Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại huyện na rì

89 4 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:34

M U Tính c p thi t c a đ tài phía Na m t huy n mi n núi vùng cao n m ông B c t nh B c K n, có di n tích t nhiên 85.300 ha, chi m 17,54 % t ng di n tích t nhiên c a t nh, đó: đ t lâm nghi p chi m 78,54%, đ t s n xu t nông nghi p chi m h n 90 % di n tích t nhiên, bao g m 22 đ n v hành v i 233 thơn, b n Dân s tồn huy n (tháng 01/2014) có 40.281 ng i, g m dân t c Kinh, Tày, Nùng, Dao, Mông m t s dân t c thi u s Na n m h to đ t kho ng 21o55’ đ n 22o30’ v đ B c 105o58’ đ n 106o18’ kinh đ ơng - Phía B c giáp huy n Ngân S n - Phía Nam giáp huy n Ch M i - Phía Tây giáp huy n B ch Thơng - Phía ơng giáp huy n Tràng nh huy n Bình Gia, t nh L ng S n Huy n có 21 xã th tr n Y n L c, trung tâm kinh t - tr c a huy n, cách thành ph B c K n kho ng 70km Là huy n có đ a hình ph c t p có đ cao trung bình tồn huy n 500 m so v i m c n c bi n, n i cao nh t núi Phyia Ngo m thu c xã C L (1.193m) n i th p nh t xã Kim L (250m) Nhìn chung đ a hình c a huy n th p d n t Tây Nam sang ông B c Tuy n m cách trung tâm t nh kho ng 70 km cách đ có th nói t i h th ng đ ng qu c l t i 50 km nh ng ng giao thông l i t trung tâm huy n t i t nh huy n khác r t thu n l i T trung tâm huy n có th n i v i đ đ đ ng (đ ng qua đèo Áng Toòng, đ ng Ngân S n đ ng n i v i huy n Bình Gia, huy n Tràng đ thông th ng giao thông m i (đ ng qu c l theo ng Ch M i), nh, t nh L ng S n Vi c hình thành ng Tân S n, Ch M i) s t o u ki n cho vi c ng thu n l i h n, hàng hố l u thơng t t h n, t o c h i cho huy n Na phát tri n toàn di n m t đ i s ng kinh t , xã h i Trong nh ng n m qua, nh m th c hi n Ngh quy t phát tri n kinh t - xã h i c a huy n; đ ih i ng b huy n, K ho ch c s quan tâm, t o u ki n giúp đ c a UBND t nh B c K n hàng n m Ngân sách nhà n c đ u t m t l ng v n đ u t phát tri n cho d án xây d ng cơng trình Vi c qu n d án thu c ngu n ngân sách nhà n c đ a bàn huy n Na th i gian qua có nhi u ti n b , ph n l n d án đ u t hoàn thành t ng b c u kinh t , c i thi n t ng b c phát huy hi u qu , góp ph n chuy n d ch c c đ i s ng v t ch t tinh th n c a nhân dân Song đ n so v i m t b ng chung c a huy n t nh B c K n, nh ng k t qu mà huy n Na đ t đ c v kinh t xã h i v n ch a x ng v i ti m n ng hi n có T ng v n ngân sách dành cho đ u t xây d ng ch a cao; cơng tác qu n lý, tri n khai th t c đ u t nhi u b t c p, ti n đ m t s d án ch m, hi u qu đ u t ch a th c s cao… đ s d ng ngu n v n đ u t vào xây d ng đ c đ t hi u qu v n đ nâng cao cơng tác QLDA đ u t xây d ng thu hút s quan tâm c a c p lãnh đ o t nh, huy n, ngành Chính v y, Em ch n đ tài “Nghiên c u gi i pháp nâng cao hi u qu qu n d án đ u t xây d ng s d ng v n Ngân sách nhà n c t i huy n Na Rì” làm đ tài lu n v n Th c s M c đích c a đ tài xu t gi i pháp hoàn thi n công tác QLDA đ u t xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà n c, nâng cao hi u qu đ u t , ch ng th t thốt, lãng phí t i đ a bàn huy n Na giai đo n t i it it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài ng nghiên c u: Nh ng v n đ lu n th c ti n liên quan đ n công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình s d ng v n NSNN Ph ng h ng chi n l c phát tri n kinh t xã h i c a huy n Na gi i pháp nh m nâng cao công tác QLDA đ u t xây d ng cơng trình Ph m vi nghiên c u: Lu n v n t p trung nghiên c u vào tình hình cơng tác QLDA đ u t xây d ng b ng v n ngân sách Nhà n gian qua (2011-2015) c đ a bàn huy n Na th i Ph ng pháp nghiên c u Lu n v n s d ng lu n k t h p ph ng pháp th ng kê, phân tích t ng h p, đ ng th i k t h p v i t ng k t rút kinh nghi m th c ti n đ a ph ng đ nghiên c u, gi i quy t v n đ đ t c a đ tài Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài M t th c t t n t i hi n qu n d án đ u t , không ch riêng B c K n mà c n ch a đ m b o ch t l t nh c nói chung, “ Tình tr ng d án cơng trình xây d ng ng t ng đ i ph bi n ”, nguyên nhân do: Ch đ u t : Còn nhi u Ch đ u t n ng l c chun mơn y u, ch a ch p hành đ y đ trình t th t c xây d ng, phó m c cho đ n v t v n, nhà th u thi công V i vi c th c thi pháp lu t th c t h n ch , đ c bi t đ i v i d án s d ng v n ngân sách, ch đ u t v n d b hi u “Ơng ch h ” H ch a b ràng bu c th t s ch t ch v pháp lu t ch a th c hi n nghiêm túc ch đ qu n d án, bi t nh ng v n làm (đâu v n có hi n t ng c tình l a m t s đ n v t v n không đ u ki n n ng l c hành ngh ho t đ ng xây d ng đ ký k t h p đ ng; tìm nh ng nhà th u thi cơng khơng đ m b o u ki n n ng l c tài chính, kinh nghi m, chun mơn l i ích cá nhân, l i ích nhóm đó) i v i t ch c t v n xây d ng nh t v n thi t k : Ph n l n đ n v t v n thi u cá nhân ch trì thi t k theo chuyên ngành phù h p, u ki n n ng l c hành ngh ho t đ ng xây d ng h n ch (v n tình tr ng m n ch ng ch : 01 ơng Ch trì thi t k , ki n trúc s có ch ng ch hành ngh Ch trì, thi t k nh ng l i có h s n ng l c c a nhi u công ty t v n); thi u v n ng l c hành ngh chuyên môn v y thi t k khơng đ m b o yêu c u k thu t, d n đ n ch t l ng s n ph m h s r t (vì khơng có s đ u t nghiên c u, ch y u coppy t cơng trình t ng t , n hình; tác gi ch y u nh ng k s m i tr ng, ch a có kinh nghi m ); đa s đ n v t v n thi t k khơng có b ph n ki m tra KCS, khơng có Ch trì thi t k đ kh p n i b môn l i v i d n đ n tri n khai thi cơng g p nhi u b t c p, không đ ng b gi a h ng m c xây d ng d n đ n ph i s a ch a gây nh h ng đ n ch t l án nói chung ng, ti n đ nói riêng c qu n d ây nh ng nguyên nhân ti m n làm nh h ng không t t đ n ch t l ng cơng trình xây d ng, gây th t thốt, lãng phí, gi m hi u qu v n đ u t c a d án, cơng trình xây d ng Nên vi c nghiên c u th c tr ng qu n d án đ u t cơng trình xây d ng s d ng v n ngân sách nhà n c đ a bàn huy n Na t ng k t kinh nghi m v qu n d án đ u t cơng trình xây d ng đ a bàn huy n, đ đ a “ M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu qu n d án đ u t công trình xây d ng đ a bàn huy n y ban nhân dân huy n Na làm ch đ u t Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Na làm đ i di n ch đ u t ”, góp ph n thúc đ y q trình phát tri n kinh t xã h i huy n Na nói riêng t nh B c K n nói chung mang ý ngh a th c ti n cao K t c u c a lu n v n Ngoài ph n m đ u k t lu n, lu n v n đ c chia làm ch ng nh sau: Ch ng 1: T ng quan v công tác qu n d án đ u t xây d ng Ch ng 2: C s lu n th c ti n qu n d án đ u t xây d ng Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao hoàn thi n công tác qu n d án đ u t cơng trình xây d ng thu c ngu n v n ngân sách đ a bàn Huy n Na CH NG T NG QUAN V T XÂY D NG CÔNG TÁC QU N D ÁN U 1.1 Khái quát v công tác qu n d án đ u t xây d ng u t m t ph m trù đ c bi t đ i v i ph m trù kinh t , xã h i c a đ t n c Có nhi u cách hi u v khái ni m này, theo ngh a r ng nh t, có th hi u q trình b v n , bao g m c ti n, ngu n l c công ngh đ đ t đ t c nh ng m c tiêu nh t đ nh ng lai Trong ho t đ ng kinh t , đ u t mang b n ch t kinh t , q trình b v n vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh d ch v nh m m c đích thu l i nhu n C ng có th hi u đ u t vi c đ a m t l kinh t nh m thu l i l ng v n nh t đ nh vào trình ho t đ ng ng v n l n h n sau m t kho ng th i gian nh t đ nh u t vi c nhà đ u t b v n b ng lo i tài s n h u hình ho c vơ hình đ hình thành tài s n ti n hành ho t đ ng đ u t theo quy đ nh c a Lu t đ u t quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan Có nhi u cách phân lo i ho t đ ng đ u t , ch ng h n theo tiêu th c quan h ho t đ ng qu n c a Ch đ u t , có hai lo i: u t tr c ti p đ u t gián ti p u t tr c ti p hình th c ng i b v n tr c ti p tham gia qu n ho t đ ng đ u t u t gián ti p hình th c đ u t ng i b v n không tr c ti p tham gia qu n ho t đ ng đ u t Ch ng h n nh nhà đ u t thông qua vi c mua c phi u, trái phi u, gi y t có giá khác, qu đ u t ch ng khốn: Trong tr nhà đ u t có th đ không đ c h ng h p ng l i ích nh c t c, ti n lãi trái phi u… nh ng c tham gia qu n tr c ti p tài s n mà b v n đ u t u t phát tri n m t ph ng th c c a đ u t tr c ti p, ho t đ ng đ u t nh m trì t o n ng l c m i s n xu t kinh doanh, d ch v sinh ho t đ i s ng c a xã h i u t phát tri n vi c b ti n đ xây d ng, s a ch a nhà c a k t c u h t ng, mua s m trang thi t b l p đ t, b i d l c, th c hi n chi phí th ng đào t o ngu n nhân ng xuyên g n li n v i s ho t đ ng c a tài s n nh m trì ti m l c ho t đ ng c a c s t n t i t o ti m l c m i cho n n kinh t xã h i ut XDCB m t b ph n c a ho t đ ng đ u t nói chung ó vi c b v n đ ti n hành ho t đ ng xây d ng c b n, t vi c kh o sát quy ho ch đ u t , thi t k s d ng cho đ n l p đ t thi t b hoàn thi n vi c t o c s v t ch t, nh m tái s n xu t gi n đ n tái s n xu t m r ng TSC cho n n kinh t qu c dân Nh v y, đ u t XDCB m t b ph n c a ho t đ ng đ u t nói chung, vi c ch th kinh t b v n đ ti n hành ho t đ ng XDCB nh m tái s n xu t gi n đ n tái s n xu t m r ng tài s n c đ nh, phát tri n k t c u h t ng kinh t , xã h i u t XDCB có tác đ ng r t l n n n kinh t qu c dân, đ m b o ho t đ ng s n xu t đ i s ng xã h i không ng ng phát tri n Th c t l ch s cho th y b t c m t ph ng th c s n xu t xã h i c ng đ u ph i có s s v t ch t - k thu t t Các ho t đ ng đ u t th ng đ ng ng c ti n hành theo d án, v y th m t d án, nên ti n hành qu n d án nh th D án đ u t t p h p đ xu t đ th c hi n m t ph n hay tồn b cơng vi c nh m đ t đ c m c tiêu hay yêu c u m t th i gian nh t đ nh d a ngu n v n xác đ nh, hay nói cách khác d án đ u t m t l nh v c ho t đ ng đ c thù, m t nhi m v c n ph i đ c th c hi n v i ph ng pháp riêng, ngu n l c riêng theo m t k ho ch ti n đ nh m t o m t th th c m i - Công d ng c a d án đ u t : i v i c quan qu n nhà n c: D án đ u t c s th m đ nh quy t đ nh đ u t Trên góc đ Ch đ u t : D án đ u t c n c đ xin phép đ u t gi y phép ho t đ ng, xin phép nh p kh u máy móc v t t k thu t, xin h ng kho n u đãi đ u t , xin gia nh p khu ch xu t, khu công nghi p, xin vay v n c a đ nh ch tài ngồi n c, c n c đ kêu g i góp v n ho c phát hành c phi u, trái phi u… D án đ u t đ c tri n khai th c hi n s đem l i nh ng k t qu KT - XH to l n: K t qu tr c ti p: cơng trình c s h t ng đ c xây d ng t o u ki n giao thông thu n l i, phát tri n kinh t , kéo theo hàng lo t nh ng d án đ u t khác n b m t kinh t quanh khu v c có cơng trình thay đ i K t qu gián ti p: t o công n vi c làm, nhi u ngành ngh m i phát sinh khu v c có cơng trình xây d ng đ - c t o nên, t o c nh quan đô th c m c a d án đ u t : D án có m c đích, k t qu xác đ nh k t qu đ i u th hi n t t c d án đ u ph i có c xác đ nh rõ K t qu có th m t tòa nhà, m t đ ng, m t dây chuy n s n xu t… M i d án bao g m m t t p h p nhi m v c n th c hi n M i nhi m v l i có k t qu riêng, đ c l p T p h p k t qu c th c a nhi m v hình thành nên k t qu chung c a d án D án chu k phát tri n riêng th i gian t n t i h u h n D án m t s sáng t o, d án không kéo dài mãi Khi d án k t thúc, k t qu d án đ c chuy n giao cho b ph n qu n v n hành, nhóm qu n d án gi i th D án có s tham gia c a nhi u bên nh : Ch đ u t , Nhà th u, c quan cung c p d ch v đ u t , c quan qu n nhà n nhi u bên h u quan nh Ch đ u t , ng th u, c quan qu n Nhà n c D án c ng có s tham gia c a i qu n sau đ u t , nhà t v n, Nhà c Tùy theo tính ch t c a d án yêu c u c a Ch đ u t mà s tham gia c a thành ph n c ng khác S n ph m d án mang tính ch t đ n chi c, đ c đáo K t qu c a d án có tính khác bi t cao, s n ph m d ch v d án đem l i nh t D án có tính b t đ nh đ r i ro cao, đ c m mang tính dài h n c a ho t đ ng đ u t phát tri n H u h t d án đòi h i quy mơ ti n v n, v t t lao đ ng r t l n đ th c hi n m t kho ng th i gian nh t đ nh M t khác, th i gian đ u t v n hành kéo dài nên d án đ u t th ng có đ r i ro cao D án đ u t t p h p đ xu t có liên quan đ n vi c s d ng v n đ ti n hành ho t đ ng xây d ng đ xây d ng m i, s a ch a, c i t o cơng trình xây d ng nh m phát tri n, trì, nâng cao ch t l h n chi phí xác đ nh ng cơng trình ho c s n ph m, d ch v th i giai đo n chu n b d án đ u t xây d ng, d án đ c th hi n thông qua Báo cáo nghiên c u ti n kh thi đ u t xây d ng, Báo cáo nghiên c u kh thi đ u t xây d ng ho c Báo cáo kinh t - k thu t đ u t xây d ng (Theo Lu t Xây d ng n m 2014) - Phân lo i d án đ u t qu n Nhà n c đ i v i DA TXD: Theo Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18 tháng n m 2015 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng (sau g i chung d án đ u t xây d ng) đ c phân lo i nh sau: + Theo quy mơ tính ch t: D án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A, d án nhóm B d án nhóm C (V i tiêu chí phân lo i theo Lu t u t công n m 2014) + Theo ngu n v n đ u t : D án s d ng v n ngân sách nhà n nhà n c, d án s d ng v n c ngân sách d án s d ng v n khác Các d án s d ng v n ngân sách Nhà n c c quan qu n nhà n c có th m quy n quy t đ nh theo phân c p, phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v ngân sách Nhà n c đ u t công Các đ c m c a DA T XDCT đ c mơ t tóm t t nh sau: c m c a d án đ u t xây d ng cơng trình DA T DA T DA T DA T XDCT DA T XDCT có XDCT có XDCT có ch u s ràng XDCT tính đa tính th i gian bu c v th i ti m n m c tiêu nh t xây d ng gian chi phí nhi u r i g n li n dài, V T ngu n l c ro v iđ t l n Hình 1.1 c m c a d án đ u t xây d ng cơng trình - Các u c u c a d án đ u t xây d ng cơng trình: D án đ u t nói chung ph i đáp ng yêu c u c b n sau: + Tính khoa h c: Ng i so n th o d án đ u t ph i có m t trình nghiên c u t m , k càng, tính tốn th n tr ng, xác t ng n i dung c a d án, đ c bi t n i dung v tài chính, n i dung v cơng ngh k thu t Tính khoa h c th hi n q trình so n th o DA T c n có s t v n c a c quan chun mơn + Tính th c ti n: Các n i dung c a DA T ph i đ c nghiên c u, xác đ nh c s xem xét, phân tích, đánh giá m c u ki n hoàn c nh c th liên quan tr c ti p gián ti p đ n ho t đ ng đ u t + Tính pháp lý: DA T c n có c s pháp v ng ch c t c phù h p v i sách lu t pháp c a Nhà n Nhà n c Mu n v y ph i nghiên c u k ch tr ng, sách c a c, v n b n pháp quy liên quan đ n ho t đ ng đ u t + Tính đ ng nh t: Các DA T ph i tuân th quy đ nh chung c a c quan ch c n ng v ho t đ ng đ u t , k c quy đ nh v th t c đ u t V i DA T qu c t ph i tuân th quy đ nh chung mang tính qu c t mà Vi t Nam tham gia ho c ký k t Hi p c qu c t i v i d án đ u t xây d ng, vi c ph i đ m b o yêu c u c a DA T nói chung ph i b o đ m yêu c u sau đây: + Phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành quy ho ch xây d ng + Có ph ng án thi t k ph ng án công ngh phù h p + An toàn xây d ng, v n hành, khai thác, s d ng cơng trình, an tồn phòng, ch ng cháy, n b o v môi tr ng + B o đ m hi u qu kinh t - xã h i c a d án i v i nh ng cơng trình xây d ng có quy mơ l n (quy đ nh hi n hành d án, cơng trình quan tr ng qu c gia), tr c l p DA T XDCT Ch đ u t ph i l p báo cáo đ u t XDCT (Báo cáo nghiên c u ti n kh thi) đ trình Qu c h i xem xét quy t đ nh ch tr ng đ u t N i dung ch y u c a báo cáo đ u t XDCT bao g m: s c n thi t đ u t , d ki n quy mô đ u t , hình th c đ u t ; phân tích, l a ch n s b v công ngh , xác đ nh s b t ng m c đ u t , ph ng án huy đ ng ngu n v n, kh n ng hoàn v n tr n ; tính tốn s b hi u qu đ u t v m t kinh t - xã h i c a d án - Vòng đ i c a d án đ u t xây d ng: M i d án đ u t xây d ng đ u có th i m b t đ u th i m k t thúc rõ ràng nên d án có m t vòng đ i Vòng đ i c a d án (Project lifi cycle) bao g m nhi u giai đo n phát tri n t ý t ng đ n vi c tri n khai nh m đ t đ thúc d án Thơng th ng, d án đ u có vòng đ i b n giai đo n, bao g m: Giai đo n hình thành d án (Ch tr c k t qu đ n k t ng l p đ u t ); giai đo n nghiên c u phát tri n (l p d án); giai đo n th c hi n qu n lý; giai đo n k t thúc Theo quy đ nh hi n hành c a nhà n án đ u t xây d ng đ c phân chia làm giai đo n nh sau: + Giai đo n l p, phê t ch tr c a Lu t c v đ u t XDCB s d ng v n ngân sách D ng đ u t : Giai đo n th c hi n theo quy đ nh u t công n m 2014 + Giai đo n chu n b d án g m công vi c: T ch c l p, th m đ nh, phê t Báo cáo nghiên c u ti n kh thi (n u có); l p, th m đ nh, phê t Báo cáo nghiên c u kh thi ho c Báo cáo kinh t - k thu t đ u t xây d ng đ xem xét, quy t đ nh đ u t xây d ng th c hi n công vi c c n thi t khác liên quan đ n chu n b d án; + Giai đo n th c hi n d án g m công vi c: Th c hi n vi c giao đ t ho c thuê đ t (n u có); chu n b m t b ng xây d ng, rà phá bom mìn (n u có); kh o sát xây d ng; l p, th m đ nh, phê t thi t k , d toán xây d ng; c p gi y phép xây d ng (đ i v i cơng trình theo quy đ nh ph i có gi y phép xây d ng); t ch c l a ch n Nhà th u ký k t h p đ ng xây d ng; thi công xây d ng cơng trình; giám sát thi cơng xây d ng; t m ng, toán kh i l ng hồn thành; nghi m thu cơng trình xây d ng hồn thành; bàn giao cơng trình hồn thành đ a vào s d ng; v n hành, ch y th th c hi n công vi c c n thi t khác; + Giai đo n k t thúc xây d ng đ a cơng trình c a d án vào khai thác s d ng g m cơng vi c: Quy t tốn h p đ ng xây d ng, b o hành cơng trình xây d ng - Ti n trình cơng vi c chính: Xây d ng ý t 10 ng ban đ u, xác đ nh quy mơ m c có s ch p thu n c a b ph n Giám sát cơng trình c a Ch đ u t Tr c t ch c nghi m thu hồn thành b ph n cơng trình, hồn thành giai đo n xây d ng ph i l p h s hồn cơng đ c xác nh n c a b ph n Giám sát A, h s hồn cơng cơng trình th c hi n theo Ngh đ nh c a Th t l ng Chính ph ban hành Quy ch Qu n ch t ng cơng trình xây d ng H s hồn cơng bao g m: B n v hồn cơng, biên b n nghi m thu công vi c c u thành, nh ng thay đ i b sung, b ng tính kh i l ng N i dung gi i pháp t ch c th c hi n: - công tác nghi m thu k thu t không t n nhi u th i gian khơng có nhi u t n t i ho c ph i nghi m thu nhi u l n, Nhà th u xây l p c n ph i nghiêm túc t ch c nghi m thu n i b tr c nghi m thu v i Ban QLDA, v i Ch đ u t T v n Giám sát k thu t thi công - Khi kh i l ng xây l p h ng m c cơng trình hồn thành, Ban QLDA, Ch đ u t đôn đ c đ n v xây l p ph i hoàn ch nh nh t ký thi công, b n v hồn cơng, biên b n thí nghi m đ ti n hành nghi m thu cho Nhà th u, tránh tình tr ng đ n cu i cơng trình m i hồn t t h s (nh t h ng m c b che khu t) tránh tình tr ng b n v hồn cơng thi u xác d n đ n nh h ho ch tu b o d ng t i công tác l p k ng cơng trình - T ch c nghi m thu t ng h ng m c xây d ng, t ng giai đo n thi công nghi m thu cơng trình hồn thành nghi m thu đ a vào s d ng ph i theo quy đ nh c a Chính ph v qu n ch t l ng CTXD - Th c hi n t t quy đ nh v b o hành, b o trì cơng trình theo quy đ nh c a pháp lu t 3.3.5.2 Gi i pháp cơng tác quy t tốn Vi c Quy t tốn d án hồn thành bàn giao đ a vào s d ng ph i đ m b o tuân th theo quy đ nh hi n hành c a Nhà n c đ c quy đ nh t i Thông t s 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 c a B Tài quy đ nh v quy t tốn d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà n c, theo ch đ quy đ nh cơng trình d án hồn thành đ a vào khai thác s d ng, ch m nh t tháng đ i v i d án nhóm B; tháng đ i v i d án nhóm C Ch đ u t ph i quy t tốn cơng trình hoàn thành đ bàn 75 giao tài s n cho đ n v s d ng ây khâu cu i r t quan tr ng c a trình đ u t v n Thơng qua quy t toán nh m đánh giá k t qu đ u t , xác đ nh n ng l c s n xu t hi u qu đ u t mang l i, xác đ nh rõ trách nhi m c a Ban QLDA, Ch đ u t , Nhà th u, c quan c p phát v n, ki m soát toán, đ ng th i rút kinh nghi m nh m khơng ng ng hồn thi n nâng cao hi u qu công tác qu n v n đ ng th i có quy t đ nh giá tr c a cơng trình đ i v i ng i s d ng Do đ c m c a ho t đ ng đ u t phát tri n th i gian dài nhi u y u t liên quan đ n giá thành s n ph m l i bi n đ ng, vi c qu n lý, theo dõi ph c t p, nh t u ki n xác đ nh kinh t qu c doanh ch đ o, s n ph m đ u t xây d ng thu c s h u Nhà n c nên vi c xác đ nh giá tr đích th c c a s n ph m đ u t xây d ng c ch qu n hi n hành vi c r t khó kh n Vì v y tình tr ng Ch đ u t Nhà th u đ ngh quy t tốn cao h n giá tr đích th c, cơng trình xây d ng hồn thành ch a quy t toán, quy t toán ch m ph bi n Nh t d án thu c ngân sách ph v n đ Nhà n ng, xã Nh ph n đánh giá đ c p, c ph i b sung quy đ nh cho m i Ch đ u t , c p Ch đ u t bu c ph i quan tâm đ n vi c quy t toán Kh c ph c t t thành xong công vi c t ng b c kh c ph c tình tr ng này, theo tơi c p có th m quy n c n ch đ o ngành, n m xác s l v n Nhà n c đ n ch a đ ng th y cơng trình khánh ng d án đ u t hồn thành b ng c t quy t tốn theo quy đ nh, đ có gi i pháp x i v i d án m i hoàn thành c n h ng d n Ch đ u t Nhà th u l p báo cáo quy t toán theo ch đ th i gian quy đ nh Tùy theo quy mơ tính ch t ph c t p c a t ng d án c quan câp phát ho c cho vay v n tr c ti p th m tra báo cáo quy t toán ho c trình c p có th m quy n thành l p t t v n th m tra quy t tốn có t t v n hay khơng có t t v n trách nhi m v n c quan ch trì thu c ngành tài c p, v n cá nhân t ng cán b th m tra quy t toán Vì v y cán b làm cơng tác ph i có n ng l c đ phát hi n nh ng sai trái, th thu t c a Ch đ u t Nhà th u cơng tác quy t tốn nh kh i l ng sai v i th c t , áp đ nh m c, đ n giá không đ nh m c quy đ nh ph i đ m b o th i gian th m tra theo ch đ ph i công tâm không đ c tiêu c c thơng qua vi c h p th c hóa cho Nhà th u Trong th m tra quy t tốn đ i v i cơng trình đ u th u h t s c ý đ n ch t l ng, ch ng lo i v t li u biên b n nghi m thu ch t l 76 ng cơng trình, b n v hồn cơng, kh i l ng phát sinh th u ý đ n giá kh i l i v i cơng trình ch đ nh th u h t s c ng; th c hi n nghiêm túc vi c gi l i 5% giá tr ch b o hành N i dung gi i pháp t ch c th c hi n - Ki n toàn s p x p riêng bi t b ph n làm cơng tác th m tra quy t tốn v n đ u t khơng b trí cán b kiêm nghi m; - Xây d ng quy trình th m tra quy t toán v n đ u t b o đ m hi u qu tuân th quy đ nh c a nhà n c; - Quy đ nh rõ trách nhi m đ i v i Ch đ u t , Ban QLDA nh m chu n xác hóa t khâu l p h s quy t toán A-B; - Áp d ng ki m toán b t bu c đ i v i d án có t ng m c đ u t 15 t đ ng; - Th m tra, ki m soát ch t ch kh i l ng quy t toán v n đ u t đ c bi t đ i v i ph n phát sinh; kiên quy t lo i kh i giá tr quy t toán đ i v i ph n kh i l ng không đ y đ th t c XDCB theo quy đ nh 3.5.6 M t s gi i pháp khác a) Trong công tác giám sát đánh giá đ u t Nâng cao ch t l ng cơng tác GS G T, rà sốt ch n ch nh khâu ho t đ ng đ u t xây d ng: - Coi tr ng ch t l ng giám sát gi i pháp kh c ph c nh m nâng cao hi u qu ch ng th t thoát - Rà soát l i quy ho ch, th c hi n giám sát t ng khâu b trí đ u t đ m b o tuân th theo quy ho ch, đánh giá t ng th đ u t , b trí k ho ch t p trung rà soát l i t ng d án đ đ m b o hi u qu , th c hi n giám sát th ng xuyên t t c khâu c a trình đ u t (chu n b đ u t , phê t TKKT, t ng d án, đ u th u, qu n v n, ký h p đ ng, quy t toán ) tìm bi n pháp nh m nâng cao hi u qu đ u t k ho ch n m, k p th i rút kinh nghi m ch n ch nh công tác QLDA đ u t xây d ng 77 b, Thanh tra, ki m tra ho t đ ng đ u t : Trong nh ng n m quan công tác tra, ki m tra l nh v c XDCB c a huy n Na đ c tr ng nh ng ch y u Thanh tra t nh, Kiêm toán nhà n c th c hi n Qua đ t thanh, ki m tra phát hi n, ch n ch nh x nhi u sai ph m y u góp ph n nâng cao hi u qu th c hi n công tác đ u t XDCB đ a bàn huy n Nh m ti p t c phát huy nh ng k t qu đ t đ tra nhà n c th i gian t i Thanh c, tra xây d ng huy n, phòng qu n nhà n đ ng xây d ng K ho ch tra th K t lu n ch c v xây d ng c n ch ng xuyên theo chuyên đ ho c tra ng 3: th c hi n d án m t cách có hi u qu , Ch ng đ a m t s gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n lý, gi i pháp: Hồn thi n nâng cao n ng l c Ch đ u t c a Ban QLDA; i m i hoàn thi n c ch phân c p qu n đ u t XDCB; Các gi i pháp nâng cao hi u qu qu n giai đo n chu n b đ u t (công tác kh o sát, l p d án đ u t , th m đ nh trình phê t); Các gi i pháp nâng cao hi u qu giai đo n th c hi n đ u t (Gi i pháp v công tác đ u th u, đ n bù GPMB, giám sát thi công, qu n ti n đ thi công, l p bi n pháp t ch c thi cơng cơng trình); Các gi i pháp nâng cao hi u qu qu n giai đo n k t thúc đ u t (công tác nghi m thu, bàn giao đ a d án vào s d ng, toán gi i ngân) Các gi i pháp đ a có c s khoa h c th c ti n, h 78 ng có tính kh thi K T LU N VÀ KHUY N NGH K t lu n Qu n d án đ u t xây d ng v n đ l n r t ph c t p liên quan đ n nhi u l nh v c ch y u nâng cao ch t l ng công tác qu n đ u t xây d ng bao g m r t nhi u v n đ c n ph i gi i quy t m t cách đ ng b b n, m i v n đ đ u có nh ng tác đ ng nh t đ nh nh h ng đ n hi u qu công tác qu n đ u t xây d ng Nghiên c u đ tìm nh ng nguyên nhân c a s h n ch , t n t i t đ xu t nh ng gi i pháp cho v n đ r t khó kh n Do đ c thù c a l nh v c xây d ng cơng trình th ng đ th i gian dài, c ch xác c a Nhà n c đ u t xây d ng c th ng thay đ i, v y nên cơng tác phân tích đánh giá d án đ u t g p r t nhi u khó kh n Qua n i dung nghiên c đ tài “Nghiên c u gi i pháp nâng cao hi u qu qu n d án đ u t xây d ng s d ng v n Ngân sách nhà n phân tích đ nh h c nhân t c t i huy n Na Rì” tác gi ng, th c tr ng công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình s d ng v n nhà n c đ a bàn huy n Na đ xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu qu n d án đ u t XDCB s d ng v n Ngân sách nhà n c t i huy n Na Khuy n ngh cơng tác qu n d án đ u t XDCB s d ng v n Ngân sách nhà n c đ a bàn huy n Na nói riêng t nh B c K n nói chung tác gi xin ki n ngh m t s n i dung sau: - V i B , Ngành Trung ng: + Các B s m ban hành Thông t h ng d n: Mơ hình, quy ch ho t đ ng đ i v i Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu v c Ban QLDA c p huy n theo Ngh đ nh s 59/2015/N -CP; h ng d n th c hi n l p d toán quy t tốn cơng trình theo Ngh đ nh 32/2015/N -CP; + B Xây d ng xem xét, rà soát đ u ch nh t ng th h th ng đ nh m c xây d ng 79 cho phù h p v i công ngh , v t li u thi công hi n (H th ng đ nh m c XDCB th ng xuyên c p nh t, công b u ch nh, b sung nh ng ph n l n v n d a b đ nh m c đ c xây d ng lâu nhi u n i dung ch a phù h p v i th c t ); - V i T nh B c K n: + UBND T nh B c K n Ban hành Quy t đ nh quy đ nh chi ti t phân c p qu n đ u t XDCB đ a bàn t nh B c K n thay th Quy t đ nh s 05/2014/Q -UBND ngày 25/4/2014 c a y ban nhân dân t nh B c K n hi n có nhi u n i dung khơng phù h p v i Lu t XD, Lu t u t công Lu t + Ch đ o S , Ngành u tra, kh o sát th tr v t li u, nhân công phù h p v i th tr ng đ ban hành công b giá v t t , ng t i đ a ph v t li u công b ch a sát v i giá th c t c a th tr u th u m i; ng (hi n nhi u v t t , ng); + Có c ch phân c p ngu n thu đ c thù nh m cho Ph huy n khó kh n) ch đ ng huy đ ng đ - ng, huy n (đ c bi t c ngu n cho đ u t XDCB; i v i UBND huy n Na + S m nghiên c u, ch đ o th c hi n ki n toàn Ban QLDA chuyên nghi p c a huy n; có k ho ch đào t o, b i d ng nâng cao trình đ cho đ i ng làm công tác XDCB đ a bàn huy n (t xã, th tr n đ n phòng chun mơn); + Xây d ng hoàn thi n quy t đ nh phê t k ho ch đ u t công trung h n n m 2016-2020 đ tri n khai công tác XDCB đ c đ ng b ; + Áp d ng c ch phân c p cho Ban QLDA chuyên nghi p c a huy n tr c ti p làm Ch đ u t d án 80 TÀI LI U THAM KH O Lu t xây d ng S 50/2014/QH13, Hà N i Ngh đ nh s 59/2015/N -CP, ngày 18/6/2015 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình, Hà N i Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 25/3/2015 c a Chính ph v qu n chi phí đ u t xây d ng Ngh đ nh 84/2015/N -CP ngày 30/9/2015 c a Chính ph Quy đ nh v giám sát đánh giá đ u t Thông t s 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B Xây d ng h ng d n xác đ nh qu n chi phí đ u t xây d ng Thông t s 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 c a B Tài quy đ nh v qu n lý, toán v n đ u t s d ng ngu n v n ngân sách Nhà n c Thông t s 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 c a B Tài quy đ nh v quy t tốn d án hồn thành thu c ngu n v n nhà n ng b huy n Na (2016), Ngh quy t c ih i ng b huy n Na l n th XVIII, B c K n UBND huy n Na (2016), K ho ch phát tri n kinh t - xã h i n m 2016-2020 c a huy n Na 10 Phòng Tài – K ho ch huy n Na (2016),Tài li u ngu n phòng Tài – K ho ch huy n Na 11 H ND huy n Na (2016), Báo cáo đánh giá giám sát hàng n m c a H ND huy n Na 12 UBND huy n Na (2016), Báo cáo đánh giá hàng n m c a UBND huy n Na d án đ u t 81 L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan công trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u đ th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Nông V n Du i c L I CÁM N Lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n Xây d ng v i đ tài: “Nghiên c u gi i pháp nâng cao hi u qu qu n d án đ u t xây d ng s d ng v n Ngân sách nhà n c t i huy n Na Rì” đ h c Sau c hồn thành v i s giúp đ c a Phòng i h c, Khoa Cơng trình - Tr ng t o i i h c Th y l i, th y cô giáo, b n bè, đ ng nghi p gia đình H c viên xin g i l i cám n chân thành đ n Lãnh đ o Phòng Tài – K ho ch huy n Na th y tr ng i h c Thu l i h t lòng giúp đ cho h c viên hoàn thành Lu n v n c bi t, h c viên xin g i l i cám n sâu s c đ n PGS.TS Nguy n H u Hu tr c ti p h ng d n, giúp đ t n tình cho h c viên trình th c hi n Lu n v n ii M CL C Trang TRANG PH BÌA L I CAM OAN i L I CÁM N ii M CL C iii DANH M C CÁC B NG Vi BI U DANH M C CÁC HÌNH V Vii DANH M C CÁC K HI U, CÁC T M VI T T T Viii U Ch ng1 UT T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N D ÁN XÂY D NG 1.1 Khái quát v công tác qu n d án đ u t xây d ng 1.1.1 Giai đo n ch tr ng, ý t ng đ u t : 15 1.1.2 Giai đo n chu n b đ u t 16 1.1.3 Giai đo n th c hi n d án đ u t 20 1.2 Các hình th c t ch c qu n d án đ u t 1.2.1 Mơ hình qu n d án s d ng Ban QLDA chuyên ngành, Ban 27 27 QLDA khu v c 1.2.2 Ban qu n d án đ u t xây d ng m t d án 28 1.2.3 Thuê t v n qu n d án đ u t xây d ng 29 1.2.4 Ch đ u t tr c ti p qu n d án 29 1.3 Các công c qu n d án 29 1.3.1 Phân lo i công c QLDA theo ch c n ng qu n iii 29 Trang 1.3.2 Phân lo i công c QLDA theo n i dung qu n 29 1.3.3 Phân lo i công c QLDA theo ph m vi s d ng 30 1.3.4 Phân lo i công c QLDA theo c p qu n 30 1.3.5 Phân lo i công c QLDA theo ch th s d ng 30 1.3.6 Phân lo i cơng c QLDA theo hình th c bi u hi n 30 1.4 M t s đ c tr ng c b n c a d án s d ng ngu n NSNN 31 K t ku n ch 33 CH ng NG C S LU N VÀ TH C TI N TRONG QU N D ÁN UT 35 XÂY D NG 2.1 H th ng v n b n pháp quy qu n d án 35 2.2 Mô hình qu n d án c a Ch đ u t 37 2.3 C ch phân c p qu n d án công tác đ u t xây 38 d ng c b n 2.4 Các nhân t nh h ng đ n công tác qu n d án đ u t xây 39 d ng 2.4.1 Các nhân t v ti n đ th c hi n d án 39 2.4.2 Các nhân t v m t ch t l 44 ng cơng trình 2.4.2.1 Ch t l ng kh o sát xây d ng, thi t k cơng trình 44 2.4.2.2 Ch t l ng công tác thi công 45 2.4.2.3 Ch t l ng công tác nghi m thu 48 2.4.3 Các nhân t v kinh phí th c hi n d án K t l n ch ng 49 54 iv Trang CH NG GI I PHÁP NÂNG CAO HỒN THI N CƠNG TÁC QU N D ÁN U T 55 CÁC CƠNG TRÌNH XÂY D NG THU C NGU N NGÂN SÁCH TRÊN A BÀN HUY N NA 3.1 Tình hình đ u t xây d ng t ngu n v n NSNN huy n Na 55 3.2 Phân tích th c tr ng công tác qu n d án đ u t t NSNN 56 giai đo n 2011-2015 giai đo n 2011-2015 3.3 M t s gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n d án đ u t 3.3.1 Hoàn thi n nâng cao n ng l c qu n c a ch đ u t 62 63 ban qu n tác đ u t XDCB 3.3.2 i m i hoàn thi n c ch phân c p, qu n công tác 64 đ u t XCB 3.3.3 Hồn thi n cơng tác qu n d án đ u t giai đo n 66 chu n b đ u t 3.3.4 Hồn thi n cơng tác qu n d án đ u t giai đo n 71 th c hi n đ u t 3.3.5 Hồn thi n cơng tác qu n d án giai đo n k t thúc đ u 74 3.3.6 M t s gi i pháp khác 77 t K t lu n ch ng 78 K T LU N VÀ KHUY N NGH 79 K t lu n 79 Khuy n ngh 79 TÀI LI U THAM KH O 81 v DANH M C CÁC B NG BI U B ng B ng 2.1 B ng 3.1 Trang T ng h p d án hồn thành phê t quy t tốn 2011-2015 ánh giá đáp ng v ti n đ 50 58 B ng 3.2 K t qu th c hi n v n đ u t t ngu n NSNN t i huy n Na t n m 2011 vi 60 DANH M C CÁC HÌNH V Hình v Hình 1.1 Trang c m c a d án đ u t xây d ng cơng trình 08 Hình 1.2 S đ vòng đ i c a d án đ u t 11 Hình 1.3 Quá trình qu n d án 14 vii DANH M C CÁC KÝ HI U, CÁC T Ch vi t t t VI T T T Ch vi t đ y đ C T : Ch đ u t DA T : D án đ u t DA TXD : D án đ u t xây d ng T&XD : u t xây d ng H ND : H i đ ng nhân dân NSNN : Ngân sách nhà n Phòng QLXD : Phòng Qu n xây d ng QLDA : Qu n d án QLNN : Qu n nhà n TKBVTC : Thi t k b n v thi công TKKT : Thi t k k thu t TVGS : T v n giám sát TVTK : T v n thi t k UBND : U ban nhân dân XDCB : Xây d ng c b n viii c c ... lý d án đ u t xây d ng Ch ng 2: C s lý lu n th c ti n qu n lý d án đ u t xây d ng Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao hoàn thi n công tác qu n lý d án đ u t cơng trình xây d ng thu c ngu n v n ngân sách. .. t c a d án, cơng trình xây d ng Nên vi c nghiên c u th c tr ng qu n lý d án đ u t cơng trình xây d ng s d ng v n ngân sách nhà n c đ a bàn huy n Na Rì t ng k t kinh nghi m v qu n lý d án đ u t... n ngân sách nhà n chuyên ngành s d ng v n nhà n ty nhà n c, d án theo c ngân sách c a t p đồn kinh t , t ng cơng c - Ban qu n lý d án đ u t xây d ng m t d án áp d ng đ i v i d án s d ng v n nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại huyện na rì , Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại huyện na rì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay