Hoàn thiện công tác quản lý tại dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh nam định

102 6 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:06

L I CAM OAN tài lu n v n th c s Lu n v n th c s k thu t chuyên ngành Qu n xây d ng v i đ tài:“ Hồn thi n cơng tác qu n t i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam đ nh giao giao đ c nh”c a h c viên đ ng lu n v n th c s c a tr Trong th i gian h c t p t i tr ng v i s đ nh h c nhà tr ng quy t ng ng c a th y cô giáo tr ng, s giúp đ c a b n bè, đ ng nghi p, đ c bi t s giúp đ , ch b o c a PGS.TS Nguy n Quang C ng, h c viên t nghiên c u th c hi n đ tài ây thành qu lao đ ng, s t ng h p có tính chun mơn c a tác gi / Hà N i, tháng n m 2017 Tác gi Nguy n T i ng Vy L IC M N Lu n v n th c s k thu t chuyên ngành Qu n xây d ng v i đ tài: “Hồn thi n cơng tác qu n t i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam phòng tr ng t o nh” đ c hồn thành v i s giúp đ nhi t tình, hi u qu c a H&S H, khoa cơng trình th y, cô giáo, b môn c a i h c Thu l i, b n bè đ ng nghi p c quan Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo PGS.TS Nguy n Quang C tr c ti p t n tình h ng ng d n, c ng nh cung c p tài li u, thông tin khoa h c c n thi t cho lu n v n Tác gi xin chân thành c m n: Phòng t o H & S H, khoa cơng trình, th y giáo, cô giáo tham gia gi ng d y tr c ti p l p Cao h c 23QLXD 22- Tr ng ih c Thu l i Hà N i t n tình giúp đ truy n đ t ki n th c Tác gi xin c m n b n bè đ ng nghi p h t s c giúp đ v m i m t c ng nh đ ng viên khích l tinh th n v t ch t đ tác gi đ t đ c k t qu nh ngày hôm Do h n ch v kinh nghi m th c t c ng nh th i gian có h n, nên trình làm lu n v n, tác gi khơng tránh kh i thi u sót, tác gi mong mu n ti p t c nh n đ c ch b o c a th y, giáo s góp ý c a b n bè đ ng nghi p, đ tác gi hoàn thi n h n n a ki n th c c a Hà N i, tháng n m 2017 Tác gi Nguy n T ii ng Vy M CL C M U I Tính c p thi t c a đ tài II M c đích c a đ tài III Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài IV it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài V Cách ti p c n ph m vi nghiên c u: VI K t qu d ki n đ t đ c VII N i dung c a Lu n v n: CH NG T NG QUAN V QU N D ÁN TXDCT Khái quát chung v công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình: 1.1 1.1.1 Khái ni m qu n d án đ u t : 1.1.2 Vai trò c a cơng tác qu n d án: 1.1.3 Ph m vi công vi c c a qu n d án 1.1.4 Các hình th c qu n d án: 1.1.5 N i dung qu n d án: 10 ánh giá chung v công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình: 13 1.2 Th c tr ng công tác qu n đ u t xây d ng cơng trình s d ng v n ngân sách B 1.3 Nông nghi p PTNT qu n lý: 18 1.3.1 B i c nh hi n nay: 18 1.3.2 Phát tri n k t c u h t ng nông nghi p, nông thôn: 20 1.3.3 Công tác qu n đ u t xây d ng cơng trình s d ng v n ngân sách B Nông nghi p PTNT qu n lý: 22 CH T NG C S LU N VÀ PHÁP V CÔNG TÁC QU N D ÁN U XÂY D NG 25 2.1 C s pháp v công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 25 2.1.1 Các quy đ nh pháp 25 2.1.2 Nguyên t c, n i dung, m c đích yêu c u QLDA đ u t XDCT 33 2.2 C s khoa h c c a công tác qu n d án 40 2.2.1 Các mô hình qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 40 2.2.2 Các mơ hình t ch c ho t đ ng c a Ban QLDA 46 2.3 C s th c ti n c a công tác qu n d án 49 2.4 Ph ng pháp nâng cao n ng l c qu n 50 iii 2.4.1 Ph ng pháp qu n th i gian d án 50 2.4.2 Ph ng pháp qu n chi phí d án 52 2.4.3 Ph ng pháp qu n ch t l 2.4.4 Ph ng pháp qu n r i ro d án đ u t 56 CH NG TH C TR NG VÀ QU N TRONG GIAI ng d án 54 XU T GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC O N TH C HI N D C P CÔNG TRÌNH TH Y L I PH C V NH 3.1 ÁN C I T O, NÂNG NUÔI TR NG TH Y S N T NH NAM 58 Gi i thi u chung v d án Ban qu n d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam 3.1.1 nh[26] 58 Gi i thi u chung v d án C i t o, nâng c p công trình th y l i ph c v ni tr ng th y s n t nh Nam 3.1.2 nh 58 Ban qu n d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam 3.2 ÁN T I D nh 59 Th c tr ng công tác qu n giai đo n th c hi n d án t i Ban qu n d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam nh 63 3.2.1 V t ch c b máy c a ban qu n d án 64 3.2.2 V nhân s qu n d án 65 3.2.3 V công tác qu n v n 66 3.2.4 V công tác t ch c th m đ nh d án 67 3.2.5 V công tác l a ch n nhà th u 67 3.2.6 V công tác qu n s d ng t v n 68 3.2.7 V công tác tài k tốn 68 3.2.8 V công giám sát ch t l 3.2.9 V công tác qu n l u tr h s 69 3.2.10 V 3.2.11 V ti n đ nhà th u th c hi n d án 70 3.3 ng cơng trình 68 ng d ng ti n b Khoa h c – Công ngh 69 M t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu n giai đo n th c hi n d án t i Ban qu n d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam nh 72 3.3.1 Gi i pháp chung 72 3.3.2 Các gi i phác c th 73 K t lu n Ch ng 92 iv DANH M C HÌNH V , S Hình 2.1 Mơ hình Ban QLDA TXD chun ngành, khu v c 41 Hình 2.2 Mơ hình Ban QLDA TXD m t d án 42 Hình 2.3 Mơ hình thuê T v n qu n lý, u hành d án 43 Hình 2.4 Mơ hình Ch đ u t tr c ti p qu n 44 Hình 2.5 Mơ hình hình th c chìa khóa trao tay 45 Hình 2.6 Mơ hình T ch c ho t đ ng theo lo i hình ch c n ng 46 Hình 2.7 Mơ hình T ch c ho t đ ng theo t ng d án 47 Hình 2.8 Mơ hình T ch c ho t đ ng theo d ng ma tr n 48 Hình 3.1 Mơ hình t ch c ban qu n hi n t i .62 Hình 3.2 s đ m i quan h BQL v i c quan ch c n ng 62 Hình 3.3 Mơ hình ban qu n d án đ xu t 74 Hình 3.4 Mơ hình qu n v n theo thành ph n chi phí 90 Hình 3.5 S đ qu n ch t l ng cơng trình 85 Hình 3.6 M i quan h gi a thành ph n vi c qu n ch t l v ng cơng trình 86 KÝ HI U VÀ VI T T T 1- B NN&PTNT : B Nông nghi p Phát tri n nông thôn; 2- XDCB : Xây d ng c b n; 3- Ban QLXDCT : Ban qu n xây d ng cơng trình; 4- Ban QLDA : Ban qu n d án; 5- TXDCT : u t xây d ng cơng trình; 6- XDCT : Xây d ng cơng trình; 7- TKKT – TDT : Thi t k k thu t - T ng d toán; 8- BC TXDCT : Báo cáo đ u t xây d ng cơng trình; 9- TKBVTC – DT : Thi t k b n v thi cơng - d tốn; 10- QLDA TXD: Qu n d án đ u t xây d ng 11- ODA m t hình th c đ u t n c ngồi vi M U I Tính c p thi t c a đ tài Hi n nay, d c theo d i ven bi n n xu t r t m nh Tr c ta q trình chuy n đ i mơ hình s n c mơ hình thu n nơng, chuy n sang nông nghi p th y s n lâm nghi p Nhi u vùng chuy n h n sang th y s n hoàn toàn Nam nh t nh tr ng m phát tri n nơng nghi p thu c vùng ( BSH), có di n tích t nhiên 1.651,42km2, b ng 0,5% so v i c n H ng sông áy, Nam ng b ng sông H ng c N m gi a sông nh m t nh ng t nh có t c đ t ng tr m c trung bình so v i bình quân c n ng GDP c, giai đo n 2006 - 2010 t ng 5,5%, giai đo n 2011 - 2013 t ng 6,2% V i l i th v đ t đai màu m , có b bi n dài 70km v i nh ng đ m bãi tri u thích h p cho ngh mu i nuôi tr ng th y s n V i l i th u ki n nơng hóa, th nh ng, ch đ thu v n - thu tri u n đ nh, th m th c v t phát tri n phong phú r t thu n l i cho vi c phát tri n thành vùng nuôi tr ng h i s n v i quy mơ l n có giá tr hàng hóa thu s n cao, đáp ng yêu c u tiêu dùng n i đ a t o ngu n xu t kh u Trong nh ng n m g n đây, T nh Nam nh t ng b sang s n xu t hàng hóa v a đ đ m b o an ninh l Tuy v y, Nam nh c ng ch u nh h c chuy n n n nông nghi p ng th c v a có nơng s n xu t kh u ng khơng c a y u t b t l i c a bi n đ i khí h u tồn c u nh bão, m a, úng ng p, h n hán T c đ phát tri n nông nghi p ch a t ng x ng v i ti m n ng, l i th v đ t đai, lao đ ng tài nguyên bi n D án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam nh th c hi n nh m khai thác, s d ng hi u qu ngu n l c, đ a nuôi tr ng th y s n c a t nh Nam nh t ng b c phát tri n b n v ng, h i nh p v i xu h c a vùng đ ng b ng sông H ng c n Ban qu n d án đ ng phát tri n chung c c S Nông nghi p Phát tri n nông thôn t nh Nam nh thành l p theo Quy t đ nh s 519B/Q -SNN ngày 16/10/2014 c a S Nông nghi p PTNT v vi c thành l p Ban qu n d án đ u t Gi m sóng n đ nh bãi tr ng r ng ng p m n b o v đê bi n huy n Ngh a H ng, t nh Nam nh Quy t đ nh s 120/Q -SNN ngày 06/02/2015 c a S Nông nghi p PTNT v vi c b sung nhi m v , nhân s cho Ban qu n d án đ u t Gi m sóng n đ nh bãi tr ng r ng ng p m n b o v đê bi n huy n Ngh a H ng, t nh Nam nh Trong nhi m v đ c b sung có qu n d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam nh Các cán b c a ban qu n d án h u h t kiêm nhi m thêm nhi m v qu n d án t i hai quy t đ nh cơng tác qu n c ng h n ch t nhi u Xu t phát t th c t đó, tác gi l a ch n đ tài “Hoàn thi n công tác qu n t i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam nh” đ tìm hi u, nghiên c u đ xu t gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i, hồn thi n cơng tác qu n t i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v ni tr ng th y s n t nh Nam nh II M c đích c a đ tài Nghiên c u th c tr ng công tác qu n t i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam tích đánh giá nguyên nhân nhân t nh, phát hi n nh ng v n đ h n ch , ph n nh h ng đ n ch t l ng qu n d án, đ xu t m t s gi i pháp nh m kh c ph c nh ng h n ch , nâng cao ch t l ng công tác qu n t i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam nh III Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài a Ý ngh a khoa h c tài nghiên c u góp ph n h th ng hóa nh ng c s lu n v d án, qu n d án nói chung cơng tác qu n giai đo n th c hi n d án nói riêng t i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam nh Nh ng k t qu nghiên c u có giá tr tham kh o nâng cao nghiên c u chuyên sâu v qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng b Ý ngh a th c ti n Nh ng k t qu phân tích đánh giá nh ng gi i pháp đ xu t nh ng tham kh o mang tính g i ý giúp cho Ban qu n vi c hoàn thi n công tác qu n giai đo n ti p theo th c hi n d án it IV a it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài ng nghiên c u Công tác qu n t i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam nh nhân t nh h ng đ n công tác gia đo n th c hi n d án b Ph m vi nghiên c u Ph m vi v n i dung: Lu n v n s nghiên c u ho t đ ng có liên quan đ n công tác qu n giai đo n th c hi n d án Ph m vi v không gian: Nghiên c u s t p trung t i Ban qu n d án đ u t Gi m sóng n đ nh bãi tr ng r ng ng p m n b o v đê bi n huy n Ngh a H ng, t nh Nam nh Ph m vi v th i gian: Lu n v n t p trung nghiên c u công tác qu n d án t i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam nh t th c hi n d án đ n nay, thu th p s li u th c t , phân tích, đánh giá, nêu m t h n ch c n kh c ph c xu t gi i pháp kh c ph c nh ng h n ch t n t i giai đo n th c hi n d án ti p theo V Cách ti p c n ph m vi nghiên c u: Cách ti p c n lu n k t h p v i th c ti n, lu n v n s d ng ph c u sau đ gi i quy t v n đ : Ph ng pháp u tra kh o sát th c t ; Ph ng pháp th ng kê; Ph ng pháp phân tích so sánh, phân tích t ng h p; Ph ng pháp chuyên gia ng pháp nghiên VI K t qu d ki n đ t đ c ánh giá th c tr ng công tác qu n đ u t xây d ng giai đo n t b t đ u th c hi n d án t i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam xu t đ nh đ n nay; c m t s gi i pháp hồn thi n h n cơng tác qu n đ u t XDCT t i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam giai đo n ti p theo VII N i dung c a Lu n v n: L i cam đoan L ic m n M cl c Danh m c s đ hình v Ký hi u vi t t t N i dung lu n v n nh đ xu t bi n pháp gi i quy t nh ng sai sót, t n t i, v ng m c q trình th c hi n cơng vi c c a d án đ m b o quy đ nh; - Ph i h p v i nhà th u t v n giám sát, nhà th u thi công th c hi n nghi m thu cơng vi c, nghi m thu hồn thành giai đo n thi công đ m b o theo quy đ nh; - Th c hi n ki m tra h s tốn kh i l ng hồn thành giai đo n thi công đ m b o th c t th c hi n; ki m tra cơng trình hồn thành đ m b o đ u ki n đ nghi m thu bàn giao đ a cơng trình vào s d ng; h ng d n, l p ki m tra h s hồn cơng (s nh t ký, biên b n nghi m thu, k t qu thí nghi m, b n v hồn cơng, h s quy t tốn, ) đ m b o đ trình ki m tốn, quy t tốn cơng trình theo quy đ nh c a nhà n c ch u trách nhi m v sai sót, t n t i (n u có) c quan tra, ki m tra, ki m toán phát hi n x • Qu n ch t l ng kh o sát xây d ng - C n c vào tính ch t cơng trình, quy mô đ u t xây d ng, m c đ ph c t p c a cơng trình, đ c m u ki n t nhiên c a đ a m xây d ng đ c cán b giám sát, ki m tra, nghi m thu k t qu kh o sát cho phù h p - Tuy n ch n nhà th u kh o sát có n ng l c t d ng: N ng l c kinh nghi m qu n t ng x ng v i đ c m cơng trình xây ng x ng; ch t l ng ngu n nhân l c t ng x ng; có đ máy móc thi t b c n thi t th c hi n công vi c kh o sát; Có đ u u ki n thí nghi m, phân tích, đánh giá xác s li u k t qu kh o sát - H p đ ng kh o sát ph i làm rõ yêu c u đ y đ v s li u đ xác v s li u bên B cung c p - Công tác kh o sát ph i đ c giám sát ch t ch , k t qu kh o sát ph i đ c ki m tra, nghi m thu, đánh giá quy đ nh • Qu n ch t l ng thi t k cơng trình xây d ng: - L a ch n t ch c, cá nhân có pháp nhân hành ngh thi t k rõ rang, có n ng l c u ki n thi t k t ng x ng v i lo i cơng trình cơng trình u c u nhà th u ph i đ a nhân s ch ch t cho công tác thi t k l a ch n nhà th u 82 - Quá trình thi t k ph i đ c xét t thông qua t ng b c phác th o đ n b c hoàn ch nh nh m nâng cao tính hồn h o c a đ án thi t k đ m b o ti n đ th c hi n thi t k - S n ph m thi t k (k c b ng tính kh i l ng d tốn cơng trình) ph i đ c ki m tra, th m đ nh, phê t theo quy đ nh hi n hành - Yêu c u nhà th u thi t k ph i c ng i có trách nhi m, trình đ t ng x ng đ th c hi n trách nhi m giám sát tác gi thi cơng cơng trình tham gia nghi m thu, bàn giao s n ph m theo quy đ nh • Qu n ch t l ng thi cơng cơng trình - L a ch n nhà th u thi công nhà th u cung ng v t t thi t b quy đ nh hi n hành - Thông báo v nhi m v , quy n h n c a cá nhân h th ng qu n ch t l ng c a ch đ u t , nhà th u giám sát thi công xây d ng công trình cho nhà th u có liên quan bi t đ ph i h p th c hi n - Ki m tra u ki n kh i cơng cơng trình xây d ng theo quy đ nh t i i u 107 c a Lu t Xây d ng - Ki m tra s phù h p n ng l c c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình so v i h s d th u h p đ ng xây d ng, bao g m: nhân l c, thi t b thi cơng, phòng thí nghi m chun ngành xây d ng, h th ng qu n ch t l ng c a nhà th u thi công xây d ng cơng trình - Ki m tra bi n pháp thi công xây d ng c a nhà th u so v i thi t k bi n pháp thi công đ c phê t - Xem xét ch p thu n n i dung nhà th u trình quy đ nh t i Kho n i u 25 Ngh đ nh 46/2015/N -CP yêu c u nhà th u thi công ch nh s a n i dung q trình thi cơng xây d ng cơng trình cho phù h p v i th c t quy đ nh c a h p đ ng 83 - Ki m tra ch p thu n v t li u, c u ki n, s n ph m xây d ng, thi t b l p đ t vào cơng trình - Ki m tra, đơn đ c nhà th u thi công xây d ng công trình nhà th u khác tri n khai công vi c t i hi n tr ng theo yêu c u v ti n đ thi công c a cơng trình - Giám sát vi c th c hi n quy đ nh v b o v môi tr d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v b o v môi tr ng đ i v i cơng trình xây ng; giám sát bi n pháp đ m b o an tồn đ i v i cơng trình lân c n, cơng tác quan tr c cơng trình; - Giám sát vi c đ m b o an toàn lao đ ng theo quy đ nh c a quy chu n, quy đ nh c a h p đ ng quy đ nh c a pháp lu t v an toàn lao đ ng; - ngh ch đ u t t ch c u ch nh thi t k phát hi n sai sót, b t h p v thi t k ; - T m d ng thi công đ i v i nhà th u thi công xây d ng xét th y ch t l ng thi công xây d ng không đ m b o yêu c u k thu t, bi n pháp thi công không đ m b o an tồn; ch trì, ph i h p v i bên liên quan gi i quy t nh ng v ng m c, phát sinh q trình thi cơng xây d ng cơng trình ph i h p x lý, kh c ph c s c theo quy đ nh c a Ngh đ nh 46/2015/N -CP; - Ki m tra tài li u ph c v nghi m thu; ki m tra xác nh n b n v hồn cơng; - T ch c thí nghi m đ i ch ng, ki m đ nh ch t l ng b ph n cơng trình, h ng m c cơng trình, cơng trình xây d ng theo quy đ nh t i i u 29 Ngh đ nh này; - Th c hi n nghi m thu công vi c xây d ng đ chuy n b c thi công, nghi m thu giai đo n thi công xây d ng ho c b ph n công trình xây d ng, nghi m thu hồn thành h ng m c cơng trình, cơng trình xây d ng theo quy đ nh; ki m tra xác nh n kh i l cơng xây d ng hồn thành; - T ch c l p h s hoàn thành cơng trình xây d ng; - Th c hi n n i dung khác theo quy đ nh c a h p đ ng xây d ng S đ qu n ch t l ng c a d án hình 3.5 84 ng thi Quy chu n – Tiêu chu n xây d ng QLCL Kh o sát QLCL Thi t k QLCL Thi công - QLCL c a nhà th u - QLCL c a Ban QL - Ki m tra, th m đ nh GS tác gi Hình 3.5 S đ qu n ch t l 85 QLCL B o hành QLCL B o trì - QLCL c a nhà th u - QLCL c a Ban QL - T v n giám sát - Phòng QLCT ng cơng trình M i quan h gi a thành ph n vi c qu n ch t l ng cơng trình hình 3.6 S NN&PTNT Phòng QLCT Ban QLDA Giám sát CL C a Ban QL Nhà th u t v n GS Nhà th u thi công Giám sát tác gi Ch huy tr ng công tr ng Giám sát ch t l ng c a nhà th u thi công i Thi công i Thi công i Thi công i Thi công Hình 3.6 M i quan h gi a thành ph n vi c qu n ch t l f Qu n an toàn lao đ ng mơi tr • Qu n an tồn lao đ ng công tr ng xây d ng ng xây d ng 86 ng cơng trình u c u nhà th u thi công xây d ng th c hi n n i dung sau: - Nhà th u thi công xây d ng ph i l p bi n pháp an tồn cho ng móc cơng trình cơng tr đ n nhi u bên ph i đ ng xây d ng Tr c bên th a thu n tr ng xây d ng đ m i ng tr ng ph i b trí ng ih c th hi n cơng khai công i bi t ch p hành; nh ng v trí nguy hi m cơng ng d n, c nh báo đ phòng tai n n - Nhà th u thi công xây d ng bên có liên quan ph i th sát cơng tác an tồn lao đ ng cơng tr ng xun ki m tra, giám ng Khi phát hi n có vi ph m v an tồn lao ng ph i đình ch thi cơng xây d ng Ng i đ x y vi ph m v an toàn lao đ ng thu c ph m vi qu n c a ph i ch u trách nhi m tr - Nhà th u xây d ng có trách nhi m đào t o, h toàn lao đ ng ng tiên máy ng h p bi n pháp an toàn liên quan - Các bi n pháp an toàn, n i quy v an toàn ph i đ đ ng công tr i, ph c pháp lu t ng d n , ph bi n quy đ nh v an i v i m t s công vi c yêu c u nghiêm ng t v an tồn lao đ ng ng i lao đ ng ph i có gi y ch ng nh n đào t o an toàn lao đ ng Nghiêm c m s d ng ng i lao đ ng ch a đ c đào t o ch a đ ch ng d n v an toàn lao đ ng - Nhà th u thi cơng xây d ng có trách nhi m cung c p đ y đ trang b b o h lao đ ng, an toàn lao đ ng cho ng tr i lao đ ng theo quy đ nh s d ng lao đ ng cơng ng - Khi có s c v an tồn lao đ ng, nhà th u thi cơng bên liên quan có trách nhi m t ch c x báo cáo c quan qu n nhà n c v an toàn lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t đ ng th i ch u trách nhi m kh c ph c b i th ng nh ng thi t h i nhà th u không b o đ m an tồn lao đ ng gây • Qu n môi tr ng xây d ng Yêu c u nhà th u thi công xây d ng th c hi n n i dung sau: - Nhà th u thi công xây d ng ph i th c hi n bi n pháp đ m b o v môi tr ng i lao đ ng công tr ng b o v môi tr ng xung quanh, bao g m bi n pháp ch ng b i, ch ng n, x ph th i thu d n hi n tr 87 ng cho ng - Trong trình v n chuy n v t li u xây d ng, ph th i ph i có bi n pháp che ch n đ m b o an tồn, v sinh mơi tr ng - Nhà th u thi công xây d ng bên liên quan ph i có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n b o v môi tr quan qu n nhà n ng xây d ng đ ng th i ch u s ki m tra giám sát c a c c v môi tr ng Trong tr không tuân th quy đ nh v b o v môi tr ng h p nhà th u thi cơng xây d ng ng đình ch thi cơng xây d ng, yêu c u nhà th u th c hi n bi n pháp b o v mơi tr ng - Ng ng q trình thi công xây i đ x y hành vi làm t n h i đ n môi tr d ng cơng trình ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t b i th ng thi t h i l i c a gây g Hồn thi n cơng tác qu n lý, ki m sốt phòng ng a r i ro - Phát huy tính t ch , t ch u trách nhi m c a t v n kh o sát – thi t k , nâng cao n ng l c trình đ quy đ nh rõ ràng v tiêu chu n, ch ng ch hành ngh t v n - a cơng tác gi i phóng m t b ng vào giai đo n chu n b đ u t : th c hi n công tác gi i phóng m t b ng theo quy ho ch b ng cách thành l p qu đ u t xây d ng, ph c v công tác GPMB, xây d ng k t c u h t ng - Tranh th m i ngu n v n h p pháp đ th c hi n d án - Th c hi n t t công tác l a ch n nhà th u, x nghiêm hi n t ng thơng th u, phát huy hình th c đ u th u xây d ng, mua s m thi t b , t v n thi t k t v n giám sát - Hoàn thi n h th ng qu n ch t l ng đ nh m c kinh t k thu t áp d ng cho d án - Hoàn thi n c ch hình thành qu n giá xây d ng phù h p v i m i giai đo n c a d án - Th c hi n th ch h p đ ng phù h p v i đ c thù d án theo quy đ nh hi n hành - Mua b o hi m r i ro cho cơng trình xây d ng Hòa 88 3.3.2.3 Gi i pháp v cơng tác Tài Chính – K tốn a Qu n v n - K ho ch v n n m: Ki n ngh v i B Nông nghi p PTNT, y ban nhân dân t nh rút ng n quy trình, th t c đ s m xây d ng, phê t k ho ch v n n m ti p theo - K ho ch t ng th c a d án: Do d án g m nhi u cơng trình, h ng m c cơng trình l i phân b tr i r ng đ a bàn huy n, cơng trình n m cách xa nhau, cơng tác gi i phóng m t b ng đ c giao cho đ a ph ng nên s không th trách đ c vi c thay đ i phát sinh ho t đ ng v y c n đ t m c th i gian h p đ thu n ti n cho vi c thay đ i, u ch nh k ho ch Trong trình th c hi n d án, Ban QLDA c n xây d ng h th ng b ng bi u đ ti n theo dõi theo hàng tháng hàng quý Nên áp d ng ph n m m h tr đ xây d ng k ho ch, qu n v n c p nh t - Trong công tác qu n v n: C n đ y nhanh công tác gi i ngân v n vào nh ng n m đ u tiên tránh đ t p trung nhi u nh ng n m cu i đ c bi t n m cu i c a D án - Qu n v n theo thành ph n chi phí c a t ng m c đ u t d án nh hình 3.4 Chi phí xây d ng Chi phí mua s p thi t b T ng m c đ u t d án Chi phí GPMB, T C Chi phí QLDA Chi phí t v n TXD Chi phí d phòng CP d phòng cho y u t KL CP d phòng cho y u t tr t giá Chi phí khác CP liên quan đ n ngh a v tài v i 89 NN CP liên quan Chi phí liên quan đ n đ t Chi phí liên quan đ n v n đ mơi tr ng Hình 3.4 Mơ hình qu n v n theo thành ph n chi phí b Tài - k tốn - Th c hi n nghiêm ch nh Lu t Ngân sách, Lu t K toán, quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan - Th ng nh t qu n tồn b ho t đ ng tài c a Ban; h k toán c a t ng d án theo quy đ nh hi n hành c a Nhà n ng d n, giám sát công tác c; - Qu n th c hi n vi c toán h p đ ng ký k t theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành Ch u trách nhi m vi c thu h i công n , t m ng tham gia h p đ ng h t h n; - L p k ho ch ti n l ng, d toán chi phí ho t đ ng c a Ban, đ m b o m i ho t đ ng chi tiêu c a Ban n m k ho ch đ c giao; - Giao d ch v i Kho b c, Ngân hàng Nhà n c đ m b o m i ho t đ ng tài có liên quan; - Ph i h p v i Ban tr c thu c t ng h p tài hàng n m; - Ch trì, ph i h p v i b ph n quy t toán v n cơng trình, d án hồn thành - Qu n vi c th c hi n h p đ ng, h tr th c hi n h p đ ng, giám sát, đánh giá th c hi n h p đ ng; phát hi n gi i quy t xung đ t, tranh ch p trao đ i thong tin v h p đ ng 90 - Vi c toán h p đ ng xây d ng ph i th c hi n theo t ng lo i h p đ ng hình th c giá h p đ ng; theo th a thu n c a hai bên v u ki n toán (s l n toán, th i m, giai đo n toán nh m d ng k thu t hay h ng m c hoàn thành, theo tháng, theo quý,…) h s toán - B sung ngu n nhân l c có ch t l ng cho b ph n tài k tốn 91 K t lu n Ch ng T thành l p đ n Ban qu n d án: C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam nh t ng b c ki n toàn b máy có nhi u n l c m i m t nh m nâng cao n ng l c qu n d án th c hi n t t yêu c u nhi m v Tuy v y v n t n t i, h n ch m t s khâu công tác qu n d án d n đ n m t s h ng m c cơng trình m khuy t v ch t l ng, m thu t, ch m ti n đ k p th i kh c ph c t n t i, h n ch Trên c s pháp lý, lu n khoa h c th c ti n, v i vi c phân tích, đánh giá th c tr ng qu n d án t i BQL d án, tác gi đ xu t đ c nh ng gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n giai đo n th c hi n d án th i gian ti p theo T t c nh ng gi i pháp tác gi nghiên c u, đ xu t có tính kh thi cao, d áp d ng 92 K T LU N VÀ KI N NGH Nh ng m đ t đ ã đ a đ c c a lu n v n c nguyên t c c b n qu n d án đ u t xây d ng cơng trình; Xác đ nh phân tích đ i t xu t đ ng, y u t d án xây d ng; c nh ng gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n giai đo n th c hi n d án th i gian ti p theo: M t s t n t i c a lu n v n Do th i gian c ng nh ki n th c b n thân h n ch , nên h c viên ch đánh giá hi n tr ng công tác qu n d án t i Ban qu n mang tính khái quát, ch a đ c c th chi ti t M t s ki n ngh c a lu n v n Ki n ngh v i B Nông nghi p PTNT, y ban nhân dân t nh Nam nh rút ng n quy trình, th t c đ s m xây d ng, phê t k ho ch v n n m ti p theo u tiên nh ng n m đ u th c hi n d án Ki n ngh v i Ban qu n d án: C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v ni tr ng th y s n t nh Nam nh, c n đ y nhanh công tác gi i ngân v n vào nh ng n m đ u tiên tránh đ t p trung nhi u nh ng n m cu i đ c bi t n m cu i c a D án 93 TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i, Lu t Xây d ng s 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 (hi u l c 1/1/2015) [2] Chính ph , Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/06/2015 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng [3] Qu c hôi, Lu t t đai s 13/2003/QH11 ngày 29 tháng 11 n m 2013 có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng n m 2014 [4] Qu c hôi, Lu t u t s : 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 n m 2014 có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng n m 2015 [5] Qu c h i, Lu t u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 [6] Qu c h i, Lu t u t công s 49/2013/QH13 ngày 18/06/2014 (hi u l c 1/1/2015) [7] Chính ph , Ngh đ nh s 44/2015/N -CP ngày 06/5/2015 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s n i dung v Quy ho ch xây d ng [8] Chính ph , Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 25/3/2015 c a Chính ph v qu n chi phí đ u t xây d ng [9] B Xây D ng, Thông t s 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B xây d ng v vi c H ng d n xác đ nh qu n chi phí đ u t xây d ng [10] B Xây D ng, Thông t s 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B Xây d ng h ng d n xác đ nh đ n giá nhân cơng qu n chi phí đ u t xây d ng [11] B Tài chính, Thơng t s 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 c a B Tài Quy đ nh v qu n lý, toán v n đ u t s d ng ngu n v n ngân sách nhà n c [12] Chính ph , Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/06/2014 quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u [13] B K ho ch đ u t , Thông t s 01/2015/TT-BKH T ngày 14/02/2015 c a B K ho ch đ u t quy đ nh chi ti t l p H s m i quan tâm, H s m i th u, H s yêu c u d ch v t v n 94 [13] B K ho ch đ u t , Thông t s 03/2015/TT-BKH T ngày 06/05/2015 c a B K ho ch đ u t quy đ nh chi ti t l p h s m i th u xây l p [15] B K ho ch đ u t , Thông t s 05/2015/TT-BKH T ngày 16/06/2015 c a B K ho ch đ u t quy đ nh chi ti t l p h s m i th u mua s m hàng hóa [16] Chính ph , Ngh đ nh s 30/2015/N -CP ngày 17/03/2015 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà đ u t [17] Chính ph , Ngh đ nh s 37/2015/N -CP c a Chính ph quy đ nh chi ti t v h p đ ng xây d ng [18] B Xây D ng, Thông t s 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B xây d ng v vi c H ng d n u ch nh giá h p đ ng xây d ng [19] B Xây D ng, Thông t s 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B xây d ng v vi c H ng d n m t s n i dung v h p đ ng t v n xây d ng [20] B Xây D ng, Thông t s 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B xây d ng v vi c H ng d n h p đ ng thi công xây d ng cơng trình [21] Chính ph , Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng [22] B Xây D ng, Thông t s 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 c a B Xây d ng quy đ nh chi ti t h ng d n m t s n i dung v th m đ nh, phê t d án thi t k , d toán xây d ng cơng trình [23] B Xây D ng, Thơng t s 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 c a B Xây d ng quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng [24] B Tài chính, Thơng t s 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 c a B Tài Quy đ nh v qu n lý, toán v n đ u t s d ng ngu n v n ngân sách nhà n c [25] B Tài chính, Thơng t s 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 c a B Tài Quy đ nh v quy t tốn d án hồn thành thu c ngu n v n ngân sách nhà n 95 c [26] H s d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i ph c v nuôi tr ng th y s n t nh Nam nh [27] Bài gi ng Qu n d án c a PGS TS Nguy n Bá Uân (2012) Tr Th y l i – B môn Qu n xây d ng [28] Các tài li u s u t m khác 96 ng ih c ... Ban qu n lý d án nói chung 24 CH NG C ÁN UT 2.1 S LÝ LU N VÀ PHÁP LÝ V CÔNG TÁC QU N LÝ D XÂY D NG C s pháp lý v công tác qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình 2.1.1 Các quy đ nh pháp lý • Lu... Ph m vi công vi c c a qu n lý d án 1.1.4 Các hình th c qu n lý d án: 1.1.5 N i dung qu n lý d án: 10 ánh giá chung v công tác qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình: ... c a ban qu n lý d án 64 3.2.2 V nhân s qu n lý d án 65 3.2.3 V công tác qu n lý v n 66 3.2.4 V công tác t ch c th m đ nh d án 67 3.2.5 V công tác l a ch n
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tại dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh nam định , Hoàn thiện công tác quản lý tại dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay