Phân tích thực trạng về đánh giá thực hiện công việc tại công ty TDT

12 4 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:28

Phân tích thực trạng đánh giá thực cơng việc Công Ty TDT Một số khái niệm đánh giá thực công việc Khái niệm: Đánh giá công việc thực đo lường kết công việc thực so với tiêu đề Vai trò đánh giá thực cơng việc: - Đánh giá tình hình thực cơng việc nhân viên cung cấp thông tin bản, dựa vào đó, doanh nghiệp định vấn đề thăng tiến tiền lương nhân viên - Giúp cho cán nhân nhân viên có hội để xem xét lại phẩm chất liên quan đến công việc cần thiết phải có nhân viên Hầu hết nhân viên mong muốn biết nhân xét, đánh giá người huy, lãnh đạo việc thực cơng việc Đánh giá tình hình thực công việc nhân viên, cung cấp thông tin cho nhân viên - Giúp cho cán nhân nhân viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại sai sót việc thực cơng việc nhân viên Nội dung trình tự đánh giá tình hình thực cơng việc tiến hành theo ba bước Xác định công việc Xác định cơng việc có nghĩa thống cán nhân nhân viên : - Doanh nghiệp mong đợi nhân viên thực - Những tiêu chuẩn mẫu, vào tiến hành đánh giá thực công việc nhân viên Đánh giá việc thực công việc Đánh giá việc thực cơng việc có nghĩa so sánh việc thực công việc nhân viên với tiêu chuẩn mẫu Trong bước sử dụng nhiều phương pháp đánh giá thực công việc khác Cung cấp thơng tin phản hồi: Có thể thực lần việc đánh giá thực cơng việc kết thúc thực cơng việc nhiều lần suốt q trình đánh giá việc thực công việc nhân viên, điều phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm cơng việc Các công việc đa dạng phức tạp Đánh giá tình hình thực cơng việc cơng nhân sản xuất làm việc theo định mức lao động đơn giản, trực tiếp vào mức độ hồn thành cơng nhân Đánh giá tình hình thực công việc nhân viên khác lại phức tạp, khó xác thường sử dụng phương pháp cần thiết Một số biện pháp để đánh giá tình hình thực cơng việc nhân viên công ty TDTcông ty hoạt động lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng viễn thơng cho đối tác nước ngồi GTEL MOBILE HT MOBILE, TDT xây dựng cho hệ thống quy trình kiểm tra kiểm soát đánh giá nội tương đối chặt chẽ chuyên nghiệp Điều áp dụng thường xun cơng ty mơi trường làm việc với đối tác nước ngồi bắt buộc cơng ty phải trở nên chuyên nghiệp để song hành triển khai dự án chủ đầu tư Các biện pháp công ty áp dụng việc đánh giá tình hình thực cơng việc lãnh đạo cấp trung (trưởng phận) nhân viên trực tiếp triển khai dự án: - Làm cho nhân viên tin tưởng vào việc đánh giá thực công việc cơng họ tích cực, chủ động tham gia vào trình đánh giá biện pháp để nâng cao hiệu đánh giá thực công việc - Tiến hành đánh giá việc thực công việc thường xuyên Nêu nhân viên làm tốt, nhận xét đánh giá việc thực công việc làm cho họ phấn khởi, hăng say làm việc Nếu họ làm chưa tốt, họ có hội tìm hiểu thiếu sót họ họ sửa chữa để hoàn thành nhiệm vụ - Lãnh đạo cần thể họ người hiểu biết, quan tâm đến công việc nhân viên đánh giá Giữa lãnh đạo nhân viên cần có trí trách nhiệm cần thực công việc - Lãnh đạo cần phối hợp với nhân viên, đề nghị họ tham gia vào việc hoạch định công việc, làm sở cho việc đánh giá tốt hơn, nhằm loại trừ sửa đổi việc đánh giá - Đào tạo, huấn luyện cán nhân công tác đánh giá thực công việc nhân viên Căn vào việc xếp loại, đánh giá theo tiêu thức khác nhau, người hướng dẫn giải thích lỗi mà người đánh giá vừa mắc phải Sau người hướng dẫn cách đánh giá chung có minh hoạ thêm sai lầm người đánh giá vừa thực Ví dụ đánh giá mức độ hồn thành cơng việc Bộ phận Tài kế tốn , Hành nhân để từ có đánh giá tính lương mềm Quá trình đánh giá thực sau: 1- Xác định nhóm tiêu chí là: - Tài - Khách hang - Sản xuất dịch vụ quy trình - Bồi dưỡng lực phát triển nội 2- Xác định trọng số cho nhóm tiêu chí trên: - Hiện giai đoạn tang trưởng có trọng số sau: - Tài 20% - Khách hang 30% - Sản xuất dịch vụ quy trình 30% - Bồi dưỡng lực phát triển nội 20% 3- Trong nhóm tiêu chí đó, xác định mục tiêu hồn thành nhỏ trọng số kèm theo 4- Ban giám đốc theo nhóm họp với trưởng phận để đăng ký KPI tháng vào tuần đầu tháng đồng thời tổng kết KPI tháng trước 5- Chuyển Hành nhân để làm tính lương thưởng Như tồn quy trình đánh giá mức độ hồn thành cơng việc hồn thành Tuy nhiên có số vướng mắc, tồn mà thực tế triển khai TDT bị vướng phải phương án điều chỉnh : - Nhiều yêu tố ngoại cảnh tác động đến mức độ xác việc đánh giá thực cơng việc như: tiền lương trung bình đơn vị, áp lực khác từ bên Phải thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường lao động xung quanh để có điều chỉnh kịp thời chế tính lương thưởng - Tiêu chuẩn không rõ ràng: hoàn thành Việc xuất phát từ việc mục tiêu không rõ rangf Đã mục tiêu tháng phải có thời hạn hồn thành, hồn thành gì, kết gắn với số cụ thể - Thiên kiến: Thể đánh giá chung, việc thực công việc nhân viên, cán nhân tiêu chuẩn nét ban lãnh đạo chưa lường trước hết đầu việc tháng - Xu hướng trung bình: Xu hướng đánh giá nhân viên mức trung bình, khơng có người xuất sắc, khơng có người q dẫn đến việc khơng khuyến khích người giỏi Giải pháp cho việc đánh giá phải liệt, khơng nể nang, tình cảm - Xu hướng cực đoan: Cán nhân có xu hướng đánh giá nhân viên theo cách cao thấp Tất nhân viên đánh giá tốt Dẫn đến tâm lý người làm không thoải mái 10 Về việc này, ban giám đốc cần phải cơng tâm xử lý đắn tình - Thời gian họp bị thay đổi công tác đột xuất, dẫn đến chậm trễ cách tính lương Giải pháp cho việc phải họp từ xa phương án tạm tính lương cân đối sau Kết luận: Trên số phân tích quy trình đánh giá mức độ hồn thành cơng việc đánh giá, giải pháp cá nhân so với lý thuyết quản lý học Tất nhiên thực tế có nhiều điểm khác so với lý thuyết, nhiên việc ứng dụng lý thuyết vào thực tế giúp cho việc quản lý chuyên nghiệp hiệu nhiều Tài Liệu tham khảo: - Giáo trình MBA Quản trị nhân 11 - http://my.opera.com/qtdn/blog/danh-gia-thuc-hien-cong-viec-khai-niemphuong-phap - www.doanhnhan360.com - Vnexpress.net 12 ... đợi nhân viên thực - Những tiêu chuẩn mẫu, vào tiến hành đánh giá thực công việc nhân viên Đánh giá việc thực công việc Đánh giá việc thực công việc có nghĩa so sánh việc thực cơng việc nhân viên... phương pháp đánh giá thực công việc khác Cung cấp thông tin phản hồi: Có thể thực lần việc đánh giá thực công việc kết thúc thực cơng việc nhiều lần suốt q trình đánh giá việc thực cơng việc nhân... pháp công ty áp dụng việc đánh giá tình hình thực công việc lãnh đạo cấp trung (trưởng phận) nhân viên trực tiếp triển khai dự án: - Làm cho nhân viên tin tưởng vào việc đánh giá thực công việc công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng về đánh giá thực hiện công việc tại công ty TDT , Phân tích thực trạng về đánh giá thực hiện công việc tại công ty TDT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay