Nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp để kiểm soát chất lượng thiết kế kỹ thuật công trình thủy điện sông bung 5

117 4 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:34

LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức nào.Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Vĩnh i LỜI CÁM ƠN Qua trình học tập thực luận văn với nỗ lực thân giúp đỡ thầy cô giáo Trường Đại học Thủy lợi, quan đồng nghiệp, đến tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Thủy lợi giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Lê Văn Hùng động viên hướng dẫn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo, tập thể nhân Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Đồng thời, tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân bạn bè động viên, quan tâm, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Trong trình thực luận văn, tác giả cố gắng nỗ lực nhiều hạn chế kiến thức, thời gian, kinh nghiệm nên luận văn nhiều thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý, bảo của thầy cô giáo đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Vĩnh ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU……… 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến đạt Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN 1.1 KHÁI QT VỀ CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN 1.1.1 Khái niệm cơng trình thủy điện 1.1.2 Đặc điểm thi cơng cơng trình thủy điện 1.1.3 Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cơng trình thủy điện 1.1.4 Tầm quan trọng thủy điện 1.2 CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 13 1.2.1 Một số cơng trình thủy điện điển hình giới 13 1.2.2 Một sốcơng trình thủy điện việt Nam 16 1.3 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN 21 1.3.1 Công tác khảo sát địa chất 21 1.3.2 Công tác thiết kế 21 1.3.3 Công tác thi công 22 1.3.4 Công tác quản lý chất lượng 23 1.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN 23 1.5 VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 iii CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ VỀ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG 28 2.1 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG 28 2.1.1 Quan điểm chất lượng xây dựng 28 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng 30 2.1.3 Chất lượng sẩn phẩm tư vấn thiết kế 33 2.1.4 Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 34 2.2 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ .35 2.2.1 Khái niệm sản phẩm tư vấn thiết kế 35 2.2.2 Nội dung sản phẩm tư vấn thiết kế 36 2.2.3 Nguyên tắc thiết kế xây dựng 39 2.2.4 Đặc điểm sản phẩm thiết kế 40 2.2.5 Trách nhiệm tư vấn thiết kế chất lượng xây dựng 41 2.2.6 Tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế xây dựng 46 2.3 HỆ THỐNG QUÁN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ 49 2.3.1 Nguyên tắc áp dụng 49 2.3.2 Phương thức biện pháp áp dụng tiêu chuẩn xây dựng 50 2.4 MỘT SỐ MƠ HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÁC ĐƠN VỊ THIẾT KẾ HIỆN NAY 53 2.4.1 Mơ hình tổ chức trực tuyến 53 2.4.2 Cơ cấu tổ chức theo kiểu chức 54 2.4.3 Cơ cấu tổ chức theo kiểu trực tuyến chức 54 2.4.4 Cơ cấu tổ chức theo kiểu dự án 54 2.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ TẠI CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ 55 2.5.1 Các phương pháp quản lý chất lượng 55 2.5.2 Quy trình quản lý chất lượng thiết kế công ty tư vấn thiết kế 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠNG BUNG 63 3.1 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TƯ VẤN THIẾT KẾ TẠI PECC1 63 iv 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển PECC1 63 3.1.2 Quy trình kiểm sốt chất lượng thiết kế PECC1 theo ISO 9001:2008 66 3.1.3 Đánh giá trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế PECC1 71 3.2 QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 76 3.2.1 Giới thiệu khái quát thủy điện Sông Bung 76 3.2.2 Các hạng mục cơng trình thủy điện Sơng Bung 79 3.2.3 Quy trình quản lý chất lượng TKKT cơng trình thủy điện Sơng Bung5 80 3.3 NHỮNG TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ TRONG Q TRÌNH THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠNG BUNG 90 3.3.1 Công tác khảo sát địa chất, địa hình thủy văn 90 3.3.2 Công tác thiết kế 90 3.3.3 Công tác giám sát tác giả 91 3.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ 91 3.4.1 Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 91 3.4.2 Kiểm soát chất lượng tài liệu, liệu đầu vào phục vụ thiết kế 95 3.4.3 Kiểm soát việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cơng trình 98 3.4.4 Tăng cường công tác trao đổi thông tin nội 100 3.4.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phân bổ nguồn nhân lực hợp 100 3.5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 103 3.5.1 Công tác marketing 103 3.5.2 Công tác nghiên cứu khoa học phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật 104 3.5.3 Hợp tác theo nhóm 104 3.5.4 Đổi ngành nghề kinh doanh 104 KẾT LUẬN CHƯƠNG 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106 Kết luận 106 Kiến nghị 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 v DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Đập thủy điện Hoover sơng Colorado 14 Hình1.2 Đập thủy điện Sayano Shushenskaya (Nga) 14 Hình1.3 Hư hỏng thủy điện Sayano Shushenskaya (Nga) 15 Hình1.4 Thủy điện Sơn La (nhìn từ hạ lưu) 16 Hình1.5 Vỡ đập Ia krêl thi công mùa lũ 2013 18 Hình1.6 Vỡ đập Đăk Mek 3, năm 2012 20 Hình1.7 Sập hầm thủy điện Đạ Dâng 2015 20 Hình 2.1 Các yếu tố cấu thành chất lượng cơng trình xây dựng 29 HÌnh 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức PECC1 64 Hình 3.2 Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế theo tiêuchuẩn ISO 9001:2008 67 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Một số nhà máy thủy điện lớn giới Bảng 1.2 Tiềm thủy điện có tính khả thi Việt Nam Bảng 1.3 Một số cơng trình thủy điện tiêu biểu Việt Nam 10 Bảng 2.1 Tiêu chí chất lượng thiết kế 40 Bảng 3.1 Danh mục quy trình hệ thống QLCL PECC1 70 Bảng 3.2 Thơng số cơng trình thủy điện Sơng Bung 77 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCKTKT Báo cáo kinh tế kỹ thuật CĐT Chủ đầu tư CNCN Chủ nhiệm chuyên ngành CNDA Chủ nhiệm dự án CNTK Chủ nhiệm thiết kế PNTK Phó chủ nhiệm thiết kế TVTK Tư vấn thiết kế DAĐT Dự án đầu tư ĐCCT Địa chất cơng trình PCN Phó chủ nhiệm KSLDA/TK Khảo sát lập dự án/Thiết kế QLNN Quản lý Nhà nước QCVN Qui chuẩn quốc gia Việt Nam TCN Tiêu chuẩn ngành TCVN Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCCS Tiêu chuẩn sở TCĐP Tiêu chuẩn địa phương CLN Cửa lấy nước TVXDĐ1(PECC1) Tư vấn xây dựng điện KTTV Kiểm tra thủy văn viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm gần đây, cơng tác xây dựng có bước phát triển mạnh số lượng, chất lượng, biện pháp kỹ thuật thi công, trang thiết bị, đội ngũ cán kỹ thuật xây dựng Chúng ta tự thiết kế, thi cơng nhiều cơng trình lớn, kỹ thuật phức tạp mà khơng cần có trợ giúp nước ngồi Nhà nước đầu tư mạnh mẽ cho xây dựng lĩnh vực như: Cơ sở hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, hệ thống cầu, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không ); Cơ sở phục vụ cho nơng nghiệp (cơng trình thủy lợi, trung tâm phát triển chăn nuôi trồng trọt); Các công trình cơng nghiệp (dầu khí, khai thác khống sản ); Các khu công nghiệp trọng điểm; Đô thị Bộ mặt đất nước thay đổi nhanh nói chung địa phương nói riêng Trong đó, cơng trình thủy điện đóng vai trò quan trọng công đổi phát triển đất nước Sự phát triển nhanh kinh tế dẫn đến nhu cầu lớn lượng điện Trong khoảng gần hai thập kỷ qua, nhà đầu tư tập trung nguồn vốn lớn vào lĩnh vực xây dựng cơng trình thủy điện, nhiệt điện nhằm đáp ứng nhu cầu lượng Nhiều cơng trình thủy điện lớn đại xây dựng Bên cạnh thành cơng khơng tồn xã hội quan tâm, chất lượng xây dựng cơng trình thủy điện Cơng trình xây dựng không bảo đảm chất lượng nguy hại đến đời sống xã hội Khơng cơng trình không bảo đảm chất lượng lún nứt, đổ vỡ gây an toàn, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, gây thất lãng phí tiền của xã hội ảnh hưởng xấu đến phát triển đất nước Để đảm bảo chất lượng làm việc ổn định cơng trình thủy điện q trình khảo sát, thiết kế, thi cơng nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng luôn phải quản lý tốt Nhà nước ta quan tâm quản lý xây dựng bảo đảm chất lượng cơng trình mặt, là: Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng, tích cực đầu tư trang thiết bị kỹ thuật đại, áp dụng tiến khoa học xây dựng Hệ thống văn qui phạm pháp luật ngày hoàn thiện, cụ thể luật văn luật,các đơn giá, định mức, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn Bộ máy tham mưu giúp việc cho công tác quản lý nhà nước chất lượng xây dựng tương đối hoàn thiện từ trung ương đến địa phương Cục quản lý chất lượng xây dựng, trung tâm kiểm định chất lượng Pháp lệnh tra, hệ thống tra xây dựng từ Bộ đến tỉnh huyện kiện toàn Ở trung tâm doanh nghiệp tư vấn thiết kế, kiểm định đầu tư phòng thí nghiệm kiểm định, hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn Bộ xây dựng công nhận (LAS XD ) Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, phân cấp quản lý đầu tư xây dựng, cấp chứng hành nghề, cải cách thủ tục hành xây dựng góp phần nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng Với mục đích nghiên cứu tìm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng xây dựng cơng trình thủy điện, tác giả lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp để kiểm soát chất lượng thiết kế kỹ thuật cơng trình thủy điện Sơng Bung 5”làm đề tài luận văn tốt nghiệp, với mong muốn đóng góp thiết thực, cho cơng tác quản lý chất lượng Mục đích đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài thông qua nghiên cứu công tác quản lý q trình thiết kế kỹ thuật cơng trình thủy điện Sơng Bung rút học, đề xuất số giải pháp nhằm kiểm sốt cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn thiết kế kỹ thuật, góp phần giúp đơn vị tư vấn thiết kế nâng cao chất lượng trình thiết kế cơng trình thủy điện Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác quản lý chất lượng trình thiết kế kỹ thuật cơng trình thủy điện Sơng Bung công ty (TTKTCL) tổ chức kiểm tra phối hợp với CNTK lập phiếu kiểm tra chất lượng theo đạo trực tiếp Chủ trì kiểm tra Các đơn vị có sản phẩm kiểm tra CNTK có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ sản phẩm kèm theo phiếu kiểm tra chất lượng sở giải trình, chỉnh sửa theo yêu cầu hội đồng kiểm tra chất lượng công ty.Chất lượng sản phẩm kỹthiết kế chuyên ngành thực CNTK : thực việc kiểm tra chất lượng nội dung thiết kế kiểm tra sản phẩm KSC chuyên ngành thực Kiểm tra chất lượng: hồ sơ sản phẩm tư vấn khảo sát thiết kế sau hồn thành đơn vị phải tự tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm nội lập phiếu kiểm tra chất lượng Trường hợp để đáp ứng tiến độ, việc kiểm tra thực song song với q trình thiết kế theo đạo lãnh đạo đơn vị Thành phần kiểm tra đơn vị gồm : trưởng đơn vị đại diện chất lượng chất lượng đơn vị (ĐDCLCS), thành viên chất lượng sở đơn vị, tổ trưởng vài kĩ sư chuyên ngành có trình độ Nội dung kiểm tra : vấn đề liên quan đến trình thiết kế : thủ tục tiến hành lập đề án, sở pháp lý, đắn, hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế, giải pháp thiết kế cơng trình, tính xác, đầy đủ yếu tố đầu vào, phương pháp kết tính tốn (9) Xuất hồ sơ: Sau kiểm tra chất lượng sở công ty, đơn vị thiết kế tiến hành xuất hồ sơ gửi cho chủ đầu tư bên liên quan Đồng thời tiến hành lưu trữ hồ sơ 3.4.2 Kiểm soát chất lượng tài liệu, liệu đầu vào phục vụ thiết kế 3.4.2.1 Kiểm soát chất lượng khảo sát thiết kế Đối với cơng trình thủy điện khâu khảo sát khâu quan trọng nhất, tạo tảng cho việc thiết kế nâng cao chất lượng công trình Chính khâu khảo sát cơng ty đề cao trọng Cụ thể luôn giám sát, đạo đề cử cán có kinh nghiệm, trình độ chun mơn phòng khảo sát thực khảo sát địa hình, khảo sát địa chất Khảo sát có tốt, xác đểthiết kế xác, hồn chỉnh Chính phải nâng cao chất lượng cơng tác khảo 95 sát, Cơng ty có số giải pháp cụ thể : Đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị cho đội khảo sát địa chất, địa hình, đào tạo cán khảo sát có chun mơn,kiểm sốt, kiểm tra tài liệu khảo sát từ khâu ngoại nghiệp đến xử lý nội nghiệp; Đầu tư mua phần mềm có quyền nhằm phục vụ cơng tác khảo sát địa chất địa hình Từng bước tiến hành số hóa q trình khảo sát Công tác khảo sát công tác chịu nhiều ảnh hưởng yếu tố ngoại cảnh nhất: khí hậu, địa hình, thời tiết Do đơn vị cần xây dựng hệ thống liên lạc tiên tiến để kịp thời liên lạc với quan trường hợp cần thiết - Công tác khảo sát địa chất phải tính tốn tiêu khối đất đá sau tiến hành khoan lấy mẫu, chất lượng lớp đất đá ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành thi cơng cơng trình giải pháp kết cấu tính tốn an tồn ổn định q trình làm việc Cơng trình - Trong q trình khảo sát tiến hành thăm dò mỏ vật liệu dùng cho cơng trình mỏ đất dính, mỏ cát, mỏ đá Tiến hành nghiệm đưa tiêu mỏ phục vụ trình thi cơng Điều ảnh hưởng tới giá thành cơng trình, mỏ vật liệu có tiêu tốt, lại gần cơng trình giảm chi phí vận chuyển ngược lại - Quá trình khảo sát phải đánh giá điều kiện địa chất cơng trình hồ chứa hạ du Đưa địa tầng, cấu trúc địa chất, hoạt động kiến tạo vùng hồ chứa, đánh giá khả nước hồ chứ, đánh giá khả tái tạo bờ hồ chứa khả bán ngập Ngồi q trình khảo sát xây dựng phải đầy đủ nội dung sau: (theo điều thông tư số (12)ngày 25 tháng năm 2013); - Nêu rõ mục đích khảo sát xây dựng: thuộc loại cơng trình (cầu đường, dân dụng hay hạ tầng kỹ thuật), cơng trình cấp mấy; phù hợp với quy mơ cơng trình, loại hình khảo sát xây dựng bước thiết kế - Phạm vi khảo sát xây dựng 96 - Phương pháp khảo sát xây dựng tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng: Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đưa phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng chủ đầu tư phê duyệt Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng - Dự kiến khối lượng loại công tác khảo sát xây dựng - Thời gian khảo sát xây dựng Kiểm soát nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng: - Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; - Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng; - Phương pháp, thiết bị khảo sát phòng thí nghiệm sử dụng; - Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng; - Tổ chức thực biện pháp tự kiểm soát chất lượng nhà thầu khảo sát xây dựng; - Tiến độ thực hiện; - Các biện pháp bảo vệ cơng trình hạ tầng kỹ thuật, cơng trình xây dựng có liên quan khu vực khảo sát; - Các biện pháp bảo vệ mơi trường q trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải ); - Dự tốn chi phí cho cơng tác khảo sát xây dựng 3.4.2.2 Kiểm soát nhiệm vụ thiết kế Nhiệm vụ thiết kế xây dựng cơng trình để lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nhiệm vụ thiết kế xây dựng cơng trình chủ đầu tư lập vào quy mơ cơng trình, cấp cơng trình loại cơng trình Tuy nhiên chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng cơng trình Để nâng cao chất lượng thiết kế, việc lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng trước đưa vào thiết kế quan 97 trọng Ngoài yếu tố cứ, mục tiêu, địa điểm, yêu cầu quy hoạch kiến trúc quy mơ tuổi thọ cơng trình, công sử dụng đặc biệt quan trọng Bởi có xác định tầm quan trọng, quy mơ cơng trình, xác định giá trị đầu tư cho cơng trình, từ phục vụ cho cơng việc dự án Chính vậy, ngồi nội dung nhiệm vụ thiết kế xây dựng cơng trình, Trong q trình thiết kế cần ý: - Căn vào quy mô, mức độ quan trọng dự án, cần xác định xác cấp, nhóm cơng trình Đối với cơng trình thủy điện việc phân cấp phải tuân theo nguyên tắc xác định cấp cơng trình quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành nhiều yếu tố dân sinh, kinh tế, hạ tầng, kỹ thuật liên quan khác - Công việc thiết kế phải gắn liền với khối lượng việc khảo sát, tùy theo điều kiện địa chất, địa hình dự án mà xác định phương án thiết kế, hay vật liệu, cấu kiện dùng cho việc xây dựng cơng trình khác - Trong nhiệm vụ thiết kế nên đưa hai nhiều phương án thiết kế khác Từ ưu, nhược điểm, tổng mức đầu tư cho phương án, để Chủ đầu tư có so sánh, với nguồn vốn cho Dự án để lựa chọn phương án thiết kế phù hợp - Cần làm rõ nhiệm vụ cơng trình thủy điện gì, ưu tiên phát điện hay phát điện mục đích thứ yếu Mục đích chủ yếu cắt giảm lũ, tạo hồ chứa phía thượng lưu cấp nước cho hạ lưu vào mùa kiệt phục vụ nông nghiệp, giảm tránh thiên tai, lại sau ưu tiên cho việc phát điện… - Trong họp hay hội thảo đơn vị tư vấn chủ đầu tư Đơn vị tư vấn lắng nghe tiếp thu cách triệt để yêu cầu chủ đầu tư quy hoạch, cảnh quan kiến trúc xây dựng cơng trình Cũng u cầu quy mơ tuổi thọ cơng trình, cơng sử dụng yêu cầu khác 3.4.3 Kiểm soát việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cơng trình Cơng trình thủy điện cơng trình tổng hợp nhiều hạng mục Tùy theo quy mô hạng mục mà theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 285 : 2002 - cơng 98 trình thủy lợi, Các quy định chủ yếu thiết kế (11) Mỗi hạng mục có cấp thiết kế khác Cần phải xét tới hạng mục để tiến hành thiết kế theo tiêu chuẩn Đối với cơng trình thủy điện Sơng Bung 5: Theo Tiêu chuẩn thiết kế TCXD VN 285-2002 (11), cơng trình có đập bêtơng trọng lực đá cao 39.5m, nhà máy thủy điêncơng suất 52 Mw, dung tích hồ chứa 20.27 triệu m3 Thơng số Cấp cơng trình Nlm =52MW Cấp II - Đập bê tông trọng lực đá Hmax =39.5m Cấp III - Dung tích tồn hồ chứa 20.27 x 106m3 Cấp III Theo yêu cầu lực phục vụ Theo đặc tính kỹ thuật Tổng hợp yếu tố kiến nghị cấp cơng trình cấp II, cấp thiết kế cơng trình chủ yếu, thứ yếu, tạm thời xác định theo TCXD VN 285-2002 (11)như sau: - Cấp thiết kế cơng trình chủ yếu : Cấp II - Cấp thiết kế công trình thứ yếu : Cấp III - Cấp thiết kế cơng trình tạm thời : Cấp IV Ngồi tiêu chuẩn Việt Nam có tiêu chuẩn nước ngồi ví dụ tiêu chuẩn Nga hay Mỹ.Mỗi quốc gia có điều kiện địa chất, điều kiện kinh tế xã hội khác việc áp dụng tiêu chuẩn khác vào thiết kế người kĩ sư cần phải có am hiểu tiêu chuẩn nước mà áp dụng vào cơng trình Do việc áp dụng tiêu chuẩn khác thiết kế tính đến phương án so sánh Từ đưa kết hợp lý đưa kết cuối 99 3.4.4 Tăng cường công tác trao đổi thông tin nội Công tác trao đổi thơng tin nội phòng ban cần thiết Việc trao đổi thông tin nhằm chia sẻ kinh nghiệm thiết kế phòng ban Cụ thể q trình thiết kế cơng trình thủy điện Sơng Bung 5, Phải ln ln có trao đổi thơng tin đơn vị thiết kế với phòng ban cơng ty : - Phòng thủy thủy văn (P18 P19) nhằm cập nhật thông tin đường Quan hệ Q~F~H, kinh tế lượng tính tốn thủy văn, mực nước, dung tích hồ chứa, tình hình di dân tái định cư, đường nước mặt, phạm vi ngập lụt lòng hồ - Phòng thiết bị thủy cơng điện (P22): cập nhật thông số thiết bị thủy công thiết bị nhà máy từ có hướng thiết kế, phối hợp đơn vị thiết kế (thiết kế phần xây dựng ) thiết kế phần thiết bị - Phòng địa hình địa chất (P10, P8): lấy số liệu địa hình, địa chất tiêu đất đá phục vụ q trình tính tốn thiết kế cơng trình Ngồi tổ chức họp hay hội thảo chuyên đề có tham gia thành viên tham gia thiết kế phòng ban, đưa vấn đề tranh luận để thành viên trao đổi thảo luận Từ đưa cách thức tối ưu nhất, quy trình thiết kế hợp lý xác Đồng thời loại bỏ phương thức cũ theo kiểu lối mòn, cập nhật phương thức mới, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định lĩnh vực xây dựng thiết kế Bên cạnh hoạt động tạo điều kiện cho thành viên quan có hội giao lưu tạo gần gũi gắn bó lẫn đơn vị Khi có dự án lớn mà phòng đội khơng đủ nhân chun mơn để làm, cần kết hợp nhiều thành viên phòng ban kết hợp ăn ý hài hòa cơng việc dễ dàng 3.4.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phân bổ nguồn nhân lực hợp lý 3.4.5.1.Về mặt đào tạo Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải pháp hữu hiệu đào tạo, công tác đào tạo cần tiến hành thường xuyên theo nhu cầu, mức độ đối tượng Theo chu kỳ hàng năm, Công ty nên lập kế hoạch sát hạch tay nghề, chuyên 100 môn lực lượng lao động phòng ban để phân loại tiến hành đào tạo theo nấc: đào tạo nâng cao, đào tạo lại đào tạo Về đào tạo nâng cao: công ty tạo điều kiện kinh phí thời gian cho người lao động tham gia khóa học nâng cao nghiệp vụ, phải kể đến: khóa đào tạo sau đại học nước nước ngoài, lớp đào tạo cấp chứng hành nghề thiết kế cơng trình thủy lợi, kỹ sư định giá, giám sát thi công xây dựng công trình, khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, khóa học nâng cao nghiệp vụ quản lý dự án đấu thầu… Đây điểm sáng công tác đào tạo công ty, mà đơn vị khác lĩnh vực tư vấn thiết kế cần học tập Về đào tạo lại: Nhằm giúp người lao động có khả áp dụng tốt kiến thức học vào thực tiễn công việc nâng cao trình độ chun mơn Nhiều vài lý mà người lao động khơng làm chun mơn thời gian dài Do quay lại cơng việc chun mơn cơng ty phải có kế hoạch đào tạo lại Việc thực cơng tác đào tạo cần có kế hoạch cụ thể báo cáo tổng kết hàng năm, thời gian thực nên trì cụ thể theo tháng theo quý, tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh phòng ban Về đào tạo mới: Thường xuyên giáo dục khuyến khích người lao động nâng cao tính tự giác, tự học hỏi nhằm nâng cao khả thân Hiện nay, phương tiện thông tin phong phú sách báo, băng đĩa, truyền hình, internet… Người lao động có nhiều hội nâng cao trình độ việc tự học hỏi thơng qua phương tiện Bên cạnh đó, cần có chiến lược thu hút chuyên gia đầu ngành có trình độ chun mơn cao làm việc cho Cơng ty Những cán có kinh nghiệm chun mơn lâu năm ln hưu ln đồn thiết kế cơng ty coi trọng ln có sách giữ lại nhằm hướng dẫn đào tạo cán cán thiết kế non trẻ Về sử dụng ngoại ngữ: phần lớn cán công nhân viên khả ngoại ngữ chưa cao Tuy có khả dich hiểu số tài liệu nước Tuy nhiên việc sử dụng thành thạo lại vấp phải nhiều khó khăn Do cơng ty cần phải có hình thức 101 khuyến khích kiểm tra trình độ ngoại ngữ định kỳ để người lao động có ý thức nâng cao khả ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc Để tạo sản phẩm thiết kếchất lượng, môi trường làm việc cho cán thiết kế quan trọng Cần tạo môi trường làm việc văn hóa, thoải mái, chuyên nghiệp lành Đảm bảo nguồn cơng việc thường xun, bố trí, phân công công việc hợp lý, công bằng, chế độ trả lương thỏa đáng Nâng cao chất lượng thiết kế : Hiện hầu hết vẽ thiết kế kỹ thuật trình bày dạng mặt cắt, mặt bằng 2D Tuy nhiên hạng mục khó, vẽ 2D chưa thể hết kích thước kết cấu Do đó, song song với việc xuất vẽ thiết kế 2D Các kỹ sư phải đầu tư nâng cao công nghệ, việc thể vẽ 3D Điều giúp cho Chủ đầu tư, đơn vị thi cơng dễ dàng hình dung cơng việc, kiểm sốt khối lượng hạng mục cơng trình, từ giúp cho việc tính tốn khối lượng, giá thành cơng trình xác Việc thể hạng mục cơng trình vẽ 3D sở giúp kĩ sư tính tốn kết cấu việc tìm trọng tâm hình khối cơng tác tính tốn ổn định, mơ hình hóa 3D tính tốn thấm 3.4.5.2 Phân cơng công việc hợp lý Trong công tác thiết kế, người chủ nhiệm phó chủ nhiệm tùy theo lực người mà giao công việc hạng mục khác Điều thúc đẩy nhanh suất làm việc tạo mối liên quan chặt chẽ thành viên nhóm thiết kế Đối với cơng trình u cầu có giám sát tác giả Phải cử cán có bề dày kinh nghiệm tham gia công tác giám sát tác giả công trường Đối với cán trẻ trường chư có kinh nghiệm cần có người có kinh nghiệm dẫn dắt, giúp đỡ Nâng cao đời sống anh em làm công tác giám sát tác giả như: phương tiện lại, điều kiện sinh hoạt, thông tin liên lạ 3.4.5.3 Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị - Để đáp ứng tiến độ công việc, tạo sản phẩm chất lượng tốt, ngồi trình độ cán thiết kế, đòi hỏi phải có hệ thống máy móc đầy đủ, chất 102 lượng cao đảm bảo phục vụ tốt cho công việc Hiện nay, cán thuộc khối tư vấn thiết kế sử dụng người máy tính riêng Tuy nhiên, số máy tính mua từ lâu có cấu hình thấp, tốc độ xử lý chậm khơng đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn làm ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng sản phẩm làm Do Đồn thiết kế Cơng ty phải có kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống máy móc để phục vụ cho cơng việc Các cơng trình thủy điện thường dùng phần mềm nặng yêu cầu chun mơn cao Do đòi hỏi cấu hình máy tính phải tăng lên Việc đầu tư thiết bị cho tồn cán cơng ty lãng phí tiền Tuy nhiên tập trung cho vài máy tính chun làm cơng tác chạy phần mềm chuyên dụng mang lại hiệu cao Các phần mềm mã hóa khóa cứng khóa mềm Việc tập trung cài cho vài máy tính chuyên dụng đảm bảo việc chạy phần mềm ổn định, an tồn q trình sử dụng dễ dàng kiểm sốt - Cơng ty nói chung đơn vị thiết kế nói riêng nên thành lập máy chủ tiến hành lưu trữ tồn thơng tin dự án làm Điều giúp cho việc quản lý liệu đơn giản gọn nhẹ Tránh tượng bị mát liệu quan trọng 3.5.MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 3.5.1 Công tác marketing - Quảng cáo, xây dựng thương hiệu địa điểm xây dựng cơng trình có tham gia Đồn thiết kế thơng qua pano giới thiệu đặt bên cạnh pano Chủ đầu tư nhà thầu thi cơng; - Quảng bá, giới thiệu hình ảnh qua cơng trình chất lượng cao mà Cơng ty thiết kế đưa vào sử dụng thông qua phương tiện thơng tin đại chúng, báo chí, internet, lịch treo tường lịch để bàn, đặc biệt qua hệ thống Website công ty - Đẩy mạnh hợp tác nước: + Tiếp tục chương trình hợp tác với chuyên gia nước Nhật, Nga … 103 + Mở rộng quan hệ hợp tác phát triển khoa học, công nghệ sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân nước + Đẩy mạnh hợp tác, liên danh, liên kết với tổ chức kinh tế nước nhằm thực chuyển giao công nghệ phát triển sản xuất, tìm giải pháp cơng nghệ 3.5.2 Công tác nghiên cứu khoa học phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật Mở rộng phạm vi nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm kĩ thuật kinh tế Ưu tiên đầu tư nguồn lực cho Khoa học & công nghệ, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút tham gia đổi chế làm việc Chun gia, Cộng tác viên có trình độ chun mơn cao Các đồn thiết kế cần khuyến khích người tham gia đóng góp sáng kiến cải tiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế, rút ngắn thời gian hồn thành dự án giảm chi phí tạo phần mềm ứng dụng, thiết kế mẫu Các sáng kiến đưa phải đem lại ý nghĩa tích cực cơng việc sản xuất kinh doanh Đồn thiết kế công ty 3.5.3 Hợp tác theo nhóm Một cơng trình thủy điện gồm nhiều mơn Chính phải phát huy tối đa khả làm việc theo nhóm, việc kết nối nhóm có ý nghĩa vơ quan trọng, giúp cho đơn vị tư vấn tạo sản phẩm tư vấn thiết kế chất lượng, giảm thiểu sai sót Nâng cao suất đem lại giá trị cao 3.5.4 Đổi ngành nghề kinh doanh Cơng ty nói chung, đồn thiết kế nói riêng chun mơn chủ yếu thiết kế cơng trình thủy điện Tuy nhiên bên cạnh đó, chiến lược lâu dài đồn thiết kế nên tập trung vào số ngành nghề mang tính chất sâu hơn, thu gọn lại máy việc tập trung vào nghiên cứu giải số vấn đề mang tính chất chun mơn vấn đề liên quan đến trình thiết kế, thi công, giải pháp khắc phục, sửa chữa cố cơng trình thủy lợi, thủy điện… 104 KẾT LUẬN CHƯƠNG Bằng việc phân tích thực trạng quy trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế xây dựng cơng trình Cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện vận dụng mơ hình kiểm sốt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào cơng tác thiết kế cơng trình thủy điện Sông Bung Tác giả kết đạt được, số vấn đề tồn cần khắc phục Từ đó, vào trạng quy trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm, với điều kiện thực tế thiết kế số cơng trình thủy điện, để làm sở đề xuất hồn thiện số quy trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế Công ty Trong đề xuất mà tác giả đưa ra, giải pháp mang lại hiệu tích cực cho quy trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm thiết kế cơng trình thủy điện Cách quản lý chất lượng thiết kế cơng trình thủy điện Sơng Bung nói chung đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO, Tuy nhiên số vấn đề cần phải khắc phục nâng cao.Trong chương 3, Thông qua việc đánh giá chất lượng kiểm soát hồ sơ thiết cơng trình thủy điện Sơng Bung tác giả hệ thống hóa nêu vài biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thiết kế như: đưa quy trình kiểm sốt chất lượng q trình thiết kế, ngồi q trình thiết kế phải kiểm soát: việc kiểm soát chất lượng thiết kế từ liệu đầu vào tài liệu địa chất thủy văn, địa hình, địa chất Đến việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam q trình thiết kế hạng mục cơng trình Chính vậy, việc đề xuất, hồn thiện số quy trình kiểm sốt chất lượng, đồng thời có đề xuất nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế việc làm đắn cần thiết giúp nâng cao hiệu công kiểm soát chất lượng sản phẩm phát triển Công ty thời gian tới 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong xu phát triển hội nhập kinh tế, kinh tế Việt Nam hòa nhập với kinh tế giới kéo theo nhu cầu đòi hỏi ngày cao thị trường nước Để cạnh tranh được, Công ty cần quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm Vì vấn đề chất lượng Công ty điều kiện để Công ty tồn phát triển, chất lượng sản phẩm yếu tố định thành công doanh nghiệp ngược lại chất lượng sản phẩm thấp nguyên nhân dẫn đến thua lỗ Qua việc phân tích đánh giá chất lượng thiết kế cơng trình thủy điện Sơng Bung tác giả hệ thống hóa , hồn thiện số quy trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế xây dựng cơng trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 1, luận văn đưa sở lý luận liên quan đến chất lượng sản phẩm nói chung, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng thiết kế cơng trình, sở lý luận, khoa học q trình thiết kế cơng trình thủy điện thủy lợi Bên cạnh đó, luận văn đánh giá lực thực trạng cơng tác thiết kế quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế Cơng ty, đồng thời nghiên cứu, đề xuất hồn thiện số quy trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế Công ty Các đề xuất mà luận văn đưa bao gồm: - Quy trình kiểm sốt chất lượng q trình thiết kế - Nhóm giải pháp tuân thủ quy định, quy trình tuân thủ quy định việc kiểm sốt chất lượng sản phẩm thiết kế: việc kiểm soát chất lượng tài liệu, liệu đầu vào phục vụ thiết kế giải pháp quan trọng Bởi có kiểm sốt tốt giai đoạn này, giai đoạn mang lại hiệu sản phẩm thiết kế tư vấn, sản phẩm cơng trình trọng yếu đạt hiệu cao - Nhóm giải phápnâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư máy móc, trang thiết bị 106 - Nhóm giải pháp hỗ trợ khác: việc đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng quảng bá thương hiệu, hợp tác nước Mặc dù có nhiều cố gắng điều kiện hạn chế thời gian số liệu thu thập nên luận văn có khiếm khuyết Tác giả mong nhận góp ý nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo để luận văn hoàn thiện thực tài liệu tham khảo hữu ích việc hồn thiện số quy trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế Công ty Kiến nghị a) Đối với quản lý nhà nước - Nhà nước cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung ban hành cách quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phù hợp với tình hình xây dựng Các nghị định thơng tư xây dựng cần rõ ràng có chiều sâu - Đổi công tác quản lý nhà nước chất lượng cơng trình xây dựng thơng qua đổi hệ thống quan quản lý nhà nước chất lượng cơng trình xây dựng Đổi cách thức quản lý thông qua xây dựng đội ngũ cán công chức đáp ứng yêu cầu nâng cao lực, hiệu hoạt động - Phải hoàn thiện quản lý chất lượng thống từ Cục giám định Nhà nước chất lượng cơng trình xây dựng tới tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, quan ngang bộ, tổng công ty lớn Thực chế độ phân cấp, nhằm quản lý cho công tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng phạm vi tồn quyền b) Kiến nghị quan - Cần nhanh chóng hoà nhập quan điểm chất lượng quản lý chất lượng sản phẩm nói chung chất lượng thiết kế cơng trình xây dựng nói riêng Về nhận thức lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm, quan điểm tiến nhất, đắn nhất.Việc hoà nhập với quan niệm việc làm cần thiết đắn quan Trước mắt, cần tiến hành cơng tác quản lý chất lượng cơng trình tất khâu, giai đoạn suốt trình thiết kế Q trình quản lý khơng dừng lại việc quản lý cuối khâu giai đoạn mà phải 107 thực cách liên tục, thông suốt, nghĩa quán triệt nguyên tắc làm từ đầu - Đẩy mạnh phát triển công nghệ đầu tư trang thiết bị ngày nâng cao trình độ cơng nghệ thiết kế Các loại cơng trình giai đoạn đa dạng có yêu cầu cao nhiều mặt việc sử dụng phần mềm ứng dụng hay phần mềm chuyên ngành cao vào thiết kế cần thiết, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo xác khâu tính tốn - Có sách đãi ngộ để giữ chân kiến trúc sư, kỹ sư có trình độ cao Viện thu hút người có tài quan Đồng thời tổ chức lớp đào tạo định kỳ cử cán học tập nâng cao trình độ bồi dưỡng tư tưởng chất lượng cho cán nhân viên c) Hướng nghiên cứu Sau nghiên cứu, xây dựng áp dụng quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào kiểm soát chất lượng thiết kế Căn theo tình hình cụ thể nhận thức cán nhân viên chất lượng để điều chỉnh nội dung quy trình cho phù hợp với quan Nghiên cứu áp dụng phương thức quản lý chất lượng tiên tiến khác vào quản lý quan nói chung quản lý chất lượng thiết kế nói riêng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 quản lý tổ chức để thành công bền vững; ISO 9001: 2015 hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Xây dựng QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngun tắc phân loại, phân cấp cơng trình dân dụng, công nghiệp hạ tầng kỹ thuật Hà Nội : nxb XD, 2012 TT_BXD Thông tư 22/2010: Quy định an tồn lao động thi cơng xây dựng cơng trình 2010 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Hà Nội : s.n., 2014 NĐ-CP Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng 2015 NĐ-CP Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Hà Nội : s.n., 2015 NĐ-CP Nghị định 32/2015/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng 2015 Bộ NN&PTNT QCVN 04-05:2012/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơng trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu thiết kế Hà Nội : s.n., 2012 Quốc Hội 68/2006/QH11 - Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật Hà Nội : s.n., 2006 Bộ Xây dựng Thông tư số 18/2010/TT-BXD việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn hoạt động xây dựng Hà Nội : s.n., 2010 10.Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng năm 2007 hướng dẫn xây dựng áp dụng tiêu chuẩn Hà Nội : s.n., 2007 11 QĐ-BXD TCXD VN 285: 2002: Cơng trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu thiết kế 2002 12 TT-BXD Số 10/2013: Quy định chi tiết số nội dung 2013 13 Bộ Xây dựng 03/2016/TT-BXD Qui định phân cấp cơng trình xây dựng hướng dẫn áp dụng quản lý hoạt đông đầu tư xây dựng Hà Nội : NXB Xây dựng, 2016 14 Nguyễn Văn Đáng Quản lý dự án Đồng Nai : NXB Đồng Nai, 2005 15 Avraham Shtub, Shlomo Globerson Project Management EngineeringTechnology and Implementation the University of Michigan : Prentice Hall, 1994 16 Bộ NN&PTNT QCVN 04 - 01: 2010/BNNPTNT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án thuỷ lợi Hà Nội : s.n., 2010 17 Bộ NN&PTNT QCVN 04 - 02: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi cơng cơng trình thuỷ lợi Hà Nội : s.n., 2010 18 Bài giảng Chất lượng cơng trình _ TS Mỵ Duy Thành 19 Tập giảng quản lý dự án xây dựng nâng cao_ PGS.TS Nguyễn Bá Uân 20 Bài giảng mơn học phân tích mơ hình quản lý_ Giáo viên biên soạn: Đinh Tuấn Hải (Trường đại học kiến trúc Hà Nội) 109 ... 54 2 .5 CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ TẠI CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ 55 2 .5. 1 Các phương pháp quản lý chất lượng 55 2 .5. 2 Quy trình. .. đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài thông qua nghiên cứu công tác quản lý q trình thiết kế kỹ thuật cơng trình thủy điện Sông Bung rút học, đề xuất số giải pháp nhằm kiểm sốt cơng tác quản lý chất. .. giải pháp phù hợp để kiểm soát chất lượng thiết kế kỹ thuật cơng trình thủy điện Sơng Bung 5 làm đề tài luận văn tốt nghiệp, với mong muốn đóng góp thiết thực, cho công tác quản lý chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp để kiểm soát chất lượng thiết kế kỹ thuật công trình thủy điện sông bung 5 , Nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp để kiểm soát chất lượng thiết kế kỹ thuật công trình thủy điện sông bung 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay