Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh lạng sơn

122 1 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:34

B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I NƠNG TU N H NG HỒN THI N CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C T I TRUNG TÂM KI M D CH Y T QU C T T NH L NG S N LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2017 B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I NÔNG TU N H NG HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C T I TRUNG TÂM KI M D CH Y T QU C T T NH L NG S N Chuyên ngành: QU N LÝ KINH T Mã s : 60.34.04.10 NG IH NG D N: PGS TS Ngô Th Thanh Vân HÀ N I, N M 2017 NÔNG TU N H NG LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2017 L I CAM OAN H c viên xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân h c viên Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d có) đ i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u (n u c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Nông Tu n H ng i L I CÁM hồn thành ch L i, đ N ng trình đào t o th c s Qu n lý kinh t t i Tr c s đ ng ý c a Tr ng ng i h c Th y i h c Th y L i s nh t trí c a gi ng viên h ng d n PGS.TS Ngô Th Thanh Vân, ti n hành th c hi n lu n v n th c s Qu n lý kinh t v i đ tài: “Hoàn thi n công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Trung tâm Ki m d ch Y t qu c t t nh L ng S n” Trong su t trình h c t p hồn thành lu n v n này, tơi nh n đ cs h ng d n, giúp đ quý báu c a quý th y cô, anh ch t p th l p V i lòng kính tr ng bi t n sâu s c xin đ Ban Giám hi u Tr ng c bày t l i c m n chân thành t i: i h c Th y L i, th y cô giáo t o m i u ki n thu n l i giúp đ tơi q trình h c t p hồn thành lu n v n; PGS.TS Ngô Th Thanh Vân, Cơ h t lòng giúp đ , h ng d n, truy n đ t nh ng kinh nghi m th c t quý báu t o m i u ki n thu n l i cho tơi hồn thành lu n v n này; Xin g i l i c m n t i nh ng ý ki n đóng góp s đ ng viên c a gia đình, b n bè, anh/ch l p cao h c 24QLKT12 su t trình h c t p nghiên c u lu n v n th c s ; Cu i xin g i l i c m n sâu s c t i Ban lãnh đ o Trung tâm Ki m d ch Y t qu c t L ng S n, lãnh đ o phòng T ch c - Hành thu c Trung tâm t o u ki n giúp đ cung c p cho ngu n tài li u tham kh o quý báu, c m n t t c tác gi c a nh ng cu n sách, vi t, cơng trình nghiên c u website h u ích đ cđ c p danh m c tài li u tham kh o c a lu n v n Hà N i, tháng n m 2017 Nông Tu n H ng ii M CL C PH N M U NG C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V QU N TR NHÂN L C TRONG CH N V S NGHI P 1.1 C s lý lu n v nhân l c qu n tr nhân l c đ n v s nghi p 1.1.1 Khái ni m v ngu n nhân l c 1.1.2 Khái ni m v công tác qu n tr nhân l c đ n v s nghi p 1.1.3 Ý ngh a c a công tác qu n tr nhân l c đ n v s nghi p 1.1.4 Các ch c n ng c b n c a qu n tr nhân l c đ n v s nghi p 1.1.5 Nh ng n i dung c b n c a qu n tr nhân l c đ n v s nghi p 11 1.1.6 Các tiêu chí đánh giá cơng tác qu n tr nhân l c đ n v s nghi p 16 1.1.7 Các nhân t nh h ng t i công tác qu n tr nhân l c đ n v s nghi p 17 1.2 C s th c ti n v qu n tr nhân l c đ n v s nghi p 20 1.2.1 M t s kinh nghi m v công tác qu n tr nhân l c đ n v s nghi p 20 1.2.2 Nh ng cơng trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 31 K t lu n ch CH ng 33 NG PHÂN TÍCH TH C TR NG CƠNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I TRUNG TÂM KI M D CH Y T QU C T T NH L NG S N 34 2.1 Gi i thi u chung v Trung tâm ki m d ch Y t qu c t t nh L ng S n 34 2.1.1 Quá trình phát tri n c a Trung tâm 34 2.1.2 C c u t ch c b máy qu n lý công vi c đ c giao 35 2.1.3 K t qu th c hi n ch tiêu ki m soát d ch b nh giai đo n 2011-2016 39 2.2 Phân tích th c tr ng công tác qu n tr nhân l c t i Trung tâm ki m d ch Y t qu c t t nh L ng S n 40 2.2.1 c m v t ch c c a Trung tâm 40 2.2.2 Công tác ho ch đ nh d báo ngu n nhân l c t i Trung tâm 44 2.2.3 Công tác n d ng s d ng lao đ ng c a Trung tâm 46 2.2.4 Công tác đào t o, b i d ng nhân l c c a Trung tâm 57 2.2.5 Chính sách đãi ng ti n l ng c a Trung tâm 63 2.3 ánh giá chung v công tác qu n tr nhân l c t i Trung tâm 66 2.3.1 M t s k t qu đ t đ c theo tiêu chí đánh giá 66 iii 2.3.2 Nh ng h n ch nguyên nhân 67 K t lu n ch CH ng 74 NG M T S GI I PHÁP T NG C NG CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I TRUNG TÂM KI M D CH Y T QU C T L NG S N 75 3.1 nh h ng chi n l c phát tri n c a Trung tâm ki m d ch Y t qu c t t nh L ng S n 75 3.1.1 nh h ng phát tri n c a Trung tâm 75 3.1.2 nh h ng công tác qu n tr nhân l c c a Trung tâm 75 3.2 Nh ng c h i thách th c đ i v i qu n tr ngu n nhân l c c a Trung tâm 77 3.2.1 C h i 77 3.2.2 Thách th c 77 3.3 M t s gi i pháp t ng c ng công tác qu n tr nhân l c t i Trung tâm 79 3.3.1 Ki n toàn t ch c b máy qu n lý phân đ nh rõ ch c n ng nhi m v c a phòng ban Trung tâm cho phù h p 79 3.3.2 i m i công tác ho ch đ nh ngu n nhân l c 81 3.3.3 Nâng cao ch t l ng công tác n d ng nhân l c 83 3.3.4 B trí, s d ng u ch nh vi c s d ng nhân l c h p lý 85 3.3.5 Th ng xuyên đào t o, b i d ng phát tri n nhân l c 90 3.3.6 Hồn thi n cơng tác đãi ng t ch c tr l K t lu n ch ng 94 ng 99 K T LU N VÀ KI N NGH 101 K t lu n 101 Ki n ngh 101 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 104 iv DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1 S đ t ch c c a Trung tâm YTDP Hà N i 26 Hình 2.1 B máy t ch c c a Trung tâm KDYTQT L ng S n 35 Hình 2.2 Quy trình Ki m d ch Y t qu c t 38 Hình 2.3 Ho ch đ nh ngu n nhân l c c a Trung tâm KDYTQT L ng S n 44 Hình 2.4 K ho ch n d ng c a Trung tâm KDYTQT L ng S n 48 Hình 2.5 Quy trình n d ng 49 Hình 2.6 Quá trình t ch c th c hi n công tác đào t o phát tri n ngu n nhân l c 58 Bi u đ 2.1 C c u gi i tính ngu n nhân l c 2014 - 2016 41 Bi u đ 2.2 C c u theo trình đ c a đ i ng nhân l c 44 Bi u đ 2.3 Lao đ ng đ c n d ng theo trình đ 2014-2016 50 Bi u đ 2.4 C c u lao đ ng theo ch c n ng 2014 – 2016 52 Bi u đ 2.5 C c u nhân l c theo b ph n 53 Bi u đ 2.6 Trình đ Ngo i ng c a viên ch c Trung tâm n m 2016 60 Bi u đ 2.7 Trình đ tin h c v n phòng c a cán b đ n v n m 2016 61 v DANH M C B NG B ng 2.1 S l ng đ i ng ngu n nhân l c 41 B ng 2.2 C c u đ tu i ng i lao đ ng qua n m 41 B ng 2.3 C c u theo trình đ c a đ i ng ngu n nhân l c 42 B ng 2.4 ánh giá c a lao đ ng v chi n l B ng 2.5 S l ng lao đ ng đ c, quy ho ch phát tri n 45 c n d ng 2014 - 2016 50 B ng 2.6 C c u lao đ ng theo ch c n ng 2014 - 2016 51 B ng 2.7 C c u nhân l c theo b ph n 52 B ng 2.8 ánh giá m c đ hoàn thành nhi m v n m t 2014 – 2016 54 B ng 2.9 ánh giá v công tác s d ng lao đ ng 56 B ng 2.10 ánh giá c a lao đ ng v sách phát tri n ngu n nhân l c 62 B ng 2.11 ánh giá sách đãi ng ngu n nhân l c 65 B ng 2.12 ánh giá khó kh n vi c đãi ng nhân s 65 vi đ i, nh v y m i kích thích ng ph n th ng ph i g n tr c ti p v i thành tích c a ng i lao đ ng có thành tích s đ ng Tránh tình tr ng khen th vi c khen th c th ràng v xét th i lao ng, khơng có thành tích khơng ng m t cách đ i trà, c ng đ c th ng s khơng có ý ngh a Vì th , ngồi tiêu chí xét th c n t i kh n ng s công tâm đánh giá c a ng th y đ c i lao đ ng: Công tác khen ng ph i đ m b o s công b ng, d a k t qu th c hi n công vi c c a ng đ ng Ng th ng n l c b n thân đ đ t đ ng Ph n th th i lao đ ng t ng c ng, nh v y ng rõ ràng i qu n lý Khi có qui đ nh rõ ng c n ph i thông báo gi i thích rõ cho ng c m i liên h rõ ràng gi a k t qu làm vi c ph n th i lao đ ng đ h nh n ng 3.3.6.3 T ng kho n ph c p, tr c p áp d ng m t s hình th c phúc l i t nguy n Ti n hành thông tin th ch đ ng xun gi i thích cho ng ng trình phúc l i mà h đ c nh n, l i ích t ch i lao đ ng hi u rõ h n v ng trình, giúp CBCNV th y rõ c s quan tâm c a Trung tâm đ n ch m lo đ i s ng cho ng i lao đ ng Ngoài lo i phúc l i b t bu c, Trung tâm nên xem xét đa d ng hóa lo i hình phúc l i t nguy n mà ng thêm cho ng ng i lao đ ng nh ch ng trình cho ng i lao đ ng vay v n đ h tr i lao đ ng có ti n mua nhà, mua xe Cung c p d ch v v ngh nghi p nh t v n tâm lý cho ng Ch i lao đ ng hi n t i mong mu n Trung tâm cung c p i lao đ ng, t v n ngh nghi p, th i gian làm vi c linh ho t ng trình phúc l i nên ý đ n nhóm đ i t ng khác đ có s u ch nh cho phù h p 3.3.6.4 C i thi n, trì mơi tr ng u ki n làm vi c thu n l i cho ng i lao đ ng Môi tr ng làm vi c nh h ng vô l n t i tâm lý c a ng i lao đ ng hi u qu làm vi c c a h Trung tâm nên quan tâm đ n gi i pháp đ t o môi tr ng làm vi c thu n l i, tho i mái cho CBCNV Trung tâm Trong th i gian t i, Trung tâm nên c n c vào b n mô t công vi c đ đ ti n hành rà soát l i, xác đ nh đ i v i t ng ch c danh cơng vi c ng c hồn thi n i lao đ ng c n đu c cung c p nh ng máy móc, trang thi t b ph c v cho công vi c 96 c bi t đ iv iđ it ng công nhân k thu t, k s làm vi c t i n đ u c n quan tâm h n đ n công tác b o h , an toàn v sinh cho ng i lao đ ng V i m i quan h t t đ p gi a lãnh đ o cán b công nhân viên Trung tâm, tinh th n đoàn k t t p th ây m t u t hào c a Trung tâm Chính v y, vi c ti p t c trì phát tri n m i quan h t t đ p c s nâng cao đ ng l c h u hi u đ i v i đ i ng công nhân viên c a Trung tâm Tuy nhiên, ng v n ch a đánh giá cao m c đ hài lòng thúc đ y đ i lao đ ng c m i quan h ngày t t đ p, Trung tâm c n có sách thi t th c đ trì m i quan h t t đ p T i Trung tâm, bu i g p m t th c gi a c p lãnh đ o cán b nhân viên ch di n m t l n vào “H i ngh cán b viên ch c” hàng n m Trung tâm c ng th ng t ch c bu i đ i tho i dân ch đ toàn th cán b nhân viên đ n v trao đ i t t c nh ng kinh nghi m, k n ng, nh ng mong mu n c a b n thân đ i v i cơng vi c, t đó, lãnh đ o Trung tâm có th hi u rõ h n nh ng tâm t , nguy n v ng đáng c a ng mong mu n c a ng i lao đ ng, giúp th a mãn đ c ph n nh ng i lao đ ng Ban lãnh đ o Trung tâm c ng c n t ng c ng đ i tho i đa d ng hóa ph ng pháp đ i tho i v i cán b công nhân viên nh : bu i h p, bu i khen th ng, du l ch toàn Trung tâm… tho i: th ng th i, c ng c n t ng c ng n i dung đ i ng xun thơng báo v tình hình c a Trung tâm, nh ng thành t u hay khó kh n, cán b công nhân viên Trung tâm c n làm đ th c hi n đ chung c a Trung tâm… Bi t hi u đ c m c tiêu c tình hình Trung tâm, m i thành viên Trung tâm s có ý th c, trách nhi m h n công vi c c a mình, c g ng đ đ t đ c m c tiêu chung i tho i ph i t c hai phía, khơng đ n thu n ch t ph a ban Lãnh đ o Trung tâm thông báo tình hình, Trung tâm c n khuy n khích cán b công nhân viên m nh d n th ng th n ch nh ng t n t i Trung tâm đ a sáng ki n nh m kh c ph c c i thi n tình hình Ban Lãnh đ o c n ti p thu nh ng đ xu t, nh ng ý ki n h p lý đ có th có nh ng sách phù h p nh t đ i v i Trung tâm 97 Ban Lãnh đ o Trung tâm c n th hi n s quan tâm kèm c p nhìn nh n đ i v i ng lao đ ng, tôn tr ng ng i lao đ ng, làm cho ng quan tâm có th đ c th hi n d i lao đ ng th y h đ ng xuyên h tr , h giúp h hồn thành t t cơng vi c, trao quy n t ch cho ng ng đ i v i ng i lao đ ng Ng tâm, h i han, h s có c m giác g n g i, tin t tâm Ng c quan tâm S i d ng nh : l i khen ng i, đ ng viên, khuy n khích, th m h i s c kh e cá nhân gia đình Th th hi n s tin t i ng d n nhân viên i lao đ ng công vi c, i lao đ ng đ c lãnh đ o quan ng vào ban lãnh đ o, tin t ng vào Trung i lao đ ng s làm vi c hêt s c đ x ng đáng v i nh ng tình c m mà lãnh đ o Trung tâm dành cho Th ng xuyên t ch c trì t ch c phong trào thi đua, h i thi tay ngh gi i hàng n m, thi đua gi a đ n v thành viên v ch tiêu k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh, thi đua an toàn s n xu t….đ t o khơng khí sơi n i, kích thích s ganh đua tích c c gi a nh ng cá nhân ng i lao đ ng, gi a nhóm t p th Bên c nh đó, Trung tâm c ng nên tr ng h n n a vi c th ho t đ ng ch m lo t i đ i s ng v n hóa tinh th n cho ng ng xuyên t ch c i lao đ ng: T ch c tham quan du l ch, đ y m nh ho t đ ng th d c th thao, t ch c ch ng trình nh chào m ng ngày 8/3, t t trung thu, t t thi u nhi cho em CBCNV, t ch c th nh ng xuyên ho t đ ng t thi n kêu g i s tham gia đông đ o c a ng i lao đ ng ng h đ ng bào thiên tai, xây nhà tình ngh a , l p di n đàn website n i b c a Trung tâm đ ng i lao đ ng có th chia s kinh nghi m, khó kh n cu c s ng công vi c b) Ki n ngh i v i S N i v L ng S n: Nghiên c u, ban hành c ch , h ch a đ ch ng d n tr ph c p cho cán b t i đ n v v n ng ph c p cho cán b làm vi c t i khu v c biên gi i theo Thông t 09/2005/TT-BNV c a B N i v i v i ban Lãnh đ o Trung tâm: - C i ti n hình th c tr l ng, th ng, ph c p h p lý cho ng 98 i lao đ ng, c th : * ti n hành ph bi n gi i thích rõ cho ng áp d ng c a Trung tâm, cách tính tốn l i lao đ ng hi u v qui ch tr l ng, x p h s l ng ch c danh… * Xây d ng c ch đánh giá k t qu th c hi n công vi c, g n ti n l c p v i hi u qu , n ng su t ch t l - C i thi n, trì mơi tr ng, th ng ph ng * i u ch nh l i h s đánh giá đ ti n l th c hi n công vi c c a ng ng ng, th ng, ph c p th c s g n v i k t qu i lao đ ng ng u ki n làm vi c thu n l i cho ng i lao đ ng, c th : * Chú tr ng h n n a vi c th s ng v n hóa tinh th n cho ng ng xuyên t ch c ho t đ ng ch m lo t i đ i i lao đ ng: T ch c tham quan du l ch, đ y m nh ho t đ ng th d c th thao, t ch c ch ng trình nh chào m ng ngày 8/3, t t trung thu, t t thi u nhi cho em CBCNV, t ch c th thi n kêu g i s tham gia đông đ o c a ng ng xuyên ho t đ ng t i lao đ ng nh ng h đ ng bào thiên tai, xây nhà tình ngh a * Th hi n s quan tâm kèm c p nhìn nh n đ i v i ng đ ng, làm cho ng * T ng c i lao đ ng th y h đ i lao đ ng, tôn tr ng ng c quan tâm ng đ i tho i đa d ng hóa ph ng pháp đ i tho i v i cán b công nhân viên nh : bu i h p, bu i khen th tâm… ng th i, c ng c n t ng c i lao ng n i dung đ i tho i: th ng, du l ch toàn Trung ng xun thơng báo v tình hình c a Trung tâm, nh ng thành t u hay khó kh n, cán b công nhân viên Trung tâm c n làm đ th c hi n đ c m c tiêu chung c a Trung tâm… - T ng kho n ph c p, tr c p áp d ng m t s hình th c phúc l i t nguy n - a d ng hóa hình th c khen th K t lu n ch C n c đ nh h ng ng ng phát tri n ngu n nhân l c d báo nhu c u ngu n nhân l c t i Trung tâm Ki m d ch đ n n m 2020, ch ng đ xu t gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c Các gi i pháp t p trung vào nhóm n i dung là: Ki n tồn t ch c b 99 máy qu n lý phân đ nh rõ ch c n ng nhi m v c a phòng ban Trung tâm cho phù h p i m i công tác ho ch đ nh ngu n nhân l c Nâng cao ch t l ng công tác n d ng nhân l c B trí, s d ng u ch nh vi c s d ng nhân l c h p lý Th ng xuyên đào t o, b i d t ch c tr l ng phát tri n nhân l c Hồn thi n cơng tác đãi ng ng V i gi i pháp trên, đa ph n đ u có ki n ngh đ i v i c p trên: ban Lãnh đ o Trung tâm, S Y t , S N i v Qua ki n ngh đ xu t gi i pháp ch y u nêu nh m đ y m nh phát tri n ngu n nhân l c d báo nhu c u ngu n nhân l c t i Trung tâm Ki m d ch đáp ng yêu c u nhi m v c p thi t th i k h i nh p kinh t qu c t 100 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Lu n v n “Hồn thi n cơng tác qu n tr ngu n nhân l c t i Trung tâm ki m d ch Y t qu c t t nh L ng S n”, c s v n d ng t ng h p ph ng pháp nghiên c u, lu n v n hồn thành nh ng nhi m v sau: H th ng hóa m t s v n đ lý lu n th c ti n v qu n tr ngu n nhân l c, qua phân tích th c tr ng qu n tr ngu n nhân l c c a Trung tâm Ki m d ch y t qu c t t nh L ng S n, lu n v n ch nh ng thi u h t v n ng l c c a đ i ng nhân l c, nh ng t n t i phát tri n ngu n nhân l c nguyên nhân c a nh ng h n ch Thơng qua lý lu n, nh n rõ th c tr ng d a quan m v ph ng h phát tri n c a h th ng c a đ i ng nhân l c, lu n v n đ a nh ng đ nh h ng ng gi i pháp hồn thi n cơng tác ngu n nhân l c nh m th c hi n t t công tác qu n tr ngu n nhân l c hi n m t v n đ l n đ t đ i v i Trung tâm Ki m d ch Do th i gian có h n s li u thu th p đ c ch a đ y đ nên gi i pháp Lu n v n đ a không tránh kh i nh ng thi u sót b t c p Tác gi r t mong nh n đ góp ý ki n quý báu c a quý th y đ c gi đ cơng trình nghiên c u đ c s đóng c t t h n Ki n ngh nh ng gi i pháp nêu phát huy tác d ng, tác gi xin ki n ngh m t s v n đ sau: * i v i B Y t B Tài Ban hành thông t Liên t ch h thông quan ng d n th c hi n công tác ki m d ch y t biên gi i ó c s pháp lý v ng ch c đ cán b c a Trung tâm KDYTQT th c hi n KDYT đ i v i hàng hóa, ph ng ti n v n t i xu t nh p c nh đ c th c hi n theo quy trình ki m d ch * i v i y ban nhân dân t nh L ng S n Ch đ o Ban qu n lý khu kinh t c a kh u ng ng - L ng S n ti n hành xây d ng hoàn thi n c a kh u c n dành riêng m t khu v c ki m tra x lý y t 101 cho ph ng ti n v n t i đ ng b theo quy đ nh t i Ngh đ nh 103/2010/N - CP c a ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m v Ki m d ch Y t biên gi i * Ki n ngh đ i v i S Y t L ng S n - Hi n t i đ n v ch t ch hoàn toàn v m t tài chính, ch a đ nên thi u ch đ ng công tác cán b quy n s m cho đ n v đ c t ch v biên ch ngh S Y t trình c p có th m c t ch hoàn toàn theo Ngh đ nh s 16/2015/N -CP ngày 14/2/2015 c a Chính ph - S Y T L ng S n c n nhanh chóng thi t k l i tiêu chu n công vi c, ch c n ng, nhi m v c th cho ch c danh, t qui đ nh thang b ng l Có sách tr l ng c a cán b ng khuy n khích sáng t o - Ngành Y t c n quan tâm đ n nâng cao trình đ c a ng i lao đ ng, có sách u đãi v v t ch t u ki n làm vi c đ i v i lao đ ng có trình đ chun môn h c v th c s , ti n s - C n t p trung xây d ng quy trình v qu n tr nhân s : Tuy n d ng, b trí s p x p cán b , đánh giá cán b , b nhi m cán b đào t o, phát tri n cán b chung cho toàn ngành đ cho đ n v c s có c n c đ c th hoá c s đ c thù riêng c a t ng đ a ph ng, nh ng đ m b o tính đánh giá th ng nh t toàn ngành - ng ý v ch tr ng ch đ o, ph i h p, h tr Trung tâm t t ch c hi n quy trình n d ng thi n viên ch c cho đ n v * Ki n ngh đ i v i Ban Lãnh đ o Trung tâm KDYTQT L ng S n - T p trung đánh giá l i ch t l ng đ i ng qu n lý lao đ ng tr c ti p Thi t l p quy trình n ch n t i u đ có th l a ch n đ c đ i ng qu n lý gi i v chuyên môn, th o v qu n lý, đ i ng lao đ ng tr c ti p chuyên nghi p, k n ng giao ti p t t đáp ng yêu c u ngày cao yêu c u v ch t l 102 ng ph c v … - Ti n hành phân tích l i cơng vi c xây d ng h th ng tiêu chu n ch c danh đ làm c s cho vi c đào t o b nhi m cán b Trung tâm Xây d ng b n mô t công vi c c a t ng v trí cơng vi c - C n có k ho ch đào t o, nâng cao trình đ cho ng i lao đ ng, nh t trình đ đ i h c, xây d ng k ho ch đào t o cán b ngu n chuyên sâu Xây d ng sách s d ng nh ng lao đ ng có trình đ đào t o t th c s tr lên, b trí l cl ng n ng l c, trình đ , có ch đ l ng th ng t ng ng v i n ng l c làm vi c c a h đ h n ch tình tr ng ch y máu ch t xám L p qui trình khai thác h s cán b công nhân viên Trung tâm theo h ng áp d ng công ngh hi n đ i đ ti n l i cho vi c tìm hi u thông tin v nhân s c quan - u t x y d ng h th ng ng d ng công ngh thông tin, h tr đ c l c cho công vi c chuyên môn c a Ki m d ch viên t i c a kh u, h th ng h p tr c n, ph n m m trao đ i thông tin, báo cáo, nh n ch đ o chuyên môn t ban Lãnh đ o Trung tâm, s Y t , c c Y t d phòng theo th i gian th c 103 DANH M C TÀI LI U THAM KH O A Các ngu n tài li u in Sách [1] Tr n Kim Dung Qu n tr ngu n nhân l c Hà N i: Nhà xu t b n Th ng kê, 2006 [2] Nguy n H u Thân Qu n tr nhân s Hà N i: Nhà xu t b n Lao đ ng xã h i, 2008 [3] Nguy n Thanh H i Qu n tr h c xu th h i nh p th gi i Hà N i: Nhà xu t b n Th ng kê, 2004 [4] Nguy n Thanh H i, Phan Th ng Qu n tr h c Hà N i: Nhà xu t b n Th ng kê, 2001 [5] Nguy n H u Lam Hành vi t ch c Hà N i: Nhà xu t b n Th ng kê, 2007 [6] Nguy n H u Lam Ngh thu t lãnh đ o Hà N i: Nhà xu t b n Th ng kê, 2006 [7] V n N m Thu hút gi chân ng [8] Qu c h i n i gi i Nhà xu t b n Tr , 2006 c CHXHCN Vi t Nam Lu t Cán b , công ch c Hà N i: Nhà Xu t b n tr qu c gia, 2008 [9] Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam Lu t Viên ch c Hà N i: Nhà Xu t b n tr qu c gia, 2012 [10] Tr n Th Thu V Hoàng Ngân Qu n lý ngu n nhân l c t ch c công Hà N i: Nhà xu t b n [11] Nguy n V n i h c Kinh t qu c dân, 2012 i m, Nguy n Ng c Quân Qu n tr nhân l c Hà N i: Nhà Xu t B n Lao đ ng – xã h i, 2004 [12] Tr n V n Tùng, Lê Ái Lâm Phát tri n ngu n nhân l c, kinh nghi m th gi i th c ti n n c ta Hà N i: NXB Chính tr qu c gia, 1996 104 [13] Nguy n Minh ng B i d ng đào t o l i đ i ng nhân l c u ki n m i, Hà N i: Nhà xu t b n Chính tr qu c gia, 1996 Bài báo t p chí [14] Hồng Thu Long “Suy ngh v đ nh h ng chi n l c Y t d phòng n c ta đ n 2010”, T p chí ho t đ ng khoa h c S 11, tháng 11/2002 B Các ngu n tài li u khác Báo cáo [15] Trung tâm KDYTQT L ng S n Báo cáo th ng kê nhân l c Trung tâm KDYTQT L ng S n L ng S n, 2014, 2015, 2016 [16] Trung tâm KDYTQT L ng S n Báo cáo luân chuy n u đ ng cán b Trung tâm KDYTQT L ng S n L ng S n, 2014, 2015, 2016 [17] S N i v t nh L ng S n Báo cáo k t qu đánh giá, phân lo i công ch c, viên ch c n m 2016 L ng S n, 2016 [18] S T pháp t nh L ng S n Báo cáo k t qu n d ng viên ch c s nghi p n m 2016 L ng S n, 2016 K ho ch [19] Trung tâm KDYTQT L ng S n K ho ch đào t o, luân chuy n cán b Trung tâm KDYTQT L ng S n L ng S n, 2014 – 2015 - 2016 Thông t [20] B Y t Thông t h [21] B Y t Thông t h ng d n quy trình ki m d ch y t Hà N i, 2014 ng d n thông tin, báo cáo ho t đ ng ki m d ch y t Hà N i, 2014 [22] B Y t Thông t h ng d n i u l ki m d ch y t biên gi i n N i, 1998 105 c Vi t Nam Hà Ngh đ nh [23] Chính ph n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam Ngh đ nh v u l ki m d ch y t biên gi i c a n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam Hà N i, 1998 Quy t đ nh [24] B Y t Quy t đ nh ban hành Quy đ nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n c c u t ch c c a Trung tâm ki m d ch y t qu c t t nh, thành ph tr c thu c Trung ng Hà N i, 2007 [25] y ban nhân dân t nh L ng S n Quy t đ nh thành l p Trung tâm ki m d ch y t qu c t t nh L ng S n L ng S n, 2003 106 PH L C PHI U KH O SÁT Kính th a q ơng, bà! Tơi tên là: Nông Tu n H ng, h c viên l p 24QLKT12, tr ng i h c Th y L i Hi n th c hi n đ tài “HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C T I TRUNG TÂM KI M D CH Y T QU C T T NH L NG S N”, xin tham kh o ý ki n đóng góp c a q ơng/bà V i m c đích nghiên c u khoa h c, khơng nh m m c đích kinh doanh Kính mong Q ơng/bà vui lòng dành dành chút th i gian quý báu c a đ tr l i giúp m t s câu h i Tôi xin cam đoan nh ng thông tin Quý ông/bà cung c p s đ tr c b o m t Trong ng h p Quý ông/bà quan tâm đ n k t qu nghiên c u, xin vui lòng liên h theo đ a ch c a d i PHI U KH O SÁT Sau phát bi u liên quan đ n n i dung qu n tr ngu n nhân l c t i Trung Tâm Xin quý ông/ bà tr l i b ng cách đánh d u khoanh tròn s vào sơ thích h p quy c, th hi n s l a ch n c a ông/ bà theo tiêu chu n d 1: Hồn tồn khơng hài lòng 2: Khơng hài lòng m t ph n 3: Khơng có ý ki n rõ ràng 4: G n nh hài lòng 5: Hồn tồn hài lòng 107 i Theo ông/bà đánh giá nh th v chi n l c, quy ho ch phát tri n c a Trung Tâm? M c đánh giá Y ut 1 4 t o đ i ng lao đ ng k c n có trình đ cao Tuy n d ng nhân s có ch t l ng cao t o b i d ng lao đ ng có n ng l c Trung tâm Nâng cao đ i s ng c a lao đ ng Trung tâm Ơng/bà th y cơng tác s d ng lao đ ng c a Trung tâm nh th nào? M c đánh giá Y ut B trí lao đ ng phù h p v i n ng l c chuyên môn S phù h p c a tiêu chu n đánh giá lao đ ng hàng n m S phù h p c a sách s d ng lao đ ng S công b ng đánh giá lao đ ng 108 Ơng/bà đánh giá nh th v sách phát tri n ngu n nhân l c c a Trung tâm? M c đ hài lòng v i ti n l ng Ch tiêu t o lao đ ng tr , có n ng l c t o lao đ ng ngh t m i s nh ng ngành phát tri n ng lai t o lao đ ng nh ng ngành ngh có tính ng d ng th c ti n cao t o nh ng cán b qu n lý gi i v qu n tr ngu n nhân l c Ông/bà đánh giá nh th v sách đãi ng ngu n nhân l c? M c đánh giá Y ut Tr l ng theo n ng l c c a m i cá nhân Th ng cho s đóng góp c a cá nhân Tr c p cho lao đ ng có 109 hồn c nh khó kh n T o môi tr ng làm vi c thơng thống, c i m Ơng/bà có nh ng khó kh n vi c đãi ng nhân s ? M c đánh giá Y ut Ngu n kinh phí C ch sách Xin chân thành c m n! 110 ... c c a Trung tâm 40 2.2.2 Công tác ho ch đ nh d báo ngu n nhân l c t i Trung tâm 44 2.2.3 Công tác n d ng s d ng lao đ ng c a Trung tâm 46 2.2.4 Công tác đào t o, b i d ng nhân l... a Trung tâm YTDP Hà N i 26 Hình 2.1 B m y t ch c c a Trung tâm KDYTQT L ng S n 35 Hình 2.2 Quy trình Ki m d ch Y t qu c t 38 Hình 2.3 Ho ch đ nh ngu n nhân l c c a Trung tâm. .. ngu n nhân l c t i Trung tâm ki m d ch Y t qu c t t nh L ng S n” Vi c nghiên c u chuyên sâu có nh ng gi i pháp hoàn thi n qu n tr ngu n nhân l c t i Trung tâm s góp ph n làm cho Trung tâm phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh lạng sơn , Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh lạng sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay