Giải pháp nâng cao năng lực của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường tín

112 5 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:10

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng tơi Các thơng tin, tài li u trích d n lu n v n đ th c ch a t ng đ c ghi rõ ngu n g c K t qu nêu lu n v n trung c công b b t k công trình tr c TÁC GI LU N V N Nguy n Xuân Chinh i N L IC M Trong trình h c t p nghiên c u lu n v n đ tài " Gi i pháp nâng cao n ng l c c a Ban Qu n d án đ u t xây d ng huy n Th đ cs h ng Tín", tác gi nh n ng d n giúp đ t n tình, chu đáo c a nhà khoa h c, chuyên gia đ ng nghi p Tác gi xin chân thành c m n th y giáo, giáo Khoa Cơng trình, Phòng t o i h c Sau đ i h c Tr ng i h c Th y l i t o u ki n giúp đ tác gi v tài li u, thông tin khoa h c k thu t đóng góp nhi u ý ki n quý báu cho lu n v n Tác gi đ c bi t xin b y t lòng c m n th y giáo Phó giáo s - Ti n s Nguy n Quang C ng t n tình h ng d n, ch b o cho tác gi nhi u v n đ quý báu q trình nghiên c u khoa h c nói chung c ng nh n i dung c a lu n v n nói riêng Cu i tác gi xin g i l i c m n chân thành t i gia đình, b n bè, đ ng nghi p đ ng viên, t o m i u ki n thu n l i đ tác gi hoàn thành lu n v n Do nh ng h n ch v ki n th c, th i gian, kinh nghi m nên nh ng thi u sót khuy t m u khó tránh kh i Tác gi r t mong nh n đ c m i đóng góp, ch b o c a th y đ ng nghi p, s đóng góp q báu nh t mà tác gi mong mu n nh n đ c đ n i dung nghiên c u c a đ tài có th hồn thi n h n đóng góp q trình cơng tác sau Hà N i, tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Nguy n Xuân Chinh ii M CL C L I CAM OAN i L I C M N ii DANH M C CÁC B NG BI U VÀ HÌNH V vi DANH M C CÁC T M CH VI T T T vii U NG T NG QUAN V D QU N D ÁN UT ÁN UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH VÀ XÂY D NG CƠNG TRÌNH 1.1 T ng quan v d án qu n d án đ u t xây d ng 1.1.1 D án đ u t 1.1.2 D án đ u t xây d ng cơng trình 1.2 Qu n d án đ u t xây d ng 10 1.2.1 Khái ni m: 10 1.2.2 Các ch c n ng c a Qu n d án đ u t xây d ng: 12 1.2.3 Vai trò c a công tác qu n d án: 13 1.2.4 Các giai đo n đ u t c a m t d án đ u t 15 1.2.5 Qu n d án nhìn t góc đ c a ch th tham gia: 18 1.3 Tình hình qu n d án đ u t xây d ng t i Vi t Nam hi n 23 1.3.1 ánh giá chung công tác qu n đ u t xây d ng 23 1.3.2 Công tác Qu n ch t l K t lu n ch CH T ng t i thành ph Hà N i 25 ng 29 NG C S KHOA H C VÀ PHÁP TRONG QU N D ÁN U XÂY D NG CƠNG TRÌNH 30 2.1 Các v n b n quy đ nh qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 30 2.1.1 Các v n b n quy đ nh c a Qu c h i, Chính ph , b chuyên ngành 30 2.1.2 Các v n b n c a UBND thành ph Hà N i 33 2.2 N i dung công tác qu n d án 34 2.2.1 Qu n th i gian d án ti n đ d án 34 2.2.2 Qu n chi phí d án 37 2.2.3 Qu n ch t l ng d án 39 2.2.4 Qu n r i ro d án 41 iii 2.2.5 Qu n h p đ ng ho t đ ng mua bán 42 2.3 Tiêu chí đánh giá n ng l c qu n d án 43 N ng l c qu n c a Ban QLDA đ u t xây d ng 43 2.3.1 N ng l c t ch c c a ban qu n d án 44 2.3.2 N ng l c c a ng i tham gia qu n d án 44 2.3.3 N ng l c v c s v t ch t c a ban qu n d án 46 2.4 Các nhân t nh h ng đ n n ng l c qu n d án 46 2.4.1 S c n thi t ph i nâng cao n ng l c c a Ban QLDA 47 2.4.2 Các nhân t nh h ng đ n n ng l c qu n c a Ban QLDA 47 Các nhân t khách quan 48 2.5 Các hình th c t ch c qu n th c hi n d án xây d ng Vi t Nam: 51 2.5.1 Ban qu n đ u t xây d ng chuyên ngành, ban qu n d án đ u t xây d ng khu v c 51 2.5.2 Ban qu n d án đ u t xây d ng m t d án: 52 2.6 Các nguyên t c qu n d án 54 2.6.1 V t ch c b máy n ng l c cán b 54 2.6.2 V n ng l c qu n ti n đ 56 2.6.3 V n ng l c qu n chi phí d án 56 2.6.4 N ng l c công tác qu n ch t l ng 57 2.6.5 V n ng l c qu n r i ro d án 60 CH NG QU N D XU T GI I PHÁP NH M NÂNG CAO N NG L C C A BAN ÁN UT XÂY D NG HUY N TH NG TÍN 63 3.1 Khái quát đ c m u ki n đ a lý, kinh t - xã h i huy n Th ng Tín 63 3.2 Gi i thi u v Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Th ng Tín 65 3.2.1 Ch c n ng, nhi m v 65 3.2.2 T ch c b máy, nhân s 67 3.2.3 c m đ i ng lao đ ng 70 3.2.4 c m c s v t ch t: 72 3.3 Tình hình th c hi n nhi m v t i Ban QLDA đ u t xây d ng huy n Th ng Tín giai đo n 2011 – 2016 74 3.3.1 K t qu th c hi n giai đo n 2011 đ n n m 2016 74 iv 3.3.2 Công tác tri n khai d án n m 2017 t i; 75 3.4 ánh giá n ng l c qu n c a Ban QLDA TXD huy n Th 3.4.1 ng Tín: 77 u m……………………………………………………………………… 77 3.4.2 Các t n t i, h n ch ……………………………………………………………78 3.4.3 Các nguyên nhân c a t n t i, h n ch …………………………………………82 3.5 nh h ng công tác nâng cao n ng l c qu n d án ……84 3.6 Các gi i pháp nh m nâng cao n ng l c qu n c a Ban qu n d án đ u t xây d ng huy n Th 3.6.1 T ng c ng Tín th i gian t i 86 ng c s v t ch t k thu t cho Ban qu n 87 3.6.2 Hoàn thi n b máy, t ch c ho t đ ng c a Ban QLDA 87 3.6.3 T ng c ng công tác qu n ch t l ng cơng trình 89 3.6.4 Gi i pháp đ m b o ti n đ th c hi n d án 93 3.6.5 Gi i pháp nâng cao n ng l c qu n chi phí 96 3.6.6 Gi i pháp nâng cao n ng l c công tác ph i h p th c hi n nhi m v 98 K T LU N VÀ KI N NGH 100 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 103 v DANH M C CÁC B NG BI U VÀ HÌNH V Hình 1.1 Chu trình d án đ u t xây d ng 10 Hình Chu trình qu n d án 12 Hình Các nhi m v c b n c a Ch đ u t đ i v i d án 19 Hình 4: Ph ng th c xây d ng theo mơ hình t v n 21 Hình 2.1: Quy trình qu n th i gian ti n đ 36 Hình 2: Quy trình qu n chi phí d án 38 Hình 2.3: Quy trình qu n ch t l ng 40 Hình 2.4: M t s nguyên nhân gây r i ro d án đ u t xây d ng 42 Hình 3.1: S đ c c u t ch c c a Ban QLDA huy n Th ng Tín 68 Hình 3.2: Bi u đ bi n đ ng lao đ ng qua n m 71 B ng Tình hình bi n đ ng lao đ ng giai đo n 2011 – 2016 71 B ng C c u lao đ ng theo trình đ 72 B ng 3: B ng kê tài s n ch y u c a Ban QLDA 73 B ng 4: Các công trình hi n tri n khai t i BQLDA 75 B ng 5: Các cơng trình ph i c t gi m kh i l ng sau quy t toán……………… 79 B ng 6: Các cơng trình có ti n đ tri n khai ch m, ph i u ch nh…………… 81 B ng 7: xu t c c u, t ch c c a Ban 88 B ng 8: Quy trình qu n d án giai đo n chu n b đ u t 91 B ng 9: Quy trình th c hi n d án 94 B ng 10: Quy trình quy t tốn v n đ u t hồn thành cơng trình 96 vi DANH M C CÁC T VI T T T BQLDA Ban Qu n d án BQL TXD Ban Qu n đ u t xây d ng C T Ch đ u t TKKT-TDT Thi t k k thu t - T ng d toán TVGS T v n giám sát HSMT H s m i th u QLDA Qu n d án HTKT H t ng k thu t QSD Quy n s d ng CTXD Cơng trình xây d ng CLCTXD Ch t l QLCLCTXD Qu n ch t l NSNN Ngân sách nhà n vii ng cơng trình xây d ng ng cơng trình xây d ng c M U Tính c p thi t c a đ tài tn c chúng hi n đà phát tri n, v y mà h th ng c s h t ng đ c ng nhà n c ta quan tâm, phát tri n B t c m t ngành, m t l nh v c đ có th ho t đ ng, phát tri n đ u ph i th c hi n đ u t k thu t c s h t ng Vì v y, vi c xây d ng c s h t ng n n móng quan tr ng cho s phát tri n kinh t c a đ t n c đ m b o đ i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân M t ho t đ ng không th thi u công cu c t o d ng c s h t ng v ng ch c h at đ ng đ u t xây d ng c b n u t xây d ng c b n (XDCB) l nh v c quan tr ng vi c xây d ng c s h t ng đáp ng công cu c cơng nghi p hố, hi n đ i hố đ t n c Trong nh ng n m g n đây, công tác đ u t xây d ng c b n đ c tri n khai ngày m t nhi u, đ c bi t hoàn c nh toàn qu c s c th c hi n Ch ng trình m c tiêu qu c gia xây d ng Nông thôn m i T nhi u ngu n v n, hình th c đ u t khác cơng trình đ m c cơng trình đ c tri n khai th c hi n H u h t cơng trình, h ng c đ a vào s d ng đ u đáp ng đ c yêu c u v ch t l ng, quy mô, công n ng s d ng theo thi t k , đ m b o an toàn ch u l c, an toàn v n hành phát huy đ c hi u qu Tuy nhiên, bên c nh nh ng b c phát tri n trên, ho t đ ng xây d ng v n m t s v n đ đ quan tâm; v i cơng trình đ t tiêu chu n, phát huy hi u qu v n nh ng cơng trình ch a đ t u c u v k thu t, m thu t, ti n đ … gây lãng phí v kinh t , b c xúc nhân dân M t nh ng nguyên nhân d n đ n tình tr ng vi c buông l ng khâu qu n V n đ ch t l ng b nh h ng t khâu l p d án, l a ch n nhà th u đ n công vi c t ch c ki m tra h th ng qu n ch t l ng c a nhà th u t ch c liên quan su t th i gian xây d ng cơng trình Tr đ u t xây d ng, ng i ta th c đây, nói đ n d án ng quan tâm đ t v n đ v qu n lý, s d ng ngu n v n ti n đ thi công lên hàng đ u sau m i đ n qu n ch t l ng cơng trình nâng cao ch t l đ ng d án đ u t xây d ng cơng trình c n ph i gi i quy t v n t t c khâu qu n vòng đ i th c hi n d án C n tri n khai m t cách quy t li t đ ng b qu , hi u l c ch t l t t c c p, ngành đ a ph ng đ m b o hi u ng d án đ u t xây d ng cơng trình, ph i t o đ c “c ch trách nhi m” Nh v y s khơng tình tr ng x y b t c s c đ u đ l i nguyên nhân khách quan v i hàng lo t đ cđ c vi n d n Vì v y tác gi lu n v n ch n đ tài “Gi i pháp nâng cao n ng l c c a Ban Qu n d án đ u t xây d ng huy n Th ng Tín” M c đích c a đ tài Thơng qua vi c tìm hi u cơng tác qu n t i Ban Qu n d án đ u t xây d ng huy n Th ng Tín, đ xu t gi i pháp nh m nâng cao n ng l c, hi u qu công tác qu n d án đ u t xây d ng t i Ban Qu n xây d ng huy n Th Cách ti p c n ph Ph ng Tín ng pháp nghiên c u: ng pháp nghiên c u: Nh m đ t đ c m c tiêu nghiên c u đ ra, tác gi d a cách ti p c n c s lu n v khoa h c qu n d án quy đ nh hi n hành c a h th ng v n b n pháp lu t l nh v c nghiên c u d ng m t s ph ng pháp nghiên c u phù h p v i đ i t ng th i lu n v n c ng s ng n i dung nghiên c u c a đ tài u ki n th c t t i Vi t Nam hi n nay, là: - Ph ng pháp thu th p, t ng h p phân tích s li u; - Ph ng pháp u tra kh o sát th c t ; - Ph ng pháp th ng kê; - Ph ng pháp phân tích so sánh; - M t s ph ng pháp k t h p khác đ nghiên c u gi i quy t v n đ đ it ng ph m vi nghiên c u: a) it ng nghiên c u: c đ t * i v i đ n v t v n thi t k , t v n kh o sát Các đ n v t v n kh o sát, thi t k cơng trình xây d ng đ c ch n nhà th u t v n, kh o sát có trách nhi m: Th c hi n đúng, đ y đ quy n ngh a v c a nhà th u kh o sát, nhà th u thi t k theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng v n b n h ng d n; Ch giao vi c ch trì kh o sát, thi t k cho cá nhân c a t ch c n u ng i có ch ng ch hành ngh n ng l c hành ngh phù h p theo quy đ nh c a pháp lu t; Nghiên c u áp d ng h th ng quy chu n, tiêu chu n xây d ng hi n hành đ đ m b o ch t l ng toàn di n v k thu t, m quan cơng trình hi u qu s d ng Ngoài vi c Ban Qu n d án đ u t xây d ng huy n Th ng Tín nhà th u tuân th quy đ nh ban hành Ban c n ki m sốt vi c sau q trình kh o sát, thi t k : - Tr c l p đ c ng kh o sát, yêu c u nhà th u ti n hành th sát n, nghiên c u k đ a hình đ a m o khu v c d án đ l p đ c ng chi ti t, đ y đ y u t c n thi t đ ph c v cho công tác thi t k , tránh b sung, u ch nh nh h ch t l - ng đ n ti n đ , ng d án đ m b o công tác giám sát kh o sát, yêu c u chuyên viên ki m tra, nghi m thu kh o sát ph i rà soát k h s kh o sát th c t hi n tr tr ng Trong ng h p c n thi t, yêu c u t v n kh o sát đo đ c ki m tra l i đ đ m b o ch t l ng h s kh o sát - đ m b o ch t l ng ti n đ h s , c n thi t ph i t ch c giao ban v i đ n v t v n, đ ng th i c cán b , chuyên viên tr c ti p qua tr s đ n v t v n ph i h p nghiên c u, đ xu t gi i pháp thi t k h p i v i nh ng d án yêu c u g p v ti n đ , t ch c giao ban đ nh k hàng tu n v i t v n a u kho n c th vào h p đ ng đ yêu c u t v n ph i b trí đ cán b có n ng l c, kinh nghi m th c hi n kh o sát, thi t k Có ch tài c th đ x ph t nh ng h s thi t k không đ m b o ch t l ng Nâng cao h n n a ch t l ng công tác th m tra đ ng th i l a ch n đ n v th m tra có đ n ng l c, kinh nghi m uy tín l nh v c t v n 90 u tiên ph i h p đ n v t v n xây d ng đáp ng đ c đ y đ u ki n v ho t đ ng xây d ng, có kinh nghi m công tác thi t k , am hi u v u ki n đ a ch t, khí t ng th y v n đ a bàn huy n Vi c th c hi n công tác chu n b đ u t , bao g m c ho t đ ng t v n thi t k , t v n kh o sát ph i đ c tri n khai tuân th trình t sau: B ng 8: Trình t qu n d án giai đo n chu n b đ u t UBND ban hành quy t đ nh v ch tr ng đ u t , giao BQLDA đ i di n ch đ u t C m m c, xác đ nh v trí, n cơng trình, xây d ng k ho ch gi i phóng m t b ng (n u có) Ban QLDA l a ch n Th a thu n v i đ a Các S , Ban, Ngành, trình UBND huy n phê ph ng (các xã, th tr n), đ n v có liên xã, th tr n đ n v có liên quan có v n b n th a quan v n i dung c a thu n t ký h p đ ng v i đ n v t v n thi t k Ch Trình c quan chun mơn t ch UBND huy n (Phòng Qu n th ) phê t D án đ u t ho c Báo cáo Kinh t k th m đ nh D án đ u t ho c Báo cáo Kinh t k thu t L p D án đ u t ho c Báo cáo Kinh t k thu t thu t * i v i công tác l a ch n qu n nhà th u thi công Ch đ u t l a ch n nhà th u tham gia d án đ m b o có đ u ki n n ng l c phù h p v i t ng lo i d án, lo i, c p cơng trình theo quy đ nh c a Lu t 2013, Ngh đ nh s 63/N – CP ngày 26/6/2014 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t v n b n h h u th u u th u v l a ch n nhà th u Ch đ ng c p nh t ng d n c a Chính ph , b , ngành, UBND thành ph Hà N i v ng d n thi hành Lu t u th u Không th phân chia nh gói th u theo k ho ch phân b v n đ đ gây r t nhi u tiêu c c nh h c ch đ nh th u ng x u đ n hi u qu qu n Quy đ nh rõ ràng u ki n p d ng t ng lo i h p đ ng, khuy n khích áp d ng lo i h p đ ng tr n gói đ h n ch phát sinh c v đ n giá l n kh i l ng T t c hình th c phát sinh ph i đ c phân tích đánh giá b i chuyên gia c quan ch c n ng có th m quy n, làm rõ nguyên nhân đ nh ng gi i pháp x phù h p đ m b o tính hi u qu Tr 91 ng h p có phát sinh l n ph i t ch c đ u th u l i C n đ a tiêu chí c th vi c xác đ nh d án, cơng trình đ i m i th t c xét th u: c áp d ng theo ph ng th c ch đ nh th u i v i lo i đ u th u mua s m ho c xây l p, Ban QLDA c n th ng nh t h s m i th u h s d th u theo m u chung, nhà th u ch n thông tin theo m u yêu c u c a bên m i th u (bên m i th u ký tên đóng d u), nh m đ n gi n hóa th t c xác hóa đánh giá k t qu đ u th u, h n ch tiêu c c không khách quan có th x y T ng c ng cơng tác ki m tra u ki n n ng l c ho t đ ng xây d ng c a nhà th u theo h s đ xu t, h s d th u T ch c th m đ nh phê t quy trình b o trì cơng trình tr c nghi m thu cơng trình cho đ n đ a vào s d ng Sau l a ch n đ ch t l c nhà th u c n ch rõ n i dung c n làm, yêu c u v ng, ti n đ , th i gian th ng xuyên ki m tra, giám sát vi c th c hi n nhi m v c a nhà th u đ m b o ch t l ng cơng trình Kiên quy t lo i b đ i v i nh ng nhà th u y u v chuyên môn t cách đ o đ c gây nh h * ng đ n ch t l ng c ng nh uy tín c a Ban i v i nhà công tác l a ch n nhà th u t v n giám sát Vi c l a ch n nhà th u t v n giám sát th c hi n t i ban ch y u th c hi n theo hình th c ch đ nh Vi c ch đ nh đ n v tham gia đ c th c hi n c n c đ n xin tham gia h s n ng l c kèm theo n p v Ban ch t l ng cơng trình đ c đ m b o Ban u tiên l a ch n đ n v đ m b o quy đ nh v n ng l c ho t đ ng xây d ng, y u t kinh nghi m đ i v i đ n v tham gia cơng trình có tính ch t t Cán b giám sát ph i th cơng tr ng t c ng đ ng xun có m t t i hi n tr c xem xét ng, n m b t m i di n bi n ng, ph i h p v i đ n v có liên quan đ xu t h phát sinh t i công tr ng x tình hu ng ng T ch c giám sát, nghi m thu đ i v i t ng công đo n, h ng m c theo quy đ nh Bên c nh vi c l a ch n đ n v t v n xây d ng, thi công cơng trình có kinh nghi m đ m b o yêu c u vi c c cán b k thu t A có đ trình đ chun mơn, nghi p v tham gia th c hi n công trình h t s c quan tr ng Cán b có trình đ 92 chun mơn phù h p v i cơng trình th c hi n s giúp Ban giám đ c đ nh h ng đ c công vi c c n th c hi n tham m u, đ xu t gi i pháp th c hi n d án Trong nh ng n m qua vi c th c hi n Quy t đ nh s 39/2015/Q -UBND ngày 30/12/2015 c a UBND thành ph Hà N i v vi c Ban hành quy đ nh trách nhi m qu n ch t l ng cơng trình b o trì cơng trình xây d ng đ a bàn thành ph Hà N i đ a bàn huy n Th ng Tín đ c th c hi n nghiêm túc, hi u qu Phòng Qu n đô th huy n (c quan chuyên môn qu n xây d ng c p huy n) ph i h p t t v i đ i di n ch đ u t xây d ng cơng trình ti n hành ki m tra giai đo n ki m tra tr c nghi m thu, bàn giao đ a vào s d ng Công vi c góp ph n nâng cao ch t l ng cơng trình xây d ng đ c thi công th i gian qua đ a bàn huy n Vì v y vi c ti p t c trì th c hi n n i dung c a Quy t đ nh s 39/2015/Q -UBND ngày 30/12/2015 c a UBND thành ph Hà N i v vi c Ban hành quy đ nh trách nhi m qu n ch t l ng cơng trình b o trì cơng trình xây d ng đ a bàn thành ph Hà N i đ a bàn huy n h t s c c n thi t đ nâng cao ch t l ng cơng trình 3.6.4 Gi i pháp đ m b o ti n đ th c hi n d án Nh đ c p, nguyên nhân tác đ ng đ n ti n đ th c hi n d án đ u t XDCT làm cho d án ch m ti n đ th i gian qua, nguyên nhân khách quan nh h ng c a th i ti t khí h u có nh ng nguyên nhân ch quan là: Do thi u v n, ch a b trí đ c ngu n v n k p th i; Do ch m tr gi i phóng m t b ng; Do n ng l c c a bên tham gia qu n th c hi n d án y u V m t qu n c a C T ngun nhân d n đ n d án không th c hi n ti n đ khơng có k ho ch t ng th qu n ti n đ th c hi n d án kh thi, k ho ch ti n đ l p ch a khoa h c d n đ n có m t cơng vi c b thay đ i ti n đ so v i k ho ch v ch không u ch nh đ c ho c ch u ch nh c c b mà không u ch nh m t cách t ng th Giai đo n th c hi n d án ph i đ m b o đ c th c hi n theo s đ sau: 93 B ng 9: Trình t th c hi n d án L p trình phê t k Ki m tra l i m c gi i, hoàn thi n th t c liên quan đ n m t b ng ho ch l a ch n nhà th u L p thi t k k thu t đ i v i d án có b c thi t k ho c thi t k b n v thi công d tốn đ i v i d án có b c Gi i phóng m t b ng (n u có) Bàn giao m t b ng, Trình th m đ nh phê t thi t k b n v thi công d cho đ n v thi cơng tốn L p trình th m đ nh h s m i th u, h s u c u Kh i cơng, thi cơng trình T ch c l a ch n nhà th u xây l p Nghi m thu kh i l ng hồn thành Trình th m đ nh phê t k t qu l a ch n nhà th u Thanh tốn kh i l ng hồn thành cơng trình Hồn thi n ký h p đ ng v i nhà th u trúng th u 94 C n qu n ch t ch ti n đ th c hi n d án t i không ch giai đo n thi công mà t t c khâu c a d án đ n nghi m thu bàn giao cơng trình đ a vào s d ng quy t toán v n đ u t d án hồn thành Trong q trình th c hi n, Ban QLDA TXD huy n Th ng Tín có m t s t n t i ch a đáp ng đ c yêu c u ti n đ theo k ho ch T th c tr ng tác gi đ xu t m t s gi i pháp nh sau: - N m b t rõ ràng m c tiêu c a d án, g n m c tiêu c a d án v i tồn b nh ng cơng vi c c a d án t l p k ho ch chi ti t phù h p nh t v i m c tiêu Yêu c u nhà th u l p k ho ch qu n th i gian chi ti t bám sát k ho ch đ c phê t đ đôn đ c nhà th u th c hi n - Th c hi n phân k đ u t d án có kh i l ng quy mơ l n, rà sốt nh ng h ng m c ch a th t s c n thi t đ đ xu t c t gi m ho c giãn hoãn ti n đ , u tiên phân b ngu n v n cho m t s cơng trình có th xây d ng hoàn thành đ bàn giao đ a vào s d ng phát huy hi u qu đ u t Qua h n ch tình tr ng d án th c hi n khơng có ngu n v n d n đ n ch m ti n đ - Xác đ nh cơng vi c có th làm đ ng th i, công vi c u tiên Báo cáo đ nh k ti n đ công vi c; xác đ nh đâu m gây ch m ti n đ , c n t p trung vào công tác đ gi i quy t v n đ - Th c hi n t t công tác ph i h p v i quy n đ a ph t c v b i th ng th c hi n nhanh th ng, GPMB Trong u ki n ngu n v n dành cho đ u t xây d ng c b n có nhi u khó kh n, c n ti p t c đ y m nh công tác v n đ ng nhân dân t nguy n gi i phóng m t b ng đ XDCT Xây d ng đ i ng cán b th c hi n cơng tác b i th ng GPMB có n ng l c, n m b t đ y đ n i dung c n b n v n b n pháp c a Nhà n c v GPMB, có k n ng v giao ti p, thuy t ph c, gi i quy t v n đ có kh n ng thi t l p, xây d ng m i quan h ch t ch v i cán b th c hi n nhi m v GPMB đ a ph ng i v i cơng trình tri n khai có nhi u h ng m c, hay thi công ph c t p hàng nh : cơng trình Xây d ng tr ng THCS xã Ninh S , Xây d ng vùng s n xu t rau an toàn xã Hà H i hàng tu n Ban đ u t ch c h p giao ban v i đ n v có liên quan Tr c t ch c h p cán b k thu t A ph i t p h p ý ki n, đ xu t c a bên 95 liên quan báo cáo Ban giám đ c đ có h ng đ ng ch đ o, u ch nh ti n đ đ m b o đáp c yêu c u th i gian k ho ch Trong trình th c hi n Ban QLDA c n xây d ng bi u m u c th v báo cáo ti n đ hàng tu n, hàng tháng, hàng quý đ b ph n t ng h p theo dõi d dàng t ng h p, báo cáo k p th i cho Ban giám đ c Bi u báo cáo c n nêu rõ đ + Tên cơng trình, d án; a m th c hi n; Kh i l đo n (tháng ho c tu n); kh i l ng l y k đ t đ c thơng tin: ng hồn thành giai c; k ho ch th i gian t i; ki n ngh , đ xu t i v i cơng trình tri n khai th c hi n Ban QLDA c n có s ph i h p nh p nhàng v i Phòng Tài – K ho ch huy n xây d ng k ho ch phân b ngu n v n cho phù h p, t xây d ng k ho ch gi i ngân giúp cơng trình khơng b ch m ti n đ khơng b trí đ c ngu n v n 3.6.5 Gi i pháp nâng cao n ng l c qu n chi phí th c hi n t t cơng tác qu n chi phí c a d án th c hi n ph i có s ph i h p nh p nhàng gi a cán b k thu t hi n tr ng b ph n tài c a Ban B ng 10: Trình t quy t tốn v n đ u t hồn thành cơng trình L p h s hồn cơng Ph i h p v i Phòng QL T ki m tra hi n tr ki m tra h s ng L p h s quy t tốn Nghi m thu, bàn giao cơng trình Trình th m đ nh, phê t h s quy t toán 96 Cán b k thu t t ng c ng công tác ki m tra, đôn đ c k t qu th c hi n đ i v i nhà th u thi công, đ n v t v n giám sát Th c hi n t t vi c ghi chép nh t ký công trình nghi m thu kh i l ng hồn thành theo t ng h ng m c, b ph n cơng trình đ làm c n c th c hi n n i dung liên quan đ n qu n chi phí Ngay sau có biên b n nghi m thu h ng m c công trình hay hồn tồn b cơng trình, b ph n k toán ph i d n m i ngu n l c nhanh chóng tri n khai hồn thi n h s cho nhà th u thi cơng cơng trình đ n v có liên quan Ban QLDA ph i ch u trách nhi m đ m b o cân đ i ngu n kinh phí, k p tốn cho bên có liên quan theo h p đ ng ký k t; có trách nhi m thay m t ch đ u t hoàn thi n th t c c n thi t h s thanh, quy t toán v n C n có c ch cho vi c t o ngu n đ chi tr cho kh i l ng xây d ng hồn thành i v i nh ng gói th u mà kh i l ng th c hi n v t k ho ch, b ph n k thu t ph i h p v i đ n v có liên quan l p h s d tốn b sung trình c p có th m quy n phê t Nhanh chóng có k t qu th m đ nh đ bên liên quan bi t th c hi n N u d toán b sung đ thêm, ng c phê t nhà th u đ c l i n u d toán khơng đ c phép tốn ph n chi phí t ng c ch p thu n ch đ c toán ph n giá tr ghi h p đ ng ký k t i v i thành ph n chi phí c a d án ph i th c hi n chi đ m b o nguyên t c, h n ch đ n m c t i đa vi c t ng t ng m c d án cơng trình đ s d ng chi phí d phòng ch đ giúp cho cơng trình đ c s d ng tr c phê t Vi c ng h p b t kh kháng hay c hoàn thi n h n Chi phí qu n d án c a m i d án ph i đ c th c hi n quy t tốn cơng khai, minh b ch theo quy c a pháp lu t vi c mua s m trang thi t b , v n phòng ph m ph i đ khai d c s đ ng ý c a Ban giám đ c, đ nh m c chi h i ngh ph c v công tác tri n án c n ph i th c hi n theo Thông t s 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 c a B Tài quy đ nh ch đ cơng tác phí, ch đ chi t ch c cu c h i ngh đ i v i c quan nhà n c đ n v s nghi p công l p M t y u t quan tr ng vi c qu n chi phí d án hình th c c a h p đ ng qu n vi c th c hi n h p đ ng gi a ch đ u t v i bên có liên quan 97 C n c vào hình th c c a h p đ ng ch đ u t ti n hành nghi m thu, quy t toán cho đ n v N u n i dung h p đ ng rõ ràng c th s tránh đ c nh ng y u t phát sinh làm t ng chi phí q trình th c hi n d án Trong giai đo n hi n nay, th c hi n n i dung Ngh đ nh s 37/2015/N -CP ngày 22/4/2015 c a Chính ph quy đ nh chi ti t v h p đ ng xây d ng hình th c h p đ ng tr n gói nên đ c quan tâm u tiên l a ch n 3.6.6 Gi i pháp nâng cao n ng l c công tác ph i h p th c hi n nhi m v nâng cao n ng l c công tác ph i h p th c hi n nhi m v đ c bi t tình hình đ c giao thêm ch c n ng qu n ho t đ ng đ i v i c m m công nghi p đ a bàn huy n cán b c a Ban QLDA c n làm t t nhi m v sau: - Nghiên c u, tìm hi u v ch c n ng nhi m v c a t ng c quan c th c a huy n đ c quy đ nh t i Quy t đ nh s 1414/Q -UBND ngày 24/02/2017 c a UBND thành ph Hà N i v vi c ban hành m u quy t đ nh quy đ nh ch c n ng, nhi m v c c u t ch c c quan chuyên môn thu c UBND qu n, huy n, th xã thu c thành ph Hà N i đ t tham m u, xây d ng k ho ch làm vi c, ph i h p gi i quy t công vi c chuyên môn - Xây d ng k ho ch ph i h p c th , chi ti t g i đ n c quan, đ n v có liên quan xin ý ki n tr c th c hi n nhi m v , đ c quan có th i gain chu n b tài li u, b trí ng i v i l nh v c đ c phân công, nâng cao hi u qu công tác i v i công tác ph i h p đ gi i quy t vi c đ n bù, gi i phóng m t b ng - Ngay t b c l p t ng m c đ u t , Ban c n ph i đánh giá hi n tr ng cơng trình khái tốn chi phí b i th ng GPMB t ng đ i sát v i d án; ph i nghiên c u, tính tốn đ y đ chi phí liên quan đ n b i th ng xây d ng ph GPMB cho tính tính đ sát th c t ví d nh ph i l ng tr ng án đ n bù cđ c vi c xây d ng khu tái đ nh c , di chuy n cơng trình h t ng liên quan nh n, n thông tin, liên l c 98 c, - Trong quy t đ nh thành l p t th c hi n ch c n ng GPMB c a t ng d án c n Quy đ nh rõ trách nhi m, ngh a v quy n h n c a tùng cá nhân, t ch c tham gia - Công b công khai sách u tiên đ i v i đ i t ng đ ch ng sách đ n bù, h tr Vi c th c hi n sách đ n bù gi i phóng m t b ng đ i v i d án ph i đ c th c hi n theo Quy t đ nh s 10/2017/Q -UBND ngày 29/3/2017 c a UBND thành ph Hà N i v vi c Ban hành quy đ nh n i dung thu c th m quy n c a UBND thành ph Hà N i v b i th nhà n ng h tr tái đ nh c c thu h i đ t đ a bàn thành ph Hà N i Quy t đ nh s 11/2017/Q - UBND ngày 31/3/2017 c a UBND thành ph Hà N i v vi c Ban hành quy đ nh m t s n i dung v thu h i đ t, giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t đ th c hi n d án đ u t xây d ng đ a bàn thành ph Hà N i - Trong công tác th c hi n nhi m v gi i phóng m t b ng c n ph i h p t t v i t ch c, đoàn th , m t tr n t qu c đ c bi t c n có s tham gia giám sát c a ng đ ho t đ ng gi i quy t sách liên quan đ n b i th ng GPMB đ i dân c th c hi n công khai, minh b ch - Nhà th u thi công nh n bàn giao m t b ng thi công t Ban QLDA đ u t xây d ng huy n ph i cho ng i ki m tra l i toàn b m t b ng n u th y có v ng m c ph i báo cáo cho Ban QLDA Tránh đ vi c gi i quy t sách liên quan đ n công tác đ n bù GPMB di n bi n ph c t p, gây b c xúc nhân dân 99 K T LU N VÀ KI N NGH K T LU N N ng l c qu n d án m t nhân t quy t đ nh đ n vi c thành công c a d án, đ c bi t giai đo n toàn qu c th c hi n Ch ng trình m c tiêu qu c gia Xây d ng nơng thơn m i Chính v y, n ng l c qu n d án c n ph i nâng cao c v chi u sâu tính chun nghi p m i có th đáp ng đ c Trong trình nghiên c u, đánh giá v n ng l c qu n d án c a Ban qu n d u t xây d ng huy n Th án d án, phân tích đ qu n d án ng Tín, lu n v n nêu th c tr ng v n ng l c qu n c m t m nh, m t y u v n ng l c qu n d u t xây d ng huy n Th án c a Ban ng Tín B ng vi c phân tích m t m nh, m t y u đó, lu n v n đ a m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c qu n d án c a Ban qu n d án u t xây d ng huy n Th ng Tín Xu t phát t m c đích nhi m v đ ra, lu n v n phân tích n ng l c qu n d án c a Ban qu n d án u t xây d ng huy n Th nh : t ch c, trang thi t b , ng i… Bên c nh nh ng m t m nh, n ng l c qu n d án t i Ban b c l m t s h n ch c n ph i đ đ y đ k p th i ph ng Tín thơng qua n i dung c hoàn thi n nh : Trang b ng ti n, công c cho cán b nhân viên làm vi c; rà soát l i ch c n ng, nhi m v c a phòng đ có s thay đ i m t cách h p lý; c n k t h p công vi c v i đào t o đ nâng cao n ng l c cho cán b nhân viên Phân tích nh ng nguyên nhân c a nh ng t n t i, gi i pháp đ c nêu ch ng c a lu n v n Lu n v n trình bày m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c qu n t i Ban Qu n d án u t xây d ng huy n Th v , trách nhi m; t ng c pháp v ph ng Tín nh gi i pháp v phân giao nhi m ng đào t o cán b , gi i pháp v công c qu n d án; gi i ng pháp qu n m t s sách quy đ nh qu n d án Trong gi i pháp v đào t o nh m n ng cao n ng l c cho cán b nhân viên c n đ c áp d ng tri t đ th i gian t i 100 KI N NGH Sau trình nghiên c u, th c hi n lu n v n tác gi nh n th y th i gian qua bên c nh nh ng thu n l i, c g ng công tác ch đ o, đ i m i ho t đ ng c a Ban qu n d án t n t i m t s h n ch làm cho ho t đ ng c a Ban qu n d án đ u t xây d ng nói chung Ban qu n d án đ u t xây d ng c p huy n đ a bàn thành ph Hà N i nói riêng nhi u khó kh n t ng b c hoàn thi n, nâng cao n ng l c qu n d án c a Ban QLDA đ u t xây d ng c p huy n h c viên đ ngh UBND thành ph Hà N i, s chuyên môn UBND c p huy n thu c thành ph Hà N i tri n khai m t s n i dung sau: UBND thành ph Hà N i - Có v n b n h ng d n s chuyên ngành, UBND qu n, huy n, th xã thành l p Ban qu n d án khu v c theo n i dung Thông t s 16/2016/TT – BXD ngày 30/6/2016 c a B Xây d ng v vi c H đ nh 59/2015/N ng d n th c hi n m t s u c a Ngh – CP ngày 18/6/2015 c a Chính ph v Hình th c t ch c qu n d án đ u t xây d ng - Th c hi n phân c p đ u t qu n sau đ u t đ i v i cơng trình xây d ng đ a bàn thành ph ; - Hàng n m b trí ngu n kinh phí đ u t xây d ng h th ng k thu t c s h t ng đ a bàn thành ph c ng nh b tri ngu n kinh phí đào t o, nâng cao trình đ đ i v i đ i ng cán b th c hi n nhi m v qu n d án Các s chuyên ngành c a thành ph - Tham m u UBND thành ph ban hành v n b n h ng d n ho t đ ng, chuyên môn nghi p v v l nh v c xây d ng nói chung cơng tác qu n d án đ u t xây d ng nói chung đ a bàn thành ph - Ph i h p, h ng d n, giúp đ Ban qu n d án đ u t xây d ng c p huy n công tác tri n khai nhi m v chuyên môn - S Xây d ng th ng xuyên t ch c thanh, ki m tra ho t đ ng xây d ng cơng trình 101 đ a bàn thành ph đ nâng cao ch t l ng cơng trình UBND qu n, huy n, th xã - T ch c rà soát, s p x p l i đ i ng cán b th c hi n ch c n ng qu n d án c a Ban qu n d án đ u t xây d ng c p qu n, huy n, th xã cho phù h p v i ch c n ng, nhi m v đ c giao - T ch c n d ng cán b làm công tác qu n d án m t cách công khai, minh b ch phù h p v i v trí vi c làm - T ch c l p đào t o, b i d ng nâng cao trình đ chun mơn, nghi p v cho đ i ng cán b công ch c nói chung đ i ng cán b , công ch c làm nhi m v qu n d án đ u t xây d ng nói riêng Trong lu n v n h c viên tìm hi u, tích l y phân tích nh ng v n đ liên quan đ n nâng cao n ng l c c a Ban QLDA đ u t xây d ng huy n Th ng Tín, thành ph Hà N i Song th i gian th c hi n đ tài có h n, ki n th c khoa h c kinh nghi m th c t tích l y đ c c a b n thân h n ch , h c viên r t mong nh n đ c ý ki n đóng góp trao đ i t n tình c a quý th y giáo, cô giáo nhà qu n b n bè đ lu n v n đ c hoàn thi n h n./ 102 DANH M C TÀI LI U THAM KH O I Các v n b n pháp quy Qu c h i, Lu t Xây d ng, S 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 06 n m 2014; Qu c h i, Lu t u th u, S 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 n m 2013; Qu c h i, Lu t u t công, S 49/2014/QH13, ngày 18 tháng n m 2014; Qu c h i, Lu t u t , S 67/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 n m 2014; Chính ph , Ngh đ nh 59/2015/N -CP, ngày 18 tháng n m 2015; Chinh ph , Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 25 tháng n m 2015; Chính ph , Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12 tháng n m 2015 II Bài gi ng Nguy n Bá Uân, Bài gi ng Qu n d án xây d ng nâng cao, Tr ng đ i h c Th y l i, Hà N i, n m 2012 Nguy n Tr ng T , Bài gi ng môn h c Qu n ti n đ , Tr ng đ i h c Th y l i, Hà N i, n m 2012 ng cơng trình, Tr ng đ i h c Nguy n Xuân Phú, Bài gi ng môn h c Kinh t đ u t xây d ng, Tr ng đ i h c M Duy Thành, Bài gi ng môn h c Qu n ch t l Th y l i, Hà N i, n m 2012 Th y l i, Hà N i, n m 2012 inh Tu n H i, Bài gi ng môn h c u th u h p đ ng xây d ng, Tr ng đ i h c Th y l i, Hà N i, n m 2016 III Báo cáo, h s Ban qu n d án u t xây d ng huy n Th ng Tín Báo cáo s 86/BC-BQL ngày 31/12/2016 Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v n m 2016 ph ng h ng nhi m v n m 2017 Ban qu n d án u t xây d ng huy n Th quan đ n d án đ u t xây d ng cơng trình 103 ng Tín Các h s , v n b n liên V Trang web C ng thông tin n t ph http://www.chinhphu.vn/ C ng thơng tin n t B Xây d ng, http://www.moc.gov.vn/ C ng thông tin n t B Nông nghi p PTNT, http://www.mard.gov.vn/ C ng thông tin n t B Tài http://www.mof.gov.vn/ Bách khoa tồn th tr c n, http://vi.wikimedia.org/ C ng tra c u n t http://thuvienphapluat.vn/ 104 ... n lý d án đ u t xây d ng nói chung n ng l c qu n lý d án đ u t xây d ng nói riêng; nh ng nhân t nh h ng đ n n ng l c qu n lý d án gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý d án t i Ban Qu n lý d án. .. “Gi i pháp nâng cao n ng l c c a Ban Qu n lý d án đ u t xây d ng huy n Th ng Tín M c đích c a đ tài Thơng qua vi c tìm hi u công tác qu n lý t i Ban Qu n lý d án đ u t xây d ng huy n Th ng Tín, ... t i Ban Qu n lý d án đ u t xây d ng huy n Th ng Tín, tác gi nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý d án đ u t xây d ng d án đ u t xây d ng c b n đ a bàn huy n Th ng Tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường tín , Giải pháp nâng cao năng lực của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường tín

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay