Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh bắc kạn

126 5 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:10

L I CAM OAN Tôi cam đoan đ tài nghiên c u “T ng c b ng ngu n v n ngân sách Nhà n tài c a riêng Các s li u đ ng qu n chi đ u t xây d ng cơng trình c qua Kho b c Nhà n c s d ng lu n v n trung th c, có ngu n g c rõ ràng Các k t qu nghiên c u lu n v n đ Kho b c Nhà n c t nh B c K n” đ c nghiên c u, t p h p t i C quan c B c K n, t nh B c K n, ch a t ng đ c nghiên c u công b b t c cơng trình khoa h c Hà N i, ngày 19 tháng n m 2017 Tác gi Nguy n V n M nh i L IC M N hoàn thành Lu n v n th c s , xin trân thành g i l i c m n đ n quý th y cô gi ng viên Tr ng i h c Th y l i Hà N i, quan tâm giúp đ ch b o t n tình trình th c hi n đ tài Nh tơi ti p thu đ c nhi u ki n th c, ý ki n đóng góp nh n xét quý báu c a q th y thơng qua bu i h c b o v đ c ng Tôi xin g i l i c m n sâu s c, bày t lòng kính tr ng trân thành nh t đ n Phó Giáo s , Ti n s Nguy n Tr ng Hoan tr c ti p ch b o, h h ng d n, đ nh ng chuyên môn, quan tâm giúp đ t n tình t o m i u ki n thu n l i nh t trình th c hi n lu n v n; xin c m n đ n th y, cô giáo Khoa Sau i h c - Tr ng vi c t i Kho b c Nhà n i h c Th y l i Hà N i; xin c m n đ n anh ch làm c t nh B c K n giúp đ đ tơi hồn thành b n lu n v n S giúp đ đ ng viên giúp vi c nh n th c, làm sáng t thêm c lu n th c ti n v l nh v c mà lu n v n đ c p nghiên c u Lu n v n trình nghiên c u công phu, s làm vi c khoa h c nghiêm túc c a b n thân, song kh n ng trình đ có h n nên không th tránh kh i nh ng m khuy t nh t đ nh Tôi mong nh n đ c s quan tâm, đóng góp ý ki n c a quý th y, cô giáo nh ng đ c gi quan tâm đ n đ tài Trên h t tơi xin bày t lòng c m n chân thành s bi t n sâu s c đ n gia đình t o m i u ki n t t nh t đ tơi có th hồn thành t t m i cơng vi c trình th c hi n Lu n v n Bên c nh đó, tơi c ng xin g i l i c m n chân thành c a t i quý lãnh đ o c quan, đ ng nghi p b n bè, quan tâm, chia s , đ ng viên t o m i u ki n cho su t th i gian h c th c hi n Lu n v n Tác gi Nguy n V n M nh ii M CL C L I CAM OAN .i L I C M N ii M C L C iii DANH M C CÁC HÌNH NH vii DANH M C B NG BI U viii DANH M C CÁC T M VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG ix U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c tiêu nghiên c u it ng ph m vi nghiên c u .2 Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u Ý ngh a khoa h c th c ti n .3 K t qu đ t đ c c a lu n v n N i dung lu n v n .4 CH NG C CHI NHÀ N UT S LU N VÀ TH C TI N V CHICÔNG TÁC QU N XÂY D NG CƠNG TRÌNH B NG NGU N V N NGÂN SÁCH C QUA KHO B C NHÀ N C 1.1, C s lu n v chi đ u t xây d ng cơng trình b ng ngu n v n Ngân sách Nhà n c qua Kho b c Nhà n c 1.1.1, Khái ni m v chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN 1.1.2, N i dung chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN 1.1.3, Hình th c chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN 1.2, Qu n chi đ u t xây d ng cơng trình b ng ngu n v n Ngân sách nhà n c 1.2.1, Khái ni m qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN .8 1.2.2, Các y u t c u thành c ch qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua h th ng KBNN 1.2.3, S c n thi t ph i qu n chi đ u t XDCT b ng ngu ng v n NSNN qua h th ng KBNN 10 iii 1.2.4, Vai trò c a KBNN vi c ph i h p v i c quan ch c n ng qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN 11 1.2.5, Phân c p qu n chi qua KBNN 16 1.3, N i dung c a công tác qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN 16 1.3.1, Qu n chi chu n b đ u t XDCT 17 1.3.2, Qu n chi th c hi n đ u t XDCT 25 1.3.3, Quy t tốn d án, cơng trình XDCT 35 1.4, Nh ng nhân t nh h ng t i công tác qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN 35 1.4.1, Nh ng nhân t ch quan 35 1.4.2, Nh ng nhân t khách quan 36 1.5, Kinh nghi m công tác qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN m t s t nh n c 37 1.5.1 Kinh nghi m ki m soát chi đ u t xây d ng cơng trình t NSNN c a t nh V nh Phúc 37 1.5.2, Kinh nghi m qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN t nh Thái Nguyên 39 1.5.3, Kinh nghi m c a C ng hòa Pháp 40 1.5.4, Bài h c kinh nghi p cho công tác qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua Kho b c Nhà n c t nh B c K n 41 1.6 T ng quan v đ tài nghiên c u liên quan đ n đ tài 42 K t lu n ch CH ng 45 NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N CHI CÔNG TRÌNH B NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ N NHÀ N UT XÂY D NG C QUA KHO B C C B C K N 47 2.1, Gi i thi u chung v t nh B c K n 47 2.2, T ch c qu n chi đ u t XDCB b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n hi n 50 2.2.1, T ch c b máy qu n chi đ u t XDCB c a Kho B c Nhà n cB c K n 50 iv 2.2.2, Công tác thông báo k ho ch v n đ u t XDCT 53 2.2.3, Công tác ng d ng công ngh thông tin vào qu n chi đ u t XDCB 56 2.2.4 Công tác thông tin báo cáo 57 2.3, Th c tr ng qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n .57 2.3.1, Qu n chi chu n b đ u t XDCT 57 2.3.2, Qu n chi th c hi n đ u t XDCT 60 2.3.3, Qu n quy t toán v n đ u t XDCT 66 2.4, ánh giá th c tr ng qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN t i KBNN B c K n 66 2.4.1, Nh ng k t qu đ t đ c 66 2.4.2, Nh ng h n ch t n t i 68 2.4.3, Nguyên nhân d n đ n nh ng h n ch qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN t i KBNN B c K n 75 K t lu n ch CH ng 80 NG GI I PHÁP T NG C NG CÔNG TÁC QU N CHI UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH B NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ N QUA KHO B C NHÀ N C C B C K N 81 3.1, S c n thi t ph i hồn thi n cơng tác qu n chi v n đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua Kho B c Nhà n c .81 3.1.1, M c tiêu 81 3.1.2, nh h 3.2, G i pháp t ng c sách Nhà n ng 81 ng công tác qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n Ngân c qua Kho b c Nhà n c B c K n 91 3.2.1, Gi i pháp hoàn thi n t ch c b máy qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n 91 3.2.3, Gi i pháp hi n đ i hoá ho t đ ng công tác qu n chi đ u t XDCT qua KBNN B c K n d a ng d ng công ngh thông tin .94 3.2.4, Gi i pháp hoàn thi n cơng tác qu n chi, tốn v n đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n .96 3.2.6, Gi i pháp hoàn thi n c ch u hành c a Ban qu n d án 103 v 3.2.7, Gi i pháp t ng c ng qu n v n đ u t , nâng cao ch t l ng chu n b đ u t 104 3.2.8, Gi i pháp t ng c ng công tác ki m tra, giám sát l nh v c đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n 105 3.2.9, Các gi i pháp h tr khác 106 3.3, Ki n ngh 109 3.3.1, Ki n ngh v i c p, ngành 109 3.3.2, Ki n ngh B Tài 109 3.3.3, Ki n ngh Kho B c Nhà n c c p 110 3.3.4, Ki n ngh đ i v i y ban nhân dân c p 110 K t lu n ch ng 112 K T LU N 113 TÀI LI U THAM KH O 115 vi DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1: S đ trình t b c công vi c th i gian ki m soát chi đ u t XDCT c a h p đ ng t m ng h p đ ng toán nhi u l n (tr l n tốn cu i cùng) 21 Hình 1.2: S đ trình t b c cơng vi c th i gian qu n đ i v i cơng vi c, h p đ ng tốn l n l n toán cu i c a h p đ ng toán nhi u l n 24 Hình 2.1: S đ quy trình thơng báo k ho ch v n hàng n m cho d án đ u t thu c ngu n v n ngân sách Trung ng .54 Hình 2.2: S đ quy trình thơng báo k ho ch v n hàng n m cho d án đ u t thu c ngu n v n ngân sách a ph ng .55 Hình 3.1 Quy trình qu n tốn v n đ u t xây d ng cơng trình .97 vii DANH M C B NG BI U B ng 2.1: Phân tích qu n chi chu n b đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n giai đo n 2012 - 2016 60 B ng 2.2: Th c tr ng qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN t i KBNN B c K n giai đo n 2012-2016 62 B ng 2.3: B ng phân gi i ngân ngu n v n đ u t XDCT hàng n m giai đo n 20122016 63 B ng 2.4: Tình hình t ch i toán v n đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n 65 viii DANH M C CÁC T VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG Ch vi t t t Ch vi t đ y đ BQLDA Ban qu n d án C T Ch đ u t TXDCT u t xây d ng cơng trình XDCT Xây d ng cơng trình NSNN Ngân sách Nhà n c NSTW Ngân sách Trung ng NS P Ngân sách đ a ph ng KBNN Kho b c Nhà n UBND TABMIS c y ban Nhân dân H th ng Thông tin Qu n Ngân sách Kho b c TTV T Thanh toán v n đ u t ix n v : đ ng D toán đ c t toán t kh i công đ n ho c giá tr N i dung Lu k s v n cu i k tr trúng th u ho c giá tr h p đ ng S đ ngh t m ng, toán kh i l c (g m c (g m c thu h i t m ng) t m ng) V n TN ng hoàn thành k V n NN V n TN V n NN Ghi tên công vi c, h ng m c ho c h p đ ng đ ngh toán ho c t m ng C ng t ng T ng s ti n đ ngh t m ng, toán b ng s : ……………………………… B ng ch : …………………………………………………………………………… Trong đó: - Thanh toán đ thu h i t m ng (b ng s ): …………………………… + V n n c …………………………… + V n n c …………………………… - Thu giá tr gia t ng - Chuy n ti n b o hành (b ng s ) - S tr đ n v th h ng (b ng s ) …………………… + V n n c ……………………………… + V n n c …………………………… Tên đ n v th h ng …………………………… S tài kho n đ n v th h ng ………………… t i ……………… Ngày … tháng … n m CH K TOÁN (Ký, ghi rõ h tên) UT (Ký, ghi rõ h tên ch c v đóng d u) 102 PH N GHI C A KHO B C NHÀ N C Ngày nh n gi y đ ngh toán v n đ u t …………………………………………………… Kho b c nhà n c ch p T m ng Thanh tốn nh n (Khung khơng s d ng g ch chéo) N i dung T ng s S v n ch p nh n + M c , ti u m c + M c , ti u m c + M c , ti u m c + M c , ti u m c Trong đó: + S thu h i t m ng Các n m tr c N m + Thu giá tr gia t ng + ………………………… + S tr đ n v th h ng B ng ch : S t ch i: do: Ghi chú: CÁN B THANH TR NG PHÒNG (Ký, ghi rõ h tên) TOÁN (Ký, ghi rõ h tên) V n n Theo n i dung sau: c n v : đ ng/USD V n n c GIÁM C KBNN (Ký, ghi rõ h tên ch c v đóng d u) 3.2.6, Gi i pháp hồn thi n c ch u hành c a Ban qu n d án L nh v c XDCT l nh v c khác ph c t p, liên quan t i nhi u công đo n, chi ti t c ng nh nhi u c p nhi u ngành th ng có nhi u thay đ i v c ch , sách Do v y, v n b n c a B , ngành c n ban hành k p th i, h đ a ph ng d n đ ng b , th ng nh t đ ng ch đ ng th c hi n i v i c p có th m quy n đ a ph ng, c n t ng c tra, giám sát k p th i tháo g nh ng t n t i, v ng công tác ch đ o, ki m ng m c phát sinh Có th đ y m nh h n n a vi c t ch c h p báo tr c báo gi a Ch đ u t , Ban qu n d án v i đ n 103 v có liên quan, k c Nhà th u đ bàn b c tháo g v ng m c, qua ràng bu c trách nhi m c th v i c quan, đ n v có liên quan, đ c bi t v i t ng Ch đ u t , t ng ban qu n d án Trên đ a bàn t nh ki n toàn l i Ban qu n chuyên ngành, chuyên trách theo t ng l nh v c c th , v i cách làm s h n ch vi c gi i th Ban qu n d án mà ch ng trình, d án m i đ c phát sinh, hình thành nghi p cơng tác qu n đ u t XDCT đ l c s n có c a ban qu n d án có th đ m đ ng th i tính chuyên c nâng lên rõ r t M t khác, v i n ng ng đ c nhi u nhi m v t v n (l p th m đ nh h s liên quan, t v n giám sát…) tham m u tích c c cho Ch đ u t , gi m thi u kh i l ng công vi c cho s chuyên ngành đ n v tham gia vào ho t đ ng xây d ng Nh v y s rút ng n th i gian hoàn thành th t c đ u t xây d ng Ngoài d án có quy mơ l n, tính ch t ph c t p, c n áp d ng hình th c đ u th u “chìa khóa trao tay” đ i v i nh ng d án: Xây d ng tr s , tr tâm y t , giao thông, th y l i v a nh … v i ph ng h c, trung ng th c s gi m đ c nhi u đ u m i tham gia vào trình th c hi n đ u t , s m đ a d án, cơng trình vào khai thác, s d ng, mang l i hi u qu cao cho n n kinh t C ch phân c p, u quy n c n ph i ch t ch , cân nh c đ ng b đ th , tránh tình tr ng c p có th m quy n giao nhi m v , c quan c p d c quy đ nh c i không th c hi n l i y quy n cho c quan ti p theo, t o nên nh ng c quan trung gian khơng c n thi t q trình th c hi n đ u t , ch ng chéo u hành, không phù h p v i xu th c i cách hành c a Chính ph 3.2.7, Gi i pháp t ng c t ng qu n v n đ u t , nâng cao ch t l ng chu n b đ u Ti p t c th c hi n đ i m i m nh m đ ng b toàn b h th ng qu n đ u t c bi t, nghiên c u th ng nh t công b công khai nguyên t c, tiêu chí xác đ nh th t u tiên đ u t tài qu c gia, thành ph đ i v i t ng nhóm đ i t ng đ u t c a t ng c p ngân sách Các nguyên t c tiêu chí ph i c n c đ xây d ng đ nh k qu n lý, u ch nh l i k ho ch đ u t , xem xét t quy t toán Trên c s đó, kiên quy t khơng tri n khai t ch c th c hi n nh ng ch ng trình, d án ch a thi t th c, thi u c s khoa h c th c ti n ho c th y tính kh thi hi u qu th p 104 ng th i lo i b nh ng d án không th đáp ng đ c yêu c u u ki n c n thi t v tài chính, m t b ng… Các c quan có liên quan ph i nâng cao tinh th n trách nhi m h n n a: Hàng n m ph i t ng k t, ti n hành đánh giá l i ch tr ng sách, đ nh m c, đ n giá th c hi n có phù h p khơng, n u xét th y khơng phù h p ph i nghiên c u xây d ng l i cho phù h p đ áp d ng th c hi n ng th i rà soát ch tr ng đ u t đ i v i d án l n có nhi u ý ki n khác k p th i xác đ nh h ng x Kiên quy t khơng b trí v n đ u t cho d án không ch p hành đ y đ th t c v đ u t xây d ng theo quy đ nh Không b trí v n cho d án nhóm B, C kéo dài th i gian đ u t đ ngu n v n, ph c quy đ nh ình hỗn d án khơng rõ ph ng án huy đ ng ng án tài d án v a thi cơng v a tìm ngu n v n Th c hi n nghiêm ch nh ch đ báo cáo tình hình th c hi n k ho ch đ u t đáp ng yêu c u t ng c ng qu n đ u t Ki n toàn t ch c tra k ho ch đ u t Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n tra nh ng cơng trình, d án thu c ngân sách TW đ a ph ng qu n theo quy đ nh c a pháp lu t Xây d ng th c hi n l trình ch ng khép kín đ u t XDCT b ng ngu n v n ngân sách Nhà n tr c; c m t t p trung khâu t v n giám sát d án, đ n v thi công đ n v giám sát không m t b , ngành 3.2.8, Gi i pháp t ng c ng công tác ki m tra, giám sát l nh v c đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n Các quy trình ki m tra mà KBNN B c K n th c hi n th c ch t khơng ph i quy trình mà h ng d n v nghi p v xác đ nh ph m vi ki m tra; Do KBNN B c K n c n xây d ng m t quy trình ki m tra chu n hóa t ng th b hành m t cu c tra, ki m tra đ đ c đ ti n c th c hi n theo m t trình t v i th t c c quy đ nh b i m t v n b n c a c p có th m quy n Trong ho t đ ng t ki m tra ki m toán n i b c n làm rõ quan h ch th ki m tra, ki m toán đ i t ng đ c ki m tra, ki m toán, mà hi n không th t rõ V k n ng s d ng tra ki m tra c ng c n đ c quy đ nh, ví d nh ph ng v n n u có s d ng đ c ph ng v n ai, cách th c hi u l c ph i ghi nh n b ng ch ng, sai sót Vi c cung c p tài li u cho đoàn tra ki m tra c ng nên có quy đ nh c th 105 tránh tình tr ng “cá mè m t l a”, “B t nhà không thiêng” ho t đ ng t ki m tra, ki m toán n i b c n xác l p tính khách quan đ c l p c a ho t đ ng Bên c nh KBNN B c K n c n xây d ng khung x sai sót nghi p v tra ki m tra, ví nh m t ki u Lu t n i b n u ph m l i nh th s b x nh th nào, m t khung x sai sót cho phép x sai sót sau k t lu n đ c th ng nh t h n toàn h th ng KBNN Xây d ng khung x sai sót nghi p v tra ki m tra đ công tác ki m tra ngày nghiêm túc cho k t qu m t cách đáng tin c y 3.2.9, Các gi i pháp h tr khác * Ch đ ng nghiên c u, tích c c tham gia v i c quan ch c n ng vi c hoàn thi n ch đ v qu n v n đ u t XDCT - M t là, th ng xuyên c p nh t ch đ sách v qu n đ u t XDCT + KBNN B c K n c quan th c hi n qu n chi v n đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN c s ch đ sách ch đ v qu n đ u t xây d ng nhà n ban hành, v y đ th c hi n t t nhi m v đ c c giao đòi h i m i cán b phòng Ki m sốt chi làm công tác qu n chi v n đ u t XDCT ph i tích c c nghiên c u c p nh t th ng xuyên ch đ sách, đ làm đ nhiên c ng c n ph i đ + Kho b c Nhà n c vi c đòi h i n l c c a b n thân c t ch c ph bi n m t cách th c B c K n th ng xuyên: ng xuyên t ch c bu i h c t p theo chuyên đ bu i h c t p mang tính ch t c p nh t m i có s thay đ i v c ch sách, qua t o u ki n đ tồn th cán b làm công tác qu n chi v n đ u t c p nh t k p th i ch đ sách v qu n đ u t + T ch c t p hu n toàn h th ng v v n b n ch đ m i liên quan đ n cơng tác qu n chi, quy t tốn v n đ u t XDCT, qua k p th i c p nh t h ng d n th c hi n nh ng quy đ nh m i đ áp d ng vào th c ti n qu n chi v n đ u t - Hai là, n m b t k p th i th i nh ng v ng m c v c ch sách l nh v c qu n v n đ u t , t ch đ ng đ xu t, ki n ngh c quan ch c n ng vi c s a đ i ch đ qu n đ u t xây d ng cho phù h p v i th c ti n 106 - Ba là, k p th i ban hành công v n h ng d n th c hi n m i có s thay đ i v c ch sách qu n đ u t , t ng h p in thành t p v n b n ch đ c ng nh ban hành “cu n c m nang công tác qu n chi v n đ u t XDCT” giúp KBNN đ a ph ng c ng nh ch đ u t thu n ti n vi c tra c u s d ng * T ng c ng m i quan h gi a KBNN c p Hi n m i quan h gi a KBNN B c K n c p đ a ph ng đ c tri n khai th c hi n t t, nhiên đơi thơng tin ch m, ch a k p th i, ho c không đ y đ , vi c ki m tra ch p hành quy đ nh ch a đ có nhi u v n đ phát sinh nh ng khơng đ hồ k ho ch th c th ng xuyên d n đ n tình tr ng c gi i quy t k p th i; vi c u ch nh u ng ch m d n đ n tình tr ng có k ho ch u ch nh gi m KBNN huy n c p v t v n so v i s gi m; vi c t i đ a ph ng có ch đ o qu n chi khác so v i ch đ quy đ nh nh ng KBNN huy n không k p th i báo cáo KBNN t nh đ có bi n pháp x lý; vi c KBNN huy n th c hi n sai quy trình nghi p v , v n d ng tu ti n kh c ph c tình tr ng đòi h i đ n v KBNN ph i th c hi n: KBNN B c K n phân công b làm công tác qu n chi v n đ u t theo dõi vi c tri n khai th c hi n qu n chi v n đ u t c a KBNN c p d k ph i ki m tra, h d i Quy đ nh đ nh ng d n, n m tình hình tri n khai nhi m v c a KBNN c a c p i, đ ng th i g n trách nhi m c a b đ c giao theo dõi v i k t qu tri n khai th c hi n nhi m v c a KBNN KBNN huy n tr c thu c ph i th ng xuyên ph n ánh khó kh n, v phát sinh q trình qu n chi v n đ u t đ đ Nghiên c u k h ng d n c a KBNN v ph c gi i đáp, h ng d n k p th i ng pháp l p báo cáo, ch p hành t t ch đ th ng kê báo cáo đ nh k , báo cáo đ t xu t c v ch t l * T ng c ng m c, ng th i gian quy đ nh ng m i quan h v i c quan tài đ ng c p Duy trì ph i h p ch t ch v i c quan tài đ ng c p, nh m làm t t vai trò tham m u v i c p y, c p quy n qu n v n đ u t c a NSNN, đòi h i KBNN ph i tri n khai th c hi n t t: 107 K t n i thông tin gi a KBNN c quan tài nh m đ m b o cung c p thông tin đ y đ , k p th i v tình hình qu n chi v n đ u t c a d án đ c thông báo qua KBNN, ph c v t t công tác u hành, qu n v n đ u t XDCT; hi n t i d án H th ng thông tin qu n ngân sách Kho b c (TABMIS) đ c tri n khai thành cơng tồn qu c, s thành cơng c a d án góp ph n k t n i thơng tin gi a KBNN c quan tài B ngành t giao d toán đ n ti n đ gi i ngân c a d án Thông qua công tác qu n chi v n đ u t , KBNN có ý ki n đánh giá, nh n xét v tình hình tri n khai th c hi n d án đ u t , qua tham m u v i c p có th m quy n th c hi n u hoà, u ch nh k ho ch k p th i t nh ng d án khơng có kh n ng th c hi n sang nh ng d án có kh i l ng th c hi n l n; phát hi n báo cáo c p có th m quy n đ i v i nh ng d án ch a th c hi n trình t , ho c thi u th t c đ u t xây d ng, t có bi n pháp đơn đ c tháo g khó kh n ch đ u t * T ng c ng m i quan h v i Ch đ u t gi i quy t k p th i nh ng khó kh n, v chi v n đ u t nh phát sinh kh i l ng m c phát sinh trình qu n ng th c hi n, kh i l ng th c hi n đ ngh toán ch a có d tốn, h p đ ng… nh m toán v n đ u t k p th i, góp ph n đ y nhanh ti n đ th c hi n, s m đ a m t d án vào khai thác s d ng khai thác đòi h i đ n v KBNN ph i ph i h p ch t ch v i ch đ u t , c th nh : Trong trình th c hi n nhi m v qu n chi, cán b phòng ki m sốt chi ph i có k ho ch ki m tra tình hình th c hi n cơng trình, có th ki m tra đ nh k ho c ki m tra đ t xu t nguyên t c: Vi c ki m tra th c t t i hi n tr ch y u nh m t ng c ng c a KBNN B c K n ng vai trò qu n c a KBNN vi c làm rõ nh ng v n đ ch a rõ h s toán Ch đ u t đ n v liên quan v n ph i ch u trách nhi m v n i dung đ ngh toán sai quy đ nh n u KBNN không phát hi n đ c Khi ki m tra, KBNN ph i báo tr c cho ch đ u t v m c đích c ng nh n i dung ki m tra, th i gian ki m tra, không đ phi n hà, sách nhi u cho đ n v đ c l i d ng vi c ki m tra đ gây khó kh n, c ki m tra Sau ki m tra ph i có báo cáo k t qu ki n ngh (n u có) 108 nh k có thơng báo cho các ch đ u t v tình hình gi i ngân c a d án, đ c bi t đ i v i d án có t c đ gi i ngân th p đ k p th i u ch nh k ho ch v n c a d án cho phù h p v i kh n ng th c hi n, tránh tình tr ng đ n cu i n m m i u ch nh gây khó kh n cho vi c th c hi n c a d án c ng nh lãng phí v n c a nhà n thơng qua B , ngành đ a ph v c, ng n m b t k p th i tháo g nh ng khó kh n ng m c cho ch đ u t c ng nh có bi n pháp thúc đ y ch đ u t đ y nhanh t c đ th c hi n c a d án 3.3, Ki n ngh 3.3.1, Ki n ngh v i c p, ngành Th nh t, đ i v i c quan qu n Nhà n c th ng xuyên quan tâm, ý đ n vi c t ng, gi m giá nguyên li u, v t li u, máy móc, thi t b , cơng ngh m i, đ ch đ o c quan ch c n ng xây d ng đ n giá m i quy t đ nh k p th i đ n giá, đ làm c s cho Ch đ u t l p, u ch nh d toán, ho c đ ngh cho c quan có th m quy n u ch nh m c đ u t Th hai, đ i v i ch đ u t , đ n v t v n, nhà th u trình qu n lý, th c hi n d án đ u t ph i ch p hành nghiêm ch nh quy đ nh c a pháp lu t v đ u t xây d ng, tuân th trình t đ u t xây d ng, quy trình, quy ph m k thu t xây d ng cơng trình Khi d án, cơng trình hồn thành ph i kh n tr ng l p báo cáo quy t toán v n đ u t trình c p có th m quy n phê t 3.3.2, Ki n ngh B Tài Th nh t, v h th ng v n b n áp d ng đ u t : B Tài c n s m s a đ i, b sung h th ng v n b n quy trình cơng tác qu n chi, tốn v n đ u t XDCB b ng ngu n NSNN c a h th ng KBNN Xem l i u ki n toán, t m ng t i KBNN đ đ m b o gi i ngân v n ngân sách Nhà n c không tách r i ti n đ th c hi n Quy đ nh c th c ch thu h i v n t m ng đ KBNN có c n c đôn đ c thu h i v n y m nh quy t toán v n đ u t d án hoàn thành theo h ng đ y m nh quy t toán theo h ng m c, d án thành ph n, u tiên v n cho nhi u d án đ c phê t quy t tốn, đơi v i ch tài x Ch đ u t ch m hoàn thành quy t toán đ i v i d án đ c giao 109 Th hai, v cơng tác k ho ch hóa v n đ u t : T p trung ch đ o u tiên b trí v n đ tri n khai quy ho ch chi ti t; đ m b o quy ho ch tr cm tb c, ph c v tri n khai d án đ u t Ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t h ng n m Có sách, ch đ ph u tiên phân b v n cho các xã m i chuy n lên ng; t nh chuy n lên thành ph ; chuy n d n tr ng tâm đ u t ven n i ngo i thành đ th c hi n phân b l i dân c , gi m m t đ dân c Các d án ph i phù h p v i t m nhìn phát tri n kinh t - xã h i c ng khơng nên v Bên c nh B , ngành đ a ph t kh n ng c a NSNN ng c n b trí k ho ch v n cho d án theo kh n ng th c hi n, có tr ng tâm tr ng m, t p trung b trí v n cho d án đem l i hi u qu kinh t - xã h i, khơng nên b trí v n dàn tr i gây lãng phí v n c a nhà n v t ng lai b trí v n c n g n v i cam k t chi c a nhà n c, c Th ba, hoàn thi n h th ng ch tiêu kinh t - xã h i Trong có h th ng bi u b ng ch tiêu XDCT t ngân sách vào làm c n c theo dõi đánh giá vi c s d ng đ ng v n c a NSNN, b o đ m s th ng nh t gi a ch tiêu kinh t - xã h i v i ch tiêu th ng kê chu n hóa thơng tin T ng b c cơng khai hóa tiêu chí, tiêu chu n đánh giá hi u qu đ u t Tiêu chu n hóa t ch c t v n, nhà th u t v n hóa nghi p v qu n nh th m đ nh, giám sát, ki m tra… đ m b o tính đ c l p khách quan ho t đ ng t v n, kiên quy t lo i b tình tr ng t v n mang tính hình th c l nh v c đ u t , nghiêm c m công ch c chuyên môn v qu n đ u t tham gia vào ho t đ ng t v n, ch ng khép kín đ u t XDCT đ c bi t đ i v i ngu n v n ngân sách Nhà n c 3.3.3, Ki n ngh Kho B c Nhà n c c p Th nh t, Th c hi n đánh giá t ch c b máy ki m soát toán v n đ u t XDCB tồn h th ng, t có quy đ nh riêng v th i h n luân phiên công vi c, ln chuy n v trí cơng tác đ i v i cán b làm cơng tác ki m sốt chi nói chung cán b làm cơng tác ki m sốt chi đ u t XDCB nói riêng 3.3.4, Ki n ngh đ i v i y ban nhân dân c p Th nh t, Công tác phân b k ho ch v n ph i b trí v n t p trung, tránh dàn tr i, u tiên v n cho nh ng d án c p bách, d án chuy n ti p, d án có ti n đ th c hi n cam k t, d án đ c phê t quy t toán Khi d án đ 110 c phê t, ngồi vi c b trí k ho ch v n h ng n m c n ph i l p k ho ch v n cho c giai đo n th c hi n d án ôn đ c C T l p trình t quy t tốn d án, cơng trình hồn thành kh n tr ng phê t quy t toán v n đ u t d án, cơng trình hồn thành có đ y đ u ki n v h s , th t c theo lu t đ nh đ làm c s cho KBNN quy t toán t t toán tài kho n toán c a d án Th hai, ch đ o ch đ u t , đ n v t v n, nhà th u trình qu n lý, th c hi n d án đ u t ph i ch p hành nghiêm ch nh quy đ nh c a pháp lu t v đ u t xây d ng, tuân th trình t đ u t xây d ng, quy trình, quy ph m k thu t xây d ng cơng trình Khi d án, cơng trình hồn thành ph i kh n tr ng l p báo cáo quy t toán v n đ u t trình c p có th m quy n phê t Th ba, công tác gi i phóng m t b ng v n ln m nóng đ i v i d án đ u t Chính ph có quy đ nh b sung v quy ho ch s d ng đ t, giá đ t, b i th ng h tr tái đ nh c v i vi c u ch nh, c i cách c ch sách liên quan đ n b i th ng, gi i phóng m t b ng theo h ng t ng h tr đ i v i nh ng đ i t ng b thu h i đ t th i k giá đ t t ng cao u t o tâm trơng ch sách m i c ađ it đ a ph nh ng v ng b thu h i d n đ n ch m tr cơng tác gi i phóng m t b ng t i ng Vì v y, B tài UBND c p nên t p trung vào vi c gi i quy t ng m c khâu gi i phóng m t b ng bên c nh khơng ng ng nghiên c u hồn thi n sách h tr đ góp ph n n đ nh, c i thi n đ i s ng c a ng dân vùng b thu h i C n nghiên c u tách b ch ch c n ng qu n Nhà n c i m ts cơng đo n quy trình th c hi n công tác đ n bù gi i phóng m t b ng; Nghiên c u phân giao ch c n ng, nhi m v quy trình ph i h p gi a c p đ th c hi u t t h n khâu xây d ng, qu n u ph i qu nhà đ t ph c v vi c tái đ nh c Th t , nghiêm c n vi c l a ch n nhà th u không đ u ki n n ng l c hành ngh xây d ng, n ng l c ho t đ ng xây d ng đ th c hi n công vi c; C n c theo Lu t th u, UBND c p xây d ng ban hành quy đ nh h u ng d n c th v vi c tri n khai công tác đ u th u, l a ch n nhà th u N i dung ch y u c a quy đ nh bao g m: c p th m quy n phê t k ho ch đ u th u, h s m i th u phê t k t qu l a ch n nhà th u; trình t t ch c đ u th u đ c bi t n i dung v x tình hu ng sau đ u th u v thay đ i thi t k , phát sinh kh i l 111 ng, kéo dài th i gian thi công, nhà th u không đ n ng l c ti p t c tri n khai thi công, x ph t nhà th u thi công không đ m b o ch t l ng cơng trình, ch m ti n đ ho c không cho tham gia đ u th u d án đ u t thu c ngu n v n ngân sách thành ph m t th i h n nh t đ nh K t lu n ch ng V i nh ng gi i pháp nh : Nhóm gi i pháp v ch đ , sách c a Nhà n c quy trình cơng tác qu n chi đ u t XDCT; nhóm gi i pháp v k ho ch v n đ u t xây d ng; nhóm gi i pháp v ng d ng công ngh thông tin; v nâng cao ý th c ch p hành c a đ n v ch đ u t , nhà th u thi công; lu n v n c ng nêu lên m t s ki n ngh đ i v i c quan Trung ng, v i KBNN v i UBND c p Công tác qu n chi đ u t XDCT b ng ngân sách Nhà n c m t l nh v c có liên quan nhi u đ n c p, ngành, nhi u c ch qu n c a Nhà n c, nên nh ng ki n ngh đ xu t đ tài ch nh ng ý ki n nh nh m hoàn thi n m t c ch v công tác qu n chi đ u t XDCT b ng ngân ngu n v n sách Nhà n n c, có Kho b c Nhà n c t nh B c K n 112 c qua h th ng Kho b c Nhà K T LU N Kho b c Nhà n c B c K n, th c hi n nhi m v qu n chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách nhà n k t qu đáng khích l Nh m t ng b c nh ng c hoàn thi n h n công tác qu n chi v n đ u t xây d ng cơng trình t i Kho b c Nhà n l c, nh ng n m qua đ t đ c B c K n, h ng t i m c tiêu nâng cao ch t ng công tác qu n chi, đ m b o toán v n đ u t quy đ nh, k p th i, đ y đ tuân th theo quy đ nh c a Nhà n c V i yêu c u đó, lu n v n sâu nghiên c u làm sáng t m t s n i dung c b n sau: Th nh t, h th ng hoá m t s v n đ c b n v công tác qu n lý, ki m tra h s ban đ u; cơng tác k ho ch hóa đ u t xây d ng, công tác qu n t m ng toán kh i l ng hồn thành quy trình qu n chi v n đ u t xây d ng cơng trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n nh ng y u t nh h c qua h th ng Kho b c Nhà n c ã ch ng đ n công tác qu n chi; t đ a nh ng n i dung, nguyên t c ch y u liên quan đ n công tác qu n chi đ u t xây d ng cơng trình t i Kho b c Nhà n c B c K n Th hai, nghiên c u, phân tích, đánh giá nh ng th c tr ng y u t nh h ng đ n trình qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua Kho b c Nhà n c B c K n; ch nh ng m t t n t i, h n ch b t c p công tác phân b k ho ch v n đ u t ; c a công tác ki m tra h s , c n c pháp đ qu n chi; đ ng th i đ a y u t nh h ng đ n k t qu cơng tác qu n tốn v n đ u t y u t ngu n nhân l c, h th ng ch đ sách, k ho ch hóa đ u t , ng d ng công ngh thông tin, ý th c ch p hành c a ch đ u t công tác ki m tra, giám sát sau th c hi n T phân tích nh ng nguyên nhân t n t i đ tìm gi i pháp phù h p nh m hoàn thi n công tác qu n chi đ u t xây d ng cơng trình b ng ngu n v n NSNN h th ng qu n c a KBNN B c K n Th ba, v i m c tiêu đ xu t gi i pháp t ng c ng công tác qu n chi đ u t xây d ng cơng trình b ng ngu n v n NSNN qua Kho b c Nhà n c B c K n c ng nh h th ng KBNN; c s nghiên c u, đánh giá th c tr ng y u t h nh ng; nh m đ y nhanh ti n đ gi i ngân v n, h n ch nh ng th t thốt, lãng phí 113 đ u t , đáp ng đ c yêu c u đ i m i l nh v c tài ti n t nói chung l nh v c qu n chi đ u t XDCT nói riêng, lu n v n đ xu t gi i pháp đ nh h ng, gi i pháp c th u ki n qu n nh m hoàn thi n h n n a công tác qu n chi đ u t xây d ng cơng trình b ng ngu n v n NSNN qua KBNN nh : Nhóm gi i pháp v ch đ , sách c a Nhà n c quy trình qu n chi đ u t XDCT; nhóm gi i pháp v k ho ch v n đ u t xây d ng; nhóm gi i pháp v ng d ng cơng ngh thông tin; v nâng cao ý th c ch p hành c a đ n v ch đ u t ; lu n v n c ng nêu lên m t s ki n ngh đ i v i c quan Trung ng, v i KBNN v i UBND c p Công tác qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n ngân sách Nhà n c m t l nh v c có liên quan nhi u đ n c p, ngành, nhi u c ch , sách qu n c a Nhà n c, nên nh ng ki n ngh đ xu t đ tài ch nh ng ý ki n nh nh m hoàn thi n c ch qu n chi đ u t XDCT b ng ngu n v n ngân sách Nhà n c qua h th ng Kho b c Nhà n 114 c TÀI LI U THAM KH O A Các ngu n tài li u in Sách [1] B Tài chính, Kho b c Nhà n c (2008) Chi n l c phát tri n KBNN đ n n m 2020, Nhà xu t b n tài chính, Hà N i [2] B Tài chính, Tr ng b i d ng cán b tài (2008) M t s v n đ v kinh t - tài Vi t Nam, Nhà xu t b n tài chính, Hà N i [3] N ng V n Du, Nguy n Ti n Hanh (2010) Giáo trình qu n chi Ngân sách Nhà c, NXB Tài chính, Hà N i [4] T Quang Ph ng (2007) Giáo trình kinh t đ u t , NXB i h c Kinh t Qu c dân, Hà N i [5] Kho b c Nhà n c, D án c i cách qu n tài công (2006) H th ng thông tin qu n ngân sách kho b c (TABMIS) nh ng v n đ có liên quan, Nhà xu t b n tài chính, Hà N i Lu t [6] Lu t Ngân sách Nhà n c (2002) Qu c h i: 01/2002/QH11 [7] Lu t Xây d ng (2003) Qu c h i: 16/2003/QH11 [8] Lu t u th u (2005) Qu c h i: 61/2005/QH11 [9] Chính ph (2005) Ngh đ nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005, v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình Các Ngh đ nh Chính ph [10] Chính ph (2007) Ngh đ nh 99/2007/N -CP v qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình [11] Chính ph (2009) Ngh đ nh 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình [12] Chính ph (2009) Ngh đ nh 83/2009/N -CP ngày 15/9/2009 v s a đ i, b sung m t s u Ngh đ nh 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình [13] Chính ph (2009) Ngh đ nh s 112/2009/N -CP ngày 14/12/2009 v qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình 115 [14] Chính ph (2010) Ngh đ nh s 48/2010/N -CP ngày 07/5/2010 v h p đ ng ho t đ ng xây d ng Các Thông t [15] B Tài (2007-2009) Thơng t s : 33/2007/TT-BTC, 98/2009/TT-BTC, 19/2011/TT-BTC h ng d n quy t tốn d án hồn thành d án thu c ngu n v n NSNN [16] B Tài (2007-2011) Thơng t 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007, s 27/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007, 88/2009/TT-BTC, 209/2009/TT-BTC, 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy đ nh v qu n lý, toán v n đ u t v n s nghi p có tính ch t đ u t thu c ngu n v n NSNN Các tài li u khác [17] Kho b c Nhà n c (2007) Quy t đ nh s 1539/Q -KBNN ngày 11/12/2007 c a T ng giám đ c KBNN v vi c s a đ i b sung quy trình ki m sốt toán v n đ u t v n s nghi p có tính ch t đ u t xây d ng n [18] Kho b c Nhà n c qua h th ng KBNN c (2008) Quy t đ nh s 25/Q -KBNN ngày 14/01/2008 c a T ng giám đ c KBNN v vi c ban hành quy trình ki m sốt v n đ u t n [19] Kho b c Nhà n c c (2009), Quy t đ nh s 686/Q -KBNN ngày 18/8/2009 c a T ng giám đ c KBNN v vi c ban hành quy trình ki m sốt toán v n đ u t v n s nghi p có tính ch t đ u t n [20] Kho b c Nhà n c qua h th ng Kho b c Nhà n c c (2009) Quy t đ nh s 1116/Q -KBNN ngày 24/11/2009 c a T ng giám đ c KBNN v vi c ban hành quy trình giao d ch m t c a ki m soát chi th ng xuyên ngân sách nhà n c qua Kho b c Nhà n [21] T ng giám đ c Kho b c Nhà n c c (2012) Quy t đ nh s 282/Q -KBNN ngày 20/4/2012 v vi c quy trình ki m soát, toán v n đ u t v n s nghi p có tính ch t đ u t n c qua Kho b c Nhà n c B Tài li u n t [22] Website c a Báo n t , Th i báo kinh t Vi t Nam, http://vneconomy.vn [23] Website c a B K ho ch u t , http://www.mpi.gov.vn [24] Website c a B Tài chính, http://www.mof.gov.vn [25] Website c a B xây d ng , http://www.xaydung.gov.vn [26] Website c a Chính ph , http:// www.chinhphu.vn 116 ... QU N LÝ CHI U T XÂY D NG CƠNG TRÌNH B NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ N C QUA KHO B C NHÀ N C 1.1, C s lý lu n v chi đ u t xây d ng cơng trình b ng ngu n v n Ngân sách Nhà n c qua Kho b c Nhà n c... c qua Kho b c Nhà n cB cK n ng công tác qu n lý chi đ u t xây d ng cơng trình b ng ngu n v n Ngân sách Nhà n c qua Kho b c Nhà n cB cK n CH NG C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V CHI VÀ CÔNG TÁC QU N LÝ... c sách Nhà n ng qu n lý chi đ u t xây d ng cơng trình b ng ngu n v n ngân c, tác gi ch n đ tài: “T ng c cơng trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n ng công tác qu n lý chi đ u t xây d ng c qua Kho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh bắc kạn , Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay