Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thi công hồ chứa nước phước trung tỉnh ninh thuận

92 6 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:34

... 3.2.2 S c n thi t ph i hoàn thi n c c u t ch c qu n lý ch t l 3.2.3 M t s hình nh v đ p h ch a n 3.3 Hoàn thi n quy trình qu n lý ch t l c Ph ng .62 c Trung 63 ng công tác thi công đ p đ... y đ t p vi c giúp ch đ u t qu n lý ch t l đ tài “Hồn thi n quy trình qu n lý ch t l c trình h c ng giai đo n thi công, tác gi ch n ng thi công h ch a n c Ph c Trung đ làm đ tài lu n v n t t... ÀI TRANG HOÀN THI N QUY TRÌNH QU N LÝ CH T L NG THI CÔNG H CH A N C PH C TRUNG T NH NINH THU N Chuyên ngành: QU N LÝ XÂY D NG Mã s : 60580302 NG IH NG D N KHOA H C PGS.TS LÊ V N HÙNG NINH THU
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thi công hồ chứa nước phước trung tỉnh ninh thuận , Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thi công hồ chứa nước phước trung tỉnh ninh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn