Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước sạch tại bắc kạn

105 5 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:34

B N CAM K T Tôi cam đoan đ tài nghiên c u c a riêng cá nhân v i s giúp đ c a giáo viên h ng d n khoa h c Các thông tin tài li u trích d n lu n v n đ ngu n g c K t qu nêu lu n v n trung th c ch a đ k đ tài tr c ghi rõ c công b b t c B c K n ngày 23 tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Nông Th Trà i L IC M N Trong trình nghiên c u hoàn thi n lu n v n Th c s , tác gi nh n đ c nhi u s quan tâm giúp đ nhi t tình s đ ng viên c a cá nhân, c quan nhà tr ng, qua t o u ki n thu n l i đ tác gi nghiên c u, th c hi n hoàn thành lu n v n Tr c h t tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n th y giáo h h c GS.TS V Thanh Te, ng i tr c ti p h ng d n khoa ng d n giúp đ tác gi su t q trình nghiên c u hồn thành lu n v n Tác gi c ng xin đ h c chân thành c m n th y, cô giáo tr ng i h c Th y l i ng d n, giúp đ tác gi v m i m t trình nghiên c u th c hi n lu n v n t t nghi p c a Xin đ c chân thành c m n Ban lãnh đ o cán b Trung tâm n sinh môi tr c sinh ho t v ng nông thôn t nh B c K n, Ban qu n d án cung c p n thôn t nh B c K n nh ng ng c s ch nơng i thân gia đình, b n bè, đ ng nghi p chia s tác gi nh ng khó kh n, đ ng viên giúp đ cho tác gi tìm hi u nghiên c u hoàn thành lu n v n Do nh ng h n ch v th i gian, kinh nghi m tài li u nên q trình nghiên c u khó tránh kh i có nh ng thi u xót, m khuy t Vì v y, tác gi r t mong ti p t c nh n đ c s góp ý c a th y, cô giáo đ ng nghi p Xin trân tr ng c m n! B c K n, ngày 23 tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Nông Th Trà ii M CL C M U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích c a đ tài Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u 4 K t qu Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài 5.1 Ý ngh a khoa h c 5.2 Ý ngh a th c ti n CH NG T NG QUAN V CƠNG TRÌNH C P N QU N D ÁN U T XÂY D NG C S CH NÔNG THÔN 1.1 D án đ u t Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.1 Nh ng khái ni m v d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.2 Phân lo i d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.3 Khái ni m qu n d án 1.1.4 N i dung qu n d án 1.1.5 Các ph ng th c qu n d án 1.1.6 Công c qu n d án 10 1.1.7 M c tiêu qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 10 1.2 Qu n d án đ u t xây d ng cung c p n v n đ i ng t ngân sách Nhà n c s ch nông thôn s d ng v n ODA c 11 1.2.1 Các hình th c t ch c qu n d án đ u t xây d ng cơng trình s d ng v n ODA v n đ i ng t ngân sách Nhà n c theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành 22 1.2.2 Gi i thi u m t s d án cung c p n c s ch nông thôn s d ng ngu n v n ODA 25 1.3 Nh ng t n t i công tác qu n d án cung c p n c s ch nông thôn nh ng v n đ đ t cho nghiên c u 29 K t lu n Ch CH ng 33 NG C S KHOA H C QU N D ÁN U T XÂY D NG CƠNG TRÌNH 34 2.1 C s pháp quy đ nh v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 34 2.1.1 H th ng v n b n quy ph m pháp lu t 34 iii 2.1.2 M t s t n t i h th ng v n b n pháp lu t hi n hành v qu n đ u t xây d ng công trình 38 2.2.1 Trong giai đo n chu n b đ u t 38 2.2.2 Trong giai đo n th c hi n đ u t 39 2.2.3 Giai đo n k t thúc xây d ng 40 2.3 Các nhân t cung c p n nh h ng đ n hi u qu c a công tác qu n d án đ u t xây d ng c s ch nông thôn 44 2.3.1 Các nhân t liên quan đ n n ng l c, kinh nghi m c a đ n v tr c ti p th c hi n công vi c qu n d án 44 2.3.2 Các nhân t liên quan đ n vi c t ch c th c hi n n i dung trình qu n d án 45 2.3.3 N ng l c qu n c a đ n v Ch đ u t 48 2.3.4 nh h ng c a ngu n v n cho d án 49 2.3.5 nh h ng c a quy ho ch, k ho ch 49 2.3.6 Các nhân t liên quan đ n s trao đ i thông tin 49 2.3.7 Các nhân t liên quan đ n đ a m xây d ng cơng trình 49 2.3.8 S bi n đ ng c a giá c th tr ng 49 2.3.9 V n đ quan liêu, tham nh ng, lãng phí 50 2.3.10 M t s v n đ khác nh h ng đ n trình qu n d án 50 2.4 Nghiên c u gi i pháp nâng cao n ng l c qu n d án đ u t xây d ng cơng trình n c s ch nơng thơn 50 K t lu n ch CH ng 52 NG TH C TR NG VÀ THI N CÔNG TÁC QU N D N XU T M T S ÁN U T GI I PHÁP HOÀN XÂY D NG CUNG C P C S CH T I B C K N 53 3.1 C c u t ch c nhi m v c a Ban qu n d án cung c p n c s ch t i B c K n53 3.2 Th c tr ng đ u t qu n d án đ u t xây d ng cung c p n c s ch t i B c K n 57 3.2.1 Th c tr ng đ u t qu n d án t xây d ng cơng trình c p n c s ch nông thôn t n m 2014-2017 57 3.2.2 Th c tr ng t ch c, n ng l c Ban QLDA H p ph n cung c p n iv c s ch B c K n58 3.2.3 ánh giá công tác qu n ch t l c pn ng d án t i Ban Qu n d án H p ph n cung c s ch B c K n 60 3.2.3.1 Ch t l ng s n ph m t v n l p d án, kh o sát, thi t k : 61 3.2.3.2 Ch t l ng giám sát thi công xây d ng cơng trình: 66 3.2.3.3 Ch t l ng thi công xây l p: 67 3.2.3.4 Th c tr ng qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình 68 3.2.3.5 Th c tr ng qu n ti n đ 70 3.3 ánh giá nguyên nhân c a t n t i công tác qu n d án cung c p n c s ch t i B c K n 71 3.4 M t s gi i pháp nâng cao hi u qu qu n d án đ u t xây d ng cung c p n c s ch t i B c K n 73 3.4.1 Gi i pháp hoàn thi n mơ hình t ch c Ban Qu n d án cung c p n c s ch nông thôn t nh B c K n 73 3.4.1.1 Trách nhi m, quy n h n c a Giám đ c Ban 75 3.4.1.2 Nhi m v , quy n h n c a Phó giám đ c Ban 76 3.4.1.3 Ch c n ng, nhi m v quy n h n c a Phòng T ch c - Hành - Tài v 76 3.4.1.4 Ch c n ng, nhi m v , quy n h n c a Phòng K ho ch - T ng h p 77 3.4.1.5 Ch c n ng, nhi m v , quy n h n c a phòng giám sát thi cơng 77 3.4.2 Xây d ng qui trình qu n m t d án Ban qu n d án đ u t xây d ng cung c p n c s ch nông thôn B c K n Ch đ u t 78 3.4.3 Gi i pháp nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c 90 3.4.4 Gi i pháp qu n chi phí 91 3.4.5 Gi i pháp qu n ti n đ 92 K t lu n Ch ng 93 K T LU N VÀ KI N NGH 94 Nh ng k t qu đ t đ c 94 Nh ng t n t i trình th c hi n 95 Nh ng ki n ngh v h ng nghiên c u ti p theo 95 TÀI LI U THAM KH O 96 v DANH M C CÁC HÌNH V Hình 1.1 S đ tam giác m c tiêu ch t l Hình 1.2 S đ c p n ng qu n d án 11 c s ch nông thôn 21 Hình 1.3 Các hình th c QLDA 22 Hình 1.4 Mơ hình ch đ u t tr c ti p qu n d án 23 Hình 1.5 Hình th c ch nhi m d án 24 Hình 1.6 Hình th c chìa khố trao tay 25 Hình 1.7 S đ ho t đ ng c a Ban qu n d án hi n t i 31 Hình 2.1 H th ng trình t v n b n đ c ban hành 34 Hình 2.2 Ti n trình c a d án 41 Hình 2.3 Các l nh v c c a qu n d án 43 Hình 3.1 S đ t ch c c a Ban qu n d án hi n t i 55 Hình 3.2 Nguyên nhân ch y u d n đ n ch m ti n đ 71 Hình 3.4 S đ t ch c c a Ban Qu n d án đ c đ xu t 75 Hình 3.5 L u đ quy trình qu n d án đ u t xây d ng cơng trình (Áp d ng cho d án thu c nhóm B & C – Ngh đ nh 59/2015/N -CP) 79 vi DANH M C CÁC B NG BI U B ng 2.1 M t s d án n hình đ u t xây d ng 26 B ng 3.1 Th ng kê nhân l c Ban QLDA H p ph n cung c p n c s ch B c K n 56 B ng 3.2 T ng h p h ng m c c a d án th c hi n 57 B ng 3.3 Chênh l ch d toán khâu chu n b D án 65 B ng 3.4 Chênh l ch d toán gi a d toán quy t toán .68 B ng 3.5 Ti n đ thi công xây l p h ng d án 70 vii DANH M C T VI T T T Vi t t t Vi t đ y đ BXD B xây d ng C T Ch đ u t CP Chính ph TXDCT u t xây d ng cơng trình FDI V n đ u t gián ti p n GPMB Gi i phóng m t b ng NCPT Nghiên c u phát tri n N Ngh đ nh ODA V n đ u t tr c ti p n PTNT Phát tri n nông thôn Q Quy t đ nh QLDA Qu n d án QLNN Qu n nhà n TDT T ng d toán TKBVTC Thi t k b n v thi công TM T T ng m c đ u t UBND CNS c y ban nhân dân C pn c s ch viii c c ngồi M U Tính c p thi t c a đ tài Vi c hồn thi n cơng tác qu n d án đ u t xây d ng m t l nh v c đ c bi t quan tr ng công tác đ u t xây d ng c b n, bên c nh l nh v c qu n v chi phí, kh i l ng, ti n đ , an tồn mơi tr qu n ch t l h ng Chính ph có Ngh đ nh riêng v ng cơng trình; B chun ngành, UBND t nh đ u có quy đ nh ng d n v qu n qu n giám sát ch t l ng cơng trình, ngồi có nhi u quy đ nh khác c ng liên quan ch t ch đ n trình đ u t xây d ng, nh đ u th u l a ch n nhà th u, h p đ ng m t s quy đ nh khác S hi u qu c a vi c qu n ch t l th hi n ng, chi phí, ti n đ đ u t xây d ng đ c nhi u m t, ch y u tiêu chí: s phù h p v i quy đ nh pháp lu t; tính h p v m t kinh t - k thu t gi i pháp thi t k xây d ng cơng trình; gi m giá thành xây d ng cơng trình; tính đ n vi c l p th c hi n d toán - quy t toán; gi m thi u s c cơng trình xây d ng ch t l ng cơng trình gây đ tđ ph i đ c tiêu chí nh trên, vi c hồn thi n công tác qu n d án đ u t c th c hi n xuyên su t t t c giai đo n đ u t l nh v c đ u t , t lúc b t đ u kh o sát - l p d án đ u t , qua trình l p thi t k -d toán, đ u th u l a ch n nhà th u, cung c p v t t thi t b , thi công xây d ng đ n hồn thành đ a cơng trình vào s d ng, toán quy t toán v n đ u t Vi c hồn thi n cơng tác qu n d án nhi m v quan tr ng xuyên su t trình qu n đ u t nh m đ m b o ch t l ng cơng trình q trình xây d ng đ a vào s d ng c n thi t i ng cán b th c hi n cơng tác qu n d án nói chung ch a th c s có nhi u kinh nghi m qu n lý, kh n ng chuyên sâu ch a cao, nhi u s h lo i hình cơng vi c qu n d án xây d ng d n đ n x y nhi u v n đ b t c p qu n xây d ng làm cho cơng trình ch t l ng, x y s c , nhi u d án ch m tr vi c tri n khai đ u t , h u h t d án đ u có nhi u phát sinh, k t thúc đ a vào s d ng khai thác đ u không ti n đ đ ra, đ c bi t u ki n g n công ngh xây d ng qu n xây d ng phát tri n r t m nh m Mu n kh c ph c đ c c n ph i nhanh chóng t ng c ng đ i ng cán b làm công tác qu n d án đ u t đ m b o có đ n ng l c, kinh nghi m vùng B c K n t nh nghèo vùng núi cao, n m ông B c, có di n tích t nhiên 4.859,4 km²; đ a hình ph c t p, đ d c l n, giao thơng l i khó kh n, ngu n l c xây d ng c s h t ng h n ch so v i nhu c u, bên c nh nh h ng c a bi n đ i khí h u ngày đ t nhi u v n đ vi c xây d ng h t ng nông thôn B c K n đ m b o đ u t hi u qu d án, ban ngành c a t nh c ng có nhi u bi n pháp t ng c ng công tác qu n ch t l có nh ng bi n pháp t ng c N ng xây d ng công trình đ c bi t ng cơng tác qu n d án đ u t xây d ng c s ch nhu c u thi t y u không th thi u c a m i ng ti p đ n s c kh e, u ki n s ng c a ng s ch, đ c bi t c ng tr c Vi t Nam hi n nay, s d ng n i dân khu v c nông thôn đ i dân nh h ng Nhà n c c ta r t quan tâm tr ng Chính ph ban hành nhi u c ch , sách đ th c hi n m c tiêu qu c gia v n c s ch cho ng đ u t xây d ng n i dân nơng thơn T đó, cơng trình c p n nhi u n i, ng i dân nông thôn đ c c ti p c n v i ngu n c s ch, ph c v nhu c u sinh ho t đ i s ng Do t c đ phát tri n kinh t th hố nhanh, nhi u n i, nh t vùng nông thôn, ng khan hi m n i dân v n ph i đ i m t v i s c sinh ho t Chính th , cơng trình c p n ngh a vai trò đ c bi t quan tr ng đ i s ng ng n m qua t i t nh B c K n ch đ c s ch đ ng trình c p n c s ch nơng thơn có ý i dân nơng thôn Trong nh ng c s ch cho ng i dân nơng thơn c c th hóa b ng nhi u v n b n, sách c a T nh y, H ND, UBND t nh Do v y, nhi u cơng trình c p n th lo i hình c p n thơn s d ng n c s ch t p trung đ c nh l , truy n th ng khơng phù h p, t l dân c nông c sinh ho t h p v sinh ngày đ đ i nh n th c c a ng c nâng lên, đ ng th i làm thay i dân nông thơn v ý ngh a, l i ích c a vi c s d ng n s ch, đ m b o s c kh e, u ki n s ng cho ng d ng cơng trình c p n ngày 31/03/2012 Th t c xây d ng đ d n thay i dân c ng đ ng Vi c đ u t xây c s ch nông thôn hi n đ c tr ng, nh t ng ph ban hành Quy t đ nh s 366/Q -TTg v c (2) Giai đo n th c hi n d án Trách nhi m Ti n trình Mơ t Ch đ u t (trình) S k ho ch (tham m u) UBND t nh (duy t) Phê t k ho ch l a ch n nhà th u (2-1) Ch đ u t (Ban QLDA) Ban QLDA Các đ n v t v n Ch đ u t , Ban QLDA S chuyên ngành L a ch n, ký h p đ ng t v n kh o sát, thi t k BVTC Kh o sát đ a hình, đ a ch t, l p thi t k BVTC, t ng d toán Th mđ nh thi t k BVTC, t ng d toán (2-2) (2-3) (2-4) (2-4) Ch đ u t , t v n UBND c p huy n Ch đ u t Ban QLDA UBND c p huy n Ban QLDA Phê t thi t k BVTC, phê t t ng d toán C mm c GPMB (2-5) L a ch n nhà th u thi công LC nhà th u t v n (giám sát, ki mđ nh,…) Xây d ng phê t ph ng án GPMB Ban QLDA Các nhà th u (2-7) (2-5) UBND c p huy n Ch đ u t Ban QLDA Các nhà th u (2-7) (2-6) Ký H p đ ng thi công Ký H t v n (giám sát, ki m đ nh,…) Kh i cơng xây d ng cơng trình Th c hi n ph ng án GPMB Giao m t b ng cho đ n v thi công Qu n ch t l ng trình thi công 83 (2-7) (2-7) (2-8) Công vi c (2-1) L p k ho ch l a ch n nhà th u: tri n khai b c ti p theo c a d án, có c s đ l a ch n nhà th u gói th u giai đo n th c hi n đ u t , sau có quy t đ nh phê t d án, t t c gói th u có đ y đ c s l p k ho ch đ u th u đ u đ c l p đ th c hi n b ho ch đ u th u đ c quy đ nh t i Lu t - D a c s : H B K ho ch t b c tr c Nguyên t c n i dung l p k u th u Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ng d n l p k ho ch đ u th u theo Thông t s 02/TT-BKH c a u t ; S li u c a k ho ch l y theo s li u c a d án đ c phê c - Ban Qu n d án xây d ng k ho ch l a ch n nhà th u đ Ch đ u t trình U ban nhân dân t nh phê t; S K ho ch đ u t s đ u m i th m đ nh Trong k ho ch l a ch n nhà th u b c bao g m ph n công vi c th c hi n, ph n cơng vi c khơng áp d ng hình th c l a ch n nhà th u ph n công vi c thu c k ho ch đ u th u, thơng th ng g m: gói t v n kh o sát; t v n thi t k b n v thi cơng; gói thi cơng xây l p; gói giám sát thi cơng; ki m tốn; ki m đ nh ch t l ng cơng trình;… Công vi c (2-2) L a ch n nhà th u t v n kh o sát đ a hình, đ a ch t, l p thi t k b n v thi cơng d tốn: Th c hi n t ng t M c 1.3 (b c d án) Công vi c (2-3) Kh o sát đ a hình, đ a ch t, l p thi t k b n v thi cơng t ng d tốn: Tuân th h p đ ng t v n; tài li u kh o sát b h p cho tài li u kh o sát b c tr c ph i k th a b sung c; thi t k tuân th thi t k c s Quy chu n, Tiêu chu n có liên quan; t ng d toán tuân th n m t ng m c đ u t đ c t; Qu n ch t l ng kh o sát, thi t k ph i tuân th quy đ nh t i Ngh đ nh 46/2015/N -CP v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng Trình t n i dung h s thi t k tuân th Ngh đ nh 59/2015/N -CP Ban qu n d án ho c đ n v t v n l p đ c c u c a ch nhi m thi t k , h s kh o sát b đ u t phê t đ c ng kh o sát c tr b c c s yêu c Ban QLDA xem xét, trình Ch ng kh o sát đ làm c n c th c hi n n v t v n l p ph ng án kh o sát chi ti t, l p k ho ch ti n đ thi t k trình Ban qu n d án xem xét, trình Ch đ u t phê t Ban qu n d án th c hi n cơng vi c ki m tra giám sát q trình th c hi n t v n thi t k , giám sát kh o sát, g m giám sát v nhân s , máy móc 84 thi t b , th i gian th c hi n nhi m v t v n, giám sát s tuân th ph ng án k thu t, tuân th c s th c hi n nêu trên; nghi m thu công vi c, nghi m thu h s t v n hồn thành Cơng vi c (2-4) Trình th m đ nh phê t thi t k b n v thi cơng t ng d tốn: Ngh đ nh 59/2015/N -CP v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình; Ngh đ nh 46/2013/N -CP quy đ nh v qu n ch t l đ nh, phê t thi t k đ c quy đ nh c ng xây d ng cơng trình; T ch c th m th t i i u 20, i u 21 Ngh đ nh 46/2015/N -CP Ban Qu n d án th m đ nh s b h s thi t k BVTC t ng d tốn, xây d ng T trình cho Ch đ u t trình S qu n cơng trình xây d ng chuyên ngành th m đ nh thi t k d toán (d án c p n c thu c d án h t ng k thu t S Xây d ng th m đ nh) trình th m đ nh, Ban QLDA ph i h p v i nhà th u t v n gi i trình, ti p thu, ch nh s a (n u có) h s thi t k BVTC T ng d tốn; Sau có thơng báo k t qu th m đ nh c a S chuyên ngành, Ban QLDA l p T trình, trình Ch đ u t (Trung tâm n c sinh ho t VSMTNT) trình S K ho ch, UBND t nh phê t Báo cáo kinh t k thu t H s xin th m đ nh thi t k b n v thi công t ng d toán g i S chuyên ngành th m đ nh bao g m: T trình th m đ nh thi t k b n v thi công t ng d toán; H s d án đ u t , thi t k c s đ c c p có th m quy n phê t; B n Quy t đ nh phê t d án đ u t ; Thuy t minh thi t k ; Các b n v thi t k ; H s t ng d toán; + Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng cơng trình b c thi t k BVTC; Biên b n c a ch đ u t nghi m thu h s thi t k b n v thi công; Biên b n nghi m thu k t qu kh o sát xây d ng; B n v n b n th a thu n đ k c s yêu c u khác có liên quan; c th m đ nh t i b c thi t ng ký kinh doanh c a nhà th u thi t k , kh o sát xây d ng; Ch ng ch hành ngh c a ch nhi m kh o sát xây d ng, ch nhi m thi t k ch trì thi t k (2-5) L a ch n nhà th u thi công xây l p: Lu t u th u n m 2013; Ngh đ nh s 63/2014/N -CP c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s u c a Lu t 85 u th u v l a ch n nhà th u; K ho ch l a ch n nhà th u đ thi công t ng d toán đ Tr c phê t m c 2.1; Thi t k b n v c phê t ng h p đ u th u ho c ch đ nh th u thông th ng (theo Lu t u th u n m 2013 đ i v i gói th u xây l p có giá gói th u t 1,0 t đ ng tr lên áp d ng hình th c đ u th u, d i 1,0 t đ ng ch đ nh th u i v i gói th u xây l p c a d án đ u áp d ng hình th c đ u th u): L p h s m i th u, h s yêu c u trình ch đ u t th m đ nh, phê t ng lên Báo u th u 03 s liên ti p Phát hành h s m i th u, h s yêu c u M th u đánh giá h s d th u, h s đ xu t M i nhà th u đ n th ng th o h p đ ng Trình Ch đ u t th m đ nh, phê t k t qu đ u th u thông báo k t qu đ u th u M i nhà th u đàm phán hoàn thi n h p đ ng ký k t h p đ ng thi công.Tr ng h p ch đ nh th u rút g n Ban QLDA l p d th o h p đ ng, m i nhà th u có đ n ng l c, kinh nghi m đ n th ng th o n u đ t k t qu ký k t h p đ ng (2-6) L a ch n nhà th u t v n giám sát thi công; t v n ki m đ nh ch t l ng xây d ng; t v n ki m tốn; gói th u khác k ho ch đ u th u: th c hi n t t nh quy trình m c 2.5 tu thu c quy mơ, tính ch t c a t ng gói th u (2-7) Gi i phóng m t b ng bàn giao m t b ng thi công xây d ng: Lu t t đai n m 2013; Ngh đ nh 43/2014/N -CP Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đai; Ngh đ nh 47/2014/N -CP ban hành quy đ nh v b i th Nhà n ng t ng h tr tái đ nh c c thu h i đ t; Quy đ nh c a UBND t nh B c K n v giá đ t tài s n đ t nhà n c thu h i đ t (theo n m); phóng m t b ng đ i v i d án, t t c công vi c gi i c tách thành ti u d án, giao cho U ban nhân dân c p huy n (thành ph ) n i có cơng trình th c hi n, ví d nh Thành ph B c K n th c hi n ti u d án n m đ a bàn Tuy nhiên, Ban qu n d án ph i l p m t t Gi i phóng m t b ng đ ph i h p th c hi n v i đ a ph ng gi i quy t t t c v n đ liên quan đ n m t b ng Sau thi t k b n v thi công đ c phê t, xác đ nh đ xác ranh gi i cơng trình m t b ng v y cơng vi c GPMB đ c c th c hi n sau phê t TK BVTC c s Ch đ u t l p T trình giao nhi m v cho y ban nhân dân huy n (Thành ph ), c th Ban GPMB huy n (Thành ph ) ngành ch c n ng có liên quan, sau Ban qu n d án c n c vào V n b n giao 86 nhi m v gi i phóng m t b ng ký k t h p đ ng v i Ban GPMB huy n (Thành ph ), song song v i công vi c l a ch n nhà th u m c (2-5) m c (2-6) - Mô t công vi c c n ph i h p: C m m c ranh gi i gi i phóng m t b ng cơng trình;Trích l c, trích đo th a đ t; Thông báo thu h i đ t c a đ a ph h dân b nh h t ph ng đ i v i ng; Ki m kê di n tích lo i đ t t i s n đ t; L p phê ng án thu h i, đ n bù, h tr ; L p phê t ph đ nh đ i s ng (n u có); Cơng khai ph ng án tái đ nh c , n ng án, đ n toàn b nhân dân khu v c cơng trình, gi i thích nh ng th c m c, u n i (n u có) c a nhân dân; Chi tr ti n đ n bù, h tr th c hi n ph ng án tái đ nh c , n đ nh đ i s ng; Ti p nh n m t b ng, bàn giao l i cho đ n v thi cơng đ n v có liên quan; Tham gia b o v m c gi i, b o v thi công tr (2-8) Qu n ch t l ng h p c n thi t ng q trình thi cơng xây d ng cơng trình: Lu t Xây d ng n m 2014; Ngh đ nh 59/2015/N -CP quy đ nh v qu n d án đ u t xây d ng; Ngh đ nh 46/2015/N -CP quy đ nh v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng; Quy chu n xây d ng; Tiêu chu n k thu t có liên quan; H s thi t k b n v thi công đ c phê t; H s h p đ ng thi công xây l p Ban Qu n d án thay m t Ch đ u t th c hi n n i dung theo trách nhi m c a Ch đ u t q trình thi cơng xây d ng cơng trình nh sau: Thơng báo v nhi m v , quy n h n c a cá nhân h th ng qu n ch t l giám sát (tr ng c a mình, nhà th u ng h p Ban qu n d án tr c ti p giám sát) thi công xây d ng cơng trình cho nhà th u có liên quan bi t đ ph i h p th c hi n Ki m tra, ch p thu n bi n pháp thi công chi ti t, ti n đ thi công chi ti t; Ki m tra u ki n kh i cơng cơng trình xây d ng theo quy đ nh c a Lu t xây d ng Ki m tra s phù h p n ng l c c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình so v i h s d th u h p đ ng xây d ng, bao g m: Nhân l c, thi t b thi cơng, phòng thí nghi m chun ngành xây d ng, h th ng qu n ch t l ng c a nhà th u thi công xây d ng cơng trình; Ki m tra vi c huy đ ng b trí nhân l c c a nhà th u, giám sát thi công xây d ng cơng trình so v i u c u c a h p đ ng xây d ng Ki m tra giám sát q trình thi cơng xây d ng cơng trình, bao g m: Ki m tra v t li u, c u ki n; bi n pháp thi công; tài li u ph c v nghi m thu T ch c th c hi n quy đ nh v b o v môi tr 87 ng; T ch c ki m đ nh ch t l ng cơng trình có nghi ng v ch t l ng ho c đ c c quan qu n nhà n c yêu c u T ch c nghi m thu công vi c, h ng m c cơng trình tồn b cơng trình xây d ng Xác nh n b n v hồn cơng T ch c cho ch y th khơng t i, có t i, thí nghi m v t t đ c thù c a ngành n thi t b tr m b m Ch trì, ph i h p v i bên liên quan gi i quy t nh ng v ng m c, phát sinh thi cơng xây d ng cơng trình x lý, kh c ph c s c theo quy đ nh (3) Giai đo n k t thúc xây d ng Trách nhi m Ti n trình Ch đ u t Ban QLDA Các nhà th u Mô t (3-1) Nghi m thu bàn giao cơng trình Ban QLDA Các nhà th u (3-2) L p h s hồn cơng Ch đ u t S Tài UBND t nh L p h s quy t toán v n đ u t Th m đ nh, phê t h s hồn cơng h s quy t tốn v n đ u t Ch đ u t , Ban QLDA, đ n v qu n V n hành, b o trì cơng trình (3-2) (3-3) Cơng vi c (3-1) Nghi m thu, k t thúc xây d ng ti p nh n cơng trình: Ban Qu n d án t ch c l p h s hồn cơng ki m tra, ki m sốt nhà th u thi công nhà th u t v n l p h s hồn cơng cơng trình theo quy đ nh bao g m: H s b n v hồn cơng; h th ng biên b n nghi m thu công vi c thi công xây d ng, nghi m thu h ng m c công trình nghi m thu tồn b cơng trình; nh t ký thi công, nh t ký giám sát; h th ng k t qu thí nghi m, k t qu ki m đ nh v t li u, c u ki n su t trình thi cơng;… i v i t ng cơng trình c th , ti n hành trình b o hành b o trì theo quy đ nh Bàn giao cơng trình vào khai thác s d ng cho ch th qu n lý.T ch c ki m tra vi c k t thúc xây d ng, di chuy n máy móc, thi t b , v t t v t li u, tài s n khác nhân l c c a nhà th u kh i ph m vi cơng trình L p báo cáo hồn thành 88 cơng trình, kèm theo h s hồn thành cơng trình g i c quan qu n nhà n cv ch t l c 10 ng cơng trình xây d ng (S Xây d ng) ki m tra công tác nghi m thu tr ngày so v i ngày d ki n nghi m thu T ch c nghi m thu hồn thành ti p nh n cơng trình đ đ a vào v n hành, khai thác L u h s theo quy đ nh (3-2) Thanh toán, quy t toán v n đ u t , phê t quy t toán: Ban QLDA t ch c l p ki m tra vi c l p h s toán v n đ u t c a nhà th u, ch u trách nhi m v đ n giá, kh i l ng giá tr đ ngh toán; toán cho nhà th u vòng 14 ngày làm vi c k t nh n đ h s toán Ch u trách nhi m l p h s quy t toán v n đ u t , bao g m tồn b chi phí đ ph m v d án, thi t k , d toán đ c th c hi n c t, bao g m c ph n kh i l ng u ch nh, b sung theo quy đ nh c a h p đ ng, phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t V nđ ut đ t c quy t toán ph i n m t ng m c đ u t đ c c p th m quy n phê i v i d án này, vòng tháng k t ngày hoàn thành, ph i l p h s quy t tốn v n đ u t trình S Tài th m đ nh trình y ban nhân dân t nh phê t quy t toán v n đ u t Sau tháng k t có quy t đ nh phê t quy t tốn v n đ u t d án hồn thành, ch đ u t ph i có trách nhi m gi i quy t cơng n , t t tốn tài kho n d án t i c quan toán v n đ u t (3-3) V n hành cơng trình, b o hành cơng trình: Ban QLDA thay m t Ch đ u t v n hành khai thác b o trì cơng trình theo quy đ nh c a quy trình v n hành, b o trì cơng trình Ho c bàn giao cơng trình cho đ n v ch qu n Th ng xuyên ki m tra, phát hi n nh ng m khuy t, h h ng (n u có) c a cơng trình đ u c u nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình, nhà th u cung ng thi t b cơng trình s a ch a, thay th Giám sát nghi m thu công vi c kh c ph c, s a ch a c a nhà th u thi công xây d ng nhà th u cung ng thi t b công trình xây d ng; có quy n th nhà th u khác kh c ph c n u nhà th u thi công không k p th i kh c ph c quy đ nh Xác nh n hoàn thành b o hành cơng trình xây d ng cho nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình nhà th u cung ng thi t b công trình Ngồi vi c c b n nêu trên, Ban qu n d án có trách nhi m đón làm vi c v i đoàn thanh, ki m tra th ng xuyên c ng nh đ t xu t c a c quan 89 qu n lý; tra đ t xu t ho c Liên ngành (các đoàn Thanh tra nh : Chính ph , B Tài chính, B K ho ch, Nông nghi p & PTNT; Xây d ng; ); Ki m toán Nhà n c Khu v c X; 3.4.3 Gi i pháp nâng cao ch t l V n đ cán b ch t l ng ngu n nhân l c ng ngu n nhân l c v n đ h t s c quan tr ng, có nh h ng đ n t t c l nh v c qu n d án, c n ph i có gi i pháp nâng cao ch t l ng cán b nghiên c u quy ho ch t ch c l i cho g n nh , có hi u l c hi u qu Nâng cao trình đ lu n đ hi u bi t v quy lu t v n đ ng c a t nhiên góp ph n h tr ki n th c cho qu n d án Giáo d c ph m ch t đ o đ c cho cán b : H th ng v n b n quy ph m pháp lu t v xây d ng c a n nh Lu t Xây d ng, Lu t u th u, Lu t c ta hi n hoàn ch nh t đai, Lu t đ u t ,… Các Ngh đ nh v qu n d án đ u t xây d ng, Ngh đ nh v qu n ch t l ng xây d ng cơng trình, Ngh đ nh v l a ch n nhà th u,… hàng lo t Thông t , v n b n h ng d n đ y đ Tuy nhiên vi c áp d ng pháp lu t vào th c ti n có đ n khơng, có ch t ch không ph thu c đ o đ c c a cán b tham gia vào d án Chính v y, c n th ng xun tun truy n cho cán b ý th c đ o đ c ngh nghi p, ch nh ng h c kinh nghi m, nh ng s c x y l i c a ng i qu n lý, nh ng h u qu nghiêm tr ng n u vơ tình ho c c ý đ sai sót đ m i cán b t nh n th c đ c nhi m v c a mình, m c đ quan tr ng hay tính nguy hi m cơng vi c đ h có ý th c làm vi c c n th n, trung th c, t n tâm, t n t y, không ch quan, cân nh c ki m tra k l B id ng t ng ph n vi c nh nh t c a ng v chuyên môn nghi p v cho cán b : Song song v i vi c rèn luy n ph m ch t đ o đ c, tác phong làm vi c m i cán b c n ln trau d i nghi p v chuyên môn Ban lãnh đ o c n t o u ki n cho cán b đ c bi t cán b tr tham gia l p b i d ng nghi p v ho t đ ng xây d ng nh nghi p v giám sát, đ u th u, qu n d án… ho c khóa h c nâng cao trình đ nh th c s Hi n nay, v n b n quy ph m pháp lu t th ng xuyên đ c c p nh t, thay đ i đ ngày phù h p sát th c v i th c t nh t ho c n y sinh thay đ i m i v y m i ng i ph i th ng xuyên bám sát, nghiên c u tìm hi u đ th u hi u 90 sâu s c v n b n pháp lu t h ng d n nh m áp d ng vào th c t m t cách linh ho t, xác phù h p nh t Th ng xuyên đánh giá l i đ i ng cán b hi n có c v ch t l ng s l ng đ có k ho ch đào t o b i d ng l i c bi t quan tâm vi c t đào t o nâng cao trình đ chun mơn nghi p v c a cán b , đào t o qua th c ti n, rút kinh nghi m t d án xây d ng đ cl cl ng cán b chuyên môn s d ng lâu dài c n tr ng k ho ch đào t o m i nh ng cán b tr , có n ng l c đ đ a vào quy ho ch s d ng cán b t ng lai C n ph i t o u ki n thu n l i, công b ng cho đ i ng cán b có kh n ng c nh tranh lành m nh, c n ph i có ch đ đãi ng thích đáng đ i v i nh ng cán b có b ng c p, có trình đ , có kinh nghi m, có nh th m i nâng cao đ c ch t l ng cán b 3.4.4 Gi i pháp qu n chi phí 3.4.4.1 T ng c ng qu n chi phí cơng tác kh o sát thi t k Trong trình th c hi n kh o sát Ban c n t đ c t cho ng ng kh o sát c a đ n v t v n i ki m tra v nhân s máy móc thi t b s d ng có theo h s yêu c u hay khơng, q trình kh o sát c n có cán b theo rõi giám sát k l ng trình th c hi n c ng nh l y m u, làm thí nghi m ghi k t qu Vi c ki m tra h s thi t k cán b Ban c n tr ng vi c ki m tra thi t k c n c k t qu c a h s kh o sát, ki m tra tính k t c u, ki m tra v ki n trúc không gian c a cơng trình, v t li u s d ng d án, k t c u xây d ng có phù h p v i th c ti n c ng nh vi c l a ch n gi i pháp công ngh , thi t b cho cơng trình 3.4.4.2 Cơng tác h s nghi m thu quy t toán H s ch t l s ch t l ng cơng trình th c hi n ph i đ ng đ c đ y đ th t c theo quy trình h c ký nghi m thu c a ch đ u t , đ n v giám sát đ n v thi công M i h ng m c công vi c c n có đ y đ biên b n nghi m thu, k t qu thí nghi m ch ng ch ch t l ng v t t v t li u thi t b c n thi t i v i thi t b c n có nghi m thu ch y th đánh giá tình tr ng ho t đ ng tr c nghi m thu toán Thi t b ph i có xu t s ch ng lo i n i s n xu t rõ ràng, có h ng d n s d ng chuy n giao công ngh đ y đ 91 3.4.4.3.Cơng tác ki m sốt kh i l Trên c s h s ch t l ng quy t toán ng vi c nghi m thu quy t toán kh i l cán b qu n Ban c n ki m tra k l ng kh i l ng th c hi n ng quy t toán giá tr h ng m c th c hi n theo h p đ ng, giá tr quy t toán ph n xây d ng ki n trúc, giá tr quy t toán ph n mua x m thi t b Kh i l ng th c hi n quy t toán c a đ n v nhà th u c n đ chi u, ki m tra kh i l c đ i ng th c hi n theo h p đ ng đ so sánh đánh giá phân tích nh ng giá tr t ng ho c gi m so v i h p đ ng, nguyên nhân t ng gi m t so sánh phân tích giá tr kh i l ng th c hi n đ l p báo cáo gi i trình kh i l ng quy t tốn cơng trình c a đ n v v i lãnh đ o Ban 3.4.5 Gi i pháp qu n ti n đ C s đ xu t gi i pháp: K t qu nghiên c u cho th y công tác qu n h p đ ng xây d ng đ c đánh giá t t Tuy nhiên, nhà th u đánh giá cơng tác bình - Gi i pháp: t ng c m c trung ng công tác qu n ti n đ xây d ng cơng trình Gi i pháp th c hi n: (1) Ti n đ công c n đ c l p tr c d án th c hi n Ti n đ th c hi n c n c n c vào ngu n l c tài n ng l c c a nhà th u (2) Ti n đ thi công c n l p theo giai đo n, tháng, quý, đ đ m b o d án đ c th c hi n theo k ho ch đ (3) Các c quan tham gia vào vi c qu n d án nh nhà th u, UBND xã, ch đ u t ban qu n d án c n bám sát vào k ho ch đ 92 c xây d ng K t lu n Ch ng Trong u ki n hi n nay, đ t n k thu t đ phát tri n đ t n su t lao đ ng c a ng c ta nghèo, ngu n v n cho đ u t c s h t ng c r t khó kh n Tuy nhiên, theo C c Th ng kê, n ng i Vi t Nam so v i khu v c r t th p, ch s hi u qu đ u t v n đ u t l i khơng cao Do đó, vi c s d ng v n d án đ u t xây d ng đ t hi u qu , cơng trình đ c xây d ng đ m b o ch t l ng m t vi c h t s c có ý ngh a Trên c s k t h p nh ng nghiên c u v lu n thơng qua khố h c cao h c qu n xây d ng th c ti n công tác qu n d án đ u t xây d ng q trình cơng tác Trong ch ng này, h c viên phân tích nh ng th c tr ng tình hình ho t đ ng, qu n d án c a Ban qu n d án H p ph n cung c p n đ a nh ng m đ t đ c s ch B c K n; c, nh ng b t c p, h n ch t n t i nguyên nhân c a nh ng t n t i h n ch T đ a gi i pháp nh m góp ph n hồn thi n cơng tác qu n d án t i Ban Nh ng gi i pháp đ a ph m vi lu n v n đ pháp c th s đ c xem nh ph n khung, gi i c tri n khai linh ho t, có s thay đ i đ phù h p v i quy đ nh hi n hành c a nhà n c nhu c u th c ti n c a công tác qu n d án đ u t xây d ng v i tính đa d ng đ ph c t p ngày cao 93 K T LU N VÀ KI N NGH Nh ng k t qu đ t đ c Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình m t l nh v c khó, khơng có m t mơ hình c đ nh đ áp d ng cho t t c d án, bao g m nh ng v n đ l n ph c t p liên quan đ n r t nhi u ch th m c Chính ph c quan qu n Nhà n c hoàn thi n th ch đ th ng nh t cách làm đ a bàn c n h p t ng đ a ph c phù ng c th , phù h p v i xu th chung c a khu v c c ng nh th gi i nâng cao ch t l ng công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình c n ph i gi i quy t r t nhi u v n đ m t cách đ ng b b n, m i v n đ đ u có nh ng tác đ ng nh t đ nh nh h ng đ n hi u qu công tác qu n d án đ u t xây d ng Nghiên c u đ tìm nh ng nguyên nhân c a s h n ch , t n t i t đ xu t nh ng gi i pháp cho v n đ r t khó kh n Do đ c thù c a l nh v c xây d ng cơng trình th ng đ c đ u t xây d ng đ a m khác nhau, th i gian th c hi n d án dài, c ch sách c a Nhà n c th ng hay thay đ i cho phù h p v i u ki n kinh t , tr , xã h i t ng th i k , v y nên cơng tác phân tích đánh giá d án đ u t g p r t nhi u khó kh n Trong ph m vi nghiên c u c a đ tài “Nghiên c u hồn thi n cơng tác qu n d án đ u t xây d ng cung c p n c s ch t i B c K n”, tác gi t p trung gi i quy t m t s n i dung sau đây: Nghiên c u t ng quan v qu n d án đ u t xây d ng công trình, qua làm rõ nh ng khái ni m v d án, v qu n d án, cách th c qu n d án, m c tiêu n i dung c n ph i gi i quy t qu n d án; Trên c s lu n v qu n d án đ u t xây d ng công trình, tác gi nêu n i dung nhi m v nói chung c a qu n d án đ u t xây d ng cơng trình Phân tích, làm rõ vai trò, ch c n ng, nhi m v c a Ban qu n d án vi c th c hi n d án c th sát v i tình hình th c t T n i dung, nhi m v c th , phân tích nh ng nh h ng đ n hi u qu c a công tác qu n d án; Phân tích th c tr ng ho t đ ng c a Ban qu n d án đ u t xây d ng công trình cung c p n c s ch nơng thơn t nh B c K n th c tr ng qu n d án đ u t xây d ng mà Ban đ đ th y đ c nh ng m t làm đ c giao c, nh ng t n t i h n ch v h th ng t ch c, trình 94 đ n ng l c chuyên môn c ng nh n ng l c qu n lý, u hành d án đ đ a m t s gi i pháp nh m góp ph n hồn thi n nâng cao hi u l c hi u qu c a công tác qu n d án đ u t Các gi i pháp bao g m: Hồn thi n mơ hình t ch c ho t đ ng c a Ban; quy trình th c hi n qu n d án đ u t xây d ng; ch t l xu t xu t m t s gi i pháp nâng cao ng ngu n nhân l c Nh ng t n t i trình th c hi n L nh v c xây d ng c b n nói chung qu n d án đ u t xây d ng cơng trình nói riêng liên quan đ n nhi u ngành, l nh v c, đ a ph ph c t p ng, liên quan đ n r t nhi u th t c ây v n đ nh y c m c a toàn xã h i, nh h ng r t l n đ n dân sinh, xã h i, liên quan đ n v n đ xin cho, l i ích nhóm gây b c xúc nhân dân Vì v y, mu n đ t hi u qu đ u t c n ph i có s ph i k t h p t t gi a ngành, l nh v c đ a ph ng, gi m thi u th t c hành r m rà; c n ph i công khai, minh b ch công tác ph i, k t h p công tác gi i quy t th t c hành l nh v c đ u t xây d ng Chính ph , B , ngành, đ a ph ng c n ph i s m xây d ng hoàn thi n h th ng v n b n quy ph m pháp lu t v đ u t xây d ng c b n mang tính n đ nh lâu dài, đ c bi t ban hành h ng d n k p th i, c th , vi c th c hi n quy đ nh m i ban hành Nh ng ki n ngh v h ng nghiên c u ti p theo Trong th i gian ti p theo, h c viên s ti p t c trình nghiên c u sâu h n n a theo h ng c a đ tài v m t lu n k t h p v i th c ti n cơng vi c c a b n thân đ có s k t h p nhu n nhuy n gi a lu n th c ti n nh m nâng cao ki n th c chuyên môn hoàn thành t t nhi m v đ c giao V i th i gian nghiên c u có h n, v n đ nghiên c u r ng ph c t p H c viên nh n đ c a th y h c s giúp đ c a đ ng nghi p, đ c bi t s giúp đ nhi t tình ng d n khoa h c, nh ng s hi u bi t c a b n thân h n ch , ch c ch n không th tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh n đ c s góp ý chia s c a th y giáo, cô giáo nh ng cá nhân, t ch c quan tâm đ n l nh v c qu n đ u t xây d ng đ đ tài nghiên c u đ c hoàn thi n h n 95 TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i, Lu t đ u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; [2] Qu c h i, Lu t đ u t công s 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014; [3] Qu c h i, Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; [4] Chính ph , Ngh đ nh s 38/2013/N -CP ngày 23/4/2013 v qu n s d ng ngu n h tr phát tri n th c (ODA) ngu n v n vay u đãi c a nhà tài tr ; [5] Chính ph , Ngh đ nh 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 v qui đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u; [6] Chính ph , Ngh đ nh 46/2015/N -CP ngày 12/05/2015 v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng; [7] Chính ph , Ngh đ nh s 59/2015/N -CP, ngày 18/06/2015 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng công trình; [8] Th t ch ng, Quy t đ nh s 366/Q -TTg, ngày 31/03/2012 v vi c phê t ng trình m c tiêu qu c gia n c s ch v sinh môi tr ng nông thôn giai đo n 2012-2015; [9] B Nông nghi p PTNT, Quy t đ nh s 3606/Q -BNN-HTQT ngày 04 tháng n m 2015 v vi c phê t V n ki n Ch n ng trình “M r ng quy mô v sinh c s ch d a k t qu ” v n vay Ngân hàng Th gi i; [10] S tay h ng d n th c hi n Ch ng trình “M r ng quy mô v sinh n c s ch d a k t qu ” v n vay Ngân hàng Th gi i; [11] C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam hi p h i phát tri n qu c t , Hi p đ nh Tín d ng (Ch ng trình M r ng Quy mơ V sinh N K t qu ) ngày 10/3/2016; 96 c s ch Nông thôn D a [12] i h c th y l i, PGS.TS Nguy n Bá Uân (2015), qu n d án xây d ng nâng cao, Bài gi ng cho cao h c; [13] i h c th y l i, PGS.TS Nguy n Xuân Phú (2015), kinh t đ u t xây d ng, Bài gi ng cho cao h c; [14] http://oda.mpi.gov.vn/; 97 ... tham gia vi c đánh giá vi c qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình, góp ph n th c hi n t t nhi m v liên quan đ n công tác qu n lý d án đ u t xây d ng t i Ban qu n lý d án H p ph n cung c p n c... án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.3 Khái ni m qu n lý d án 1.1.4 N i dung qu n lý d án 1.1.5 Các ph ng th c qu n lý d án 1.1.6 Công c qu n lý d án ... n cung c p n iv c s ch B c K n58 3.2.3 ánh giá công tác qu n lý ch t l c pn ng d án t i Ban Qu n lý d án H p ph n cung c s ch B c K n 60 3.2.3.1 Ch t l ng s n ph m t v n l p d án,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước sạch tại bắc kạn , Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước sạch tại bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay