Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh bắc kạn

109 4 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:06

B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I NGUY N V N C GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N CHI PHÍ D ÁN U T XÂY D NG CƠNG TRÌNH T I CÔNG TY TNHHMTV QU N KHAI THÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I T NH B C K N LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2017 B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I NGUY N V N C GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N CHI PHÍ D ÁN U T XÂY D NG CƠNG TRÌNH T I CƠNG TY TNHHMTV QU N KHAI THÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I T NH B C K N Chuyên ngành: QU N XÂY D NG Mã s : 60 58 03 02 NG IH NG D N KHOA H C PGS TS LÊ V N HÙNG HÀ N I, N M 2017 L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d đ i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u (n u có) c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Nguy n V n i c L I CÁM N tài: “Gi i pháp hoàn thi n cơng tác qu n chi phí d án đ u t xây d ng cơng trình t i Cơng ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác cơng trình th y l i B c K n” đ c hoàn thành t i Tr ng i h c Thu l i - Hà N i Trong su t q trình nghiên c u, ngồi s ph n đ u n l c c a b n thân, tác gi nh n đ c s ch b o, giúp đ t n tình c a th y, cô giáo, c a b n bè đ ng nghi p Tác gi xin chân thành cám n PGS.TS Lê V n Hùng, ng i tr c ti p h ng d n tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi xin chân thành c m n th y cô giáo cán b Tr ng i h c Thu l i gi ng d y giúp đ đ tơi có th hồn thành khóa h c lu n v n ng th i, xin dành s bi t n t i gia đình, B , M đ ng nghi p c quan nh ng chia s khó kh n t o u ki n t t nh t đ cá nhân hoàn thành lu n v n t t nghi p Vì th i gian th c hi n Lu n v n có h n nên không th tránh đ viên xin trân tr ng mong đ c nh ng sai sót, h c c ti p thu ý ki n đóng góp c a Th y, Cơ, b n bè đ ng nghi p Tác gi lu n v n Nguy n V n ii c M CL C L I CAM OAN .i L I CÁM N ii DANH M C CÁC HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T VI T T T viii M U 1 Tính c p thi t c a đ tài .1 M c đích nghiên c u c a đ tài Cách ti p c n ph it ng pháp nghiên c u ng ph m vi nghiên c u .3 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài K t qu d ki n đ t đ c CH NG T NG QUAN V D ÁN U T XÂY D NG VÀ QU N CHI PHÍ U T XÂY D NG CƠNG TRÌNH 1.1 T ng quan v d án đ u t xây d ng công trình .5 1.1.1 Khái ni m v d án d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.2 c m c a d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.3 Các giai đo n th c hi n c a d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.4 N i dung qu n d án đ u t xây d ng cơng trình 1.2 T ng quan v cơng tác qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình th y l i Vi t Nam 10 1.2.1 Nh ng nhân t nh h ng đ n công tác qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình th y l i 14 1.2.2 1.3 Nh ng v n đ c n ph i hồn thi n cơng tác qu n chi phí đ u t 18 Kinh nghi m qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình th y l i 20 1.3.1 Ki m sốt chi phí xây d ng giai đo n quy t đ nh đ u t 21 1.3.2 Ki m sốt chi phí giai đo n thi t k 21 1.3.3 Ki m sốt chi phí thơng qua cơng tác th m tra d tốn thi t k .22 1.3.4 Ki m sốt chi phí thơng qua đ u th u .22 1.3.5 X bi n đ ng giá, chi phí xây d ng cơng trình 23 iii 1.3.6 Ki m sốt chi phí giai đo n k t thúc xây d ng, đ a cơng trình vào khai thác s d ng 24 T ng quan nh ng cơng trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 25 1.4 K t lu n ch ng 26 CH NG C S KHOA H C VÀ TH C TI N V QUAN CHI PHÍ U T XÂY D NG CƠNG TRÌNH 27 2.1 Phân lo i d án đ u t xây d ng cơng trình 27 2.1.1 Phân lo i phân c p công trình xây d ng 27 2.1.2 Khái ni m chi phí đ u t xây d ng cơng trình 28 2.1.3 Khái ni m v qu n chi phí đ u t xây d ng 29 2.1.4 Nguyên t c ph 2.1.5 Nhi m v qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình c a ch th 30 2.2 ng pháp qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình 29 N i dung qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình c a ch đ u t .38 2.2.1 Qu n chi phí giai đo n chu n b d án 38 2.2.2 Qu n chi phí giai đo n th c hi n d án .39 2.2.3 Qu n chi phí giai đo n k t thúc đ u t 40 2.3 Nh ng v n b n pháp quy có liên quan đ n cơng tác qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình 41 2.3.1 H th ng v n b n lu t ( ut , u th u, Xây d ng, t đai) 41 2.3.2 Các Ngh đ nh, thông t 41 2.3.3 H th ng đ nh m c đ n giá, ch s giá xây d ng, đ nh m c t l , .42 2.4 Các nhân t nh h ng đ n công tác qu n chi phí d án đ u t xây d ng cơng trình .43 2.4.1 i v i d án đ u t xây d ng cơng trình nói chung 43 2.4.2 i v i d án đ u t xây d ng Ngành NN PTNT 48 K t lu n Ch ng .50 CH NG TH C TR NG VÀ GI I PHÁP T NG C NG QU N CHI PHÍ U T XÂY D NG T I BAN QU N D ÁN CÔNG TY TNHH MTV QU N LÝ, KHAI THÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I B C K N .52 3.1 Gi i thi u v Ban qu n d án Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác công trình th y l i B c K n 52 3.1.1 Quá trình thành l p c a Ban qu n d án tr c thu c Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác cơng trình th y l i B c K n 52 iv 3.1.2 Ch c n ng nhi m v c a Ban qu n d án Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác cơng trình th y l i B c K n .53 3.2 Th c tr ng công tác qu n chi phí đ u t xây d ng t i Ban qu n d án Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác cơng trình th y l i B c K n 55 3.2.1 Quy trình t ch c qu n chi phí d án đ u t xây d ng cơng trình .55 3.2.2 Th c tr ng cơng tác qu n chi phí d án 57 3.3 d án ánh giá chung v cơng tác qu n chi phí đ u t xây d ng c a Ban qu n 64 3.3.1 Nh ng m t m nh .64 3.3.2 Nh ng m t t n t i nguyên nhân 65 3.4 xu t m t s gi i pháp t ng c ng công tác qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình t i Ban qu n d án Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác cơng trình th y l i B c K n 70 3.4.1 Gi i pháp c i ti n mơ hình t ch c qu n c a Ban qu n d án .70 3.4.2 Gi i pháp nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, t ng c ng c s v t ch t .72 3.4.3 Gi i pháp qu n TM T XDCT 76 3.4.4 Gi i pháp t ng c ng công tác qu n giai đo n th c hi n d án t i Ban QLDA thu c công ty .80 3.4.5 Gi i pháp hoàn thi n cơng tác qu n chi phí cơng tác t v n thi t k , đ n bù b i th ng h tr tái đ nh c , giám sát thi công XDCT .83 3.4.6 trình T ng c ng hồn thi n công tác qu n công tác quy t tốn cơng 88 3.4.7 Gi i pháp qu n ti n đ th c hi n d án 91 3.4.8 Qu n r i ro c a d án 93 K t lu n ch ng 94 K T LU N VÀ KI N NGH .95 K t lu n 95 Ki n ngh .95 TÀI LI U THAM KH O .97 v DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1 Các giai đo n c a m t d án đ u t xây d ng Hình 2.1 Chi phí đ u t xây d ng qua giai đo n đ u t xây d ng 36 Hình 3.2 Mơ hình c c u t ch c hi n c a Ban qu n d án .71 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 T ng h p trình đ chun mơn cán b Ban 58 B ng 3.2 T ng h p thi t b Ban 58 vii DANH M C CÁC T VI T T T B NN&PTNT : B Nông nghi p Phát tri n nông thôn BXD : B Xây d ng CP : Chính ph CT : Cơng trình CTTL : Cơng trình th y l i CTXD : Cơng ty xây d ng DT : D toán KH-KT : K ho ch – K thu t N : Ngh đ nh MNDBT :M cn HT GCL : H th ng đánh giá ch t l PTNT : Phát tri n nông thôn Q : Quy t đ nh QLCL : Qu n ch t l TCN : Tiêu chu n ngành TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam TDT : T ng d toán TKBVTC : Thi t k b n v thi công TKCS : Thi t k c s TKKT : Thi t k k thu t c dâng bình th viii ng ng ng - Khơng n nang m i quan h c a nhà th u t v n có m i quan h khác đ nh n th u ho c ch đ u t b ép ph i giao th u cho m t nhà th u d n đ n q trình th c hi n d án th l ng xuyên ch m ti n đ , kinh phí thi u, ch t ng cơng trình khơng đ m b o, kéo dài th i gian th c hi n h p đ ng ph i b h p đ ng, làm nh h ng đ n ch t l xung ng, ti n đ , hi u qu giá tr chi phí cơng trình - Th c hi n cơng tác ch m th u l a ch n nhà th u theo tiêu chí c a h s m i th u, đánh giá theo quy đ nh c a Nhà n c Hoàn thi n cơng tác ki m sốt cơng vi c đ n v t v n th c hi n c a cán b Ban QLDA Công tác ki m soát th c hi n ch t ch s nâng cao đ chi phí cơng tác t v n thi t k , tránh đ c công tác qu n c nh ng phát sinh trình tri n khai th c hi n d án đ u t , h n ch vi c thay đ i t ng m c đ u t c a d án Ki m soát ch t ch d a tiêu chu n, quy chu n, đ nh m c, đ n giá, quy đ nh c a Nhà n c B ngành, … + Trong trình th c hi n kh o sát Ban QLDA c n t đ c v t v n t cho ng ng kh o sát c a đ n i ki m tra v nhân s máy móc thi t b s d ng có theo h s m i th u (h s yêu c u) hay không? Công tác kh o sát xây d ng cơng trình c n đ v cho b c qu n ch t ch , kh i l ng kh o sát ph i tính tốn đ đáp ng ph c c thi t k Công tác giám sát kh o sát đ v t v n th c hi n kh o sát phù h p v i nhi m v , ph c t ng c ng đ qu n đ n ng án kh o sát đ trình th c hi n c ng nh l y m u, làm thí nghi m ghi k t qu tránh tr không giám sát đ n v t v n s ghi kh ng kh i l th c hi n.đ m b o yêu c u v kh i l ng, ch t l c t, ng h p ng kh o sát gây th t kinh phí ng + Vi c ki m tra h s thi t k cán b Ban c n tr ng vi c ki m tra h s thi t k c n c k t qu c a h s kh o sát, ki m tra tính k t c u, ki m tra v ki n trúc không gian c a công trình, v t li u s d ng d án, k t c u xây d ng có phù h p v i th c ti n c ng nh vi c l a ch n gi i pháp cơng ngh , thi t b cho cơng trình 84 + Ki m tra h s thi t k quy mơ cơng trình có phù h p v i u c u s d ng hay không; thi t k có đ m b o ch t l ng, s d ng v t t , v t li u có phù h p v i lo i cơng trình; vi c ch n h s an toàn cao, tính tốn k t c u, … h n ch t i đa vi c lãng phí v t li u xây d ng + Công tác th m tra, th m đ nh thi t k - d toán c n đ c tr ng t ng c ng đ h n ch đ n m c th p nh t sai sót, phát sinh vi c tri n khai thi công Phát hi n k p th i, u ch nh ho c c t gi m thi t k n i dung c n thi t đ phù h p th c t n u th y mang l i s hi u qu t t h n Các n i dung sai sót, t n t i ho c h c t vi c t ch c tri n khai th c hi n t công trình tr kinh nghi m đ kh c ph c hi u qu cđ uđ c xem xét, rút làm t t u Ban QLDA c n ki m soát ch t ch khâu kh o sát, thi t k l p d án đ u t , ph i h p v i đ n v th m đ nh, S ban ngành liên quan, UBND huy n, xã n i xây d ng cơng trình đ n v liên quan, … đ ki m tra, ki m soát h s d án m t cách ch t ch nh t, đ v a đ m b o kh n ng ph c v c a cơng trình, đáp ng u c u nguy n v ng c a nhân dân m t khác ti t ki m t i đa chi phí th c hi n d án 3.4.5.2 Hồn thi n công tác qu n công tác b i th ng, h tr tái đ nh c Trong th i gian v a qua h u h t nh ng d án l n, nh t i t nh, thành c n đ uv ng, ph c t p, b kéo dài “t c” c khâu đ n bù gi i phóng m t b ng, b i khâu đ n bù gi i phóng m t b ng ngày ph c t p, khó kh n r t d gây nhi u t n th t, nh t tr V n đ đ t Nhà N ng h p không t nguy n c c n có quy ho ch, k ho ch đ s d ng đ t m t cách khoa h c, phù h p, đ ng th i c n có nh ng sách quy đ nh đ v a đ m b o quy n l i chung c a x h i l i v a đ m b o đ n c quy n l i h p pháp c a ng c thu h i đ s d ng vào m c đích phát tri n kinh t , x h i c a đ t n Quá trình th c hi n b i th th iđ c ng, GPMB đ th c hiên d án xây d ng ph i gi i quy t dung hồ mâu thu n v l i ích c a hai nhóm đ i t Ng i có đ t b Nhà c giao đ t (trong có c c quan nhà n ng: c) ln tìm cách gi m chi phí b i ng GPMB nh m h giá thành xây d ng, ti t ki m chi phí s n xu t 85 Ng i b thu h i đ t ln đòi h i đ mà tr ng c tr m t kho n b i th ng “càng nhi u t t” c h t ph i tho đáng, m t khác n i b nh ng ng i ch p hành t t sách pháp lu t đ t đai c a Nhà n iđ c đ n bù có c, có ng i ch p hành ch a t t, đòi h i ph i x cho công b ng c ng m t vi c h t s c khó kh n Qua d án mà Ban QLDA Công ty th c hi n cơng trình cơng ch y u cơng trình theo n, nh h ng đ n nhi u h dân c nh ng giá tr đ n bù l i th p Trong sách đ n bù, GPMB nhi u b t c p nh ng d án mang đ n l i ích thi t th c cho ng i dân b nh h ng, s phát tri n kinh t c ng đ ng dân c xã h i Vì v y mu n có đ c k t qu tri n khai d án nhanh g n, đ ng h bàn giao m t b ng, cơng tác GPMB c n đ c nhân dân đ ng tình c cơng khai, minh b ch, đ c s ch đ o quy t li t có tình, có c a lãnh đ o c quan ban nghành liên quan công tác GPMB theo quy đ nh, pháp lu t c a nhà n c ng c n làm t t công tác dân v n, tuyên truy n v n đ ng đ ng th y đ c, bên c nh i dân ng h d án, c quy n l i ngh a v c a mình, đ m b o s hài hòa gi a l i ích cá nhân v i l i ích c a t p th , tránh công tác c ng ch đ GPMB, m t vi c làm không bên mong mu n Nh v y làm t t công tác GPMB s đ y nhanh ti n đ c a d án nâng cao đ c hi u qu qu n chi phí th c hi n d án C n qu n t t công tác đo đ c b n đ GPMB, h n ch t i đa thi u sót di n tích đ n bù, đ n bù thi u, th a cho h dân Ban QLDA c n yêu c u đ n v thi t k đo đ c th c hi n nghiêm túc, xác C n xây d ng k ho ch tuyên truy n, phân tích v n đ ng ng tâm t nguyên v ng c a ng i dân l ng nghe i dân vùng d án Ki m tra di n tích thi t k t ng m t b ng so v i di n tích đ n bù th c t , lên danh sách h n m vùng d án, t ng h p th ng kê di n tích hoa m u c n đ n bù, th ng nh t đ n giá thông báo v i ng i dân vùng d án, l y ý ki n ng ti n hành ng i dân c quan nhà n c n đ n bù ghi biên b n xác nh n đ y đ 86 i dân đ th ng nh t ph ng án, c ti n hành ki m kê di n tích hoa màu 3.4.5.3 Hồn thi n cơng tác qu n công tác giám sát thi công XDCT Qu n chi phí cơng tác t v n thi t k , đ n bù b i th ng h tr tái đ nh c , giám sát thi công XDCT tác gi xin đ a m t s gi i pháp nh m t ng c c a c quan qu n nhà n + C qu n qu n nhà n ng vai trò qu n c v i ho t đ ng TVGS c th nh sau: c c n hoàn thi n đ a vào v n hành trang thông tin n t qu n c s d li u v thông tin c a t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng TVGS, k c nhà th u cá nhân n c ho t đ ng lãnh th Vi t Nam (bao g m thông tin v ch ký cá nhân, h s l ch, trình h c t p công tác, vi ph m pháp lu t, k lu t, khen th ng c a cá nhân hành ngh TVGS; thông tin v n ng l c c a t ch c hành ngh TVGS ) Yêu c u t ch c, cá nhân ph i b t bu c đ ng ký tr c tham gia hành ngh TVGS ây c s d li u quan tr ng đ ch đ u t c n c ki m tra thông tin l a ch n đ c t ch c, cá nhân có đ u ki n n ng l c phù h p th c hi n công tác TVGS + C n quy đ nh rõ quy n l i ngh a v c a t ch c, cá nhân hành ngh TVGS, t ban hành ch tài x vi ph m c th , quy đ nh rõ hành vi vi ph m, hình th c x ph t đ m nh (bao g m ph t ti n, c m hành ngh , tr ng h p x hình s đ i v i t ch c, cá nhân TVGS) có bi n pháp t ch c th c hi n nghiêm đ đ m b o tính r n đe, ng n ng a hành vi vi ph m c a t ch c, cá nhân th c hi n giám sát công trình xây d ng + Có c ch thích h p nh khen th ng, u tiên nh n th u, đ khuy n khích t ch c, cá nhân TVGS th c hi n t t quy đ nh c a pháp lu t v qu n ch t l trình; th c hi n giám sát cơng trình đ t ch t l + ng công ng cao i u ch nh l i đ nh m c chi phí cho cơng tác TVGS Hi n chi phí TVGS cho d án đ c th c hi n giám sát b i đ n v t v n n s d ng ngu n v n ngân sách ph n l n đ c, nh t cơng trình c th c hi n theo quy t đ nh s 957/Q - BXD ngày 29/9/2009 Nhìn chung m c thu nh p c a cá nhân tham gia công tác giám sát th p, d n đ n phát sinh hi n t TVGS c n t ng đ nh m c chi phí 87 ng tiêu c c Nên đ i v i l nh v c + Nâng cao đ o đ c ngh nghi p c a đ i ng t v n giám sát cơng trình xây d ng, đ m b o th c hi n trách nhi m quy n h n c a mình, khơng nh ng l i ích cá nhân, l i ích tr c m t mà làm sai, gian l n, … gây nh h trình làm th t kinh phí đ u t c a Nhà n + T ng c ng cơng c ng rà sốt, ki m tra cơng tác đào t o TVGS hành ngh theo h ng đ n ch t l i m i vi c c p ch ng ch ng t ch c sát h ch đ công tác c p ch ng ch hành ngh đ m b o th c ch t tránh tiêu c c + T ch c l p h c t v n giám sát đ đ o t o đ i ng TVGS có ch t l + gi i quy t đ ng c nh ng v n nêu trên, c n tuân th nghiêm túc Ngh đ nh s 46/2015/N -CP v qu n ch t l 59/2015/N -CP v qu n d ng cơng trình xây d ng, Ngh đ nh s án đ u t xây d ng cơng trình, Ngh đ nh s : 121/2013/N -CP v x ph t vi ph m hành ho t đ ng xây d ng, ng th i, c quan qu n nhà n h c v xây d ng c p c n t ng c ng công tác ng d n, ki m tra x vi ph m đ i v i ho t đ ng TVGS ho t đ ng xây d ng hi n + Ban QLDA c n xây d ng quy ch ph i h p gi a đ n v liên quan trình thi cơng xây d ng cơng trình đ ki m sốt chi phí 3.4.6 T ng c trình ng hồn thi n cơng tác qu n cơng tác quy t tốn cơng 3.4.6.1 Cơng tác h s nghi m thu quy t toán + Sau d án hoàn thành Ban qu n c n th c hi n vi c quy t tốn cơng trình xây d ng Hi n vi c quy t toán c a Ban h u h t đ u d a vào h s toán giai đo n, quy t toán h u nh ch t ng h p l i kh i l ki m tra kh i l ng m i Vi c th c hi n nh v y th quy t tốn nhiên l i th ng b sót l i ng th a ph i c t đ t quy t toán 88 ng thu n ti n cho q trình giai đo n tốn Vì v y đ qu n t t chi phí cán b Ban c n rà sốt l i tồn b kh i l l ng, chi phí l n toán ng toán đ t, kh i + Nhà th u mu n đ y nhanh q trình tốn nên kh i l đ quy t toán, vi c xác đ nh kh i l ng phát sinh th ng ng tính giá c ng ph c t p cơng trình có th kéo dài Vì v y cán b Ban ph i t o u ki n nhanh chóng v m t pháp yêu c u nhà th u tính kh i l ng phát sinh d t m t ng giai đo n, có nh th vi c m i t o u ki n thu n l i cho cơng tác qu n chi phí + H s ch t l h s ch t l ng công trình th c hi n ph i đ ng đ c đ y đ th t c theo quy trình c ký nghi m thu c a ch đ u t , đ n v giám sát đ n v thi công M i h ng m c cơng vi c c n có đ y đ biên b n nghi m thu, k t qu thí nghi m ch ng ch ch t l ng v t t v t li u thi t b c n thi t nghi m thu ch y th đánh giá tình tr ng ho t đ ng tr i v i thi t b c n có c nghi m thu tốn Thi t b ph i có xu t s ch ng lo i n i s n xu t rõ ràng, có h ng d n s d ng chuy n giao công ngh đ y đ Các tài li u Ban yêu c u làm quy t toán bao g m: - Biên b n nghi m thu hồn thành tồn b cơng vi c thu c ph m vi h p đ ng; - B n xác nh n giá tr kh i l ng công vi c phát sinh (n u có) ngồi ph m vi H p đ ng; - B ng tính giá tr quy t toán h p đ ng (g i quy t tốn A-B), nêu rõ ph n tốn giá tr l i mà Ch đ u t có trách nhi m tốn cho Nhà th u; - H s hồn cơng, nh t ký thi cơng xây d ng cơng trình; - Các tài li u khác theo tho thu n H p đ ng (n u có) + Cơng tác b trí phân b v n đ u t cho d án đ u t xây d ng th ng theo l trình, d án nghi m thu bàn giao đ a vào s d ng ph i th c hi n cơng tác quy t tốn hồn thành d án theo quy đ nh t i thông t S : 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 n m 2011 c a B Tài quy đ nh v quy t tốn d án hồn thành thu c ngu n v n nhà n c c th quy đ nh v th i h n quy t toán nh sau: Ban QLDA Công ty ph i ch đ o cán b k thu t đôn đ c ph i h p v i nhà th u nhanh chóng th c hi n h s quy t toán h s liên quan đ hồn 89 thành cơng tác quy t tốn d án s c s đ b trí v n n đ ng xây d ng c b n cho d án đ gi i quy t d t m n đ ng xây d ng c b n cho nhà th u Tr nhà th u không th c hi n theo yêu c u c a Ban QLDA có th ng h p g i báo cáo c p tr c ti p ch đ o, đôn đ c b ng công v n c a ch đ u t + C n ph i th c hi n t t k ho ch ti n đ d án, tránh kéo dài th i gian th c hi n h p đ ng, ki m soát t t kh i l phát sinh khơng ki m sốt đ ng t khâu thi t k s gi m đ c nh ng kh i l ng c chi phí làm t ng t ng m c đ u t c a d án Công vi c c n ph i th c hi n m t cách tri t đ b ng cách đ n v thi công ph i ti n hành cam k t v ti n đ hồn thành gói th u đ ng th i cán b Ban QLDA ph i theo dõi giám sát m t cách ch t ch có v n đ phát sinh ph i báo cáo lãnh đ o Ban QLDA Lãnh đ o Công ty đ x k p th i tránh tình tr ng x ch m n đ n v thi công ng ng thi công đ ch đ i nh h ng tr c ti p đ n ti n đ thi công cơng trình, làm ch m ti n đ bàn giao cơng trình theo k ho ch đ ng th i làm gi m hi u qu v n đ u t xây d ng, làm t ng t ng m c đ u t bi n đ ng v giá nguyên, nhiên li u, u ch nh l + ng c b n, h s nhân công máy, … i v i vi c h p đ ng nhà th u ch đ c h t th i gian b o hành cơng trình, cán b Ban c n rà sốt l i tồn b ph m vi cơng vi c, kh i l ch t l ng, ng hoàn thành đ ch c ch n th i m h p đ ng nhà th u hoàn thành đ y đ trách nhi m c a 3.4.6.2 Cơng tác ki m sốt kh i l Trên c s h s ch t l ng quy t toán ng vi c nghi m thu quy t toán kh i l cán b qu n Ban c n ki m tra k l ng kh i l ng th c hi n ng quy t toán giá tr h ng m c th c hi n theo h p đ ng, giá tr quy t toán ph n xây d ng ki n trúc, giá tr quy t toán ph n mua s m thi t b Kh i l ng th c hi n quy t toán c a đ n v nhà th u c n đ tra kh i l c đ i chi u, ki m ng th c hi n theo h p đ ng đ so sánh đánh giá phân tích nh ng giá tr t ng ho c gi m so v i h p đ ng, nguyên nhân t ng gi m t so sánh phân tích giá tr kh i l ng th c hi n đ l p báo cáo gi i trình kh i l trình c a đ n v v i lãnh đ o Ban QLDA 90 ng quy t tốn cơng 3.4.7 Gi i pháp qu n ti n đ th c hi n d án Trong m t s n m g n đây, tình tr ng d án xây d ng không đ m b o ti n đ chi m t l l n t ng s cơng trình Ban qu n Vì v y c n tìm nh ng y u t có tác đ ng làm nh h ng đ n ti n đ th c hi n d án tìm gi i pháp kh c ph c có hi u qu y u t Giai đo n thi cơng ch th c hi n nh ng công vi c đ nh t giai đo n chu n b đ u t đ c bi t giai đo n thi t k b n v thi công Nh n đ nh r t quan tr ng b i nh ng sai sót c a giai đo n chu n b s không th s a ch a đ c giai đo n sau Trong y u t v n đ u t góp ph n r t l n cho vi c b o đ m th i h n xây d ng D án g m nhi u h ng m c cơng trình, l i bao g m nhi u ngu n v n nh Trung đ a ph ng, ng, dân đóng góp, nên vi c huy đ ng ngu n v n s b kéo dài d n đ n ng ng thi cơng Ví d nh xây l p v n trung đ a ph ng, chi phí đ n bù gi i phóng m t b ng v n ng, nhân công th công đ n gi n dân đóng góp b ng ngày cơng lao đ ng, Ti n đ thi công xây d ng m t m c tiêu ph i ph n đ u: ti n đ , ch t l ng giá thành Ba m c tiêu l i có tác đ ng l n nhau, khơng tách đ c Ph i ch ng th c t mu n đ y nhanh ti n đ thi cơng bên đ u có l i Nh n th c th ng b l n l n th i gian thi công đ nh ng c p có th m quy n Ng i ta cho r ng theo nguyên c rút ng n cơng trình phát huy s m úng, song ngu n l i ch hi u qu cơng trình, ví d ngành thu l i Tr m b m đ đ a vào s d ng s m s đ m b o trình t nghi p, v y di n tích lúa đ nhà th u thi công đ ct i, tiêu k p th i cho di n tích đ t nơng i t ng lên, ho c thu n thu thêm ti n n Còn c gì? H ph i t ng ca, d tr thêm v t t , t ng thêm xe máy m i có th hoàn thành s m m c tiêu Theo h tr c xây d ng ng d n c a Ngân hàng châu Á (ADB), ng h p t ng ti n đ v nguyên t c ch đ u t ph i t ng thêm chi phí n u vi c rút ng n th i gian thi cơng ph c v cho m c tiêu tr đ y nhanh ti n đ thi công c n gi i quy t nh ng n y sinh q trình thi cơng + Tr c tiên ngu n cung c p đ c đáp ng theo th i gian c a ti n đ Phía nhà th u ph i cam k t đáp ng đ , v v t li u, thi t b máy móc, nhân l c thi cơng Tài 91 ch đ u t ph i ch n i c p V b n v thi công nh ng yêu c u k thu t bên t v n ph i đáp ng th i gian thi công Kinh nghi m c a nhi u cơng trình cho th y, khâu b n v thi t k th s thay đ i ng ch m tr , b i sau m móng ti n hành thi cơng, m i ngồi th c t gây cho thi t k lúng túng + Th hai ph i có s ph i h p ch t ch gi a ch đ u t , t v n thi t k , nhà th u xây l p, nhà th u cung ng, c quan có th m quy n, c quan ngành liên quan Trong tr ng h p d án có r i ro c quan ch qu n đ u t ph i có s u ch nh thích h p Sau xác đ nh đ c kh n ng b o đ m ngu n cung ng cho thi cơng c n đ y nhanh ti n đ thi công th c hi n d án Khâu đ u tiên v n b n v thi t k thi công u ki n k thu t ph i cung c p k p th i theo yêu c u c a ti n đ thi công Ch đ u t ph i l p m t ch ng trình u ch nh liên t c t c đ cung c p b n v cho bên thi công k t h p v i vi c l p t t v n thi t k t i hi n tr ng bám sát t ng h ng m c, t ng công vi c đ k p th i h ng d n nhà th u v yêu c u qui trình k thu t Th hai gi i quy t nh ng v ng m c n y sinh k thu t t i hi n tr t c n t ch c m t b ph n h n h p v k thu t hi n tr ng, bên ch đ u ng gi a ch đ u t , t v n thi t k , nhà th u cung c p v t t thi t b , nhà th u xây l p đ gi i quy t nh ng mâu thu n n y sinh t ng h móng, t ng b ph n cơng trình V i nh ng ch huy cơng tr ng có kinh nghi m th v i nh ng tình hu ng b t th ng có nh ng gi i pháp d phòng đ đ i phó ng Hai bi n pháp quan tr ng nh ng c ng ch mang tính ch đ o vi c th c hi n s n ph m s n ph m có đ m b o đ c nghi m thu hay không v n ph i n ng l c th c t c a nhà th u thi công Th ng giai đo n đ u th u, c ng đánh giá n ng l c nhà th u v m i m t, song th c t sau trúng th u nhà th u l i khoán cho đ i thi công Hi n t ng ph bi n th c s khó u n c v n ng l c c ng nh qu n Bi n pháp hi u qu n ng l c ch đ o c a ch huy tr 92 ng công tr ng, k p th i u ch nh Chúng ta hi n v n ch a có đ tr ng cơng tr c qui trình đ đánh giá n ng l c ng i ch huy ng, mà ch thông qua l ch bên nhà th u cung c p Bao trùm lên nh ng bi n pháp nh ng yêu c u c a ch đ u t ph i đ thơng thống, cơng khai c ó nh ng qui trình v m t k thu t nh giám sát, nghi m thu, th t i, bàn giao, th t c v trình t b sung đ nh m c, đ n giá c ng nh qui trình gi i ngân,… c n đ c n đ nh tr c, rõ ràng đ nhà th u có k ho ch th c hi n 3.4.8 Qu n r i ro c a d án R i ro nguy c hay kh n ng b t n th t, t p h p y u t ng u nhiên, nh ng tình hu ng khơng thu n l i gây lên m t mát, thi t h i, có th xác đ nh lo i r i ro t n th t r i ro, nh ng tính b t đ nh khơng th xác đ nh Qu n r i ro là: T ng kh n ng x y s ki n có tác đ ng tích c c đ n d án (n m b t c h i) Gi m thi u kh n ng x y s ki n có nh h ng b t l i đ i v i m c tiêu c a d án (gi m thi u nguy c ) Phân lo i lo i r i ro có th x y đ đ nh h ng ph ng án gi i quy t ngu n r i ro R i ro có th u ki n t nhiên nh m a, gió bão, ho c đ a ch t cơng trình khơng đ c kh o sát ki m tra k n n móng d n đ n công vi c công tác u hành tri n khai d án b ch m tr so v i ti n đ đ t Ho c m t s nhà th u tham gia th c hi n d án qu n ch a chuyên nghi p, kinh nghi m h n ch d n đ n b ch m tr trình thi t k , q trình thi cơng, hay ki m sốt tình hình th c t khác xa so v i ho ch đ nh Các y u t th ng gây r i ro v m t chi phí v n đ u t c a d án th ng bao g m lo i: Kéo dài th i gian công tác, công vi c, nhi m v c a d án; thiên tai, đ ch h a, tai n n, s c thi công; giá c th tr l Ng ng xây d ng bi n đ ng; ch t ng cơng trình không đ m b o yêu c u, i làm công tác qu n d án ph i n m b t đ c nh ng nguy c gây r i ro có bi n pháp phòng tránh, gi m thi u, h n ch r i ro C th đ c thù riêng c a cơng trình th y l i liên quan đ n sông n c u nhà th u l p ph c, v y tr c mùa m a l Ban ph i yêu ng án đ m b o an tồn mùa m a l trình Ch đ u t phê 93 t, ch đ o nhà th u thi công di chuy n tồn b máy móc, thi t b , v t li u đ n n i an toàn, ch ch p thu n cho thi công h ng m c cao trình m c n c l hàng n m Ki m tra đ m b o an tồn cho lán tr i, tránh n i có nguy c x y l ng, l quét s t l đ t K t lu n ch ng Trong b i c nh n n kinh t th i gian qua không m y kh quan, vi c c t gi m đ u t cơng đ c chi phí d án ng Nhà n ng công tác qu n TXDCT nh m qu n có hi u qu chi phí xây d ng, s d ng ngu n ngân sách nhà n tr ch t l c th c hi n vi c t ng c c m t cách hi u qu , tránh lãng phí th t thoát đ m b o giá ng xây d ng cơng trình v m t giá tr tài chính, kinh t xã h i m t u ph i th c hi n c p bách Trên c s phân tích th c tr ng qu n chi phí d án đ u t xây d ng t i Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác cơng trình th y l i B c K n ánh giá nh ng k t qu đ t đ c nh ng m t h n ch , t n t i qua phân tích nh ng nguyên nhân c a nh ng m t h n ch v cơng tác qu n chi phí d án đ u t xây d ng t i Ban QLDA Công ty Ch t ng c ng nghiên c u, đ a m t s gi i pháp c b n nh m ng công tác qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình t i Ban qu n d án Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i B c K n, gi i pháp v c i ti n mơ hình t ch c qu n c a Ban qu n d án; nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, hoàn thi n c s v t ch t; qu n TM T XDCT; hồn thi n cơng tác qu n chi phí cơng tác t v n thi t k , đ n bù GPMB, giám sát thi công XDCT; Hồn thi n cơng tác qu n chi phí quy t tốn cơng trình, nh m giúp Ban qu n d án Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác cơng trình th y l i B c K n, th c hi n t t h n n a công tác qu n chi phí d án đ u t xây d ng nh m t ng c h n n a, ch t l ng ng hi u qu công tác qu n đ i v i d án đ u t xây d ng công trình th y l i đ a bàn c a T nh B c K n th i gian t i 94 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Nh m hoàn thi n, nâng cao ch t l ng hi u qu cơng tác qu n chi phí d án đ u t xây d ng cơng trình nói chung, d án đ u t xây d ng , s a ch a th ng xuyên cơng trình th y l i đ a bàn t nh B c K n nói riêng m t đòi h i c p thi t c a công tác qu n Nhà n c v đ u t xây d ng n c ta, ho t đ ng qu n d án đ u t xây d ng m t ho t đ ng qu n m i ph c t p g m nhi u n i dung, công vi c qu n khác có liên quan t i nhi u ch th , nhi u bên tham gia, đ c ràng bu c b i nhi u quy đ nh c a Nhà n c, ngành, đ a ph ng, c a ch đ u t , đ ng th i l i ch u s đòi h i nghiêm ng t c a n n kinh t th tr ng Trong trình đ , n ng l c qu n d án nói chung, c a Ban qu n d án đ u t xây d ng công trình th y l i nói riêng Nh n th c rõ đ c u này, tác gi ti n hành th c hi n lu n v n th c s kinh t c a v i m c đích tìm gi i pháp góp ph n đáp ng đòi h i đ quy t đ - c th c t đ t Lu n v n c a tác gi gi i c nh ng n i dung khoa h c sau đây: ã h th ng hóa hoàn thi n c s lu n v qu n d án, qu n chi phí d án đ u t xây d ng làm c s cho vi c nghiên c u v n đ ch y u c a đ tài lu n v n - ã phân tích, đánh giá th c tr ng cơng tác qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình thu l i c a Ban qu n d án Công ty TNHH MTV Qu n lý, Khai thác cơng trình th y l i B c K n ch rõ nh ng k t qu đ t đ c, nh ng m t t n t i, y u c n ph i kh c ph c - Nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp nh m t ng c ng công tác qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình t i Ban qu n d án Công ty TNHH m t hành vi n Khai thác th y l i B c K n Ki n ngh Do th i gian nghiên c u làm lu n v n có h n trình đ c a b n thân nhi u h n ch v ki n th c, kinh nghi m tài li u tham kh o nên thi u sót khuy t m 95 u khơng th tránh kh i Vì v y, r t mong nh n đ th y cô đ ng nghi p đ lu n v n đ c s góp ý, ch b o c a c a c hồn thi n h n, s giúp đ quý báu mà mong mu n nh t đ c g ng hoàn thi n h n q trình nghiên c u cơng tác sau M t l n n a tác gi xin chân thành cám n s giúp đ nhi t tình c a th y giáo h ng d n th y, cô giáo Khoa S , Ban, Ngành, đ ng nghi p gia đình giúp tác gi hoàn thành lu n v n t t nghi p 96 TÀI LI U THAM KH O [1] B xây d ng, Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 25 tháng n m 2015 c a Chính ph v qu n chi phí đ u t xây d ng.: B xây d ng, 2015 [2] Chính ph , Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18 tháng n m 2015 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng Hà N i: B xây d ng, 2015 [3] Qu c H i, Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 01 tháng n m 2014 Hà N i, 2014 [4] Qu c H i 13, Lu t đ u t s 67/2014/QH13 c a Qu c h i ngày 26/11/2014 Hà N i, 2014 [5] Qu c H i 13, Lu t N i, 2014 [6] Qu c h i, Lu t u t công s 49/2014/QH13 ngày 18 tháng n m 2014 Hà t đai s 45/2013/QH13 Hà N i: Qu c h i, 2013 [7] Chính ph , Ngh đ nh s 46/2015/N -CP v Qu n ch t l trình xây d ng Hà N i: B x y d ng, 2015 ng b o trì cơng [8] Chính ph , Ngh đ nh s 37/2015/N -CP v h p đ ng xây d ng Hà N i: B xây d ng, 2015 [9] Chính ph , Ngh đ nh s 44/2015/N -CP ngày 06 tháng n m 2015 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s n i dung v quy ho ch xây d ng Hà N i: Chính ph , 2015 [10] Chính ph , Ngh đ nh s 11/2013/N -CP ngày 14/01/2013 c a Chính ph v qu n đ u t phát tri n đô th Hà N i, 2013 [11] Chính Ph , Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 c a Chính ph v quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà th u Hà N i, 2014 [12] B xây d ng, Quy t đ nh s 957/Q -BXD ngày 29/9/2009 c a B Xây d ng v V vi c công b đ nh m c chi phí qu n d án t v n đ u xây d ng cơng trình Hà N i: B xây d ng, 2009 [13] B xâyd ng, Quy t đ nh s 1134/Q -BXD ngày 08/10/2015 c a B Xây d ng: Công b đ nh m c hao phí xác đ nh giá ca máy thi t b thi công xây d ng Hà N i: B xây d ng, 2015 [14] B Xây d ng, Thông t s 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 c a B Xây d ng h ng d n xác đ nh đ n giá nhân công qu n chi phí đ u t xây d ng Hà N i, 2015 [15] B L TBXH, Thông t s 02/2015/TT-BL TBXH c a B Lao đ ng - Th ng binh Xã h i: Quy đ nh m c l ng đ i v i chuyên gia t v n n c Hà N i, 2015 97 [16] B KH T, Thông t s 03/2015/TT-BKH T ngày 06/05/2015 c a B K ho ch u t : Quy đ nh chi ti t l p H s m i th u xây l p Hà N i, 2015 [17] B Xây d ng, Thông t s 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 c a B Xây d ng H ng d n thi hành m t s u c a Ngh đ nh s 80/2014/N -CP ngày 06/8/2014 c a Chính ph v n c x n c th i Hà N i, 2015 [18] B Xây d ng, Thông t s 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 c a B Xây d ng h ng d n xác đ nh qu n chi phí kh o sát xây d ng Hà N i, 2013 [19] B Tài chính, Thơng t 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 v vi c quy đ nh v m c thu, ch đ thu, n p qu n s d ng phí th m tra thi t k cơng trình xây d ng Hà N i, 2014 [20] B tài chính, Thơng t 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011v vi c quy đ nh v phê t quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà n c Hà N i, 2011 [21] B Xây d ng, " nh m c d toán xây d ng cơng trình - Ph n xây d ng" đ c công b t i v n b n s 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 c a B xây d ng Hà N i, 2007 [22] B Xây d ng, " nh m c d tốn xây d ng cơng trình - Ph n l p đ t" đ c công b t i v n b n s 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 c a B xây d ng Hà N i, 2007 [23] B Xây d ng, " nh m c d tốn kh o sát xây d ng." đ c cơng b t i v n b n s 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 c a B xây d ng Hà N i, 2007 [24] B Xây d ng, nh m c lao đ ng XDCB s 442 UB-KTXD ngày 9/6/1971 c a b xây d ng Hà N i, 1971 [25] B Xây d ng, Quy t đ nh 950/Q -BXD ngày 31/10/2011 c a B Xây d ng v vi c Công b T p Ch s giá xây d ng tháng 7, tháng 8, tháng Quí n m 2011 Hà N i, 2011 [26] B Xây d ng, Quy t đ nh s 857/Q -BXD ngày 20/09/2011 c a B Xây d ng v vi c Công b ch s giá xây d ng tháng 4, tháng 5, tháng Quý n m 2011 Hà N i, 2011 [27] B Xây d ng, Quy t đ nh s 552/Q -BXD ngày 13/06/2011 c a B Xây d ng v vi c công b ch s giá xây d ng tháng 1, tháng 2, tháng Quý n m 2011 Hà N i, 2011 98 ... tài công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng cơng trình th y l i, công tác s a ch a th ng xuyên h th ng th y l i Công ty qu n lý khai thác t i Ban qu n lý d án Công ty TNHH m t thành viên khai. .. 3.2.1 Quy trình t ch c qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng cơng trình .55 3.2.2 Th c tr ng công tác qu n lý chi phí d án 57 3.3 d án ánh giá chung v công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng... c s lý lu n v qu n lý chi phí d án đ u t , qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng phân tích th c tr ng nh ng t n t i, m y u công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng t i Ban qu n lý d án Công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh bắc kạn , Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay