Hoàn thiện công tác quản lí dự án tại ban quản lí dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an

97 3 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:06

L I CAM OAN H tên h c viên: Nguy n Trung Kiên L p cao h c: 23QLXD13 Chuyên ngành: Qu n lý xây d ng Tên đ tài lu n v n: “Hồn thi n cơng tác qu n lý d án t i Ban Qu n lý d án nông nghi p phát tri n nông thôn Ngh An” H c viên xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân h c viên Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c nào.Trong trình làm h c viên có tham kh o tài li u liên quan nh m kh ng đ nh thêm s tin c y c p thi t c a đ tài Vi c tham kh o ngu n tài li u đ c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Hà N i, ngày tháng n m 2017 H c viên Nguy n Trung Kiên i L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ t n tình c a GS.TS D ng Thanh L cs h ng d n ng nh ng ý ki n quý báu v chuyên môn c a th y giáo Khoa Cơng trình, b môn Công ngh Qu n lý xây d ng, cán b t i Ban Qu n lý d án nông nghi p phát tri n nông thôn Ngh An n nay, tác gi hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n “ Hồn thi n cơng tác qu n lý d án t i Ban Qu n lý d án nông nghi p phát tri n nông thôn Ngh An ”, chuyên ngành Qu n lý xây d ng Tác gi c ng xin trân tr ng c m n lãnh đ o đ ng nghi p Ban n i tác gi công tác, phòng Qu n lý xây d ng cơng trình phòng ban thu c S Nơng nghi p & PTNT Ngh An quan tâm t o u ki n thu n l i h tr , giúp đ tác gi vi c thu th p thơng tin, tài li u q trình th c hi n lu n v n Do trình đ , kinh nghi m c u h n ch c ng nh th i gian nghiên c u ng n nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 H c viên Nguy n Trung Kiên ii M CL C PH N M U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích nghiên c u it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài Cách ti p c n ph CH ng pháp nghiên c u NG 1.T NG QUAN V D ÁN UT XÂY D NG 1.1 T ng quan v d án đ u t xây d ng 1.1.1 Cơng trình xây d ng 1.1.2 D án đ u t xây d ng 1.2 Th c tr ng qu n lý d án đ u t xây d ng s d ng v n ngân sách nhà n t i Ban qu n lý d án n c c ta 12 1.2.1 Tình hình qu n lý d án c a ban qu n lý d án 12 1.2.2 ánh giá chung v công tác qu n lý d án s d ng v n ngân sách c a ban qu n lý d án 24 1.3 Các nhân t ban qu n lý d án nh h n ng đ n công tác qu n lý d án đ u t xây d ng t i c ta 27 1.3.1 Nhóm nhân t ch quan 27 1.3.2 Nhóm nhân t khách quan 29 K t lu n ch CH ng 31 NG C S LÝ LU N V QU N LÝ D ÁN U T XÂY D NG 32 2.1 C s lý lu n v qu n lý d án đ u t xây d ng 32 2.1.1 Khái ni m, nguyên t c, ch c n ng, n i dung qu n lý d án đ u t xây d ng 32 2.1.2 Qu n lý d án đ u t xây d ng theo giai đo n qu n lý 38 2.1.3 Qu n lý d án đ u t xây d ng theo n i dung công vi c ch y u 39 2.1.4 Qu n lý d án đ u t xây d ng theo giác đ c a bên tham gia 45 2.1.5 Nh ng ch tiêu đánh giá hi u qu công tác qu n lý d án 50 2.2 Các c n c pháp lý cho vi c qu n lý d án xây d ng cơng trình 52 2.2.1 Các quy đ nh pháp lu t c a Nhà n c 52 2.2.2 Các quy đ nh c a t nh Ngh An 52 iii 2.2.3 Các quy đ nh Pháp lu t, tiêu chu n có liên quan khác 53 K t lu n ch CH ng 54 NG TH C TR NG GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N LÝ D ÁN UT XÂY D NG T I BAN QLDA NN & PTNT NGH AN 55 3.1 Gi i thi u khái quát v Ban NAPMU 55 3.1.1 Quá trình hình thành ch c n ng nhi m v 55 3.1.2 C c u b máy t ch c 56 3.2 Th c tr ng công tác qu n lý d án xây d ng t i Ban NAPMU 58 3.2.1 Nh ng t n t i công tác qu n lý ch t l ng d án TXD 59 3.2.2 Nh ng t n t i công tác qu n lý chi phí 60 3.2.3 Nh ng t n t i công tác qu n lý ti n đ th c hi n d án 62 3.3 3.4 nh h ng phát tri n c a Ban NAPMU giai đo n 2016-2021 63 xu t m t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý d án đ u t xây d ng t i Ban NAPMU 64 3.4.1 Hoàn thi n b máy qu n lý ki n toàn quy ch ho t đ ng c a Ban 64 3.4.2 Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c 67 3.4.3 V n d ng ph ng pháp s đ m ng PERT công tác l p k ho ch d án 70 3.4.4 V n d ng ph ng pháp đánh giá ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng 77 3.4.5 Hồn thi n cơng tác qu n lý chi phí 82 K t lu n ch ng 86 K T LU N KI N NGH 87 dANH M C TÀI LI U THAM KH O 89 iv DANH M C HÌNH V Hình 1: Quá trình th c hi n d án đ u t xây d ng Hình 2: Các đ c m c a d án đ u t xây d ng công trình 12 Hình 3: Các y u t nh h ng đ n công tác qu n lý d án TXD 30 Hình 1: Các l nh v c qu n lý d án 37 Hình 2: Các ch th tham gia qu n lý d án xây d ng .45 Hình 3: c m c a m t d án thành công 50 Hình 1: C c u t ch c c a Ban NAPMU 56 Hình 2: Mơ hình c u trúc phân vi c qu n lý d án đ u t xây d ng 76 v DANH M C B NG BI U B ng 1: V n đ u t t Ngân sách nhà n c giai đo n 2011-2015 13 B ng 2: V n đ u t XDCB t NSNN giai đo n 2011-2015 13 B ng 3: V n đ u t t Ngân sách nhà n c cho m t s ngành ch y u giai đo n 2011-2015 14 B ng 4: S l ng cơng trình xây d ng có s c theo nhóm d án qua n m 2011-2015 17 B ng 5: S l ng cơng trình xây d ng có s c theo chuyên ngành giai đo n 2011-2015 17 B ng 1: xu t d ki n m t s k ho ch đào t o nhân l c 70 B ng 2: B ng m tr ng s dùng đ đánh giá ch t l ng QLDA TXD cơng trình X 82 B ng 3: K t qu đánh giá ch t l ng d án TXD cơng trình X 83 vi DANH M C CÁC CH VI T T T Ký hi u vi t Ngh a đ y đ t t ATL CB CNV C T DA T DA TXD DARD EMP An tồn lao đ ng Cán b cơng nhân viên Ch đ u t D án đ u t D án đ u t xây d ng S Nông nghi p pháp tri n nông thôn K ho ch qu n lý mơi tr ng GPMB Gi i phóng m t b ng MARD B nông nghi p phát tri n nơng thơn N -CP Ngh đ nh-Chính ph NSNN Ngân sách nhà n NAPMU c Ban Qu n lý d án nông nghi p phát tri n nông thôn Ngh An PTNT Phát tri n nông thôn QLDA Qu n lý d án TVGS T v n giám sát UBND WBS XDCB y ban nhân dân Work Breakdown Structure – C u trúc phân vi c Xây d ng c b n vii PH N M U Tính c p thi t c a đ tài Ngày nay, v i xu h ng h i nh p khu v c hố, tồn c u hố m i l nh v c kinh t c l nh v c đ u t xây d ng, công tác qu n lý đ u t xây d ng đ tr ng đ u t đ di n m o đ t n c c ngày không ng ng đ i m i Do đó, cơng tác qu n lý d án đ u t xây d ng đòi h i ph i có s phát tri n sâu r ng, mang tính chun nghi p h n m i có th đáp ng nhu c u xây d ng công trình n c ta th i gian t i Qu n lý d án (Project Management – PM) m t trình ph c t p, bao g m công tác ho ch đ nh, theo dõi ki m sốt t t c nh ng khía c nh c a m t d án kích thích m i thành ph n tham gia vào d án nh m đ t đ th i h n v i chi phí, ch t l c nh ng m c tiêu c a d án ng kh n ng th c hi n chuyên bi t Nói m t cách khác, Qu n lý d án (QLDA) công vi c áp d ng ch c n ng ho t đ ng c a qu n lý vào su t vòng đ i c a D án nh m đ t đ Tr c nh ng m c tiêu đ t c b i c nh đó, Ban QLDA Nơng nghi p PTNT Ngh An c n tìm ki m nh ng mơ hình t ch c qu n lý khác đ t n t i phát tri n i u ngh a Ban qu n lý d án ph i tính tốn tìm cách nh m nâng cao hi u qu qu n lý đ m b o vi c qu n lý khoa h c, h p lý T nh ng phân tích trên, v i nh ng ki n th c đ nghiên c u Nhà tr ch ct p ng v i kinh nghi m th c ti n q trình cơng tác t i c quan nghiên c u, tác gi ch n đ tài lu n v n v i tên g i: “ Hoàn thi n công tác qu n lý d án t i Ban Qu n lý d án Nông nghi p Nông nghi p phát tri n nông thôn Ngh An” M c đích nghiên c u Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp có tính kh thi, có c s lý lu n th c ti n nh m t ng c ng h n n a hi u qu công tác qu n lý d án t i Ban NAPMU nói chung áp d ng gi i pháp cho m t d án c th it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài a it ng nghiên c u: it ng nghiên c u c a đ tài công tác qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình t i Ban NAPMU nh ng nhân t đ n thành qu ch t l nh h ng ng c a công tác b Ph m vi nghiên c u c a đ tài: Ph m vi v m t không gian n i dung: đ tài t p trung nghiên c u ch y u v công tác qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình t i Ban NAPMU Ph m vi v m t th i gian: lu n v n s t p trung nghiên c u, phân tích th c tr ng công tác qu n lý d án c a Ban NAPMU t n m 2013 đ n 2016 đ xu t gi i pháp qu n lý d án cho giai đo n m i Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u th c hi n nh ng n i dung nghiên c u, tác gi lu n v n s d ng ph ng pháp nghiên c u sau: + Ph ng pháp u tra thu th p thông tin; + Ph ng pháp k th a, áp d ng mơ hình qu n lý thơng qua sách báo thơng tin Internet nh ng có ch n l c; + Ph ng pháp th ng kê, phân tích tính tốn, t ng h p s li u; + Ph ng pháp kh o sát th c t ; + Ph ng pháp đ i chi u h th ng v n b n pháp quy nh : Ngh đ nh, Thông t , Lu t xây d ng c a nhà n + Ph c; ng pháp ti p c n thông tin d án c n làm tr c, làm sau T đó, b sung d n đ t o nên m t “m ch liên k t công vi c” (3) Xác đ nh th i gian hồn thành cơng vi c: xác đ nh th i gian hồn thành cơng vi c k ho ch qu n lý th c hi n d án c n phân lo i cơng vi c Trong QLDA có nh ng cơng vi c th i gian th c hi n đ c quy đ nh b i th t c hành nh th i gian th m đ nh, th i gian phê t, i v i nh ng cơng vi c th i gian s đ c xác đ nh d a vào quy đ nh hi n hành, sau d a vào công th c (3.1) xác đ nh th i gian c a công vi c đ đ a vào l p s đ m ng Còn cơng vi c khác nh th i gian l a ch n nhà th u, th i gian th c hi n gói th u, d a vào đ nh m c, vào s li u kinh nghi m đ tính th i gian th c hi n tình hu ng l c quan, bi quan, bình th c ng, sau c ng s d ng công th c (3.1) đ xác đ nh th i gian c a t ng công vi c lo i đ đ a vào l p s đ m ng (4) V s đ m ng qu n lý th c hi n d án: Vi c v s đ m ng PERT qu n lý d án c ng t qu n lý ti n đ thi công Khi bi t đ ng t nh v s đ m ng PERT c danh m c công vi c, m i quan h trình t th c hi n cơng vi c hồn tồn có th v đ c s đ m ng Hi n v i s tr giúp c a máy tính, vi c v nh ng s đ m ng ph c t p khơng có khó kh n Còn đ i v i nh ng d áncơng vi c hồn tồn có th v b ng tay 75 M c tiêu c a d án Ph n vi c giao th u Ph n vi c t làm L p d án Th m tra, phê t, thi t k , d toán Xin gi y phép XD Kh o sát, thi t k … Giám sát Ph n vi c khác Thi công xây l p … L a ch n nhà nh u L a ch n nhà nh u L a ch n nhà nh u Qu n lý h p đ ng Qu n lý h p đ ng Qu n lý h p đ ng Gi i phòng m t b ng …… Hình 2: Mơ hình c u trúc phân vi c qu n lý d án đ u t xây d ng Xác đ nh đ ng g ng: xác đ nh đ ng g ng, tr c h t c n xác đ nh ti n trình Ti n trình đ c hi u b ph n chia nh xác đ nh c a m ng n i ti p, b t đ u công vi c đ u tiên k t thúc công vi c cu i ng g ng ti n trình có t ng th i gian d tính cho vi c th c hi n công vi c nhi u nh t (5) Xác đ nh th i gian d tr c a công vi c: Th i gian d tr c a m t công vi c c a d án đ c hi u kho ng th i gian cho phép u ch nh th i m b t đ u ho c k t thúc c a cơng vi c Vi c xác đ nh đ ng g ng th i gian d tr c a công vi c s đ m ng qu n lý th c hi n d án c ng t ng t nh s đ m ng qu n lý ti n đ thi công Hi n nay, b ng ph n m m chuyên nghi p, vi c xác đ nh đ d tr c a công vi c s đ m ng r t nhanh chóng gi n, cơng vi c có th xác đ nh đ vi c b ng ph ng g ng th i gian i v i s đ m ng đ n ng g ng tính tốn th i gian d tr công ng pháp th công c ng r t đ n gi n Vì v y, ph n lu n v n 76 … không đ c p chi ti t ph ng pháp xác đ nh đ ng g ng th i gian d tr công vi c c a d án 3.4.3.2 L i ích c a vi c l p k ho ch QLDA b ng s đ m ng PERT L p k ho ch qu n lý th c hi n DA T XDCT b ng s đ m ng có nh ng l i ích sau: - D a vào s đ m ng PERT s cho bi t th i gian th c hi n toàn b c a d án N u th i gian th c hi n toàn b d án v t th i gian cho phép c a d án C T d án ph i tìm cách rút ng n th i gian l i b ng cách t i u hóa s đ m ng Sau t i u hóa mà th i gian v n khơng đáp ng đ c C T ph i xem xét đ ngh ng i quy t đ nh đ u t u ch nh th i gian th c hi n d án - Cho phép u ch nh k ho ch th c hi n cơng vi c c a d án có b t tr c x y ra, ví d nh khơng l a ch n đ c nhà th u m t gói th u theo k ho ch N u không l p s đ m ng qu n lý th c hi n d án r t khó có th tìm đ c ph ng án t i u đ u ch nh k ho ch th c hi n d án nh m đ m b o th i gian th c hi n d án nh d tính Ngồi ra, s đ m ng PERT qu n lý th c hi n d án cho bi t xác su t hồn thành d án - K ho ch qu n lý th c hi n d án kh thi c s đ l p k ho ch đ u th u kh thi i u cho phép h n ch nh ng sai sót ho c thi u tính kh thi t khâu l p k ho ch đ u th u 3.4.4 V n d ng ph ng pháp đánh giá ch t l không ng ng nâng cao ch t l th ng xuyên ki m đ nh ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng ng qu n lý DA TXD, u c n thi t C T ph i ng QLDA c a theo t ng giai đo n c a trình đ u t XDCT sau hoàn thành m i d án DA TXD t t hay x u c n ph i có ph đánh giá ch t l ng qu n lý ng pháp đánh giá khoa h c Tuy nhiên cho đ n nay, theo nghiên c u c a tác gi lu n v n, ch a có cơng trình nghiên c u công b v v n đ Vì v y, v i vi c đ xu t ph ng pháp đánh giá ch t l DA TXD, tác gi k v ng có th giúp C T ki m đ nh ch t l ng QLDA c a mình, k p th i đ nh ng bi n pháp phù h p đ ngày nâng cao ch t l 77 ng qu n lý ng QLDA Ch t l ng DA TXD đ c đánh giá b i ba ph th i gian th c hi n d án Ch t l ng di n ch y u: ch t l ng DA TXD đ ng, chi phí, c đánh giá theo t ng giai đo n c a trình đ u t d án, th m chí có th đánh giá cho t ng nhóm cơng vi c c a d án t ng giai đo n Vì th , có th hình dung, ch t l có bi n s : ch t l ng DA TXD m t hàm s ng c a s n ph m, chi phí t o d ng s n ph m, ti n đ th i gian th c hi n s n ph m Mu n đánh giá ch t l ng QLDA ho c so sánh ch t l ng QLDA đ i v i d án khác khơng th d a vào vi c đánh giá riêng r ch t l ph ng DA TXD t ng ng di n (bi n s ) c a d án mà đòi h i ph i đánh giá t ng h p c bi n s c n xây d ng đ c m t ch tiêu t ng h p đ đánh giá ch t l ng QLDA theo bi n s nêu Theo tác gi lu n v n, đánh giá ch t l l ng đ t đ đ c c c a t ng bi n s r i t ng h p l i đ đánh giá ch t l đánh giá m c đ ch t l đ ch t l ng DA TXD c n đánh giá m c đ ch t ng đ t đ ng đ t đ ng d án đ t c c a t ng bi n s , tác gi ki n ngh chia m c c theo m c đ đ c đánh giá b ng m: (1) R t cao: m, (2) Cao: m, (3) Trung bình: m, (4) Th p: m (5) R t th p: m.(T ng t nh ma tr n Warkentin) có th đánh giá cho m xác c n xác đ nh tiêu chu n đánh giá đ i v i m i bi n s theo m c đ nói Vi c xác đ nh tiêu chu n đánh giá đ t ng d án c th Ch ng h n, giai đo n chu n b đ u t , ch t l hi n c l p đ l h s d án kh thi đ ng đ t đ c th c hi n theo ng d án đ c th c phê t Tiêu chu n đánh giá ch t c c a h s d án theo t ng bi n s đánh giá có th xác đ nh nh sau: (1) R t cao: H s d án đ c l p phê t th hi n đ y đ n i dung theo quy đ nh pháp lu t đ i v i ph n thuy t minh d án ph n thi t k c s , d li u s d ng có đ tin c y cao, th t c th m đ nh phê t d án tuân th đ y đ quy đ nh pháp lu t, sau th m đ nh không ph i b sung, s a ch a (bi n s ch t l l p h s d án th p h n d toán (bi n s chi phí); th i gian l p d án đ h n so v i d ki n (bi n s th i gian) 78 ng); chi phí c rút ng n (2) Cao: Bi n s ch t l ng nói chung đ t đ c m c “r t cao” ho c sau th m đ nh ph i s a ch a, b sung khơng đáng k ; bi n s chi phí: Chi phí l p d án khơng v t m c d ki n; bi n s th i gian: Th i gian l p d án th m đ nh, phê t d án không v t th i gian d ki n (3) Trung bình: Bi n s ch t l sung t ng: H s d án sau th m đ nh ph i s a ch a, b ng đ i; bi n s chi phí: Chi phí l p d án v t m c d ki n không nhi u; bi n s th i gian: Th i gian l p d án th m đ nh, phê t d án v t th i gian d ki n không nhi u (4) Th p: Bi n s ch t l ng: H s d án sau th m đ nh ph i s a ch a, b sung nhi u; bi n s chi phí: Chi phí l p d án v t m c d ki n t th i gian: Th i gian l p d án th m đ nh, phê t d án v ng đ i nhi u; bi n s t th i gian d ki n nhi u (5) R t th p: Bi n s ch t l ng: H s d án sau th m đ nh ph i s a ch a, b sung r t nhi u ho c ph i s a đi, s a l i; bi n s chi phí: Chi phí l p d án v tm cd ki n nhi u; bi n s th i gian: Th i gian l p d án th m đ nh, phê t d án ch m nhi u so v i d ki n Theo tác gi , có th s d ng ph l ng DA TXD Theo ph án t ng ph ng pháp này, d a vào m c đ ch t l ng di n cc ad t ng giai đo n đ u t d án đ đ nh tr ng s cho ng di n T m s tr ng s c a m i ph h p đ đánh giá ch t l đánh giá ch t l ng đ t đ ng di n, chuyên gia s cho m, sau s tùy thu c vào m c đ quan tr ng c a t ng ph m i ph ng pháp cho m c a chuyên gia đ đánh giá ch t ng DA TXD Thông qua ch t l ng di n s tính m t ng ng DA TXD đ t đ cđ ng qu n lý DA TXD Quy trình c a ph ng pháp nh sau: B c 1: Ch đ u t thành l p t chuyên gia đánh giá: T chuyên gia không c n đông ng i, ch c n kho ng t đ n ng i T t nh t thành viên t chuyên gia đ t b máy QLDA 79 c ch n B c 2: Thi t k phi u u tra: Tùy thu c vào th i m đánh phi u u tra đ c thi t k cho phù h p (B ng 3.6 ví d v m u phi u u tra dùng đ đánh giá ch t l s đ ng DA TXD d án hoàn thành c giai đo n đ u t ) Phi u u tra c g i cho chuyên gia đ chuyên gia ghi m đánh giá ch t l ng c a t ng bi n s ghi tr ng s B c 3: ánh giá c a chuyên gia: Các chuyên gia s cho m đánh giá theo t ng bi n s (Dq: m c a bi n s ch t l ng; Dc: m c a bi n s chi phí: Dt: m c a bi n s th i gian), đ ng th i chuyên gia c ng n đ nh tr ng s c a t ng bi n s (Kq: tr ng s c a bi n s ch t l ng; Kc: tr ng s c a bi n s chi phí; Kt: tr ng s c a bi n s th i gian); n đ nh tr ng s c a t ng giai đo n đ u t d án (Kgd: tr ng s theo giai đo n đ u t ) N u m t giai đo n đ u t có phân chia thành nhóm cơng vi c chun gia c ng s n đ nh tr ng s cho t ng nhóm cơng vi c (Kcv: tr ng s nhóm công vi c) Vi c n đ nh tr ng s d a m c đ quan tr ng c a t ng bi n s , t ng nhóm cơng vi c, t ng giai đo n đ u t d án M c đ quan tr ng tr ng s cao ng B c l i c 4: X lý s li u u tra: Vi c x lý s li u đ c ti n hành theo trình t sau: Tính m trung bình c a t ng bi n s theo ph ng pháp bình quân đ n gi n m đánh giá c a chuyên gia Tính tr ng s trung bình c a t ng tr ng s (Kq, Kc, Kt, Kcv, Kgd) theo ph ng pháp bình quân đ n gi n tr ng s đánh giá c a chuyên gia Tính m đánh giá ch t l ng d án: i m đánh giá ch t l ng d án đ c th c hi n theo t ng nhóm cơng vi c; t ng giai đo n c a trình đ u t xây d ng cơng trình t ng h p cho tồn b d án hồn thành • Tính m đánh giá ch t l ng d án theo t ng nhóm cơng vi c: DGcvj = Dqj xK qj + Dcj xK cj + Dt j xK t j Trong đó: DGcvj : i m đánh giá ch t l Dqj ; Dcj ; Dt j : L n l (j=1÷m) (3.4) ng d án theo nhóm cơng vi c j t m trung bình c a bi n s ch t l th i gian th c hi n nhóm cơng vi c j 80 ng, chi phí, K qj ; K cj ; K t j : L n l t tr ng s trung bình c a bi n s ch t l ng, chi phí, th i gian th c hi n nhóm cơng vi c j • Tính m đánh giá ch t l ng d án theo t ng giai đo n đ u t xây d ng công trình: m i DGgd = ∑ DGcvj xK cvj (j=1÷m), (i=1÷n) (3.5) i =1 V i: DGgdi là: i m đánh giá ch t l DGcvj : i m đánh giá ch t l ng d án giai đo n I; ng d án c a nhóm cơng vi c j (trong giai đo n i); K cvj : Tr ng s trung bình c a nhóm cơng vi c j (trong giai đo n i) • Tính m đánh giá ch t l ng toàn b d án hoàn thành: n i i (3.6) DGda = ∑ DGgd xK gd i =1 V i: DGda m đánh giá ch t l i DGgd : i K gd B l c 5: ánh giá ch t l ng DA TXD đ ng toàn b d án; i m đánh giá ch t l ng d án giai đo n i; : Tr ng s trung bình c a giai đo n i ng qu n lý DA TXD: C n c vào s m đánh giá ch t c tính tốn b c đ đánh giá ch t l ng qu n lý DA T XD (theo t ng giai đo n đ u t ho c toàn b d án hoàn thành) Ch t l ng qu n lý DA TXD c ng đ giá ch t l ng DA TXD tính tốn (đi m t 3,5 đ n d đ nd Ph đ b c nh sau: r t cao (đi m t 4,5 đ n 5); cao i 4,5); trung bình (đi m t 2,5 đ n d i 2,5) r t th p (đi m d ng pháp phân tích đ nh l c ch t l c đánh giá theo m c d a vào s m đánh i 3,5); th p (đi m t 1,5 i 1,5) ng đ c đ xu t cho phép đánh giá t ng h p ng qu n lý DA TXD theo t ng giai đo n đ u t d án, theo t ng nhóm cơng vi c c a d án c ng nh cho phép đánh giá t ng h p ch t l trình đ u t d án 81 ng qu n lý tồn b Nh m m c đích sáng t cách v n d ng ph ng pháp đánh giá ch t l ng qu n lý DA T theo đ xu t, tác gi đ a m t ví d minh h a nh b ng 3.2 b ng 3.3 3.4.5 Hồn thi n cơng tác qu n lý chi phí 3.4.5.1 Nâng cao đ xác t ng m c đ u t xu t ph ph ng pháp “ Tính theo thi t k c s ” xác đ nh t ng m c đ u t nên ng pháp b t bu c, ph ng pháp khác ch đ ki m tra, so sánh Lý d án đ u t đ u có thi t k c s , nh v y có th t ng đ xác xác đ nh t ng m c đ u t Chi phí b i th ng giai đo n l p d án c ng ph i đ c l p, ki m soát d toán chi ti t phù h p v i yêu c u th c t B ng 2: B ng m tr ng s dùng đ đánh giá ch t l ng QLDA TXD công trình X ( i m s tr ng s đ c tính trung bình theo ph ng pháp bình quân đ n gi n t phi u u tra c a chuyên gia) TT Giai đo n đ u t d án I Giai đo n chu n b đ ut II Giai đo n th c hi n đ u t Tr ng s t heo giai đo n (Kgd) 0,40 0,45 Tr ng s i m s tr ng s theo bi n s đánh giá Nhóm cơng vi c/ theo Ch t l ng Chi phí Th i gian s n nhóm ph m c a t ng cơng vi c Dq Kq Dc Kc Dt Kt giai đo n L p, th m đ nh, phê t d án đ u t xây d ng cơng trình Nhóm công vi c liên quan đ n GPMB xin GPXD Nhóm cơng vi c liên quan đ n kh o sát, thi t k Nhóm cơng vi c liên quan đ n thi công xây l p - 4,2 0,50 4,0 0,15 3,6 0,35 0,30 3,5 0,20 3,6 0,45 3,0 0,35 0,30 4,0 0,40 4,2 0,25 3,4 0,35 0,40 4,5 0,30 3,5 0,40 4,0 0,30 4,0 0,35 4,4 0,15 4,0 0,50 cơng trình III Giai đo n thúc công xây d ng, d án vào thác, s d ng k t tác đ a khai 0,15 Nghi m thu, bàn giao cơng trình cho ch qu n lý s d ng - Ghi chú: - T ng tr ng s theo giai đo n đ u t b ng - T ng tr ng s theo nhóm cơng vi c (c a giai đo n th c hi n đ u t ) b n g - T ng tr ng s theo bi n s đánh giá c a m i giai đo n đ u t (ho c nhóm cơng vi c) b ng 82 B ng 3: K t qu đánh giá ch t l ng d án TXD công trình X Tr ng s theo giai i m tr ng s đánh giá (*) đo n (Kgd) Ch t l TT Giai đo n đ u t d án ng Chi Th i K t qu đánh giá ch t l ng d án theo t ng giai I Giai đo n chu n b đ u t 0,45 2,1 đo n đ u t phí gian 7= (4)+(5)+(6) 0,6 1,26 3,96 II Giai đo n th c hi n đ u t (**) 0,40 1,23 1,361 1,152 III Giai đo n k t thúc công tác 0,15 1,4 0,66 3,743 4,06 xây d ng, 3,8882 K t qu đánh giá t ng h p ch t l ng qu n (=0,45x3,96 + 0,40x3,743 + lý d án đ u t xây d ng cơng trình 0,15x4,06) Ghi chú: (*) i m tr ng s đánh giá: B ng m s t B ng 3.6 nhân v i tr ng s ng ng (**) Giai đo n th c hi n đ u t : S li u đ c x lý t ng h p chung c nhóm công vi c K t lu n đánh giá ch t l ng qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình X: + C giai đo n ch t l ng qu n lý d án đ u đ t m c cao (đi m đánh giá đ u n m kho ng m 3,5-4,5) + Ch t l l ng qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình X đ t 3,8882 m, ch t ng qu n lý d án đ t m c cao T ch c th m tra t i th c đ a v trí tr m b m, kè, đ ng giao thông c s đ xu t c a đ n v t v n, đ m b o phù h p quy ho ch xây d ng c a đ a ph đ n m c th p nh t v chi phí b i th Nâng cao ch t l cơng trình ph i đ ph c v cho b ng, h n ch ng gi i phóng m t b ng ng c n c c s tính TM T T công tác kh o sát xây d ng c qu n lý ch t ch , kh i l ng kh o sát ph i tính tốn đ đáp ng c thi t k Công tác giám sát kh o sát đ 83 c t ng c ng đ qu n lý đ n v t v n th c hi n kh o sát phù h p v i nhi m v , ph t, đ m b o yêu c u v kh i l ng, ch t l ng án kh o sát đ c ng 3.4.5.2 Nâng cao đ xác t ng d tốn, d tốn XDCT D tốn cơng trình, t ng d tốn d án ph i đ c l p, th m tra, th m đ nh c th chi ti t N i dung danh m c chi phí tính tốn đ y đ theo quy đ nh phù h p v i yêu c u th c t , giá tr t ng d toán d án h n m c t ng m c đ u t đ c t BQL c n rà soát k đ n giá, đ nh m c s d ng đ áp d ng đ n giá, đ nh m c theo quy đ nh Công tác th m tra, th m đ nh thi t k – d toán c n đ c tr ng t ng c ng đ h n ch đ n m c th p nh t sai sót, phát sinh vi c tri n khai thi công Phát hi n k p th i, u ch nh ho c c t gi m thi t k n i dung c n thi t đ phù h p th c t n u th y mang l i s hi u qu t t h n Các n i dung sai sót, t n t i ho c h c t vi c t ch c tri n khai th c hi n t cơng trình tr c đ u ph i đ c xem xét, rút kinh nghi m đ kh c ph c hi u qu 3.4.5.3 Nâng cao ch t l ng qu n lý phí giai đo n th c hi n d án Khi b t đ u kh i công th c hi n d án, ph i l p k ho ch chi phí b ng theo dõi ki m soát qu n lý chi phí c a d án, cơng trình, gói th u M i đ t phát sinh ph i đ c c p nh t vào b ng theo dõi chi phí, cân đ i s d ng ph n v n l i c a cơng trình t chi phí d phòng ph n ti t ki m đ v c t đ u th u, tránh tình tr ng t d tốn, t ng d tốn, t ng m c đ u t Qu n lý ch t ch vi c th c hi n h p đ ng Theo quy đ nh t i Lu t u th u 2013 ( i u 62), h p đ ng tr n gói lo i h p đ ng c b n Khi quy t đ nh áp d ng h p đ ng theo đ n giá c đ nh ho c h p đ ng theo đ n giá u ch nh thay cho h p đ ng tr n gói, ng i phê t k ho ch l a ch n nhà th u ph i b o đ m lo i h p đ ng phù h p h n so v i h p đ ng tr n gói i v i gói th u cung c p d ch v t v n, d ch v phi t v n đ n gi n; gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, h n h p có quy mơ nh ph i áp d ng h p đ ng tr n gói Lu t y u t r i ro (k c tr u th u 2013 quy đ nh chi phí d phòng cho t giá, phát sinh kh i l 84 ng) bao g m giá gói th u đ làm c s cho nhà th u đ xu t giá d th u v y nên đ chi phí phát sinh ch a th cl ng đ c khuôn kh h p đ ng ký k t v t xa t m ki m sốt i v i gói th u xây l p, đ gi m thi u nh ng chi phí phát sinh t i m c th p nh t, q trình th l ng th o, hồn thi n h p đ ng, bên liên quan c n rà sốt l i b ng kh i ng cơng vi c theo thi t k đ c t; ph i có quy đ nh v trách nhi m c a bên vi c x lý, đ n bù đ i v i vi c tính tốn sai s l 3.4.5.4 Nâng cao ch t l ng, kh i l ng công vi c ng công tác quy t tốn Cơng tác nghi m thu, hồn công, đ m b o phù h p logic, đ t đ a vào quy t tốn kh i l ng đ m b o tính pháp lý, x lý lo i b kh i l i v i tr ng không phù h p ng h p thi công ch m ti n đ l i ch quan c a nhà th u đ c xác đ nh q trình thi cơng kiên quy t đ a vào ph t ch m ti n đ h s quy t toán Vi c quy t tốn tồn b d án đ c th c hi n c s t ng h p quy t toán h p đ ng riêng l chi phí Ban t th c hi n, đ m b o đ y đ h ng m c chi phí tính h p pháp, ch ng t h p l T ch c đánh giá s ti t ki m, hi u qu c a d án, so sánh chi phí quy t toán th c t v i d toán, t ng d toán t ng m c đ u t 85 K t lu n ch ng Trên c s phân tích th c tr ng hi n c a công tác qu n lý d án đ u t xây d ng c a Ban NAPMU v n d ng nh ng ki n th c, kinh nghi m c a b n thân tác gi c ng, ch ng lu n v n đ xu t gi i pháp ph i đ m b o đáp ng đ c vi c gi i quy t nh ng v n đ b t c p y u kém, v i m c đích hồn thi n cơng tác qu n lý d án đ u t xây d ng th i gian t i Bên c nh đó, c n ti p t c hoàn thi n, gi i quy t m t s v n đ liên quan ch y u nh hồn thi n c ch sách, tiêu chu n quy chu n, phân giao quy n h n trách nhi m c a ch th tham gia xây d ng t đó, có th v n d ng phù h p h n mơ hình qu n lý đ u t xây d ng đ i v i d án đ u t xây d ng, nâng cao ch t l xã h i, phát tri n kinh t n ng d án đ u t , nh m ph c v l i ích cho c nhà 86 K T LU N KI N NGH K t lu n Qu n lý DA TXD m t l nh v c qu n lý ph c t p g m nhi u n i dung qu n lý khác có liên quan t i nhi u ch th khác nhau, đ ph c t p có ph n t ng thêm xu t phát t tính ch t s d ng v n c a nh ng d án Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n, tác gi ch t p trung nghiên c u m t s v n đ liên quan đ n ch t l lý DA TXD v m t ch t l ng qu n ng, chi phí th i gian góc đ qu n lý c a C T V i ph m vi nghiên c u đ ra, lu n v n đ t đ c m t s k t qu sau: - Nghiên c u, h th ng hóa c p nh t nh ng v n đ lý lu n c b n v d án qu n lý d án đ u t xây d ng d án s d ng v n ngân sách Nhà n c ng đ c p t i y u t nh h ng đ n ch t l c Nghiên c u ng thành qu c a công tác qu n lý d án d án đ u t xây d ng t i ban qu n lý d án - Phân tích th c tr ng tình hình qu n lý d án t i Ban NAPMU qua đánh giá nh ng k t qu đ t đ c nh ng m t t n t i nguyên nhân c a nh ng t n t i công tác qu n lý d án c a Ban NAPMU - xu t m t s gi i pháp nh m t ng c ng nâng cao hi u qu công tác qu n lý d án c a Ban NAPMU ó là: + Hoàn thi n b máy qu n lý ki n toàn quy ch ho t đ ng c a Ban + Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c + V n d ng ph ng pháp s đ m ng PERT công tác l p k ho ch d án + V n d ng ph ng pháp đánh giá ch t l ng QLDA TXD + Hồn thi n cơng tác qu n lý chi phí Ki n ngh góp ph n nâng cao hi u qu công tác qu n lý d án đ u t xây d ng t i Ban NAPMU, đ ngh c p có th m quy n Ban áp d ng nh ng gi i pháp mà tác gi đ ngh lu n v n đ nh m nâng cao h n n a ch t l 87 ng công tác qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình th y l i, cơng trình đ u t xây d ng c s h t ng k thu t nói chung Hồn thi n c ch sách v l nh v c xây d ng c b n c a T nh, đ m b o tính th ng nh t v n i dung gi a v n b n c a S , Ban, Ngành liên quan; đ m b o vi c hi u th c hi n u kho n đ c th ng nh t m i vùng, gi a ch th ; h n ch nh ng m ch a nh t quán, t o s h th c t th c hi n nh h ng đ n ch t l ng qu n lý Bên c nh đó, hồn thi n h th ng quy chu n, tiêu chu n k thu t v xây d ng đ ng b , đ y đ bao quát l nh v c ho t đ ng xây d ng; c n quan tâm hoàn thi n, xây d ng h th ng đ nh m c kinh t - k thu t ho t đ ng xây d ng phù h p h n v i tình hình th c ti n đ i v i công tác kh o sát, t v n thi t k , th m tra thi t k , giám sát thi công, thi công XDCT d ng công ngh thông tin g n v i vi c đ i m i ph y m nh ng ng th c u hành c a h th ng hành chính, đ n gi n cơng khai hóa th t c hành chính, c ch sách, k ho ch, quy ho ch trang thơng tin n t th c c a T nh s , ban, ngành cơng tác đ u t xây d ng cơng trình V i th i gian nghiên c u có h n, v n đ nghiên c u r ng ph c t p M c đ c s t n tình giúp đ c a cán b Ban NAPMU mà đ c bi t s ch b o t n tình c a th y giáo PGS.TS Nguy n Bá Uân GS.TS D ng Thanh L ng nh ng s hi u bi t c a b n thân h n ch nên q trình nghiên c u khơng th tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh n đ c s góp ý chia s c a th y giáo, cô giáo nh ng ng tâm đ n l nh v c qu n lý d án đ u t xây d ng đ lu n v n đ 88 i quan c hoàn thi n h n./ DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i (2014), Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13 [2] Chính ph (2015), Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/6/2015 v qu n lý D án đ u t xây d ng, Chính ph [3] Chính ph (2015), Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v Qu n lý ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng, Chính ph [4] T Quang Ph ng (2013), Giáo trình Qu n lý d án [5] Qu c h i (2013), Lu t u th u s 49/2014/QH13 [6] Bùi Ng c Tồn (2010), Giáo trình Qu n lý d án xây d ng [7] T Quang Ph ng (2005), Giáo trình qu n lý d án đ u t [8] Nguy n Bá Uân (2010), Bài gi ng Qu n lý d án xây d ng nâng cao 89 ... nghi p phát tri n nông thôn Ngh An n nay, tác gi hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n “ Hoàn thi n công tác qu n lý d án t i Ban Qu n lý d án nông nghi p phát tri n nông thôn Ngh An ”,... n t i Ban qu n lý d án n c c ta 12 1.2.1 Tình hình qu n lý d án c a ban qu n lý d án 12 1.2.2 ánh giá chung v công tác qu n lý d án s d ng v n ngân sách c a ban qu n lý d án ... nghi p phát tri n nông thôn N -CP Ngh đ nh-Chính ph NSNN Ngân sách nhà n NAPMU c Ban Qu n lý d án nông nghi p phát tri n nông thôn Ngh An PTNT Phát tri n nông thôn QLDA Qu n lý d án TVGS T v n giám
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lí dự án tại ban quản lí dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an , Hoàn thiện công tác quản lí dự án tại ban quản lí dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay