Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế xây dựng công trình của công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn thái nguyên

113 4 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:34

L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ cs h d n t n tình c a GS.TS V Thanh Te s giúp đ c a th y giáo Tr ng ng i h c Th y l i; Ban giám đ c phòng ban chun mơn Cơng ty c ph n t v n xây d ng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Thái Nguyên; s tham gia góp ý c a nhà qu n lý, b n bè, đ ng nghi p s n l c c a b n thân n nay, tác gi hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n: “Gi i pháp nâng nâng cao ch t l ng s n ph m thi t k xây d ng cơng trình c a Cơng ty c ph n t v n xây d ng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Thái Nguyên” chuyên ngành Qu n lý xây d ng Tác gi c ng xin đ c bày t lòng bi t n sâu s c đ n GS.TS V Thanh Te, dành nhi u th i gian, công s c c ng nh tâm huy t h ng d n tác gi hoàn thành Lu n v n Xin c m n gia đình, b n bè đ ng nghi p đ ng viên, khuy n khích, chia s v i tác gi su t trình h c t p hoàn thi n lu n v n Trong q trình nghiên c u khơng tránh kh i nh ng thi u sót Kính mong th y giáo, giáo b n đ ng nghi p chia s nh ng kinh nghi m đóng góp ý ki n đ Lu n v n đ c hoàn thi n h n M t l n n a tác gi xin chân thành c m n! Hà N i, ngày 25 tháng 02 n m 2017 Tác gi lu n v n s Nguy n Xuân Mai i L I CAM OAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng tơi Các thơng tin, tài li u trích d n lu n v n đ trung th c ch a đ c ghi rõ ngu n g c K t qu nêu lu n v n c công b b t k cơng trình tr c Hà N i, ngày 25 tháng 02 n m 2017 Tác gi lu n v n Nguy n Xuân Mai ii M CL C L IC M N I L I CAM OAN II M C L C III DANH M C CÁC HÌNH V , TH VI DANH M C CÁC B NG BI U VII DANH M C CÁC T CH L VI T T T NG 1: T NG QUAN V D ÁN UT XÂY D NG CH T NG S N PH M THI T K XÂY D NG CƠNG TRÌNH .4 1.1 T ng quan v ch t l 1.1.1 Ch t l ng d án đ u t xây d ng ng c a d án đ u t xây d ng 1.1.2 Các y u t nh h 1.2 T ng quan v ch t l ng đ n ch t l ng d án đ u t xây d ng .5 ng s n ph m thi t k xây d ng cơng trình 1.2.1 Vai trò c a s n ph m thi t k xây d ng đ n ch t l 1.2.2 Yêu c u đ i v i ch t l ng c a d án ng s n ph m thi t k ho t đ ng xây d ng 10 1.3 Th c tr ng s n ph m thi t k xây d ng .14 1.3.1 Nh ng s n ph m tiêu bi u v ch t l ng 14 1.3.2 Nh ng m t t n t i c a s n ph m thi t k xây d ng 19 1.4 nh h ng nghiên c u đ tài 21 K T LU N CH CH NG 2: C NG 22 S KHOA H C QU N LÝ CH T L NG S N PH M THI T K TRONG XÂY D NG .23 2.1 Nh ng v n b n pháp quy liên quan đ n ch t l ng s n ph m thi t k xây d ng 23 2.1.1 Các v n b n lu t 23 2.1.2 Các tiêu chu n, quy chu n 25 2.2 N i dung yêu c u ch t l ng s n ph m thi t k giai đo n th c hi n đ u t xây d ng công trình 25 2.3 Các nhân t nh ng t n t i hi n nh h ng đ n ch t l ng s n ph m thi t k 28 iii 2.3.1 Các quy chu n, tiêu chu n áp d ng 28 2.3.2 Công tác kh o sát xây d ng 29 2.3.3 Công tác thi t k 29 2.3.4 Công tác th m đ nh, th m tra 30 2.3.5 Công tác giám sát tác gi 31 2.3.6 Công tác l a ch n nhà th u t v n .31 2.4 Ph ng pháp đánh giá y u t nh h ng đ n ch t l ng s n ph m thi t k xây d ng 32 2.4.1 Gi i thi u v ph ng pháp phân tích th h ng (AHP) 32 Trình t ti n hành m t phân tích th c b c đ l a ch n ph 2.4.2 Gi i thi u v ph K T LU N CH CH C ng pháp chuyên gia 36 NG 37 NG 3: ÁNH GIÁ TH C TR NG CAO CH T L PH N T ng án 33 NG S N PH M THI T K XU T GI I PHÁP NÂNG XÂY D NG C A CÔNG TY V N XÂY D NG NÔNG NGHI P PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN 38 3.1 Gi i thi u chung v Công ty c ph n t v n xây d ng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Thái Nguyên .38 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 38 3.1.2 C c u t ch c b máy qu n lý ch c n ng nhi m v .39 3.1.3 K t qu s n xu t kinh doanh qua m t s n m .43 3.2 Th c tr ng ch t l ng s n ph m t v n thi t k xây d ng c a Công ty 44 3.2.1 Th c tr ng ch t l ng s n ph m thi t k 44 3.2.2 Nh ng t n t i c n kh c ph c đ nâng cao ch t l ng s n ph m thi t k công ty .63 3.3 S d ng ph h ng đ n ch t l ng pháp phân tích th h ng (AHP) đ xác đ nh nguyên nhân nh ng s n ph m thi t k 64 3.3.1 Thi t l p th b c c a v n đ c n phân tích .64 3.3.2 Xây d ng ma tr n so sánh c p ch tiêu phân c p thích nghi cho t ng nhân t 65 iv 3.4 xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng s n ph m t v n thi t k c a Công ty c ph n t v n xây d ng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Thái Nguyên 69 3.4.1 Gi i pháp nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c 69 3.4.2 Gi i pháp trang b n ng l c máy móc thi t b công ngh 77 3.4.3 Gi i pháp công tác kh o sát 80 3.4.3 Gi i pháp v t ch c qu n lý 80 3.4.3 Gi i pháp t ng c ng n ng l c tài 85 3.4.5 Gi i pháp nâng cao ch t l K T LU N CH ng s n ph m 88 NG 91 K T LU N KI N NGH .92 K T LU N 92 Ki n ngh 93 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 95 PH L C .97 PH L C 1: DANH SÁCH CÁC V N B N LU T, TIÊU CHU N, QUY CHU N .97 v ... PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN 38 3.1 Gi i thi u chung v Công ty c ph n t v n xây d ng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Thái Nguyên .38 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri... t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng s n ph m t v n thi t k c a Công ty c ph n t v n xây d ng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Thái Nguyên 69 3.4.1 Gi i pháp nâng cao ch t l ng... pháp chuyên gia 36 NG 37 NG 3: ÁNH GIÁ TH C TR NG VÀ CAO CH T L PH N T ng án 33 NG S N PH M THI T K XU T GI I PHÁP NÂNG XÂY D NG C A CÔNG TY V N XÂY D NG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế xây dựng công trình của công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn thái nguyên , Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế xây dựng công trình của công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay