Đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh hà nam giai đoạn 2010 2015

99 10 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:10

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng tơi Các thơng tin, tài li u trích d n lu n v n đ c ghi rõ ngu n g c, h c viên t thu th p ch u trách nhi m K t qu nêu lu n v n trung th c ch a đ cơng trình tr c cơng b b t k c TÁC GI LU N V N Nguy n Xuân i c L IC M N Trong trình nghiên c u làm lu n v n th c s Tác gi nh n đ c s giúp đ nhi t tình, s đ ng viên sâu s c c a nhi u cá nhân, c quan nhà tr ng Xin chân thành c m n cá nhân, c quan Nhà tr ng t o u ki n cho tác gi hoàn thành lu n v n Tr c h t xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n Th y giáo h s V Thanh Te, ng i giúp đ tr c ti p h ng d n khoa h c Giáo ng d n tác gi q trình nghiên c u hồn thành lu n v n Xin chân thành c m n Ban giám hi u tr ng i h c Th y l i, Phòng t o đ i h c Sau đ i h c, Ban ch nhi m Khoa Cơng Trình th y giáo Khoa, Lãnh đ o đ ng nghi p c quan đ ng viên, t o m i u ki n giúp đ tác gi v m i m t trình nghiên c u hoàn thành lu n v n t t nghi p Do nh ng h n ch v ki n th c, th i gian, kinh nghi m tài li u tham kh o nên lu n v n thi u xót u khơng th tránh kh i Vì v y, tác gi r t mong nh n đ ý, ch b o c a th y cô giáo đ ng nghi p c s góp ó s giúp đ q báu giúp tác gi hồn thi n h n cơng trình nghiên c u c a Em xin chân thành c m n! Nam, ngày Ng tháng i vi t lu n v n Nguy n Xuân ii n m 2017 c M CL C M Ch U ng I: T NG QUAN V D ÁN UT XÂY D NG .3 1.1 Khái quát d án đ u t xây d ng 1.1.1 Khái ni m v d án đ u t xây d ng 1.2 M t s kinh nghi m qu n lý đ u t m ts n c th gi i 1.2.1 Kinh nghi m qu n lý đ u t t i Trung Qu c: .8 1.2.2: Kinh nghi m qu n lý đ u t t i m t s n c khác 1.3.Tình hình đ u t d án th y l i ph c v nông nghi p hi u qu đ u t n c ta 11 1.3.1 Vùng Trung du Mi n núi B c b 12 1.3.2 Vùng ng b ng sông H ng .12 1.3.3 Vùng B c Trung b .13 1.3.4 Vùng Duyên h i Nam Trung b 13 1.3.5 Vùng Tây Nguyên .14 1.3.6 Mi n ông Nam b .14 1.3.7 Vùng ng b ng sông C u long 15 1.4 T m quan tr ng c a cơng trình th y l i v i s phát tri n ngành nơng nghi p nói chung s phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Nam nói riêng .15 K T LU N CH Ch 2.1 NG 17 ng II: C S KHOA H C TRONG ÁNH GIÁ HI U QU U T 18 Các nhân t c b n đ đánh giá hi u qu đ u t 18 2.1.1 ánh giá hi u qu theo ph ng pháp đ nh tính: 18 2.1.2 ánh giá hi u qu theo ph ng pháp đ nh l 2.1.3 Nh ng ph 2.2 Ph 2.2.1.Các b ng .18 ng pháp đánh giá khác 21 ng pháp ch n, đánh giá hi u qu đ u t c a m t d án 22 c đánh giá phân tích hi u qu kinh t - tài c a d án đ u t 23 2.2.2 Phân tích đánh giá d án theo giá tr t ng đ ng b ng ph ng pháp hi u s thu chi (NPV) .26 2.2.3 Phân tích đánh giá d án theo su t thu l i n i t i (IRR) 28 2.2.4 Phân tích d án theo t s l i ích – chi phí (B/C) 30 iii 2.3 Các nhân t c b n tác đ ng đ n hi u qu d án 31 2.3.1 Các nhân t khách quan 31 2.3.2.Các nhân t ch quan 32 2.4 Nh ng t n t i công tác đ u t nh ng d án nơng nghi p có liên quan đ n hi u qu đ u t 33 2.4.1 Trong huy đ ng v n đ u t 33 2.4.2 Quy ho ch chu n b đ u t 34 2.4.3 Công tác đ u th u qu n lý ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình 37 2.4.4 Công tác qu n lý khai thác b o v cơng trình 38 hóa, hi n đ i hóa s n xu t nông nghi p 38 2.4.5 H th ng cơng trình th y l i đ K t lu n ch Ch c đ u t ch a đáp ng yêu c u đa d ng 38 ng II 40 ng III: ÁNH GIÁ HI U QU VÀ QU UT XU T GI I PHÁP NÂNG CAO HI U XÂY D NG CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I T I T NH NAM 41 3.1 i u ki n ngu n l c phát tri n c a t nh Nam 41 3.2 Tình hình công tác đ u t nh ng n m v a qua c a t nh Nam 42 3.2.1.V n đ u t xây d ng cơng trình th y l i theo vùng 43 Ph ng h ng đ u t nh ng n m t i 45 3.3.1 Ph ng h ng, m c tiêu chung 45 3.3 3.3.2 T m nhìn đ n n m 2030 48 3.3.3 V gi i pháp th c hi n quy ho ch 48 3.3.4 Phân k đ u t trình t 3.4 th c hi n quy ho ch 49 ánh giá hi u qu đ u t c a d án cơng trình th y l i nh ng n m qua t i t nh Nam 50 3.4.1 D án tr m b m Kinh Thanh II: 51 3.4.2 Cơng trình th y l i T c Giang: 57 3.5 Phân tích nguyên nhân nh ng t n t i liên quan hi u qu đ u t 62 3.5.1 Công tác đ n bù gi i phóng m t b ng 62 3.5.2 Kh o sát, l p d toán 63 iv 3.6 xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu đ u t cho nh ng d án xây d ng nh ng d án chu n b đ u t 66 3.6.1 Gi i pháp 1: Hồn thi n cơng tác quy ho ch t nh v i ph t ng h ng cho ng lai 66 3.6.2 Gi i pháp 2: Nâng cao ch t l ng, đ y nhanh công tác t v n kh o sát, thi t k l p d toán: .68 3.6.3 Gi i pháp 3: Hồn thi n cơng tác đ u th u 69 3.6.4 Gi i pháp 4: Ch đ ng l p k ho ch tìm ngu n v n cho d án 70 3.6.5 Gi i pháp 5: Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, hoàn thi n c ch sách đ i v i cán b qu n lý, th c hi n d án .72 3.6.6 Gi i pháp 6: T ng quy n trách nhi m qu n lý chi phí đ u t xây d ng c b n công tác qu n lý v n hành 74 3.7.1 Gi i pháp 7: y nhanh công tác đ n bù gi i phóng m t b ng bàn giao m t b ng thi công xây d ng 77 K t lu n ch ng III 79 K T LU N VÀ KI N NGH 80 v DANH M C B NG BI U B ng 3.1: V n đ u t cho cơng trình th y l i t ng v n đ u t xdcb c a t nh nam giai đo n 2011-2015 42 B ng 3.2: V n đ u t xây d ng cơng trình th y l i th c hi n phân theo vùng 43 B ng 3.3: Phân vùng th y l i t nh Nam 46 B ng 3.4 Cơng trình c p II v i s v n đ u t ban đ u 53 B ng 3.5 Giá tr s n l ng l ng th c quy thóc t ng thêm vùng tr c ti p h ng l i 84 B ng 3.6 Giá tr s n ph m thu nh p thu n túy c lo i tr ng vùng hi n t i ch a có d án 85 B ng 3.7 Giá tr s n ph m thu nh p thu n túy c lo i tr ng vùng sau n m có d án 86 B ng 3.8 Tính thu nh p thu n túy hi n t i ch a có d án 87 B ng 3.9 Giá tr thu nh p thu n túy c a c vùng có d án thu nh p t ng thêm ch a có d án 88 B ng 3.10 B ng tính n i hồn kinh t (EIRR) c a d án 89 B ng 3.11 Giá t thu nh p th c (NPV) t s thu nh p/Chi phí (B/C) 90 B ng 3.12 Phân tích bi n đ ng c a d án – tính v i i=10% (b ng 3.12) 91 vi DANH M C HÌNH NH Hình 3.1 M t s hình nh c a cơng trình vào ho t đ ng 59 Hình 3.2 Hình nh v v s t lún cơng trình 61 vii DANH M C CH NSNN: Ngân sách nhà n VI T T T c XDCB: Xây d ng c b n TKBVTC-DT: Thi t k b n v thi cơng d tốn CTTL : Cơng trình th y l i HTX : H p tác xã KT – XH : Kinh t - Xã H i UBND: y ban nhân dân KTCTTL : Khai thác cơng trình th y l i NN&PTNT: Nông nghi p phát tri n nông thơn viii M 1.TÍNH C P THI T C A U TÀI Trong giai đo n hi n tình hình thiên tai h n hán, l l t di n bi n vơ ph c t p Chính u nên vi c xây d ng cơng trình th y l i tr nên c p bách h n bao gi h t Bên c nh n cơng c a n c ta ngày t ng nên v n đ v hi u qu đ u t xây d ng m t tốn khó c n đ c gi i quy t m t cách k p th i V i đ c thù c a mình, cơng trình th y l i khơng ch nh h toàn s phát tri n c a vùng mi n, khu v c mà nh h b i c nh n c ta m t n cơng trình th y l i ln đ ng tr c ti p đ n an ng l n đ n n n kinh t c nông nghi p Do đó, vi c đ u t xây d ng c lãnh đ o quan tâm sát Nhi u cơng trình hồn thành đem l i hi u qu kinh t xã h i cao, nhiên v n khơng cơng trình đ cđ ut v is v nt ng đ i l n nh ng hi u qu mang l i không nhi u th m chí có nh ng cơng trình b b hoang gây lãng phí r t l n v m t ti n c a Nam m t vùng chiêm ch ng có đ cao so v i m c n c bi n th p h n nh ng t nh lân c n Hàng n m t nh v n phê t đ u t nhi u h ng m c công trình th y l i nh n o vét kênh m ng, kiên c hóa,…nh t giai đo n 2010-2015 Nh ng t nh Nam m t t nh nh ngu n thu ngân sách nhi u h n ch nên v n đ v hi u qu đ u t , tác đ ng c a d án lên bà nông dân c n đ c đánh giá m t cách nghiêm túc T v n đ c p thi t nêu trên, tác gi ch n đ tài: ánh giá hi u qu đ u t cơng trình th y l i đ a bàn t nh Nam giai đo n 2010-2015 IT a) it NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U ng nghiên c u: Nghiên c u v nh ng d án cơng trình th y l i đ t nh Nam m c đ u t đ a bàn i n m tr l i b)Ph m vi nghiên c u: Lu n v n nghiên c u v hi u qu đ u t c a nh ng d án công trình th y l i đ a ... nêu trên, tác gi ch n đ tài: ánh giá hi u qu đ u t cơng trình th y l i đ a bàn t nh Hà Nam giai đo n 2010- 2015 IT a) it NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U ng nghiên c u: Nghiên c u v nh ng d án cơng trình. .. NH HÀ NAM 41 3.1 i u ki n ngu n l c phát tri n c a t nh Hà Nam 41 3.2 Tình hình cơng tác đ u t nh ng n m v a qua c a t nh Hà Nam 42 3.2.1.V n đ u t xây d ng cơng trình. .. c hóa,…nh t giai đo n 2010- 2015 Nh ng t nh Hà Nam m t t nh nh ngu n thu ngân sách nhi u h n ch nên v n đ v hi u qu đ u t , tác đ ng c a d án lên bà nông dân c n đ c đánh giá m t cách nghiêm túc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh hà nam giai đoạn 2010 2015 , Đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh hà nam giai đoạn 2010 2015 , DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU, Mặc dù vậy nhưng quy hoạch của tỉnh chưa mang tính định hướng và có tầm nhìn chưa thực sự xa. Chính vì điều này làm cho hiệu quả của các công trình thủy lợi giảm đi đáng kể vì khi quy hoạch vùng không được chuẩn xác làm cho các công trình được xây dựn..., KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay