t th ng đ t nh ng yêu c u m i đ i v i doanh nghi p mu n thành công s n xu t kinh doanh Bên c nh vi c thay đ i v k thu t, công ngh , đào t o c n ph i nh ng t m i công tác lãnh đ o, qu n lý i u ngh a ng đ o, qu n lý ph i ng i hoàn toàn khác v i nh ng ông ch t b n tr i lãnh c kia, hay nh ng v giám đ c không dám ngh , dám làm theo nh ng quy đ nh c ng nh c c a c ch c d i th i bao c p D i m t s gi i pháp c th đ i v i b môn qu n lý: - T ng c ng n ng l c công tác lãnh đ o – qu n lý: phát tri n n ng l c nói trên, c n s n l c c a b n thân cán b , đ n v s h tr c a c quan, t ch c h u quan, nh ng s ch đ ng tích c c ph n đ u c a b n thân m i giám đ c cán b qu n lý v n nhân t quy t đ nh K n ng qu n tr hi u qu môi tr ng c nh tranh, k n ng lãnh đ o c a giám đ c Công ty, k n ng qu n lý s thay đ i, k n ng thuy t trình, đàm phán, k n ng qu n lý th i gian Nh ng k n ng k t h p v i ki n th c qu n tr hi u qu s tác đ ng quy t đ nh đ i v i doanh nhân nhà qu n lý doanh nghi p, qua làm t ng n ng l c đ n v - Phát tri n n ng l c qu n tr chi n l chi n l c c a cán b qu n lý: S y u v t m nhìn c phát tri n kinh doanh m t nh ng nguyên nhân c a s th t b i phát tri n dài h n Nh ng tr ng h p doanh nghi p phát tri n r m r m t vài n m, sau suy y u nhanh, th m chí tan v m t minh ch ng đáng xem xét đ t rút h c kinh nghi m h u ích chi n l c t chi n l b id ng, phát tri n n ng l c qu n lý c cho đ i ng cán b qu n lý, c n tr ng đ c bi t nh ng k n ng: Phân tích kinh doanh, d đốn đ nh h qu n tr chi n l • ng chi n l c, qu n tr r i ro tính nh y c m qu n lý i v i cán b t v n: 84 c, lý thuy t Nh n xét, phân lo i t ng cá th Công ty đ k p th i k ho ch đào t o b i d ng phù h p Xây d ng môi tr ng t o u ki n đ nhân viên c h i làm vi c, sáng t o th hi n h t n ng l c c a Tuy n d ng nhân viên m i đ u đ n, th ng xuyên, tránh h t h ng trình chuy n giao th h Xây d ng k ho ch đào t o, nâng cao chuyên môn, nghi p v , k n ng hành ngh cho m i đ i t ng Ph i h p, c ng tác v i nh ng t ch c t v n qu c t , H i ngh nghi p,…đ g i đào t o nh ng cán b gi i, t o đ i ng cán b đ u đàn • V c s v t ch t: T p trung đ u t xây d ng c s d li u thông tin, ph n m m, c p nh t công ngh m i, nâng cao u ki n làm vi c, c s v t ch t thi t b , ng d ng thành qu nghiên c u khoa h c… 3.4.6 Gi i pháp nâng h ng Công ty Theo b ng 3.3 trên, mu n nâng h ng c a Công ty t h ng II lên h ng I đ đ n ng l c đ u th u th c hi n nh ng công trình l n h n c n ph i: - T ng s l ng cán b ch ch t ch ng ch hành ngh thi t k ; - Th c hi n thi t k , th m tra thi t k thêm cơng trình c p I ho c cơng trình c p II lo i: Ít nh t cơng trình c p I 3.4.7 Gi i pháp ng d ng công ngh , ph n m m m i i v i TVTK ti n đ d án v n đ nh c nh i, d án ln ti n đ r t g p nh ng kh i l ng công vi c l i nhi u nhân l c l i thi u nên vi c ng d ng công ngh , ph n m m m i u r t c n thi t Bình th ng ta c n ng cơng vi c đó, nh ng áp d ng công ngh m i ta ch c n ng công vi c t ng, nhân s không c n nhi u làm cho l i – n ng su t ng nhân viên cao h n, l i nhu n Công ty l n h n Vì v y, ki n ngh Công ty áp d ng ph n m m m i nh : 85 i đ làm Autodesk Revit – Gi i pháp thi t k xây d ng hi n nay, bao g m [12]: - AutoDesk Revit Architecture – u th v t tr i thi t k Ki n trúc: AutoDesk Revit Architecture ph n m m c a hãng Autodesk l nh v c thi t k ki n trúc ây ph n m m r t m nh cho thi t k 3D ph c v cho thi t k ki n trúc, xây d ng Ph n m m Revit Architecture r t phù h p v i t t c Ki n trúc s , K s , H a viên, làm vi c l nh v c thi t k ki n trúc xây d ng - AutoDesk Revit Structure – Gi i pháp l nh v c thi t k k t c u: AutoDesk Revit Structure m t công c h tr vi c thi t k k t c u s d ng cho k s cán b k thu t vi c thi t k thi cơng cơng trình xây d ng AutoDesk Revit Structure h tr thi t k d ng k t c u BTCT, k t c u thép, k t c u g , … - AutoDesk Revit MEP - u m v t tr i thi t k h th ng: Revit MEP ng d ng thi t k k thu t cơng trình dành riêng cho K s h th ng tên g i th ng m i c a s n ph m (M: Mechanical, E: Electrical, P: Plumbing or Piping), ph n m m đ h th ng úng nh i n, h th ng N c phát tri n chuyên bi t đ h tr thi t k h th ng HVAC, c & h th ng PCCC cơng trình xây d ng – r t phù h p v i vi c thi t k h th ng c p n c c a Cơng ty Concise Beam – Thi t k cơng trình xây d ng: Concise Beam ph n m m đ nhà thi t k xây d ng s d ng ph bi n nh t đ thi t k m t cơng trình Ch c ng trình s giúp c t nh ng hình tr , d m m t cách nhanh chóng rõ ràng h n, thơng qua ta th b trí đ cl ng s t thép phù h p đ đ m b o an tồn cho cơng trình xây d ng 3.4.8 Gi i pháp xây d ng phát tri n v th th ng hi u c a Công ty C n ph i phát tri n sáng t o nhãn hi u: Công ty C ph n Xây d ng Môi tr Vi t Nam (Vicen) c n trao vi c ho ch đ nh chi n l chuyên gia nh m m c đích bi n thành ng ng c sáng t o nhãn hi u cho i th m đ nh, s d ng d ch v t v n nh : T v n sáng t o phát tri n nhãn hi u, t v n v pháp lý, t v n kinh doanh ho ch đ nh chi n l c, t v n v qu ng cáo truy n thông, giám sát nhà cung c p d ch v t v n Vi c s d ng d ch v s đ a l i nh ng u t t h n cho doanh nghi p 86 Xây d ng th th ng hi u ph i kh i d y c m xúc c a khách hàng: ng hi u đ xây d ng m t c khách hàng tin c y doanh nghi p c n ph i hi u rõ ng i khách hàng c a h n h t, ln l y s hài lòng c a khách hàng làm tr ng tâm cho m i ho t đ ng C n coi th ng hi u cơng c b o v l i ích c a mình: tiên ph i m r ng th ng hi u b ng cách s d ng th làm đ c u này, tr c ng hi u thành danh c a s n ph m cho m t lo i s n ph m khác chung k n ng, ho c t o m t s n ph m m i b sung cho s n ph m đ làm t ng s hài lòng m c đ c m nh n c a khách hàng m c tiêu v i s n ph m Nâng cao nh n th c v b o h nhãn hi u hàng hóa: Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam (Vicen) c ng c n nh n th c r ng ch th quan h v s h u trí tu Các nhãn hi u, ki u dáng hàng hóa xu t kh u tài s n c a đ n v Do v y, vi c đ ng ký s h u công nghi p, đ ng ký đ c quy n nhãn hi u hàng hóa, nh m b o v quy n l i ích h p pháp c a th chi n l ng hi u t i th tr ng mà Công ty c đ u t kinh doanh r t c n thi t 3.4.9 Hoàn thi n h th ng thông tin th tr ng Mu n thúc đ y ho t đ ng s n xu t kinh doanh, Công ty c n ph i xây d ng đ th ng thông tin nh : Thông tin v môi tr ng kinh doanh, thông tin v n ng l c, nhân l c, v t l c c a đ n v , thông tin v tình hình vi n c nh c a th tr Mu n đ ngày đ ch ng,… c h th ng thơng tin trên, đòi h i h th ng thông tin c a doanh nghi p c hồn thi n ch t l ng cao Các bi n pháp sau th ph n đóng góp cho vi c xây d ng h th ng thông tin này: - Xây d ng chi nhánh t i m t s khu v c nh m thu đ xác, k p th i v giá c , ch t l c thơng tin ng, nhu c u xây d ng… - Liên k t v i b n làm n truy n th ng đ h th giúp đ v v n đ thông tin Xây d ng m t đ i ng cán b chuyên trách nh m nghiên c u đ y đ , cung c p thơng tin v th tr ng th d báo v bi n đ ng c a th tr ng - Áp d ng bi n pháp tin h c hóa vào ho t đ ng kinh doanh thơng qua vi c hòa m ng 87 v i h th ng thơng tin th gi i Công ty c n ph i xây d ng m t m ng tin h c th n i m ng v i Internet nh m thu th p thông tin D th tr ng th gi i i tác đ ng c a khoa h c công ngh , mà đ c bi t công ngh thơng tin làm xu t hi n hình th c s n xu t kinh doanh tiên ti n Cơng ty quy mơ nh ho t đ ng m t th tr ng h n ch , nh ng c ng ph i ch đ ng áp d ng phát tri n công ngh n t , n u không s b l p v i th gi i bên ngồi Vi c tri n khai áp d ng công ngh n t th đ đ u t th tri n khai ch y u c ti n hành t ng b c, t th p t i cao Giai đo n khâu xúc ti n ho t đ ng kinh doanh, d m trang web qu ng cáo m ng, tìm ki m thơng tin v th tr m ng, ti n hành giao d ch tr i hình th c ng bán hàng c ký k t h p đ ng s d ng cho m c đích qu n – tr bên doanh nghi p Khi u ki n c s h t ng c s pháp lý cho phép th ti n t i ký k t h p đ ng th c hi n toán m ng 3.4.10 Tham gia xây d ng t ch c hi p h i Hi p h i m t t ch c phi ph đ c c ng đ ng công nh n, t p h p r ng rãi doanh nghi p ngồi Hi p h i thành ti ng nói chung Chính th , vi c tham gia xây d ng t ch c hi p h i s : - Góp ph n thúc đ y kinh doanh m t cách lành m nh - Nâng cao trình đ qu n lý, nghi p v , khoa h c k thu t c a thành viên - C u n i gi a doanh nghi p v i Chính ph c quan Nhà n c liên quan - M r ng quan h v i Hi p h i n c tranh th đ cs ng h giúp đ - u tranh v i hi n t ng kinh doanh không lành m nh đ th c hi n quy t c đ o đ c ngành ngh Qua v ki n t ng tranh ch p th tr ng, vai trò c a Hi p h i r t quan tr ng phát huy h n n a ch c n ng c a h i, hi p h i doanh nghi p, c n quan tâm c ba phía: Doanh nghi p, h i, hi p h i c quan Nhà n c Doanh nghi p c n tích c c tham gia h i, hi p h i, d a vào h i l i ích thi t thân c a doanh nghi p 88 Trên th c t , nh ng t ch c nh Hi p h i t v n xây d ng Vi t Nam… đ ng hành doanh nghi p, ph c v doanh nghi p cung ng thông tin, đào t o, xúc ti n th h ic nh ng m i… b o v l i ích h p pháp c a doanh nghi p Các h i, Hi p ng m nh h n n a v doanh nghi p, m nhi u ho t đ ng thi t th c h n n a, kh c ph c cách làm vi c hành hóa, cơng th c hóa, xa th c t , xa doanh nghi p Tr c m t, c n c quan nhà n c liên quan t ch c gi i thích th t c th nh ng cam k t v i WTO t ng ngành ngh c th , l trình th c hi n cam k t, c t gi m thu ,… giúp doanh nghi p k p th i đ bi n pháp ng phó v i c quan nhà n i c, u quan tr ng nâng cao nh n th c v v trí, vai trò c a h i, hi p h i, tôn tr ng l ng nghe ý ki n xây d ng c a h Lu t v H i c n s mđ c ban hành Các c quan ch c n ng c n t o thói quen nghe ý ki n c a h i, hi p h i – th nh ng ý ki n trái chi u, nh ng nh ng ý ki n xu t phát t th c ti n cu c s ng, đ y tinh th n xây d ng l i ích chung c a n n kinh t Các cu c h i th o l y ý ki n đóng góp vào d th o v n b n quy ph m pháp lu t c n đ c th c hi n th c ch t h n; nh ng ý ki n ch a nh t trí c n đ th n; nh ng ý ki n đ n c n đ c đ i tho i th ng c ti p thu nghiêm túc 3.4.11 Cơng tác tìm ki m vi c làm T t c gi i pháp đ u nâng cao n ng l c t v n c a Công ty t ng đ i t t, nh ng vi c khơng bao gi t tìm đ n v i nên cơng tác tìm ki m vi c làm khâu r t quan tr ng: - Tìm ki m thông tin d án báo đ u th u hàng ngày; - Tích c c tham gia bu i tri n lãm, h i ch , …; - G i công v n xin đ u t S Nông nghi p, Công ty n thành c n c c a t nh c; - C cán b chun mơn, kh n ng giao ti p t t ti p c n d án, khai thác thông tin t Ch đ u t , qu ng bá hình nh c a Công ty 89 T ch c th c hi n b 3.5 c ti n hành 3.5.1 T ch c th c hi n V nh n th c: Tr c h t c n nâng cao nh n th c c a toàn b CBNV công ty v nhu c u c p thi t ph i nâng cao ch t l ng H s t v n M i ng i c n hi u rõ nhu c u khách quan, mang tính s ng đ i v i s t n t i phát tri n c a Công ty C n th y r ng, yêu c u v a c p bách, v a th ch c s nâng cao ch t l nhi u vi c làm, t ng b ng xuyên, mang tính lâu dài ng m i th t o u ki n tìm ki m thêm c nâng cao thu nh p, c i thi n đ i s ng V hành đ ng: Trên c s nh n th c đ y đ v nhu c u nâng cao ch t l thành viên, m i c đ n ng ng, m i ng v , t lãnh đ o c p, ch nhi m đ án, ch trì b môn i thi t k t t c Phòng ch c n ng c n hồn thành t t trách nhi m c a nh m t o chuy n bi n m nh v ch t l Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng, t o d ng m t th ng hi u uy tín ng Vi t Nam (Vicen) V t ch c: B ng nhi u bi n pháp, m t m t nâng cao trình đ , n ng l c đ i ng cán b hi n b ng cơng tác t p hu n k thu t, đào t o nâng cao, khuy n h c, sàng l c ki n toàn, n d ng thu hút nhân tài c b r ng l n chi u sâu… nh m t o d ng m t đ i ng chuyên sâu tâm huy t, g n bó v i cơng ty M t khác, c n đ nh h t ng b ng nh m c xây d ng m i nh n tính chun mơn hóa tính chuyên nghi p cao 3.5.2 Các b c ti n hành 3.5.2.1 V đ nh h ng k ho ch Công ty đ a đ nh h ng phát tri n t i thi u n m t i, đ c bi t ph i nêu c th sách t ng n m m t đ d a vào mà th c hi n cho t t T p trung vào m t s l nh v c m i phù h p v i tình hình phát tri n c a đ t n K ho ch s n xu t ph i khoa h c, phù h p v i đ nh h c ng phát tri n c a Công ty K t thúc n m Công ty ph i đánh giá t ng k t c th công vi c n m làm đ c (hoàn thành t t hay hoàn thành), nh ng vi c khơng hồn thành (làm rõ lý t i sao); đ a gi i pháp n m t i cách kh c ph c nh th 90 3.5.2.2 V công ngh Công ty c n th ng xuyên, liên t c c p nh t nh ng công ngh m i tiên ti n, v t li u m i, ng d ng ti n b khoa h c m i đ s n ph m t v n t t nh t, hoàn h o nh t 3.5.2.3 Th c hi n liên doanh, liên k t đ t ng s c m nh Trong ho t đ ng t v n, vi c liên doanh liên k t gi a doanh nghi p đ khai thác m t m nh c a r t c n thi t, hi u qu cao Tuy nhiên c n hi u r ng m i quan h liên k t ch b n v ng hi u qu hai bên đ u l i T ng c ng liên doanh, liên k t theo nguyên t c u tiên liên doanh gi a Công ty t v n, gi a công ty t v n v i công ty thi công xây l p, v i doanh nghi p n c Th c t nh ng n m qua, vi c liên doanh gi a doanh nghi p t v n di n nh ng v n r t ít, ch y u v n s liên doanh gi a m t T v n xây d ng c a Vi t Nam v i m t ho c hai doanh nghi p t th v n n c ph bi n Thông ng nh ng liên doanh này, l i th v m t tài nên doanh nghi p n m t ch ng m c c đ u nh ng đ n v n m ch đ ng Vi c thi t l p liên doanh gi a công ty T v n xây d ng Vi t Nam vi c c n thi t c p bách đ nâng cao kh n ng c nh tranh, khơng nh ng mang l i hi u qu cho doanh nghi p n 3.5.2.4 Chi n l Th c mà mang l i l i ích to l n cho n n kinh t n c nhà c Marketing thông tin qu ng cáo ng xuyên tham gia t ch c cu c h i th o chuyên ngành, tham gia h i th o c a hi p h i c p n mà Cơng ty đ t đ c đ t gi i thi u s n ph m, thành t u t v n thi t k c Qu ng cáo thông qua báo, m ng h s n ng l c c a Công ty 91 K T LU N CH NG Trên c s đánh giá th c tr ng v ch t l ng s n ph m t v n thi t k công trình xây d ng t i Cơng ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam (Vicen), c n c vào đ c m tình hình nhu c u cơng vi c giai đo n t i, xác đ nh m c tiêu, chi n l c a Cơng ty đ t ti n hành phân tích l a ch n đ a đ c c gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k t i Cơng ty, là: Hồn thi n chi n l c s n xu t kinh doanh; hoàn thi n t ch c qu n lý doanh nghi p, nâng cao n ng l c chuyên môn nghi p v đ i ng cán b theo c chi u r ng chi u sâu; t ng c ng xây d ng c s v t ch t trang thi t b k thu t; đ y m nh ng d ng ti n b khoa h c k thu t; công ngh tin h c vào s n xu t; Nâng cao n ng l c u hành, qu n lý; xây d ng phát tri n th ng hi u doanh nghi p Qua t o ni m tin v ng ch c h n c a khách hàng ch đ u t c v i Công ty, đ ng th i c h i ti p c n v i khách hàng ch đ u t m i l n h n t 92 ng lai K T LU N KI N NGH K T LU N Th i k kinh t th tr ng hi n s c nh tranh gi a doanh nghi p h t s c quy t li t, l nh v c t v n thi t k cơng trình xây d ng c ng không ngo i l Vi c xây d ng đ a gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k đ ch t l thi t k t t nh t h ng chi n l ng h s c đ i v i s phát tri n c a Công ty Trong lu n v n nghiên c u này, h c viên đ a th c tr ng công tác t v n thi t k t i Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam (Vicen), đánh giá đ m t tích c c nh ng t n t i T đ a đ c nh ng c gi i pháp qu n hồn thi n cơng tác t v n thi t k s trình bày đánh giá m t cách rõ nét gi i pháp đ a ra, c ng nh quy trình n i dung c th c a t ng gi i pháp KI N NGH Ki n ngh đ i v i Nhà n c Các c p, ngành, nh t c quan ch c n ng qu n lý nhà n c, S qu n lý cơng trình ph i tích c c tun truy n, ph bi n v n b n quy ph m pháp lu t đ n ch th tham gia đ u t xây d ng cơng trình; h ng d n quy trình qu n lý ch t l ng l p d án, kh o sát, thi t k cho ch đ u t , ban qu n lý d án t ch c cá nhân liên quan tham kh o áp d ng Ch đ u t , Ban qu n lý d án c n th c hi n đúng, đ y đ quy n ngh a v c a vi c th c hi n qu n lý d án đ u t xây d ng T ch c qu n lý d án đ u t xây d ng đ m b o yêu c u v ti n đ , ch t l chi phí, an tồn b o v mơi tr ng, ng xây d ng C n nêu cao vai trò trách nhi m, qu n lý ch t ch t khâu l p d án, kh o sát thi t k , cho đ n nghi m thu bàn giao đ a cơng trình vào s d ng L a ch n nhà th u t v n, nhà th u thi cơng xây l p đ n ng l c theo quy đ nh (thi t b , máy móc, nhân s , s n m kinh nghi m, s n ph m lo i th c hi n) ngồi ph i kinh nghi m, uy tín, trách nhi m Ch đ c kh i cơng đ u ki n theo quy đ nh Lu t Xây d ng 93 Ki n ngh đ i v i c quan Vi c xây d ng m t quy trình qu n lý ch t l thi t đ n đ i v i c quan Tr l ng thi t k cơng trình c m t, c n ti n hành công tác qu n lý ch t t t c khâu, giai đo n su t trình thi t k Quá trình qu n lý khơng ch d ng l i mà ph i đ ng thi t k m i thay m t vi c làm c n vi c qu n lý cu i m i khâu m i giai đo n c th c hi n m t cách liên t c, thông su t, ngh a quán tri t nguyên t c làm t đ u y m nh phát tri n công ngh m i đ u t trang thi t b hi n đ i, ph n m m chuyên ngành ý ngh a chi n l c Các lo i cơng trình giai đo n hi n r t đa d ng yêu c u cao v nhi u m t vi c s d ng ti n b khoa h c k thu t vào thi t k r t c n thi t, đ y nhanh ti n đ đ m b o s xác khâu tính tốn sách đãi ng đ gi chân CBNV, k s trình đ cao Cơng ty thu hút ng i tài v c quan ng th i t ch c l p đào t o đ nh k c ng nh c cán b h c t p nâng cao trình đ chun mơn, nghi p v H ng nghiên c u ti p theo Sau nghiên c u áp d ng nh ng bi n pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k Công ty, c n c theo tình hình c th k t qu đ t đ c đ u ch nh n i dung quy trình cho phù h p Nghiên c u áp d ng ph ng th c qu n lý ch t l ng tiên ti n khác nh : áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2015- h th ng qu n lý ch t l ng yêu c u; ISO 9004:2009- qu n lý t ch c đ thành công b n v ng; ISO 19011: 2011- h đánh giá h th ng qu n lý 94 ng d n TÀI LI U THAM KH O [1] Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 c a n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam; [2] S đ t ch c công ty: http://www.turnerconstruction.com/careers/life-at turner; [3] http://danviet.vn/ban-doc/truong-hoc-nguy-co-do-sap-vi-loi-thiet-ke-637743.html [4] http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170107/bo-ke-tien-ti-do-sap-do-don-vi-tuvan-thiet-ke/1248565.html [5] http://thanhnien.vn/doi-song/sap-cau-mang-song-dinh-3-do-thiet-ke-tinh-sai- 813572.html [6] Lu t tiêu chu n quy chu n k thu t s 68/2006/QH1; [7] Lu t xây d ng 50/2014/N -CP [8] Ngh đ nh s 46/2015/N -CP v qu n lý ch t l ng b o trì cơng trình; [9] Ngh đ nh 59/2015/N -CP c a Chính ph v Qu n lý d án đ u t xây d ng; [10] ISO 9001:2008; [11] Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam – H s n ng l c, báo cáo tài hàng n m; [12] www.Autodesk.com 95 PH L C PH L C I: M U KI M SOÁT TÀI LI U DO KHÁCH HÀNG CUNG C P Thông tin khách hàng, ch đ u t cung c p STT Quy t đ nh đ u t Các yêu c u Tài li u Quy mô c a nhi m v thi t k Kinh t - xã h i cơng trình … PH L C II: K HO CH TH C HI N C A D STT N i dung c a đ c ng t ng quát N i dung c a nhi m v thi t k S p x p ch đ o Th o lu n tóm t t ban đ u Th o lu n n i b Kh o sát hi n tr L p đ i thi t k Chu n b k ho ch ch t l K ho ch tài ng ng … 96 ÁN UT Ghi PH L C III: PHI U KI M TRA GIÁM CÔNG TY CP XÂY D NG MÔI TR NG VI T NAM Trách nhi m NH THI T K Mã hi u: QT-ISO QUY TRÌNH KI M TRA GIÁM NH L n ban hành: … Trang … /… So n th o Ki m tra Giám đ nh Phê t H tên Ch ký Ch c v Ngày ban hành: …/ … /201… PHI U YÊU C U S A Ngày N i dung s a đ i I Ghi 97 PH L C IV: BÁO CÁO N I DUNG TH O LU N C A H I D án, cơng trình đ NG THI T K c th o lu n: Ngày th o lu n: L n : Thành ph n nhóm th o lu n/ Tr ng nhóm i di n đ n v đ c đánh giá 1) ánh giá chung t k t qu phi u ghi chép đánh giá c a t t c thành viên đánh giá - t ý ki n phiên h p k t thúc: 2) Nh ng s không phù h p 2.1 2.2 2.3 3) S m l u ý/ khuy n ngh c i ti n Tr 98 ng nhóm đánh giá ... VÀ NÂNG CAO N NG L C T D NG VÀ MÔI TR XU T M T S GI I PHÁP V N THI T K C A CÔNG TY C PH N XÂY NG VI T NAM (VICEN) 30 3.1 Gi i thi u khái quát v Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam. .. ch n đ tài: Nghiên c u m t s gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k t i Công ty C ph n Xây d ng Môi tr ng Vi t Nam (Vicen) M c đích c a đ tài xu t gi i pháp nâng cao n ng l c công tác t v... 3.4.4 Gi i pháp v nâng cao n ng l c chuyên môn .79 3.4.5 Gi i pháp v nâng cao n ng l c qu n lý .81 3.4.6 Gi i pháp nâng h ng Công ty .85 3.4.7 Gi i pháp ng d ng công ngh ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực tư vấn thiết kế tại công ty cổ phần xây dựng và môi trường việt nam (vicen) , Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực tư vấn thiết kế tại công ty cổ phần xây dựng và môi trường việt nam (vicen)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay