Phân tích thực trạng về hoạt dộng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của kiểm toán nhà nước

15 6 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:28

: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HOẠT DỘNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Trên sở, nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục Bài làm: I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 1.1 Sự hình thành phát triển Kiểm tốn Nhà nước Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam thành lập theo Nghị định số 70 /CP ngày 11/7/1994 Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ thực chức kiểm tra, xác nhận tính đắn, hợp pháp tài liệu số liệu kế toán quan Nhà nước, đơn vị nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp Luật Ngân sách Nhà nước hành; Luật Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ KTNN kiểm toán báo cáo toán NSNN cấp đơn vị liên quan; kiểm toán báo cáo toán hàng năm Ngân hàng Nhà nước 1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Kiểm toán Nhà nước Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Kiểm toán Nhà nước quy định Điều 14, 15, 16 Luật KTNN sau: * Chức KTNN có chức kiểm tốn báo cáo tài chính, kiểm tốn tn thủ, kiểm toán hoạt động quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nước * Nhiệm vụ - Quyết định kế hoạch kiểm toán hàng năm báo cáo với Quốc hội, Chính phủ trước thực hiện; - Tổ chức thực kế hoạch kiểm toán hàng năm thực nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; - Xem xét, định việc kiểm tốn Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có yêu cầu; - Trình ý kiến KTNN để Quốc hội xem xét, định dự toán NSNN, định phân bổ ngân sách trung ương, định dự án, công trình quan trọng quốc gia, phê chuẩn tốn NSNN; - Tham gia với Uỷ ban kinh tế ngân sách Quốc hội quan khác Quốc hội, Chính phủ việc xem xét, thẩm tra báo cáo dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán NSNN, phương án bố trí ngân sách cho dự án, cơng trình quan trọng quốc gia Quốc hội định toán NSNN; - Tham gia với Uỷ ban kinh tế ngân sách Quốc hội có yêu cầu hoạt động giám sát việc thực Luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) lĩnh vực tài - ngân sách, giám sát việc thực NSNN sách tài chính; - Tham gia với quan Chính phủ, Quốc hội có yêu cầu việc xây dựng thẩm tra dự án luật, pháp lệnh; - Báo cáo kết kiểm toán năm kết thực kiến nghị kiểm toán với Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; gửi báo cáo kiểm toán cho Hội đồng dân tộc, Uỷ ban Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cung cấp kết kiểm tốn cho Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân nơi kiểm toán quan khác theo quy định pháp luật; - Tổ chức cơng bố cơng khai báo cáo kiểm tốn theo quy định Điều 58, Điều 59 Luật KTNN quy định khác pháp luật; - Chuyển hồ sơ cho quan điều tra quan khác Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tổ chức, cá nhân phát thơng qua hoạt động kiểm tốn; - Quản lý hồ sơ kiểm tốn; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế tốn thơng tin hoạt động đơn vị kiểm toán theo quy định pháp luật; - Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực KTNN; - Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực KTNN; - Tổ chức thi cấp chứng KTV nhà nước; - Chỉ đạo hướng dẫn chun mơn, nghiệp vụ kiểm tốn nội bộ; sử dụng kết kiểm toán nội quan, tổ chức quy định Điều Luật KTNN; - Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật * Quyền hạn - Yêu cầu đơn vị kiểm toán tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán; đề nghị quan hữu quan phối hợp công tác để thực nhiệm vụ đuợc giao; đề nghị quan nhà nước, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội công dân giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thực nhiệm vụ; - Yêu cầu đơn vị kiểm toán thực kết luận, kiến nghị KTNN sai phạm báo cáo tài sai phạm việc tuân thủ pháp luật; kiến nghị thực biện pháp khắc phục yếu hoạt động đơn vị KTNN phát kiến nghị; - Kiểm tra đơn vị kiểm toán việc thực kết luận kiến nghị KTNN; - Kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đơn vị kiểm toán thực kết luận, kiến nghị kiểm toán trường hợp sai phạm báo cáo tài sai phạm việc tuân thủ pháp luật; đề nghị xử lý theo pháp luật trường hợp không thực thực không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán KTNN; - Kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật tổ chức, cá nhân làm rõ thơng qua hoạt động kiểm tốn; - Đề nghị quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán KTNN cung cấp thông tin, tài liệu sai thật cho KTNN KTV Nhà nước; - Trưng cầu giám định chuyên môn cần thiết; - Được uỷ thác thuê doanh nghiệp kiểm toán thực kiểm toán quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nước; KTNN chịu trách nhiệm tính xác số liệu, tài liệu kết luận kiểm toán doanh nghiệp kiểm toán thực hiện; - Kiến nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan khác Nhà nước sửa đổi, bổ sung chế, sách pháp luật cho phù hợp Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Kiểm toán Nhà nước KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHỐI CÁC ĐƠN VP THAM MƯU KHỐI CÁC ĐƠN VP SỰ NGHIỆP VĂN PHÒNG KTNN TRUNG TÂM KH &BDCB VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ TRUNG TÂM TIN HỌC VỤ TỔNG HỢP TẠP CHÝ KIỂM TOÁN VỤ CĐ & KSCLKT VỤ PHÁP CHÕ 2.1 VỤ QHChức QUỐCnăng TÕ KHỐI CÁC ĐƠN VP CHUYÊN MÔN KTNN CHUYÊN NGÀNH I KTNN KHU VỰC I KTNN CHUYÊN NGÀNH II KTNN KHU VỰC II KTNN CHUYÊN NGÀNH III KTNN KHU VỰC III KTNN CHUYÊN NGÀNH IV KTNN KHU VỰC IV KTNN CHUYÊN NGÀNH V KTNN KHU VỰC V KTNN CHUYÊN NGÀNH VI KTNN KHU VỰC VI KTNN CHUYÊN NGÀNH VII KTNN KHU VỰC VII KTNN KHU VỰC IX II KTNN KHU VỰC VIII PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN KHU VỰC I Cơ cấu nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước năm 2009: Theo biểu số 2.1 Tính đến thời điểm 30.10.2009 tổng số cán công chức, viên chức, lao động hợp đồng kiểm tốn nhà nước có 1250 người, đó: - Đội ngũ cơng chức làm cơng tác kiểm toán từ ngạch kiểm toán viên dự bị trở lên: 904 người (chiếm 73,4%); - Đội ngũ công chức khối đơn vị tham mưu từ ngạch nhân viên, cán sự, chuyên viên tương đương trở lên: 252 người (chiếm 20.5%); - Đội ngũ viên chức nhân viên hợp đồng thuộc đơn vị nghiệp: 74 người (chiếm 6%); Biều đồ 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước Biều đồ 2.2 Cơ cấu trình độ nguồn nhân lực kiểm tốn nhà nước Cơ cấu nguồn nhân lực Kiểm toán nhà nước Trình độ chun mơn NỘi dung Tổn g số Thạc sỹ trở Na Nữ m CĐ Đại học lên Chia theo độ tuổi Na Nữ m Trungcấp… Na m Dư Nữ ới 30 Từ 30- 45 Trê n 50 Khối đơn vị tham 252 22 115 70 25 12 80 158 14 904 45 12 581 168 45 53 250 575 79 74 30 15 13 15 40 19 1230 73 22 726 253 83 73 345 773 112 77 23 74 26 53 47 28 63 mưu Khối ơn vị chuyên môn Khối đơn vị SN Tổng cộng Tỷ lệ % 100 % % % 8% % % 80% % % 12.68% % % - Trong năm qua đội ngũ cán bộ, cơng chức có bước phát triển toàn diện số lượng chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định Luật Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước đặc biệt tới việc nâng cao nghiệp vụ chun mơn đội ngũ cán có trình độ đào 9% tạo tương đối đồng đều; Thạc sỹ chiểm 8%; trình độ đại học chiếm 80%; cao đẳng, trung cấp chiếm 12.68% - Thực tế đào tạo nhân cán bộ, viên chức Kiểm tốn Nhà nước tới chắc gặp khó khăn Việc đào tạo kiểm toán viên cơng phu, chưa nói đến cán Ngoài việc học ĐH năm, họ phải năm làm việc thực tế , tổng cộng năm kỳ vọng trở thành kiểm tốn viên giỏi Để đạt chứng kiểm toán viên phải trải qua kỳ thi ngặt nghèo Tuy nhiên, kiểm toán viên tuyển dụng qua thi tuyển có để trải qua năm để trở thành Kiểm tốn viên dự bị họ có mặt mạnh đào tạo theo chuyên ngành phù hợp với chun mơn Kiểm tốn Nhà nước; có kiến thức tin học, ngoại ngữ; có khả nắm bắt tiếp cận nhanh với kiến thức chiếm 28% Đây lực lượng trẻ có khả hội nhập nhanh, động - Đến nay, đội ngũ cán bộ, cơng chức hình thành từ năm đầu thành lập: số cán tích luỹ nhiều kinh nghiệm cơng tác, rèn luyện qua thực tế Đây phận chủ lực Kiểm toán Nhà nước họ năm giữ vị trí quan trọng Kiểm toán nhà nước Ban lãnh đạo kiểm toán, vụ trưởng, vụ phó, trưởng đơn vị chức - Lực lượng cán bộ, công chức tuyển dụng qua xét tiếp nhận từ bộ, ngành, địa phương, số có lợi kinh nghiệm cơng tác, có kiến thức kỹ quản lý nhà nước, có trình độ chun mơn, nghiệp vụ, có điều kiện cập nhật kiến thức pháp luật, tiếp cận cơng việc nhanh - Kiểm tốn Nhà nước tích cực cử kiểm toán viên, chuyên viên, viên chức tham gia Hội Kế toán Việt Nam - tiền thân Câu lạc Kế tốn trưởng tồn quốc chương trình hoạt động nội dung sinh hoạt Hội CLB, Kiểm tốn chương trình cụ thể hàng năm sâu vào nội dung: trao đổi nghề nghiệp, chun mơn, khoa học, chế sách, phản biện, đào tạo nhân lực; phát triển tổ chức, hội viên; hoạt động tài cho Hội, phát triển nguồn nhân lực tài chính; sinh hoạt câu lạc bộ, hội thảo, trao đổi, vui chơi, tham quan, sinh thái - Việc phân cơng bố trí lao động đơn vị kiểm toán hợp lý nên hiệu công việc cao, 100% công chức làm kiểm tốn có trình độ từ đại học trở lên đào tạo từ nhiều lĩnh vực họat động đa dạng (chuyên nghành kế toán, kiểm toán, xây dựng ) có phẩm chất đạo đức tốt có kinh nghiệm kiến thức kế toán, kiểm tốn - Là ngành đặc thù, lực lượng nguồn nhân lực nam nhiều nữ, lợi đào tạo phát triển lao động tham gia đồn kiểm tốn bộ, quan trung ương địa phương Phần lớn cơng chức, viên chức kiểm tốn có tinh thần học tập nâng cao trình độ, số lượng cán có trình độ Thạc sỹ, tham gia đại học chuyên ngành khác năm 2009 tăng so với 2008 20% III HẠN CHẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC III.1 Một số hạn chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực Kiểm tốn Nhà nước - KTNN tích cực cử cán tham gia khóa đào tạo để trở thành giảng viên kiểm toán quốc tế nhiều người bị loại từ "vòng gửi xe", bời thực trạng: "giỏi nghiệp vụ tiếng Anh bị loại từ vòng vấn" Đây hạn chế lớn Kiểm toán Nhà nước đào tạo phát triển nâng cao trình độ kiểm tốn viên để xứng tầm kiểm toán viên quốc tế - Cơ cấu nguồn nhân lực chưa hợp lý Nam nhiều nữ, lực lượng kế cận nguồn nhân lực từ 40 – 50 tuổi mỏng khó khăn việc hướng dẫn đào tạo - Trong năm qua việc xây dựng biên chế đơn vị chưa đảm bảo tính khoa học, theo cảm tính, khơng gắn với xu hướng phát triển lâu dài Kiểm toán Nhà nước Vì vậy, cấu đội ngũ có số điểm không phù hợp, như: cấu đội ngũ chuyên môn, cấu ngạch, thâm niên nghề nghiệp, giới tính, độ tuổi…Ngồi ra, lực lượng sinh viên trường trường ĐH, CĐ với chuyên ngành kế toán, kiểm toán đào tạo mang tính lý thuyết, khơng ứng dụng thực tế nên đầu vào Kiểm tốn Nhà nước có nhiều hạn chế khó khăn tuyển dụng, đào tạo để thích ứng với môi trường thực tế hoạt động kiểm tốn - Đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức phát triển nhanh năm qua số lượng thiếu so với yêu cầu công đổi phát triển đất nước Với dân số 80 triệu người, Kiểm tốn Nhà nước Việt Nam có gần 1000 kiểm toán viên Các đơn vị kiểm toán năm gần tăng dần, chiếm tỷ lệ thấp tổng số đối tượng thuộc phạm vi kiểm toán Kiểm toán Nhà nước - Trình độ cán bộ, cơng chức, viên chức hạn chế Tuy đa số có kinh nghiệm thực tiễn nhiều cán chưa đào tạo cách đầy đủ hoạt động kiểm toán kiến thức cần thiết kinh tế thị trường; hạn chế tư lý luận; trình độ phân tích, tổng hợp, ngoại ngữ, tin học, kiến thức quản lý nhà nước thủ tục hành yếu - Một phận cán bộ, kiểm toán viên chưa thật cố gắng, gương mẫu; thái độ ứng xử, phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp; chậm đổi tư tiếp cập phương pháp làm việc ngành thời kỳ đổi nên khó khăn định hướng đào tạo phát triển lực lượng kiểm toán viên - Số tuyển dụng chưa trải nghiệm thực tiễn, chưa rèn luyện lĩnh trị, thiếu kinh nghiệm khả xử lý tình Để đáp ứng yêu cầu, số cán cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lý luận thực tiễn; cần phải có thời gian rèn luyện thử thách - Nhiều cán công chức chưa đáp ứng đuợc yêu cầu công việc thiếu chuyên môn sâu ngoại ngữ, tin học, lực lượng cán trẻ khối quan tham mưu khả nắm bắt thực tiễn, tổng hợp tình hình, dự báo, hoạch định sách yếu ảnh hưởng đến việc tham mưu cho lãnh đạo kiểm toán lĩnh vực quản lý ngành III.2 Một số giải pháp để đào tạo phát triển nguồn nhân lực Kiểm toán Nhà nước - Phát triển đội ngũ cán bộ, KTV đảm bảo đủ số lượng; hợp lý cấu; có kiến thức, kỹ đạo đức nghề nghiệp tương xứng với yêu cầu nghề nghiệp kiểm toán đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Kiểm tốn Nhà nước khuyến khích lực lượng cán nòng cốt tham gia khố học Thạc sĩ đặc biệt hỗ trợ cán tham gia khoá học MBA Trường Đại học Griggs Việc mở rộng định hướng đào tạo giải pháp để Kiểm toán Nhà nước giảm tỷ lệ thay nhân viên, thu hút tạo động lực làm việc với kiểm toán viên mang lại lợi ích lâu dài cho máy Kiểm toán Nhà nước - Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, KTV theo cấu hợp lý với số KTV cao cấp chiếm 5% tổng số KTV, KTV từ 30-35% KTV 60-65%; số trợ lý kiểm tốn khơng vượt 20% tổng số KTV; số công chức, viên chức làm công tác tham mưu, quản lý không 20% tổng số KTV trợ lý KTV - Chuẩn hoá tiêu chuẩn ngạch bậc KTV; định kỳ kiểm tra, sát hạch, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, KTV để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng phù hợp Khuyến khích KTV Nhà nước tham dự kỳ thi Quốc gia để cấp chứng KTV chuyên nghiệp (CPA) Việt Nam Có kế hoạch tuyển chọn tập trung kinh phí để đào tạo nước số KTV có trình độ cao, phấn đấu đến năm 2010 đội ngũ KTV có lĩnh trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp sáng, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, thành thạo tin học ngoại ngữ, có số chun gia đạt trình độ khu vực có khả hội nhập tích cực với KTNN nước giới - Tăng cường lực cho Trung tâm khoa học bồi dưỡng cán bộ, phấn đấu đến giai đoạn 2006-2010 nâng cấp Trung tâm KH BDCB thành Học viện Kiểm toán, vừa thực chức nghiên cứu khoa học, vừa thực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức, KTV cho ngành KTNN Hồn thiện quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng; phát triển đội ngũ giảng viên hữu giảng viên kiêm chức ngành; đổi phương pháp giảng dạy phương pháp đánh giá chất lượng học viên; đến 2015 xây dựng hồn chỉnh chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo trình độ, ngạch bậc cơng chức, KTV; - Phát huy vai trò hội nghề nghiệp cách Kiểm toán Nhà nước tham gia ký kết hợp tác đào tạo với Hội Kế toán cơng chứng Anh (ACCA), Hội Kế tốn cơng chứng Singapore (ICPAS), Hội Kế tốn cơng chứng Australia (CPA) Đại học Swinburne (Australia) tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực kiểm toán quốc tế thời kỳ hội nhập - Xây dựng sách đãi ngộ thích hợp cho cán bộ, cơng chức kiểm tốn cho phép đội ngũ cơng chức làm cơng tác kiểm tốn trích tỷ lệ phần trăm định tổng số thu hồi cho ngân sách nhà nước hàng năm bổ sung thu nhập cho cán cơng chức Kiểm tốn Nhà nước để thu hút phát triển nhân lực Kiểm toán Nhà nước - Chế độ lương, thưởng, thu nhập: Đang vấn đề đặc biệt quan tâm phần lớn cán bộ, cơng chức Kiểm tốn Nhà nước Điều chứng tỏ việc trả lương cho cơng chức, viên chức kiểm tốn nói riêng, khối quan hành nghiệp nói chung bất hợp lý Việc xây dựng hệ thống lương, thưởng chế độ đãi ngộ đặc thù cơng tác phí, phụ cấp trách nhiệm, điện thoại, phương tiện lại… phù hợp tạo thu nhập lương cho cán cơng chức kiểm tốn kiểm toán viên điều cần thiết, ngồi Kiểm tốn Nhà nước cần quan tâm đến chế độ, sách phúc lợi khác nghỉ mát, du lịch, khám chữa bệnh… - Môi làm việc hội thăng tiến: Đây yếu tố quan trọng định việc công chức, viên chức có gắn bó lâu dài với Kiểm tốn Nhà nước hay khơng? Bởi vậy, kiểm tốn nhà nước cần có điều chỉnh hợp lý để tạo thử thách hứng thú công việc cho nhân viên Về sách sử dụng, mặt trọng thăng tiến kết hồn thành cơng việc, mặt khác áp dụng hình thức thi tuyển lãnh đạo vị trí từ trưởng phòng trở lên để tăng tính cạnh tranh tạo điều kiện cho cán trẻ có hội thể lực mình, tránh tượng “ sống lâu lên lão làng” Bên cạnh đó, Kiểm tốn Nhà nước cần chủ động việc khuyến khích nhân viên phát triển kỹ chuyên môn, không ngừng cải tiến sáng kiến cơng việc, tơn vinh đóng góp cá nhân, đơn vị với tập thể, khuyến khích, tạo điều kiện để cán cơng chức tham gia khố học chuyên sâu phù hợp với lĩnh vực ngành, hỗ trợ kinh phí cho khố học; ln chuyển cơng chức, viên chức sang vị trí mới, vai trò mới, để có chiến lược lâu lài qui hoạch cán bộ, giúp kiểm toán nhà nước lấp chỗ trống nhân cao cấp, tận dụng tối đa khả làm việc cán cơng chức có kinh nghiệm Ngồi ra, kiểm tốn nhà nước cần cải tiến điều kiện làm việc cho công chức xây dựng hình ảnh cơng sở đại phù hợp với qui mơ, vị trí kiểm tốn Trang bị phương tiện làm việc, ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kiểm tốn IV KẾT LUẬN Trải qua 15 năm hoạt động KTNN với chức quan kiểm tra tài cơng Quốc gia, Kiểm tốn Nhà nước trọng tới việc đào tạo phát triển kiểm toán viên, chuyên viên, viên chức quan chức năng, đơn vị nghiệp Kiểm toán Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán BCTC hầu hết quan, đơn vị trung ương địa phương nước; kiểm toán báo cáo toán NSNN 64 tỉnh, thành phố, dự án vay nợ, viện trợ Chính phủ, cơng trình đầu tư xây dựng TÀI LIỆU THAM KHẢO Slide giảng Trung tâm cung cấp Luật Kiểm toán Nhà nước số 37/2005/QH11 Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005 quy định địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Kiểm toán Nhà nước Sách Quản trị nguồn nhân lực – NXB Thồng Kê - Nguyễn Quốc Tuấn Sách Quản trị nguồn nhân lực - NXB Xã Hội - Nguyễn Hữu Toàn ... 20% III HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC III.1 Một số hạn chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực Kiểm toán Nhà nước - KTNN tích cực cử cán... IX II KTNN KHU VỰC VIII PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN KHU VỰC I Cơ cấu nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước năm 2009: Theo biểu... 6%); Biều đồ 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước Biều đồ 2.2 Cơ cấu trình độ nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước Cơ cấu nguồn nhân lực Kiểm tốn nhà nước Trình độ chun mơn NỘi dung Tổn g
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng về hoạt dộng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của kiểm toán nhà nước , Phân tích thực trạng về hoạt dộng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của kiểm toán nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay