Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thi công hồ chứa nước phước trung tỉnh ninh thuận

92 1 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:34

B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I PH M TH ÀI TRANG HOÀN THI N QUY TRÌNH QU N CH T L NG THI CÔNG H CH A N C PH C TRUNG T NH NINH THU N LU N V N TH C S NINH THU N, N M 2017 B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I PH M TH ÀI TRANG HOÀN THI N QUY TRÌNH QU N CH T L NG THI CƠNG H CH A N C PH C TRUNG T NH NINH THU N Chuyên ngành: QU N XÂY D NG Mã s : 60580302 NG IH NG D N KHOA H C PGS.TS LÊ V N HÙNG NINH THU N, N M 2017 L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u đ th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Ch ký Ph m Th i ài Trang c L I CÁM N Lu n v n Th c s k thu t chuyên ngành Qu n xây d ng v i đ tài: “Hoàn thi n quy trình qu n ch t l ng thi cơng h ch a n hoàn thành v i s giúp đ c a Phòng c Ph t o c Trung, t nh Ninh Thu n” đ i h c Sau trình, B mơn Cơng ngh Qu n xây d ng - Tr ng c i h c, Khoa Công i h c Th y l i, th y cô giáo, b n bè, đ ng nghi p c quan công tác, Ban qu n d án ngành nông nghi p t nh Ninh Thu n c bi t, h c viên xin cám n sâu s c đ n PGS.TS Lê V n Hùng tr c ti p h ng d n, giúp đ t n tình cho h c viên trình th c hi n Lu n v n V i th i gian trình đ h n ch , tác gi khơng th tránh kh i nh ng thi u sót r t mong nh n đ ch ng d n đóng góp ý ki n c a th y giáo, c a đ ng nghi p Ninh Thu n, ngày 15 tháng 01n m 2017 TÁC GI Ph m Th ii ài Trang M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M VI T T T viii U 1 Tính c p thi t c a M c đích c a tài tài Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u K t qu d ki n đ t đ CH NG c .2 T NG QUAN V CH T L NG THI CƠNG 1.1 Tình hình chung v xây d ng đ p đ t 1.2 Tình hình xây d ng đ p 1.3 T ng quan v ch t l T ng quan v ch t l 1.3.2 Ch t l 1.4 T c ta Mi n Trung ng ch t l 1.3.1 n P ng công trình xây d ng ng cơng trình xây d ng ng cơng trình đ p đ t v n đ liên quan Qu n ch t l ng cơng trình xây d ng th gi i Vi t Nam .10 1.4.1 Khái quát v qu n ch t l ng cơng trình ngun t c qu n qu n ch t l ng cơng trình 10 Vai trò c a Cơng tác qu n ch t l 1.4.2 ng cơng trình xây d ng 11 1.4.3 Ch t l ng cơng trình đ p đ t s quan tâm c a qu c gia th gi i Vi t Nam 12 1.5 T ng quan v nh ng h h ng, s c h đ p nguyên nhân 14 1.5.1 Th c tr ng cơng trình h ch a thu l i 14 1.5.2 M t s s c d x y 1.5.3 M t s s c cơng trình n hình .17 K T LU N CH CH NG THI CÔNG 2.1 2.1.1 đ i v i đ p đ t nguyên nhân 15 NG 21 C S KHOA H C VÀ PHÁP V QU N CH T L NG P T 22 t xây d ng ch tiêu c b n thi công đ p đ t 22 t xây d ng cơng trình th y l i 22 iii 2.1.2 Tính ch t đ c tr ng 24 2.1.3 Các ch tiêu c ch y u c a đ t q trình thi cơng 25 2.2 t mi n Trung Tây Nguyên nh ng ch tiêu c đ c thù nh h ng đ n ch t l ng thi công đ t an toàn đ p đ t 31 2.2.1 2.2.2 c m đ a ch t cơng trình 31 Ngu n v t li u đ p đ p khu v c Mi n Trung Tây Nguyên 32 2.2.3 Các tính ch t c a đ t nh h ng đ n ch t l ng thi công đ p đ t an toàn đ p 32 2.3 Qu n ch t l ng thi công nghi m thu đ p đ t b ng ph ng pháp đ m nén 34 2.3.1 Yêu c u chung 34 2.3.2 Qu n ki m tra ch t l 2.3.3 Nghi m thu cơng trình 41 ng thi công đ p đ t 37 2.4 H th ng v n b n pháp lu t nh ng quy đ nh hi n hành v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 44 2.4.1 Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13 .44 2.4.2 d ng Ngh đ nh Thông t hi n hành v qu n ch t l ng công trình xây 49 2.5 H th ng hóa cơng tác qu n ch t l ng thi công đ p đ t 52 2.5.1 Trình t hi n qu n ch t l ng xây d ng cơng trình theo Ngh đ nh 46/2015/N -CP .52 2.5.2 Công tác Qu n ch t l K T LU N CH ng q trình thi cơng đ p đ t 54 NG 55 CH NG HỒN THI N QUY TRÌNH QU N CH T L NG H CH A N C PH C TRUNG 56 3.1 T ng quan v d án th y l i h ch a n c Ph c Trung .56 3.1.1 V trí cơng trình 56 3.1.2 M c tiêu, nhi m v cơng trình 57 3.1.3 Các thông s k thu t 57 3.1.4 Các t ch c cá nhân tham gia xây d ng 59 3.2 Phân tích th c tr ng s c n thi t ph i hồn thi n cơng tác qu n ch t l ng xây d ng cơng trình h ch a n c Ph c Trung 59 iv 3.2.1 Th c tr ng qu n ch t l ng thi công công trình th y l i h ch a n c Ph c Trung 59 3.2.2 S c n thi t ph i hoàn thi n c c u t ch c qu n ch t l 3.2.3 M t s hình nh v đ p h ch a n 3.3 Hồn thi n quy trình qu n ch t l c Ph ng .62 c Trung 63 ng công tác thi công đ p đ t 65 3.3.1 Trách nhi m c a bên giai đo n thi công 65 3.3.2 Công tác qu n ch t l 3.3.3 Công tác đ m nén hi n tr 3.3.4 Cơng tác phòng ch ng l t bão giai đo n thi công 76 K T LU N CH ng v t t , v t li u đ p đ p 71 ng 74 NG 77 K T LU N VÀ KI N NGH .78 1.1 Khái quát chung 78 1.2 K t qu đ t đ c .78 1.3 Nh ng h n ch lu n v n: 79 Ki n ngh 80 TÀI LI U THAM KH O .81 PH L C 82 v DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1-1: S đ hóa y u t c b n t o nên ch t l ng cơng trình xây d ng Hình 1-2: Dòng th m phát tri n d i đáy đ p .18 Hình 1-3: Th m m nh t o dòng ch y l n d i chân đ p 19 Hình 1-4: Nh ng l i sau n c h b tháo c n .19 Hình 1-5: Tồn c nh đ p Khe M sau s c 20 Hình 2-1: S đ qu n ch t l ng 53 Hình 3-1: B n đ v trí cơng trình h ch a n c Ph c Trung 56 Hình 3-2: B n đ t ng th h ch a n c Ph c Trung 57 Hình 3-3: S đ qu n ch t l ng giai đo n thi công .65 Hình 3-4:S đ t ch c qu n ch t l ng c a nhà th u thi cơng t i hi n tr ng .68 Hình 3-5: S đ quy trình ki m tra, đánh giá ch t l ng v t t đ a vào cơng trình 72 Hình 3-6: S đ qu n lý, ki m tra kh i l ng, ch t l ng v t t đ a vào thi công 73 vi DANH M C B NG BI U B ng 1-1: Th ng kê m t s đ p đ t khu v c mi n Trung B ng 2-1: Các đ c tr ng tính ch t v t c a đ t 28 B ng 2-2: S l ng m u ki m tra 40 B ng 3-1: B ng t ng h p trình đ chun mơn s n m kinh nghi m cán b Ban qu n d án ODA ngành nông nghi p 60 vii DANH M C CÁC T VI T T T C T Ch đ u t CTXD Cơng trình xây d ng CLCTXD Ch t l ng cơng trình xây d ng CQQLNN C quan qu n Nhà n QLCLCTXD Qu n ch t l QLCL Qu n ch t l ng QLNN Qu n Nhà n c c ng cơng trình xây d ng PL Pháp lu t PCLB Phòng ch ng l t bão NN&PTNT Nông nghi p Phát tri n nơng thơn TN NHT Thí nghi m đ m nén hi n tr ng NTXL Nhà th u xây l p TVTK T v n thi t k viii Hình 3-4:S đ t ch c qu n ch t l - ng c a nhà th u thi công t i hi n tr ng n v thi công ph i nghiên c u k h s thi t k - B n v thi công n u phát hi n thi u sót, nh ng chi ti t không h p thi t k k p th i đ ngh b ng v n b n cho cho đ u t đ thi t k b sung s a đ i nh m đ m b o tu i th ch t l ng cơng trình - i v i t ng b ph n, h ng m c cơng trình ph i có bi n pháp, thi t k t ch c thi công đ m b o ch t l ng, an toàn lao đ ng, an toàn ch t l ng môi tr ng, ph bi n cho công nhân đ ch p hành ki m tra q trình thi cơng nh m đ m b o thi cơng quy trình k thu t, tiêu chu n ch t l ng, an toàn, v sinh mơi tr ng, phòng ch ng cháy n phòng ng a s c - Ph i có ti n đ thi công t ng h ng m c cơng trình, ti n đ thi cơng cơng trình - V t li u xây d ng đ u vào, c u ki n xây d ng, thi t b cơng trình đ u vào khác ph i báo rõ ràng cho ch đ u t t v n giám sát đ c ki m nghi m theo tiêu chu n đ kh ng đ nh đ m b o yêu c u k thu t c a thi t k đ c phê t - Ph i có h th ng qu n ch t l ng vi c l p k ho ch ch t l ng c th cho h ng m c cho c công trình xây d ng - Có quy t đ nh thành l p Ban ch huy công tr tr ng Ch huy tr ng cơng ng ph i có b ng đ i h c Th y l i chun ngành K thu t cơng trình, cơng nhân ph i phù h p v i yêu c u k thu t c a cơng trình nh t đ c đào t o tay ngh ; - m b o đ v t t , thi t b máy móc, ng v n thi cơng c s v t ch t khác ph c v thi công phù h p tiêu chu n k thu t c a cơng trình h s d th u đ c c p có th m quy n phê t - Có ng d ng ti n b khoa h c công ngh xây d ng sáng ki n c i ti n đ nâng cao ch t l ng thi công cơng trình 68 - Qu n lao đ ng công tr tr ng xây d ng, b o đ m an ninh, tr t t , b o v môi ng Tuy t đ i không đ x y s c , tai n n nghiêm tr ng gây ch t ng i trình thi công xây d ng - L p b n v hồn cơng, đ ngh tham gia nghi m thu h ng m c c cơng trình - B o hành, b o trì cơng cơng trình theo quy đ nh hi n hành 3.3.1.3 T v n giám sát - Ph i công khai Quy t đ nh thành l p t giám sát thi cơng cơng trình, nhân s tham gia ng i, làm t tr ng Thông báo v nhi m v , quy n h n c a cá nhân cho ch đ u t , nhà th u bên có liên quan bi t đ ph i h p th c hi n; - Giám sát trung th c, khách quan, không v l i Giám sát thi cơng cơng trình thi t k xây d ng đ c phê t, tiêu chu n áp d ng, quy chu n k thu t, quy đ nh v qu n lý, s d ng v t li u xây d ng, ch d n k thu t h p đ ng xây d ng; Th c hi n giám sát su t trình thi cơng cơng trình t kh i cơng xây d ng, th i gian th c hi n cho đ n hồn thành nghi m thu cơng vi c, cơng trình xây d ng; - xu t v gi i pháp giám sát quy trình ki m sốt ch t l an tồn lao đ ng, b o v môi tr ng, kh i l ng, ti n đ , ng, quy trình ki m tra nghi m thu, bi n pháp qu n h s tài li u trình giám sát n i dung c n thi t khác v i ch đ u t ; - Ki m tra s phù h p n ng l c c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình so v i h s d th u h p đ ng xây d ng, bao g m: Nhân l c, thi t b thi cơng, phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng, h th ng qu n ch t l ng c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình; - Ki m tra bi n pháp thi công xây d ng c a nhà th u so v i thi t k bi n pháp thi công đ c phê t Ki m tra u ki n kh i cơng cơng trình n u đ t m i cho kh i công; - Xem xét ch p thu n n i dung nhà th u trình yêu c u nhà th u thi công ch nh s a n i dung q trình thi cơng xây d ng cơng trình cho phù h p v i th c t quy đ nh c a h p đ ng Tr 69 ng h p c n thi t, ch đ u t th a thu n h p đ ng xây d ng v i nhà th u v vi c giao nhà th u giám sát thi công xây d ng l p yêu c u nhà th u thi công xây d ng th c hi n đ i v i n i dung nêu trên; - Ki m tra ch p thu n v t li u, c u ki n, s n ph m xây d ng, thi t b l p đ t vào cơng trình Kiên quy t x lo i b v t li u không đ m b o yêu c u k thu t kh i công tr ng thi công xây d ng; - Ki m tra, đôn đ c nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình nhà th u khác tri n khai công vi c t i hi n tr ng theo yêu c u v ti n đ thi công c a cơng trình - Giám sát vi c th c hi n quy đ nh v b o v môi tr ng đ i v i cơng trình xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v b o v môi tr ng; giám sát bi n pháp đ m b o an toàn đ i v i cơng trình lân c n, cơng tác quan tr c cơng trình; - Giám sát vi c đ m b o an toàn lao đ ng theo quy đ nh c a quy chu n, quy đ nh c a h p đ ng quy đ nh c a pháp lu t v an toàn lao đ ng; - ngh ch đ u t t ch c u ch nh thi t k phát hi n sai sót, b t h p v thi t k ; - T m d ng thi công đ i v i nhà th u thi công xây d ng xét th y ch t l ng thi công xây d ng không đ m b o yêu c u k thu t, bi n pháp thi cơng khơng đ m b o an tồn; ch trì, ph i h p v i bên liên quan gi i quy t nh ng v ng m c, phát sinh q trình thi cơng xây d ng cơng trình ph i h p x lý, kh c ph c s c theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 46/2015/N -CP; - T ch c thí nghi m đ i ch ng, ki m đ nh ch t l ng b ph n cơng trình, h ng m c cơng trình, cơng trình xây d ng; - Th c hi n nghi m thu công vi c xây d ng đ chuy n b c thi công, nghi m thu giai đo n thi công xây d ng ho c b ph n cơng trình xây d ng, nghi m thu hồn thành h ng m c cơng trình, cơng trình xây d ng theo quy đ nh; ki m tra xác nh n kh i l ng thi công xây d ng hoàn thành; - T ch c l p h s hồn thành cơng trình xây d ng; 70 - Th c hi n n i dung khác theo quy đ nh c a h p đ ng xây d ng 3.3.1.4 T v n thi t k + Tham gia giám sát tác gi t b t đ u thi công đ n nghi m thu bàn giao đ a cơng trình vào s d ng; + Gi i thích làm rõ tài li u thi t k cơng trình có u c u c a ch đ u t , nhà th u thi công xây d ng t v n giám sát thi cơng xây d ng cơng trình; + Ph i h p v i ch đ u t gi i quy t v ng m c, phát sinh v thi t k trình thi cơng cơng trình, u ch nh thi t k phù h p v i th c t thi công xây d ng cơng trình, x nh ng b t h p thi t k theo yêu c u c a ch đ u t ; + Thông báo k p th i cho ch đ u t ki n ngh bi n pháp x phát hi n vi c thi công sai v i thi t k đ c t; + Tham gia nghi m thu cơng trình xây d ng có yêu c u c a ch ð u tý Trý ng h p phát hi n h ng m c cơng trình, cơng trình xây d ng khơng đ u ki n nghi m thu ph i có ý ki n k p th i b ng v n b n g i ch đ u t 3.3.2 Công tác qu n ch t l 3.3.2.1 ng v t t , v t li u đ p đ p i v i v t t , v t li u V t li u đ a vào cơng trình th a mãn tiêu chu n Vi t Nam yêu c u riêng v tính n ng, công n ng s d ng theo yêu c u c a H s thi t k , có đ ng k ch t l ng c a nhà s n xu t, đáp ng yêu c u thi t k tiêu chu n k thu t tr c đ a vào s d ng cho cơng trình đ ng ngu n g c, c th hi n rõ : Tên, mác, quy cách ch t l ch ng lo i v t t , v t li u Không t ý thay đ i lo i v t t , v t li u quy cách k thu t b n v thi t k Ch có th thay đ i ch đ c s ch p thu n c a ch đ u t , giám sát, t ch c thi t k b ng v n b n th c T t c v t t đ a vào công tr đ m b o ch t l ng đ u đ c ki m tra ch t l ng có ch ng ch ng c quan có th m quy n phê t Ngoài su t q trình thi cơng đ nh k l y m u v t li u theo quy đ nh g i đ n c quan qu n ch t 71 l ng nhà n c đ ki m tra, giám đ nh ch t l ng Các k t qu thí nghi m đ u đ c l u vào h s thi công Ch ng ch c a thí nghi m v t li u c quan t ch c có t cách pháp nhân c p Trong tr ng h p c n thi t Ch đ u t ch đ nh có th ch đ nh đ n v thí nghi m V t t thi t b s d ng cho công t nh đ m b o m i 100% theo yêu c u c a thi t k k thu t, tr c đ a vào công trình, nhà th u s ph i th c hi n b c sau: - G i m u ho c b ng thông s k thu t c a thi t b cho ch đ u t ch đ c ch đ u t ch p nh n, nhà th u m i t p k t v cơng trình đ s d ng l p đ t - Th c hi n ch d n s d ng c a nhà s n xu t - Xu t trình phi u ki m đ nh ch t l ng, ch d n s d ng cho giám sát k thu t cơng trình - Th c hi n u c u ki m nghi m liên quan đ n ch t l ng v t t thi t b hay b ph n cơng trình ch đ u t yêu c u Nhà th u ph i tuân th m i u kho n cam k t h p đ ng v ch ng lo i, ch t l ng v t li u, thi t b t đ i không vi ph m h p đ ng Ki m mtratragiám giám Ki sát sát Thi công t ol ng Th nghi m ánh ch t l giá B ng ng ch ng Nghiêm thu Khơng đ t Hình 3-5: S đ quy trình ki m tra, đánh giá ch t l 72 ng v t t đ a vào cơng trình L a ch n CH HUY TR NG CÔNG TR NG KCS N I CUNG C P CHÍNH HÃNG, TIN C Y i u hành CÁN B V TT - Ki m tra ch ng ch ch t l ng - i ki m - Thí nghi m Th c hi n NH P KHO (B O QU N L U KHO) XU T KHO KI M TRA L I CS NG Ý C A GIÁM SÁT A Hình 3-6: S đ qu n lý, ki m tra kh i l 3.3.2.2 Các gi i pháp đ m b o ch t l - tđ pđ c khai thác vào mùa m a đ th m t nhiên th công vào mùa m a th ng, ch t l A VÀO CÔNG TRÌNH S D NG ng v t t đ a vào thi công ng đ t đ p ng l u lòng h có đ ng l n h n đ m t nhiên bi n đ i theo mùa, m t i u dùng đ đ p đ p Nên thi ng ph i x i ph i khô đ t cho đ n đ m t nhiên W TN ≤W t i u v n chuy n v đ đ p đ p - Vào mùa khô h n, r t kh c li t, t c đ b c h i l n nên đ đ t nh h n nhi u so v i đ Tr m t i u dùng đ đ p đ p ng h p ph i gia công đ t đ p t i bãi v t li u K thu t gia công đ c ti n hành nh sau: Dùng máy đào 1,4m3 đào x i đ t thành đ ng, dùng ô tô t c 8m3 ch n phun xoa n n m t nhiên c đ n bãi v t li u, dùng máy b m áp l c có g n vòi c đ u lên đ ng đ t, dùng máy đào x i l i cho t i đ t, tr n đ u đ t v i c 73 B ph n thí nghi m hi n tr ng ki m tra l i đ m đ t gia công Khi đ gia công t i bãi v t li u n m kho ng g n b ng đ gia công lên ph ng ti n v n chuy n v hi n tr công ch b ong th ng t 2÷3 ngày đ cho n mđ t m t i u W≥16% xúc đ t ng đ p đ p t sau gia c th m đ u vào h t đ t r i ti n hành đ p 3.3.3 Công tác đ m nén hi n tr Tr ng c đ p đ p nhà th u thi công ph i ti n hành đ m nén hi n tr ng theo quy đ nh tiêu chu n TCVN 8297:2009 đ xác đ nh lo i đ m, ch tiêu, thông s đ m c a t ng lo i đ m lo i đ t m đ t ng th i đo n thi công đ m b o ch t l c quy ho ch trên, ng đ p đ p theo yêu c u c a thi t k , bao g m: - m thích h p bi n pháp x đ m - Chi u dày thích h p c a l p đ t r i đ đ m - Thi t b đ m ( tr ng l ng, t n s biên đ rung ) - S l n đ m t i thi u t c đ đ m phù h p đ đ t ch tiêu thi t k Q trình thí nghi m đ m nén hi n tr ng ph i đ c giám sát m t cách ch t ch , đ m b o k t qu thí nghi m xác N u khơng đ t ph i ti n hành thí nghi m b sung Các k t qu ph i đ c ghi vào s theo dõi xác nh n t i hi n tr ng có báo cáo đánh giá Cơng tác thí nghi m ph i đ c ghi vào s nh t kí thi cơng, nh t kí giám sát K t qu đ m nén hi n tr c Ch đ u t phê t tr ng ph i đ c thi cơng a) Quy trình đ m đ t -Nh phân tích trên, v t li u dùng đ đ p đ p đ i v i h Ph c Trung ch y u g m nhóm khác nhau, đó, đ p đ p ph i d a vào tính c riêng bi t c a t ng nhóm đ áp d ng, khơng d a vào tr s trung bình c a nhóm mà áp đ t cho m t 74 nhóm, ho c l y tính ch t c c a nhóm mà áp d ng cho nhóm tr ng đ tránh tr hi n ng h p đ m mà không đ t ho c ch a đ m mà đ t dung tr ng thi t k - Trong trình lên đ p c n ý đ n ti p giáp gi a đ t đ p m i c , đ m ti p giáp t đ i m tr c đ p ti p, tránh hi n t c s kh i đ t đ p t so v i đ cđ m t t nh t cho đ sai l ch gi a đ m t i u yêu c u nh nh t Tr tr n m a l n c n x tr thích h p Tr đ tđ ng m t nh n gi a hai l p đ t nh m đ t ng h p đ t n n m nh sau nh ng c đ p ti p nh x i ph i đ t cho đ n đ t đ ng h p không th kéo dài ph i đ t có th v i đ p ti p giáp mái m=3 t m i b l p đ t Riêng đ i hai bên dung đ m cóc đ đ m ho c đ m th công th t k đ t đ ch t K>=0.95 Quá trình đ m đ t b ph n ki m tra ch t l l y m u t i hi n tr m th c ng liên t c ng đ xác đ nh dung tr ng đ t Trong tồn kh i đ t khơng có hi n ng bùng nhùng N u x y ph i ti n hành đào i b h t ph n đ t đ p l i đ m k theo t ng l p, kiên quy t không đ l i thân đ p +V h ng đ t: đ m song song v i tr c đ p, c m đ m theo h ng vng góc v i tr c đ p + Chi u dày m i l p r i đ t =16% dùng ô tô ch v đ p, máy i san v i chi u dày bình quân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thi công hồ chứa nước phước trung tỉnh ninh thuận , Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thi công hồ chứa nước phước trung tỉnh ninh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay