Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố hà nội tt

27 8 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:20

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ MINH THOA QUẢN ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH THÀNH PHỐ NỘI Ngành : Quản kinh tế Mã số : 34 04 10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNGẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lê Xuân Lê Anh Vũ Nội - 2019 Công trình hồn thành tại: Học viện Khoa học Xã hội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Xuân Bá TS Lê Anh Vũ Phản biện 1: PGS.TS Bùi Quang Tuấn Phản biện 2: PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Thị Nguyệt Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ họp Học viện Khoa học xã hội vào hồi … … ngày … tháng… năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Khoa học xã hội - Thư viện Quốc Gia, Nội, Việt Nam DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Le Minh Thoa (2018), “Application of Information Technology to the Building of Smart Cities in Countries around the world lessons for Vietnam”, International Seminar Proceeding, 24th August 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam, Session 5, pp.234239 Lê Minh Thoa (2018), “Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản đầu phát triển thị xanh Nội”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (Số 518 tháng năm 2018), tr.7779 Lê Minh Thoa (2018), “Đánh giá công tác quản đầu phát triển đô thị xanh Nội giai đoạn nay”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (Số Cuối tháng năm 2018), tr.82-83, 88 Lê Minh Thoa (2018), “Cơ sở luận đầu phát triển thị xanh”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (Số 515 tháng năm 2018), tr.106-108 Lê Minh Thoa (2017), “Kinh nghiệm quốc tế phát triển đô thị xanh cho TP Nội”, Tạp chí Kinh tế Dự báo (Số 12/2017), tr.47-49 Lê Minh Thoa (2017), Giáo trình “Lập phân tích dự án đầu xây dựng”, Nxb Xây dựng, Nội Lê Minh Thoa (2015), “Hồn thiện cơng tác quản chi phí dự án xây dựng Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Dự báo (Số 03/2015 - Số chuyên đề), tr.63-65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 30 năm đổi phát triển đất nước, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước tốc độ thị hóa nước ta tăng nhanh Sự cạnh tranh đô thị với chất lượng sống ngày đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược trình xây dựng, phát triển quản đô thị đặc biệt đô thị xanh Thành phố Nội Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Là trái tim nước, đầu não trị - hành quốc gia, trung tâm lớn văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế” Luật Thủ đô xác định rõ trách nhiệm Thủ đô: “Xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, đại, tiêu biểu cho nước” Phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh xu hướng tồn giới Thủ Nội cần phải phát triển theo hướng Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có ảnh hưởng lớn đến đầu phát triển đô thị xanh - thông minh - đại Thủ đô Nội quan tâm đặc biệt Vì cách mạng làm thay đổi nhiều đến mặt đô thị xanh - thông minh - đại, phát triển cư dân thơng minh, quyền thị thơng minh… Bên cạnh đó, Dân số Thủ Nội tăng nhanh, thị hóa ngày phát triển mạnh chưa có làm cho Nội phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng: Biến đổi khí hậu, khủng hoảng lượng, môi trường đô thị ngày ô nhiễm, nguồn nước khan hiếm… làm cho phát triển đô thị trở nên không bền vững Từ trên, tác giả chọn đề tài “Quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội” làm luận án tiến sĩ ngành Quản kinh tế Đề tài mang tính thời cấp thiết khắc phục tồn khiếm khuyết việc quản nêu trên, đồng thời tác giả đưa giải pháp hữu hiệu quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội thời gian tới Mục tiêu đề tài luận án 2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở khoa học quản đầu phát triển đô thị xanh, tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội 2.2 Mục tiêu cụ thể Một là, Hệ thống hóa làm rõ nội hàm khái niệm: đô thị xanh, phát triển đô thị xanh, đầu phát triển đô thị xanh quản đầu phát triển đô thị xanh Hai là, Luận giải rõ khung thuyết phân tích, đánh giá việc quản đầu phát triển thị xanh Ba là, Phân tích đánh giá thực trạng quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội theo bốn tiêu chí: Hiệu lực, hiệu quả, phù hợp bền vững Bốn là, Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội hiệu nhất, tốt từ đến năm 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài luận án tập trung nghiên cứu chủ yếu quản quyền thành phố Nội đầu phát triển số khu thị xanh điển hình - Về thời gian: + Số liệu thứ cấp từ năm 2010 - 2017; + Số liệu sơ cấp năm: 2017 2018 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Luận án sử dụng phép vật biện chứng vật lịch sử làm phương pháp luận bản, xuyên suốt trình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Để giải nhiệm vụ đặt ra, luận án sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm:(1) Phương pháp nghiên cứu bàn; (2) Phương pháp phân tích, tổng hợp; (3) Phương pháp điều tra bảng hỏi, tham khảo ý kiến chuyên gia; (4) Phương pháp phân tích SWOT Những đóng góp khoa học luận án (1)Tổng hợp sở luận quản đầu phát triển đô thị theo hướng xanh - thông minh - bền vững; (2) Hệ thống hóa tiêu chí đánh giá đầu phát triển đô thị xanh, quản đầu phát triển đô thị xanh; (3) Đánh giá thực trạng phát triển đô thị xanh thành phố Nội, quản đầu phát triển thị xanh quyền thành phố Nội; (4) Xây dựng số giải pháp hồn thiện quản đầu phát triển thị xanh thành phố Nội; Ý nghĩa luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa mặt khoa học - Luận án góp phần bổ sung, hồn thiện luận thị xanh, phát triển đô thị xanh, đầu phát triển đô thị xanh, quản đầu phát triển đô thị xanh - Hệ thống hóa tiêu chí phát triển đô thị xanh, quản đầu phát triển thị xanh góp phần vào nghiên cứu quản đầu phát triển đô thị tổng thể 6.2 Ý nghĩa mặt thực tiễn - Làm tài liệu tham khảo cho cấp chính quyền thị, kiến trúc sư quy hoạch đô thị, kỹ sư quản thị, kỹ sư có liên quan, nhà quản kinh tế, quản đầu phát triển đô thị xanh - Tài liệu hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực quản đầu phát triển đô thị xanh Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận án kết cấu thành chương sau: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội Chương Cơ sở luận, kinh nghiệm quốc tế nước quản đầu phát triển đô thị xanh Chương Thực trạng quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội Chương Giải pháp hoàn thiện quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH 1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước Cho đến nay, giới có số nghiên cứu liên quan đến quản đầu phát triển đô thị xanh Luận án tham khảo cơng trình nghiên cứu sau: Nghiên cứu “Tình hình thực sách thị thơng minh Hàn Quốc” Lee Jae Yong (2013) đưa tầm nhìn mục tiêu xây dựng đô thị sáng tạo tiên phong, an toàn hạnh phúc: Thứ nhất, mở rộng thành phố thông minh; Thứ hai, phát triển công nghiệp đô thị thơng minh theo mơ hình kinh tế sáng tạo; Thứ ba, tăng cường hỗ trợ tiến thị trường nước Nghiên cứu “Quy hoạch U - City” Park Chan Ho (2013) đưa việc tiếp cận U - City cách tổng hợp phương diện dịch vụ kết hợp không gian đô thị với hạ tầng cơng trình cơng nghệ thơng tin Lập quy hoạch U-City góp phần nâng cao chất lượng sống người dân hạ tầng thông minh Nghiên cứu “Chiến lược phát triển thành phố xanh Hàn Quốc” tiến sĩ Lee Bum-Huyn (2013) đưa cách tiếp cận nên tập trung phát triển đô thị chuyển đổi từ “Nền kinh tế Cacbon” sang “Nền kinh tế phi Cacbon” có cấu trúc thị bền vững thân thiện với môi trường Cần thiết lập loạt sách hỗ trợ cơng nhận thành phố xanh theo đặc thù vùng, đưa ưu đãi cho quy hoạch thành phố xanh theo đặc điểm vùng Nghiên cứu “Modular - Mơ hình xây dựng xu hướng phát triển đô thị xanh bền vững” Kim Sang Soo (2013), Tác giả đưa lợi ích phát triển đô thị xanh, đô thị thân thiện với môi trường với điểm bật có nhiều khơng gian xanh, chất lượng mơi trường xanh, hài hòa hệ sinh thái nhân tạo (hệ sinh thái đô thị) hệ sinh thái tự nhiên, tạo môi trường sống tốt, bảo đảm sức khỏe tiện nghi cho người dân Bài viết “Kinh nghiệm Hàn Quốc thực tiễn Việt Nam xây dựng đô thị xanh (thông minh)” tiến sĩ Lee Dong Youn - Công ty Jungdo UIT Hàn Quốc (2016), đưa hệ thống giám sát, hệ thống đánh giá đô thị xanh, từ đưa việc quản đầu phát triển đô thị xanh thông minh Theo nghiên cứu Shah Md Atiqul Haq (2011) nghiên cứu lợi ích thách thức không gian xanh đô thị dựa kết nghiên cứu thành phố khác cho thấy: Đơ thị xanh đóng vai trò quan trọng xã hội, kinh tế, văn hóa môi trường phát triển bền vững Kiến trúc cảnh quan, không gian đô thị xanh công cụ tồn diện cho tính bền vững mơi trường qua việc cải thiện chất lượng sống, gia tăng giá trị tài sản tiện nghi, độ thẩm mỹ, chi phí lượng làm mát tòa nhà giảm Nghiên cứu Shah Md Atiqul Haq xét tới biến số: Khu vực xanh tự nhiên (Natural green), Khu đô thị xanh (Urban green) Từ cho thấy thị thành phố lớn có số điểm cao yếu tố đô thị xanh Tuy nhiên, nghiên cứu gợi ý nên quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố lớn nhiều thành phố trung bình nhỏ Nghiên cứu M Deakin, G Mitchell, P Nijkamp, R Vreeker (2007), “Sustainable urban development” (Phát triển đô thị bền vững), tác giả đề cập kỹ điều kiện cần đô thị bền vững bốn lĩnh vực: thể chế, kinh tế, xã hội môi trường Thể chế điều kiện tiên để đầu phát triển đô thị bền vững Trong “Tomorrow: a Peaceful Path to Real Reform” tác giả Ebennezer Howard (1898) đưa mơ hình “thành phố vườn” để giải pháp cho vấn nạn ô nhiễm môi trường, bệnh dịch tràn lan đe dọa thành phố cơng nghiệp Anh 1.2 Tình hình nghiên cứu nước Một số cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến việc nghiên cứu luận án “Quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội” như: Trương Văn Quảng (2013), Một số yêu cầu quy hoạch phát triển đô thị xanh Việt Nam, đưa tổng quan đô thị nhận thức thị xanh, từ xác định yêu cầu quy hoạch phát triển đô thị xanh Việt Nam Đào Ngọc Nghiêm (2013), Đô thị xanh, thơng minh - mơ hình phát triển Thủ đô Nội, Tác giả đưa bối cảnh thị hóa số nước Việt Nam phát triển bền vững xu tất yếu toàn cầu, tác động đến lĩnh vực với nghiên cứu cụ thể, chuyên ngành hơn, có thị hóa, thị bền vững - đô thị sinh thái - đô thị xanh - kiến trúc xanh Từ tác giả xác định mơ hình phát triển thị xanh Nội “Xanh - văn hiến - văn minh - đại”, thị động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao nước, khu vực quốc tế, có môi trường sống tốt… Nguyễn Hồng Thục (2013), Các yếu tố phát triển đô thị xanh thông minh Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế Tác giả đưa cách tiếp cận đô thị tăng trưởng kinh tế, tài nguyên đô thị, môi trường sinh thái, tăng trưởng xanh, quy hoạch lãnh thổ bền vững dựa sở pháp Nguyễn Văn Cường (2015), Phát triển khu đô thị theo hướng bền vững: Nghiên cứu địa bàn Nội, Tác giả đưa định nghĩa thị hóa, thị phát triển bền vững, khẳng định phát triển khu đô thị cần mang tính bền vững Phạm Ngọc Tuấn (2015), Phát triển khu thị thành phố Hồ Chí Minh theo hướng bền vững, Tác giả làm rõ số vấn đề luận phát triển khu thị mới, tiêu chí phát triển khu thị theo hướng bền vững Qua cơng trình nghiên cứu trình bày, cho thấy nghiên cứu chủ yếu xem xét, đánh giá việc đầu phát triển bền vững thị, tiêu chí đánh giá thị hóa Chưa có cơng trình nghiên cứu quản đầu phát triển đô thị xanh Việt Nam nói chung, thành phố Nội nói riêng CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC VỀ QUẢN ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH 2.1 Một số khái niệm thuyết liên quan 2.1.1 Một số khái niệm có liên quan 2.1.1.1 Khái niệm thị xanh “Đô thị xanh đô thị đầu xây dựng có quan tâm đến điều kiện sống tốt cho dân cư đô thị, giảm thiểu nhu cầu lượng, nhiễm mơi trường, đa dạng sinh học đảm bảo kiến trúc cảnh quan thị có khơng gian xanh, cơng trình xanh, có hệ thống giao thông đạt tiêu chuẩn xanh, khu công nghiệp xanh môi trường đô thị đạt chất lượng xanh, đảm bảo cung cấp điều kiện tốt kinh tế, xã hội, môi trường cho cư dân đô thị” 2.1.1.2 Phát triển đô thị xanh “Phát triển đô thị xanh gia tăng thêm số lượng chất lượng đô thị xanh phù hợp với chiến lược phát triển chung đô thị” 2.1.1.3 Đầu phát triển đô thị xanh “Đầu phát triển đô thị xanh việc bỏ vốn đầu để gia tăng số lượng đô thị xanh nhằm nâng cao chất lượng cấu đô thị xanh hợp lý, phù hợp với chiến lược phát triển đô thị nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung” 2.1.1.4 Quản đầu phát triển thị xanh “Quản đầu phát triển đô thị xanh tác động có chủ đích, liên tục, có tổ chức, định hướng mục tiêu gây ảnh hưởng quan quản nhà nước, quyền thành phố thơng qua thể chế sách tác động đến việc phát triển đô thị xanh cách phù hợp quy luật khách quan quy luật đặc thù tiêu chí để đạt mục tiêu chung vấn đề biến đổi khí hậu tồn cầu nhằm phát triển kinh tế - xã hội” 2.1.2 Một số thuyết quản đầu phát triển đô thị xanh Luận án sử dụng số thuyết làm tảng cho việc nghiên cứu: (1) thuyết quản hệ thống L.P Bertalafly; (2) thuyết quản tổng hợp thích nghi (thuyết tích hợp quản lý); (3) gia tăng dân số, hạn hẹp tài nguyên môi trường việc quản đầu phát triển thị xanh có tác động đến mơi trường sống dân cư đô thị Thứ năm, Học tập kinh nghiệm quyền Stockholm Thụy Điển xây dựng hệ thống quản tổng hợp bảo đảm khía cạnh, phù hợp với kế hoạch hoạt động, báo cáo giám sát Đặc biệt sách tái sử dụng loại đất, kết nối khu đô thị xanh với giao thông xanh cách thuận tiện Nội cần gắn kết pha trộn khối truyền thống khu đô thị xanh hợp Thứ sáu, Học tập thành phố Đà Nẵng công tác quản quy hoạch - kiến trúc đô thị xanh, thơng minh, đại Cần phải có tầm nhìn vĩ mô để quy hoạch khu đô thị xanh đảm bảo chất lượng, kết nối giao thông xanh, hạ tầng kỹ thuật xanh, phát triển theo hướng bền vững hệ sinh thái đô thị… Thứ bảy, Học tập thành phố Hồ Chí Minh quản cải cách hành chính, thể chế hóa sách cải thiện chế đầu phát triển, tổ chức máy quản thị có hệ thống, đào tạo nâng cao lực cán quản đầu phát triển thị xanh, đại hóa sở vật chất hành Những học khơng thành cơng (bài học thất bại): Thứ nhất, Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đầu phát triển đô thị xanh với thành cơng thất bại bị ô nhiễm môi trường trầm trọng xếp vào nhóm báo động vàng Nhà chức trách ban hành nhiều quy định, sách, đầu đồng thời đưa hình phạt nghiêm khắc nhằm hạn chế nhiễm mơi trường đô thị Tuy nhiên việc thực thi biện pháp mang tính chất đối phó chưa giải cách khoa học liệt Thứ hai, Bài học thất bại thành phố Hồ Chí Minh vấn đề ngập úng chưa giải triệt để, nhiễm mơi trường khơng khí nặng, cơng tác quản chất thải rắn không tốt… Từ học khơng thành cơng thành phố Hồ Chí Minh làm tiền đề cho công tác quản thành phố Nội để có biện pháp phòng trách có chiến lược quản đầu phát triển đô thị xanh 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH THÀNH PHỐ NỘI 3.1 Tổng quan đầu phát triển khu đô thị xanh thành phố Nội Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 lập với mục tiêu xây dựng Nội trở thành thành phố xanh - văn hiến - văn minh - đại Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 Huy động vốn đầu phát triển thị xanh quyền thành phố Nội trọng quan tâm đặc biệt Theo cục thống kê Nội vốn đầu phát triển địa bàn thành phố Nội hàng năm cao Vốn đầu trực tiếp nước nước từ năm 2010 đến năm 2017, tổng số vốn đăng ký 8.021 triệu đô la Mỹ; tổng số vốn thực 11.490 triệu đô la Mỹ, vốn thực so với vốn kế hoạch 1,43 %, năm 2010 vốn thực 4.270 triệu USD đến năm 2017 vốn thực 1.012 triệu USD tăng 23,7% (so với năm 2010) Giá trị xây dựng năm 2017 92.576 tỷ đồng tăng 185,55% so với năm 2010 49.893 tỷ đồng Đầu phát triển đô thị xanh năm gần quyền thành phố quan tâm đặc biệt Các thảo luận đầu phát triển đô thị, nhu cầu vốn, quản đầu phát triển đô thị, quản vốn đầu cho hiệu quả, công tác quy hoạch trọng, xây dựng thị xanh có trọng tâm, trọng điểm phải phù hợp với phát triển đô thị chung thành phố, đảm bảo kiến trúc cảnh quan, bảo tồn văn hóa di sản, mơi trường thị tốt, giao thông hạ tầng đô thị hài hòa, hợp lý, ln đáp ứng nhu cầu dân cư đô thị 3.2 Tổng quan đầu tưphát triển đô thị xanh thành phố Nội 3.3 Thực trạng quản đầu phát triển số đô thị xanh thành phố Nội giai đoạn 2010 - 2017 3.3.1 Thực trạng ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị xanh đầu phát triển đô thị xanh 11 Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh Chính phủ ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 23/9/2012 Thủ tướng Chính phủ rõ: “Tăng trưởng xanh nghiệp tồn Đảng, tồn dân, cấp quyền, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức xã hội…” Tiếp kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 Thủ tướng Chính phủ Hiện rà sốt, kiến nghị phát triển quy hoạch ngành xây dựng từ quan điểm phát triển bền vững xây dựng khung sách, kế hoạch tăng trưởng xanh ngành xây dựng giai đoạn 2014 - 2020 Bộ Xây dựng rà soát kiến nghị điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành để đảm bảo phát triển bền vững, tiết kiệm tài ngun nhiên liệu, kiểm sốt nhiễm quản chất thải cách hiệu quả, xây dựng khung sách thị hóa xanh kế hoạch tăng trưởng xanh ngành xây dựng giai đoạn 2014 - 2020 Về chiến lược quy hoạch phát triển nhà đô thị đạt 18 m2 sàn người, phát triển nhà theo hướng xanh - văn minh - đại bảo tồn kiến trúc cảnh quan thị, hồn thiện sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cải thiện chất lượng môi trường đô thị 3.3.2 Thực trạng thực chế, sách quản đầu phát triển thị xanh Nội Nhận thức tầm quan trọng việc đầu phát triển đô thị nghiệp cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước, Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam rõ Nghị quyết: “Đổi chế, sách, kiểm sốt chặt chẽ q trình phát triển thị theo quy hoạch kế hoạch Từng bước hình thành hệ thống thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, đại thân thiện với môi trường, gồm số đô thị lớn, nhiều đô thị vừa nhỏ liên kết phân bố hợp vùng Nâng cao chất lượng, tính đồng lực cạnh tranh thị, trọng phát huy vai trò, giá trị đặc trưng đô thị tạo động lực phát triển kinh tế đất nước, vùng” Để thể chế hóa lãnh đạo Đảng, Chính phủ ban hành chương trình hành đơng thực Nghị Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đề nhiệm vụ: 12 “…Đổi chế sách, phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, đại, bền vững, thân thiện với mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…” Cùng với việc quản quyền cộng đồng dân cư chưa tích cực tham gia nên công tác quản đầu phát triển đô thị chưa mang lại hiệu cao Các văn pháp luật hành chưa quy định đầy đủ trình hình thành, đầu xây dựng kiểm sốt phát triển đô thị; quyền, nghĩa vụ trách nhiệm quan Nhà nước, pháp nhân, cá nhân quản đầu phát triển thị nói chung, thị xanh nói riêng Chính quyền thành phố Nội chưa thực tốt quản đầu phát triển thị nói chung, thị xanh nói riêng, thiếu số văn quy định, việc phân cấp quản chưa rõ ràng, cụ thể nên chưa tạo thể thống từ trung ương đến địa phương, từ quyền thành phố đến quyền quận (huyện) Hiện thành phố chưa có chế sách thu hút đầu phát triển đô thị xanh cụ thể rõ ràng, chưa tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu nước ngoài, doanh nghiệp nhân… 3.3.3 Thực trạng tổ chức máy thực thi quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội Hệ thống điều hành quyền thành phố Nội bao gồm: Đứng đầu UBND thành phố Nội, tiếp quan chun mơn Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính…, UBND quận, huyện, thị xã ban ngành, đơn vị trực thuộc Cán công chức máy quản đầu phát triển đô thị xanh bao gồm cán chuyên trách, cán tra, kiểm tra, giám sát việc thực quản đầu phát triển thị xanh có hiệu khơng? Có hợp không? 3.3.4 Thực trạng kiểm tra, giám sát việc thực thi quản đầu phát triển đô thị xanh Công tác kiểm tra, giám sát việc quản đầu phát triển đô thị xanh phải dựa vào quy định Chính phủ, Bộ Xây dựng UBND thành phố Nội Việc kiểm tra giám sát sở ban 13 ngành, UBND thành phố đơi chưa trọng, mang tính hình thức, chưa liệt Công tác kiểm tra giúp nhà quản phát sai sót, ách tắc tổ chức trình quản đầu phát triển thị xanh để có giải pháp, xử lý, điều chỉnh, tận dụng nguồn lực để sớm đưa hệ thống đến mục tiêu Cơ chế, sách kiểm tra, giám sát việc đầu phát triển thị nói chung, đầu phát triển thị xanh nói riêng ngày đổi hồn thiện, nâng cao vai trò trách nhiệm quyền thành phố, cụ thể sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài Chính quyền thành phố Nội ngày tăng cường công tác giám sát, tra, kiểm tra, kiểm tốn nhằm có biện pháp phòng ngừa sai phạm, phát xử kịp thời để không xảy hậu nghiêm trọng 3.3.5 Thực trạng quản quyền thành phố Nội đầu phát triển đô thị xanh 3.3.5.1 Thực trạng quản đầu phát triển đô thị xanh năm qua Quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội xét khía cạnh kinh tế, xã hội, mơi trường thực trạng nhiều bất cập ảnh hưởng đến phát triển chung Thủ Cụ thể: Thứ nhất, chưa bố trí hợp khu đô thị xanh với cấu trúc chung đầu phát triển thị tồn thành phố, chất lượng sống người dân khu đô thị giảm, gây sức ép ảnh hưởng tới cấu trúc chung đô thị, cảnh quan môi trường công tác quản đầu phát triển đô thị Thứ hai, thành phố cho đầu phát triển số khu đô thị xanh, chưa hợp lý, chưa đảm bảo tính kết nối thị giao thông đô thị, môi trường đô thị, khả tiếp cận nội bộ, hệ thống hạ tầng xã hội chưa trọng, chưa tính tốn nhu cầu sử dụng cho hiệu nhất, không hợp lý, tỷ lệ lấp đầy diện tích dịch vụ phúc lợi xã hội như: trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, kiến trúc cảnh quan không gian xanh, giao thông xanh, môi trường sinh thái Thứ ba, việc quản đầu phát triển đô thị xanh nhiều bất cập bảo tồn giá trị văn hóa - lịch sử, chưa 14 đáp ứng đời sống tinh thần người dân tham gia tích cực cộng đồng dân cư khu đô thị Thứ tư, kiến trúc cảnh quan, môi trường đô thị chưa đảm bảo, hệ sinh thái tự nhiên khu đô thị chưa trọng chưa hài hòa với tổng quna chung thị, môi trường sống khu đô thị chưa tốt, vài nơi nhiễm nên gây ảnh hưởng đến sức khỏe người Hiện nhiều khu cảnh quan bị biến dạng, đầu phát triển thị tăng dẫn đến việc giảm diện tích mặt nước, mặt đất Mặt khác khu vực hồ đô thị bị lấm chiếm thu nhỏ: Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch Thứ năm, việc quản đầu phát triển đô thị xanh cấp, ngành liên quan không tốt dẫn đến tình trạng nhiễm mơi trường, sơng địa bàn Nội bị thu hẹp ngày ô nhiễm nặng Các khu vực phát triển đô thị Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên bị ô nhiễm mơi trường q trình xây dựng, hệ thống nước tải xuống cấp gây ô nhiễm môi trường 3.3.5.2 Cơng tác quản quyền thành phố Nội đầu phát triển đô thị xanh năm qua Về quản quy hoạch, kế hoạch Mục tiêu quy hoạch thành phố Nội đến năm 2030 xây dựng phát triển thủ đô Nội trở thành thành phố xanh - văn hiến văn minh - đại tảng phát triển bền vững, Nội tương lai phát triển động hiệu quả, biểu tượng cho nước, đóng vai trò trung tâm hành - trị Quốc gia, trung tâm lớn Quốc gia văn hoá - khoa học - giáo dục - kinh tế, trung tâm du lịch giao dịch Quốc tế có tầm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Thủ Nội nơi có mơi trường sống tốt nhất, sinh hoạt giải trí với chất lượng cao có hội đầu thuận lợi Tương lai mong muốn xây dựng phát triển Nội trở thành thành phố xanh, văn hiến, văn minh - đại Mục tiêu cơng tác quy hoạch UBND thành phố Nội đề ra, cụ thể: Một là, Nâng cao vai trò vị thế, tính cạnh tranh Nội, xứng đáng Thủ nước có 100 triệu dân, phát triển bền vững hội nhập với kinh tế giới; Hai là, Xây dựng hình ảnh Nội, thị lịch sử, văn hố truyền thống, cảnh quan, kiến trúc đặc trưng, phát triển bảo tồn đặc thù riêng Nội; Ba là, Định hướng, thực triển khai 15 chủ trương sách, chiến lược phát triển kinh tế, văn hố, xã hội, an ninh quốc phòng Quốc gia Thủ đơ; Bốn là, Xây dựng mơ hình quyền đô thị, tự chủ phân quyền hợp cho đô thị trực thuộc nhằm tạo động công tác quản đô thị thu hút đầu Quản phát triển nhà đô thị: Đến năm 2030, nhà đô thị phấn đấu tăng từ 7,5 m2/người (năm 2007), lên 18m2 sàn/người (chỉ tiêu chung quốc gia 15 – 20 m2/người) nhà nông thôn đạt 15m2 sàn/người Dãn dân từ đô thị lõi lịch sử tới khu đô thị đô thị vệ tinh với tiêu chuẩn nhà đạt tiêu chuẩn quốc gia đa dạng loại hình đáp ứng nhu cầu nhiều đối tượng sử dụng xã hội Đối với khu phố cổ, không phát triển nhà mới, tập trung cải thiện chất lượng ở, bảo tồn giá trị kiến trúc nhà ở, không gian truyền thống 3.3.5.3 Công tác lập kế hoạch quản đầu phát triển đô thị xanh Nội Công tác lập kế hoạch quản đầu phát triển đô thị xanh Nội trọng tâm quản vốn đầu Việc quản vốn đầu xây dựng sở tiêu chí định mức phân bổ nguồn vốn giai đoạn, mục tiêu nhiệm vụ hàng năm thành phố Sử dụng hiệu vốn đầu tư, tạo điều kiện để thu hút tối đa nguồn vốn khác cho đầu phát triển thị xanh Bên cạnh cần bảo đảm tính công khai, minh bạch, công việc phân bổ vốn đầu phát triển hàng năm cho hợp lý, hiệu lực, hiệu 3.4 Đánh giá quyền thành phố việc quản đầu phát triển đô thị xanh địa bàn Nội 3.4.1 Đánh giá theo tiêu chí Để đánh giá quản đầu phát triển thị xanh quyền thành phố Nội, tác giả đánh giá dựa bốn tiêu chí sau: tiêu chí hiệu lực, tiêu chí hiệu quả, tiêu chí phù hợp tiêu chí bền vững Kết sau: Tiêu chí hiệu lực đánh giá qua mức độ tuân thủ văn pháp luật quy định Chính phủ, thành phố quản đầu 16 phát triển đô thị xanh theo quận, huyện cho phù hợp việc kiểm tra, giám sát quản đầu phát triển đô thị xanh HL1 - Mức độ tuân thủ pháp luật quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội; HL2 - Hiệu lực kiểm tra giám sát quản đầu phát triển đô thị xanh Nội; HL3 - Chính sách thu hút vốn đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội; HL4 - Chính sách thu hút tuyển dụng cán bộ, cơng chức, viên chức công tác quản đầu phát triển đô thị xanh Nội Kết khảo sát cho thấy: HL1 đạt mức độ bình thường 20%, đồng ý 70%, hoàn toàn đồng ý 10% HL2 hiệu lực kiểm tra giám sát chưa đánh giá cao: Bình thường 50%, đồng ý 30%, hồn tồn đồng ý 20% HL3 đồng ý 50%, bình thường 40%, hồn tồn đồng ý 10% HL4 việc tuyển dụng cán bộ, công chức quản đầu phát triển đô thị xanh cần thiết Điều thông qua việc khảo sát, vấn nhà quản nhà khoa học thu kết quả:Bình thường 20%, đồng ý 60%, hồn tồn đồng ý 20% Tiêu chí hiệu cơng tác quản đầu phát triển thị xanh quyền thành phố đánh giá thơng qua lợi ích mang lại cho thành phố lớn hơn, đáp ứng mục tiêu đề Kết đánh giá tiêu chí hiệu công tác quản đầu phát triển đô thị xanh sau: Hiệu thực thi định, quy định (HQ1) - Hiệu việc thực thi chưa cao, cụ thể: bình thường 50%, đồng ý 40%, hoàn toàn đồng ý 10% Qua kết điều tra thấy hiệu việc thực thi cần phải tăng cường Hiệu thông qua lợi ích đầu phát triển thị xanh mang lại cho thành phố (HQ2) 70% đồng ý hiệu thơng qua lợi ích đầu phát triển đô thị xanh đem lại cho thành phố cao Hiệu kiến trúc cảnh quan, sinh thái môi trường đô thị đem lại cho người dân (HQ3) 75% đồng ý, 15% bình thường, 10% hồn toàn đồng ý hiệu kiến trúc cảnh quan, sinh thái, môi trường đô thị mang lại cho người dân Tiêu chí phù hợp quản đầu phát triển đô thị xanh đánh giá hệ thống quản cần tuân thủ tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật tương ứng Sự phù hợp hệ thống quản thông qua đánh giá giám sát Với PH2, PH4, PH5 100% hồn tồn đồng ý phù hợp 17 xu thời đại, phù hợp với phát triển kinh tế, phù hợp với trình độ tiến khoa học cơng nghệ, phù hợp với đối phó biến đổi khí hậu PH3 xu phát triển, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với 30% ý kiến đồng ý, 70% hồn tồn đồng ý Trong đó, PH1 - Phù hợp chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước quản đầu phát triển đô thị xanh; PH2 - Đầu phát triển đô thị xanh phù hợp với xu thời đại, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nội; PH3 - Phù hợp với xu phát triển chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản đầu phát triển thị xanh; PH4 - Phù hợp với trình độ tiến khoa học công nghệ; PH5 - Đầu phát triển đô thị xanh phù hợp với đối phó biến đổi khí hậu tồn cầu Tiêu chí bền vững quản đầu phát triển đô thị xanh đánh giá thông qua việc tăng trưởng đô thị xanh, phát triển lượng đô thị, lượng tái tạo, ổn định quy mô, cải thiện nâng cao chất lượng sông cư dân đô thị Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để nâng cao trình độ dân trí, trình độ nghề nghiệp thích hợp để góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát triển kinh tế Sử dụng quỹ đất đô thị hiệu phát triển bền vững BV1 - Chính sách quản đầu bổ sung cho chiến lược phát triển tăng trưởng xanh Chính phủ ban hành; BV2 - Số lượng, cấu máy công chức công tác quản đầu phát triển đô thị xanh; BV3 - Tạo khu đô thị xanh bền vững, quản trường tồn, thay đổi, khơng xáo trộn; BV4 - Chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển đô thị xanh cần hướng tới phát triển bền vững quy hoạch chung thành phố Nội Kết khảo sát ta được: BV1 với 100% hoàn toàn đồng ý, BV2 20% bình thường, 60% đồng ý 20% hồn tồn đồng ý BV3 đồng ý 70%, hồn tồn đồng ý 30%, BV4 cho thấy 20% đồng ý 80% hoàn toàn đồng ý 3.4.2 Đánh giá chung quản đầu phát triển đô thị xanh 3.4.2.1 Những kết đạt Quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội đạt số thành công định sau: Thứ nhất, Việc phân bổ vốn kế hoạch vốn đầu phát triển 18 đô thị xanh phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị chung thành phố Nội, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đầu thành phố Thứ hai, Việc đầu phát triển thị xanh có trọng tâm, trọng điểm, không đầu dàn trải, công tác kiểm tra, giám sát việc đầu phát triển đô thị xanh ngày sát hơn, tăng cường dần hoàn thiện 3.4.2.2 Những điểm chưa quản đầu phát triển đô thị xanh Nội Thứ nhất, Công tác lập quy hoạch đô thị nói chung, lập quy hoạch thị xanh nói riêng tập trung thực hiện, song nhiều khu vực phát triển nhanh, việc lập quy hoạch xây dựng chậm, từ ảnh hưởng đến chất lượng phát triển đô thị xanh Thứ hai, Công tác triển khai thực quy hoạch nhiều hạn chế, thiếu quy định quy hoạch dẫn đến tình trạng “có quy hoạch có đầu tư”, dẫn đến đầu theo phong trào, gây dư thừa bất động sản thời kỳ Thứ ba, Bộ máy quản đô thị nói chung thị xanh nói riêng yếu thiếu, chậm hồn thiện đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp Thứ tư, Nhu cầu xã hội cho xây dựng đô thị lớn, đáp ứng từ nguồn lực Nhà nước hạn chế, đặc biệt nhu cầu người dân đô thị xanh ngày tăng, mặt khác người dân di cư từ tỉnh Nội để tìm kiếm hội việc làm mới, sinh sống, gây áp lực lớn cho nhà hạ tầng đô thị Thứ năm, Công tác giám sát, tra, kiểm tra tăng cường, hiệu thấp Thứ sáu, Pháp luật quản thị thiếu đặc biệt chưa có nghị định, thơng hướng dẫn cụ thể quản đầu phát triển đô thị xanh, có Nghị định quản phát triển thị, hiệu lực chưa cao, quyền Nội chưa thật sát sao, thực chưa liệt 3.4.3 Nguyên nhân thành công hạn chế quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội 19 3.4.3.1 Nguyên nhân thành công Để đạt thành công định công tác quản đầu phát triển đô thị xanh nguyên nhân sau: Một là, Thành phố Nội ưu tiên phát triển đô thị xanh, tạo điều kiện để phát huy nguồn lực phát triển đô thị nói chung, thị xanh nói riêng Hai là, Thành phố Nội xây dựng hệ thống chiến lược, quy hoạch kế hoạch hóa việc đầu phát triển đô thị xanh, quy hoạch chung xây dựng Thủ Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng định 3.4.3.2 Nguyên nhân gây hạn chế Mặc dù thành phố Nội có quy hoạch, đầu phát triển khu thị xanh, nhiên việc triển khai thực thi chưa quyền thành phố triển khai cách triệt để, đồng số nguyên nhân sau: Thứ nhất, Chính quyền thành phố thiếu thống nhà quản lý, phân công phân cấp quản chồng chéo, lực quản yếu chưa tốt Thứ hai, Thiếu tầm nhìn chiến lược chế sách kiểm sốt cho việc đầu phát triển đô thị xanh, chưa xác định đối tượng người dân có nhu cầu sống khu đô thị xanh nên chưa đáp ứng việc cung cầu Thứ ba, Cơng tác quy hoạch nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Cụ thể: Chưa hình thành khu thị xanh tầm cỡ trung tâm văn hóa, vui chơi giải trí, môi trường đô thị xanh - đẹp Cần phát huy quy hoạch đô thị xanh với không gian kiến trúc cảnh quan, giao thông đô thị tiếp tục nâng cấp mở rộng theo hướng xanh - thông minh, kết nối hạ tầng đô thị xanh môi trường thị nhiễm Chính quyền thành phố cần tìm nguồn lực cho đầu phát triển thị xanh - thông minh - đại - bền vững thiết lập công cụ quản đầu phát triển đô thị xanh hiệu lực, hiệu nhất, hợp Thứ tư, Sự tham gia giám sát cộng đồng yếu, số thờ ơ, khơng quan tâm khơng có kiến, số phận quan tâm đến lợi ích trước mắt, lợi ích nhóm chưa thấy tầm quan trọng 20 đầu phát triển đô thị xanh đem lại lợi ích điều kiện sống, môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường… CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH THÀNH PHỐ NỘI 4.1 Bối cảnh khó khăn, thuận lợi đổi quản đầu phát triển đô thị xanh Nội đến năm 2030 4.1.1 Bối cảnh quản đầu phát triển đô thị xanh Nội Bối cảnh Quốc tế: Trong giới phẳng đòi hỏi nguồn lực phải hội nhập, tất ngành có tính cạnh tranh cao Việt Nam quốc gia chủ động hội nhập, tham gia vào liên kết kinh tế quốc tế đa phương như: APPF, RCEP, EVFTA, CPTPP… Đối với ngành xây dựng đầu phát triển đô thị diễn với tốc độ nhanh chiều rộng lẫn chiều sâu, thời gian gần quan tâm đặc biệt, có trọng tâm, trọng điểm đến đầu phát triển đô thị xanh Công tác quản đầu phát triển đô thị xanh trình tất yếu, tạo động lực mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mặt trái việc đầu phát triển đô thị xanh tác động không nhỏ đến hệ sinh thái đô thị mơi trường thị Bối cảnh nước: Q trình phát triển đô thị nước ta tác động rõ rệt đến phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng nhanh chóng số lượng chất lượng Đến năm 2030, nước có khoảng 1.000 thị với dân số khoảng 55 triệu người (chiếm khoảng 50% tổng dân số), với nhu cầu đất xây dựng đô thị khoảng 450.000 hecta (chiếm khoảng 1,4 % diện tích tự nhiên nước), với 100% quyền thị từ loại III trở lên áp dụng quyền đô thị thông minh, công dân đô thị thông minh Bối cảnh đầu phát triển đô thị xanh Nội: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày hữu tác động hiệu ứng đô thị, thành phố Nội có bước đắn việc đầu phát triển, gìn giữ đô thị xanh Đầu phát triển đô thị xanh giai đoạn nảy sinh hàng loạt bất cập: hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông chưa đáp ứng, cấp thoát nước, xử nước thải, chất thải bị tải, quy hoạch thiếu đồng bộ, chế 21 sách nhiều bất cập, mật độ cư dân ngày gia tăng, nguồn tài nguyên thiên nhiên đất đô thị khai thác cách triệt để Từ tình hình thực tế, UBND thành phố Nội đặt mục tiêu xây dựng khu đô thị xanh - thông minh - đại theo hướng bền vững cần trọng số vấn đề sau: Một là, Đảm bảo hài hòa, bền vững thị xanh đô thị truyền thống, với đặc trưng Thủ Nội, gìn giữ sắc di sản… Hai là, Hài hòa phát triển kinh tế, phát triển đô thị xanh - thông minh - đại theo hướng bền vững, mơi trường thị ô nhiễm, xây dựng nâng cao chất lượng cơng trình xã hội, cơng ích kiến trúc cảnh quan không gian xanh Ba là, Gắn việc phát triển đô thị xanh - thông minh - đại theo hướng bền vững, khai thác mạnh mẽ không gian ngầm, với tầm nhìn xa quy hoạch - kiến trúc tổng thể thành phố 4.1.2 Cơ hội thách thức quản đầu phát triển đô thị xanh Nội Trong bối cảnh hội nhập quốc tế Việt Nam nói chung Thủ Nội nói riêng vừa điều kiện thuận lợi, vừa thách thức lớn cho quản đầu phát triển thị xanh giai đoạn Mơ hình SWOT tác giả lập tạo tranh tổng thể quản đầu phát triển đô thị xanh với đường nét bật nhất, chi tiết Phân tích tập trung vào số điểm nhấn thực trạng quản đầu phát triển đô thị xanh, chủ yếu mặt tồn tại, điểm yếu để đưa giải pháp hoàn thiện công tác quản đầu phát triển đô thị xanh thời gian tới 4.2 Định hướng quản đầu phát triển đô thị xanh năm tới thành phố Nội 4.2.1 Căn xây dựng định hướng quản đầu 4.2.1.1 Mục tiêu, chiến lược phát triển đô thị xanh Nội Mục tiêu phát triển đô thị thành phố Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 Chính phủ đề xây dựng Nội phát triển đô thị theo hướng xanh - văn minh - đại - thông minh theo hướng bền vững Xây dựng Nội động, hiệu quả, có sức lan tỏa cạnh tranh cao nước, khu vực quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có mơi trường sống tưởng 4.2.1.2 Quy hoạch phát triển đô thị xanh thành phố Nội 22 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tương lai Nội kỳ vọng Thủ đô xanh - văn hiến - văn minh - đại 4.2.2 Định hướng quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội đến năm 2030 4.2.2.1 Định hướng phát triển không gian đô thị Phát triển không gian đô thị kết nối đa cực, đa trung tâm, đa tầng bậc Cụ thể, đầu phát triển đô thị Nội gồm đô thị hạt nhân 05 thị vệ tinh (Hòa Lạc, Sơn Tây, Phú Xuyên, Xuân Mai, Sóc Sơn) 4.2.2.2 Định hướng quản nguồn vốn đầu có hiệu Quản đầu phát triển đô thị xanh đạt kết tốt cơng tác quản nguồn vốn đầu phải hiệu quả, cần phải có biện pháp huy động vốn cách triệt để, phân bổ nguồn vốn đầu cần có chế rõ ràng, việc đầu phát triển đô thị xanh phải mang tính thời cấp bách 4.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nhà nước đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội giai đến năm 2030 4.3.1 Hoàn thiện công tác quy hoạch đô thị, tăng cường công tác kế hoạch hóa đầu phát triển thị xanh cho thành phố Nội năm tới 4.3.2 Hồn thiện khung khổ pháp lý, hệ thống sách có liên quan đến quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội 4.3.3 Tăng cường huy động nguồn vốn đầu phát triển đô thị xanh - đại Nội thời gian tới 4.3.4 Tăng cường công tác quản quyền thành phố Nội việc đầu phát triển thị xanh 4.3.5 Hồn thiện cấu tổ chức, máy quyền cấp chế quản đầu phát triển đô thị xanh 4.3.6 Tăng cường chức quản quyền cấp quận (huyện) việc quản đầu phát triển khu đô thị xanh địa bàn 4.3.7 Tăng cường quản công tác tra, kiểm tra, giám sát quyền thành phố quản đầu phát triển đô thị xanh 23 KẾT LUẬN Quản đầu phát triển đô thị xanh có vai trò quan trọng Thủ Nội nói riêng nước nói chung, vấn đề lớn phức tạp liên quan đến nhiều chủ thể Qua đề tài “Quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội” luận án thực tốt tập trung nghiên cứu đề hướng giải số nội dung so với mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu Các kết cụ thể luận án sau: (1) Tác giả hệ thống hóa làm rõ nội hàm khái niệm: đô thị xanh, phát triển đô thị xanh, đầu phát triển đô thị xanh quản đầu phát triển đô thị xanh sở nghiên cứu văn pháp luật hành nhà nước Việt Nam quản đầu phát triển nói chung quản đầu phát triển thị xanh nói riêng, để phân tích nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm cấp quyền thành phố Nội việc giám sát cộng đồng, ý thức trách nhiệm cư dân đô thị; (2) Luận án luận giải rõ khung thuyết phân tích, đánh giá việc quản đầu phát triển đô thị xanh Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quản đầu phát triển đô thị xanh để tác giả có định hướng mục tiêu nghiên cứu cụ thể; (3) Trên sở luận quản đầu phát triển đô thị xanh, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng phát triển đô thị xanh, quản đầu phát triển thị xanh quyền thành phố Nội Từ cho thấy kết đạt được, điểm chưa được, nguyên nhân thành công nguyên nhân hạn chế môi trường pháp lý, hệ thống tổ chức quyền thành phố, trình độ lực chuyên môn lực điều hành công tác quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội Tổng hợp luận, nguyên tắc quản đầu phát triển đô thị theo hướng xanh - thông minh - đại - bền vững; (4) Từ định hướng quản đầu phát triển đô thị xanh năm tới, tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quản đầu phát triển đô thị xanh thành phố Nội đến năm 2030 đạt hiệu lực, hiệu quả, phù hợp bền vững khẳng định vai trò, vị thể Thủ Nội - Là trái tim tổ quốc, trung tâm đầu não trị - hành quốc gia, trung tâm lớn văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế 24 ... trạng phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội, quản lý đầu tư phát triển thị xanh quyền thành phố Hà Nội; (4) Xây dựng số giải pháp hồn thiện quản lý đầu tư phát triển thị xanh thành phố Hà Nội; ... quản lý quyền thành phố Hà Nội đầu tư phát triển đô thị xanh 3.3.5.1 Thực trạng quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh năm qua Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội xét khía cạnh... lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội Chương Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế nước quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Chương Thực trạng quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố hà nội tt , Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố hà nội tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay