Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư tại tỉnh ninh thuận, áp dụng cho trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh ninh thuận, thành phố phan rang tháp chàm

101 5 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:10

B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I NGUY N V N VINH NGHIÊN C U XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QU N CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG GIAI O N TH C HI N U T T I T NH NINH THU N, ÁP D NG CHO TR S B O HI M H I T NH NINH THU N, THÀNH PH PHAN RANGTHÁP CHÀM LU N V N TH C S NINH THU N, N M 2017 B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I NGUY N V N VINH NGHIÊN C U XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QU N CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG GIAI O N TH C HI N U T T I T NH NINH THU N, ÁP D NG CHO TR S B O HI M H I T NH NINH THU N, THÀNH PH PHAN RANGTHÁP CHÀM Chuyên ngành: QU N XÂY D NG Mã s : 60.58.03.02 NG IH NG D N KHOA H C PGS.TS NINH THU N, N M 2017 V NL NG L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n Vi c tham kh o ngu n tài li u đ c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Nguy n V n Vinh i L I CÁM N Trong trình h c t p làm lu n v n t t nghi p cao h c, đ th y, cô giáo tr ng c s giúp đ c a i h c Th y L i, đ c bi t th y giáo PGS.TS V nL ng, s tham gia góp ý c a nhà khoa h c, đ ng nghi p c quan công tác, nhà qu n lý, ban lãnh đ o B o hi m h i t nh Ninh Thu n s n l c c a b n thân n nay, tác gi hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n: “Nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n th c hi n đ u t t i t nh Ninh Thu n, áp d ng cho Tr s B o hi m h i t nh Ninh Thu n, thành ph Phan RangTháp Chàm”, chuyên ngành Qu n xây d ng Tác gi bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo PGS.TS V nL ng h ng d n, ch b o t n tình cung c p ki n th c khoa h c c n thi t trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n th y, cô giáo thu c B môn Công ngh Qu n xây d ng - Khoa cơng trình th y, cô giáo thu c B môn khoa Kinh t Qu n lý, phòng Vi n t o i h c Sau i h c tr ng i h c Th y L i, t o Khoa h c ng d ng Mi n Trung t o m i u ki n thu n l i cho tác gi hoàn thành t t lu n v n th c s c a Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! ii c nh ng ý ki n đóng góp c a M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M VI T T T viii U CH NG T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N CH T L NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG GIAI O N TH C HI N U T 1.1 T ng quan v công tác qu n d án đ u t xây d ng .4 1.1.1 Khái ni m v qu n d án đ u t xây d ng .4 1.1.2 Vai trò c a qu n d án đ u t xây d ng 1.1.3 N i dung qu n d án đ u t xây d ng 1.1.4 Tình hình qu n d án đ u t xây d ng Vi t Nam .6 1.2 T ng quan v công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n th c hi n đ u t Vi t Nam .11 1.2.1 Công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n thi t k k thu t - thi t k b n v thi công 11 1.2.2 Công tác QLCL cơng trình xây d ng giai đo n thi công 14 1.3 T ng quan v công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n th c hi n đ u t t nh Ninh Thu n 18 1.3.1 Công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n thi t k k thu t b n v thi công t nh Ninh Thu n .18 1.3.2 Công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n thi công xây l p Ninh Thu n 21 K T LU N CH NG 23 CH NG NGHIÊN C U C S KHOA H C VÀ PHÁP V CÔNG TÁC QU N CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG GIAI O N TH C HI N UT 24 2.1 Các c s khoa h c v cơng tác QLCL cơng trình xây d ng giai đo n th c hi n đ u t 24 2.1.1 Các c s lu n .24 2.1.2 Các c s th c ti n 26 2.2 Các c s pháp v công tác QLCL CTXD giai đo n th c hi n đ u t .28 2.2.1 Các v n b n pháp quy v công tác qu n ch t l iii ng cơng trình 28 ... NGHIÊN C U XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG GIAI O N TH C HI N U T T I T NH NINH THU N, ÁP D NG CHO TR S B O HI M XÃ H I T NH NINH THU N, THÀNH PH PHAN RANG. .. qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n th c hi n đ u t t i t nh Ninh Thu n, áp d ng cho Tr s B o hi m xã h i t nh Ninh Thu n, thành ph Phan Rang – Tháp Chàm , chuyên ngành Qu n lý xây. .. QLCL cơng trình xây d ng giai đo n thi công 14 1.3 T ng quan v công tác qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n th c hi n đ u t t nh Ninh Thu n 18 1.3.1 Công tác qu n lý ch t
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư tại tỉnh ninh thuận, áp dụng cho trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh ninh thuận, thành phố phan rang tháp chàm , Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư tại tỉnh ninh thuận, áp dụng cho trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh ninh thuận, thành phố phan rang tháp chàm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay